فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1396)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات مروری
 • راضیه نظری وانانی، نغمه ستاراحمدی، حسین هلی* صفحات 152-161
  مقدمه
  زردچوبه گیاهی از خانواده زنجبیل است که در مناطق گرمسیری کشت می شود. ریزوم زردچوبه محتوی سه آنالوگ کورکومین، دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی کورکومین است که کارکومینوئید نامیده می شوند. کورکومین دارای خواص درمانی متعددی است؛ اما استفاده از آن به عنوان یک عامل درمانی با محدودیت روبروست. کورکومین به خاطر هیدروفوب بودن و فراهمی زیستی پایین نمی تواند اثرات درمانی مورد انتظار را بروز دهد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کلیدواژه های معتبر و جستجو در پایگاه های SID، Google scholar و PubMed مقالات معتبر انتخاب شدند و از آن ها جهت معرفی روش های نانوفناورانه برای افزایش فراهمی زیستی خوراکی کورکومین استفاده شد.
  نتایج
  افزایش فراهمی زیستی داروها یکی از اهداف فناوری نانو است. مواد نانومقیاس به خاطر ویژگی های بی نظیری که دارند، فراهمی زیستی داروها را افزایش می دهند. فراهمی زیستی درصدی از دوز داروست که به صورت فعال وارد گردش خون سیستمیک می گردد. در سال های اخیر راهبردهای مختلفی برای افزایش کارایی کورکومین صورت گرفته است. استفاده از کورکومین لیپوزومی، کمپلکس فسفولیپیدی کورکومین، نانوذرات کورکومین و آنالوگ های ساختاری کورکومین نمونه ای از این روش ها می باشند.
  نتیجه گیری
  کورکومین خواص بیولوژیکی بسیاری دارد. البته ناپایداری و حلالیت کم کورکومین یکی از محدودیت های آن است؛ بنابراین ارائه ی روش هایی که بتواند حلالیت داروهای کم محلول در آب را افزایش دهد و دارو را تا رسیدن به محل هدف محافظت کند سودمند است. فناوری نانو، روش های زیادی برای بهبود حلالیت و انتقال این گونه داروها فراهم نموده است.
  کلیدواژگان: کورکومین، دارورسانی، فراهمی زیستی، نانوفناوری
 • احمد توکلی، محمدهادی کربلایی نیا، محسن کشاورز، هادی غفاری، مریم اسقایی* صفحات 162-171
  اپیدمی ها و پاندمی های آنفلوانزا تاکنون تلفات قابل توجهی را ایجاد کرده اند. موارد مرگ ومیر، بیشتر در ارتباط با ایمونوپاتوژنز این عفونت بوده که مکانیسم های آن هنوز به طور کامل مشخص نیست. اگرچه مطالعات انسانی تا حدودی به فهم ایمونوپاتوژنز آنفلوانزا کمک کرده است، اما اطلاعات محدودی در این زمینه موجود است. مطالعات اخیر با استفاده از مدل های حیوانی آزمایشگاهی به طور چشمگیری منجر به افزایش دانش ما از مکانیسم های پیچیده دخیل در ایمونوپاتوژنز در طول عفونت آنفلوانزا شده است که از آن ها می توان به پاسخ های التهابی حاد نوتروفیل ها، سلول های دندریتیک، ماکروفاژها، گیرنده های شبه Toll، کموکاین ها، سایتوکاین ها، سلول های T CD8+ و T CD4+ اشاره کرد. سطوح بالایی از سایتوکاین ها و کموکاین ها طی التهاب ناشی از عفونت آنفلوانزا تولید می شوند که از آن به عنوان طوفان سایتوکاینی اشاره می شود. این پدیده، یک پاسخ ایمنی شدید و تهاجمی همراه با فراخوانی لوکوسیت های التهابی و افزایش سطوح سایتوکاین ها و کموکاین ها در ناحیه عفونت همراه است. در نوشتار حاضر، مروری بر جدیدترین اطلاعات مرتبط با مکانیسم های ایمونوپاتوژنز آنفلوانزا خواهیم داشت.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا، ایمونوپاتوژنز، ایمنی ذاتی، ایمنی اکتسابی، پاسخ ایمنی ضدویروسی
 • مقالات پژوهشی
 • هما شیخانی شاهین، گلنوش مهربانی، رسول رضایی، محسن کریمی، مسعود امینی* صفحات 172-180
  زمینه و هدف
  ارتباط میان اختلالات متابولیکی و عملکرد کلیوی در دریافت کنندگان پیوند کلیه گزارش شده است. با توجه به شناخته شدن بسیاری از مزیت های فعالیت بدنی منظم در حفظ سلامتی بدن در این بیماران، این مطالعه باهدف بررسی تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد کلیوی و سندرم متابولیک در ورزشکاران تحت پیوند کلیه انجام شد.
  مواد و روش ها
  بیست نفر از ورزشکاران پیوند کلیه زن به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه مساوی تجربی (با میانگین سن 7/2±5/24 سال، قد 2/4±161 سانتی متر و وزن 8/1±9/57 کیلوگرم) و کنترل (با میانگین سن 3/2±9/24 سال، قد 4/2±162 سانتی متر و وزن 02/4±5/59 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به طور مرتب به یک برنامه تمرینی ادامه دادند. در پایان هفته هشتم عملکرد کلیوی بر اساس میزان فیلتراسیون گلومرولی و شاخص های سندرم متابولیک در این افراد بررسی گردید. از آزمون t وابسته برای مقایسه داده ها قبل و بعد از فعالیت ورزشی و از آزمون t مستقل برای مقایسه بین گروه ها با سطح معنی داری 05/0< p استفاده شد.
  نتایج
  هشت هفته تمرین هوازی تاثیر معنی داری بر سطح نیمرخ های چربی نداشته، درحالی که منجر به کاهش معنی داری در میزان فیلتراسیون گلومرولی و قند خون ناشتا در گروه تجربی پس از تمرین شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که شیوه های مختلف تمرین های ورزشی می تواند راه کار مناسبی در تغییرات فیلتراسیون گلومرولی و کنترل قند خون ناشتا در ورزشکاران تحت پیوند باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد کلیوی، سندرم متابولیک، ورزشکار، تمرین هوازی، پیوند کلیه
 • مهدی حسنوند عموزاده* صفحات 181-189
  زمینه و هدف
  هراس اجتماعی یکی از شایع ترین اختلال های روان پزشکی بوده که با طیف گسترده ای از تاثیرات منفی بر ابعاد مختلف زندگی مبتلایان ارتباط دارد. ساخت یک ابزار ساده جهت ارزیابی هراس اجتماعی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه همبستگی، تعداد 410 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای در نیمه اول سال تحصیلی 94-1393 انتخاب شدند. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ آزمون دوطرفه، ضریب اسپیرمن براون و ضریب بازآزمایی بررسی شد و به منظور بررسی روایی این مقیاس، ارتباط ماده های مقیاس هراس اجتماعی با چهار مقیاس دیگر شامل، زیر مقیاس اضطراب از «چک لیست 90 ماده ای»، پرسشنامه خطای شناختی، مقیاس درجه بندی حرمت خود و مقیاس تصویر بدنی با روش همبستگی پیرسون محاسبه شد.
  نتایج
  روایی همگرای مقیاس هراس اجتماعی با اضطراب از «چک لیست 90 ماده ای» و با پرسشنامه خطای شناختی به ترتیب 83/0r=، 47/0r= و روایی افتراقی مقیاس هراس اجتماعی با مقیاس درجه بندی حرمت خود و با مقیاس تصویر بدنی به ترتیب 70/0-r= و 44/0- r= به دست آمد (001/0α<). پایایی با روش آلفای کرونباخ، دونیمه آزمون، ضریب اسپیرمن براون و ضریب بازآزمایی به ترتیب 98/0، 94/0، 96/0 و 84/0 به دست آمد (0001/0α<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مقیاس هراس اجتماعی می تواند یک پرسشنامه مناسب برای استفاده پژوهشگران و متخصصان سلامت در حوزه ی بهداشت روان باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس هراس اجتماعی، روایی، پایایی، اضطراب، دانشجویان
 • فرزانه مباشری، سعیده جعفرزاده*، احسان بهرامعلی صفحات 190-198
  زمینه و هدف
  رضایت بیمار شاخصی است که امروزه در دنیای رقابت خدمات پزشکی از اهمیتی روزافزون برخوردار است و شاید ساده ترین شیوه ارزشیابی برنامه پزشک خانواده باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1393 روی 411 بیمار مراجعه کننده به پایگاه های مجری برنامه پزشک خانواده شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که مشخصات دموگرافیک و رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده را در 6 بعد موردسنجش قرار داد. ابعاد رضایتمندی شامل مراقبت و تکریم پزشک، اعتماد و اعتقاد به عملکرد وی، دسترسی زمانی و مکانی به پزشک، زمان انتظار و روند دریافت خدمات، عملکرد واحدهای پیراپزشکی، میزان هزینه های پرداختی و خدمات تخصصی و اورژانس بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t-test دو نمونه مستقل، مجذور کای و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد.
  نتایج
  تنها 7/1% از افراد نسبت به کلیت برنامه رضایت کمی داشتند. هرچند در تمامی ابعاد اکثریت رضایتی مطلوب را ابراز کردند؛ اما بعد مراقبت، تکریم و اعتقاد به عملکرد پزشک بیشترین و بعد خدمات اورژانس و بستری کمترین سطح رضایتمندی را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  رضایتمندی مطلوب از برنامه بیانگر موفقیت اجرای برنامه است که نقطه عطفی برای اقدام در جهت اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در سایر شهرهای کشور خواهد بود؛ اما در راستای افزایش رضایتمندی از خدمات تخصصی و اورژانس بازنگری برنامه های مربوطه و اعمال اصلاحات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، گیرندگان خدمت، پزشک خانواده شهری، فسا
 • حسین محمدپور، وحید رزبان، مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده، مریم حسینی پور، آتنا سادات قریشی، گیتی فارسی، فرزانه سادات حسینی، علیرضا خوشدل* صفحات 199-209
  زمینه و هدف
  سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی (ADSCs)، به عنوان یک منبع برای برنامه های کاربردی درمانی و مهندسی بافت بررسی شده اند. پروتکل های تکثیر رایج ازسرم جنین گاوی (FBS) به عنوان فاکتور رشد استفاده می کنند که یک منبع بالقوه پاتوژن و حاوی آنتی ژن های حیوانی است که می تواند بعد از پیوند ایجاد واکنش های حساسیتی کند و از منظر ایمنی، سرم انسانی (HS) می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. این مطالعه مقایسه ای بین محیط کشت غنی شده با FBS یا HS در رشد و تمایز ADSCs است.
  مواد و روش ها
  سرم انسانی از 90 میلی لیتر خون وریدی یک فرد سالم به دست آمد. ADSCs از بافت چربی زائد عمل لیپولیز استخراج و کشت در محیط غنی شده با HS یا FBS انجام گرفت. بیان مارکرهای سطحی سلولی ADSCs به وسیله فلوسایتومتری بررسی شد. ارزیابی تمایز استخوانی با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد بررسی گردید.
  نتایج
  جداسازی و رشد hADSCs در محیط غنی شده با HS همانند محیط غنی شده با FBS بوده، اما تمایز در محیط دارای HS چشمگیرتر و اختلاف معنی دار (p>0.05) است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که HS قابلیت جایگزینی FBS را در جداسازی، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی در محیط را کشت دارد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی (ADSCs)، سرم انسانی (HS)، سرم جنین گاوی (FBS)
 • آتوسا رشیدی، غلامعلی مرادلی* صفحات 210-216
  زمینه و هدف
  حضور اینتگرون های کلاس I، II وIII در پسودوموناس آئروژینوزا با مقاومت دارویی چندگانه، نگرانی های فراوانی را در کلینیک ایجاد کرده است. این مطالعه باهدف بررسی فراوانی اینتگرون کلاس I، II و III در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 60 ایزوله پسودوموناس آئروژینوزا از آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان حضرت رسول (ص)، تهران به دست آمد. تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار در ژل و بر اساس دستورالعمل CLSI و بر روی محیط مولر هینتون آگار برای آنتی بیوتیکی انجام گردید. همچنین DNA ژنومیک سویه ها با استفاده از کیت استخراج و M-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی intI، intII و intIII انجام گردید.
  نتایج
  بیشترین میزان مقاومت در سویه های واجد اینتگرون بوده، به طوری که تمامی سویه ها به آموکسی سیلین (6/96%) مقاوم بوده اند. نتایج نشان داد تمامی 60 سویه تحت مطالعه دارای مقاومت کامل (%100) به آمیکاسین بودند. بیشترین توزیع فراوانی مربوط به ژن intI با 40% و کمترین فراوانی ژن intIII به میزان 6/16% گزارش شد. ژن intIIدر هیچ یک از نمونه های مورد بررسی شناسایی نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اینتگرون کلاس I در ایزوله های مقاوم پسودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با الگوهای مختلف مقاومت دارویی، اعمال راهکارهای مناسب کنترل عفونت و درمان در بیمارستان های مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار بیشتر آن ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ژن های اینتگرون کلاس I، II، III، پسودوموناس آئروژینوزا، _ Multiplex، PCR
 • لیلا کهن* صفحات 217-222
  زمینه و هدف
  رزیستین، هورمون منحصربه فردی است که از ادیپوسیت ها ترشح می شود. مطالعات اخیر نشان دادند که سطح رزیستین با مارکر های التهابی در ارتباط است؛ با توجه به اینکه التهاب مزمن در ابتلا به سرطان سینه نقش دارد، به نظر می رسد که رزیستین ارتباط مولکولی بین التهاب و سرطان زایی سینه باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط واریانت rs1862513 در پروموتر ژن رزیستین با خطر ابتلا به سرطان سینه است.
  مواد و روش ها
  به منظور انجام این مطالعه ی مورد-شاهدی، 150 نمونه خون از افراد مبتلا به سرطان سینه و 150 نمونه خون از افراد سالم به عنوان کنترل، جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ به وسیله روش PCR-RFLP انجام شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک انجام گردید.
  نتایج
  گروه های کنترل و بیمار در تعادل هاردی-واینبرگ بودند. افراد واجد ژنوتیپ GG در مقایسه با ژنوتیپ CC، دارای ریسک بیشتری برای ابتلا به سرطان سینه می باشند (04/0:P، 7/3-1:CI95%، 9/1:OR). همچنین آلل G، ارتباط مثبتی را بااستعداد ابتلا به سرطان سینه نشان داد (03/0:P، 98/1-1:CI95%، 4/1:OR).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده ارتباط احتمالی واریانت rs1862513 ژن رزیستین با خطر ابتلا به سرطان سینه در زنان ایرانی است.
  کلیدواژگان: رزیستین، سرطان سینه، پروموتر، واریانت ژنتیکی
 • احسان حیدری سورشجانی، مریم پیمانی*، علی کاظمی بابا حیدری، کامران قائدی صفحات 223-232
  زمینه و هدف
  فاکتور سلول بنیادی (SCF) یک سایتوکاین خونی است که می تواند از طریق تاثیر بر روی سلول های مولد خون ساز در تمایز سلول های پیش ساز خونی، بقاء، تکثیر و تمایز ماست سل ها و همچنین افزایش تکثیر و تهاجم سلول های توموری بااهمیت باشد و نقش درمانی آن در بهبود بیماری هایی نظیر آلزایمر و سکته های قلبی در حال بررسی و تحقیق است. هدف از این تحقیق کلون سازی ژن SCF به وسیله حامل بیانی pBudCE4.1 با بهینه سازی کدون در سلول های تخمدان همستر چینی (CHO) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی توالی SCF بعد از بهینه سازی کدون برای سلول های CHO و تغییر دادن محتوی G+C به میزان بهینه به صورت سنتتیک ساخته شد و در وکتور بیانی pBudCE4.1 ساب کلون شد. سپس ژن SCF به همراه پلاسمید موردنظر به درون سلول های CHO-K1 ترانسفکت شد و با استفاده از RT qPCR میزان بیان ارزیابی گردید.
  نتایج
  حامل بیانی نوترکیب pBudCE4.1/SCF ساخته شد و با تکنیک PCR، هضم آنزیمی و تعیین توالی مورد تائید قرار گرفت. نتایج RT qPCR نشان داد که ژن SCF پس از بهینه سازی کدون در سلول های CHO می تواند بیان شود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که به خوبی می توان نسبت به همسانه سازی ژن SCF از طریق حامل بیانی pBudCE4.1 اقدام کرد و این حامل بیانی می تواند یک حامل مناسب برای بیان ژن SCF در سلول های CHO باشد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی کدون، فاکتور سلول بنیادی (SCF)، سلول های تخمدان همستر چینی (CHO) کلونینگ
 • اسماعیل فتاحی* صفحات 233-240
  زمینه و هدف
  دیازینون به عنوان یک آلاینده محیطی بر سیستم تولیدمثل اثرات مخرب دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر دیازینون بر سطح سرمی هورمون های جنسی و تغییرات بافت تخمدان موش صحرایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 40 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل گروه آزمایشی 1 و 2 که سم دیازینون را به ترتیب با دوز 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 4 هفته به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. گروه شم روغن زیتون دریافت کردند و گروه کنترل تزریقی صورت نگرفت. موش ها در مرحله پرواستروس بی هوش شده و خون از قلب جمع آوری شده و هورمون های جنسی سرم خون به روش رادیوایمنواسی اندازه گیری گردید. علاوه بر آن تخمدان خارج شد و برش های بافتی تهیه گردید. داده ها با آنالیز واریانس و آزمون دانکن تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد سطح هورمون های استروژن و پروژسترون، تعداد جسم زرد، تعداد فولیکول های بدوی، اولیه، در حال رشد، فولیکول گراآف و قطر اووسیت و جسم زرد، ضخامت گرانولوزا و تکا در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری یافته است (001/0 p <). همچنین تعداد فولیکول های آترتیک نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است (001/0 p <).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که دیازینون باعث تغییرات بافت تخمدان و کاهش هورمون های استروژن و پروژسترون می شود و می تواند بر اووژنز اثر نامطلوب داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیازینون، تخمدان، اووسیت، فولیکول گراآف، موش صحرایی ماده
 • ناهیده افضل آهنگران*، زهرا نکویی، نوروز دلیرژ، سیدمیثم ابطحی فروشانی صفحات 241-247
  مقدمه و هدف
  نقش تنظیم کنندگی سلول های بنیادی مزانشیمال در ارتباط با عملکرد سلول های سیستم ایمنی از قبیل نوتروفیل در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر هورمون استروژن نیز نوعی ایمونمودلاتور است، مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر سلول های مزانشیمال تیمار شده با استروژن، بر عملکرد سلول های نوتروفیل طراحی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پس از جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان رت ها، اقدام به تیمار سلول های مزبور با استروژن در غلظت های 10 و 20 نانومولار به مدت 72 ساعت گردید. سپس سلول های مزبور با سلول های نوتروفیل به مدت 1 ساعت مجاور شدند. در ادامه، قابلیت های عملکردی نوتروفیل ها ارزیابی شد (05/0 P≤).
  نتایج
  نتایج مطالعه ما به خوبی نشان داد که درصد فاگوسیتوز و میزان انفجار تنفسی در نوتروفیل های مجاور شده با سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با استروژن نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود. هم چنین میزان آپوپتوز در نوتروفیل های تیمار شده با استروژن به طور معنی داری در هر دو غلظت استروژن نسبت به گروه کنترل کاهش داشت (05/0 P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استروژن می تواند بر روی برهم کنش سلول های نوتروفیل با سلول های بنیادی مزانشیمی موثر باشد.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی مزانشیمال، استروژن، نوتروفیل
 • مریم ربیعی، حسین سازگار*، فرزانه محمدی فارسانی صفحات 248-256
  زمینه و هدف
  لبستاتین، یک دیس اینتگرین پلی پپتیدی تک زنجیره ای متشکل از 107 آمینواسید است که از زهرمار ماکروویپریالبتینا جداسازی شده است. لبستاتین بااتصال به اینتگرین و مهار عملکرد آن، چسبندگی و مهاجرت سلول های اندوتلیال را خنثی کرده و اثر ضد رگ زایی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی برهمکنش این پپتید با اینتگرین و شناسایی اسیدهای آمینه ی مهم درگیر در این برهمکنش است.
  مواد و روش ها
  با توجه به اهمیت لبستاتین در مهار چسبندگی و مهاجرت سلول های سرطانی؛ در این پژوهش ساختار سه بعدی این پپتید توسط سرور phyre2 شبیه سازی شده و با پپتیدهای مشابه مورد مقایسه قرار گرفت. در مرحله ی بعد، به منظور شناسایی مکانیسم دقیق عملکرد این پپتید، برهمکنش آن با زیرواحد اینتگرینی 1α با استفاده از سرور Z-Dock بررسی شد. نتایج حاصل از این برهمکنش نیز با کمک نرم افزارهای Chimera1.5.3 و SPDBV آنالیز گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از شبیه سازی لبستاتین نشان داد که این سم ازلحاظ ساختار، شباهت بسیاری زیادی با پروتئین های هم خانواده ی خود دارد. به علاوه بررسی های بیوانفورماتیکی نشان داد که ریشه های Lys50، Cys71 و Tyr92 از لبستاتین و Asp20، Tyr17 و His118 از زیر واحد 1α از مهم ترین اسیدهای آمینه ی درگیر در برهمکنش این دو پروتئین هستند.
  نتیجه گیری
  بررسی های بیوانفورماتیکی مورد استفاده در این پژوهش، سبب شناسایی اسیدهای آمینه ی مهم درگیر در برهمکنش میان لبستاتین و اینتگرین هدف آن گردید. این نتایج را می توان در طراحی و تولید مصنوعی پپتیدهای متفاوت و قوی تر برای مهار اینتگرین و درنتیجه مهار مهاجرت و رگ زایی سلول های سرطانی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: سم لبستاتین، موتیف KTS، دیس اینتگرین، اینتگرین α1 β1
 • ندا آبادی، جبار بشیری صفحات 257-264
  زمینه و هدف
  آپوپتوز عضله ی اسکلتی نقش مهمی در بیماری های مرتبط با تخریب عملکرد بافتی مانند آتروفی عضلانی بازی می کند. دراین بین، شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی ممکن است تعدادی از مسیرهای پیام رسانی و آنزیم های مربوط به آپوپتوز را در عضله ی اسکلتی تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف تعیین اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن های AIF و کاسپاز 9 عضله ی نعلی موش های صحرایی نر انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در قالب یک طرح تجربی دوگروهی انجام شد. 16 سر موش صحرایی نر سه ماهه به شکل تصادفی در دو گروه همگن تمرین (8 سر) و کنترل (8 سر) جایگزین شدند. آزمودنی های گروه تمرین به مدت سه ماه در برنامه ی تمرین هوازی (شدت 80-75 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) شرکت کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین، عضله ی نعلی آزمودنی ها استخراج و ژن های AIF و کاسپاز 9 با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی گردید. داده های حاصله با استفاده از آزمون t مستقل، در سطح معنی داری 05/0 تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  بیان ژن AIF عضله نعلی در گروه تمرین به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (60/137%، 01/0=P). همچنین، بیان ژن کاسپاز 9 عضله نعلی گروه تمرین به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (22/48%، 01/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که سه ماه تمرین هوازی در افزایش پروتئین های کلیدی در مسیر میتوکندریایی آپوپتوز عضله نعلی تاثیر قابل توجهی دارد. بااین حال، اظهارنظر قطعی در مورد نحوه تاثیرپذیری شاخص های مربوط به آپوپتوز و آتروفی عضله اسکلتی از تمرینات ورزشی، منوط به انجام مطالعات بیشتر است.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، عضله نعلی، ژن AIF، ژن کاسپاز 9
 • میترا قلی زاده نیک پی، علی مجتهدین*، رضا سید شریفی صفحات 265-274
  زمینه و هدف
  سیلی مارین ماده موثره گیاه خار مریم بوده که در طب سنتی به اثرات درمانی آن اشاره شده است؛ اما پژوهش های اندکی در مورد اثر ضد دردی و مکانیسم عمل آن انجام گرفته است؛ بنابراین در تحقیق حاضر اثرات تسکین دهنده درد سیلی مارین با استفاده از آزمون فرمالین با تاکید بر سیستم نوروترنس میتری هیستامینرژیک در موش های صحرایی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250- 220 گرم در محدوده سنی 14-12 هفته در گروه های 6 تایی در 7 گروه شامل: گروه شاهد (سالین نرمال+ فرمالین 1% کف پایی)، 4 گروه تیمار با سیلی مارین (50، 100، 200 و 400 میلی گرم به کیلوگرم)، 1 گروه تیمار با کلرفنیرآمین (20 میلی گرم به کیلوگرم)، 1 گروه پیش تیمار با کلرفنیرآمین (20 میلی گرم) + سیلی مارین (200 میلی گرم) تقسیم شدند. جهت ارزیابی درد پیکری از آزمون فرمالین استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
  نتایج
  تزریق داخل صفاقی سیلی مارین به طور معنی داری (05/0P<) موجب کاهش پاسخ درد در هر دو مرحله اول و دوم درد فرمالینی گردید. پیش تیمار با کلرفنیرآمین و سپس سیلی مارین موجب تقویت پاسخ ضد دردی سیلی مارین در هر دو مرحله اول و دوم درد فرمالینی گردید (05/0P<).
  نتیجه گیری
  سیلی مارین اثرات ضد دردی داشته که احتمالا این اثرات با به کارگیری سیستم هیستامینی ایجاد می شود.
  کلیدواژگان: گیاه خار مریم، تسکین درد، سیلی مارین، سیستم هیستامینرژیک، موش صحرایی
 • عبد الخالق بومه امیرحاجیلو، سعید عباسی ملکی صفحات 275-282
  زمینه و هدف
  مطالعات قبلی خواص ضد درد، شل کننده عضلات، آرام بخشی و خواب آوری گل ساعتی را نشان داده اند. ازاین رو، در مطالعه حاضر بیهوشی مصرف توام عصاره گل ساعتی- کتامین با دیازپام- کتامین در موش صحرائی نر مقایسه گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرائی نر به طور تصادفی به سه گروه گل ساعتی (PI) (mg/kg،i.p. 1000)، گل ساعتی- کتامین (PIK) (mg/kg،i.p. 1000 و 50؛ به ترتیب) و دیازپام- کتامین (DK) (mg/kg،i.p. 5/2 و 50؛ به ترتیب) تقسیم بندی شدند (8=n). در این تحقیق پارامترهای بیهوشی در زمان های صفرتا 55 دقیقه ثبت گردیدند.
  نتایج
  گروه PI سبب القای بیهوشی نمی شود. باوجوداین، گروه PIK در مقایسه با گروه DK سبب القای سریع بیهوشی می گردد (05/0> p). گروه PI در مقایسه با گروه های دیگر تعداد ضربان قلب را افزایش داد (05/0< p). تعداد تنفس گروه های PI و PIK در مقایسه با گروه DK افزایش یافت (05/0< p). درجه حرارت بین گروه ها تغییر معنی داری نیافت (05/0> p). گروه PI ضعیف تر از دو گروه دیگر سبب مهار پینچ های لب، دم و پدال گردید (05/0< p).
  نتیجه گیری
  زمان القاء، مدت زمان بیهوشی جراحی و زمان ریکاوری گروه PIK شبیه گروه DK است. بااینکه عصاره به تنهایی سبب القای بیهوشی نمی شود؛ ولی اثرات آن قابل مقایسه با دیازپام بوده و از آن می توان به عنوان جایگزینی جهت پیش بیهوشی و بجای دیازپام استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گل ساعتی، عصاره، کتامین، پارامترهای بیهوشی، موش صحرائی
 • نرگس شریفات، فریده جعفری هفشجانی، پریسا دایتی، پرستو لرستان پور، علی پایدار، حسین بابااحمدی رضایی* صفحات 283-290
  زمینه و هدف
  NFκB یک فاکتور هسته ای دایمر و دارای چندین زیرواحد است. p65 یکی از زیرواحدهای NFκB است که فسفریلاسیون آن در اثر استرس اکسیداتیو به فعال شدن NFκB منجر می گردد. عدم تعادل میان استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی در پاتوژنز بسیاری بیماری ها مشارکت می کند. استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی می تواند به عنوان استراتژی پیشگیری بیماری های التهابی موردتوجه قرار گیرد. از میان ترکیبات آنتی اکسیدانی کورکومین یک ترکیب طبیعی پلی فنول بوده که از زردچوبه استخراج و خنثی کننده ی رادیکال های آزاد است که بدن را از استرس اکسیداتیو محافظت می کند.
  مواد و روش ها
  سلول های اندوتلیال آئورت گاو با غلظت های متفاوت H2O2(μM 200، 80، 20، 10) تیمار گردیدند و در غلظت Mμ200 افزایش فسفریلاسیون p65 مشاهده شد. سپس جهت بررسی اثر مهاری کورکومین بر فسفریلاسیون القاشده توسط H2O2 سلول ها با غلظت های μM5، 10 کورکومین انکوبه گردیدند. غلظت پروتئین با روش برادفورد اندازه گیری و میزان فسفریلاسیون p65 با روش وسترن بلات ارزیابی شد.
  نتایج
  یافته های ما نشان می دهد که میزان فسفریلاسیون p65 به دنبال تیمار با H2O2 در غلظت μM200 در مقایسه با کنترل به میزان حدود 2 برابر افزایش نشان داد و این اثر افزاینده H2O2 پس از 30 دقیقه (03/0: P) و 2 ساعت (015/0:P) تیمار در غلظت μM10 کورکومین کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که یکی از مکانیسم های ضدالتهابی کورکومین از طریق مهار فسفریلاسیون زیر واحد p65 و مسیر NFκB است.
  کلیدواژگان: کورکومین، هیدروژن پراکسید، فاکتور رونویسی کاپا B، سلول های اندوتلیال آئورت گاوی، فسفریلاسیون p65
|
 • Razieh Nazari, Naghmeh Sattarahmady, Hossein Heli* Pages 152-161
  Background and Objective
  Curcumin is a tropical plant in the ginger (Zingiberaceae) family. Three curcuminoids were from turmeric: Curcumin, demethoxycurcumin, and Bisdemethoxycurcumin. The potential health benefits of curcumin are limited by their poor solubility, hydrophobic property, and low absorption from the gut, rapid metabolism and rapid systemic elimination.
  Materials and Methods
  Scholarly articles were selected using valid keywords and searching on the SID, Google Scholar, PubMed and Elsevier databases. The aim of this paper is to introduce Nano-technological techniques for increasing the oral bioavailability of curcumin.
  Results
  Increase in the drug bioavailability is one of the goals of nanotechnology. Nano-scale materials increase the drug bioavailability due to their unique features. The bioavailability of a drug is defined as a percentage of the initial dose that is independent of the administration route of the drug entering the bloodstream. To improve the bioavailability of curcumin, numerous techniques are used such as curcumin liposome complex, curcumin phospholipid nanoparticles and structural analogues of curcumin.
  Conclusion
  Curcumin has a unique biological and pharmaceutical property. Of course, one of the major limitations of curcumin is its instability and its low solubility. Thus, it is useful to provide a method that can increase the solubility of poorly soluble drugs in water and protect them to achieve the target site. Nanotechnology has provided many ways to improve the solubility and transport of these drugs.
  Keywords: Curcumin, Biological Availability, drug delivery, Nanotechnology
 • Ahmad Tavakoli, Mohammad Hadi Karbalaie Niya, Mohsen Keshavarz, Hadi Ghaffari, Maryam Esghaei* Pages 162-171
  Influenza epidemics and pandemics cause notable morbidity and mortality. Mortality cases are mostly associated with immunopathogenic mechanisms, although still poorly understood. Human studies help to understand the immunopathogenesis of influenza. However, there is limited information in this regard. Recent studies using experimental animal models have significantly improved our knowledge on complex mechanisms involved in the immunopathogenesis during influenza infections including acute inflammatory responses of neutrophils, dendritic cells, macrophages, toll-like receptors, chemokines, cytokines, CD4 and CD8 T cells. Due to influenza infection, elevated levels of cytokines and chemokines are produced during influenza-induced inflammation which are known as cytokine storm which is a severe immune response characterized by the recruitment of inflammatory leukocytes and increased levels of cytokines and chemokines at the site of infection. This review aimed to discuss the most recent findings on mechanisms of influenza immunopathogenesis.
  Keywords: Influenza, Immunopathogenesis, Innate immunity, Adaptive immunity, Antiviral immune response
 • Homa Sheikhani Shahin, Golnoosh Mehrabani, Rasoul Rezaei, Mohsen Karimi, Masoud Amini* Pages 172-180
  Background and Objectives
  The relationship between metabolic disorders and renal functions in kidney transplant recipients has been reported. Considering the identification of many advantages of regular physical activities in maintaining health, for chronic kidney patients, the researchers tried to study the effect of aerobic activities on renal function and metabolic syndrome in kidney transplant athletes.
  Materials and Methods
  Twenty female kidney transplant athletes were randomly selected and divided into two equal groups of experimental (mean of age =24.5±2.7 years, height=161±4.2 cm and weight= 57.9±1.8 kg) and control (mean of age =24.9±2.3 years, height=162±2.4 cm and weight= 59.5±4.02 kg). The experimental group carried out an exercise for eight weeks (three sessions per week). At the end of eighth week, the renal function was assessed based on glomerular filtration rate and metabolic syndrome indices. Paired-samples t-test was used to compare the data before and after physical exercise and independent-samples t-test was used to compare the two groups with the significance level of p
  Conclusion
  The results indicated that physical exercise can be considered as a good way of changing glomerular filtration rate and controling fasting blood sugar in athletes undergoing kidney transplant.
  Keywords: Renal Function, Metabolic Syndrome, Kidney Transplant, Athletes
 • Mahdi Hassanvand Amouzadeh* Pages 181-189
  Background and Objective
  Social phobia has been a prevalent psychiatric disorder which is associated with a wide range of negative effects of different life aspects of affected people. Developing a simple tool is necessary to assess the social phobia. The aim of the study was to assess the reliability and validity of the social phobia inventory (SPIN) among students in Payame Noor University of Lorestan.
  Material &
  Methods
  In a correlational study, 410 students of Lorestan Payame Noor University were selected by clustering sampling method in the first semester of academic year 2015–16. The evaluation of reliability was conducted using Cronbach's alpha, split-half reliability, Spearman-Brown coefficient and test - retest coefficient and in order to assess the validity of this instrument, the relation of subscales of SPIN with other four scales including anxiety from the symptom checklist-90-revised (scl-90-R), cognition error questionnaire (CEQ), self-esteem rating scale (SERS), and multidimensional body-self relations questionnaire (MBRSQ) was investigated using Pearson correlation coefficient method.
  Results
  Convergent validity of the SPIN with anxiety subscales of the (SCL- 90-R) and (CEQ) were respectively r= 0.83, r=0.47and discriminant validity of the SPIN with (SERS) and (MBRSQ) were respectively r= -0.70, r=-0.44 (α
  Conclusion
  It seems that the SPIN can be used as a valid and reliable tool for researchers and specialists in the field of mental health.
  Keywords: Social Phobia Inventory, Validity, Reliability, Anxiety, Students
 • Farzaneh Mobasheri, Saeedeh Jafarzadeh*, Ehsan Bahramali Pages 190-198
  Background and Objective
  Patient satisfaction is an indicator of the health services that is increasingly important in today's competitive world and perhaps the simplest method for evaluation of family physician program. This study aimed to determine the level of satisfaction of service recipients in urban areas in Fasa, Iran, with implementation of the Family Physician Program.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried on the 411 patients for whom family physician program was implemented in 2014. Data were collected by a valid and reliable demographic and satisfaction questionnaire in 6 dimensions (care and reverence, trust and belief in his performance, waiting time, availability and timely access to a doctor in time, usefulness of actions, payment costs and paramedical unit performance and on time accessibility, professional services and emergency). Data were analyzed using SPSS software version 18 using independent-samples t-test, chi square test, and ANOVA.
  Results
  Only 1.7% of people had little satisfaction. However, the majority of people expressed consent in all aspects of the Satisfaction of the Family Physician Project. The highest levels of satisfaction were observed in care, respect, trust and belief and the emergency services were observed in the lowest level of satisfaction.
  Conclusion
  Good satisfaction after implementing the family physician program shows the successfulness of the program. Therefore, implementation of family physician program will be a significant milestone for other cities but in order to increase the satisfaction of the emergency services and relevant programs, revision seems necessary in order to improve some of the indices of people satisfaction.
  Keywords: Satisfaction, Service recipients, Urban Family Physician, Fasa
 • Hossein Mohammadpour, Vahid Razban, Dr Mahdi Mahmoodi, Mohammad Reza Hajizadeh, Maryam Hosseinipour, Atena Sadat Ghoreishi, Gity Farsi, Farzaneh Sadat Hosseini, Ali Reza Khoshdel* Pages 199-209
  Background and Objectives
  Adipose-derived stem cells (ADSCs) have been investigated as a promising cell source for therapeutic and engineering applications. Common proliferation protocols use fetal bovine serum (FBS) as a growth factor which is potentially a source of pathogens, and contains animal antigens that can cause an allergic reaction after transplantation in the recipient, and regarding immunity, human serum (HS) could be a suitable alternative to it. The aim of this study is to compare the culture medium enriched with FBS or HS as supplements in the proliferation and differentiation of ADSCs.
  Materials and Methods
  Human serum was extracted from 90 ml venous blood of a healthy person, taken in respective intervals. The ADSCs were isolated according to the protocol from adipose tissue after lipolysis operation and cultured by mediums enriched with FBS or HS. Expression of the surface markers of ADSCs was investigated by flow cytometry. Osteogenic differentiation was evaluated by Alizarin Red staining method.
  Results
  The analysis of cell growth showed that the isolation and proliferation of ADSCs in both media (HS & FBS) were similar, but there was a significant difference in case of differentiation in the HS medium.
  Conclusion
  This study showed that FBS could be replaced by HS in case of isolation, proliferation and differentiation of stem cells studies as supplement. Furthermore, our data suggest a fast and safe proliferation protocol by using human serum in the stem cells culture and cell-based therapies.
  Keywords: adipose-derived stem cells (ADSCs), human serum (HS), fetal bovine serum (FBS)
 • Atousa Rashidi, Gholamali Moradli* Pages 210-216
  Background and Objective
  The presence of classes I, II and III Integrons in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains, has created new concerns in clinics. This study aimed to investigate the prevalence of class I, II and III Integron in clinical Pseudomonas aeruginosa isolates.
  Materials and Methods
  In the cross-sectional study, 60 isolates of P. aeruginosa were obtained from the microbial-Laboratory of Rasool Akram Hospital in Tehran. Antibiotic susceptibility test was performed by the agar diffusion method based on CLSI guidelines on the Mueller Hinton agar medium. The genomic DNA was extracted using DNA extraction kit and M-PCR was performed for amplification of intI, intII and intIII genes.
  Results
  The highest resistance rate was in the strains that harbored integron, so that 96.6% of strains were resistant to amoxicillin. The results showed that all 60 strains had resistance (100%) to amikacin. The highest frequency was related to intI (40%) and the lowest frequency was related to intIII genes (16.6%).
  Conclusion
  Considering the high prevalence of class I Integron in all Pseudomonas aeruginosa-resistant isolates and its relation with different drug resistance patterns, the right solution to infection control and treatment in hospitals is essential to prevent further spread of it.
  Keywords: Class I, II, III Integron genes, Pseudomonas aeruginosa, Multiplex-PCR
 • Leila Kohan* Pages 217-222
  Background and Objective
  Resistin is a unique hormone secreted from adipocytes. Recent data indicated that resistin levels have been associated with inflammatory markers; Due to the fact that chronic inflammation plays a role in breast cancer, it seems that resistin may present a molecular link between inflammation and breast carcinogenesis. The aim of this study was to investigate the association of rs1862513 promoter resistin gene variant with breast cancer risk.
  Material &
  Methods
  For the purpose of this case-control study, 150 breast cancer and 150 healthy control blood samples were collected. After DNA extraction, genotype determination was performed by PCR-RFLP method. Statistical analysis was done using logistic regression model.
  Results
  The case and control groups were in Hardy-Weinberg equilibrium. The subjects with GG genotype had increased risk of breast cancer compared to those with CC genotype (OR: 1.9, 95% CI: 1-3.7, P: 0.04). Also, the G allele indicated a positive association with breast cancer susceptibility (OR: 1.4, 95% CI: 1-1.98, P: 0.03).
  Conclusion
  Results of this study showed possible association of resistin rs1862513 gene variant with breast cancer risk in Iranian women.
  Keywords: Resistin, Breast cancer, Promoter, Genetic variant
 • Ehsan Heidari, Maryam Peymani*, Ali Kazemi, Kamran Ghaedi Pages 223-232
  Background and Objective
  Stem cell factor (SCF) is a blood cytokine which can play a significant role in the differentiation of blood precursor cells, survival, proliferation and differentiation of mast cells, and it can also increase the proliferation and invasion of tumor cells through affecting hematopoietic cells. Its therapeutic effect in the treatment of diseases such as Alzheimer's and myocardial infarction is being investigated. The aim of this study was to clone SCF gene into the pBudCE4.1 expression vector by codon optimization in Chinese hamster ovary cells (CHO).
  Materials and Methods
  In this experimental study, SCF sequence was made synthetically after codon optimization for CHO cells and changing of the contents of G and subcloned into the expression vector pBudCE4.1. Then, SCF gene was transfected into CHO-K1 cells and evaluated using RT-qPCR for gene expression of the relevant gene.
  Results
  Recombinant expression vector pBudCE4.1/SCF was constructed and approved by PCR technique, enzyme digestion and sequencing. RT and PCR results showed that SCF genes can be expressed in CHO cells after codon optimization.
  Conclusion
  The results showed that the cloning of SCF gene can be done well through expression vector pBudCE4.1 and this expression vector can be an appropriate vector for expressing SCF gene into CHO cells.
  Keywords: Codon optimization, Cloning, Chinese Hamster Ovary Cells (CHO), Stem Cell Factor (SCF)
 • Esmaeil Fattahi* Pages 233-240
  Background and Objective
  Diazinon (DZN) as an environmental pollutant adversely effects reproductive system. This study was done to investigate the effect of DZN on sex hormone serum levels and ovarian histological changes in rats.
  Material &
  Methods
  In this study, 40 female Wistar rats were randomly divided into four groups including experimental groups 1 and 2 that received 5 and 10 mg/kg diazinon intraperitoneally for 4 weeks respectively. The sham group received olive oil, and the control group received no injection. The animals were anesthetized while proestrus phase and blood samples were collected from the heart and the blood serum sex hormones were measured. by Radioimmunoassay (RIA) method. In addition, ovaries were removed and sections were prepared for histological studies. Data were analyzed using one-way ANOVA and Duncan test.
  Results
  The results showed that the levels of estrogen and progesterone, number of corpus luteum, primordial, primary, growing, Graafian follicles and diameter of oocyte, corpus luteum, theca and granulosa thickness significantly decreased in the experimental groups compared to control group (p
  Conclusion
  The results indicated that diazinon causes changes in ovarian tissue and reduces the estrogen and progesterone hormones and can have adverse effects on oogenesis.
  Keywords: Diazinon, Ovary, Oocyte, Graafian follicle, Female Rat
 • Nahideh Afzal Ahangran*, Zahra Nekoei, Nouroz Deliraj, Seyyed Meisam Abtahi Foroushani Pages 241-247
  Background and Objectives
  The regulatory role of the mesenchymal stem cells on the cells of immune system such as neutrophil has been investigated in several studies. On the other hand, estrogen hormone is one kind of immunomodulatory agents. This study was designed to investigate the effect of mesenchymal cells treated with estrogen on the neutrophil function.
  Materials and Methods
  Having isolated the mesenchymal stem cells from bone marrow of rats, the researchers treated the cells with 10 or 20 nM concentrations of estrogen for 72 hours. In the next stage, the MSC cells were co-cultured with neutrophil cells and incubated for 1 hour. Then, the neutrophil functions were assessed (P
  Results
  The results of the study clearly showed that the percentage of phagocytosis and the respiratory burst in co-cultured neutrophil with mesenchymal stem cells treated with estrogen had increased compared to that of the control group. Moreover, the rate of apoptosis in neutrophils treated with estrogen significantly decreased in both estrogen concentrations compared to that of the control group (P
  Conclusion
  It seems that estrogen can modify the interaction of the mesenchymal stem cells and neutrophil.
  Keywords: Mesenchymal stem cells, Estrogen, Neutrophil
 • Maryam Rabiee, Hossein Sazgar*, Farzaneh Mohammadi Farsani Pages 248-256
  Background and Objective
  Lebestatin is a new member of disintegrin family. This single-chain poly peptide comprises 107 amino acids isolated from Macrovipera venom. Lebestatin is connected to integrin, counteracts the adhesion and emigration of endothelial cells through inhibiting the action of this protein and has anti-vessel formation effect. The goal of this study was to survey the interaction of this peptide with integrin and identify important amino acids involved in this interaction.
  Material &
  Methods
  Given the importance of Lebestatin in inhibiting the adhesion and migration of cancer cells, in this study the structure of this peptide was constructed through Phyre2 server and it was compared with other similar peptides. In the next step, in order to identify the mechanisms of the action of this peptide, its interaction with integrin α1 subunit was investigated with Z-Dock server. The results of this interaction were analyzed with Chimera 1.5.3 and SPDBV.
  Results
  The results obtained from simulation showed that the structure of Lebestatin is closely similar to its co-family proteins. Moreover, bioinformatics studies showed that Lys50, Cys71 and Thy92 residues of Lebestatin and Asp20, Tyr17, His118 of integrin α1 subunit are significant amino acids involved in the interaction between Lebestatin and its target integrin.
  Conclusion
  Bioinformatics studies applied in this investigation resulted in identifying significant amino acids involved in the interaction between Lebestatin and its target integrin. Results of this study could facilitate the development of more effective peptides for the inhibition of integrin, metastasis and angiogenesis of cancer cells.
  Keywords: Lebestatine peptide, KTS motif, disintegrin, integrin α1 β1
 • Neda Abadi, Jabbar Bashiri Pages 257-264
  Background and Objectives
  Apoptosis in skeletal muscle plays an important role in disease-related tissue dysfunction such as muscle atrophy. Current evidence suggests that exercise training may alter apoptosis-related signaling and enzymes in skeletal muscle. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of three-month aerobic training on AIF and caspase-9 gene expression in male rat soleus muscle.
  Materials and Methods
  This study was conducted as a two-group experimental design and sixteen 3-month-old male rats were selected and randomly divided into two groups of aerobic training (n=8) and control (n=8). Rats in trained group participated in the aerobic training program for three months (75-80%AWT IMAGE). 48 hours after the last training session, the soleus muscle of rats were extracted and AIF and caspase-9 mRNA were evaluated by Real Time-PCR. Independent-samples t-test was applied to analyze the data (P
  Results
  AIF gene expression of trained group was significantly higher than that of the control group (137.60%, P=0.01). Furthermore, caspase-9 gene expression of trained group was significantly higher than that of the control group (48.22%, P=0.01).
  Conclusion
  In general, it seems that a three-month aerobic training was effective in increasing soleus muscle mitochondrial apoptotic protein. However, more research needs to be done to identify the effects of exercise trainings on indices of apoptosis and skeletal muscle atrophy.
  Keywords: Aerobic training, Soleus muscle, AIF gene, caspase-9 gene
 • Mitra Gholizade Nikpey, Ali Mojtahedin*, Reza Seyedsharifi Pages 265-274
  Background and Objective
  Silymarin is an effective material of Milk thistle whose therapeutic effects have been mentioned in folk medicine. However, little research has been conducted on its antinociceptive effect and its mechanisms of action. Therefore, the aim of present study was to investigate the pain-relieving effects of silymarin using Formalin test with an emphasis on histaminergic system in rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 42 male rats weighing approximately 200-250 g aged 12-14 weeks were divided into 7 groups with 6 rats in each group: control group (Saline Formalin 1% intraplantar), 4 treatment groups with silymarin (50, 100, 200 and 400 mg/kg), 1 treatment group with chlorpheniramine (20 mg/kg), 1 pretreatment group with chlorpheniramine (20 mg/kg) silymarin (200 mg/kg). Formalin test was used to assess somatic pain. One-way ANOVA was used to analyze the data.
  Results
  Intraperitoneal injection of silymarin significantly reduced pain response in both the first and second phase of formalin pain (P
  Conclusion
  Silymarin has analgesic effects and these effects are probably caused by using the histaminergic system.
  Keywords: Silybum marianum, Pain relief, Silymarin, Histaminergic System, Rat
 • Abdolkhalegh Bome Amirhajloo, Saeid Abbasi Maleki Pages 275-282
  Background and Objective
  Previous studies have shown analgesic, muscular relaxant, sedative and hypnotic properties of Passiflora incarnata. Hence, in the present study anesthesia with co-administration of Passiflora incarnata-ketamine with diazepam-ketamine was compared.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 32 male rats were randomly divided into 3 groups, Passiflora incarnata (PA) (1000mg/kg, i.p.), Passiflora incarnata-ketamine (PIK) (1000mg/kg and 50mg/kg, i.p. respectively) and diazepam-ketamine (DK) (2.5 and 50 mg/kg, i.p. respectively) (n=8). In this research, anesthetic parameters were measured during 0 to 55 minutes.
  Results
  PI group could not induce surgical anesthesia (SA). Nevertheless, PIK group, compared to DK group, immediately induced anesthesia (p>0.05). Results showed that PI group, compared to other groups, increased the heart rate (p0.05). PI group became weaker than PIK and DK groups in inhibiting lip, tail and pedal pinches (p
  Conclusion
  Induction time, SA and recovery times of PIK group were similar to those of DK group. Although the extract alone could not induce anesthesia, its effects were comparable with diazepam and it could be used as an alternative for a pre-anesthetic agent instead of diazepam.
  Keywords: Passiflora incarnata L. extract, ketamine, anesthetic parameters, rat
 • Narges Sharifat, Farideh Jafari-Hafshejani, Parisa Dayati, Parastoo Lorestanpoor, Ali Paydar, Hossein Babaahmadi Rezaei* Pages 283-290
  Background and Objective
  NFκB is a dimeric transcription factor with multiple subunits. Phosphorylation of p65 (one of NFκB subunits) by oxidative stress leads to the activation of NFκB. Imbalance between oxidative stress and cellular antioxidant capacity is the pathogenesis of many diseases. Consuming antioxidants in daily meal can be considered as a preventive strategy for inflammatory diseases. Among antioxidant components, curcumin is a natural polyphenol which is extracted from Tumeric. Curcumin can protect the human body from oxidative stress by neutralizing the free radicals.
  Material &
  Methods
  Bovine Endothelial Cells (BECs) were treated with different concentration of H2O2 (10, 20, 80, 200 μM). To investigate the inhibitory effect of curcumin on H2O2 mediated phosphorylation of p65, BECs were incubated with 5 and 10μM concentration of curcumin. Protein concentration was measured by Bradford method and phosphorylation of p65 was assessed by western blotting.
  Results
  Our finding indicated that p65 phosphorylation was increased two fold in presence of H2O2 (200 μM) in comparison with control. The enhancing effect of H2O2 on p65 phosphorylation decreased at 30 min (P: 0.03) and 2 hours (P:0.015) after treatment with 10 μM dose of curcumin.
  Conclusion
  The result of this study indicates that one of anti-inflammatory mechanisms of curcumin is through NFκB pathway by inhibition of p65 subunit phosphorylation.
  Keywords: Curcumin, hydrogen peroxide, transcription factor κB, bovine aortic endothelial cells