فهرست مطالب

صنایع چوب و کاغذ ایران - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امین آرین *، محمد مهدی فایزی پور، مجید عزیزی، ریچارد ولوسکی، اسکات لیونگود صفحات 159-169
  با توجه به سیر صعودی مصرف چوب و فرآورده های آن در کشور و منابع ثابت و محدود داخلی، کمبود این ماده اولیه در کشور، واردات چوب راه حلی پرهیزناپذیر برای تامین نیازهای صنایع روبه گسترش چوبی می باشد. درحالیکه واردات چوب خام به کشور ایران همواره با چالش های متعددی رو به رو است. از اینرو هدف از این مطالعه تعیین و رتبه بندی چالش های موجود در واردات چوب به ایران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است، همچنین روش تحلیلی به کارگرفته شده در این مقاله به منظور اولویت بندی چالش های اساسی موجود در وارادت روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی است. برای این منظور با مطالعات و بررسی پژوهش های انجام شده و مصاحبه با صاحبان صنایع چوب چالش های موجود در واردات چوب ایران به5 گروه اصلی و 35 زیر شاخص تقسیم شدند. نتایج نشان داد که در میان شاخص های سطح اصلی، شاخص های قانونی، اقتصادی، سیاسی ، زیر ساخت ومدیریت به ترتیب دارای بالاترین ارزش وزنی می باشند.همچنین زیر شاخص مشکلات قانون حفظ نباتات نسبت به سایر زیر شاخص ها دارای بالاترین اولویت بوده و بعد از آن زیر شاخص های نوسانات نرخ ارز، درآمدهای نفتی، حمایت های بانکی،تولید ناخالص، به ترتیب بالاترین اولویت ها را به خود اختصاص داده-اند.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، واردات، چالش، شاخص، زیر شاخص
 • کبری دادمحمدی*، مهرناز آزادی بویاغچی، عباس عابد اصفهانی صفحات 171-183
  این مقاله، با هدف تسهیل بکارگیری چسب متیل سلولز در مرمت آثار کاغذی که مرکب آنها نسبت به آب حساس است، انجام شده است. روش انجام پژوهش، تحلیلی- مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها از طریق آزمایش های مرتبط با موضوع پژوهش همچون pH سنجی، رنگ سنجی، طیف سنجی مادون قرمز با بازتاب کلی تضعیف شده (FTIR- ATR)، اندازه گیری مقاومت کششی و همچنین اندازه گیری مقاومت چسبندگی نمونه ها بوده است. مراحل انجام پژوهش حاضر بدین گونه بود که ابتدا چسب متیل سلولز با غلظت 7% محلول در متانول آماده شد. سپس با استفاده از این چسب نمونه سازی ها انجام شد. نمونه های آماده شده تحت پیرسازی تسریعی دما- رطوبت طبق استانداردASTM به شماره D4714-96 به مدت 384 ساعت و نور طبق استاندارد ASTM به شماره D6789-02 به مدت 360 ساعت قرار گرفتند و تغییرات رنگ،pH ، مقاومت کششی و میزان چسبندگی آنها، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان pH نمونه ها از 91/6 قبل از پیرسازی به 39/6 پس از پیرسازی نوری و 06/6 پس از پیرسازی دما- رطوبت تغییر کرد. مقاومت کششی نمونه ها نیز از 31/0 کیلو نیوتن بر متر به 23/0 کیلو نیوتن بر متر پس از پیرسازی نوری و 24/0 کیلو نیوتن بر متر، پس از پیرسازی دما- رطوبت کاهش یافت. همچنین میزان مقاومت چسبندگی نمونه ها نیز از 43/1 نیوتن به 97/0 نیوتن پس از پیرسازی نوری و 15/1 نیوتن پس از پیرسازی دما- رطوبت کاهش یافت.
  کلیدواژگان: چسب متیل سلولز، فعال سازی، بازپروری، تیشو، مرمت آثار کاغذی
 • مهدی کلاگر *، الهام مرزبان مریدانی، مجتبی اسدی، بهدوست کلابی صفحات 185-195
  در این مطالعه تاثیر استفاده از پلی اتیلن بازیافتی (یک و دو بار پلی اتیلن بازیافتی) بر ویژگی های مکانیکی چندسازه پلی اتیلن-خاک اره حاصل از برش MDF مورد بررسی قرار گرفته است. از خاک اره به میزان 30 درصد وزنی بعنوان پرکننده و از MAPE به میزان 0 و 2درصد وزنی بعنوان اتصال دهنده برای ساخت چندسازه استفاده شد. اختلاط مواد با استفاده از اکسترودر و ساخت نمونه های استاندارد به روش قالبگیری تزریقی انجام شد. برای ارزیابی چندسازه ویژگی هایی کششی (مدول و مقاومت) و ویژگی-هایی خمشی (مدول و مقاومت) مورد بررسی قرار گرفت. ریخت شناسی چندسازه مورد نظر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. هر چند پلی اتیلن خالص دارای ویژگی های مکانیکی بهتری نسبت به پلی اتیلن یک و دو بار بازیافتی بوده است اما با افزودن خاک اره به عنوان پرکننده چند سازه های شامل پلی اتیلن بازیافتی بصورت معنی داری ویزگی های مکانیکی بالاتری نسبت به پلی اتیلن خام نشان داده اند. هم چنین افزودن MAPE باعث افزایش ویژگی هایی مکانیکی چندسازه شده است. بررسی تصاویر SEM نشان داد که استفاده از پلی اتیلن دو بار بازیافتی و MAPE باعث فعل و انفعال بهتری بین ماتریس و پرکننده شده است. تعیین شاخص مذاب (MFI) نشان داد که با افزایش دفعات بازیافت پلی اتیلن شاخص جریان مذاب افزایش یافته است. بنابراین با توجه به نتایج ویژگی های مکانیکی می توان بیان کرد که افزایش شاخص جریان مذاب تاثیر مثبتی بر ساخت چندسازه داشته است.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن بازیافتی، خاک اره، اتصال دهنده، ویژگی هایی مکانیکی
 • حسین خان جان زاده، ربیع بهروز *، نادر بهرامی فر، ولفگانگ گیندل، آلتموتر صفحات 197-209
  هدف از این تحقیق، ارزیابی ویژگی های فیزیکی- مکانیکی و انتشار فرمالدهید تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از رزین اوره فرمالدهید اصلاح شده بود. در این تحقیق از نانوکریستال سلولز (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) بر مبنای وزن خشک چسب جهت اصلاح رزین اوره فرمالدهید استفاده شد. نتایج خواص مکانیکی نشان داد که مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی تخته های MDF هنگامی که نانوکریستال سلولز تا 1 درصد وزنی داخل رزین اوره فرمالدهید اضافه شد، بطور معنی داری افزایش یافت. هرچند که افزایش بیشتر مقدار نانوکریستال سلولز (5/1 و 2 درصد) این مقاومت ها را کاهش داد. هنگامی که مقدار نانوکریستال سلولز از 1 درصد به 2 درصد وزنی افزایش یافت، جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته ها بعد از 2 ساعت به طور معنی داری افزایش یافت اما بین پانل ها بعد از 24 ساعت هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میزان انتشار فرمالدهید نیز با افزایش مقدار نانوکریستال سلولز، بطور معنی داری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: ویژگی های فیزیکی- مکانیکی، تخته فیبر نیمه سنگین، رزین اوره فرمالدهید، نانوکریستال سلولز
 • عبدالله حسین زاده *، امیرمحسن فرجپور کردآسیابی، وحید تذکررضایی صفحات 211-223
  دراین تحقیق، اثر قارچ سرداب (مولد پوسیدگی قهوه ای) Coniophora Cerebella بر زیست تخریب پذیری، سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدی آردچوب/پلی پروپیلن/ الیاف شیشه پس از طی شرایط محیطی (غوطه وری در آب) مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور نمونه-هایی با نسبت های وزنی 40 به 60، 50 به 50 و 60 به 40 درصد از آرد چوب/ پلی پروپیلن و 0، 10 و 15 درصد الیاف شیشه ساخته شدند. نمونه ها به مدت 1608 ساعت در شرایط غوطه وری در آب های 25 و 40 درجه سانتی گراد، آب دریا و آباستخر واقع شده و سپس به مدت 6 هفته در مجاورت با قارچ سرداب قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت وزنی آردچوب و اضافه شدن الیاف شیشه در چندسازه، کاهش وزن نمونه ها در اثر حمله قارچ، به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. نمونه ها پس از غوطه وری در آب در مجموع نسبت به نمونه های شاهد، کاهش وزن بیشتری داشتند و نمونه های غوطه ور شده در آباستخر و آب گرم 40 درجه سانتی گراد نسبت به سایر شرایط، مقادیر بیشتری از کاهش وزن را نشان دادند. با افزایش نسبت وزنی آرد چوب و همچنین افزودن الیاف شیشه در چندسازه، میزان سختی افزایش یافت. نمونه ها پس از غوطه وری در آب در مجموع نسبت به نمونه های شاهد سختی کمتری را نشان دادند. با افزایش نسبت آرد چوب، درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه افزایش یافته و افزودن الیاف شیشه در همه نسبت-های آرد چوب سبب کاهش و کنترل جذب آب و واکشیدگی ضخامت گردید.
  کلیدواژگان: چندسازه هیبریدی، الیاف شیشه، قارچ سرداب، کاهش وزن، سختی
 • محراب مدهوشی*، حمید هاتف نیا، قنبر ابراهیمی، نوید امینی صفحات 225-240
  استفاده از روش آزمون غیرمخرب برای آزمون انواع مواد، پیوسته در حال گسترش است. رادار نفوذی زمین یکی از روش های غیر مخرب آزمون مواد بر پایه استفاده از امواج الکترومغناطیسی می باشد که کاربرد آن در زمینه چوب و مواد چوبی سابقه چندانی ندارد. در این مطالعه از روش رادار نفوذی زمین (GPR) برای بررسی معایب داخلی چوب 3 گونه پهن برگ داخلی در 3 رطوبت مختلف استفاده شد. به منظور حذف عوامل تاثیر گذار بیرونی و نامشخص به طور مصنوعی معایبی با اندازه های مختلف داخل نمونه ها ایجاد شد و با دستگاه رادار نفوذی از نوع Mala CX با آنتن های HF و فرکانس مرکزی 2300 مگاهرتز داده برداری و با نرم افزار Reflexw، داده ها مورد پردازش قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده، ضریب دی الکتریک نسبی در چوبهای با رطوبت بالا نسبت به چوب های خشک بیشتر می باشد. در چوبهای با رطوبت بالا به علت افزایش اختلاف ضریب دی الکتریک دو محیط (چوب مرطوب نسبت به هوای محصور در حفره ها) این روش بهتر عمل می کند و حفره های موجود وضوح بهتری نسبت به چوبهای خشک دارند، اما در هیچکدام از نمونه ها حفره هایی که قطر آنها 4 میلیمتر و کمتر بود قابل شناسایی نبودند. در مجموع می توان بیان داشت که از این روش می توان به عنوان روشی ایمن و سریع برای شناسایی معایب و حفره های داخلی چوب ها بهره گرفت.
  کلیدواژگان: آزمون غیرمخرب، رادار نفوذی زمین، معایب داخلی چوب، ضریب دی الکتریک
 • امید غفارزاده ملاباشی *، معراج شرری، محمدتقی آل ابراهیم صفحات 241-251
  افزایش روزافزون مصرف فراورده های کاغذی از یک طرف و محدودیت منابع چوبی از طرف دیگر، اهمیت توجه به منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی را بیش از پیش آشکار می سازد. در این بین گونه های علفی نظیر انواع علف هرز و گیاهان خودرو می توانند مورد ارزیابی قرار بگیرند. در این تحقیق، امکان تولید خمیرکاغذ و کاغذ از سه گونه گیاهی بومی منطقه اردبیل با نام های تاتاری، توق و پاپیروس مورد آزمون قرار گرفتند. ابتدا مقدار ترکیبات شیمیایی آنالیز و سپس پارمترهای خمیر و کاغذ حاصل از گونه ها اعم از میزان بازده، وازد، عدد کاپا، درجه روشنی، ضخامت، مقاومت به عبور هوا و شاخص های ترکیدگی، پارگی، تاه خوردگی ارزیابی گردیدند. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین مقادیر سلولز، لیگنین و مواد استخراجی برای گونه توق به ترتیب 15/38 ، 5/13 و 72/4 و برای گونه ی تاتاری به ترتیب 25/38 ، 3/10 و 95/2 وبرای گونه پاپیروس به ترتیب 8/38 ،2/19 و 4/4 اندازه گیری شد. بازده خمیر سودا و کرافت برای گونه پاپیروس بیشتر از گونه های توق و تاتاری بوده و در محدوده خمیر سودا حاصل از کاه گندم قرار دارد. با این وجود، مقادیر بازده برای هر سه گونه کمتر از خمیرهای سودا حاصل از باگاس و گونه های پهن برگ است. ارزیابی شاخص های مقاومتی، گونه های پاپیروس و تاتاری در محدوده خمیر سودا حاصل از کاه گندم و گونه توق را در محدوده گونه های پهن برگ قرار می دهد. در نهایت، با توجه به کمبود مواد لیگنوسلولزی از یک طرف و حجم قابل توجه گونه های علفی که کاربرد خاصی برای این گونه ها تعریف نشده است، می توان با استحصال و کاربرد این گونه ها، بخشی از کمبود مواد اولیه را جبران نموده و با برداشت صنعتی این گونه ها، آلودگی زیست محیطی ناشی از آن ها را کاهش داد.
  کلیدواژگان: کمبود منابع لیگنوسلولزی، بازده، کاپا، شاخص ترکیدگی، درجه روشنی
 • بهجت تاج الدین*، مرجان حاجی باقرنایینی صفحات 253-265
  چندسازه های طبیعی با قابلیت زیست تخریب پذیری، ممکن است جایگزین مناسبی برای پلاستیک های متداول باشند. از این-رو، با هدف کاهش سهم مواد پلاستیکی در صنعت بسته بندی، چندسازه طبیعی حاوی کاه گندم به عنوان یک ماده تجدید پذیر با سه اندازه مش 140،100،40 و پلی اتیلن با چگالی کم (سبک) به عنوان یکی از پرکاربردترین پلیمرهای ساختگی در صنعت بسته بندی تهیه شد و تاثیر اندازه ذرات کاه گندم بر ویژگی های مکانیکی و جذب آب چندسازه حاصل بررسی گردید. مالئیک انیدرید پیوندخورده با پلی اتیلن نیز به عنوان سازگارکننده به کار رفت. برای چگونگی توزیع ذرات و تعیین نسبت ظاهری (L/D) آن ها از میکروسکوپ نوری، به منظور ارزیابی ویژگی های مکانیکی نمونه ها از آزمون های کشش و خمش؛ و برای بررسی ساختار نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید. میزان جذب آب نمونه ها نیز از طریق اختلاف وزن محاسبه شد. نتایج نشان داد که اندازه ذرات و مقدار L/D بر مقاومت کششی و جذب آب چندسازه تاثیر معنی داری دارد اما تاثیر آن بر مقاومت خمشی معنی دار نیست. نتیجه گیری کلی بیانگر آن است که با افزایش اندازه ذرات فاز پرکننده (کاه گندم)، می توان چندسازه ای با مقاومت کششی بهتر و جذب آب کمتر در مقایسه با اندازه ذرات کوچک تر تهیه کرد.
  کلیدواژگان: چندسازه طبیعی، ویژگی های مکانیکی و جذب آب، اندازه ذرات، پلی اتیلن سبک، کاه گندم
 • داود افهامی سیسی*، مژگان غازان، رضا اولادی، علی نقی کریمی مزرعه شاهی صفحات 267-282
  در سال های اخیر توجه زیادی به استفاده از نانو فناوری برای بهبود معایب چوب شده است. ولاستونیت به عنوان یک سنگ معدنی معمولا در تولید پلاستیک، سرامیک و بتن استفاده می شود. تولید نانو ولاستونیت گرایش به استفاده از آن را افزایش داده است. اخیرا تحقیقات زیادی برای بهبود دوام، ثبات ابعاد و احتراق پذیری چوب با استفاده از نانو ولاستونیت در کشور انجام شده است. نتایج جالب توجه به دست آمده باعث شد تا در این تحقیق به طور تکمیلی قابلیت نفوذ نانو ولاستونیت به داخل بافت چوب و اثرگذاری آن در برابر تخریب قارچی و ثبات ابعاد چوب صنوبر بررسی شود. نتایج نشان داد نانو ولاستونیت قابلیت نفوذ به داخل چوب را نداشته و بافت چوب به صوت فیلتر در مقابل آن عمل می کند. اگرچه دوام زیستی نمونه های تیمار شده با نانو ولاستونیت در برابر قارچ پوسیدگی سفید افزایش یافت اما این تاثیر ماندگار نبوده و پس از آبشویی کوتاه مدت از دست رفت. همچنین تیمار چوب با نانو ولاستونیت اثری بر روی مقادیر جذب آب و واکشیدگی ابعاد چوب نداشت. در مجموع، بر پایه نتایج این تحقیق، نانو ولاستونیت برای صنعت اشباع چوب –در جایی که چوب خام مورد استفاده است- توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: افزایش وزن، پوسیدگی قارچی، ثبات ابعاد، ماندگاری، نانو ولاستونیت
 • روزبه اسدی خوانساری*، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، حسین رسالتی صفحات 283-295
  هدف این مقاله، بررسی امکان مصرف PCC و اثر وزن پوشش آنها در پوشش دهی کاغذ است. در این مطالعه از دو نوع کاغذ پایه کارخانه چوب و کاغذ مازندران (NS و APC)، استفاده شد. دو ترکیب پوشش دهی با مواد جامد 25 درصد، شامل پرکننده PCC (100 قسمت)، متصل کننده PVA (14 قسمت) و پراکنده ساز (1 قسمت) بود. ترکیب اول جهت افزایش ماتی دارای PCC B102 و ترکیب دوم به منظور بهبود درجه روشنی حاوی PCC 9020 بود. دو میله پوشش دهی RDS14 و RDS30 برای وزن های پوشش مختلف به کار برده شدند. پس از پوشش دهی، نمونه ها در شرایط دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 54 درصد، خشک شدند. مشخصات فیزیکی و نوری کاغذهای شاهد و پوشش دهی شده مانند مقاومت به عبور هوا، ضخامت، جذب آب، درجه روشنی، زردی، ماتی و زبری تعیین گردید. در مقایسه با نمونه های شاهد، کلیه نمونه های تیمار شده دارای درجه روشنی، ماتی، زردی و مقاومت به عبور هوای بهتری بودند. با این تیمارهای پوشش دهی، زبری در سطح کاغذها افزایش یافت و افزایش جذب آب نمونه ها به دلیل توسعه مویینگی در بافت پوشش بود. تجزیه واریانس نشان داد که، مصرف PCC 9020 در زبری سطح کلیه کاغذها تاثیر معناداری داشت. در کاغذهای NS تغییر نوع PCC تفاوت معناداری را در درجه روشنی و زبری سطح کاغذ ایجاد کرد، در حالی که در کاغذهای APC نوع PCC اثر معناداری نداشت. تغییر میله پوشش دهی در کاغذ APC اثر معناداری بر جذب آب، درجه روشنی و ماتی نمونه ها داشت ولی وزن پوشش در کاغذ NS تاثیر معناداری را نشان نداد.
  کلیدواژگان: پوشش دهی، خواص نوری، زبری کاغذ، PCC
 • مسیب دالوند *، پیام مرادپور صفحات 297-307
  در این پژوهش توزیع تنش و کرنش سه بعدی در پین چوبی و خط چسب در اتصال های L شکل ساخته شده از تخته چندلا با پین چوبی مورد بررسی قرار گرفته است. اعضای اتصال از تخته چندلا 19 میلی متر ساخته شده از گونه های پهن برگ (راش، توسکا و ممرز) بودند. در این پژوهش اثر قطر پین چوبی راش ( 6، 8 و 10 میلی متر) و عمق نفوذ ( 9، 13 و 17 میلی متر)، بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال ها L شکل زیر بار فشاری به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت، سپس توزیع تنش و کرنش پین چوبی و خط چسب آزمونه ها به روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS شبیه سازی شدند. نتایج نشان دادند که ظرفیت لنگر خمشی با افزایش قطر پین از 6 به 8 میلی متر روند افزایشی داشته است، ولی با افزایش پین از 8 به 10 میلی متر روند نزولی مشاهده شده است. ظرفیت لنگر خمشی با افزایش عمق نفوذ افزایش یافت. نتایج تحلیل عناصر محدود نشان دادند که با افزایش قطر پین میزان تنش و کرنش در پین و خط چسب افزایش می یابد و این افزایش تنش در اتصال های ساخته شده با پین به قطر 10 میلی متر باعث شکست اعضای اتصال و در نتیجه کاهش مقاومت اتصال شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل مدل، بیشترین تنش در پین و خط چسب، در محل اتصال بین اعضای اتصال به وجود آمده است.
  کلیدواژگان: تنش، کرنش، پین چوبی، اتصال L شکل، روش اجزای محدود
 • مقداد جورغلامی* صفحات 309-321
  در اثر باقی ماندن گرده‏بینه ها در داخل جنگل و به ویژه کنار جاده، ترک‏های ناشی از آزاد شدن تنش‏های رشد در مقطع عرضی گسترش پیدا می‏کند. همه این عوامل منجر به کاهش درجه کیفی گرده بینه ها می‏شود که می‏توان با اندود کردن مقاطع چوب با پارافین و حفاظت مقاطع بینه ها با S کوبی، از گسترش ترک‏های مقطعی جلوگیری نمود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تیمارهای اندود کردن با پارافین و S کوبی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده‏بینه در پارسل‏های 317 و 320 بخش گرازبن جنگل خیرود انجام شد. در این تحقیق 180 گرده‏بینه از دو گونه راش و ممرز به طور تصادفی انتخاب شدند که از هر گونه 30 بینه برای تیمار S کوبی، 30 بینه برای تیمار پارافین و 30 بینه هم شاهد در نظر گرفته شدند. از آزمون دانکن برای گروه‏بندی میانگین‏ها و به منظور مقایسه میانگین‏ها قبل و بعد از اعمال تیمارها از آزمون t جفتی استفاده شد. آزمون دانکن نشان داد که در گرده‏بینه های ممرز، تیمار S کوبی کمترین افزایش شکاف را نسبت به دو تیمار پارافین و شاهد دارد و از نظر آماری نیز این اختلاف معنی‏دار است. آزمون دانکن نشان داد که در گرده‏بینه های راش، تیمار S کوبی کمترین میزان افزایش شکاف را نسبت به دو تیمار پارافین و نمونه های شاهد دارد. می‏توان نتیجه گیری نمود که کمترین میزان افزایش ترک‏ در گرده‏بینه های دو گونه راش و ممرز در تیمار S کوبی مشاهده شد و این تیمار، بیشترین نقش را در جلوگیری از ترک های طولی نسبت به تیمار پارافین دارد.
  کلیدواژگان: گرده بینه، درجه بندی، ترک، اندود کردن با پارافین، S کوبی
 • بیتا معزی پور*، علی عبدالخانی، کاظم دوست حسینی، احمد رمضانی سعادت آبادی، اصغر طارمیان صفحات 323-333
  در این مطالعه تاثیر روش بازیافت بر خواص کاربردی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بازیافت ضایعات MDF از دو روش بازیافت شامل روش هیدروترمال و روش حرارت دهی اهمیک استفاده شد. در روش هیدروترمال دمای 105 درجه سانتی گراد و با مدت زمان 150 دقیقه به عنوان تیمار بهینه انتخاب شد و در روش اهمیک مدت زمان حرارت دهی در دو سطح (2 دقیقه و 4 دقیقه) در نظر گرفته شد. اثر بازیافت بر ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و خواص کاربردی MDF شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت چسبندگی داخلی، نگهداری پیچ در لبه و سطح و واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، وضعیت رزین باقیمانده روی سطح الیاف توسط تصاویر SEM بررسی شد. بررسی ابعاد الیاف و کلاسه بندی آن ها نشان داد که فرایند بازیافت منجر به خرد شدن و کاهش طول الیاف می شود نتایج مربوط به ویژگی های کاربردی تخته ها نشان داد که کیفیت تخته های ساخته شده از الیاف بازیافتی به روش حرارت دهی اهمیک به شکل معنی داری بهتر از کیفیت تخته های ساخته شده از الیاف بازیافتی به روش هیدروترمال می باشد. علاوه بر این، مقایسه ی نتایج با مقادیر تعریف شده در استاندارد (EN 622-5، 2006) نشان داد که برخلاف تخته های ساخته شده از الیاف بازیافت شده به روش هیدروترمال، تمامی ویژگی های کاربردی تخته های بازیافت شده به روش حرارت دهی اهمیک (به جز واکشیدگی ضخامت) در حد ملزومات استاندارد EN می باشد. افزایش مدت زمان تیمار حرارتی در روش اهمیک منجر به بهبود ویژگی های کاربردی تخته های ساخته شده از الیاف بازیافتی شد. تصاویر SEM نشان دهنده ی وجود مقادیر بیشتری از باقیمانده های رزین اوره فرمالدهید گیرا شده روی سطح الیاف بازیافت شده به روش هیدروترمال بود.
  کلیدواژگان: تخته فیبر با دانسیته متوسط، بازیافت، روش هیدروترمال، حرارت دهی اهمیک
|
 • Amin Arian *, Mohammadmahdi Faezipour, Majid Azizi, Richard P. Vlosky, Scott Leavengood Pages 159-169
  Considering the increasing consumption of wood and wood products in Iran and limited domestic sources of wood and shortage of wood raw material in Iran, wood raw material imports is a solution for Iranian developing wood industrie's wood procurement.
  But, wood imports to Iran, always faced with a lot of challenges. The aim of this research is to determine and evaluate the challenges in the way of wood imports to Iran. The research method used in this study is a descriptive-analytic method. The analytic method used in the study to evaluate the challenges is the Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process (FDAHP). First the findings of previous researches in the field and the literature were studied and doing interviews with industry experts, the challenges in the way of wood imports to Iran were extracted and classified in 5 groups and 35 factors and were evaluated.
  The results shows that in the first level (groups) the regulation, economic, politic, infrastructure and management groups have the most importance respectively. In second level (challenges), plant protection regulations have the most importance. After that, exchange rate tolerance, oil income, banking support and GDP have most importance respectively.
  Keywords: FDAHP, Import, challenges, Factors, Wood
 • Kobra Dadmohammadi *, Mehrnaz Azadi, Abbas Abed Esfahani Pages 171-183
  This article aims to facilitate the use of methyl cellulose adhesive to repair paper works that its ink is sensitive to water. This research is conducted by analytical comparisons method and samples is collected by experiments related to research topics such as pH measurement, Calorimetric, infrared spectroscopy with total attenuated reflection (FTIR- ATR), the measurement of tensile strength as well measurement of The adhesive strength of the samples. The stages of this study is conducted so that the adhesive methyl cellulose at a concentration of 7% in methanol was prepared. The prepared specimens is treated under Temperature-humidity accelerated aging in accordance with standard ASTM D4714-96 no for 384 hours and under light in accordance with ASTM D6789-02 for 360 hours and Changes of color, pH, tensile strength and adhesion is investigated for them. Results showed that the samples pH is changed from 6.91 to 6.39 after light aging and to 6.06 after temperature-humidity aging. Also, Tensile strength of Samples is reduced from 0.31 to 0.23 kN per meter after light aging and to 0.24 kN per meter after the temperature-humidity aging. Also, the adhesive strength of the samples is decreased from 1.43 to 0.97 Newton after light aging and to 1.51 Newton after temperature-humidity aging.
  Keywords: Methylcellulose glue, activation, Rehabilitation, tissue, restoration of paper works
 • Mahdi Kalagar *, Elham Marzban Moridani, Mojtaba Asadi, Behdost Kolabi Pages 185-195
  The aim of this study was to investigate the effect of using recycled polyethylene on the mechanical properties of PE-MDF composite. Saw dust as a filler at 30%and MAPE as coupling agent at two levels of 0 and 2 wt% were mixed in an internal mixer and the samples were prepared by injection molding method.. Mechanical properties such as tensile and flexural (Strength and Modulus) were measured. Morphology of composite was also evaluated by scanning electron microscopy (SEM). Although virgin polyethylene has better mechanical properties than once and twice recycled polyethylene, but with the addition of sawdust as filler consisting of recycled polyethylene composites mechanical properties significantly higher than that virgin polyethylene. The results of mechanical properties showed improvement by the addition of MAPE. The SEM micrographs showed that the use of twice recycled polyethylene and MAPE has led to better interactions between matrix and filler. The melt flow index (MFI) indicated that with increasing number of recycled polyethylene, melt flow index increased. Therefore with attention to the results of mechanical properties can be stated that by increasing the melt flow index had a positive effect on composite construction.
  Keywords: Recycled polyethylene, Saw dust, Binder, Mechanical properties
 • Hossein Khanjanzadeh, Rabi Behrooz *, Nader Bahramifar, Velfgang Gindl-Altmutter Pages 197-209
  The purpose of this study was to evaluate the physico-mechanical properties and formaldehyde emission of medium density fiberboard (MDF) made from modified urea formaldehyde resin. In this study, nanocrystalline cellulose (NCC) (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 percent) based on the dry weight of resin was applied to modify urea formaldehyde resin. The results of mechanical properties indicated that MOR and IB of the MDF panels significantly increased as the NCC incorporated into the UF adhesive up to 1%wt. However, further increment in the NCC content (1.5 and 2 wt%) decreased the MOR and IB of the panels. Water absorption and thickness swelling after 2 h were significantly increased when the NCC content increased from 1% to 2%, but no significant differences were observed between the panels after 24 h. Also, the formaldehyde emission significantly decreased with increasing the amount of nanocrystalline cellulose.
  Keywords: Physical-mechanical properties, Medium density fiberboard, Urea formaldehyde resin, Nanocrystalline cellulose
 • Abdollah Hosseinzadeh *, Amirmohsen Farajpour Kordasiabi, Vahid Tazakor Rezaei Pages 211-223
  In this study, the effect of cellar fungus (brown rot fungus) conophora cerabella on biodegradability, hardness and dimensional stability of wood flour/polypropylene/glass fiber hybride composites after suffering ambient conditions (immersion in water) were studied. So, the samples by 40 to 60, 50 to 50 and 60 to 40 percent of wood flour / PP weight ratios respectively and three levels of glass fibers 0,10 and 15 weight percent were made. The Samples, immersed in water at 25 and 40°c, sea water and pool water for 1608 hours and then exposed to the cellar fungus for 6 weeks. The results showed, by increasing the wood flour weight ratio and Adding glass fiber to composite samples, those weight loss due to fungal attack, increased and decreased respectively. Overall, after immersion in water compared to control, the samples had greater weight loss and the samples that immersed in pool water and hot water of 40°c, compared to others, showed greater amounts of weight loss. With the increase of wood flour weight ratio and adding the glass fiber in hybrid composite, the samples hardness were increased. Overall, after soaking in water, compared to controls, the test samples showed lower hardness. By increasing the wood flour ratio in composites, the water absorption and thickness swelling amount, were increased. Adding glass fiber to composites in all ratios of wood flour, caused to reduction and controlling of water absorption and thickness swelling.
  Keywords: hybrid composites, Glass fiber, cellar fungus, weight loss, Hardness
 • Mehrab Madhoushi *, Hamid Hatefnia, Ghanbar Ebrahimi, Navid Amini Pages 225-240
  Non-destructive testing of materials properties is continuously developing. Ground penetrating radar (GPR) as a non-destructive method is based on the transmission of electromagnetic energy and recently has been applied in field of wood and wood products. In this study, GPR technique was used to evaluate the internal defects in three species hardwood with three moisture content levels. In order to remove determinant extrinsic and uncertain factors, several artificially defects were created within the wood samples. Data collection was done by MALA CX GPR in center frequency of 2300 MHz and processed with Reflexw software. This study showed that dielectric properties on wet-woods are more than that in dry-woods and internal defects woods in wet wood can be detected better than dry woods. However, the holes with diameters of 4 mm and less were not detectable. In general, GPR, as a safe and portable method, is capable for detecting internal defects and voids in hardwood.
  Keywords: Non-destructive testing, Ground penetrating radar, internal defects woods, dielectric properties
 • Omid Ghaffarzadeh Mollabashi *, Mearaj Sharari, Mohammadtaghi Alebrahim Pages 241-251
  Increasing use of wood products accompanying with resource constraint has revealed the importance of nonwood based material. In this study, pulping and papermaking potential of three varieties of weeds including Xanthium spinosum, Carthamus tinctorius and Cyperus papyrus have been considered. At first, chemical components of the samples i.e. cellulose, lignin and extractives have been measured following TAPPI standard test methods. Afterwards, pulping process based as soda and Kraft has been carried out and the pulp properties i.e. screen yield and reject, kappa number, caliper, bust index, tear index, brightness have been considered. According to the results, the amount cellulose, lignin and extractives have been measured for the Xanthium spinosum %38.15, %13.5 and 4.72, respectively. Theses parameters have been estimated about %38.25, %10.3 and % 2.95 for Carthamus tinctorius and %38.8, %19.2 and 4.4 in case of papyrus. The yield of soda and Kraft pulp of the papyrus was more than Xanthium spinosum and Carthamus tinctorius. Among all treatments, the highest screen yield related to soda pulping of Cyperus papyrus by %39.8 which has been obtained by 175 centigrade as a maximum temperature, L/W: 6/1, active alkaline: %30 and 90 minutes as the time at temperature. The lowest and highest amounts of the tear index were related to soda pulp sample of the Carthamus tinctorius and Kraft pulp sample of Xanthium spinosum by 2.49 and 8.1, respectively. In addition, the lowest and highest amounts of the bursting index were related to soda pulp sample of the Cyperus papyrus and Kraft pulp sample of Xanthium spinosum by 0.61and 2.48, respectively. Meanwhile, soda pulp sample of the Cyperus papyrus showed the highest amount of brightness with %45 ISO.
  Keywords: Raw material shortage, Yield, kappa number, burst, brightness
 • Behjat Tajeddin *, Marjan Hajibagher Naeeini Pages 253-265
  Natural composites with biodegradability properties can be used as a renewable alternative to replacing conventional plastics. Thus, to reduce the plastics applications in the packaging industry, biocomposites content of wheat straw (with 40, 100, 140 mesh) as a natural biodegradable composite and low density polyethylene (LDPE) as a common synthetic polymer in the packaging industry were prepared and characterized by the mechanical and water absorption properties. Polyethylene-graft-maleic anhydride was used as a compatibilizer material. Morphology of wheat straw flour was studied by optical microscope to obtain the aspect ratio (L/D). The tensile and flexural tests were applied for determining mechanical properties and scanning electron microscope (SEM) was used for particles distribution and sample structures. The water absorption of the samples was calculated by weight difference. The results indicated that the particle size of wheat straw four and the L/D amount are Significantly affected on the tensile strength and water absorption of the samples. However, the effect of wheat sraw particle size on the flexural strength was not significant. Overall conclusions show that by increasing the particle size of the filler (wheat straw), can prepare the biocomposite with better tensile strength and less water absorption compared with smaller particle size.
  Keywords: Biocomposite, Mechanical, water absorption properties, Low density polyethylene, Particle size, Wheat straw
 • Davoud Efhamisisi *, Mojhgan Ghazan, Reza Oladi, Alinaghi Karimimazraehshahi Pages 267-282
  In recent years, much attention has been paid to nano technology for improving wood defects. Wollastonite as a mineral is commonly used in the production of plastic, ceramic and concrete. Wollastonite production in nano scale has increased interest in using it. Recently, a large number of studies have been carried out in Iran aiming to improve durability, dimensional stability, and flammability of wood and wood products using nano wollastonite. Based on the promising results obtained in these researchs, this study was conducted as a complementary investigation to verify nano-wollastonite penetrability into the wood as well as its effects on biological durability and dimensional stability. The results showed that nano-wollastonite could not penetrate into the xylem since wood texture serves as a filter against it. The treated samples with nano-wollastonite showed partly resistance against white rotting fungus, but this was lost after a short-time leaching. Nano-wollastonite had no effect on the water absorption and volumetric shrinkage of treated samples. Base on the results of this study, nano-wollastonite is not recommended for wood impregnation industry, at least when raw wood is concerned.
  Keywords: Dimensional stability, fungal decay, Retention, Nano-wollastonite, weight gain
 • Rouzbeh Asadi Khansari *, Mohammadreza Dehghani Firouzabadi, Hossein Resalati Pages 283-295
  The objective of this work is to investigate the use of PCC, and the impact of its coating weight on paper coating. In this study, two base papers from Mazandaran Wood and Paper Industries (APC and NS), and two coating compositions with the solid content of 25% containing PCC filler (100 parts), PVA binder (14 parts) and dispersant (1 part) were used. The first composition included PCC B102 for opacity increment, and the second one PCC 9020 for the improvement of brightness. Two rod RDS14 and RDS30 were used for different coating weights. After coating, the treated samples were dried in room conditions at air temperature of 25◦C and relative humidity of 54%. Physical and optical properties of control and treated samples such as air resistance, thickness, Cobb60, brightness, yellowness, opacity and roughness were determined. In comparison to the control group, all the treated samples showed improvement in brightness, opacity, yellowness and air resistance. By the two different formulations and two rods, paper roughness was increased, and the increment of water absorption was due to capillary development in coating texture. The analysis of variances showed that the usage of PCC 9020 had considerable effect on roughness of papers. In NS papers, change of PCC caused significant difference in brightness and roughness, but in APC papers did not. The change of coating rod in APC papers had significant effect on water absorption, brightness and opacity but did not show in NS.
  Keywords: coating, Optical Properties, roughness of paper, PCC
 • Mossayeb Dalvand *, Payam Moradpour Pages 297-307
  In this study 3D stress-strain distribution of dowel and glue line on L-type joints made of plywood doweled was investigated. Members of joints made of 11-ply hardwood plywood (Hornbeam, Beech and Alder) that were 19 mm in thickness. In this study effect of beech dowels in three levels diameters (6, 8 and 10 mm) and penetration of depth (9, 13 and 17 mm) on bending moment capacity of L-type joints under compression loading was investigated as experimental test, then stress-strain distribution of wood dowel and glue line in specimens were simulated by means of ANSYS 15 software with finite element method (FEM).Results have shown that bending moment resistance increased with increasing dowel diameter from 6 to 8 mm, but downward trend was observed with increasing 8 to 10 mm in dowel diameter. Bending moment resistance increased with increasing penetration depth. Also, result obtained of simulation by means of ANSYS software have shown that stress-strain in dowel and glue line increased with increasing diameter of dowel and Increasing stress in joints made of diameter dowel 10 mm due to fracture in joints and decrease in resistance once. According to results obtained of model analysis, the ultimate stress of dowel and glue line occurred in the area that joints were contacted.
  Keywords: Stress, Strain, Wood dowel, L-type joints, Finite element method
 • Meghdad Jourgholami * Pages 309-321
  The remaining the logs in the stump area and especially along the forest roadside, can increase the check in the caused by growth stress in the both sides of log. All of these factors led to a decline in the quality of the logs, which can be lined up in the ends of log with suitable coating materials such as end coating and anti-checking iron treatments to prevent log checking. A field-based study was performed to study the effects of end coating and anti-checking iron treatments on prevent log checking in beech and hornbeam logs in Gorazbon district in Kheyrud forest northern Iran. In this study, 180 logs were randomly selected from two spices; beech and hornbeam and for any spices, 30 logs were selected for anti-checking iron treatments, 30 logs for paraffin treatments and 30 logs for control. Duncan’s test showed that in the hornbeam logs anti-checking iron treatments was the lowest checking increase comparing the paraffin and control treatments and this difference was statistically significant. Duncan’s test showed that in the beech logs anti-checking iron treatments was the lowest checking increase comparing the paraffin and control treatments. It can be concluded that the lowest check has been shown in the anti-checking iron treatments in two beech and hornbeam logs and this treatment has the greatest role in preventing ends check in compare with the paraffin treatment.
  Keywords: Log, grading, check, end coating, anti-checking iron
 • Bita Moezzipour *, Ali Abdulkhani, Kazem Doost Hoseini, Ahmad Ramazani Saadat Abadi, Asghar Tarmian Pages 323-333
  In this study, fibers recycled via two different methods; hydrothermal and ohmic heating were used to manufacture medium density fiberboard (MDF). The purpose of this study was to determine the effect of recycling method on practical properties (bending strength, modulus of elasticity, internal bonding and screw holding in edge and surface and thickness swelling after 24 hours water immersion) of the boards. Also, a morphological analysis was done to evaluate the influence of recycling process on fiber dimensions. Also the existence of UF residues were observed by SEM.
  The results related to classification and dimension analyze of fibers confirmed the negative influence of recycling process on quality of fibers. Also degree of deterioration in hydrothermal recycling was higher than that of ohmic recycling due to sever condition of heating.
  Furthermore, the results showed that recycling of MDF wastes via ohmic heating method resulted in better physical and mechanical propertied as compared to the hydrothermal method. Overall results showed that MDF panels made from recycled fibers via ohmic heating method exceed the minimum values required by EN standards (EN 622-5, 2006) for all properties except thickness swelling. About ohmic heating method, increasing the time of ohmic heating led to improving the practical properties of recycled MDF boards. It was observed by SEM that much more residues of cured UF resin adhesive were existed on the surface of recycled fibers via hydrothermal method. According to the results it can be said that ohmic heating method is a useful process for recycling the wastes of MDF.
  Keywords: Medium Density Fiber board, Recycling, Hydrothermal treatment, Ohmic heating