فهرست مطالب

مدیریت بر آموزش سازمان ها - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن رنگریز، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، فرزاد سلطانیه صفحات 9-49
  از آنجا که تاکنون الگوی مشخصی برای شایستگی های مدیران کارکردی تدوین نشده است، در این پژوهش سعی بر آن است که الگویی برای شایستگی های استراتژیک مدیران کارکردی ارائه شود. جامعه آماری این پژوهش منابع مرتبط با مدیران و به ویژه مدیران کارکردی (وظیفه ای) بود. پس از بررسی منابع استخراج شده از پایگاه های داده، 95 منبع به عنوان نمونه به دست آمده است. پایایی نتایج با استفاده از روش هولستی 921/0 برآورد گردید. در این مقاله مضمون ها و الگوی شایستگی های مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل مضمون تدوین شده است. فرآیند تحلیل مضمون به صورت دستی و نیز با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان شایستگی های مدیران کارکردی را در سه مضمون رهبری استراتژیک، قابلیت سازی، و مصر و ثابت قدم در موفقیت خلاصه نمود. مضمون رهبری استراتژیک خود دارای سه مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون پایه می باشد: پیشرفت جمعی (گرایش تیمی، پرورش دیگران و بسترسازی)، کاریزماتیک (خودمدیریتی و اعتبار) و تفکر استراتژیک (فعال استراتژی و بابصیرت). مضمون قابلیت سازی نیز دارای دو مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون پایه می باشد: بهره ور (نتیجه گرا و بهینه کننده منابع) و مطلع (دانش درون کارکردی و دانش برون کارکردی). مضمون مصر و ثابت قدم در موفقیت هم دارای سه مضمون سازمان دهنده و نه مضمون پایه می باشد: گرایش به کارآفرینی (فرصت طلبی، گرایش به نوآوری و شبکه سازی)، در جستجوی تعالی (طراح سازمان، مدیریت دانش و مدیریت عملکرد) و پاسخگویی (مدیریت تغییر، انعطاف پذیری و مدیریت پروژه).
  کلیدواژگان: شایستگی، الگوی شایستگی، مدیران کارکردی، شایستگی های مدیران کارکردی
 • مهری غنی زاده گرایلی، پریوش جعفری، نادر قلی قورچیان صفحات 51-72
  هدف از انجام این پژوهش تآثیر شایستگی های حرفه ای بر بهسازی معلمان مقطع متوسطه استان تهران بود. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه استان تهران که در حدود 24346 بود و از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و نسبتی 378 نفر از معلمان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد شایستگی های حرفه ای معلمان ملایی نژاد (1391) و بهسازی معلمان غنی زاده گرایلی (1394) انجام گرفت. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارSmart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی سوال های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش تاثیر شایستگی حرفه ای و ابعاد آن شامل شایستگی های شناختی مهارتی، شایستگی های مدیریتی و شایستگی های نگرشی – رفتاری را بر بهسازی معلمان در جامعه مورد مطالعه مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: شایستگی حرفه ای، بهسازی، شایستگی شناختی مهارتی
 • سیروس قنبری، اصغر اسکندری صفحات 73-102
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رهبری فضیلت گرا بر خودتوسعه ای معلمان و با میانجی گری یادگیری سازمانی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان به تعداد 8567 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 368 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه رهبری فضیلت گرا، خودتوسعه ای و یادگیری سازمانی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب 93/0، 87/0 و 85/0 برآورد گردید. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که: اثر مستقیم رهبری فضیلت گرا بر یادگیری سازمانی و خودتوسعه ای معلمان مثبت و معنادار می باشد. به علاوه، اثر غیرمستقیم رهبری فضیلت گرا بر خودتوسعه ای معلمان با میانجی گری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است. بنابراین، مدیران و رهبران مدارس می توانند جهت بهبود خودتوسعه ای معلمان بر ابعاد رهبری فضیلت گرا تمرکز نموده و برای تسهیل این فرایند از یادگیری سازمانی بهره گیرند.
  کلیدواژگان: رهبری فضیلت گرا، خودتوسعه ای معلمان، یادگیری سازمانی
 • اعظم پهلوان صادق صفحات 103-144
  پژوهش با هدف شناسایی ارتباط جامعه یادگیرنده حرفه ای و پایداری سازمانی با نقش واسطه ای هشیاری سازمانی، پژوهشی آمیخته در نظام آموزش عالی، اکتشافی متوالی، و کاربردی می باشد. جامعه کیفی، خبرگان هیات علمی دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران، نمونه 14 خبره علم مدیریت با نمونه گیری گلوله برفی معین و اجرا با مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه کمی، اعضای هیات علمی گروه های مدیریت دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران (351 عضو)، نمونه 226 عضو هیات علمی با نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای، به صورت در دسترس و اجرا با ابزارهای جامعه یادگیرنده حرفه ای، پایداری سازمانی و ابزار محقق ساخته هشیاری سازمانی در 94-1393 بود. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش مطلوب بود. برای تحلیل متون جهت تدوین شاخص های هشیاری در بخش کیفی، از کدگذاری باز استفاده شد. روش های تحلیل آماری کمی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و الگویابی معادلات ساختاری بود. الگویابی معادلات ساختاری شامل یک سازه مکنون مستقل جامعه یادگیرنده حرفه ای و دو سازه مکنون وابسته هشیاری سازمانی و پایداری سازمانی است. یافته ها حاکی از تاثیر معنادار و مستقیم جامعه یادگیرنده حرفه ای بر هشیاری سازمانی (75/0γ=) بر پایداری سازمانی (25/0γ=) و تاثیر معنادار و مستقیم هشیاری سازمانی بر پایداری سازمانی (68/0β=) است. نتایج بیانگر تاثیر مستقیم جامعه یادگیرنده حرفه ای با مضامین مسئولیت پذیری جمعی برای یادگیری، مشارکت با تمرکز بر یادگیری حرفه ای بر هشیاری سازمانی با مفاهیم سرعت عمل و چابکی، انعطاف پذیری، پاسخگویی، یادگیری مشروط و توسعه شناخت، اعتماد و گشاده رویی و بر پایداری سازمانی با مضامین حساسیت نسبت به عملکرد، دغدغه ذهنی با شکست، انعطاف پذیری، تخصص گرایی، عدم ساده سازی تفاسیر، نیز تاثیر مستقیم هشیاری سازمانی در شکل گیری پایداری سازمانی می باشد.
  کلیدواژگان: جامعه یادگیرنده حرفه ای، هشیاری سازمانی، پایداری سازمانی، نظریه داده بنیاد، نظام آموزش عالی
 • شبنم حقیقی ملایی، محسن آیتی، هادی پورشافعی صفحات 145-178
  پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش سبک رهبری و ویژگی های شخصیتی در توانمندی آینده پژوهی مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی به تعداد 230 نفر بودند که از این تعداد نمونه ای به تعداد 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سه پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه آینده پژوهی پارسا، کشاورز و دهقان (1390)، پرسشنامه سنجش صفات 5 عاملی شخصیتی (NEO) فرم کوتاه و پرسشنامه سبک رهبری کلارک (1998) به عنوان ابزار پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس رگرسیون چند متغیره مولفه های ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری به ترتیب می توانند 19% و 40% توانمندی آینده پژوهی در مدیران را تبیین کنند. هم چنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ویژگی های شخصیتی علاوه بر پیش بینی مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز و از طریق متغیر سبک رهبری توان پیش بینی توانمندی آینده پژوهی مدیران را دارد، شایسته است در جایگزینی مدیران موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، ویژگی های شخصیتی، توانمندی آینده پژوهی، مدیران دانشگاه ها
 • امیر نویدی، علی تقی پور ظهیر، سیدعلی اکبر احمدی صفحات 179-210
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی برای برون سپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان های دولتی بود. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که در حدود 468 بود و از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و نسبتی 211 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بود که در تدوین سوالات آن به فراخور مولفه های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استخراج و انجام گرفت. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارSmart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی سوال های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد عوامل سازمانی، مدیریتی، فنی و ساختاری و همچنین عوامل مرتبط با پیمانکار در فرایند موفقیت برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان های دولتی نقش داشته و اثرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: برونسپاری، آموزش و پژوهش، عوامل مدیریتی، عوامل فنی
 • محمدرضا بهرنگی، سعید صیدی صفحات 211-247
  آموزش معلمان و یادگیری دانش آموزان در این عصر بسیار حرفه ای شده و روش های آموزش نیازمند جوابگویی به پیچیدگی نیازهای آموزش-یادگیری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پرورشی و آموزشی الگوی مدیریت آموزش خودراهبر در آموزش علوم دینی بر رفتار خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان بود. میزان رفتار خودراهبری دانش آموزان به لحاظ قابلیت یادگیری، برنامه مندی، استقلال در یادگیری، مسئولیت پذیری، علاقه به یادگیری، ارزیابی و تفکر انتقادی، خلاقیت، خودمنظبتی و تعامل، با طرح پژوهشی نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه بررسی شد. دو کلاس با 28 و 24 دانش آموز پسر پایه نهم دبستان امام رضا در منطقه آموزشی نیروگاه شهر قم به طور تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. دوره آموزشی برای هر دو گروه 14 جلسه 75 دقیقه ای در 8 هفته با محتوای درسی برابر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه یادگیری خودراهبری بود که رواییش توسط صاحبنظران، روایی سازه اش توسط تحلیل عاملی، و پایاییش توسط ضریب الفای کرانباخ تایید شد. ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی در سه زمینه دانش، مهارت و نگرش آزمون مداد کاغذی معلم ساخته و چک لیست بود. آمار توصیفی (میانگین، و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تی مستقل و کوواریانس) در تحلیل داده ها به کار رفت. نتایج پژوهش تفاوت آماری معنادار آموزش علوم دینی با الگوی مدیریت آموزش خودراهبر را در یادگیری رفتار خودراهبری دانش آموزان گروه آزمایش نشان داد. بر مبنای یافته های این پژوهش، کاربست الگوی مدیریت آموزش خودراهبر به عنوان راهبردی جدید در آموزش علوم دینی جهت پرورش مهارت خودراهبری دانش آموزان و پیشرفت آموزشی و درسی آنها توصیه گردید.
  کلیدواژگان: الگوی مدیریت آموزش، یادگیری خود راهبر، آموزش علوم دینی، اثرات پرورشی و آموزشی
|
 • H. Rangriz, A. Naveebrahim, Hr Araste Pages 9-49
  Up to now, there is not presented a specific model for functional managers, accordingly, in this paper we try to provide such a model. Resources related to managers, especially functional managers, comprise the population of this paper. After scrutinizing resources extracted from databases, finally 95 resources remained as sample. Reliability of the findings has been estimated 0/921 by the Holsti formula. In this article with the help of thematic analysis, competency themes and thematic Network are derived. This process is done both manually and with Nvivo software. Findings of this research illustrate that functional manager competencies can be classified into three categories: strategic leadership, capability builder, and success persistent and consistent. "Strategic leadership" consists of three organizing themes and seven basic themes: Collective progression (team orientation, developing others, and context facilitator), Strategic thinking (strategy practitioner and insightful), and Charismatic (self-management and credibility). "Capability builder" consists of two organizing themes and four basic themes: Productivity (result orientation and resources optimization) and Knowledgeable (functional knowledge and ex-funxtional knowledge). "Success persistent and consistent" consists of three organizing themes and nine basic themes: Enterpreneurial orientation (opportunist, innovation orientation, and networkig), Excellence seeker (organization designer, knowledge management, and performance management), and Responsiveness (change management, flexibility, and project management).
  Keywords: Competency, Competency Model, Functional Managers, Functional Manager Competencies
 • M. Ghanizade, P. Jafari, N. Ghorchiyan Pages 51-72
  The aim of this study was to investigate the impact of improving professional competencies on teachers’ development at high schools (second period) in Tehran/Iran. To this end, all high school teachers include 24346 teachers were participated in present study, among them 378 teachers were selected by Kerjeci and Morgan table and based on ratio multilevel cluster sampling. Data were collected by two standard questionnaires including teachers’ professional competencies by Molaee Nejad (2012) and teachers development by Ghanizadeh Garaeeli (2015). Data analysis was done using structural equation modeling by software Smart PLS 2 in two parts, the measurement model and structural section. In the first part, technical characteristics of the questionnaires including reliability, validity, convergent and divergent validity were evaluated. In the second part, software significant coefficients were used to evaluate the hypothesis. The findings of the study indicated the impact of professional competencies and its’ dimensions, including cognitive/ proficiency competencies, managerial and attitudinal/ behavioral competencies on teachers’ development.
  Keywords: professional competencies, developing, cognitive- proficiency competencies
 • S. Ghanbari, A. Eskandari Pages 73-102
  The purpose of this research is to identify the effect of virtuous leadership on teachers’ self-development and with the mediation of organizational learning. The research method was descriptive - correlation and was based on structural equations model. Statistical population included all elementary schools teachers at the Hamadan province of the number 8567 people and sample size of 368 subjects was determined based on the Cochran formula. For collecting data was used from the three questionnaires with items: virtuous leadership, self-development and organizational learning. For appointment of the questionnaires validity used of the Confirmatory Factor Analysis, and to assess the reliability used by Cronbach's Alpha coefficient, was estimated 0/93, 0/87, and 0/85 respectively. After collecting the data analyzed by SPSS and LISREL. Results representative that: Direct effect virtuous leadership on teachers’ self-development and organizational learning is positive and significant. In addition, the indirect effect virtuous leadership on teachers’ self-development with intermediary of organizational learning is positive and significant. Accordingly, for enhancing teachers’ self-development, schools leaders and administrators can focus on components of virtuous leadership and for facilitate this process utilize of the organizational learning.
  Keywords: Virtuous Leadership, Teacher's self-development, Organizational learning
 • Azam Pahlavansadegh Pages 103-144
  This research study investigated structural model of relationship of professional learning community and organizational reliability with mediating role of organizational mindfulness: A mixed research in higher education. This study was an explanatory sequential design and ​​an applied research. In qualitative unit, population were the experts of schools of management of public universities of Tehran, sample were 14 experts of management and sampling was snowball and semi-structured interviews were implemented. In quantitative unit, population were the management faculty members of schools of management of public universities of Tehran (351 members), sample were 226 faculty members of schools of management of public universities of Tehran and two-stage cluster sampling and available sampling were implemented. Professional learning community, organizational reliability, and organizational mindfulness questionnaires were executed in 2014-2015. In qualitative unit for collection of mindfulness indicators content analysis and open coding were used. The quantitative statistical methods were exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The structural equation modeling contained one independent latent construct: professional learning community; two dependent latent constructs: organizational mindfulness and organizational reliability. The study demonstrated professional learning community had significant and direct effects on organizational mindfulness (γ­=0/75), organizational reliability (γ=0/25), direct and significant effect of organizational mindfulness on organizational reliability (β=0/68). Results showed professional learning community: collective responsibility for student's learning, collaboration focused on professional learning had direct effect on organizational mindfulness: rapidity and agility, flexibility, accountability, conditional learning, trust and openness; and on organizational reliability: sensitivity to operations, preoccupation with failure, resilience, deference to expertise, reluctance to simplify interpretation, also direct effect of organizational mindfulness on creation of organizational reliability.
  Keywords: Professional learning community, organizational mindfulness, organizational reliability, grounded theory, higher education
 • Sh Haghighi, M. Iyati, H. Puorshfeei Pages 145-178
  This study aimed to assess the role of leadership style and personality traits on the capability of future studies of managers in Birjand University and Birjand University of Medical Sciences. The research method was descriptive - correlation. The study was performed on 230 cases of managers of Birjand University and Birjand University of Medical Sciences that 200 of them were selected by simple random sampling. Research tools were three standard questionnaires including: Parsa, Keshavarz & Deghgan future studies questionnaire, five-factor personality traits Assessment Questionnaire (NEO) short form and a Clark questionnaire leadership style. Multivariate regression and path analysis were used for data analysis. Results showed that, on the basis of multivariate regression, personality traits and leadership style can explain around 19% and 40% of future studies capabilities in managers respectively. Furthermore, results of path analysis proved that, in addition to direct forecast, personality traits can indirectly predict managers’ future studies capabilities through leadership style, which has to be considered in replacement of managers.
  Keywords: Leadership style, personality traits, Futures Studies capabilities, Birjand Universitie's managers
 • A. Navidi, A. Taghipuor, Aa Ahmadi Pages 179-210
  The aim of this study was to Presenting the Educational and Research Activities Outsourcing Model in Organizations Governmental in Tehran/Iran. To this end, all employees and managers include 468 staffs were participated in present study, among them 211 were selected by Cochran formula and based on ratio multilevel cluster sampling. Data were collected by self-questionnaires that the questions of getting a standard questionnaire. Data analysis was done using structural equation modeling by software Smart PLS 2 in two parts, the measurement model and structural section. In the first part, technical characteristics of the questionnaires including reliability, validity, convergent and divergent validity were evaluated. In the second part, software significant coefficients were used to evaluate the hypothesis. The findings of the study indicated that factors such as organizational, managerial, technical and structural factors and actors associated with the contractor in the process of outsourcing success-training activities and research organizations are involved and influential.
  Keywords: Outsourcing, educational, research, management factors, technical factors
 • Mr Behrang, S. Seydi Pages 211-247
  Teachers’ teaching and students’ learning have become highly professional, in this age. Teaching methods need to be responsive to today’s education and learning complexities. The goal of this research was to study the nurturing and instructional effects of self-directed management education model in teaching religious science on students’ self-directed behavior and academic achievement. The amount of students’ self-directed behaviors concerning their ability in learning planning, be independent, accountability, interest, evaluating and critical thinking, creativity, self-arrangement and interaction were studied through semi-experimental research method using pre-test and post-test design with control group. Two ninth grade classes randomly selected as experimental and control group with the size of 29 and 24 in Imam Reza School in Nirugah District in Qom. Fourteen 75 minute sessions were conducted in the classes during eight weeks. The tools for collecting data were a valid questionnaire confirmed through a panel of experts, its construct validity through factor analysis, and its reliability by Cronbach's alpha coefficients. The tool for measuring academic achievement in three areas of knowledge, skill and attitude respectively were teacher paper and pencil test and checklist. The data were analyzed through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Independent T and Covariance). The results indicated the use of self-directed management education model in religious sciences has positive nurturing effect on students’ self-directed skill and their academic achievement. Therefore, the use of self-directed management education model as a new approach in religious education for nurturing students’ self-directed skills and their academic achievement was recommended.
  Keywords: management education model, self-directed learning, religious sciences instruction, nurturing, instructional effect