فهرست مطالب

مهندسی عمران مدرس - سال هفدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1396)
 • سال هفدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مقاله اصلی
 • حسام عزیزی، جمال احمدی، علیرضا پناهی صفحات 1-8
  عمل آوری داخلی بتن با سطح عملکرد بالا بوسیله سنگدانه های سبک وزن از پیش اشباع شده به عنوان یک روش مناسب برای کاهش و یا حذف احتمالی خود خشک شدگی و خود جمع شدگی شناخته می شود. اگرچه جایگزینی این مواد با مقداری از سنگدانه های معمولی، ممکن است به خصوصیات مکانیکی مانند مقاومت فشاری بتن لطمه وارد کند.
  خصوصیت اصلی ماده عمل آورنده داخلی، توانایی آن در نگهداری آب مورد نیاز بتن برای عمل آوری آن می باشد. با توجه به این خصوصیت مواد عمل آورنده معمولا مواد با تخلخل زیاد و دارای مشخصات مکانیکی ضعیف هستند که باید اثرات این مواد در خصوصیات مهم بتن با عملکرد بالا بررسی شود. این اثرات و ارتباط آن با مواد عمل آوری داخلی همچنان به عنوان یک موضوع تحقیقاتی مورد توجه قرار دارد.
  درمقاله حاضر، سعی می شود خصوصیات مکانیکی و پایداری بتن از جمله مقاومت در برابر نفوذ کلریدها، نفوذ پذیری هوا، جذب آب، خود جمع شدگی خشک شدگی و همچنین وزن بتن بررسی شود. نمونه ها با نسبت آب به سیمان مختلف ساخته گردید. اثرات عمل آوری داخلی بر روی خصوصیات مربوطه به بتن با سطح عملکرد بالا به صورت تابعی از نسبت آب به سیمان بیان شده است.
  کلیدواژگان: بتن با سطح عملکرد بالا، عمل آوری داخلی، سنگدانه های سبک وزن
 • حسن اکبری صفحات 9-20
  اسکله های وزنی اصلی ترین گزینه اسکله های موازی ساحل بخصوص در شرایطی است که خاک بستر دریا ظرفیت باربری مناسبی داشته باشد. مهمترین عامل تعیین ابعاد این اسکله ها، فشار خاک است که معمولا با استفاده از روابط تحلیلی نظیر مونونوبه-اوکابه ارزیابی می گردد. با توجه به عدم قطعیت این روابط تحلیلی، در این تحقیق سعی شده با استفاده از تحلیل عددی، رفتار غیر خطی خاک در اندرکنش با اسکله وزنی و همچنین اثر صلبیت واقعی بلوک های اسکله در بازپخش فشار خاک زیر اسکله در قیاس با روش های متداول طراحی مورد بررسی قرارگیرد. بدین منظور، اسکله وزنی بندر شهید بهشتی به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزارهای FLAC و ANSYS، توزیع فشار خاک زیر این اسکله در شرایط رفتار غیر خطی خاک و صلبیت بلوک ها شبیه سازی شده است. نتایج در مقایسه با روش های تحلیلی مندرج در آیین نامه های طراحی موجود (نظیر آیین نامه کارهای دریایی ژاپن) نشان می دهد که در شرایط واقعی، توزیع فشار زیر اسکله به دلیل رفتار غیر خطی خاک، یکنواخت تر از مقادیر تحلیلی بوده و همچنین با توجه به عدم صلبیت کامل بلوک های اسکله، محل وقوع حداکثر لنگر خمشی نیز تغییر می کند. این موارد در طراحی بلوک های اسکله بخصوص پایین ترین بلوک به عنوان اصلی ترین بلوک پایدار کننده اسکله، تاثیرگذار بوده و لزوم ارزیابی دقیق تر روش های تحلیل و طراحی کنونی را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: اسکله وزنی، فشار خاک، صلبیت بلوک، رفتار غیر خطی، تحلیل عددی
 • وحید رضا اوحدی، مرتضی دیراتلو صفحات 21-34
  ظرفیت تبادل کاتیونی به عنوان مهمترین سرشتی زیست محیطی خاک ها است. براساس تحقیقات ارائه شده توسط محققین مختلف، روش های رایج تعیین کاتیون های تبادلی و ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خاک های رسی کربنات دار به دلیل انحلال کربنات کلسیم با مشکلات زیادی همراه است. با توجه به گستردگی خاک های حاوی کربنات کلسیم در ایران، مطالعه تاثیر کربنات بر مقادیر اندازه گیری شده CEC در این خاک ها ضروری است. همچنین انتخاب وزن بهینه و مناسب خاک برای تعیین CEC مشکل رایج در تحقیقات است. هدف این مقاله توسعه و اعتبارسنجی روش اصلاح شده باریم کلرید برای تعیین دقیق ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های حاوی کربنات کلسیم و یا حاوی مقادیر قابل توجه کاتیون تبادلی Ca2+ است. به این منظور روش باریم کلرید، با اشباع نمودن محلول تبادلی با کربنات کلسیم اصلاح شده است. برای اعتبارسنجی روش اصلاح شده پیشنهادی، بنتونیت مورد مطالعه با استفاده از اسید، کربنات زدائی شده و مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی این نمونه، قبل و بعد از کربنات زدائی و نیز برای نمونه های دارای درصد مختلف کربنات طبیعی و آزمایشگاهی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر کاهش 60% در مقدار اندازه گیری شده ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه بنتونیت در روش اصلاح شده در مقایسه با مقادیر بدست آمده از روش متداول بوده است. علت این موضوع به عدم رسوب باریم در روش اصلاح شده نسبت داده شده است. نتایج نشان می دهد که در روش اصلاح شده، مقدار CEC اندازه گیری شده و مجموع کاتیون-های تبادلی، به درصد کربنات در هر وزن خاک وابسته نبوده و همچنین مستقل از نسبت محلول- جامد می باشد.
  کلیدواژگان: ظرفیت تبادل کاتیونی، بنتونیت، کربنات کلسیم، باریم کلرید، یون کلسیم
 • امین ایزدی، علی اکبر آقاکوچک صفحات 35-46
  قاب های مهاربندی همگرای مرکب جفت نبشی از جمله سامانه های متداول فولادی مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشند. ضوابط لرزه ای آیین نامه AISC در مورد مهاربندهای مرکب همگرای ویژه الزام می دارد که لاغری اجزای منفرد مهاربند بین اتصال دهنده ها از 4/0 برابر لاغری حاکم بر عضو فراتر نرود. همچنین هر گونه جوشکاری برای اتصال اعضای مهاربند مرکب در محدوده یک چهارم میانی طول آزاد دهانه مهاربندی مجاز شمرده نشده است. در این پژوهش ضوابط لرزه ای آیین نامه ای قاب های مهاربندی همگرای ویژه قطری و ضربدری مرکب، با استفاده از زیر سازه ای متشکل از یک طبقه و یک دهانه و با اعمال بار چرخه ای، به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی بهتر لرزه ای و شکل پذیری نهایی در نمونه های عددی، از مفهوم کرنش خمیری معادل برای پیش بینی شکست سامانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد بست ها و یا کاهش فاصله بین آن ها در طول عضو مرکب، به دلیل تمرکز تغییر شکل های غیر ارتجاعی اجزای تک در بین بست ها نمی تواند لزوما باعث بهبود رفتار سامانه مهاربندی گردد. همچنین رعایت ضابطه نسبت لاغری اجزای منفرد مهاربند بین اتصال دهنده ها به لاغری حاکم بر عضو در مهاربندهای همگرای ویژه مرکب، محافظه کارانه می باشد. در مجموع در مهاربندهای جفت نبشی، اتصال مقاطع به صورت جلو به جلو از منظر چرخه ای و خرابی عملکرد مطلوب تری نسبت به نمونه مشابه در حالت پشت به پشت نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مهاربند همگرای ویژه مرکب، جفت نبشی، کرنش خمیری معادل، پشت به پشت، جلو به جلو
 • اکبر بطهایی، سید مهدی زهرایی صفحات 47-60
  بحثی که بین مهندسان زلزله وجود دارد این است که خرابی سازه ای و غیرسازه ای در ابتدا در اثر بارهای جانبی ناشی از تحریک زلزله ایجاد می گردد. در آیین نامه های آمریکا از جمله FEMA356 عملکرد سازه ای با استفاده از حداکثر تقاضای تغییرشکل تخمین زده می شود. در هر حال علاوه بر تغییر شکل های حداکثر، تغییرشکل های ماندگار نقش مهمی را در تعریف عملکرد سازه ای دارند و می توانند نتایج مهمی را داشته باشند. دامنه تغییرشکل های ماندگار در بررسی سازهای و اقتصادی بهسازی سازه های آسیب دیده، بسیار مهم می باشند. علاوه بر این، تغییرمکان های ماندگار به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در ارزیابی ظرفیت باقی مانده سازه های آسیب دیده برای تحمل پس لرزه ها معرفی شده اند. در این پژوهش تغییرمکان ماندگار یک قاب فولادی پنج طبقه که با در نظر گرفتن تیر پیوند قائم طراحی شده است، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر طول تیر پیوند قائم بر روی تغییرمکان ماندگار سازه انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده مناسب بودن طول 20 سانتی متر برای داشتن تغییرمکان ماندگار کم تر و هم چنین کنترل بهتر حداکثر تغییرمکان سازه برای زلزله های حوزه نزدیک گسل و زلزله های حوزه دور از گسل می باشد.
  کلیدواژگان: تیرپیوند قائم، تغییرمکان ماندگار، زلزله حوزه نزدیک گسل، زلزله حوزه دور از گسل
 • بابک خیاط رستمی، یوسف حسن زاده، سیامک خیاط رستمی صفحات 61-69
  قرار گرفتن پل در آبراهه، مشخصات جریان را تغییر می دهد. اغلب این تغییرات از جزئیات هندسی پل ناشی می شوند. در معماری پل های تاریخی، قوس های نیمدایره و جناغی به عنوان هندسه دهانه به کار رفته است. پل های تاریخی میراث ارزشمندی هستند که شناخت آنها از جنبه تداوم فرهنگی اهمیت دارد. در این تحقیق، تاثیر سه هندسه دهانه مستطیلی، نیمدایره و جناغی بر پدیده های برگشت آب و پرش هیدرولیکی تحت شرایط جریان سطح آزاد و نیمه مستغرق با نرم افزار Flow-3D مدلسازی عددی گردید و با نتایج آزمایشگاهی دانشگاه بیرمنگام صحت سنجی شد. تعیین موقعیت سطح آزاد با روش VOF و مدلسازی آشفتگی با روش K-ɛ دو معادله ای انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد که هندسه نیمدایره از نظر میزان ایجاد خیزاب و تخریب ناشی از پرش هیدرولیکی در بستر، بر هندسه جناغی برتری دارد. گذشته از عوامل سازه ای و روش های اجراء، یافته های تحقیق حاضر را می توان یکی از علل هیدرولیکی تحول هندسه دهانه از فرم جناغی به نیمدایره طی دوره صفویه تا قاجاریه دانست.
  کلیدواژگان: برگشت آب، پرش هیدرولیکی، FLOW، 3D، پل های تاریخی، هندسه دهانه
 • محسن علی شایانفر، محمد قانونی بقا، سعید عسگرانی صفحات 69-77
  شرایط مهاجم محیط های دریایی به علت حمله یون های کلرید سبب خوردگی آرماتورها می شود. این امر خرابی های بسیاری را به دنبال داشته و ممکن است به خرابی پیش از دوره طراحی و عمر مفید سازه منجر شود. رایج ترین مدل های تخمین عمر مفید سازه های بتن مسلح تحت بارگذاری کلرید، تنها یک زمان قطعی منحصر برای آغاز خوردگی تولید می کنند. در صورتی که نفوذ کلراید به داخل بتن و رخداد خوردگی پدیده ای احتمالاتی و غیر قطعی می باشد. بر اساس قانون فیک زمان شروع خوردگی تابعی از کلرید سطحی، کلرید بحرانی، ضخامت پوشش بتن و ضریب انتشار پذیری است. در این مقاله، از روش احتمالاتی مونت کارلو برای تخمین عمر مفید سازه برای پیش بینی زمان شروع خوردگی استفاده شده و تاثیر تغییرات میانگین و انحراف معیار هر یک از پارامترهای موثر بر وقوع خوردگی، بر روی زمان شروع خوردگی و میزان تاثیر این ضرایب بر احتمال شروع خوردگی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: سازه های بتن آرمه، خوردگی کلریدی، طراحی دوام، شبیه سازی مونت کارلو
 • اکبر صفرزاده صفحات 77-88
  در این مقاله، هیدرودینامیک سه بعدی شکست سد در مسیرهای قوسی بصورت عددی مدلسازی شده و تاثیر زاویه و شعاع انحنای قوس بر الگو و نحوه حرکت موج سیلاب بررسی شده است. هدف اصلی، بررسی تفاوت ها و تشابه های پدیده شکست سد در مسیرهای مستقیم و قوسی می باشد. نتایج حاصله نشان داد که در لحظات اولیه شکست سد در مسیر مستقم، بخاطر تاثیر موج دینامیکی، یک پیک موضعی در هیدروگراف سیلاب رخ می هد و تا فاصله ای در پائین دست سد این پدیده حفظ می شود. در حالیکه در بازه های قوسی بواسطه نامتعادل شدن موج سیلاب پیش رونده، چنین پدیده ای تنها در محل سد رخ داده و به سرعت از بین می رود. وجود بازه قوسی باعث کاهش شتاب حرکت موج سیلاب شده و تاثیر قوس بر روند حرکت موج سیلاب در امتداد جداره داخلی بسیار بیشتر از جداره های خارجی و خط مرکزی کانال می باشد. تغییر شعاع انحنا تاثیر بسزایی بر حرکت موج سیلاب در امتداد جداره داخلی قوس داشته ولی تاثیر این پارامتر در سرعت حرکت موج سیلاب در امتداد جداره بیرونی و خط مرکزی کانال زیاد نمی باشد. مسیر قوسی فقط بر شاخه صعودی هیدورگراف سیلاب و مشخصات نقطه پیک تاثیر گذار بوده و شاخه نزولی مشابه مسیر مستقیم می باشد.
  کلیدواژگان: شکست سد، قوس رودخانه، موج سیلاب، مدل عددی، موج دینامیکی
 • یادداشت های فنی
 • محمد غنی زاده، عبدالرضا سروقد مقدم، مسعود فرزام صفحات 90-102
  دیوارهای برشی کوتاه با نسبت عرض به طول کمتر از 2 در تقویت سازه های کم ارتفاع بکار گرفته می شوند. این دیوارها معمولا مقاومت جانبی قابل توجه لیکن شکل پذیری کم دارند. به دلیل استفاده از دهانه های به طول متعارف (در فاصله محور به محور ستون ها)، اغلب به تمامی ظرفیت برشی این دیوارها نیازی نمی باشد و می توان با بسیج بخشی از ظرفیت برشی، به مقاومت های کافی برای چنین سازه هایی دست یافت. در این مقاله نشان داده می شود که می توان با استفاده از شکل و طول مناسبی از فونداسیون و به حساب آوردن اثر انعطاف پذیری بستر ، شکل پذیری و مقاومت این دیوارها را افزایش داد. همچنین تاثیر پارامترهای خاک بر شکل پذیری مطالعه شده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه دیوار برشی کوتاه که به صورت تجربی آزمایش شده و در ادبیات فنی گزارش شده است، با نرم افزار تحلیل غیرخطی ATENA 3D صحت سنجی شده و نتایج برای مطالعه حساسیت رفتار به پارامترهای طول، شکل فونداسیون و سختی خاک بکار گرفته می شود.
  کلیدواژگان: دیوار برشی کوتاه، المان محدود، مقاومت برشی، مقاوم سازی
 • مقاله اصلی
 • مسعود مکارچیان، سجاد قلی پور صفحات 104-116
  به دلیل گسترش روزافزون نوع جدیدی از روش های بهسازی پی های سطحی در ژئوتکنیک، بررسی عملکرد استفاده از صفحات قائم تحتانی در زیر پی های سطحی، به عنوان پی های لبه دار ضروری است. پی‏ های لبه‏ دار می توانند به عنوان جایگزین مناسب برای پی های سطحی، نیمه‏ عمیق و عمیق در کاربری های پی های مخازن نفت و گاز، توربین‏ های بادی و سکوهای حفاری استفاده شوند. رفتار پی‏ های سطحی مربعی واقع بر ماسه محصور شده توسط صفحات قائم، با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس مطالعه شد. تاثیر پارامترهایی شامل نسبت طول لبه به عرض پی، اندازه پی، مقاومت برشی ماسه و زبری سطوح پی، بر رفتار پی های لبه دار از نظر ظرفیت باربری، نشست و ضریب واکنش بستر، تحت بارهای فشاری مورد ارزیابی قرار گرفته و با عملکرد پی های سطحی و نیمه عمیق مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ظرفیت باربری و نشست پی‏ های لبه دار نزدیک به مقادیر پی های نیمه عمیق، در عمق و عرض یکسان است. نتایج حاصله نشان داد که وجود لبه، ظرفیت باربری و ضریب واکنش خاک را افزایش و نشست پی سطحی را کاهش می دهد. افزایش در ظرفیت باربری و کاهش در نشست پی های سطحی، با افزایش طول لبه و کاهش مقاومت برشی ماسه، افزایش می یابد. نسبت ظرفیت باربری پی‏ های لبه ‏دار به پی های سطحی، در محدوده 4/2 تا 1/5 برابر مشاهده شده و مقدار نشست پی لبه دار نسبت به پی سطحی تا حدود 91% کاهش یافت. ضریب واکنش بستر، در محدوده بین 5/1 تا 23/4 برابر بهبود یافت. بر پایه تحلیل نتایج، نمودارها و روابطی جهت تخمین مقادیر ظرفیت باربری، نشست و مدول عکس العمل بستر پی های لبه دار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پی لبه دار، لبه تحتانی، ظرفیت باربری، نشست، مدل سازی فیزیکی
 • یادداشت های فنی
 • حمیدرضا کاظمی نیاکرانی، ابوالفضل عرب زاده صفحات 118-130
  ددیوارهای برشی سیستمی مقاوم در برابر نیروهای جانبی همچون باد و زلزله می باشند. با توجه به شکل پذیری و مقاومت جانبی مناسبی که دیوارهای برشی فولادی دارند، این نوع دیوارها در دهه های اخیر مورد توجه مهندسین و محققین قرار گرفته اند. در صورتیکه تسلیم برشی قبل از کمانش ورق جان دیوار رخ دهد، قابلیت جذب انرژی دیوار بیشتر خواهد شد. تقویت ورق جان دیوار برشی فولادی موجب تسلیم برشی قبل از کمانش ورق می گردد. به منظور تقویت ورق دیوار می توان از سخت کننده های فولادی و یا لایه ای از بتن استفاده کرد. دیوار برشی فولادی که از یک یا دو لایه بتنی جهت افزایش مقاومت خارج از صفحه آن استفاده شود، را دیوار برشی مرکب می گویند. با توجه به مطالعات اندکی که در زمینه این نوع دیوارها انجام گرفته است، در این مطالعه به بررسی اثر بازشو و فواصل برش گیرها در رفتار دیوار برشی مرکب پرداخته خواهد شد. ابتدا یک دیوار برشی مرکب برای ساختمان 10 طبقه طراحی شده و پس از انتخاب طبقه فوقانی آن و ساخت چندین مدل اجزای محدود در نرم افزار Abaqus، به بررسی آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که برخلاف دیوار برشی فولادی که بازشو در مرکز نسبت به کناره دیوار بیشتر مقاومت را کاهش می دهد، بازشو در گوشه های دیوار برشی مرکب نسبت به میانه آن باعث کاهش مقاومت می شود. همچنین با کاهش فاصله بین برش گیرها ظرفیت دیوار برشی مرکب افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: دیوار برشی مرکب، بازشو، برش گیر، شکل پذیری، روش اجزای محدود
 • مقاله اصلی
 • امیررضا گودرزی، امیرحسین مرادلو صفحات 132-144
  در پژوهش حاضر بطور همزمان تاثیر دمای عمل آوری و افزودن نانوذرات سیلیکا (NS) بر عملکرد آهک در اصلاح خصوصیات مهندسی خاک تورمی از طریق انجام آزمایشهای مختلف بزرگ ساختاری و ریزساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد با کاهش دما (به ویژه دمای زیر C° 20 و در زمانهای نگهداری کمتر از 28 روز)، فعالیت پوزولانی و رشد ترکیبات سیمانی (مانند نانوساختارهای CSH و CAH) دچار اختلال شده و فرآیند اصلاح خاک بعد از افزودن آهک عمدتا ناشی از واکنشهای کوتاه مدت (تبادل کاتیونی و افزایش فشار اسمز) رخ میدهد. در این شرایط علاوه بر افزایش مقدار افزودنی لازم برای کنترل تورم، مشخص شد بهبود سایر پارامترهای ژئومکانیکی خاک (ازجمله ظرفیت باربری و پتانسیل نشست پذیری) بسیار اندک میباشد. از طرفی، نتایج بیانگر آنست که در حضور ترکیب آهک-نانوذرات سیلیکا (LNS) اثر نامطلوب افت دما بر مشخصات مهندسی نمونه ها کاهش یافته و بر خلاف محدودیت عملکرد آهک، مقاومت فشاری نمونه های اصلاح شده با LNS متناسب با افزایش ماده افزودنی روند کاملا صعودی دارد. بر اساس طیفهای پراش اشعه ایکس و تصاویر SEM، علت حساسیت کمتر نمونه های حاوی LNS به دما و زمان نگهداری و رفتار بهتر در مقایسه با آهک تنها، به دلیل انجام سریعتر و بیشتر واکنشهای پوزولانی و افزایش تراکم ساختار ارزیابی شد. بر پایه نتایج این مطالعه، استفاده از LNS (به خصوص در هوای سرد و زمانهای محدود عمل آوری) ضمن شدت بخشی تاثیر آهک، مصرف افزودنی را تا 50 درصد کاهش خواهد داد.
  کلیدواژگان: رس متورم شونده، آهک، نانوذرات سیلیکا، دما، فعالیت پوزولانی، خصوصیات مهندسی
 • سید رضاسرافرازی، سیده فاطمه لبافی صفحات 146-156
  در تحلیل هر نوع سازه ای نیاز به حل یک دستگاه معادله های خطی یا نا‏خطی است. روش های گوناگون مستقیم و تکراری برای حل چنین دستگاهی وجود دارند. در شیوه های تکراری دقت یافتن پاسخ ها قابل تعیین است و با تکرار محاسبه می توان خطاها را کاهش داد. یکی از فرآیندهای ساده و توانمند این دسته، فن رهایی پویا می باشد. شیوه ی رهایی پویا با افزودن نیروهای اینرسی و میرایی ساختگی، سامانه ایستا را به فضای پویا می برند. با انتخاب مناسب عامل های ساختگی، سامانه پویا به پاسخ ایستا همگرا خواهد شد. در این مقاله، نخست مروری از پژوهش های انجام شده برای تعیین عامل های رهایی پویا ارائه می گردد. سپس، پایه های ریاضی شیوه ی پیشنهادی می آید. در راهکار مزبور، همانند روش سنتی رهایی پویا عامل های جرم و گام زمانی وجود دارد. ولی عامل میرایی در گام های خاصی وارد می گردد تا کارمایه جنبشی را به سوی صفر ببرد و پاسخ سامانه ی ایستا به دست آید. با کاربرد عامل میرایی به صورت متمرکز در شمار محدودی از گام ها، حجم محاسبات کاهش می یابد. همچنین نتیجه های عددی در تحلیل قاب و خرپا نشانگر بهبود نرخ همگرایی است. افزون بر برتری های کاربردی، شیوه ی پیشنهادی دو راهکار متفاوت میرایی سنتی و میرایی جنبشی را در قالب یک روش ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: روش سنتی رهایی پویا، میرایی جنبشی، انرژی جنبشی، میرایی متمرکز
 • امیررضا ممدوحی، علیرضا ماهپور، طه حسین رشیدی، محمود صفارزاده صفحات 158-170
  مدل های توزیع سفر کمتر و به طور غیرمستقیم در قالب ماهیت رفتاری بیان می شوند. در مدل های رفتاری توزیع سفر، استفاده شده در پژوهش ها متعدد نیز، تلاش شده است؛ تا با استفاده از ساده سازی و بهره گیری از متغیرهای کلان کاربری زمین و اقتصادی- اجتماعی، مطلوبیت نواحی را برای افراد توضیح داده شود (ساختار تصمیم گیری ساده). بررسی پژوهش ها در خصوص رفتار مشتریان مراکز خرید نشان می دهد که علاوه بر متغیرهای قابل مشاهده ی جمعیت-شناختی و اقتصادی- اجتماعی، متغیرهای رفتاری فردی پنهان چون متغیرهای روان شناختی، نگرش، سبک زندگی، نوع خریدار نیز در تحلیل رفتار مشتریان مهم است (ساختار تصمیم گیری پیچیده). با الهام از پژوهش های رفتارشناختی مشتریان مراکز خرید، ایده ی کاربست این متغیرها در انتخاب مقصد سفرهای خرید افراد با استفاده از مدل های ساختاری و به صورت همزمان (مدل یکپارچه) مطرح گردید (نوآوری پژوهش جاری). مدل سازی معادله ساختاری ابزاری برای بررسی مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، رفتاری و سایر است که توانایی سنجش میزان تاثیرگذاری مجموعه ای از متغیرها بر یکدیگر و به صورت همزمان را در اختیار پژوهشگر می گذارد. در پژوهش جاری با بکارگیری مدل معادله ساختاری و با انجام پرسشگری اینترنتی (213 نمونه سالم) داده ها اقتصادی- اجتماعی، نگرش، سبک زندگی و نوع خریدار گرآوری شدند. مدل یکپارچه این پژوهش توانسته است 42 درصد انتخاب شدن مقاصد را به صورت درست پیش بینی کند که در بین مقاصد مقصد 1 (بازار و پلاسکو) بیشترین فراوانی مطلق بازتولید صحیح انتخاب شدن را دارند.
  کلیدواژگان: انتخاب مقصد، مدل معادله ساختاری، مدل یکپارچه، سفرهای خرید
 • مرتضی مدح خوان، سعید بهرامی، نیما ناظمی صفحات 172-182
  استفاده از سازه های بتنی پیش‏ساخته با توجه به مزایایی از قبیل سرعت اجرای بالا، کنترل کیفیت بیشتر و... در سال‏های اخیر رو به افزایش بوده است. به دلیل منقطع بودن قطعات سازه‏ای، اتصالات در این‏گونه سیستم‏ها نقش بسیار مهمی در رفتار موضعی و کلی سازه ایفا می‏کنند. اجرای اتصالات تیر به ستون کاملا گیردار عموما مشکل و زمان‏بر هستند. بنابراین اتصالاتی که علاوه بر برآورده کردن نیازهای مکانیکی سازه، اجرای آن‏ها ساده و سریع باشد، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار هستند. در این مقاله دو اتصال پیشنهادی تیر به ستون بتنی پیش‏ساخته با استفاده از نرم‏افزار آنالیز اجزاء محدود غیر خطی ABAQUS 6.10 مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ اتصالات با اتصال معادل یکپارچه از نظر مقاومت جانبی، سختی جانبی، شکل‏پذیری و جذب انرژی مقایسه گردیده است. مقاومت جانبی اتصالات پیشنهادی و سختی جانبی آن ها به ترتیب بیش از 95 درصد و 80 درصد مقاومت و سختی جانبی اتصال یکپارچه نظیر حاصل شد. شکل‏پذیری اتصالات بین 70 تا 80 درصد اتصال معادل یکپارچه محاسبه شد. البته نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی می‏تواند اندکی متفاوت باشد. با توجه به نتایج حاصل از محاسبات، این اتصالات می‏تواند جایگزین مناسبی برای اتصالات تیر به ستون کاملا گیردار در سازه های بتنی پیش‏ساخته باشند.
  کلیدواژگان: بتن پیش ساخته، جذب انرژی، سختی جانبی، شکل پذیری، مقاومت جانبی
 • محمدرضا مطلبی زاده، مهدی شفیعی فر، مسعود قدسیان صفحات 183-184
  ناحیه سواش، بعنوان محدوده ی انتهایی ناحیه داخلی شکست، مناطق و سازه های ساحلی را تحت تاثیر قرار می دهد. عملکرد سواش تحت تاثیر امواج ورودی از ناحیه شکست، هندسه بستر ساحلی و اندرکنش سفره زیرزمینی-دریا است. در تحقیقات گذشته برای طراحی آزمایش ها از روش «هر بار یک عامل» استفاده شده است و تاثیر کیفی پارامترهای ارتفاع و پریود موج منظم، تراز آب سمت دریا، تراز سفره زیر زمینی، و شیب ساحل بر تغییرشکل ساحل مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، برای ساحل ماسه ای انعکاسی با قطر متوسط mm8/0، آزمایش ها به روش «سطح پاسخ مرکزی» طراحی شده اند و تاثیر کمی و متقابل پارامترهای ارتفاع و پریود موج نامنظم، ترازهای آب سمت دریا و پشت ساحل، و شیب ساحل؛ بر موقعیت شروع رسوبگذاری سواش بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سطح پاسخ مرکزی نشان داد تراز آب زیر زمینی در ساحل، تاثیر معناداری بر موقعیت شروع رسوبگذاری سواش ندارد و افزایش ارتفاع موج منجر به جابجایی سریع این موقعیت به بالای ساحل می شود. موقعیت شروع رسوبگذاری سواش با زیاد شدن شیب ساحل به بالای ساحل حرکت می کند و برعکس با بالا آمدن تراز آب سمت دریا این موقعیت به سمت پایین ساحل جابجا می شود. اندرکنش قابل توجهی بین میزان تاثیر ارتفاع و پریود موج بر موقعیت شروع رسوبگذاری سواش وجود دارد. در ضمن بین تراز آب سمت دریا و ارتفاع موج اندرکنش کمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سواحل ماسه ای، ناحیه سواش، روش سطح پاسخ، مدل آزمایشگاهی، موقعیت شروع رسوبگذاری سواش
 • یادداشت های فنی
 • روح الله نوری، صابر معظمی، محمد سلیمیان، محمودرضا مومنی صفحات 195-202
  عدم قطعیت موجود در مطالعات مدل سازی آلودگی هوا، نتایج شبیه سازی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا تعیین عدم قطعیت مدل های پیش بینی کیفی هوا، به دلیل تاثیرگذاری بر سلامت افراد در معرض آلودگی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق اقدام به تعیین عدم قطعیت ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای تخمین مونوکسید کربن (CO) در ایستگاه پایش قلهک، در شمال تهران، شده است. برای تعیین عدم قطعیت مدل SVM، با تغییر الگوهای انتخابی برای کالیبراسیون، به دفعات زیاد واسنجی مدل انجام شد. این امر با خروجی های مختلف در هر مرحله، به دلیل حساسیت مدل به الگوهای واسنجی انتخابی، همراه بود. سپس با استفاده از فاکتور عرض باند (d-factor) و درصد داده های اندازه گیری قرار گرفته در باند 95 درصد عدم قطعیت مدل (95PPU)، عملکرد SVM در فرآیند پیش بینی CO مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر عملکرد مناسب مدل SVM در پیش بینی غلظت روزانه CO در شهر تهران بود به گونه ای که از ضریب تعیین (R2) معادل 89/0 و 88/0 به ترتیب در مراحل کالیبراسیون و صحت سنجی برخوردار بود. همچنین یافته های تحلیل عدم قطعیت مدل SVM مشخص نمود که مقدار d-factor و درصد داده های اندازه گیری محصور شده توسط 95PPU برای این مدل در مرحله صحت سنجی به ترتیب معادل 74/0 و 76 درصد می باشد. بر اساس شاخص های آماری d-factor و 95PPU، عدم قطعیت مدل SVM برای پیش بینی غلظت روزانه CO در تهران قابل قبول بوده به نحوی که این مدل از عدم قطعیت اندکی در پیش بینی این شاخص کیفیت هوا در شهر تهران برخوردار بود.
  کلیدواژگان: ماشین بردار پشتیبان، آلودگی هوا، تحلیل عدم قطعیت، تهران، مونوکسید کربن
 • مقاله اصلی
 • یاسر مودی، سیدروح الله موسوی، محمدرضا اصفهانی صفحات 203-212
  روش نصب در نزدیک سطح (NSM)، یک روش بسیار مفید در به کارگیری میلگردها و نوارهای FRP در مقاوم سازی ستون های بتن مسلح است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که این میلگردها ظرفیت باربری خمشی ستون ها را افزایش می دهد. علیرغم افزایش ظرفیت خمشی توسط میلگردهای NSM-GFRP، این روش تقویت باعث کاهش شکل پذیری و ظرفیت اتلاف انرژی ستون ها می شود. علاوه بر مشکلات ذکر شده ی این روش، عدم استفاده کامل از ظرفیت تحمل بار میلگردهای GFRP، یکی دیگر از عیب های روش مذکور می باشد که این نقص با استفاده از ترکیب این روش با محصورکننده ی CFRP از بین می رود. نتایج مطالعات نشان می دهد که استفاده از ترکیب این دو باعث افزایش توام مقاومت فشاری و خمشی ستون های بتن آرمه می شود. در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی دو روش ترکیبی NSM-GFRP با محصورکننده ی CFRP و NSM-GFRP با NSM-Steel برای تقویت ستون های بتن آرمه تحت بارگذاری محوری ثابت و جانبی چرخه ای پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، نشان داده شد که استفاده از این دو روش تقویت ترکیبی باعث افزایش ظرفیت تحمل بار، شکل پذیری، ظرفیت اتلاف انرژی و سختی اولیه ستون ها نسبت به ستون کنترلی و ستون تقویت شده با استفاده از روش NSM-GFRP می شود. در همه ی این پارامترها نتایج نشان می دهد تقویت ستون های بتن آرمه به روش ترکیبی NSM-GFRP با NSM-Steel (با نسبت NSM-Steel به NSM-GFRP بالاتر) نسبت به روش ترکیبی NSM-GFRP با محصورکننده ی CFRP بهبود بیشتر می دهد، اما با توجه به مباحث خوردگی میلگردهای فولادی روش تقویت ترکیبی NSM-GFRP با محصورکننده ی CFRP به عنوان بهترین روش انتخاب می شود.
  کلیدواژگان: بتن آرمه، مقاوم سازی، محصورکننده CFRP، NSM-Steel، NSM-GFRP
 • یادداشت های فنی
 • فرزین مولودی، علی خیرالدین، علی همتی صفحات 213-226
  کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) به مصالحی شامل ملات سیمانی با سنگ دانه های ریز و الیاف اطلاق می شود. ویژگی شاخص این مصالح، آن است که برخلاف بتن معمولی و بتن الیافی، تحت بارگذاری کششی، رفتار سخت شوندگی کرنشی از خود بروز می دهد. در این مقاله، پس از معرفی این مصالح، با استفاده از روش اجزای محدود، میزان تاثیرگذاری کاربرد مصالح HPFRCC در عملکرد اتصال تیر به ستون، بررسی شده است. به همین منظور، نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده توسط چاو در دانشگاه میشیگان، مبنای صحت سنجی مدل اجزای محدود قرار گرفته است. تاثیرگذاری پارامترهای مختلف اتصال تیر به ستون، نظیر: طول ناحیه مصالح HPFRCC در تیر، طول ناحیه مصالح HPFRCC در ستون، مقاومت فشاری بتن و مصالح HPFRCC، فاصله بین خاموت ها در تیر و ستون، به صورت تکی و یا ترکیبی، در مدل مبنا، بر روی عملکرد اتصال، بررسی شده است. نتایج بدست آمده، نشان داد که مقاومت حداکثر، مقاومت تسلیم و نسبت شکل پذیری اتصال تیر به ستون در صورتی که مصالح HPFRCC در بخشی از تیر یا ستون (به همراه چشمه اتصال) استفاده شده باشد، نسبت به اتصال تیر به ستون بتن مسلح معمولی، به ترتیب 36.9، 10.4 و 53.1 درصد بیشتر است. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که اثر پارامتر مقاومت فشاری بتن معمولی و مصالح HPFRCC، تاثیر قابل ملاحظه ای بر نسبت شکل پذیری اتصال داشته است؛ به طوری که نسبت شکل پذیری اتصال با بتن 35 مگاپاسکال، نسبت به اتصال مبنا (دانشگاه میشیگان)، 40.7 درصد بیشتر است.
  کلیدواژگان: HPFRCC، بتن آرمه، اتصال تیر به ستون، رفتار لرزه ای، شکل پذیری
 • مقاله اصلی
 • مهدیه راجی اسدآبادی، سید احمد میرباقری صفحات 227-234
  ترکیبات دارای نیتروژن و فسفر در محیط های آبی اثرات مخربی بر محیط زیست دارند که از بین این اثرات می توان به پدیده اوتریفیکاسیون اشاره کرد. این پدیده از جدی ترین تهدیدهای محیط زیست دریایی به شمار می رود که رشد زیاد گیاهان آبزی و کمبود اکسیژن را سبب می شود. همچنین سمیت آمونیاک، آلودگی آب های زیرزمینی به نیترات و بیماری های ناشی از مصرف آب های آلوده به نیترات باعث شده محدودیت هایی در غلظت این ترکیبات در پساب های ورودی به محیط آب های پذیرنده اعمال گردد. لذا در این تحقیق روش A2/O با توجه به کارایی آن در رساندن کیفیت پساب به میزان مطلوب مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تغییرات زمان ماند بر حذف نیترات، آمونیاک و فسفر و اثر تغییرات میزان برگشت مایع مخلوط بر حذف نیترات، پایلوت A2/O که به ترتیب شامل مخازن بی هوازی، انوکسیک، هوادهی و ته نشینی می باشد، جهت شبیه سازی با شرایط واقعی در تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران مستقر گردید. جهت بررسی روند حذف مواد مغذی، آزمایش ها، در یک دوره زمانی 3 ماهه در 5 زمان ماند هیدرولیکی 4 تا 12 ساعت با در صد برگشت مایع مخلوط به میزان 75 درصد انجام شد. طی این آزمایشات زمان ماند هوادهی بهینه در زمان 8 ساعت بدست آمد که در این زمان، راندمان حذف COD %96 ، راندمان حذف آمونیاک %95 و راندمان حذف فسفر %79 بدست آمد. همچنین با تغییر در میزان درصد برگشت مایع مخلوط در زمان ماند 8 ساعت، میزان بهینه این مقدار برای حذف نیترات در حدود 180 تا 200 درصد حاصل شد.
  کلیدواژگان: آمونیاک، نیترات، فسفر، A2، O، مایع مخلوط
 • محسن ناصری، سعید عرفانی صفحات 235-246
  مقاوم سازی سازه های موجود یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی عمران به شمار می آید. در بیشتر موارد مقاوم سازی زمانی صورت می گیرد که سازه در حال بهره برداری بوده و عضو تحت بارهای سرویس قرار دارد؛ بنابراین یکی از نکات مهم در بحث مقاوم سازی که غالبا از آن چشم پوشی می شود، نیروی محوری قابل توجه موجود در ستون، قبل از مقاوم سازی آن می باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن نیروی محوری در ستون با مقطع مربعی و مقاوم سازی آن با ورق های تقویتی فولادی، میزان تاثیر پارامترهایی نظیر انحنای ستون در زمان مقاوم سازی، مقدار پیش بار، نسبت لاغری و نسبت سطح مقطع ورق های تقویتی به ستون پایه بر حداکثر ظرفیت باربری این نوع ستون ها مورد بررسی قرارگرفته است. از آنچا که هدف اصلی در این پژوهش تعیین میزان تغییرات ظرفیت باربری نسبت به مقادیر آیین نامه می-باشد، حداکثر ظرفیت باربری مدل های بدون پیش بار منطبق بر نتایج حاصل از آیین نامه در نظر گرفته شده و انحنای اولیه مناسب برای هر نمونه محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده اعمال پیش بار به ستون تقویت نشده سبب افزایش انحنای موجود و به تبع آن کاهش حداکثر ظرفیت ستون تقویت شده می شود. همچنین در یک پیش بار ثابت حداکثر میزان کاهش در ظرفیت باربری نمونه ها در لاغری های میانه اتفاق افتاده و با افزایش مقدار پیش بار، تاثیر میزان تغییرات در نسبت لاغری بر کاهش ظرفیت باربری نمونه ها افزایش می یابد. در انتها نیز یک رابطه کاربردی جهت محاسبه میزان کاهش در ظرفیت باربری این نوع ستون ها بر اساس نسبت لاغری و میزان پیش بار، پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مقاوم سازی، بار کمانشی، پیش بار، ستون فولادی جعبه ای، آباکوس
 • مهدی یزدانی صفحات 247-257
  یکی از پرکاربردترین مسائل مربوط به مهندسی در مکانیک جامدات، مسائل الاستواستاتیک است. بسیاری از مسائل الاستواستاتیک به صورت تحلیلی قابل حل نیستند؛ از این رو، حل این مسائل با روش های عددی به یکی از مسائل مهم تبدیل گشته است. مقاله حاضر به بررسی یک روش جدید به نام روش معادلات مجزا در مسائل الاستواستاتیک می پردازد. روش معادلات مجزا یک روش نیمه تحلیلی با ماتریس ضرایب قطری است. در این روش، تنها مرز مسئله با استفاده از توابع شکل مرتبه بالا و توابع نگاشت چبیشفی گسسته سازی می گردد. در این روش، با استفاده از روش باقیمانده های وزن دار و روش انتگرالی کلینشا-کورتیز، معادلات دیفرانسیل اویلری به صورت مجزا ایجاد می گردند و در ادامه با تعریف بردار نیروهای گره ای، فرایند حل با استفاده از مفهوم بازتوزیع تنش صورت می گیرد. در مقاله حاضر با تعریف فرم های جدیدی از بردار نیروهای گره ای، معادله دیفرانسیل حاکم بر مسئله الاستواستاتیک استخراج می گردد و در نهایت، با حل دو مثال عددی، روش معادلات مجزا در برابر فرم توزیع تنش در فضای مسئله مورد حساسیت سنجی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در روش معادلات مجزا پاسخ مسائل الاستواستاتیک کاملا وابسته به فرم توابع جدید بردار نیروهای گره ای می باشد و بسته به نوع مسئله، در هر مسئله یک فرم خاص از بردار نیروهای گره ای دارای دقت بهینه است.
  کلیدواژگان: روش معادلات مجزا، مسائل الاستواستاتیک، بردار نیروهای گره ای، بازتوزیع تنش، مسائل دوبعدی
|
 • Jamal Ahmadi, Alireza Panahi, Hessam Azizi Pages 1-8
  HPC has become popular due to its superior mechanical and durability properties.HPC significantly reduces maintenance costs and enhances service life. Internal curing of high performance concrete (HPC) by pre-saturated lightweight aggregates is a wellestablished method of counteracting self-desiccation and autogenous shrinkage. However, by introducing the internal water reservoirs strength and durability properties can be injured. Concrete is a strong and durable material that has been utilized since the beginning of civilization. It is understood that many of the early structures are deteriorating or have already deteriorated away; however, with the knowledge of the material properties of concrete that is available, it is hard to imagine that concrete structures is prematurely failing before their intended service life. There are many factors involved in these failures, some of which are due to environmental conditions and others which have arisen from human errors or lack of knowledge. Early age properties of concrete are vital to its long-term performance. Many contractors and owners are interested only on the strength of concrete in 28 days or 9 days, that they overlook the importance of other early age issue especially when the mix design has water to cementitious material ratio (w/cm) lower than ~0.42. Internal curing with LWA has been successfully used recently in large construction projects of normal density concrete structures. For example, in January 2005, about 190 000 m of internally-cured concrete was used in a large paving project in Hutchins, Texas. Although the benefits of internal curing for high-performance concrete structures have been evidenced in the laboratory and some field investigations (such as those previously mentioned), the literature does not provide any significant quantitative information regarding the additional extension of the service life that can be achieved by the use of internal curing in concrete structures. A great concern for design engineers and contractors is whether the concrete will achieve the specified compressive strength and all durability requirements in the structure during service. Cusson & Hoogeveen (2008) demonstrated that internal curing can reduce autogenous shrinkage considerably without affecting the strength and stiffness of high-performance concrete. This was achieved by reducing the amount of mix water in the concrete by an amount equal to that used in the LWA for internal curing, thus reducing the effective watercement ratio (w/c ) of the concrete when using higher quantities of pre-soaked LWA. Tests by the widely accepted methods of durability assessment, such as resistance to chloride penetration, air permeability, water absorption, autogenous and drying shrinkage and mass loss, were conducted on HPC mixes made at water to cement ratios in the range of 0.21–0.33. The effect of internal curing on the durability related properties of high-performance concretes as a function of water to cement ratio is reported.
  Keywords: High-performance concretes, Internal Curing, Light weight aggregate
 • Hasan Akbari Pages 9-20
  There are several quay types parallel to the shore line such as the walls constructed by piles, sheetpiles or gravity walls. Among these types of structures, the gravity quaywalls are widely used because of their simplicity of structure and ease of construction. Usually, it is the best alternative particularly in the locations with acceptable soil strengths. Weight of the blocks provide the stability of the quaywall against overturning and sliding and therefore, their dimensions are determined based on the applied loads on the quay structure. The most important load is the soil pressure that increases the lateral loads acting on the quaywall particularly during an earthquake condition. For design, the soil pressure usually converts into a static load by utilizing the seismic coefficient method. Analytical equations such as the Mononobe-Okabe formula are usually employed to calculate the applied soil pressure. However, some researchers believe that these analytical formula do not appropriately express the real behavior of the soil, and therefore, they can not be used for a proper design. There are, actually, some simplified assumptions in calculating the applied soil pressure those decrease the accuracy of the commonly used methods for quaywall design. The main assumptions are neglecting the nonlinear behavior of the soil and neglecting the flexibility of quay blocks. Due to the importance of the soil pressure in the quaywall design, these assumptions are investigated numerically in this study by making use of two well known FLAC and ANSYS softwares. For this purpose, the quaywall of Shahid Beheshti port is selected as a case study and the soil pressure around this quaywall is calculated by modeling the nonlinear behavior of the soil via using the Mohr-Coulomb constitutive model. In addition, the effect of the block rigidity on redistribution of the soil pressure beneath the quay structure is studied by a 3-D modeling of the lowest block located on linear springs (representing the supporting soil). To study the importance of each above mentioned assumption individually, two seperated models are utilized separately. According to the results, the pressure distribution under the quay wall is more uniform in the case of employing the nonlinearity of the soil. The total pressure is, however, less than the total calculated pressure by analytical formula that shows the Mononobe-Okabe formula are not accurate, but its results are overestimated for the studied problem. In addition, results show that the simplified methods can not be used for design of the lowest block because the value and the location of the maximum moment along this block changes due to its rigidity. As a result, neglecting the block deformations what is done in simplified methods is not acceptable for design purposes. It should be noted that the lowest block is so important is providing the global stability of the quaywall because its failure can lead to a total failure of the quaywall. On the other hand, all blocks are supported on this block and consequently, its repair would be too difficult even in the case of any small failure.
  Keywords: Gravity quaywall, Soil pressure, Block rigidity, Nonlinear beahavior, Numerical analysis
 • Vahid, M. Deiranlou Pages 21-34
  Cation exchange capacity (CEC) is known as the main geo-environmental characteristic of the soil in which in uncontaminated soils it is a direct function of soil swelling, cohesion, and specific surface area. According to the results of the several researches the current method for determination cation exchange capacity and exchangeable cations in carbonated soils has faced to several problems due to the solubility of calcium carbonate. Carbonated soils can be found in many parts of Iran, therefore, in this type of soil, it is essential to study the impact of carbonate calcium concentration of soil upon the measures quantity of soil CEC. In addition, the selection of optimum soil weight for CEC experiment is a common problem in previous researches. The objective of this research is to develop and to validate the modified barium chloride method for CEC measurement and determination of accurate exchangeable calcium cation concentration in carbonated clayey soils. To achieve this objective, the current method of barium chloride is modified by saturation of exchangeable electrolyte with calcium carbonate. In this step, the dried sample of bentonite with the initial weight of 0.3, 0.5, and 0.7 grams were mixed with 30 ml of 0.1 M BaCl2 for two hours period. Then, samples was centrifuged at 2500 rpm for a 5 minutes period. The achieved electrolytes was used for analysis of exchangeable cations and the measurement of barium concentration. Generally, by the use of the current barium chloride method for CEC measurement of carbonated soils, one observes an increase in the measured quantity of CEC of a single soil sample as its carbonate concentration increases. This can be attributed to the solubility of calcium ions and precipitation of barium ions which cause a wrong measured quantity for CEC. Furthermore, for validation of the proposed modified method, a bentonite sample was de-carbonated with acid. The cation exchange capacity of this sample was measured before and after de-carbonation. Moreover, the CEC was measured for laboratory added calcium carbonate to the de-carbonated bentonite. The achieved results show around 60% reduction in the measured quantity of CEC of bentonite in the proposed modified method in comparison to the common barium chloride method. This is attributed to the prevention of the precipitation of barium in the modified method. In addition, according to the achieved results in the validation section of this research, the reduction of the deviation of CEC and summation of exchangeable cations, in some cases was around 80%. For instance, for a sample with initial weight of 0.3 grams, the measured quantity of calcium ion is decrease from 66.45 to 8.09 cmol/kg-soil. The achieved results show that in the modified method the measured quantity of CEC and the summation of exchangeable cations was independent to the weight of carbonate in the soil sample and soil: electrolyte ratio. It should be emphasized that according to the results of this paper, the standard deviation and coefficient of variation of the proposed modified method show 5 to 12 times reduction in comparison to that of for the current barium chloride method.
  Keywords: Keywords: Cation Exchange Capacity, Bentonite, Carbonate Calcium, Barium Chloride, Calcium Ion
 • Amin Izadi, Ali Akbar Aghakouchak Pages 35-46
  The most important characteristic of brace frames is their significant and appropriate stiffness as well as their compression strength against earthquake forces. Built-up special concentrically braced frames (SCBFs), which contain double angle braces, are among the common steel structural systems resisting lateral loads. Along the built-up brace length, the stitch and connector distances make significant role in cyclic and ductility behavior of braced frames due to possibility of out of plane buckling.The results of experimental studies of built-up double angle braces illustrate that setting the stitches closer to each other can improve the post buckling behavior of systems, resulting in increasing the final compression strength, close to box-shaped brace strength. In addition, an individual member buckling is possible by increasing the stitch distances along built-up braces. According to AISC seismic provisions regarding built-up SCBFs, the slenderness ratio of individual elements between the connectors should not exceed 0.4 times the governing slenderness ratio of the built-up member. Also, connecting built-up members by the use of welding is not permitted within the middle one-fourth of the clear brace length. In fact, AISC seismic provision has prohibited the use of stitches and connectors in the protected zones of built-up specially concentrically braced frames such as the center one-fourth of the clear brace length and a zone adjacent to each connection equal to the brace depth in the plane of buckling.
  In this research, seismic provisions related to built-up diagonal and X-braced SCBFs are numerically investigated under cyclic loading using a single-bay single-story frame. The numerical study is performed on models, which contains parameters such as back-to-back and face-to-face connection types of built-up members. Seismic behavior of these braces are investigated from the view points of cyclic and failure behavior. This investigation is performed on both types of diagonal and X-braced steel frames. The cyclic behavior of systems is studied based on post buckling capacity, structure initial stiffness, and final compression strength. Failure behavior of systems is investigated with regard to failure cycle and ductility capacity. In order to evaluate of seismic behavior and ultimate ductility of the numerical models, regarding to proximity of initiation and propagation of steel cracks, the concept of plastic equivalent strain is used to predict system failure.
  The results of this study show that increasing the number of stitches or decreasing their distances along the length of the built-up members may not necessarily improve behavior of braced systems.That means inelastic deformation consent will probably occur in individual elements between stitches resulting in earlier failure of braces. Therefore, current seismic provisions such as not exceeding the slenderness ratio of individual elements between stitches from 0.4 times of the governing slenderness ratio of the built-up member for compression sections, are conservative in SCBFs and can be changed according to the type of braces. In addition, Failure of double angle back-to-back diagonal braces occurs sooner in comparison to face-to-face braces. Also, in X-braced frames, cyclic and failure behavior of built-up face-to-face braces are more desirable than the similar back-to-back braces in general.
  Keywords: Build-up concentrically braced frames, double angle, plastic equivalent strain, back-to-back, face-to-face
 • Akbar Bathaei, Seyed Mehdi Rezaei Pages 47-60
  There is a debate among earthquake engineers that the structural and non-structural damages initially occur due to lateral loads caused by earthquake excitation. American provisions, including FEMA356 estimates structural performance by means of maximum deformation demand. However, in addition to the maximum deformation, residual displacement plays an important role in structural performance. Amplitude of residual displacement is an important parameter in technically and economically determining rehabilitation of damaged structures for resisting aftershocks. In this study, residual displacements of a five-story steel frame is designed with vertical link beam as well as the effect of vertical link beam length have been investigated. For vertical link beam, the IPE sections with typical steel is considered, instead of using boxes and H-shaped cross-section.The IPE section has some advantages than box section such as lower cost, easier installation and replacement. The Vertical link beams with IPE cross-section has been studied in 5 separate models with length of 20, 25, 30, 35 and 40 centimeters. In this paper, experimental results of a frame model with vertical link beam tested in structural laboratory of Building and Housing Research Center (BHRC) has been used for verification of numerical model. As one of the fastest nonlinear softwares, OpenSees (Open System for earthquake engineering simulation) has been used for structural modeling. The steel material that has been used in this model is uniaxial material steel 02. In the following, seven near field and seven far field earthquake acceleration time histories that scaled by 2800 standard, are used analysis of five-story and five-bay structure with chevron bracing system. According to the seismic design of structures if ductile elements is used in a structure, then beams and columns should remain elastic during earthquake, while ductile elements dissipate input energy by nonlinear behavior of ductile members. By considering of the results, the vertical link beam with length of 20 and 25 centimeter for far field earthquakes and 20 centimeter for near field earthquakes have the best performance compare to the other cases. The Bam earthquake is selected to investigate of hysteresis diagram of the vertical link beam energy dissipation. The results for near field earthquake like the Bam earthquake show that link beam with length of 40 centimeter with moment behavior, has low energy dissipation capability. Furthermore, the vertical link beam with 40 centimeter length causes more residual displacement and yielding. By considering the station with equal 104.28 km distance from center of earthquake can use the Bam record as a far field earthquake. In this case link beams with more than 25 centimeter length have more fluxing. However, the link beams with length of 20 and 25 centimeter have better seismic performance. Considering the RMS (Root Mean Square) parameter as a controller criterion the vertical link beam with length of 20 centimeter is more suitable for near and far field earthquakes. Considering the seismic performance parameters of vertical link beam like appropriate stiffness, high stability, energy dissipation capability, appropriate control of maximum response of structure and less residual displacement, the vertical link beam with length of 20 centimeter has the best seismic performance for near and far field earthquakes compare to the other cases.
  Keywords: Vertical Link Beam, Residual Displacement, Near Field Earthquake, Far Field Earthquake
 • Babak Khaiatrostami, Yousef Hassanzadeh, Siamak Khaiatrostami Pages 61-69
  Establishing a bridge in a waterway changes flow characteristics. Most of these changes derive from geometric details of bridge. Circular and pointed (nested) arches have been used as opening geometry in historical bridges. Historical bridges are valuable heritage and protection of them is important because of cultural continuity. Hydraulic study is a tool to recognize these structures and their design philosophy. In this research, effect of three opening geometry on backwater and hydraulic jump phenomena was numerically studied by Flow-3D software. The FLOW-3D software was selected because not only previous studies indicated that flow around a bridge as well as in a compound channel involves significant 3D characteristics but also it is a powerful hydraulic engineering design tool to model 3D free surface flows. The performance of FLOW-3D was tested using of experimental data obtained from test series which were conducted at the Hydraulic Laboratory, Birmingham University on two opening semi circular bridge model in compound channel (AMOSEC) in which the width of model was 0.10 m. Laboratory tests were carried out for low flow conditions without flow contact with the lower bridge deck (21 to 35 lit/sec). In order to study submerged (High Flow) condition, a program has been developed in the MATLAB environment to extrapolate discharges and related normal depth for 40 to 60 lit/sec discharges. Three opening geometry with the same area as AMOSEC model designed in the AutoCAD. DWG files converted into the Stereolithography format and imported into the Flow-3D.The computational domain, 18 m long and 1.213 m wide, was divided into structured grids. This domain involved nonuniform rectangular grids of 950, 100 and 26 to 40 cells in the x-, y- and z-directions, respectively. Inflow boundary condition was specified as discharge. The downstream boundary condition was specified with a constant fluid height equal to the uniform depth. The sidewalls as well as the channel bottom were defined to be no slip boundaries. On the top, the symmetry (atmospheric) boundary condition was assigned to describe the free surface flow condition. Measured uniform flow depth with zero velocities for each run was assigned to each computational cell to set the initial flow condition. Free surface modeled by VOF and turbulence by two equation K-ɛ methods. Then, a total of 27 runs carried out until steady state resulted. The results indicate that pointed arch geometry makes maximum afflux for both low flows (sub-soffit) and high flows (super-soffit) conditions in all models. Emerging Location of afflux at longitudinal axis is the same for all of the models. Length of hydraulic jump for pointed arch geometry is maximum under low flow condition and minimum under high flow condition. Hydraulic jump starts near the pier for rectangular opening geometry in comparison with others. Critical shear stress due to hydraulic jump is minimum for rectangular geometry and maximum for pointed arch in all discharge conditions. Circular opening geometry produces less upstream flooding and less possibility of downstream bed destruction, so it has advantages on pointed arch geometry.Out of the structural reasons, whole of these results may be considered as hydraulic reason of evolution of pointed arch to semi circular geometry from Safavid to Qajar era.
  Keywords: Backwater, Hydraulic jump, FLOW-3D, Historical bridges, Opening geometry
 • Mohammad Ghanooni Bagha, Saeed Asgarani Pages 69-77
  Reinforcement inside the concrete is protected from corrosion and its damages until several years after the construction. After corrosion initiation, the Cross Section of Reinforcement begins to reduce and often load bearing of the reinforced concrete structure will be reduced significantly. Corrosion of reinforcements in concrete in polluted and contaminated areas can be occurred in two ways: Chloride and Carbonation. Chloride ion ingress is one of the major problems that affect the durability of reinforced concrete structures such as bridge decks, concrete pavements, and other structures exposed to harsh saline environments. Corrosion occurrence and development in reinforced concrete structures increase the steel volume and produce products with volume of about 2-7 times the steel initial volume. This volume increase, which is due to cracks, reduces the compressive and tensile strengths in reinforced concrete structures. Therefore, durability based design of concrete structures in marine areas has gained great significance in recent decades and various mathematical models for estimating the service life of reinforced concrete have been proposed. In spite of comprehensive researches on the corrosion of reinforced concrete, there are still various controversial concepts. Effect of environmental conditions on durability of concrete structures is one of the most important issues. Hence, regional investigations are necessary for durability-based design and evaluation of the models proposed for service-life prediction. The Persian Gulf is one of themost aggressive regions of the world because of elevated temperature and humidity as well as high content of chloride ions in seawater. Corrosion of reinforcement due to chloride ions attack causes enormous damages to structures in severe condition of marine environments. Normally, high alkaline property of concrete (PH≈13) forms a protective oxide layer on the steel surface. This is called a passive protection. The dioxide existing in the atmosphere or the chloride in the concrete environment along with the moisture and the oxygen can penetrate via the concrete pores and cracks and can reach the armature surface; then, by reducing concrete alkalinity, they cause armature corrosion inside the concrete by destroying the protective oxide layer on the steel. Chloride ions reach the passive layer according to the explained pattern and they begin to react in the passive layer when the amount of chloride ions go beyond the critical value and cause perforation corrosion. Since each influencing factor in the life time of the structure is subject to random variability and inherent uncertainties, a stochastic approach is utilized to predict the time for initiation of the corrosion. Based on Fick’s law, time for corrosion is a function of surface chloride, critical chloride, concrete cover thickness, and diffusion coefficient. The most common models service-life prediction of reinforced concrete structures under load chloride, only produce a limited definite time for the start of corrosion. In this paper monte carlo simulation use for service-life prediction of reinforced concrete structures of predict the time of corrosion initiation, and shown the influence of mean and standard deviation variations for each of the parameters that affect the occurrence of corrosion, on the time of initiation corrosion and impact of these factors on the probability initiation corrosion.
  Keywords: Reinforced Concrete Structures, Corrosion of Chloride, Durable Design, Monte Carlo simulation
 • Akbar Safarzade Pages 77-88
  In this paper, the dam break phenomena has been simulated in curved rivers using 3D numerical model, Flow-3D. It utilizes the finite volume scheme for structured meshes was used for solving the unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes equations in conjunction with the RNG k-ε closure model. In the utilized software, the Fractional Area/Volume Obstacle Representation (FAVOR) method is used to inspect the geometry in the finite volume mesh. FAVOR appoints the obstacles in a calculation cell with a factional value between 0 to 1 as obstacle fills in the cell. Fluid surface shape is illustrated by volume-of-fluid (VOF) function F(x,y,z,t). With the VOF method, grid cells are classified as empty, full, or partially filled with fluid. Cells are allocated in the fluid fraction varying from zero to one, depending on fluid quantity. The pressure and velocity are coupled implicitly by using the time-advanced pressures and time-advanced velocities in the momentum and continuity equations, respectively. FLOW3D solves these semi-implicit equations iteratively using relaxation techniques. In this paper the GMRES technique has been used as pressure implicit solver. A flux surface is a diagnostic feature in FLOW-3D for computing fluid flow rates. It can be used to obtain time-dependent information about the flow in different parts of the domain. A typical flux surface is a 100% porous baffle with no flow losses, so it does not affect the flow in any way. This feature gives the opportunity to determine the flood hydrograph at various stations downstream of the dam. Effects of curve angle and radious of curvature on the flood wave propagation and unsteady flow features along the curved reach, downstream of the dam has been investigated. Results showed that at the initial instants of the dam break in the straight channel, due to the effects of the dynamic wave, flood hydrographs at the dam location and at a distance downstream of the dam have local peak values, while in the curved chnnel cases, the flood wave becomes unstable immediately after the dam break and the local peak occures just at the dam section. The curved reach decelerate the flood wave propagation compared to the straight channel. Effect of channel curvature on the movement of the flood wave along the inner bank is higher than the outer bank and also the centerline of the curved channel. By decreasing the central radious of the bend, slope of the rising limb of the hydrograph and also the peak discharge, attenuates. Furthermore, the peak discharge time reduces. Unlike to effects of the curvature of the bend, increasing the bend angle does not affect the peak discharge. Changing the bend curvature and curve angle has no effect on the falling limb of the flood hydrograph at various stations downstream of the dam.
  Keywords: Dam Break, River bend, Flood wave, Numerical model, Dynamic wave
 • Mohammad Ghanizade, Abdolreza Sarvghad Moghadam, Masood Farzam Pages 90-102
  Short reinforced concrete shear walls with aspect ratio less than 2 are commonly utilizes in strengthening of low rise structures. These walls demonstrate adequate lateral load strength while they have low ductility comparing with high rise walls with same lengths. Considering typical span length of such a walls– between adjacent column distances -there are no need to motivate all of lateral bearing strength of them and only taking to account a portion of strength will be sufficient for the purpose of strengthening of the structure. In this paper it will be shown that tacking into account the shape and length of foundation and interaction of the soil-structure the ductility of the wall is increased. Furthermore, effect of the soil stiffness on the behavior of the wall is studied.
  The short shear wall which has been studied experimentally by the NUPEC of Japan is adopted for numerical simulation by the commercial nonlinear analysis software ATENA 3D. The wall has been subjected to the predefined level of axial load and the increasing cycling lateral deformations. Sensitivity of the behavior of wall to mesh dimensions and the affecting parameters of concrete models such as fracture energy, tension softening and tension stiffening coefficient, shear modulus reduction after cracking, fixed or rotating crack modeling among the other affecting parameters are investigated to verify the model. Because of symmetry only one half of the wall is modeled. Reinforcing bars are modeled discretely taking into account the bond-slip between concrete and bars.
  The results of verified model are used to study the sensitivity of a proposed short shear wall by IIESE for strengthening of low rise masonry buildings, to the parameters of length and shape of the footing together with and foundation soil property.
  It is shown that with increasing the length of footing, base reaction coefficient and the embedment depth of footing the bearing capacity of shear walls showing rocking behavior is increased but the ductility is decreased. For structures which need a limited level of strength increase or a demanded ductility, the length or embedment length of the footing may choose intentionally to motivate the rocking behavior of foundation.
  Short reinforced concrete shear walls with aspect ratio less than 2 are commonly utilizes in strengthening of low rise structures. These walls demonstrate adequate lateral load strength while they have low ductility comparing with high rise walls with same lengths. Considering typical span length of such a walls– between adjacent column distances -there are no need to motivate all of lateral bearing strength of them and only taking to account a portion of strength will be sufficient for the purpose of strengthening of the structure. In this paper it will be shown that tacking into account the shape and length of foundation and interaction of the soil-structure the ductility of the wall is increased. Furthermore, effect of the soil stiffness on the behavior of the wall is studied.
  The short shear wall which has been studied experimentally by the NUPEC of Japan is adopted for numerical simulation by the commercial nonlinear analysis software ATENA 3D. The wall has been subjected to the predefined level of axial load and the increasing cycling lateral deformations. Sensitivity of the behavior of wall to mesh dimensions and the affecting parameters of concrete models such as fracture energy, tension softening and tension stiffening coefficient, shear modulus reduction after cracking, fixed or rotating crack modeling among the other affecting parameters are investigated to verify the model. Because of symmetry only one half of the wall is modeled. Reinforcing bars are modeled discretely taking into account the bond-slip between concrete and bars.
  The results of verified model are used to study the sensitivity of a proposed short shear wall by IIESE for strengthening of low rise masonry buildings, to the parameters of length and shape of the footing together with and foundation soil property.
  Keywords: Short Shear Wall, Nonlinear analysis, shear strength, Strengthening
 • Masoud Makarchian, Sajjad Gholipour Pages 104-116
  Development of the new type of improvement methods of shallow foundations in the geotechnical engineering, it seems necessary to study the performance of vertical plates beneath the periphery of shallow foundations known as skirted foundations. Skirted foundations are steel or concrete foundations, which have a top raft and a relatively thin plate constructed beneath the periphery. The skirts penetrate the soil beneath foundation which encompass and confine the soil very firmly. The skirts and confined soil behave as a unit to transmit loads to the soil at the level of skirt tip. The benefit of skirted foundations compared with deep foundations such as piers and piles lies in their ease and short time of installations. The skirted foundations can be used as an appropriate alternative for shallow foundations, pier and deep foundations in applications such as oil and gas storage tanks, wind turbines, oil drilling platforms, harbor, and offshore and jacket structures. The behavior of square shallow foundations resting on confined sand by vertical plates as skirt, was studied using small scale physical modeling in the laboratory. The effects of parameters including ratio of skirt length to foundation width, foundation size, the shear strength of sand, and roughness of skirt and foundation surfaces on skirted foundations behavior in terms of increasing bearing capacity, the settlement reduction, and improvement of subgrade reaction modulus were assessed under compression loading, and results compared with the performance of shallow and pier foundations. Modeling test analyses revealed the overall improvement of square skirted foundations performance compared to shallow and pier foundations. Results of this study showed that the values of bearing capacity and settlement of skirted foundations are almost close to those of pier foundations of the same width and depth. Also, it was observed that the existence of skirt, increases the bearing capacity and modulus of subgrade reaction, together with decrease of settlement of shallow foundation. The enhancement in the bearing capacity, as well as reduction in the settlement of shallow foundations increases with increasing skirt depth and decreasing the shear strength of sand. So that, bearing capacity ratio (BCR) of skirted foundations to surface foundations was observed in the range of about 2.4 to 5.1 times for the different values of L/B. Furthermore, the value of skirted foundation settlement decreased up to 91% of that a surface foundation in the case of having skirt depth/ foundation width of 2.0. The modulus of subgrade reaction improved in the range of about 1.5 to 4.23 times duo to skirt existence. From the accomplished laboratory tests, it was found that skirted foundations resting on loose sand, are more beneficial than in case of resting on medium and dense sand. In cases where structures are very sensitive to settlement values, the skirted foundations can be used to gain the same allowable bearing capacity a much lower settlement. In this paper, based on the analysis of the obtained results, charts and equations are presented to estimate bearing capacity and settlement and subgrade reaction modulus of skirted shallow foundations in terms of those of surface foundation and sand relative density, skirt depth to foundation width ratio and its roughness.
  Keywords: Skirted foundation, inferior skirt, bearing capacity, Settlement, Physical Modeling
 • Hamid Reza Kazemi Nia Korrani, A.L. Arabzadeh Pages 118-130
  Shear walls are resistant to lateral forces such as wind and earthquake. In recent decades, because of proper ductility and high strength of steel shear walls, engineers and researchers are interested to these walls. If the shear yielding occurs before buckling of web plate of wall, the wall will absorb more energy. Reinforcing steel plate shear wall would cause shear yielding occurs before buckling. In order to strengthen of wall can be used steel stiffeners or one layer of concrete. Steel shear walls with a layer of concrete to increase the strength out of plane called composite shear wall. Composite shear walls consist of a thin steel plate, two columns and two horizontal floor beams with one or two concrete layers. Considering the few studies that have been done on this type of walls, in this study, the effect of opening and stud spacing will be discussed in the behavior of the composite shear wall. Firstly, the 10-storey building with composite shear walls designed. Then upper floor selected and finite element models of this floor modeled with Abaqus. The models are one span and one story that length of span (inside into columns) and a height of story (the inside of the beams) is 3 m. Beams and columns are IPB280 and thickness of web plate and concrete layer are 2 and 100 mm respectively. It should be mentioned, to prevent local buckling column flange at the beam-column connection, in line of beam flange, continuity plate is considered. In this study to ensure the accuracy of the finite element model and ability of Abaqus to accurately estimate the actual behavior of shear walls, several shear walls model and analyze, then their results were compared with the results of the tests in the previous studies (Lubell’s test and Valizadeh’s experimental model). The results show that there is little difference between the experimental results and finite element results. So by taking a little difference can be concluded that the finite element results are acceptable.
  In order to compare the results of finite element models of composite and steel shear wall and steel moment frame, boundary elements and also load all three models are considered equal. Compare the results show that, on a constant displacement, the base shear in the steel shear wall is about 120% more than moment frame. Also, the base shear in the composite shear wall is 23% more than steel shear wall.
  Considering the results, it is evident that by reducing the distance between the studs, wall strength increases. Also, increasing web plate thickness cause to increases the capacity of the composite shear walls. Opening has always been the creation of composite shear wall resistance decreases. Opening at the sides and corners further reduces the resistance. This is unlike steel shear walls. At the end of this paper was to effect of the stud positions on the composite shear wall behavior. The results indicated that the studs closer to the external environment, resistance of composite shear wall increases.
  In order to compare the results of finite element models of composite and steel shear wall and steel moment frame, boundary elements and also load all three models are considered equal. Compare the results show that, on a constant displacement, the base shear in the steel shear wall is about 120% more than moment frame. Also, the base shear in the composite shear wall is 23% more than steel shear wall.
  Considering the results, it is evident that by reducing the distance between the studs, wall strength increases. Also, increasing web plate thickness cause to increases the capacity of the composite shear walls. Opening has always been the creation of composite shear wall resistance decreases. Opening at the sides and corners further reduces the resistance. This is unlike steel shear walls. At the end of this paper was to effect of the stud positions on the composite shear wall behavior. The results indicated that the studs closer to the external environment, composite shear wall resistance increases.
  Keywords: Composite shear wall, opening, Stud, ductility, Finite element method
 • Amir Reza Goodarzi, A.M. Moradloo Pages 132-144
  Expansive clayey soils can undergo periodic volumetric changes in the form of ground heave and settlement when subjected to moisture fluctuations. Such changes may lead to exert stress and serious problems to geotechnical structures if not adequately taken care of. Lime continues to be commonly used for treatment of these type soils; however, some restrictions are associated with its application. Therefore, in the present study a series of macro and micro level tests including swelling potential, unconfined compression strength (UCS), consolidation, pH and electrical conductivity (EC), adsorption, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) analyses were carried out at various curing periods (1, 7, 28 and 90 days) and different temperatures (10, 20, and 40 °C) to assess the effects of environmental condition and SiO2-nanoparticles (NS) on the performance of lime treatment. To achieve the stated objective, lime and lime/NS (LNS) mixture were separately added to highly expandable clay at wide ranges from 0% to 30% by mass, respectively. The results obtained show that the environmental temperature, especially in the initial time of curing, has a prominent role on the geo-mechanical properties of lime treated soil samples. It was also found that the reduction in the temperature particularly at inadequate curing (lower than 28 days) provides a deleterious impact on the pozzolanic activity and decrease the formation of cementing compounds such as Calcium-Silicate-Hydrate (CSH) and Calcium-Aluminate-Hydrate (CAH) gels. In this case, the process of soil modification is mainly due to the short-term reactions (i.e. cation exchange and increase in osmotic pressure), increasing the amount of additives (up to two times) to control the swelling power. On the other hand, the incorporation of SiO2-nanoparticles into the binder system causes a reduction in the detrimental effects of low temperature on the engineering parameters of lime-treated products and decreases their sensitivity to the time of curing. The samples amended with the LNS blend exhibit a continuous development of soil mechanical capacity as the additive content increased. They are less deformable and show a decrease in their compression index by nearly 40% as compared with sole lime. Based on the XRD and SEM experiments, the superior influences of LNS are mainly ascribed to the higher and faster formation of cementitious compounds. In fact, at the presence of LNS, due to direct interaction of lime and silica from NS, the silicate gel can be immediately formed to coat and bind the clay particles together; whereas, with the addition of lime alone, the gel produces only by the removal of silica from the clay minerals that needs further time to complete its formation and hence the lower modification was occurred, especially at curing time shorter than 28 days. Moreover, NS reduces the pores sizes and serves to distribute the new crystalline phase (e.g. CSH gel) in a more homogenous fashion in the available space. This micro-structural reorganization upon the LNS treatment could rapidly block off the soil voids and greatly interlock the clay particles together that provide higher environmentally-stable materials with lower cost and energy as compared to standalone lime. It is finally concluded that the utilization of LNS mixture gives a promising way for increasing the efficiency of lime stabilization and decreasing the additive consumption.
  Keywords: Expansive clays, Lime-SiO2-nanoparticles, Temperature, Pozzolanic activity, Engineering properties
 • S. Reza Sarafrazi, S.F. Labbafi Pages 146-156
  Solving a system of linear or non-linear equations is required to analyze any kind of structures. There are many ways to solve a system of equations. They can be classified as implicit and explicit techniques. The explicit methods eliminate round-off errors and use less memory. The dynamic relaxation method (DRM) is one of the powerful and simple explicit processes. The important point is that the DRM does not require to storage the global stiffness matrix. It just uses the residual loads vector.
  Utilizing the virtual masses, damping and time steps, the DRM convert a system of static equations to dynamic ones. The process is started by assuming an initial solution. The next steps are done in such a way that the residual forces are decreased. The proper value of fictitious mass and time step guarantees the convergence of the proposed DR procedure. On the other hand, the convergence rate is dependent on value of damping factor, which is calculated using the lowest eigenvalue of artificial dynamic system in the common dynamic relaxation method. It is evidence; the dynamic system oscillates when damping is zero. The convergence of DRM with zero damping factors is achieved utilizing kinetic damping or -damping. In the kinetic dynamic relaxation process, the velocities of the joints are set to zero when a fall in the level of total kinetic energy of the structure occurs. However, it is difficult to calculate the extreme point of kinetic energy. Topping suggested assuming the peak point at the mid-point of the previous time-step, when a fall down in kinetic energy is occurred. The factor  in the -damping method is time step ratio of two sequence steps. The time-step ratio can be calculated in such a way that the responses converge to exact solutions.
  In this paper, a comprehensive review of dynamic relaxation algorithms is presented. Of these, the popular and kinetic damping DR methods are described in detail. Then, the new dynamic relaxation algorithm is proposed. In this procedure, the artificial mass and time steps are similar to the DR methods that have been recently introduced. However, the damping factor is different with these methods. Damping factor is calculated in some specified steps. In other words, damping is zero in the most step of DR algorithm. Therefore, the total number of calculations is reduced. The concentrated damping is imposed, when the value of total kinetic energy of system is at its peak point. Utilizing the proper values of concentrated damping factors, the kinetic energy converges to zero. The presented formulation shows the relation between common and kinetic dynamic relaxation processes, too. It should be noted; the procedures of minimizing the kinetic energy of proposed method and Topping algorithm are different. The kinetic technique is required more calculations. Finally, some benchmark problems of truss and frame structures are selected. The linear and geometric nonlinear analyses are performed. The numerical results also show that the convergence rate of the new DRM increases in the majority of cases with respect to kinetic damping and also popular damping.
  Keywords: Traditional dynamic relaxation, Kinetic damping, Kinetic energy, concentrated damping
 • A.R. Mahpour, A.R. Mamdoohi*, M. Saffarzadeh, T. Hossein Rashidi Pages 158-170
  The destination choice problem is an essential element in transportation planning processes. The problem is to find the probability that a person traveling from a given origin will choose a destination among many available alternatives. The focus of this paper is the destination choice of non-work (shopping purpose) trips, as part of the transportation planning process, in particular in trip- based and activity- based models. In general, destination choice models are estimated and applied at the traffic zone level, although the actual destination is an elemental alternative inside a traffic zone. Therefore, the number of explicitly modeled choice alternatives is usually the number of traffic zones. Most destination choice models assume a Multinomial Logit (MNL) form for the problem. The Multinomial Logit is not capable of accounting for unobserved similarities among alternatives, since the covariance matrix of the MNL model has only elements in the diagonal. The purpose of this paper is to investigate alternative destination choice model structures, focusing on structure equation models. The non-work destination choice problem is studied in spatial choice modeling. The literature concerned with spatial choice models covers several disciplines and important insights can be found in spatial behavior and spatial interaction models. Trip distribution models are expressed indirectly in terms of behavior models and this issue in trip generation and trip distribution is bolder. Considering new approach to transport planning (activity- based) and modeling behavior of passengers, the activity location choice is more attended and usually discrete choice models are used. Many studies describe zonal utility (simple decision structure) by using land- use and socioeconomic variables and thus cannot describe individual behavior in disaggregate level. For describe more accurate of individual utility, recent studies, have used simultaneous choice process concept and in other hand few studies used structural equation models and latent variables in describe choice of activity location. Investigating of individual features in activity location choice by using of structure equation models considered in recent studies. Considering the importance of determining activity location in activity- based approach, use of exogenous and explainer variables are bolded. Variable in classic destination choice models firstly are supposed independently and secondly have less attention to psychological and personal feature of passengers. Considering these two points, the power and efficiency of representation of behavior are reduced. Studies on the consumer behavior in shopping centers, showed that in addition to observable demographic and socio-economic variables, latent individual variables like to psychological variable, Attitude lifestyle and shopping orientation are important and must be attendant (complex decision structure).the idea of applying these variables in modeling the individual clothes shopping destination choice by using structure equation models was sourced from ethology studies on customers of shopping centers (novelty of paper). In this paper 213 sample are collected by internet- based questionnaire and individuals socio- economic, attitude, lifestyle and shopping orientation were asked. This integrated model is able to correctly predict the 42 percent of observation in which destination number 1 (Bazar of Tehran and Plasko shopping center) has the highest percent correct.
  Keywords: Destination Choice, Structure Equation Model, Integrated Model, Shopping Trip
 • A. Morteza Madhkhan*, B. Saeed Bahrami, C. Nima Nazemi Pages 172-182
  Precast concrete structures have been widely used since the last century. Fast production, quick erection, higher quality, economical aspects, lower labor costs etc. are of noticeable advantages of such structures compared to that of in-situ concrete structures. Considering frame structures, connections play a vital rule in local and global behavior of precast concrete structures. Catastrophic failures and losses are incurred globally due to failure in connection regions, so connections are considered to be the weak spots in precast concrete structures. Consequently, a great amount of attention and care is required in designing and forming connections, especially in precast concrete structures. In addition, compared to monolithic structures, it is relatively more difficult and more time consuming to achieve rigidity in connections due to the nature of precasting. Plus, difficulties arising from construction and structural details will neutralize inherent characteristics of precasting. Thus, obtaining a connection with details that are simple enough to be constructed easily on site, which, of course, satisfies demanding mechanical characteristic, can be of great importance. In this paper, two new types of beam to column connections are proposed. These connections are designed, modeled and analyzed numerically using nonlinear finite element software, ABAQUS. Main goal of the research was to achieve constructible and easily erectable connection detail which can provide satisfactory lateral strength, stiffness, ductility and energy absorption.
  Embedded steel corbels are used as members which transmit tension due to imposed positive moment and shear in negative moment in addition to their role as seating in initial stages of construction. Continuity is provided with bolting or welding of bottom bars to the corbel and then connection area is filled completely with expansive grout. Eccentricity of transmitted forces is a decisive factor especially in dynamic loadings, thus, in design, it is minimized by adjusting bar and corbel size and position and welding locations, size and shapes. Top bars are passed through holes, previously cast into the precast concrete column and are embedded in in-situ concrete of slabs. T shaped assemblies of the connections are modeled and laterally loaded until ultimate concrete strain is reached. In terms of strength, both connections were capable of achieving 95 percent of equivalent monolithic assembly. Considering lateral stiffness, proposed connections were able to provide initial stiffness of more than 80 percent of equivalent monolithic connection. Precast connections were 20 to 30 percent less ductile than their monolithic counterpart. Noticing relative geometric complexity and difference in force transmission mechanisms of connections, lower ductile behavior of connections is justifiable. Effects of axial column load are studied on response of the assemblies. Compressive axial load relatively improves lateral stiffness and energy absorption of the connections. By imposing axial tension on column, lateral stiffness and strength is significantly reduced.
  Comparing before mentioned mechanical characteristics of proposed connections with their equivalent monolithic assembly, satisfactory response under lateral monotonic loading is observed. Based upon results derived from this study, proposed connections may be used as semi rigid beam to column connections in precast concrete frames, instead of fully rigid connections.
  Keywords: Stiffness, ductility, Energy absorption, monotonic loading
 • Mohammadreza Motalebizadeh, Mehdi Shafieefar, Masoud Ghodsian Pages 183-184
  Reflective beaches requires a combination of lower waves, longer periods and particularly coarser sands. They are typically steep in beach profile with a narrow shoaling and surf zone, composed of coarse sediment. Coarser sediment allows percolation during the swash part of the wave cycle, thus reducing the strength of backwash and allowing material be deposited in the swash zone
  The Swash zone, as extreme area of inner surf zone, influences coastal area and coastal structures. It defined as the part of the beach between the minimum wave run-down and maximum wave run-up. It constitutes a beach area where waves dissipate or reflect their remaining energy after traveling towards the shore. The role of Swash zone is influenced by incoming waves from surf zone, the geometry of beach face and the interaction between beach groundwater and surf zone.
  The review of Laboratory researches indicated that wave height and period, beach slope, grain size distribution of beach material, still water level (SWL), beach groundwater level, the hydraulic conductivity of beach influence on the evolution of sand beaches. In a few laboratory researches, experiments is designed with One Factor At a Time method (OFAT) and the qualitative effect of parameters of regular wave height and period, SWL and beach groundwater level, and beach slope are investigated on nearshore evolution.
  In this research, experiments are designed using Central Composite Design (CCD) of Response Surface Method (RSM). CCD is a type of response surface design that present very good predictions in the middle of the design space. Important properties and features of CCD are orthogonality, rotatability and uniformity. The quantitative effects and interactions of irregular wave height and period, beach groundwater level and SWL, and beach slope on beach profile evolution is examined in a sandy beach by 50 experiments designed with CCD. The experiments are carried out in laboratory flume in Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University with high accuracy. The experimental setup is designed to simulate varying beach groundwater level and SWL and course sand (d50=0.8mm) is selected for beach material. Analysis of hydrodynamic data of the experiments indicated that the type of breaking waves is plunging wave and the hydrodynamic status of the swash zone is intermediate condition. The starting position of swash sedimentation (SWS) is extracted from mean of the beach profiles evolution.
  By analyzing of experiment's SWS using CCD, a cubic model is suggested with %95 confidence level and predicted R-squared of 0.86. The results of model revealed that groundwater level has no significant effect on SWS. Wave height is the most influential factor affecting SWS and increasing wave height result to this position moves to upper beach rapidly. In addition, increasing beach slope causes the movement of SWS toward the beach. Increasing sea level lead to the displacement of SWS toward the sea.
  This model indicated that the effect of wave height on SWS depends on wave period strongly and there is significant interaction between them. In addition, there is slightly interaction between the SWL and wave height and these variables influence on the role of each other in SWS.
  Keywords: sandy beaches, swash zone, Response surface method, laboratory model, starting position of swash sedimentation
 • Roohollah Noori, Saber Moazami, Mohammad Salimian, Mahmudreza Momeni Pages 195-202
  In Carbon monoxide (CO) is one of the main air pollutant parameters in the atmosphere of Tehran, Iran. Generally, it is difficult to predict and control CO concentration because it is essentially nonlinear time-varying system. Recently, in particular, environmental control such as CO concentration level control is regarded as one of the most important factors in environmental protections. This paper describes forecasting and more specifically uncertainty determination of CO concentration during the modeling process using a support vector machine (SVM) technique. Uncertainty of the air pollution modeling studies highly affected the simulation results. In this regards, it is very important to determine the uncertainty of air pollution models due to consequences on health of people exposed to the pollution. Therefore, this research aims to calibrate, verify, and also determine the uncertainty of support vector machine (SVM) in the process of air pollution modeling in the atmosphere of Tehran. To achive this goal, the SVM model was selected to predict arithmetic average of daily measured CO concentration in the atmosphere of Tehran. In this regards, the SVM model was calibrated and verified using six daily air pollutants include particulate matter with diameter equal or less than 10 micrometer (PM10), total hydrocarbons (THC), nitrogen oxides (NOx), methane (CH4), sulfur dioxide (SO2) and ozone (O3) and also six daily meteorological variables include pressure (Press), temperature (Temp), wind direction (WD), wind speed (WS) and relative humidity (Hum). The data was collected from Gholhak station located in the north of Tehran, Iran, during 2004-2005. Thereafter, the best developed SVM model for predicting the CO concentration was chosen based on determination of coefficient (R2). Finally, to determine the SVM uncertainty, the model was run many times with different calibration data. It led to many different results because of the model sensitivity to the selected calibration data. Then, the model uncertainty in the CO prediction process was evaluated using the width of uncertainty band (d-factor) and the percentage of measured data bracketed by the 95 percent prediction uncertainties (95PPU). Generally, the results confirmed the strong performance of the SVM model in predicting CO concentration in the atmosphere of Tehran. The predicted average daily CO concentrations by SVM model had a good agreement with the measured ones in the Gholahak air quality monitoring station. It was found that the determination of coefficient for calibration and validation of SVM model were equal to 0.89 and 0.88, respectively. Furthermore, the results indicated that the SVM model has an acceptable level of uncertainty in prediction of CO concentration in which the level of d-factor and the percentage of measured data bracketed by the 95PPU in the validation step were 0.74 and 76, respectively. Therefore, The obtained results indicated that the SVM model had an acceptable level of uncertainty in prediction of CO concentration. Therefore, it can be concluded that the SVM model is able to predict the CO concentration in the atmosphere of Tehran while it resulted an acceptable level of uncertainty. Finally, due to the proposed methodology is general, the authors suggest to apply it for analyzing the uncertainty of SVM model in other fields of science and engineering.
  Keywords: Support vector machine, Air pollution, Uncertainty Analysis, Tehran, Carbon Monoxide
 • Y. Moodi, S.R. Mousavi*, M.R. Esfahani Pages 203-212
  In recent years, Fiber-reinforced polymer (FRP) materials are increasingly used for strengthening and retrofitting of reinforced concrete structures. Fiber-reinforced polymers in the form of jackets with the fibers typically in the columns’ circumferential direction, are quite effective in carrying shear and in providing confinement. In addition, the previous studies show that the FRP jacket can greatly enhance the dissipation capacity and ductility of reinforced concrete columns. However, FRP jackets are not effective for the strengthening of columns in flexure. To overcome difficulties associated with FRP jacketing, recent research efforts have focused on the use of near surface mounted (NSM) FRP or stainless steel reinforcement through a combination of externally bonded (EBR) FRP sheets and anchors for the flexural strengthening of columns. NSM strengthening technique consists of FRP rods embedded in grooves made on the surface of the concrete and bonded in place with epoxy. The NSM technique is not effective in terms of enhancing the energy dissipation capacity of RC columns. Therefore, by combining NSM technique with FRP confinement sheets, a high effective technique (hybrid FRP-based strengthening technique) can be obtained. FRP and steel bars have been used together for reinforcing the concrete beams in previous studies. However, the combination of both materials for strengthening of reinforced concrete columns is not common. The present paper experimentally investigates the effects of combined NSM-GFRP bars with the CFRP confinement sheets and also NSM-GFRP bars with NSM-Steel rods on strengthening of reinforced concrete columns. It should be noted that in combinatory method of NSM-GFRP with NSM-Steel, NSM-Steel to NSM-GFRP ratios is different.The experimental program includes five square columns with a cross section of 250*250 mm and the length of 1200 mm. The columns were tested to failure by applying constant axial compressive and cyclic lateral loading. According to the results, it is indicated that using these two combinatory reinforcing methods cause an increase in load capacity, ductility, dissipated energy and initial stiffness of columns compared to the control column and also columns reinforced by using NSM-GFRP bars. Furthermore, NSM-GFRP technique increases the load capacity 43 percent in comparison with the control specimen. In the case of combined retrofitting methods, load capacity increase was up to 60 percent. Also, using NSM-GFRP reinforcement causes 7 percent increase in ductility and 6 percent decrease in dissipation capacity. In contrast, in the specimens reinforced by the combinatory methods, the ductility parameter and dissipation capacity increase 3 to 150 percent and 24 to 133 percent, respectively. In addition, hysteretic diagrams corresponding to specimens strengthened by combinatory methods has less pinching effect than those of the control specimen. Experimental results indicate that the reinforced concrete column strengthened by combinatory method of NSM-GFRP with NSM-Steel is a viable solution toward enhancing the behavior of RC columns subjected to simultaneous axial and seismic loads. This is especially the case when the retrofitting scheme contains higher NSM-Steel to NSM-GFRP ratio. Finally, due to corrosion of steel reinforcement, NSM-GFRP bars combined with CFRP confining sheets is selected as the best choice of strengthening.
  Keywords: reinforced concrete, Strengthening, CFRP confinement, NSM-GFRP, NSM-Steel
 • Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, Ali Hemmati Pages 213-226
  In recent years, the use of the HPFRCC materials has been taken into consideration in order to construct safe structures against earthquake. High performance fiber reinforced cementitious composites (HPFRCC) refer to the materials, including cement mortar with fine aggregates and fibers. The distinctive feature of the materials is that they exhibit strain hardening behavior under tensile loading unlike normal concrete and fiber reinforced concrete. The HPFRCC materials can be used for seismic retrofitting of structural components, construction of structural fuses and in areas susceptible to degradation in structures, such as beam-column connections and shear wall interface beam. As the beam-column connections are considered as one of the points of damage in concrete flexural frames, the use of the HPFRCC materials in the beam-column connections, which have high strength and ductility, can lead to the formation of the structures with higher strength and ductility compared to the conventional concrete structures. This study first introduces the materials and then determines the effect of the use of the HPFRCC materials in the beam-column connection performance. Therefore, the results of laboratory studies conducted by Chao at University of Michigan were used to verify the finite element model. The effect of the different parameters of beam-column connection, including HPFRCC materials length area in the beam, HPFRCC materials length area in the column, compressive strength of concrete and HPFRCC materials, the distance between stirrups in the beam and the distance between stirrups in the column, individually or combined, and performance of connection were investigated in the base model. The results showed that maximum strength, yield strength and ductility ratio of beam-column connection, if the HPFRCC materials are used in some parts of the beam or column (with panel zone), are respectively 36.9%, 10.4% and 53.1% greater than the beam-column connection made of reinforced concrete. Furthermore, the concrete compressive strength parameter has a significant effect on the connection ductility ratio so that the ratio of ductility of the connection with 35 MPa concrete is 40.7% greater than the base connection (University of Michigan). It is notable that in the laboratory connection of the University of Michigan where the HPFRCC area length in the beam is twice the beam depth (711.2 mm), the reduction of the HPFRCC area length just in the beam led to the 40.7% increased ductility ratio of the connection from twice the beam depth (711.2 mm) to the length equal to the beam depth (355.6 mm) compared to the base connection (University of Michigan) while it had minimal effect on connection strength. Moreover, the use of the HPFRCC area just in the column led to the 50.1% increased ductility ratio of the connection compared to the base connection (University of Michigan). The results indicated that when HPFRCC materials were used in the beam, the use of the HPFRCC materials in the column did not have a significant effect on the strength and ductility ratio of the connection.
  Keywords: HPFRCC, Reinforced Concrete, Beam-Column connection, Seismic Behavior, Ductility
 • Mahdieh Raji, Seyed Ahmad Mirbagheri Pages 227-234
  Discharging wastewater effluent to surface water or groundwater is so dangerous for environment, while it includes nutrient. As the phosphorus and nitrogen combinations in the aquatic environments have harmful impacts (mainly the poisonousness of ammonia, overgrowth of aquatic plants, groundwater pollute to nitrate and diseases caused by drinking the polluted water, and also eutrophication, resulting in frequent outbreaks of algal blooms and threatening the reliable supply of drinking water resources), some limitations were imposed on the consistency of these combinations in the entry waste. So nowadays removal of these combinations must be considered in designing of the treatment plants and also systems designed for treating the municipal wastewater must be able to remove nitrogen and phosphorus combinations to reach the standard limit. Therefore, in order to good performance of the aerobic-anaerobic A2/O method, it is proposed in this research and a study in advanced treatment of municipal wastewater using the A2/O method to remove nitrogen and phosphorus in the pilot scale in Ekbatan WWTP has been done.
  In this research, firstly the principals of biological removal of nitrogen and phosphorus, and secondly the basis of designing biological treatment plants have been investigated. Then for laboratorial studies, an A2/O pilot has been made. This pilot consists of anaerobic, anoxic and aeration tanks and also sedimentation tank. The volume of these 4 tanks are 40, 60, 170 and 120 L, respectively. In order to simulate the real condition, this pilot has been set up in Ekbatan plant and the experiments were done to observe the effect of hydraulic residence time on nitrate, ammonia and phosphorus removal and also the effect of oxic mixed liquor recycling ratio on nitrate removal has been conducted. In order to observe the nitrate, ammonia and phosphorus removal process efficiency, the experiments were done in a period of three months and in 5 aeration hydraulic residence times, 4, 6, 8, 10 and 12 hours. In these experiments, the returned sludge was 25% and the oxic mixed liquor recycling ratio was 75%. After determining the best hydraulic residence time, experiments continued in 5 different oxic mixed liquor recycling ratios, 75%,150%, 225%, 300% and 375%.
  It was concluded that at aeration hydraulic residence time of 8 hours, 96% COD , 95% ammonia and 79% phosphorus (effluent: 9 mg/L COD, 0.87 mg/L ammonia, 2.1 mg/L phosphorus, 18.7 mg/L nitrate) removal were achieved and that was the best HRT. Furthermore, according to the mixed liquor recycling ratio experiments, when the oxic mixed liquor recycling ratio was about 180 - 200%, optimum removing nitrate has been occurred. Although the mixed liquor recycling ratio of 225 - 275% resulted better efficiency for nitrate removal, it is not proposed, because effluent limitations in Iran for the nitrate is up to 10 mg/l which it is resulted in the mixed liquor recycling ratio of 180 -200%, and the other reason is that, with increasing the oxic mixed liquor recycling ratio, energy costs will increase, too.
  Keywords: ammonia, Nitrate, Phosphorous, A2, O process, mixed liquor
 • Mohsen Naseri, Saeed Erfani Pages 235-246
  Strengthening of existing structures is one of the most important issues in the field of structural engineering. Due to avoiding any interruption of service on a structure and economic issues, strengthening process usually occurs when a member is under service loads. On the other hand in the loaded steel columns, it is really difficult to weld plates after unloading the column from existing loads, Therefore one of the important issues being neglected in the redesign process of strengthened columns is the significant axial load existing in the column, caused by service loads before strengthening them. This paper aims at numerically investigating the behavior and ultimate load bearing capacity of in-service strengthened steel box columns with continuous welded plates. Effects of different parameters on the capacity of preloaded strengthened columns are presented and discussed. Included in the result are the effects of initial imperfection; magnitude of preload before strengthening; slenderness ratio of the strengthened column and ratio between cross sectional area of reinforcing plate and unstrengthened column. To investigate the effect of these parameters, each un-retrofitted specimen is exposed to the preloading levels of 0.0, 0.2, 0.4 and 0.6 of the load carrying capacity of unstrengthened column. Then results of this preliminary analysis are defined as a predefined field for the column of same retrofitted model and ultimate bearing capacity of the strengthened model is calculated using a modified Riks analysis method. The critical load carrying capacity of models without pre-existing axial load was set to the theoretical value presented in ANSI/AISC 360-10 and suitable imperfection for each model was calculated. This is because the main objective of this study is the variation of results with respect to the existing design curves. Based on the results of numerical analysis, application of preload to unstrengthened column magnifies the initial geometric imperfection of the column and consequently decreases the ultimate bearing capacity of strengthened column. Also as the magnitude of axial load existing prior to addition of reinforcing plates increases, the ultimate bearing capacity of the strengthened column decreases with respect to the calculated theoretical value. The maximum amount of this reduction for the preload ratios of 0.2, 0.4 and 0.6, is respectively up to 2%, 5% and 9.5% of the load-bearing capacity of strengthened column. As another result, slenderness ratio is one of the main parameters that affect the bearing capacity of specimens with a specified preload level. This means that at a constant preload level the maximum reduction in bearing capacity occurs for models with median slenderness ratio. Also models with cross sectional ratio of reinforcing plates ranging from 0.4 to 1.0 were studied and it was shown that inside this range the cross sectional ratio of reinforcing plates parameter does not have remarkable effect on the ultimate bearing capacity of column. At the end, an empirical relation is proposed to calculate reduction of ultimate bearing capacity for columns with different slenderness ratios and preload level. Results of this study may be utilized to increase the accuracy of redesigning process during in-service strengthening of steel box columns.
  Keywords: Strengthening, Load Carrying Capacity, preload, Steel box column
 • Mahdi Yazdani Pages 247-257
  The elastostatic problems are a significant subject in the analysis and design of solids and structures. As most of the complicated elastostatic problems do not have closed-form solutions, numerical methods such as finite element method (FEM), boundary element method (BEM), discrete element method (DEM), meshless methods, scaled boundary finite element method (SBFEM), and hybrid methods are the current approaches dealing with these types of engineering problems. This study presents a novel application of the decoupled equations method (DEM) to assessment elastostatic issues. In the present method, the so-called local coordinate's origin (LCO) is selected at a point, from which the entire domain boundary may be observed. For the bounded domains, the LCO may be chosen on the boundary or inside the domain. Furthermore, only the boundaries which are visible from the LCO need to be discretized, while other remaining boundaries passing through the LCO are not required to be discretized. In this method, only the boundaries of problems are discretized using specific higher-order sub-parametric elements and higher-order Chebyshev mapping functions. Implementing the weighted residual method and using Clenshaw-Curtis quadrature result in diagonal Euler’s differential equations. So, the coefficient matrices are diagonal, which provide a system of single Euler’s differential equations for the ith degree of freedom (DOF). If n indicates the number of DOFs of the problem assumed to be analyzed by the proposed method, only n Euler’s differential equations (with only one unknown differential equation for each DOF) should be solved. In the proposed method, the LCO is the same for all nodes, for which the LCO has the same displacement components. Therefore, the physical concept of this fact may be considered as some semi-parallel springs adjoining to each other at the LCO. Therefore, the proposed procedure is called “redistribution” of the stresses in the present method. At the final step, using the calculated displacement field along ξ, the displacement at any point of the problem’s domain is interpolated by using the proposed special shape functions. Although the governing equation of each DOF is decoupled from those of other DOFs, however the “redistribution” of the stresses at the LCO and resolving the problem for each DOF, represents the connection between all DOFs of the domain. In the solution procedure, the order of displacement function u(ξ) depends on nodal force function F^b (ξ). To analysis of elastostatic problems in the classical Decoupled Equations Method, F^b (ξ) varies in the undertaken domain like a body force. Therefore, F^b (ξ) is defined as a linear function. In this study by proposing new forms of force function, the response of elastostatic problems is assessed. In the following Sensitivity of this method via proposed nodal force functions is fully demonstrated through two benchmark problems. The results show that stress and displacement fields totally depend on the form of force function. Also, the results show to get optimum results, proposing an appropriate nodal force function corresponding to physical concept is necessary. For example in the cantilever beam which is subjected to a shear force at its free end, by considering the linear form for nodal force function results in minimum error. In the other hands, in the Kirsch’s problem with a central small circular hole, considering the nonlinear form for nodal force function leads to minimum error.
  Keywords: Decoupled equations method (DEM), elastostatic problems, redistribution stress, nodal force function, 2D Problems