فهرست مطالب

فرهنگ و ادبیات عامه - پیاپی 16 (مهر و آبان 1396)
 • پیاپی 16 (مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد رضایی*، انسیه دارادوست، الهام مومنی صفحات 1-17
  گاهشماری و آداب مربوط به آن بخشی از فرهنگ عامیانه است که بررسی دقیق آنها ،در مطالعه ارزش های اجتماعی و تحقیقات جامعه شناختی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود.گاهشماری در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد و ایرانیان تقویم های متفاوتی را تجربه کرده اند که برخی نشانه های آن هنوز در میان اقوام و طوایف باقی است. یکی از گاهشماری هایی که همچنان مورد استفاده است و نشانه های فرهنگ باستان را درخود دارد،گاهشماری سنگسری است.این گاهشماری بخشی از فرهنگ اقوام به حساب می آید که در میان سنگسری ها با آئین و رسومی بازمانده از آئین مهری و زردشتی و فرهنگ ملی تلفیق شده است.
  در این مقاله ضمن پرداختن به این رسوم و جشن ها،به ترانه های عامیانه ی معروف سنگسر می پردازیم که ارتباط مستقیمی با گاهنما و نظام معیشتی مردم دارد.بررسی این ترانه ها به ما کمک می کند تا علاوه بر به دست آوردن شناخت کلی نسبت به روحیه ی مردم این دیار با برخی مناسبات اجتماعی آنان نیز آشنا شویم.
  کلیدواژگان: گاهشماری، سنگسر، ادبیات عامیانه، جشن ها، ترانه ها
 • عبدالغفور جهاندیده* صفحات 19-38
  آیین ور، نوعی سوگند مقدس ایزدی بوده که در ایران باستان هنگام محاکمات مشکل و مبهم برای دادرسی به کار می رفته -است. این نوع سوگند با آتش یا آب انجام می گرفته است. به گونه ای که در صورت اثبات نشدن جرم، متهم را با رسومی ویژه، در حضور موبدان وادار می کردند که در درون آتش یا آب رود، یا این که یکی از اندام خود را با شیئی آتشین و تفتیده مماس کند و بی گناهی خود را به اثبات رساند. در حین اجرای مراسم سوگند، اگر آتش یا آب به متهم آسیبی نمی رساند؛ بی گناهی او ثابت می شد. شیوه انجام این آیین و اصطلاحات مربوط به آن، نشانگر رواج آن به صورت گسترده در بلوچستان بوده است. در داستان بلوچی «شهداد و مهناز»، مهناز یکی از دو قهرمان اصلی داستان، به رابطه نامشروع، متهم می شود و مانند سیاوش در شاهنامه، تن به سوگند آتش می سپارد. وی پس از انجام مراسم و مراحل سوگند، سربلند از درون آتش بیرون می آید. این داستان گمنام ایرانی، قابل سنجش با داستان سیاوش در شاهنامه است. در این مقاله علاوه بر مقایسه دو داستان، لغات و اصطلاحات رایج مربوط به آیین ور را در زبان بلوچی، با معنی ذکر می کنیم
  کلیدواژگان: آیین ور، ور در ایران، ور در بلوچستان، ور در ادبیات فارسی و بلوچی، داستان شهداد و مهناز
 • زهرا کرباسی *، حمیدرضا شعیری، رویا لطافتی صفحات 39-63
  در این مقاله با بهره گیری از رویکرد نشانه- معناشناسی که گفتمان را فرآیندی جهت مند در راستای ایجاد سازه های معنایی و تاثیر بر نظام تعاملی کنش گران می داند و با تکیه بر نظریات هایدگر، آستین، بودوان، گرمس و تاراستی به مطالعه و تحلیل سره و نا سره در گفتمان می پردازیم. دراین راستا، جهت تبیین رابطه زبان با سره و یا ناسره بودن آن به بررسی یکی از روایت های عامیانه فارسی به نام «سزای نیکی بدی است»، می پردازیم تا نشان دهیم چگونه روایت عامیانه می تواند فرآیند بروز و تجلی سره یا ناسره را جابجا نموده و جریان تولید معنا را دستخوش تغییر نماید. منظور از سره در این پژوهش گفته ای است که از لحاظ زبانشناختی و معنا شناختی و با توجه به بافت و موقعیت گفتمان و نگاه هستی شناسانه گفته پرداز مناسب ترین گزینه است و گفتمان را در جهت صحیح پیش می برد. و منظور از ناسره هر آن چیزی است که جریان صحیح تولید و دریافت معنا را دچار تاخیر یا آسیب جدی کند. هدف پژوهش پیش رو کشف شرایط تحقق سره و ناسره در زبان از طریق مطالعه پیکره یک داستان عامیانه و چگونگی شکل گیری و تغییر آن در گفتمان است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چه عواملی سبب شکل گیری سره و ناسره در زبان می شود و در طول روایت عامیانه مورد نظر چگونه سره و ناسره سبب استحکام نظام گفتمانی و یا اختلال و تغییر در روند روایی تحقق معنا می گردند.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، سره، ناسره، روایت عامیانه، گفتمان بوشی
 • سید برزو جمالیان زاده*، محمود رضایی دشت ارژنه صفحات 65-87
  شعر کار نسخه ی خوانای احساسات سرایندگان و چگونگی محیط کار است و اشعار خوانندگان در حین انجام کار که به طور انفرادی یا جمعی خوانده می شود، بیانگر وضع معیشت، دل تنگی ها، رنج ها، آمال و آرزوها، عشق ها و نیایش های آن-هاست. این گونه آواها، فضای کار را از یکنواختی و خشکی نجات می بخشد و خستگی و رنج توان فرسای کار را تسکین می دهد و رایحه ی تلاش، حرکت، شوق و امید را در درون این زنان و مردان هنگام کار تقویت می کند. در این جستار، نگارندگان کوشیده اند که به بررسی و معرفی انواع ترانه های برزیگران استان کهگیلویه و بویراحمد که در حین انجام کار درو (برزگری) به شکل آهنگینی می‏خوانند، بپردازند. اشعاری که در زمینه ی کار و شغل، در فرهنگ محلی این منطقه، سروده شده است، بخش وسیعی از ادبیات این مرز و بوم را تشکیل می دهد. در فرجام این نتیجه حاصل شد که مهم‏ترین مضامین ترانه‏های برزگری، عشق به یار (همسر، نامزد)، سختی کار، شکوه از سختی‏های این کار، آرزو و امید و برانگیختن برزگران به تلاش بیشتر به کار است؛ ترانه های که در عین سادگی و بی پیرایگی، بار عاطفی بالایی دارند و نیک بر دل می-نشینند.
  کلیدواژگان: برزگری، ادبیات عامه، ترانه ی کار، کهگیلویه و بویراحمد
 • وحید رویانی* صفحات 89-108
  سیمرغ مشهورترین پرنده اساطیری ایران است که نامش در داستان ها با زال و سرنوشت او و خاندانش پیوند خورده است. او در شاهنامه و آثار هم سنگ با آن در نقش حکیمی رازآگاه که از اسرار قدسی با خبر است ظاهر می شود، ولی در اغلب متون پس از شاهنامه، خصوصا در متون حماسی این نقش قدسی و روحانی کم رنگ شده و نقش های محسوس و ظاهری جای آنها را می گیرد. ادبیات عامیانه ایران نیز یکی از بخش هایی است که نام و شخصیت سیمرغ در آن به صورت های گوناگون منعکس شده، اما تاکنون کمتر بدان توجه شده است. به همین جهت نویسنده در این پژوهش بر آن شد تا با بررسی شخصیت سیمرغ در آثار داستانی ادب عامه ویژگی های این پرنده اساطیری را یافته و تفاوت های آن را با ادب رسمی نشان دهد؛ که نتیجه پژوهش نشان می دهد او در آثار حماسی ویژگی های متفاوت و گاه متضادی دارد. سیمرغ دیگر آن پرنده اساطیری و باشکوه قبلی نیست، بلکه عابدی دائم الذکر است که فکر می کند درخواست زال و خاندانش فرصت عبادت خداوند را از او می گیرد، با این وجود در حوادث زیادی وارد می شود، زیرا پهلوانان نیز پهلوانان قبلی نیستند و نه در بزنگاههای حوادث و مشکلات فراانسانی و لاینحل، بلکه برای هر کاری دست به دامان سیمرغ می شوند. در سایر آثار مربوط به ادب عامه نیز، اسطوره سیمرغ همچون آینه ای است که دگرگونی نوع تفکر فارسی زبانانی را منعکس می کند که این اسطوره را در داستان های خود بازگو کرده اند.
  کلیدواژگان: سیمرغ، ادبیات عامیانه، طومار نقالی، افسانه
 • منوچهر تشکری*، قدرت قاسمی پور، زهرا محمدحسنی صغیری صفحات 109-136
  یکی از نمودهای بارز حضور زنان در داستان های ادبیات شفاهی و رسمی، به ویژه در داستان های عاشقانه که اغلب چهره ای مثبت و موثر از زنان سالخورده را به تصویر کشیده شخصیت «دایه» است. دایه که اصلی ترین وظیفه اش شیردهی و پرورش فرزندخوانده در کودکی است، در دوران بزرگسالی دختران گاهی حتی پررنگ تر از مادر در داستان حضور می یابد و فرزندخوانده را در سخت ترین چالش های زندگی اش یاری می دهد. افزون بر این، گاه دایه ها به عنوان یک رهنما یا یاریگر شخصیت های اصلی در داستان ظاهر می شوند و با استفاده از تجارب خود، در مواقع حساس داستان، گره گشایی می کنند. واسطه گری میان عاشق و معشوق، یاری رساندن به عاشق و معشوق در راه وصال، عیاری و شجاعت و یاری کردن مبارزان و عیاران، فعالیت اجتماعی سیاسی و نجات جان فرزندخوانده، ازجمله کارهایی است که از دایه ها در داستان ها پدیدار می شود. ازسویی، گاه درمقابل دایه های مثبت، عمدتا در داستان های رسمی، با شخصیت دلاله های قواده مواجه می شویم که در داستان های ضد زن، نقش معناداری را ایفا می کنند و تصویری منفی از شخصیت زنان را به نمایش-می گذارند. در این پژوهش به بررسی نقش ها و فعالیت های دایه در کتاب های داراب نامه ی بیغمی، فیروزشاه نامه، داراب نامه ی طرسوسی، سمک عیار، سندبادنامه، طوطی نامه و جامع الحکایات پرداخته می شود. هدف این پژوهش تبیین یکی از ابعاد مختلف شخصیت زن در ادبیات عامه و بازتاب آن در آثار ادبی است که به لحاظ فرهنگی در جریان فکری جامعه اهمیت می یابد.
  کلیدواژگان: دایه، دلاله، واسطه، قوادگی
 • حمیدرضا خوارزمی*، حسین الله توکلی صفحات 137-160
  فرهنگ عامه شامل باورها، اعتقادات آداب و رسوم و آیین هایی است که در بین توده مردم رایج است و جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره شان دارد. پرداختن به فرهنگ به عنوان عاملی که افراد را به هم متصل کرده و به عنوان عاملی که بر شخصیت، انسجام و همبستگی اجتماعی، توسعه و پیشرفت، تحول و دگرگونی اجتماعی – سیاسی تاثیر می گذارد، ضروری است. برا ی پیدا کردن نگرش ها و سلیقه ها از فرهنگ عامه نمی توان غافل بود. یکی از جنبه های فرهنگ عامه، طلسم و طلسم شکنی و باور مربوط به این می باشد. طلسم استفاده از نقش ها و خط ها و دستورهای گوناگونی است که حالت مبهم و عجیب و غریب دارد و طلسم کننده این خطوط را بر روی پوست، کاغذ و... برای هدف خاصی می نویسد. منطقه جبال بارز واقع در شهرستان جیرفت و جزئی از استان کرمان، به دلیل موقعیت خاص خود و راه های صعب العبور و دشوار، توانسته فرهنگ عامه بکری را بین مردمان حفظ نماید. در فرهنگ عامیانه منطقه جبال بارز، طلسم و طلسم شکنی کاری بسیار رایج می باشد که نگارندگان با روش میدانی به جمع آوری و دسته بندی آن ها پرداخته اند. نوع پژوهش بنیادی می باشد که پس از جمع آوری داده ها، مطالب توصیف و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، طلسم، طلسم شکنی. منطقه جبال بارز
 • محمد جعفر یاحقی*، فرزاد قائمی، مریم اسمعلی پور صفحات 161-193
  از دیرباز اسطوره قهرمان یکی از مهم ترین مفاهیم داستان و روایت های حماسی سراسر جهان بوده است و تاکنون الگوهای متعددی برای زندگی تکرارپذیر قهرمان پیشنهاد شده است. یکی از این الگوها، الگوی «خودآگاهی در جنگل جهان زیرین» کلاریسا پینکولا استس است و هفت مرحله دارد که عبارت اند از: معامله کورکورانه ، قطع عضو، سرگردانی، کشف عشق در جهان زیرین ، شیار کشیدن روح ، قلمرو زن وحشی ، عروس و داماد وحشی . این پژوهش پس از معرفی الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین، انتخاب نزدیک ترین افسانه ها به الگوی موردنظر و تقسیم آنها از نظر ساختار و محتوا به چهار گروه، نشان می دهد که این الگو با مراحل و مصداق های افسانه های ایرانی همخوانی مطلق ندارد. از این رو نگارندگان با درنظرگرفتن همه افسانه های انتخاب شده به عنوان روایت های متنوع و متعدد از یک ساختار واحد، به الگویی دست یافته اند که از نظر ساختار و محتوا، شباهت ها و تفاوت های بارزی با الگوی استس دارد. در الگوی پیشنهادشده، از نظر ساختار، نحوه تکرارپذیری برخی مراحل سفر زن-قهرمان با الگوی استس متفاوت است. از حیث محتوا نیز مضمون هایی مانند کودک، معامله کورکورانه و قطع عضو، در افسانه های ایرانی نمود اندکی دارد، محتوای مرحله «عروس و داماد وحشی و قلمرو زن وحشی» نیز بسیار گسترده تر از محتوای قصه و الگوی استس است.
  کلیدواژگان: کهن الگوی زن- قهرمان، خودآگاهی در جنگل جهان زیرین، افسانه های ایرانی و الگو
 • عاتکه رسمی*، سکینه رسمی صفحات 193-216
  اساطیر مکتوم در داستان های ملل، بیانگر هویت تاریخی اقوام می باشند. یکی از داستان های اسطوره ای که در ایران، بالکان، قبرس، ترکیه، آذربایجان، اران و... رواج زیادی داشته است و هنوز هم در مراسم عروسی توسط «عاشیق ها» نقل می شود، داستان «طاهر و زهره» است. تصویر صف کشی عشق در برابر کینه، وفا در برابر پیمان شکنی و توطئه، تجدد در برابر سنت گرایی و خواستن و تلاش در برابر عناد و ممانعت. این داستان که چون دیگر داستان های «عاشیقلار» ترکیبی از نظم و نثر است از نظر تنوع بن مایه ها بسیار غنی است. در روایت های مختلف این داستان همانند دیگر داستان های شفاهی، تفاوت هایی وجود دارد که این تفاوت ها زاییده تاریخ، فرهنگ، اجتماع و سبک زندگی قوم راوی داستان است که در این میان روایت ترکمن با اپیزود «ماهیم جان» و روایت آذربایجان با اپیزود «آنالار قوشونی» (قشون زنان) از دیگر روایت ها متفاوت تر است. با توجه به این که در ایران هیچگونه تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است، این مقاله با بررسی توصیفی وتطبیقی بن مایه های داستان رادر روایت های ترکمن و آذربایجان-با نیم نگاهی به روایتهای قبرس وکوموک-مورد توجه قرار داده و آن ها را در پنج بخش 1) بن مایه های دینی، 2) بن مایه های کرامت، 3) بن مایه های شگفت انگیز، 4) بن مایه های عاشقانه و 5) بن مایه های حماسی و عیاری ارائه کرده وجوه اشتراک و افتراق آن ها را نیز مدنظر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: داستان، اسطوره، طاهر و زهره، ترکمن، آذربایجان
 • جواد عامری *، سیدحسین طباطبایی صفحات 217-242
  دهستان طرود واقع در مرز جنوبی استان سمنان و بلحاظ تقسیم بندی جغرافیایی جدید زیرمجموعه شهرستان شاهرود به شمار می رود. گونه زبانی رایج در این دهستان دورافتاده -که همانندی فراوانی با گویش های خراسانی دارد- به دلایل گوناگون، از جمله دوری از محیط های بزرگ، تا حد زیادی دست ناخورده باقی مانده است. هم از این رو پژوهش علمی پیرامون واژگان، اصطلاحات و تعابیر این گونه زبانی می تواند افزون بر مزایای مردم شناسانه و زبان شناسانه آن، در گشودن برخی ازگره های زبانی و معنایی متون کهن فارسی مفید و راهگشا باشد. پژوهش پیش رو می کوشد با دسته بندی مهم ترین واژگان و اصطلاحات درپیوسته با پیشه شترداری در دهستان طرود، که طی یک پژوهش میدانی گردآوری شده و پس از تکمیل با کمک منابع کتابخانه ای به صورت موضوعی تدوین شده، به نکاتی دیگر از قبیل واژگان همانند در دیگر گویش های ایرانی، وجوه اشتقاق آنها، ریشه یابی برخی واژه های کهن ایرانی و آداب و رسوم ساربانی در این گونه زبانی اشاره شده است.
  کلیدواژگان: دهستان طرود، لغات و اصطلاحات شترداری، دامداری، گونه زبانی، فرهنگ عامه
|
 • Mohammad Rezaie *, Ensiye Daradost, Elham Momeni Pages 1-17
  Carful investigation on Calendar and its related ceremonies which is part of the public culture will be a good guidance in studying the social values and sociological researches. Calendar writing has a long antiquity in Iran. Iranians have experienced various calendars, some traces of which can still be found among different folks and tribes. One of those remaining calendars which bear the signs of ancient culture is Sangsari calendar. This calendar is considered as part of the cultures of folks among Sangsari’s which is associated with Mehri and, Zoroastrian, and national culture. This article, while focusing on sangsari calendar these customs and celebrations; explains about popular public songs in Sangsar which is closely related to the calendar and living system of the people. Investigating these songs helps us gain a general familiarity with the spirit of the people of this land and also become familiar with some of their social relationships.
  Keywords: Calendar, Sangsar, Folk literature, Ceremonies, Songs
 • Abdolghafuor Jahandide * Pages 19-38
  Trial by ordeal, was kind of a divine sacred oath that in the ancient Iran used during a difficult and obscure trials for the proceedings. This kind of oath was done by fire or water. So that, in the presence of priests, if proven not guilty, the charged person with special traditions was forced to go into fire or water, or that one of his limbs with thorny fiery object was touched to prove his innocence. During the inauguration, If fire or water did not harm the defendant. His innocence was proved. The way to do this ordeal and the related terminologies indicates very common that is widely used in Balochistan. In the Balochi story "shahdad and Mahnaz ", Mahnaz is one of the two main hero of the story, she was charged with an illegitimate relationship, as Siavash in Shahnameh gives the oath of fire. After the ceremony and the oath Procedures, she proudly comes out of the fire. This unknown Iranian story is scalable with the story of Siavash in Shahnameh. In this article in addition to a comparison of the two stories are that made, vocabularies and common phrases in the trial by ordeal in the Balochi language are mentioned with correct meaning
  Keywords: trial by ordeal, Ordeal in Iran, Ordeal in Balochistan, Ordeal in Balochi, Persian literature, The story of Shahdad, Mahnaz
 • Zahra Karbasi *, Hamid Reza Shairi, Roya Letafati Pages 39-63
  The present research focuses on the question of genuine and un genuine in literary discourse by adopting the semiotic approach which regards discourse as process-oriented phenomenon in order to create semantic structures and investigate their effects on the interactive regime of actants based on Heidegger, Austin, Baudouin, Greimas and Tarasti thoughts in the field of semiotics and discourse analysis. At this point, to explain the language correlation with genuine and un genuine, our focus of attention as the corpus will be so–called Persian folk tale “Sezaye Niki Badist” by concentrating on this question that how folk narrative can replace the process of detecting genuine and un genuine by changing the signification production process. By genuine, we mean an utterance or statement which is linguistically and semiotically speaking the best choice according to the context and situation of discourse production and speaker's ontological point of view, while, un genuine refers to every property which disturbs or damages the natural process of signification production. The goal of the current research is to detect the conditions of realization of these opposite factors in language, according to selected corpus of Persian literary folk narrative to understand the manner of formation and their resulted changes in discourse. The main question in the current article is that what kind of factors intervene in the formation of these elements in the language and how these factors strength the discursive system, change and in some cases disarrange the realization of the signification and the reliability of the process.
  Keywords: semiotics, Genuine, un Genuine, Folk tale, existential semiotics
 • Seyyed Borzoo Jamalian Zade* Pages 65-87
  Work lyrics are an interpretation of singers’ emotions and their work circumstances which are sung either individually or in choir. They also indicate livelihood, longings, sufferings, aspirations and desires, love, and prayers of the singers. These kinds of voices remove monotony and boredom from the work circumstance, sedate the wearisome pain of hard work, and enhance effort, movement, encouragement and hope among men and women in their work circumstance. In the local culture of this region, the poems sung about work and occupation make a large part of the nation’s literature. Men and women in this city for any work had a poem in unison with the doer of the work which had appropriate theme, music and motivation for the job. Unknown singers have sung these lyrics for expressing their happiness, sorrows, gloom and pains. These lyrics have played an important role in transferring cultures, beliefs, values, and norms from one generation to another. The main themes of farming songs are included loving beloved, the difficulties of farming, encouraging farmers to work, complaint about beloved, stay away from family, desire and hope which they are investigated in following.
  Keywords: farming (Barzegari), Folklore, work song, Kohgiluyeh, Boyer -Ahmad
 • Vahid Royani * Pages 89-108
  The most famous mythological bird of Iran, Symorgh was linked his name by Zal and his fate and his family in the stories. He is a sage in the Shahnameh that aware of healing and heavenly secrets. But in most texts after the Shahnameh, this sacred and spiritual role faded and their place is apparent by sensible roles. The author of this paper is study the symorghs character in folklore stories and show its differences with the official literature. This research presents that symorgh in epic works often has conflicting characteristics, because he is not the same glorified and mythological bird. He is a devout that think questions of Zal and his family will be lost the opportunity He should be installing to worship God. In spite of this, he interferense in many stories. On the whole symorgh myth is like a mirror that reflects the transformation of the peoples thinking mode that have used of this myth in their stories.
  Keywords: Symorgh, Folklore, Scroll, Story
 • Manuchehar Tashakori *, Ghodrat Ghasemipur, Zahra Mohamadhasanisaghiri Pages 109-136
  One of the noticeable of the presence of women in folklore literature stories and formal literature stories, specially in love stories which almost illustrates positive and awe_ inspiring visage of elderly women is the character of DAYA (wet nurse). DAYA who her fundamental function is lactating and nurturing adopted infants in their childhood, sometimes in stories perform even more mothers for challenging situations in their adolescence. In addition to this, sometimes DAYA appearance as leaders or someone who aids the main characters of the stories by their experience of resolving problems. Some of the most important performances of DAYA in stories include: the intervention between lover and beloved, aiding the lover and beloved in their alliance, courage and helping warriors and AYYARAN, socio-political activities and saving adopted children’s life. On the other hand, sometimes we face procurer who perform noticeable roles in misogyny stories and demonstrate the negative visage of women, versus the positive character of wet nurses particularly in formal stories. In this research we will verify the roles and activities of wet nurses in some book namely: Samak-e Ayyar‚ Darab Name‚ Firuz-Shah Name, Jami ul-Hikayat; Sindbad Name‚ Tuti Name. . the main purpose of this research is illuminating one of the aspect of women’s characteristics in folklore literature and its reflection on literary letter which is culturally important.
  Keywords: DAYA, procurer, intervener, procure
 • Hamidreza Kharazmi * Pages 137-160
  Talisman and breaking talisman in popular caulture of Jabālbārez
  Popular culture include beliefs, customs and rituals that are common among the group of people. And has a place in everyday life. Engaging in culture as a factor to connect people that as an essential factor to influence on the character, cohesion and social solidarity, development, evolution and political change. One can not ignore the role of popular culture in finding to find personal attitudes and tastes. Talisman and breaking talisman is one aspect of popular culture. Talisman is the use of some ambiguous and strange shapes, lines and roles. The wizard writes these shapes and line on pelt and paper for a particular purpose Jabal barez area located in Jiroft of Kerman province, has an intact popular culture for its impracticable ways and special condition. Talisman and breaking talisman is very in this area. The research is fundamental that the authors have collected the data with field work method
  Keywords: folklore, Talisman, breaking talisman, Jabal barez area, Jiroft
 • Sakineh Rasmi Pages 193-216
  The hidden myths in the folk tales explain historic identity of nations. One of these tales that has current in Asia Minor, central Asia, Azarbayjan and Arrant is Taher and Zohreh's tale. The tale is description of alignment of love in front of grudge, faith in front of perjury and revival against tradition. The tale as other "Asiglar" stories a bught contents is very rich. With due attention to this point that accomplished any study in Iran ,this article study interpret the contents of Taher and Zohreh's tale in two variants of Turkman and Azarbayjan , because each variant has particulars for its as the episode of Mahim in Turkman variant and "Analar Gosni"(redeploy of women) in variant of Azarbayjan, and show their contents in five parts :religious, generosity, surprising ,amorous and epic and show their similarities and differences.
  Keywords: tale, Taher, Zohreh, Turkam, Azarbayjan
 • Javad Ameri * Pages 217-242
  Torud district located in the southern border of Semnan province, recognized as subsidiary of Shahrud city in terms of new geographical breakdown . The dialect of people in this obsolete village, having too likeness to some kinds of Khorāsāni dialects, for various reasons, including the inaccessibility to the city has remained largely intact . Hence particular study of words, expressions and interpretations of this dialect can be useful and helpful in solving some problems of classic poems and meaning of the ancient Persian texts, In addition to the benefits of its anthropological and linguists aspects. By categorizing the terminology associated with livestock in Torud district, which is collected during a field study and completed with other correlate books, this study attempts to point to Word derivation, the roots of some ancient words and any tradition joint to livestock in Torud folklore. Morever this study is a main step for ranchind dictionary collecting .
  Keywords: Torud, Folklore, Dialect, ranching, livestock words