فهرست مطالب

یافته - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • روشنک هدایتی فر * صفحات 1-8
  مقدمه
  اسیدهای چرب ترانس جزو چربی های مضر برای سلامتی به حساب می آیند. سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که مصرف اسیدهای چرب ترانس باید به کمتر از یک درصد مصرف انرژی برسد. هدف از این مطالعه تعیین میزان اسیدهای چرب با تاکید بر اسیدهای چرب ترانس و اشباع از روغن حیوانی و دنبه بود.
  مواد و روش ها
  10 نمونه روغن حیوانی و 5 نمونه دنبه جهت استری شدن به آزمایشگاه منتقل گردید و با دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون 100 متری و دتکتور FID و حجم تزریق یک میکرولیتر، جهت تعیین پروفایل اسیدهای چرب، نمونه ها مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مجموع درصد اسیدهای چرب ترانس در روغن های حیوانی 5/2 ± 3/4 و مجموع درصد اسیدهای چرب اشباع 7/4 ± 6/47 و در روغن دنبه مجموع درصد اسیدهای چرب ترانس 1/0 ± 3/0 و مجموع درصد اسیدهای چرب اشباع 4/6 ± 7/40 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  روغن حیوانی و دنبه گوسفند شامل درصد بالایی از اسیدهای چرب ترانس و اشباع هستند؛ بنابراین ریسک بیماری های قلبی عروقی در افراد مصرف کننده بالا می رود.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب ترانس، روغن حیوانی، دنبه، گاز کروماتوگرافی
 • محمد نبیونی *، هما محسنی کوچصفهانی، سکینه آذری، بهرام دلفان صفحات 9-17
  مقدمه
  سرطان دستگاه گوارش شایع ترین نوع در ایران با فراوانی 38 درصد است. خطر ابتلا به این سرطان تحت تاثیر دو عامل محیطی و فاکتورهای ژنتیکی می باشد. کورکومین از جمله فیتوکمیکال هایی است که در استراتژی chemoprevention در راستای بلوکه کردن، کند کردن و یا برگشت پروسه سرطان زایی نقش دارد. مطالعات نشان داده که کورکومین می تواند مانع بروز سرطان راست روده شده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این پژوهش اثر کورکومین بروی تکثیر سلول های سرطانی HT_29 بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی رده سلولی HT_29 در محیط DMEM کشت داده شد. اثر غلظت های مختلف کورکومین بر روی رشد سلول های سرطانی HT_29 با روش MTT بررسی گردید، نوع مرگ سلولی القاء شده توسط رنگ آمیزی DAPI سنجش شد. تمامی تجربیات سه بار تکرار شدند و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار Instate 3 و آزمون آماری one-way ANOVA استفاده گردید.
  یافته ها
  بقاء سلولی در غلظت μM 50 کورکومین پس از طی 24 ساعت تیمار، 53 درصد محاسبه شد (IC50). بعد از طی 72 ساعت تیمار، واکوئله شدن و کاهش شدید سلول های زنده در محیط کشت مشاهده شد. همچنین، میزان سلول های آپوپتوز شده توسط رنگ آمیزی DAPI تعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به مسیرهای مولکولی دخالت کننده در تکثیر سلولی و توانایی کورکومین در القای پروتئین های پروآپوپتوتیک و مهار پروتئین های آنتی آپوپتوتیک و مسیرهای بقا همچون NF-KB و AKT، می توان آن را به عنوان یک عامل ضد سرطان معرفی نمود.
  کلیدواژگان: کورکومین، سرطان روده، رده سلول سرطانی HT-29، آپوپتوز
 • معصومه موحدی، محمد عبادی راد، کلثوم کریمی نژاد *، سیده فائزه مروج صفحات 18-29
  مقدمه
  تحقیقات دو دهه اخیر بیانگر اهمیت و توجه خاص کشورهای مختلف به مسئله تعلل بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و مدیریت-رفتار بر تعلل ورزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش روش آزمایشی به کار رفته است که در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است. از میان دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی 94-93، 393 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای انتخاب دانشجویان گروه های پژوهشی، ابتدا پرسشنامه تعلل تاکمن برای نمونه ای به حجم 393 نفر از دانشجویان اجرا شد و از این میان، تعداد 76 نفر از دانشجویان با توجه به نمرات کسب شده در پرسشنامه تعلل تاکمن به عنوان دانشجویان دارای تعلل شناسایی و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که میزان شیوع تعلل در کل دانشجویان 33/19 درصد بود. 41/29 درصد از پسران جامعه مورد بررسی، تعللی بودند در حالی که این میزان در دختران 96/14 درصد بود. همچنین نتایج حاکی از تاثیر گذاری دو روش درمان شناختی - رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش تعلل بود. علاوه بر این تفاوت معناداری بین جنسیت و نوع درمان در این پژوهش مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش، به نظر می رسد که تعلل از سازه های شناختی تاثیرپذیر است و با توجه به همین مسئله، این دو روش درمانی با تاکید بر سازه های شناختی توانستند میزان تعلل را در گروه آزمایش کاهش دهند. همچنین تفاوت روش های درمانی در بین دختران و پسران، نشان از تفاوت سازه های شناختی متناسب با جنسیت است که به نظر می رسد بی ارتباط با نقش های جنسیتی نباشد.
  کلیدواژگان: تعلل، درمان، شناختی، رفتاری، مدیریت رفتار، دانشجویان
 • صبا حسنوندی، شیرین قاضی *، عزت الله قدم پور صفحات 30-40
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی برنامه درمانی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زنان دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی – نقص توجه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 50 مادر دارای کودک مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه در سال 95-94 بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری سهل الوصول استفاده شد. شرکت کنندگان به صورت کاملا تصادفی در دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. این گروه ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش برنامه درمانی مثبت نگر و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بسته درمانی مثبت نگر طی 6 جلسه آموزشی ارائه شد. قبل و بعد از اجرای آزمایش، همه شرکت کنندگان به پرسشنامه بهزیستی روانشناختی پاسخ دادند. سه ماه بعد از آزمایش یعنی در پیگیری، جهت بررسی ماندگاری اثرات برنامه، شرکت کنندگان به پرسشنامه پاسخ دادند. داده های به دست آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار آماری SPSS18 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد برنامه مثبت نگر منجر به تاثیر معناداری در همه 6 مولفه بهزیستی روانشناختی شد. لازم به ذکر است که همه نتایج در سطح (05/0>P) و درجات آزادی (48 و 2) معنادار بود و تاثیر آن طی سه ماهه پیگیری پابرجا ماند (05/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده برنامه درمانی مثبت نگر می تواند در کاهش مشکلات روانشناختی و ارتقای سطح زندگی موثر باشد. همچنین این برنامه در ترویج سلامت روان در میان مادران دارای کودکان مبتلا به مشکلات روانشناختی ازجمله بیش فعالی موثر است.
  کلیدواژگان: روانشناسی مثبت نگر، برنامه درمانی مثبت نگر، مادران، کودکان بیش فعال
 • لیدا اعتمادفر، نعمت شمس *، امین جایدری صفحات 41-49
  مقدمه
  تب کیو یک بیماری مشترک با انتشار وسیع است که به وسیله یک ارگانیسم داخل سلولی اجباری به نام کوکسیلا بورنتی ایجاد می شود.
  شیر خام یا فرآورده های لبنی تولید شده از شیر غیرپاستوریزه ممکن است حامل کوکسیلا بورنتی عفونت زا باشد. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع کوکسیلا بورنتی در تانک های ذخیره شیر خام و غیرپاستوریزه گاو مراکز فروش لبنیات سنتی شهرستان خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی-توصیفی در مجموع 120 نمونه از تانک های ذخیره شیر خام و غیرپاستوریزه گاو مراکز فروش لبنیات سنتی شهرستان خرم آباد طی ماه های آبان و آذر سال 94 جمع آوری شد و برای تعیین حضور کوکسیلا بورنتی از روش Nested PCR استفاده شد.
  یافته ها
  در این بررسی 9 نمونه از 120 نمونه تانک های ذخیره شیر خام و غیرپاستوریزه گاو (5/7 درصد) از نظر کوکسیلا بورنتی مثبت شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تانک های ذخیره شیر خام و غیرپاستوریزه گاو مراکز فروش لبنیات سنتی یک منبع مهم کوکسیلا بورنتی در شهرستان خرم آباد می باشد.
  کلیدواژگان: تب کیو، شیر خام، واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای، خرم آباد
 • نوشین میررضایی، محمد دخیلی *، شهین مهرپور صفحات 50-59
  مقدمه
  افزایش مقاومت باکتری ها به عوامل ضد باکتری یکی از مشکلات مهم در پزشکی است. گیاهان دارویی در طب سنتی و منابع غنی گیاهی در دسترس، عاملی برای بررسی دقیق تر داروهای گیاهی بوده است. برخی از اسانس های گیاهی از جمله گیاه سداب دارای اثرات ضد قارچ بوده و از آن می توان به عنوان عوامل ضد میکروب در درمان عفونت ها استفاده کرد. این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد قارچی اسانس حاصل از گیاه سداب انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، گیاه سداب از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان قم جمع آوری شد. سپس اسانس و عصاره گیری شدند. قطر هاله مهاری و حداقل غلظت مهارکننده از رشد و حداقل غلظت کشندگی (MIC، MFC)، 140 جدایه کاندیدا آلبیکنس از زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین هاله عدم رشد در روش دیسک دیفیوژن اسانس و عصاره اتانولی سداب در فصل بهار بر روی جدایه ها به ترتیب برابر با mm 5/2±71/19 و mm 9/1±19/16 و در زمستان به ترتیب برابر با mm 7/3±16/21 و mm 2/2±32/18 بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، اسانس این گیاه بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس اثر مهار کنندگی دارد.
  کلیدواژگان: سداب، کاندیدا آلبیکنس، واژینیت، خاصیت ضد قارچی، اسانس، عصاره
 • علی اوصالی *، سیروس چوبینه، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، حسین مصطفوی صفحات 60-71
  مقدمه
  افزایش سن، سندروم متابولیک و عوامل التهابی از عوامل موثر در کاهش حجم مغز می باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پلاسمایی IL1β، IL-6 و سطوح مغز زنان 65-50 ساله ی مبتلا به سندروم متابولیک می باشد.
  مواد و روش ها
  24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، در یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای که هر هفته سه جلسه و هر جلسه شامل سه ست تمرینی و دو ست استراحت بود شرکت کردند. در ابتدا مدت زمان ست تمرینی 8 دقیقه بود که با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست های تمرینی افزوده می شد. تصویربرداری از سطوح مغز و خون گیری برای اندازه گیری سطوح مغز، IL-6 و IL1β قبل و سه ماه بعد انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تی مستقل و تی جفتی استفاده گردید.
  یافته ها
  سطوح مغز پس از سه ماه تمرین هوازی تغییر معنی داری نکردند. میزان IL-6 و IL1β در اثر تمرین کاهش معنی داری یافتند (05/0˂P).
  بحث و نتیجه گیری
  این یافته ها نشان دهنده ی تاثیر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر کاهش عوامل التهابی و عدم تاثیر بر سطوح مغز می باشد. با توجه به نتایج مذکور این احتمال وجود دارد که تعدیل زمان و شدت تمرین ورزشی موجب تاثیر بر اندازه سطوح مغز گردد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، IL-6، IL-1?، سطوح مغز، سندروم متابولیک
 • بهزاد کوه نشین *، مقصود پیری، حسن متین همایی صفحات 72-81
  مقدمه
  قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اضطراب و افسردگی، میوکاردیوم را در معرض نارسایی قرار می دهد. پیام های نروهورمونی ناشی از افسردگی از راه گیرنده های بتا 1 آدرنرژیک به قلب می رسند. هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه اثر 4 هفته تمرینات استقامتی با داروی فلوکستین بر روی گیرنده های بتا 1 آدرنرژیک قلبی در موش های نژاد ویستار رت می باشد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر تجربی می باشد که در آن 32 سر موش نر نژاد ویستار رت به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند، به هر کدام از رت های گروه های تمرین و مصرف مکمل فلوکستین، 8/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن LPS درون صفاقی تزریق شد. گروه تمرین پروتکل 4 هفته ای دویدن روی تریدمیل را به مدت 45 دقیقه در روز انجام دادند. به گروه فلوکستین روزانه 5/0 میلی گرم فلوکستین خورانده شد.
  یافته ها
  میانگین تراکم گیرنده های بتا 1 آدرنرژیک قلبی در گروه تمرین نسبت به گروه افسرده به طور معناداری کمتر است (05/0P<). میانگین تراکم گیرنده های بتا 1 آدرنرژیک قلبی در گروه تمرین نسبت به گروه فلوکستین معنادار نمی باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  تمرین می تواند از طریق کاهش علائم رفتاری افسردگی اثرات مفید را ایجاد کند و با مهار افزایش تراکم گیرنده های بتا 1 آدرنرژیک قلبی، موجب کاهش تحریک سمپاتیکی قلب می شود.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، گیرنده بتا 1 آدرنرژیک، آزمون FST
 • بهزاد مرادی، حسن تیموری، علی پوریا، مژگان خادمی *، فرزاد ابراهیم زاده صفحات 82-92
  مقدمه
  میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بالا می باشد. با توجه به تاثیرات پیشنهاد شده ی سطوح مختلف PEEP در جلوگیری از بروز این عارضه، هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات سطوح مختلف PEEP بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی انجام گرفت. حجم نمونه در این مطالعه 90 نفر بود. نمونه گیری به صورت غیر احتمالی متوالی انجام گردید و بیماران به روش بلوک بندی طبقه ای به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 45 نفر) قرار گرفتند. در گروه کنترل بیماران پس از عمل جراحی، به محض ورود به بخش مراقبت های ویژه تا زمان اکستیوب شدن PEEP به میزان 5 سانتی متر آب دریافت می کردند و در گروه مداخله بیماران پس از ورود به بخش مراقبت های ویژه به طور متوسط به مدت 4 ساعت PEEP به میزان 10 سانتی متر آب دریافت می کردند و سپس تا زمان اکستیوب شدن PEEP به میزان 5 سانتی متر آب دریافت می کردند. برای تشخیص نهایی آتلکتازی شش ساعت بعد از اکستیوب شدن، از رادیوگرافی قفسه سینه، درصد اشباع اکسیژن شریانی و درجه حرارت بدن استفاده شد. برای بررسی های آماری از آزمون های مجذور کای و تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش میزان بروز آتلکتازی در گروه مداخله 7 نفر (6/15 درصد) و در گروه کنترل 16 نفر (6/35 درصد) بود که از لحاظ آماری این تفاوت معنادار بود (03/0=P). میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (48/1±31/94 در مقابل 16/1±66/93) و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (025/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که استفاده از PEEP به میزان 10 سانتی متر آب بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر می تواند باعث کاهش میزان بروز آتلکتازی بعد از عمل شود، بنابراین پیشنهاد می گردد که از این روش در بخش مراقبت های ویژه برای کاهش میزان بروز آتلکتازی استفاده شود.
  کلیدواژگان: فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP)، جراحی پیوند عروق کرونر (CABG)، آتلکتازی
 • رضا دادگر، محمد علی جهانی *، قهرمان محمودی صفحات 93-102
  مقدمه
  نظام های سلامت به منظور تطابق با شرایط در حال تغییر و پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیازمند تغییرات و اصلاحات مداوم در ساختار و عملکرد و متعاقب آن نیازمند ارزشیابی شاخص هایشان هستند. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص های عملکردی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی و با استفاده از داده های سال های 1392 تا 1394 یعنی سال های قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی لرستان (14 بیمارستان) بود. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری تی زوجی و ویلکاکسون با نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  بعد از طرح تحول سلامت همه شاخص ها نسبت به قبل وضعیت بهتری داشته اند و این ارتقاء در تمام موارد معنی دار بود. فقط متوسط اقامت بیمار بعد از طرح تحول افزایش اندکی (5/0%) داشت که البته این افزایش نیز از نظر آماری معنی دار نبود (653/0=P). قبل از اجری این طرح، اختلاف میانگین فقط برای شاخص ضریب اشغال تخت بین مراکز آموزشی و غیر آموزشی معنی دار بود (05/0P <)، اما بعد از طرح، اختلاف میانگین برای همه شاخص ها جز شاخص متوسط طول اقامت (038/0=P)، معنی دار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  طرح تحول در نظام سلامت، سبب تغییر مثبت در شاخص های عملکردی بیمارستان شده است. لذا در عین توجه به بهبود مستمر روند کنونی، تداوم در اجرای طرح مذکور بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تحول نظام سلامت، شاخص های عملکردی، ارزیابی، بیمارستان ها، لرستان
 • رائده تولایی *، احمدعلی معاضدی، محمدکاظم غریب ناصری، محمدرضا آخوند صفحات 103-114
  مقدمه
  اثرات سیستم کولینرژیک از طریق دو نوع گیرنده نیکوتینی و موسکارینی اعمال می گردد. با توجه به وجود گیرنده های موسکارینی در ایلئوم موش صحرایی، در این مطالعه، اثر کارباکول (آگونیست گیرنده موسکارینی) و اسکوپولامین (آنتاگونیست گیرنده موسکارینی) بر انقباض ایلئوم ناشی از KCl در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  بخش انتهایی ایلئوم موش صحرایی نژاد ویستار جدا شد و انقباضات آن تحت یک گرم کشش و دمای 37 درجه سانتی گراد، در حمام بافت حاوی محلول تایرود به روش ایزوتونیک ثبت شد. بافت ایلئوم به صورت جداگانه در گروه اول تحت تاثیر KCl سپس کارباکول، گروه دوم تحت تاثیر KCl سپس اسکوپولامین، گروه سوم تحت تاثیر اسکوپولامین به مدت 30 دقیقه سپس KCl، گروه چهارم تحت تاثیر اسکوپولامین با غلظت 3- 10 مولار به مدت 30 دقیقه سپس کارباکول با غلظت 2-10 میلی گرم بر میلی لیتر قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین غلظت صفر و غلظت های (mg/ml2-10، 3-10، 4-10) کارباکول وجود داشت (001/0P<). تفاوت معنی داری بین غلظت صفر و غلظت M 3-10 اسکوپولامین (01/0P<) و نیز مقادیر M 4-10، 6-10 وجود داشت (001/0P<). تفاوت معنی داری بین غلظت صفر و غلظت M 3-10 اسکوپولامین (01/0P<) و نیز مقادیر M 4-10 (001/0P<) و M 6-10 (05/0P<) زمانی که بافت به مدت 30 دقیقه در معرض اسکوپولامین قرار گرفت، وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که غلظت های مختلف کارباکول انقباض ناشی از کلرور پتاسیم را به صورت وابسته به غلظت تقویت می کند و با کلرور پتاسیم اثر سینرژیسم دارد. همچنین غلظت های مختلف اسکوپولامین انقباض ناشی از کلرور پتاسیم را به صورت وابسته به غلظت کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: انقباض، ایلئوم، کارباکول، اسکوپولامین، موش صحرایی
 • هوشنگ افروزان، اکرم ابویی مهریزی، محمدعلی شکرگزار، آذر تحقیقی، علی اسحاقی، نوید دین پرست جدید، صدیقه ذاکری * صفحات 115-125
  مقدمه
  ظهور مقاومت دارویی در برابر انگل مالاریا یکی از مشکلات کنترل و حذف مالاریا در جهان محسوب می شود. لذا در این تحقیق به منظور غلبه بر مقاومت دارویی بره موم چهار منطقه متفاوت ایران از نظر سایتوتوکسیسیتی و خواص ضد پلاسمودیومی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  بره موم های ایران از چهار منطقه مختلف جمع آوری و با حلال های اتانول 70% و دی کلرومتان عصاره گیری شدند. سایتوتوکسی عصاره های بره موم با روش MTT بر روی سلول فیبروبلاست L929 بررسی و اثرات ضد پلاسمودیومی عصاره های مختلف بره موم در شرایط درون تنی بر روی موش های نژاد BALB/c بررسی شد.
  یافته ها
  عصاره اتانولی و دی کلرومتان بره موم های چهار منطقه مختلف ایران در دوزهای μg/ml 50، 100 و 200 غیر سمی بودند. بیشترین درصد مهار رشد انگل Plasmodium berghei با 71 و 65 درصد به ترتیب مربوط به عصاره اتانولی و دی کلرومتان بره موم منطقه مرادبیگ بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به وجود مقاومت پلاسمودیوم فالسیپاروم به داروهای رایج و با توجه به خطرات بروز اپیدمی ناشی از این مقاومت دارویی و اهمیت یافتن و توسعه داروهای موثر، ارزان و بی خطر در برنامه های کنترل و حذف بیماری مالاریا، پیشنهاد می شود خاصیت ضد پلاسمودیومی بره موم های ایران در تحقیقات تکمیلی مورد بررسی بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ایران، بره موم، سایتوتوکسیسیتی، ضد پلاسمودیوم
|
 • Roshanak Hedayatifar * Pages 1-8
  Background
  Trans fatty acids are known as the most harmful type of dietary fats. Food and Drug Administration (FAD) has announced that TFAs consumption should be reduced to less than 1% of energy consumption. The aim of this study was to compare the amount of fatty acids with emphasis on trans fatty acids of ghee (animal oil) and tail sheep.
  Materials And Methods
  10 samples of ghee and 5 samples of tail sheep were transformed into methyl ester and analysis of fatty acid methyl esters were performed by gas chromatography (GC) with 100 meter capillary column and flame ionization detector (1m lit injected to GC).
  Results
  Results show that total trans fatty acid in tail sheep samples were 4.3 ± 2.5 and total saturated fatty acid were 47.6 ± 4.7 g/100g fat, and in ghee oil samples were 0.3 ± 0.1 and 40.7 ± 6.4 g/100g fat, respectively.
  Conclusion
  Ghee and tail sheep contains high percentage of saturated fatty acids including trans and saturated fatty acids. Therefore, people who consume these foods may put themselves at elevated risk of cardiovascular disease.
  Keywords: Trans fatty acids, Ghee, Tail sheep, Gas chromatography
 • Mohammad Nabiuni *, Homa Kouchesfahanii, Sakineh Azari, Bahram Delfan Pages 9-17
  Background
  Digestive system is the most common type of cancer in Iran with 38 percent of the cases.The risk of this cancer is influenced by both environmental and genetic factors. Curcumin is kind of phytochemicals which is important in chemoprevention strategy, in order to slow, block, or reverse the process of carcinogenesis.Researchhave shown that the possible role of curcumin to prevent or delay the diagnosis of colorectal cancer. In this research the effect of curcumin on proliferation of HT_29 cancerous cells were assayed.
  Materials And Methods
  In this experimental research HT_29 cell line were cultured in DMEM medium containing 10% FBS (Fetal Bovine Serum, Gibco, Invitrogen) and 100 U/ml penicillin and 100mg/ml streptomycin. Different concentrations of curcumin on the growth of HT_29 cells were determined by MTT assay and the type of death induced was assessed by DAPI staining method.All experiments were done three times and data were analyzed byone –way ANOVA test and Instate 3 software.
  Results
  The cell growth-inhibiting rate was about 53% at 50μM curcumin concentration after 24h of treatment(IC50). Vacuolation and significant decrease of cells were observed after 72h of treatment. Moreover, induction of apoptosis was observed with the DAPI staining method.
  Conclusion
  According to molecular mechanisms of cell proliferation and curcumin ability in the induction of pro_apoptotic proteins and the inhibition of anti_apoptotic proteins as well as inhibition of as survival pathways,like NF_KB and AKT, this predisposition makes curcumin a good anticancer drug.
  Keywords: Curcumin, Colon cancer, HT-29 cancer cell line, Proliferation
 • Masomeh Movahedi, Mohammad Ebadi Rad, Kolsom Kariminejad *, Fayezeh Moravej Pages 18-29
  Background
  The researches of recent two decades are representative of the importance and special attention of various countries to the procrastination issue. This research carried out with the aim of the investigation of the effectiveness of cognitive behavioral and behavior management therapies on procrastination in students of the Lorestan University of Medical sciences.
  Materials And Methods
  The experimental study method was used in this study that the design of pretest- posttest with experimental and control groups were used. Among the all of the male and female students in academic year of 2014, 393 subjects were selected as a sample of study using the convenient sampling method. At first the Tuckman' procrastination questionnaire were completed by 393 students and among them 76 subjects that diagnosed with procrastination were selected and assigned to experimental and control groups.
  Result
  The findings of this research indicated that the amount of the prevalence of procrastination in all students was 19/33%. 29/41% of the male population under study had procrastination, but this amount for females were 14/96%. Also the results represented the effectiveness of two therapies of cognitive behavioral and behavior management on reduction of procrastination. Furthermore, there were significant differences between the gender and the type of the treatment.
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that the procrastination is from the impressible cognitive constructs and regarding this issue, these two treatments by emphasis on cognitive constructs could decrease the amount of the procrastination on experimental groups. Also the differences between the treatment methods among male and female, is representative of differences of cognitive constructs corresponding to the gender that seems not to be irrelevant to gender roles.
  Keywords: Procrastination, Treatment, Cognitive behavioral, Behavior management, Students
 • Saba Hasanvandi, Shirin Ghazi *, Ezato Lah Ghadampour Pages 30-40
  Background
  The present study was to evaluate effectiveness of positive therapeutic program on psychological well-being in women with ADHD children.
  Materials And Methods
  This study was quasi-experimental and pretest-posttest with control group kind. The study sample consisted of 50 mothers in 2015-2016. Convenience sampling was applied to select the participants. Participants were quite randomly divided into two groups of 25 individuals. These groups were randomly divided into two groups of experimental and control groups. The experimental group received positive program and the control group received no intervention. The therapeutic packages of the positive were conducted for six sessions. Before and after the experiment all of the participants responded to the psychological well-being questionnaire. Three months after the experiment, i.e. the follow-up stage, in order to check storage of the program's effects, the participants answered the instrument. The data were analyzed by covariance (MANCOVA) test using SPSS 18.0.
  Results
  The results of this study showed that positive program resulted significant effect in all of six components of psychological well-being. It should be noted that all of the results were significant at (p
  Conclusion
  Regarding to results, the positive therapeutic program can be effective in decreasing psychological problems. Also, this program is useful in promoting mental health among mothers with psychological problems such as ADHD.
  Keywords: Positive psychology, Positive therapeutic program, Psychological well-being, Mothers, ADHD children
 • Lida Etemadfar, Nemat Shams *, Amin Jaidari Pages 41-49
  Background
  Q fever is a widespread zoonotic disease that is caused by obligate intracellular bacteria, Coxiella burnetii. Raw milk or dairy products that are produced from unpasteurized milk may contain virulent Coxiella burnetii. The objective of this study was to determine the prevalence rate of C. burnetii in raw and unpasteurized cow bulk tank milk samples of traditional domestic dairy products vendors in Khorramabad, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study a total of 120 raw and unpasteurized cow bulk tank milk samples in traditional domestic dairy products vendors were collected from October 2015 to November 2015 and tested for C. burnetii used a nested PCR assay.
  Results
  In this survey, 9 out of 120 (7.5%) raw and unpasteurized cow bulk tank milk samples were found PCR positive for C. burnetii.
  Conclusion
  The Results of this study indicate that raw and unpasteurized cow bulk tank milk samples in traditional domestic dairy products vendors are an important source of C. burnetii infection in Khorramabad.
  Keywords: Nested PCR_Q - fever_Raw milk_Khorramabad
 • Noshin Mirrezaee, Mohammad Dakhili *, Shahin Mehrpour Pages 50-59
  Background
  Fungi resistance to antifungal agents is one of the most common problems in medicine. Herbal remedies increased use in the traditional medicine an interesting and unexplored source of assessing new drug. Some plant essential oils, including Rue (Rue officinalis L) have anti– fungaleffects and they can be used as antimicrobial agents in treatment of infections. Hence, the aim of this study was to evaluate the compounds of essential oil and the anti – microbial properties of its essential oil.
  Materials And Methods
  In this experimental study, Ruta graveolens of Agriculture Research Center in Qom were collected . The essential oils were extracted, the inhibitory zone diameter and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MIC, MFC), 140 candida isolates from patients referred to the clinic in women.
  Results
  The mean inhibition in the disk diffusion method essential oils and ethanol extract in the spring on the isolates, 19.71± 2.50 mm and 16.19 ± 1.9 mm were respectively, and in the winter 21.16 ±3.7mm and 18.32± 2.2 mm, respectively.
  Conclusion
  The results of this study, Rue essential oil and extract on candida albicans inhibitory effect .
  Keywords: Rue, Candida, Vaginitis, Anti-fungal, Essential oils, Extracts
 • Ali Osali *, Sirous Choobineh, Rahman Soori, Ali Aasghar Ravasi, Hosein Mostafavi Pages 60-71
  Background
  The increasing of age, inflammatory factors¸ and metabolic syndrome are the effective reasons in the reduction of brain volume. The aim of this research was to investigate the effect of twelve week aerobic exercise with moderate intensity on IL1β, IL-6, and brain volume in 50-65 years old women with metabolic syndrome.
  Materials And Methods
  24 women with Metabolic Syndrome (MetS) took a part voluntarily. They were divided into two groups, MetS exercise (EM), MetS control (CM). ME group participated in an aerobic exercise training (AT) program (for 12 weeks), three sessions per week, each session contained three performing parts and two relaxing parts, at the beginning, each part contained eight minutes. Also each week, one minute added to performing sets. MRI and blood samples were conducted before and after three month to evaluate the levels of IL1β, IL-6, and brain volume. Data were analyzed by paired-sample of T-Test, and independent samples of T-Test.
  Results
  Brain volume afterthree month doesnt significantly changed, but IL1β, and IL-6 after tree month exercise were significantly decreased (P
  Conclusion
  These findings indicate that three months aerobic exercise with a moderate intensity ameliorate inflammatory factor and doesnt change brain volume. Maybe with adjusting, the time and intensity of exercise brain volume will be increased.
  Keywords: Aerobic exercise, IL1?, IL-6, Brain volume, Metabolic syndrome
 • Behzad Kohneshin *, Maghsod Piree, Hasan Matinhomaee Pages 72-81
  Background
  Long-term exposure to anxiety and depression puts myocardium at risk of failure. Neurohormone Message caused be depression delivered to the heart by beta1 adrenoreceptor. The aim of this study was to survey and compare the effect of 4 weeks of endurance training with fluoxetine treatment on beta-adrenergic receptors in the male Wistar rat heart.
  Materials And Methods
  This research method is experimental. In this study, 24 male Wistar rats divided randomly into three groups. To each of the rats, exercise and supplementation group, fluoxetine 0.8 mg /kg of body weight LPS injected Intraperitoneal. Exercise group run for the 4-week on the treadmill at a speed of 20 meters per minute for 45 minutes each day. Fluoxetine group received 0.5 mg of oral fluoxetine. To prove the effects of LPS injection per and post FST test results analyzed using T-test for dependent samples. Pre and post-test FST data for each group using T-test at a significance level( α
  Results
  The mean density of beta-1 adrenergic receptors in the training group were significantly lower than the depressed group (P
  Conclusion
  Endurance training can prevent a significant increase in the density of adrenergic beta-1 receptors in the heart of the depressed rats.
  Keywords: Intense Endurance Exercise, Beta-1 Adrenergic Receptor, FST Test
 • Behzad Moradi, Hasan Teymouri, Ali Porya, Mozhgan Khademi *, Farzad Ebrahimzadeh Pages 82-92
  Background
  The incidence of atelectasis after coronary artery bypass graft surgery is highly recommended due to the impact of different levels of PEEP to prevent these complications. The aim of this study was to investigate the effects of different levels of PEEP after coronary artery bypass graft surgery.
  Materials And Methods
  This study was performed by clinical trial. The sample size in this study was 90 patients. Non-probability sampling was conducted in consecutive patients that using a stratified block randomized to intervention and control groups (each group n = 45). In the control group of patients after surgery, upon arrival in the intensive care unit until tracheal extubation rates PEEP of 5 cm H2O received Patients in the intervention group after entering the intensive care unit for 4 hours average PEEP of 10 cm H2O received. Six hours after tracheal extubation atelectasis of the final diagnosis of chest radiographs, oxygen saturation and body temperature were used. For statistical analysis, chi-square test and t-test used.
  Results
  The incidence of atelectasis in the intervention group, in 7 patients were about (15.6%) in the control group, and in 16 patients were about (35.6%) which was statistically significant difference (P= 0.03). The mean arterial oxygen saturation was more higher in the intervention group rather than the control group and the difference was statistically significant (P= 0.025).
  Conclusion
  This study shows that the use of PEEP levels of 10 cm H2O after coronary artery bypass graft surgery can reduce the incidence of postoperative atelectasis. So, it is recommended to use this method in order to reduce the incidence of atelectasis.
  Keywords: Positive end expiratory pressure (PEEP), Coronary artery bypass graft surgery (CABG), Atelectasis
 • Reza Dadgar, Mohammad Jahani *, Ghahreman Mahmoudi Pages 93-102
  Background
  Health systems in order to confirmity with changing conditions and responding to community needs, community needs to change and continuous improvement of their structure, function, and subsequent evaluationindicators. Therefore the purpose of this study was to evaluate effect of health system reform plan on performance indicators.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional descriptive study using data from the years 1392 to 1394, the years before and after the implementation of healthcare reform was carried out. The population consisted of all hospitals of the Lorestan University of Medical Sciences (14 Hospitals). For data analysis using SPSS version 16, Paired sample T tests and Wilcoxon software were used.
  Results
  After health system reform plan all indicators had better than before and this development was significant in all cases. After health reform plan average length of stay was slightly increased (0.5%), although this was not significant statistically (P = 0.653). Before the health reform plan, the difference between the average bed occupancy indicator only for educational and non-educational centers were significant statistically (p = 0/05), but after the reform mean for all the indicators except indicator of average length of stay (p = 0/038), was significant.
  Conclusion
  The health system reform plan has been positive changes in indicators of hospital performance. Therefore, while considering the current trend of continuous improvement, the continuity of the project was advised based on the results of this study.
  Keywords: Healthcare reform, Performance indicators, Evaluation, Hospitals, Lorestan
 • Raedeh Tavalaee *, Ahmad Ali Moazedi, Mohammad Kazem Gharibnaseri, Mohammad Reza Akhond Pages 103-114
  Background
  The effects of cholinergic system are applied through both nicotine and muscarinic receptors. Considering to muscarinic receptorsexistence in therat ileum, in this researchthe effectof carbachol (muscarinic receptor agonist) and scopolamine (muscarinic receptor antagonists) on the ileum contraction induced by KCl in adult male rats were studied.
  Materials And Methods
  The distal part of Wistar rat’s ileum was separated and its contractions were recorded under one gr stretching and 37 degree temperature in the bathroom containing the solution of Tyrode by Isotonic method. The ileum tissue separately affected by KCl then carbachol in the first group, KCl then scopolamine in the second group, scopolamine for 30 minutes then KCl in the third group and 10-3 M concentration of scopolamine for 30 minutesthen 10-2 M concentration carbachol in the fourth group.
  Results
  There was a significant difference between zero concentration and (10-2,10-3,10-4mg/ml) concentrations of carbachol (P
  Conclusion
  This study showed that different concentrations of carbachol enhance induced contraction by potassium chloride in a concentration-dependent manner and has a synergistic effect with potassium chloride. Also, different concentrations of scopolamine decrease induced contraction by potassium chloride in a concentration-dependent manner.
  Keywords: Contraction, Ileum, Carbachol, Scopolamine, Rat
 • Hoshang Afrouzan, Akram Abouie Mehrizi, Mohammad Ali Shokrgozar, Azar Tahghighi, Ali Eshaghi, Navid Dinparast Dgadid, Sedigheh Zakeri * Pages 115-125
  Background
  The emergence of antimalarial drug resistance is one of the great problems of malaria control and elimination of worldwide. In order to overcome anti-malarial drug resistance, cytotoxicity and in vivo anti-Plasmodiumal activity of four different Iranian propolis were investigated.
  Materials And Methods
  Four Iranian propolis samples were collected from four different regions of Iran and extracted by %70 ethanol and dichloromethane. The cytotoxicity of ethanolic and dichloromethane extract of propolis, using L969 fibroblast cell lines, were evaluated by MTT assay. The in vitro anti-Plasmodial activities of the propolis samples on BALB/c mice were assayed.
  Results
  The cytotoxicity results showed that ethanol and dichloromethane extracts of four Iranian propolis samples at doses of 25, 50, 100 and 200 µg/ml were non-toxic (P
  Conclusion
  Considering the drug resistance of P. falciparum to conventional medicine and its dangers, and the emergence of development cheap and safe anti-malaria drugs to control and eliminate programs. Further investigation on Iranian propolis as safe and anti-malarial drug is recommended.
  Keywords: Iran, Propolis, Cytotoxicity, Anti-plasmodium