فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله اصلی
 • عباسعلی داداشی رودباری، محمد کیخسروی کیانی صفحات 111-121
  یکی از روش هایی که می توان به کمک آن سیر تحولات بارندگی را درگذشته و حال بررسی نمود، آنالیز روند سری های زمانی بارش در مقیاس های مختلف زمانی است. هدف این پژوهش واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران با استفاده از پایگاه داده های آفرودیت می باشد. در این پژوهش با استفاده از بروندادهای به دست آمده کنترل کیفی شده پایگاه داده – بارش یاخته ای آفرودیت به ارزیابی روند بارش سالانه کشور پرداخته شد. داده های این پایگاه در بازه زمانی 1329 تا 1386 هجری خورشیدی و تفکیک مکانی 25/0 × 25/0 و 5/0 × 5/0 درجه می باشند. جهت محاسبه روند بارش سالانه ایران از روش نا پارامتری من-کندال و جهت برآورد میزان شیب روند از روش شیب خط سن استفاده شد. نتایج حاصل از واکاوی این داده ها نشان داد که در سری های زمانی میانگین ایستگاهی و یاخته ای بارش ایران، روند افزایشی یا کاهشی معنی داری در سطوح اطمینان 99% و 95% وجود ندارد. آماره های آزمون سن در سطوح اطمینان مورد بررسی نشان دادند که به طور متوسط بارش ایران در هرسال حدود 439/0 میلی متر افزایش داشته است. ضمن اینکه کمینه و بیشینه کاهش بارش در سطح 99% به ترتیب برابر 476/0- و 321/1 میلی متر بوده است. درحالی که کمینه و بیشینه بارش یاخته ای ایران در سطح 95% به ترتیب 221/0- و 088/1 میلی متر برآورد شده است.
  کلیدواژگان: ایران، آزمون من کندان، بارش، پایگاه آفرودیت
 • توحید علیقلی نیا، نگار رسولی مجد، حسین رضایی، آناهیتا جباری صفحات 122-135
  برآورد دقیق تبخیر- تعرق در اعمال مدیریت بهینه منابع آب، ضروری است. تبخیر - تعرق مولفه مهمی در توازن آب در مناطق مختلف به شمار می رود. مهندسین آب با علم به اینکه چه مقدار از آب آبیاری به مصرف محصول می رسد، قادر به محاسبه مهمترین جز آب در سیکل هیدرولوژیک یعنی تبخیر - تعرق خواهند بود. در مطالعه حاضر تبخیر– تعرق روزانه دشت ارومیه با استفاده از داده های هواشناسی طی دوره آماری 1390 – 1363 به روش فائو– پنمن– مونتیث محاسبه و مبنای کار قرار گرفت. سپس تبخیر– تعرق با استفاده از سناریوهای مختلف با پارامترهای ورودی متفاوت، با دو مدل MLP و RBF شبکه عصبی محاسبه شد. نتایج نشان دهنده برآورد تبخیر – تعرق روزانه با دقت قابل قبول (985/0RMSE= و 963/0R2= برای شبکه MLP و 537/0RMSE= و 963/0 R2=برای شبکه RBF) با استفاده از تنها سه پارامتر دمای متوسط، ساعت آفتابی و سرعت باد می باشند. همچنین با مشاهده و بررسی تمام سناریو ها می توان گفت که معادله تبخیر - تعرق نسبت به پارامترهای ساعت آفتابی، سرعت باد و دما وابستگی بیشتری دارد. گرچه هر دو شبکه MLPو RBF با دقت بسیار بالایی مقدار تبخیر – تعرق را محاسبه می کنند اما در کل دقت شبکه MLP نسبت به شبکه RBF بیشتر است.
  کلیدواژگان: تبخیر - تعرق، روش فائو، پنمن، مونتیث، شبکه های عصبی مصنوعی، دشت ارومیه
 • دیمن غفاری، مهناز کرمی جوزانی، عطا امینی صفحات 136-147
  پیش بینی های اقلیمی نشان می دهند که به علت افزایش غلظت گازهای گلخانه ای دمای سطح زمین، گرم تر شده است. به طوری که منجر به تغییرات قابل توجه در عناصر هواشناسی شده است. در تحقیق حاضر تاثیر تغییر اقلیم بر بارش و دمای ایستگاه های حوزه آبخیز گرگانرود-قره سو برای دوره آماری 1386-1367 مورد بررسی قرار گرفت. داده های روزانه خروجی مدل های HadCM3 و ECHAM4 تحت سناریوهای اقلیمی به وسیله مدل LARS-WG برای دوره 2030-2011، ریز مقیاس نمایی و پپیش بینی گردید. نتایج نشان داد که بر اساس مدل HadCM3، بارندگی به مقدار 6/12، 3/3 و 5/3 درصد و درجه حرارت به میزان 5/0، 3/0 و 31/0 درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریوهای A2، B1 و A1B نسبت به دوره های پایه افزایش می یابد. در مدل ECHAM4 نیز درجه حرارت در هر سه سناریو افزایش می یابد، اما بارندگی تا 6/11- درصد بر اساس سناریوی B1 کاهش نشان می دهد. نتایج این تحقیق در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب و بخش کشاورزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استان گلستان، بارش، تغییر اقلیم، LARS - WG، ریزمقیاس نمایی
 • محمود محمد رضاپور طبری، محمد نویدمقیم صفحات 148-161
  تا کنون تحقیقات زیادی جهت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر صورت گرفته که اکثرا اقدام به بررسی اثر تک تک پارامترها بر پایداری سازه نموده اند. بر این اساس ارائه برنامه ایی جهت بهینهسازی ساختار هندسی موج شکن سکویی ضروری است. در این تحقیق یک برنامه مدون جهت تعیین ساختار هندسی بهینه موج شکن های سکویی شکل پذیر بر مبنای هزینه های اجرایی ارائه گردید. برای این منظور، ابتدا بر پایه روابط تجربی مطالعات قبلی جهت تعیین عرض فرسایش یافته موج شکن و همچنین هزینه های استخراج سنگ و حمل مصالح از دو معدن جهاد و توسعه، ساختاری جهت تعیین ابعاد بهینه موج شکن تدوین گردید. در این ساختار بر مبنای تحلیل حساسیت صورت گرفته، پارامترهای قطر متوسط بلوک سنگی و ارتفاع تراز سکو تا بستر دریا به عنوان متغیرهای تصمیم انتخاب شدند. نتایج حاصل از اجرای ساختار پیشنهادی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی نشان دهنده از کاهش قابل توجه هزینه های ساخت موج شکن نسبت به مقادیر غیربهینه متغیرهای تصمیم می باشد. بر پایه مقادیر بهینه حاصله، درصدهای بهینه برداشت از معادن مختلف استخراج مصالح به گونه ای که کمترین هزینه حمل و استخراج را دارا باشند، تعیین گردید. نتایج نشان می دهد در صورتی که قطر مشخصه سنگدانه ها و ارتفاع تراز سکو تا بستر دریا به ترتیب برابر با 82/0 و 9/4 متر باشد، کمترین هزینه حاصل می شود. اینرور عرض بهینه فرسایش یافته موج شکن، معادل 77/17 متر تعیین گردید. همچنین جهت دستیابی به یک طرح اقتصادی بهینه باید مصالح تشکیل دهنده موج شکن در معادن جهاد و توسعه به ترتیب 37/63 درصد دارای دانه بندی 5/2-1 تن و 71/61 درصد دارای دانه بندی 5/1-3/0 تن داشته باشند.
  کلیدواژگان: جستجوی تصادفی، فرسایش، عرض سکو، موج شکن سکویی، هزینه اجرایی
 • توحید علیقی نیا، نگار رسولی مجد، حسین رضایی صفحات 162-176
  در سفره های آب های ساحلی، گسترش داخلی آب دریا شایع ترین دلیل برای افزایش شوری است. استان آذربایجان غربی نیز به دلیل قرارگیری در کنار دریاچه فوق اشباع از نمک و افت شدید آب های زیرزمینی این منطقه، در معرض تهاجم شوری قرار دارد. در این مطالعه به منظور ارزیابی آثار تهاجم شوری به سفره های آب های زیرزمینی استان آذربایجان غربی از روش های زمین آماری با مدل های مختلف استفاده شده است. به منظور تحلیل روش های درون یابی از روش های کریجینگ، کوکریجینگ و معکوس فاصله (IDW) با متغیرهای وزن داده شده و بدون آن استفاده گردید. برای ارزیابی دقت مدل های تدوین شده تخمین گر زمین آماری، از معیارهای آماری ضریب تبیین (R2)، جذر مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای بایاس (MBE) استفاده گردید. بر اساس نتایج نشان این تحقیق از مدل های مختلف مورد استفاده، مدل کروی در روش کریجینگ، مدل کروی با متغیر کمکی Ca در روش کوکریجینگ، مدل توان 2 در روش IDW و مدل توان 2 با متغیر وزن داده شده Hco3، به عنوان بهترین مدل ها انتخاب گردیدند. از بین روش های استفاده شده برای درون یابی نسبت تهاجم شوری در منطقه موردمطالعه نیز، روش کوکریجینگ کمترین میزان خطا را نشان داد. مقایسه نقشه های پهنه بندی تهاجم شوری نیز نشان می دهد که مدل معکوس فاصله نسبت به مقادیر حداقل و حداکثر حساس بوده و مقادیر آن ها را در ناحیه بیشتری از منطقه موردمطالعه نشان می دهد. این در حالی است که مدل های کریجینگ و کوکریجینگ دقیق تر بوده و پهنه بندی را با دقت بیشتری انجام می دهند.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، زمین آمار، کریجینگ، نسبت تهاجم شوری، IDW
 • یحیی زندسلیمی، بهزاد شاهمرادی، افشین ملکی، کی. بایراپا صفحات 177-187
  حفظ محیط زیست بخصوص سلامت محیط آبی امروزه امری مهم می باشد. رنگزا ها به دلیل ماهیت شان از آلاینده های ظاهری بوده و حتی در غلظت های به نسبت پایین شفافیت و کیفیت زیبایی شناختی آب های سطحی را از بین می برند. تا کنون از فرایندهای متعددی برای حذف رنگ از پساب استفاده شده است. در این مطالعه بررسی حذف رنگزای Cat Blue 41 از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید تیتانیم دوپ شده با اکسید آهن در حضور نورخورشید انجام شد. بر مبنای یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی با استفاده از طراحی آزمایش RSM، بررسی تاثیر متغیر های مستقل شامل pH، غلظت نانو ذره، غلظت اولیه رنگزا، غلظت پراکسید هیدروژن و زمان تماس بر راندمان حذف رنگزا با تعداد 30 تیمار انجام شد. تحلیل مدل پیشنهادی به روش آنالیز واریانس ANOVA انجام شد. مدل پیشنهادی برای میزان راندمان حذف رنگزا از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت نانو ذره، زمان تماس و غلظت پراکسید هیدروژن موجب افزایش کارایی می گردد. به گونه ای که افزایش غلظت نانو ذره از 5/0 به 3 گرم در لیتر راندمان از 6/48 به 9/88 رسید. هم چنین افزایش pH و غلظت اولیه رنگزا موجب کاهش راندمان گردید به نحوی که با افزایش غلظت رنگزا از 25 به 200 میلی گرم در لیتر راندمان از 8/69 به 5/35 کاهش یافت. طراحی آزمایش به نحو مطلوبی فرایند حذف را بهینه می سازد و کاهش تعداد آزمایش ها سبب افزایش بازده حذف آلاینده می گردد.
  کلیدواژگان: رنگزا، Cat Blue41، نانوذره، RSM
 • یادداشت فنی
 • مرحمت سبقتی، حسام احمدی، علیرضا مقدم صفحات 188-195
  محاسبه تداوم و شدت خشکسالی به وسیله شاخص SPEI اصلاحی (مطالعه موردی: شهرهای تبریز و ارومیه) مرحمت سبقتی1*، حسام احمدی بیرگانی2 ، علیرضا مقدم3 1- دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه 2- استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه 3- دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه [مرحمت سبقتی]* Sebghati.marhamat@gmail.com تاریخ دریافت: [توسط مجله تکمیل میشود] تاریخ پذیرش: [توسط مجله تکمیل میشود] چکیده تغییر اقلیم جهانی و افزایش وقوع خشکسالی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد آنها صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، تداوم و شدت خشکسالی برای شهرهای تبریز و ارومیه در دوره آماری 31ساله با شاخص SPEI اصلاحی به روش پنمن مانتیث فائو مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از محاسبه میانگینهای متحرک 3، 6 و 12 ماهه جهت مقایسه بارش در دوره های زمانی متفاوت از توزیعهای آماری برای ارزیابی صحت نتایج استفاده گردید. نتایج نشان دادند بین مقادیر شاخص SPEI در شرایط خشکسالی و ترسالی برای هر دو شهر مورد مطالعه همخوانی وجود دارد. همچنین بررسی میانگین متحرک، شاخص خشکسالی و توزیعهای آماری در اکثر سالها نتایج مشابهی برای شرایط ترسالی و خشکسالی را نشان داد. بیشترین مقدار خشکسالی با روش پنمن مانتیث فائو برای ایستگاه تبریز برابر 75/2- و برای ایستگاه ارومیه برابر 2- بدست آمد. این دو شهر در سالهای 1384 تا 1389 طولانیترین دوره خشکسالی را تجربه کردند.
  کلیدواژگان: پنمن مانتیث فائو، توزیع های آماری، خشکسالی، شاخص SPEI، میانگین متحرک
 • مقاله مروری
 • آزاده بیاتی، میرجمال حسینی صفحات 196-207
  مصرف عمومی آبلیموها و بازار پرفروش سبب می شود افراد سودجو برای کم کردن هزینه های تولید به تقلب های متعدد دست بزنند و از این راه سلامت مردم را به خطر انداخته و مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی مربوطه به وجود آورند. مطالعات نشان می دهد هیچکدام از روش های ارائه شده توسط سازمان استاندارد ایران، قادر به شناسایی تقلبات آبلیمو نیست و تمامی فاکتورهای پیشنهادی می تواند بوسیله افزودن یکسری مواد تغییر کرده و عملا ما را در شناسایی تقلبات دچار اشتباه نماید از جمله مخلوط کردن مقداری کاه زبر با آب نیمه گرم و استفاده از عصاره آن در تولید آبلیمو، اضافه کردن اسید سیتریک یا جوهر لیمو به آبلیموی رقیق شده با آب ، اضافه کردن اسید های معدنی. متاسفانه نوع تقلبات آبلیموی قابل مشاهده در ایران با سایر کشورهای پیشرفته متفاوت است بطوریکه در برخی موارد از فرآوردهای کاملا سنتتیک استفاده می شودکه سبب عوارض گوارشی شده و همچنین سبب تخریب مینای دندان و سلامتی افراد جامعه می گردد. بنظر میرسد آزمایشات بکارگرفته توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جوابگوی کشف ساده ترین تقلبات هم نیست و باید اقدام اساسی برای رفع این معضل در آبلیمو که به عنوان چاشنی اصلی و منبع عمده ی ویتامینC مردم کشور ما انجام شود. این پژوهش برای اولین بار سعی کرده است مزایا و معایب روش های پیشنهادی در کشورهای مختلف برای نشان دادن تفاوتهای موجود در آبلیموهای طبیعی و صنعتی را ارائه دهد تا زمینه تحقیقاتی مناسبی در یافتن روش های موثر در شناسایی آبلیمو ارزیابی شود.
  کلیدواژگان: آبلیموترش، تقلبات، روش های معتبر، استاندارد، ایران
|
 • Abbasali Dadashi Roudbari, Mohammad Keykhosravi Kiani Pages 111-121
  One of the ways to assess the rainfall trends in the past and present is through trend analysis of time series of rainfall at different scales of time. The aim of this study was to analyze the spatial and temporal trend of annual rainfall in Iran using Aphrodite's database. In this study, using the quality- controlled resulting outputs of Aphrodite cell precipitation database in order to assess the trend of the country's Iran's annual rainfall. The base data for the period of 1950 to 2007, and with the spatial resolution is of 0.25 × 0.25 and 0.5 × 0.5 degrees were used. Iran's annual precipitation trend was calculated using non-parametric Mann-Kendall method and in order to estimate the slope of trend the age line slope method was conducted. The results of the analysis of these data showed that in the time series of mean cell and Iran precipitation stations of Iran precipitation, there is was no significant increasing or decreasing trend at confidence levels of 99 and 95%. Age test statistics at the assessed confidence levels showed that the average rainfall of Iran has increased by about 0.439 mm/yr per year. In addition, the minimum and maximum decrease in rainfall at 99% level was -0.476 and 1.321 mm respectively. While the minimum and maximum Iran cellular precipitation at 95% level was estimated to be -0.221 and 1.088 mm respectively.
  Keywords: Iran, Mann Kendall, precipitation, Aphrodite Base
 • Tohid Aligolinia, Negar Rasouli Majd, Hossein Rezaie, Anahita Jabbari Pages 122-135
  Accurate estimating evapotranspiration is crucial for water resource management. Evapotranspiration is an important component in water balance in different areas. Knowing the amount of water consumed per product, water engineers are able to calculate evapotranspiration as the most important component of hydrological cycle. In this study, the daily evapotranspiration of Urmia Plain was calculated using meteorological data during the period of 1984-2011 using FAO - Penman - Monteith as a base method. Then, evapotranspiration was calculated with the help of MLP and RBF neural network models using different scenarios with different input parameters. The results indicated that the daily evapotranspiration could be predicted with acceptable accuracy (RMSE = 0.985 and R2 = 0.963 for MLP network and RMSE = 0.537 and R2 = 0.963 for RBF network) using only three parameters: average temperature, sunshine hours, and wind speed. In general, it can be observed that evapotranspiration equation is more depended on the sunshine hours, wind speed, and temperature. Both MLP and RBF networks could be used for calculating the amount of evapotranspiration with high accuracy, but total accuracy of MLP network is more than RBF network.
  Keywords: Eevapotranspiration_FAO - Penman – Monteith Method_Artificial neural networks_Urmia Plain
 • Diman Ghafari, Mahnaz Karami Jozani, Ata Amini Pages 136-147
  Climate prediction demonstrates that the earth temperature has increased due to increases in concentrations of greenhouse gases. So that led to significant changes in meteorological elements. In this research the effect of climate change on rainfall and temperature at stations of Gorganrood-Gharesoo watershed for the period of 1987-2008 were examined. Daily data output by HadCM3 and ECHAM4 under scenarios of climate models using LARS-WG were downscaling and predicted for the period of 2030-2011. The results showed that based on HadCM3, the amount of rainfall 12.6, 3.3 and 3.5% and temperatures as 0.5, 0.3 and 0.31 °C respectively in the scenarios A2, B1 and A1B increased compared to the base period. Moreover, ECHAM4 model shows increases in temperature in all three scenarios. However rainfall by -11.6% under scenario B1 decreased. The results of this research could be used in water resources management planning and agriculture sector.
  Keywords: Golestan province, Climate change, downscaling, LARS-WG, Rainfall
 • Mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Mohammad Navid Moghim Pages 148-161
  So far, many studies have been done to design reshaping berm breakwaters (RBB) that mostly have provided the effect of individual parameter on structure stability. Accordingly, the presentation of systematic optimal geometrical design of RBB is necessary. In this research, a generic program is presented to determine the optimal geometrical structure of RBB based on administrative costs. So, initially, the methodology were proposed to determine the breakwater optimal dimensions based on calculated berm recession from empirical formulae of previous studies and the cost of extraction and transportation of the materials from JAHAD and TOUSEH mines. The nominal diameter of stone blocks and the berm height from sea bed were selected as a decision variable based on sensitivity analysis. The results of implementation of the proposed structure using random search algorithm represent a significant reduction in costs of breakwaters construction compared to non-optimal values of decision variables. Based on the resulting optimal values, were determined the optimal percentages of extraction from miscellaneous mines with lowest extraction and transportation costs. The results indicated that the minimum cost is obtained if the values of nominal diameter of stone blocks and the berm height from sea be are equal to 0.82 and 4.9 meters, respectively. Therefore, the optimal width of berm recession was determined equivalent to 17.77 meters. Also, in order to achieve an optimal economic plan, the breakwaters constituent materials in JAHAD and TOUSEH mines must have 63.37 percentage with gradation of 1-2.5 tons and 61.71 percentage with gradation of 0.3-1.5 tons, respectively.
  Keywords: Administrative cost, Berm breakwater, Berm width, Random search, Recession
 • Tohid Aligholinia, Negar Rasouli Majd, Hossein Rezaie Pages 162-176
  In coastal aquifers, infiltration and internal extending seawater is the most common reason for the increased salinity. Locating adjacent to the hypersaline lake and a sharp drop in groundwater in the region has exposed West Azerbaijan Province to salinity invasion. In this study, geostatistical methods with various models were used to evaluate the effects of the salinity invasion toward the groundwater aquifers in West Azerbaijan. In order to analyze the interpolation methods, the kriging, cokriging, and inverse distance weight (IDW) with weighted variables and without weighted variables were used. To assess the accuracy of the developed models of geostatistical estimator, the coefficient of determination (R2), root square error (RMSE), and mean bias error (MBE) were used. Based on the results of this study, it was found that spherical kriging model, the spherical cokrigings model with Ca auxiliary, Model 2 in IDW method and Model 2 with HCO3 as variable weighted in IDW method were selected as the best models. Among the methods used for interpolation of salinity invasion in the study area, cokriging method showed the lowest error. Comparison of the zoning maps of salinity invasion showed that IDW model was sensitive to minimum and maximum values ​​ and showed those values ​​in wider area in the study area. However, kriging and cokriging models are more accurate and perform the zoning with more accuracy.
  Keywords: Geographical information system, Land Statistics, Kriging, Soviet Invasion Compared, IDW
 • Yahya Zandsalimi, Behzad Shahmoradi, Afshin Maleki, K. Byrappa Pages 177-187
  Nowadays, protecting environment, especially aqueous medium is a crucial task in modern world. Because of their nature, dyes have not only negative impacts on the aesthetic aspects of the environment, but also result in serious biological and chemical side effects on the environment. Various processes have been applied for removal of dyes from effluent. The aim of this research was to assess the removal of Cat Blue 41 from aqueous media using Fe:TiO2 in the presence of sunlight. Based on a descriptive-laboratory scale experiment using RSM design experiment, the effect of independent variables of pH, nanoparticles dosage, initial dye concentration, H2O2 concentration and contact time on the photodegradation of the dye was carried out through 26 experimental run. Analysis of the proposed model was performed using ANOVA. The proposed model for the removal of dye was statistically significant at the 95 percent confidence level. The removal efficiency was function of the independent variables of nanoparticles dosage, initial dye concentration, and contact time. The photodegradation of Cat Blue 41 showed high photodegradation efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles under sunlight irradiation. It was found that increasing the nanomaterials dosage, contact time, and H2O2 concentration results in increasing removal efficiency so that increasing nanomaterials dosage from 0.3 to 3 g/l resulted in increasing dye removal efficiency from 48.6 to 88.9% respectively. In addition, increasing pH and initial dye concentration led into reducing removal efficiency so that increasing dye concentration from 25 to 200 mg/l resulted in decreasing its removal efficiency from 69.8 to 35.5% respectively. Therefore, design of experiment suitably optimized the removal process and reducing the number of runs resulted in increasing efficiency of the pollutant removal.
  Keywords: Dye, Cat Blue 41, nanoparticle, RSM
 • Marhamat Sebghati, Hesam Ahmadi, Alireza Moghaddam Pages 188-195
  The Calculation of Continuity and Intensity of Droughts using Modified SPEI Index (Case study: Tabriz and Urmia Cities) Marhamat Sebghati*1, Hesam Ahmadi2 and Alireza Moghaddam3 1M.Sc. Faculty of Natural Resources (Watershed Managment), Urmia University, Urmia, Iran 2Assistance Prof. Faculty of Natural Resources (Watershed Managment ), Urmia University, Urmia, Iran 3PhD Candidate of Water Resources Engineering, Urmia University, Urmia, Iran *Corresponding Author: Sebghati.marhamat@gmail.com Abstract In recent years, global climate change and increasing drought are the important environmental issues, and many studies have been done about these issues. In this research, continuity and intensity of drought for Tabriz and Urmia cities, during 31 years period, using corrected SPEI index by Penman-Monteith FAO method was investigated. Mmoving average of 3, 6 and 12 month for monitoring rainfall trend was used comparison. The results showed that SPEI index in both cities were mainly faced with drought conditions. In addition, analysis of the moving average, drought index and statistical distributions of wet and dry years showed same results in most years for both citis. The most intensive drought index derived for Tabriz and Urmia stations were equal to -2.75 and -2 respectively. The longest drought indicated for both cities was within 2005 to 2010. Keywords: Statistical distributions, drought, SPEI Index, moving average, Penman-Monteith FAO.
  Keywords: Keywords: statistical distributions, Drought, SPEI Index, moving average, Penman-Monteith FAO
 • Azadeh Bayati, Mir-Jamal Hosseini Pages 196-207
  Public consumption of lemon juice and best-selling market makes adulteration by jobbers to reducing of production costs which caused to dangerous problems in people's health and relevant regulatory authorities. Previous studies showed none of the proposed methods by the Standard Organization of Iran could not able to identify adulteration in lemon juice due to changed via adding of some synthetic materials. Therefore, all of proposed methods are actually incapable in detection of adulteration including: mixing of some rough straw with lukewarm water, using of extracts in lemon juice production , adding of citric acid , dilution with water and mineral acid adding. Unfortunately, the type of adulteration in lemon juice in Iran is different with other countries. lemon juice is completely synthetic production which caused to gastrointestinal side effects as well as damage to the enamel teeth and public health. It seems that the IRIS should be revised due to incapable in response to adulteration discoveries. Therefore, it supposed the necessary proceeding in solving of this problem which used as main seasoning and important source of vitamin C in throughout the years. This review shows the advantages and disadvantages of alternative methods in industries to provide differences in natural lemon juice for the first time to provide adequate research in finding of effective methods in identifying of lemon juice.
  Keywords: Lemon juice, Adulteration, valid methods, Standard, Iran