فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کیخسرو یاکیده*، غلامرضا محفوظی، مهشید گودرزی صفحات 1-20
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک روش بهینه سازی سبد سهام، بر مبنای شاخص های مالی شرکت هاست. در این روش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها از شاخص های مالی، نمرات کارایی متقاطع تولید می شوند. تفسیر ریاضی این نمرات که برای هر واحد تحت ارزیابی چندین عدد است، کارایی شرکت در شرایط محتمل آتی است. کارایی حاصل از مدلی که با شاخص های مالی اجرا شود را می توان قوت مالی شرکت تعبیر کرد. بنابراین کارایی متقاطع حاصل از اجرای مدل بر روی شاخص های مالی، می تواند قوت مالی شرکت در شرایط محتمل آتی قلمداد شود. از آن جا که آینده معلوم نیست منطقی است که قوت مالی محتمل آتی در قالب شاخص های امید و ریسک بیان شوند که همان میانگین و واریانس کارایی های متقاطع هستند. بر این اساس نسبت امید به ریسک قوت مالی آتی می تواند به عنوان معیاری برای انجام مقایسات زوجی بین شرکت ها به کار رود. بردار ویژه نظیر بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، اهمیت نسبی هر شرکت را منعکس می کند. این تحقیق، اهمیت نسبی شرکت ها را به عنوان مبنایی برای بهینه سازی سبد سهام پیشنهاد می کند. عملکرد روش براساس شاخص عملکردی شارپ مورد قبول و بهتر از عملکرد سبد بازار و یک روش مشابه دیگر است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، کارایی متقاطع، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • وحید بخردی نسب*، فاطمه ژولانژاد صفحات 21-42
  در سال های اخیر به ویژه پس از وقوع رسوایی های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود شده است. کیفیت سود یک مشخصه مهم از سیستم حسابداری است. اطلاعات مالی با کیفیت، سبب افزایش کارایی بازار سرمایه می شود. بنابراین می توان گفت سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، به چنین اطلاعاتی علاقه مند هستند. تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری نیز، تلاش می کنند استاندارد ها را در جهت افزایش کیفیت سود توسعه دهند. به این ترتیب، بررسی کیفیت گزارشگری سود یکی از دغدغه های اساسی هر سرمایه گذار منطقی و استفاده کننده اطلاعات در تصمیم گیری است. ازاین رو تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی ده ساله از سال 1385 تا 1394 بررسی شده اند و به طورکلی بیانگر این است که، معیارهای کیفیت سود بر بازده اضافی سهام بر اساس مدل فاما و فرنچ با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموار سازی سود، قابلیت پیش بینی سود، روند حرکت قیمت سهام
 • مرتضی رحمانی، ناهید جعفریان* صفحات 43-62
  در تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک- شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک- شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد و به عنوان یک شاخص حافظه بلند مدت در روند قیمت های سهام مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ارائه یک فرمول قیمت گذاری برای اختیار معامله اروپایی با هزینه های معامله می باشد. جواب تقریبی معادله قیمت گذاری کسری با هزینه های معامله به وسیله روش تکرار تغییرات بررسی می شود. هزینه های معامله شامل هزینه ثابت، هزینه متناسب با حجم معامله و هزینه متناسب با ارزش معامله می باشند. انتظار می رود، قیمت اختیار معامله اروپایی با افزایش توان هرست کاهش یابد. برای تحقق این هدف، با برآورد توان هرست (پارامتر سری های زمانی)، روی داده های واقعی بازار سهام تهران به نتیجه موردنظر یعنی کاهش قیمت اختیار خرید دست می یابیم. برای محاسبه داده ها از نرم افزار متلب 2013 استفاده می شود. نتایج مقایسه نشان می دهند که ارزشگذاری توسط مدل بلک- شولز کسری به نتایج واقعی قیمت اختیار خرید نزدیک تر است و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بلک –شولز(1973) با نوسان ثابت و نادیده گرفتن هزینه های معاملاتی نمی تواند قیمت واقعی اختیار خرید اروپایی را نشان دهد.
  کلیدواژگان: اختیار معامله اروپایی، توان هرست، حرکت براونی کسری، روش تکرار تغییرات، مدل بلاک، شولز کسری
 • علی بیات*، لیدا اسدی صفحات 63-85
  هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمایی سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد؛ در این پژوهش جهت انتخاب سبد سهام از الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز استفاده شده است و مقایسه ای نیز بین انها صورت پذیرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی ان مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 65 شرکت برای دوره زمانی 1388تا1392 انتخاب گردید و به عنوان حجم نمونه امار در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها در نرم افزار EXCEL جمع اوری و پس از طبقه بندی و انجام محاسبات بوسیله نرم افزارMATLAB مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش در ارتباط با مقایسه الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز حاکی از ان بود که الگوریتم پرندگان در مقایسه با مدل مارکویتز دارای خطای کمتری در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری می باشد. مهمترین پیشنهاد ما برای تحقیقات اتی مقایسه الگوریتم پرندگان باسایر مدلهای بهینه سازی نظیررقابت استعماری، فرا ابتکاری، مدل آربیتراژ و...مقایسه گردد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم پرندگان، مدل مارکویتز، مدل میانگین واریانس، نسبت بازده مجموع دارایی ها
 • مجید وفایی جهان*، محمدرضا اکبرزاده توتونچی صفحات 87-109
  امروزه خواص فیزیکی اجسام، دستاویزی برای حل مسائل بهینه سازی است تا پاسخ بهینه مسائل با تعداد حالات زیاد سریع تر و دقیق تر یافته شود. به عنوان نمونه می توان به الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر اسپین گلاس (شبکه های اسپینی) اشاره کرد که به دلیل داشتن قابلیت جستجوی محلی و پردازش توزیع شده مورد توجه قرار دارند. از آنجایی که شبکه های اسپینی، بیشتر مبتنی بر الگوریتم های تصادفی - مونت کارلو همچون تبرید تدریجی (SA) برای یافتن حالت بهینه استفاده می کنند، از سرعت همگرایی پائینی برخورداند. بنابراین برای افزایش سرعت، از الگوریتم های بهینه سازی اکتشافی، تکاملی و غیره استفاده می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن قابلیت شبکه اسپینی در حل مسائل بهینه سازی،کوشش شده است یکی از مسائل غیرچندجمله ای (NP) با عنوان مسئله انتخاب بهینه سبدسهام با استفاده از تبرید تدریجی حل شود؛ سپس با توجه به خواص توزیع شده گی اینگونه از شبکه ها، الگوریتم جدید مبتنی بر اتوماتای یادگیر(LA) بعنوان پردازش متمرکزو همچنین بهینه سازی اکسترمال (EO) بعنوان پردازش توزیع شده، ارائه گردیده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که هرچند دو الگوریتم ارائه شده از حیث عملکرد، متفاوتند؛ ولی هردو در محدوده پاسخ، تقریبا توزیع احتمال یکسانی برای انتخاب اسپین های برتر فراهم می کنند. به عبارت دیگر این دو روش از مرحله ای به بعد، شبیه هم عمل کرده و نتایج یکسانی تولید می کنند و کارایی شبکه های اسپینی از حیث سرعت همگرایی با حفظ دقت را به مقدار زیادی افزایش می دهند. همچنین دستاوردها نشان می دهد که انتخاب روش مبتنی بر LA یا EO برای شبکه های با تعداد اسپین کم تفاوتی ندارد؛ اما برای شبکه های بزرگ، EO که توانایی پردازش توزیع شده منحصر بفردی دارد، بسیار بهتر از روش های مبتنی بر یادگیری پاسخ می دهد که نتایج آزمایش های حاصل بر 5 بورس معتبر دنیا این موضوع را تائید می کند.
  کلیدواژگان: مدل اسپین گلاس، انتخاب بهینه سبدسهام، تبرید تدریجی، اتوماتای یادگیر و بهینه سازی اکسترمال
 • شاپور محمدی، سیدعلی موسوی سرحدی*، محمد نوری بخش صفحات 111-127
  پیش بینی قیمت آتی و به تبع آن کسب بازدهی بیشتر همواره یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی بوده است. از این رو در این پژوهش به طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، این پژوهش در چهار مرحله اصلی طراحی و اجرا گردیده است. در مرحله اول حدود کانال روند در بازه های زمانی مختلف استخراج گردیده و این حدود در مرحله دوم برای دوره آزمایش توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پیش بینی شده است. در مرحله سوم استراتژی های خرید و فروش در محدوده کانال پیش بینی شده در دوره آزمایش تعریف و اجرا شده و در مرحله چهارم بازدهی حاصل از سیستم طراحی شده با بازدهی حاصل از بکارگیری استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده اند.
  در مورد همه شاخص های انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش، عملکرد سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند از عملکرد استراتژی خرید و نگهداری بهتر بود.
  کلیدواژگان: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، تئوری کانال روند، پیش بینی شاخص
 • محمدرضا فتحی*، امید فرجی، عمران کریمی جوقی صفحات 129-149
  انتخاب پرتفوی یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث سرمایه گذاری می باشد که در این تحقیق با استفاده از تکنیک های پژوهش عملیاتی و با در نظر گرفتن معیا رهای مختلف، پرتفوی مناسب را در بورس اوراق بهادار تهران استخراج نماییم. بر این اساس ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان معیارهای مالی مختلف در انتخاب پرتفوی را تعیین کرده و با استفاده از روش اولویت بندی فازی وزن معیارها را به دست می آوریم. سپس با استفاده از روش کپراس به عنوان یک روش نوین تصمیم گیری چند شاخصه، سهام را رتبه بندی می کنیم. براساس نتایج بدست امده سه شرکت فولاد مبارکه، نیرو محرکه و سیمان شمال به ترتیب رتبه اول تا سوم را بدست اورده اند. همچنین جهت مقایسه نتایج رتبه یندی از تکنیک تاپسیس هم استفاده شده است. براساس نتایج بدست امده از روش کپراس شرکت فولاد مبارکه رتبه اول و براساس نتایج تاپسیس شرکت ماشین سازی اراک رتبه اول را بدست اورده اند.
  کلیدواژگان: روش اولویت بندی فازی، کپراس، سبد سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 • سعید دایی کریم زاده* صفحات 151-170
  یکی از ابعاد اساسی مسئله ی مدیریت ذخائر ارزی توسط بانکهای مرکزی ، تعیین سبد یا پرتفوی ارزی مناسب ذخائر است .در این مطالعه ترکیب ارزی بهینه چهار ارز ذخیره مهم شامل دلار آمریکا، یورو، پوند و ین در سبد ارزی ذخائر استراتژیک بانک مرکزی کشورمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بدین منظور از رهیافت فرامدرن پرتفوی و داده های فصلی دوره زمانی 2011 تا 2014 استفاده شد و نمودار مرز کارای بانک مرکزی استخراج گردید. نتایج حاکی از آنست که حداکثر سهم دلار، یورو و ین در سبد ذخایر ارزی استراتژیک بانک مرکزی به ترتیب برابر 35 ، 29 و 48 درصد است. بر این اساس، در صورتی که سهم ارزهای مذکور در سبد ذخایر بیش از ارقام حاصل باشد، ارزش ذخائر کاهش می یابد. همچنین بر اساس نتایج حاصل، پوند ارزی پرخطر است، لذا بانک مرکزی برای نگهداری این ارز، بیشتر باید بر اساس نیازهای مبادلاتی خود برنامه ریزی کند.
  کلیدواژگان: پرتفوی ارزی بهینه، ارز ذخیره، بانک مرکزی، نظریه فرا مدرن پرتفوی، مرز کارا
|
 • Pages 1-20
  The aim of this study is to propose a new method for portfolio optimization based on financial ratios. In this method, cross efficiency scores are produced from financial ratios, using Data Envelopment Analysis. Mathematical interpretation of these cross efficiency scores that allocates several score to each company is efficiency of company in probably future situations. Efficiency scores calculated based on proper financial ratios can be considered as financial strength. Thus cross efficiency scores produced from financial ratios, can be considered as potential financial strength. As future is not clear, potential financial strength can be presented in expectation and risk indices that are mean and variance of cross efficiencies. Fraction of expectation to risk for potential financial strengths can be used as a criterion for pairwise comparison of companies. Eigenvector associated with the biggest eigenvalue of pairwise comparison matrix reflects relative importance weights of companies. This paper proposes relative importance weights of companies as a basis for portfolio optimization. Based on sharp index Performance of proposed method is acceptable and better than marker portfolio and portfolio of one similar method.
  Keywords: portfolio optimization, cross efficiency, Analytical Hierarchy Process (AHP)
 • Pages 21-42
  Tehran Stock Exchange has not lived and somewhat inefficient. Mechanisms and rules governing this market is still not implemented in such a way that the quality of data and information provided by member companies to deliver optimal.and suffered not because of pricing errors. Probably the most attention of users of financial statements, the income statement is focused on the lowest row. In the eyes of most, profit accounting tool for making logical decisions In general indicates that measures the quality of earnings on excess stock returns based on Fama and French three-factor model, taking into account the trend of stock prices of listed companies on Tehran Stock Exchange, is impressive. In this study of four indicators to measure earnings quality, earnings stability, predictability of earnings, accruals quality and smoothing was used as the four hypothesis that the effect of these measures on additional efficiency gains from the difference between the real Return expected return achieved was measured and the results of the test showed that the hypothesis were accepted theories, the literature cited in the literature and theoretical framework also matched.
  Keywords: Earnings Quality, Accruals Quality, Earnings Persistence, Earnings Smoothness, Earnings Predictability
 • Pages 43-62
  On all stock exchange of the world famous considerably derivatives are traded. Options are a patent for its owner, the most important are derivatives. The best economic tool management risk, the use of the option contract. It is obvious that at the conclusion of each contract, determining the price is the main element, Thus providing fair prices for securities is very important. In this study, the option pricing under fractional Black-Scholes is survived.
  The fractional Black-Scholes is based on fractional Brownian motion with hurst parameter. The Hurst exponent be associated with fractal dimension and self-similary as an indicator of long-term memory is used in the process of stock prices. The aim to provide a pricing formula for European options with transaction costs is an approximate answer fractional pricing equation with transaction costs by way of variational iteration method is checked. The transaction costs contain fixed costs, a cost proportional to the volume traded and a cost proportional to the value traded. Expected, the price of the European option decreases as the Hurst exponent increases.
  To achieve this goal, we estimate (Hurst parameter time series), on the real data to the desired result, the option price reduction reached. Comparing results show that the actual prices by fractional black-scholes model, is closer to the actual results.
  Keywords: Fractional Brownian motion, Fractional Black-Scholes model, Hurst exponent, European option, option valution, Transaction costs, variational iteration method
 • Pages 63-85
  The purpose of the portfolio management is the portfolio selection, the portfolio that acts as guidance to investors in order to achieve to maximum efficiency. In this study for portfolio selection, particle swarm optimization and Markowitz model are used and a comparison was made ​​between them. Introducing the model to select a portfolio for investors who can make the right choice with evaluation of that model is of our objectives in this study. For this purpose, literature and various studies are verified and a set of measures with regard to the purpose of the research was collected. Among the companies listed on the Tehran Stock Exchange, 65 companies were selected as sample for the period 2009 to 2013 and were analyzed as a statistical sample. To analyze the data, first the data is collected and categorized in software EXCEL and after doing calculations were analyzed using MATLAB software.TThe results of this research showed that the particle swarm optimization has a fewer errors in the selection of optimal portfolio compared with Markowitz model. The most important suggestion for future research is to compare the particle swarm optimization with other models of optimization such as, colonial competition, meta-heuristic, arbitrage model and etc.
  Keywords: portfolio optimization, particle swarm optimization, Markowitz model, Return On Investments, variance – mean model
 • Pages 87-109
  The several heuristic algorithms have been proposed for portfolio selection. One of these algorithms is based on spin glasses that have local searching and parallel processing properties. Because of the spin glass algorithms are actually based on Monte Carlo simulation such as simulated annealing (SA) and have low convergence speed against other method, yet composing with other methods such as Learning Automata (LA) and genetic algorithms have been considered. In this paper, one of the composing methods based on SA and Exteremal Optimization (EO) has been proposed, this algorithm select and change the low order spins with higher probability and take the state of all spins into the better situation. After a sufficient number of steps, the system reaches a highly correlated that almost all species have reached fitness above a certain threshold. This co-evolutionary activity gives rise to chain reactions and every fluctuation that rearrange major parts of the system, potentially making any configuration accessible. Therefore any fluctuations allow escaping from local minima and efficiently explore the configuration space. The experimental results show this method is powerful paradigm for finding ground state of spin glass and better than other methods such as SA and LA for solving portfolio selection problem.
  Keywords: Spin glass Model, Portfolio Selection, Simulated Annealing, Learning Automata, Extremal Optimization
 • Pages 111-127
  Predicting future prices and consequently higher returns in financial markets has been one of the most important issues. In this study, the design of intelligent systems to buy and sell based on a complex model of support vector machine algorithm and theory of trend channel been discussed. To achieve the aim of this object, this study was performed in four main steps. In the first phase, range or limits of trend channel at different time intervals were extracted and these limits in the second phase of the experiment was predicted by the algorithm and Support Vector Machine.In the second phase in the range of channel which been predicted in period of experiment, sales strategy was defined and implemented. And in the third stage, returns from system designed with efficiency resulting from the use of buy and hold strategies were compared. In all selection criteria as a sample, Intelligent system performance based on the model of combined sales and support vector machine algorithm and theory of trend channel was better than the performance of buy and hold strategy.
  Keywords: SVM algorithm, trend channel theory, index prediction
 • Pages 129-149
  Portfolio selection is one of the most important issues of investment in the research using operational research techniques and taking into account the criteria, we extract the appropriate portfolio in Tehran Stock Exchange. Accordingly, on the basis of financial criteria in portfolio choice literature and experts to identify and prioritize using fuzzy metrics to gain weight. Then, using multi-criteria decision-making methods copras as a new method, stocks ranked. According to the results of three Mobarakeh Steel Company, propulsion and cement north respectively ranked first, second and third. Rank schemes are also used to compare the results of TOPSIS technique has also been used. According to the results of copras, Mobarakeh Steel Company first position and based on results of topsis, Machin Sazi Arak have achieved the first rank.
  Keywords: Fuzzy Prioritization Method, COPRAS, Portfolio Selection, Tehran Stock Exchange
 • Pages 151-170
  One of key aspects of foreign reserves management in central banks is to determine appropriate currency portfolio of foreign exchange reserves. In this study, optimal currency composition of four major reserve currency (including dollar, euro, pound and yen) in currency portfolio of the central bank of Iran analyzed. For this purpose, post modern portfolio approach and quarterly data during 2011 to 2014 used and efficient frontier of the central bank extracted as well. The results indicate that maximum share of dollar, euro and yen in the strategic currency reserves portfolio of the central bank is respectively 35, 29 and 48 percent. Accordingly, if share of the currencies in the currency portfolio was more than these figures, the value of reserves is reduced. Furthermore, pound is a risky currency, so the central bank to hold the currency, mainly should act based on his transaction needs.
  Keywords: Optimal Currency Portfolio, Reserve Currency, Post-Modern Portfolio Theory, Central Bank, Efficient Frontier