فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/23
 • تعداد عناوین: 14
|
 • منصور فخری، امین احمدی*، رضا علی نسب، محمد کریمی گوغری صفحه 227
  در این تحقیق با هدف امکان سنجی و فرمولاسیون کاربرد سرباره فولاد در مخلوط های آسفالتی پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگدانه ای سرباره فولاد با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی، هفت سری مخلوط آزمایشگاهی که در هر یک از آنها نسبتی از سنگدانه آهکی با سنگدانه سرباره فولاد جایگزین شده بود ساخته شدند. با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه و سایر پارامترهای مارشال بدست آمد. همچنین آزمایشات تعیین مقاومت لغزندگی و خواص اصطکاکی مخلوط های آسفالتی حاوی مصالح سرباره ای با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی و روش پخش ماسه بر روی نمونه های دال شکل انجام شد. نتایج نشان داد که در مخلوط ساخته شده با مصالح سرباره ای، پارامتر های استقامت مارشال، وزن مخصوص و مقاومت لغزندگی افزایش چشم گیری پیدا می کند ولی مصرف قیر و فضای خالی مخلوط به طور قابل توجهی افزایش می یابد. این در حالی است که در مخلوط هایی که در آنها تنها بخشی از مصالح درشت دانه آهکی با مصالح سرباره ای جایگزین شده است با بهبود قابل قبول در پارامترهای ذکر شده، مصرف قیر و فضای خالی مخلوط نیز در حدود متعارف و مجاز قرار می گیرند. در این تحقیق همچنین حساسیت رطوبتی مخلوط ها به روش آشتو T-283 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های حاوی مصالح سربارهای است. بررسی پتانسیل انبساطی مخلوط ها نیز نشان داد که انبساط نمونه های حاوی سرباره فولاد پس از 7 روز کمتر از 1% است.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی داغ، سرباره فولاد، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی، مقاومت لغزندگی
 • محمدهاشم بتشکن*، فرشته رحیمی الماسی صفحه 239
  هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای تامین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای در ایران با تمرکز بر ظرفیتهای بازار سرمایه می باشد. کسری منابع دولتی و مشکلات سیستم بانکی در ایران، توجه ها را به بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های زیرساختی معطوف نموده است. لیکن بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه محقق نخواهد شد، مگر به واسطه ابزارها و نهادهای مالی مناسب که در بستری از قوانین و مقررات دقیق و شفاف ارائه شده باشند. در این پژوهش، برمبنای روش تحقیق آمیخته، درابتدا مستندات، به شکل نظام مند بررسی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد تا بر مبنای استراتژی مهندسی مالی اسلامی مبتنی بر پاسخ به نیاز، الگوی اولیه طراحی شود. حصول اطمینان از تناسب الگوی اولیه با روش دلفی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در دو بخش انجام شد. در بخش اول یا بررسی های فقهی، علاوه بر تکمیل پرسشنامه (8عدد) و انجام مصاحبه (4بار) ، موضوع از طریق استفتا از مراجع تقلید عظام (8فتوا) و درنهایت بررسی در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (4جلسه) بررسی شد. در بخش دوم در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید. در انتها با استفاده از طرح مثلث سازی، نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع بندی گردید. الگوی پیشنهادی با اکثریت آرای اعضای گروه دلفی مورد تایید قرار گرفت که در سه حوزه ابزار مالی، نهاد مالی و قوانین و مقررات ارائه شده است. در حوزه ابزار مالی اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهادشد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید به تایید خبرگان رسید. در حوزه نهاد مالی پیشنهاد ایجاد صندوق های سرمایه گذاری زیرساخت، نهاد یا نهادهای متولی، موسسات رتبه بندی و انجام برخی امور توسط صندوق توسعه حمل و نقل ارائه شد. در حوزه قوانین و مقررات برخی تغییرات جهت تسهیل تامین مالی پروژ ه های راه از طریق بازار سرمایه پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: تامین مالی، طرح زیرساخت، حمل ونقل جاده ای، بازار سرمایه
 • فرشید رضا حقیقی*، شهرام عباسی صفحه 263
  یکی از بخش های بسیار مهم مهندسی ترافیک مسئله ی عابرین پیاده است. به علت ویژگی های معمول شخصیتی، انتظار رفتار غیرمحتاطانه از عابرین نوجوان دور از ذهن نیست. همچنین در کشور ایران تعداد بسیار زیادی از مراکز تحصیلی و آموزشی که اساسا مورد استفاده ی نوجوانان قرار می گیرند در حاشیه ی راه های برون شهری واقع هستند و تردد عابرین پیاده در کنار چنین موسساتی مکررا مشاهده می گردد. بررسی اندرکنش عابرین با وسایل نقلیه و جریان ترافیک در این نواحی می تواند در راستای بهبود ایمنی و تسهیلات عابرین نتایج مفیدی را ارائه کند. در این پژوهش دانش آموزان به عنوان یکی از آسیب ‏پذیرترین قشرهای عابرین پیاده در جاده های برون شهری مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها از فیلم ویدئویی ضبط شده از محل عبور دانش آموزان 3 مدرسه، در جاده ای برون شهری واقع در شهرستان محمودآباد استان مازندران، طی سه روز کاری هفته استخراج گردید. سپس احتمال عبور عابرین از عرض خیابان با استفاده از نرم افزارspss و مدل رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای زمان انتظار قبل از عبور، فاصله وسیله نقلیه خط دور و مقدار سرفاصله بر احتمال عبور عابرین از عرض جاده تاثیر بسزایی دارند. همچنین در بین متغیرهای تاثیر گذار مقدار سرفاصله بیشترین تاثیر را در احتمال عبور عابرین داشته است.
  کلیدواژگان: عابرین پیاده، ایمنی، احتمال عبور، رگرسیون لجستیک، سرفاصله
 • مصطفی حسن پور، نورالدین دبیری* صفحه 275
  مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یکی از استراتژی های معمول در زنجیره تامین است که در آن به فروشنده اجازه داده می شود تا از طرف خریدار با توجه به محدودیت های ذکر شده در قرارداد در مورد زمان و مقدار تحویل تصمیم گیری کند. در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک فروشنده و چند خرده فروش تحت استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده را با وجود محدودیت گنجایش انبار خرده فروش و جریمه برای اضافی موجودی انبار با درنظر گرفتن شیوه های مختلف حمل و نقل با ظرفیت های مختلف ارائه شده است. سپس با ارائه روش حل ابتکاری مدل برنامه ریزی غیرخطی عددصحیح بدست آمده حل شده است. در این مدل چرخه سفارش دهی خرده فروشان مستقل از یکدیگر و فروشنده عمل می کند. همچنین تنوع و هزینه های حمل و نقل سفارشات نیز براساس مقدار سفارش و روش حمل در نظر گرفته شده است. هدف از ارائه این مدل و روش حل یافتن مقدار سفارش و تعداد ارسال های فروشنده به خرده فروش ها و روش حمل ونقل سفارشات برای کمینه سازی هزینه کل موجودی و حمل و نقل به خصوص برای مسائلی با ابعاد بزرگ در زمان کم است. پس از ساخت مدل ریاضی، از نرم افزار لینگو و روش ابتکاری برای یافتن مقادیر بهینه در مثال های عددی استفاده شد نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش تعداد خرده فروش ها پیچیدگی و زمان حل مدل توسط لینگو به سرعت افزایش می یابد و روش حل ابتکاری پیشنهادی توانست مسائل را به خصوص در ابعاد بزرگ با دقت بیشتر و در زمان بسیار کمتر حل کند.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی توسط فروشنده، یک فروشنده و چند خرده فروش، هزینه حمل و نقل، روش های حل و نقل، روش ابتکاری
 • محمدحسین ایوبی، نورالدین سلیمی* صفحه 291
  امروزه حمل ونقل ریلی به عنوان یکی از سیستم های حمل نقل، با توجه به مزایایی مانند: حفظ محیط زیست، مصرف پایین انرژی و قابلیت جابجایی انبوه مسافر و بار از جایگاه ویژه ای برخوردار است که باید تلاش کند همواره این جایگاه را در دنیای رقابتی حمل ونقل حفظ کند. دانش نه فقط به عنوان یک مزیت رقابتی بلکه تنها منبع و سرمایه رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود؛ بنابراین سازمان ها باید به شیوه ای هدفمند دانش خود را مدیریت و متناسب با شرایط، استراتژی مناسبی برای آن انتخاب کنند که برای این منظور باید عوامل سازمانی زیادی مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان راه آهن استان یزد انجام شده است. در این پژوهش به دو جامعه آماری رجوع می شود؛ جامعه آماری اول خبرگان درزمینه ی مدیریت دانش و جامعه آماری دوم شامل مدیران ارشد و کارکنان سازمان راه آهن استان یزد به تعداد 120 نفر است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. داده های پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی و نیز ماتریس اهمیت عملکرد و با نرم افزار Super Decision و SPSS تحلیل شد. طبق یافته ها، پنج معیار به ترتیب اولویت: ماهیت کار سازمان (13/0)، استراتژی کسب وکار (10/0)، فرهنگ سازمانی (095/0)، ساختار سازمانی (09/0)، محافظه کاری مدیران (087/0) و اندازه سازمان (079/0) شناسایی شد که با توجه به اهمیت بالا و عملکرد پایین دو معیار ماهیت کار و فرهنگ سازمانی بهتر است که سازمان راه آهن استان یزد تمرکز بر روی این دو معیار را در اولویت کار قرار دهد تا از این طریق منابع (زمان، سرمایه مالی و انسانی) را به صورت اثربخش و کارا تخصیص دهد و عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: حمل ونقل ریلی، راه آهن استان یزد، مدیریت دانش، فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، تکنیک DEMATEL فازی
 • عزیزاله جعفری، آیلین صادقی سروستانی* صفحه 307
  از چالش انگیزترین مسائل موجود در مدیریت زنجیره ی تامین (SCM) مسئله ی مکانیابی تسهیلات (FLP) و مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) می باشد که بررسی مجزای این دو مسئله، افزایش هزینه ها و مدت زمان برنامه ریزی را نتیجه می دهد. لذا مسئله مکانیابی_مسیریابی (LRP) با در نظر گرفتن همزمان FLP و VRP در SCM مطرح می شود. مدیر شرکت ها همواره با این مسئله مواجه هستند که تامین تقاضای هر مشتری تنها توسط یک وسیله نقلیه سود بیشتری را نتیجه می دهد یا تحویل تقاضای آنان در چند بخش منجر به افزایش سود می شود. برای پاسخ به این مسئله نیاز است که هزینه های بدست آمده از حل LRP و مسئله ی مکانیابی_مسیریابی با در نظر گرفتن فرض تحویل چند بخشی تقاضای مشتریان (SDLRP)مقایسه شود. لذا این مقاله به معرفی مدل SDLRP می پردازد، که تا به حال در مقاله ای دیده نشده است. با توجه به NP-Hard بودن این مسئله، مدل ریاضی پیشنهادی توسط نرم افزار CPLEX10.1 برای نمونه مسائل در اندازه های کوچک اجرا و دو الگوریتم جستجوی ممنوع (TS) و آنیل شبیه سازی شده (SA) برای ابعاد بزرگ مسئله ارائه می شود. پس از تولید مثال های آزمایشی جدید نتایج عددی حاصل از حل مدل توسط نرم افزار CPLEX10.1 و الگوریتم های پیشنهادی تحلیل شده است. نتایج گویای کارایی دو الگوریتم TS و SA و برتری الگوریتم SA نسبت به الگوریتم TS می باشد، به این معنا که در اغلب نمونه مسائل، الگوریتم SA در زمان کوتاه تر جواب های بهتری را ارائه می دهد. همچنین نتایج نشان می دهند در نظر گرفتن فرض تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان منجر به کاهش هزینه ی نهایی می شود، به ویژه اگر واریانس تقاضای مشتریان کوچک و میانگین آنها بین نصف و سه چهارم ظرفیت وسایل نقلیه باشد.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، مسئله ی مکانیابی-مسیریابی با تحویل چند بخشی تقاضا، جستجوی ممنوع، آنیل شبیه سازی شده
 • علیرضا عاملی*، سعید یوسف دوست، رضوان باباگلی صفحه 321
  در این تحقیق خصوصیات عملکردی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با کف قیر، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. در این تحقیق، با انجام آزمایشهای لازم برروی 90 نمونه ساخته شده، تاثیر میزان درصد قیر، نوع و میزان تراکم، دما و نوع عمل آوری برروی مدول برجهندگی و دانسیته نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. از تراکم مارشال و تراکم ژیراتوری جهت ساخت نمونه های آزمایشگاهی استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده، مقادیر مدول برجهندگی نمونه های متراکم شده با تراکم مارشال بیشتر از مقادیر مربوط به تراکم ژیراتوری بود. همچنین میزان قیر بهینه نمونه های متراکم شده با تراکم مارشال متناظر با بیشینه دانسیته آنان بدست آمد. در بررسی تاثیر درصد قیر، مشاهده شد که حساسیت نمونه های متراکم شده با تراکم ژیراتوری نسبت به تغییرات درصد قیر، کمتر از نمونه های متراکم شده با تراکم مارشال است. همچنین در نمونه های عمل آوری نشده، مدول برجهندگی نمونه های متراکم شده بوسیله روش های تراکمی که انرژی بیشتری اعمال می کنند (75 ضربه مارشال و ژیراتوری) کمتر از نمونه های متراکم شده توسط تراکم مارشال با 50 ضربه بود. از طرف دیگر در نمونه های خشک عمل آوری شده، اگرچه نمونه های متراکم شده با ژیراتوری نسبت به تراکم مارشال، وزن مخصوص بالاتری داشتند، اما مشاهده شد که نمونه های متراکم شده توسط تراکم مارشال، مقادیر مدول برجهندگی بالاتری در مقایسه با تراکم ژیراتوری از خود نشان دادند. به علاوه در نمونه های عمل آوری اشباع مشاهده شد که نمونه های متراکم شده با تراکم ژیراتوری در درصد قیر بالاتر مدول برجهندگی بیشتری از خود نشان دادند. درنهایت بعلت درصد قیر نسبتا کم مخلوط های آسفالتی ساخته شده با کف قیر، تغییرات دما در مقایسه با مخلوطهای آسفالتی گرم، تاثیر کمتری بر روی مدول برجهندگی آنان گذاشت.
  کلیدواژگان: بازیافت سرد در جا، کف قیر، مدول برجهندگی، عمل آوری
 • دامون رزمجویی، مجتبی عباسپور*، محمد امین کوهبر صفحه 335
  در راستای بهبود عملکرد زنجیره تامین بنادر، ایجاد یک سیستم اندازه گیری عملکرد ضروری است. الگو های مختلف ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، معیارهای بسیاری برای ارزیابی عملکرد تعریف می کنند که از شاخص های کلی تا شاخص های عملیاتی بسیار تفضیلی را در بر می گیرد. به منظور ارزیابی زنجیره تامین بندر امام خمینی (ره)، ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای به بررسی اهمیت ویژگی های عملکردی زنجیره تامین (قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، پاسخگویی، مشارکت، هزینه و بهره وری) از نظر مالکان شناور ها پرداخته شده است. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. جهت اندازه گیری تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است .جهت آسیب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین بندر و اتخاذ راهبردهای بهبود، الگوی تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شده است. شاخص های شناسایی شده در قالب پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت بین 22 شرکت نمایندگی کشتیرانی ( مالکان شناور) در بندر امام خمینی (ره) توزیع گردید. پس از اولویت بندی شاخص های پرسشنامه، ماتریس اهمیت – عملکرد مربوط به مالکان شناور ها تشکیل شده است. نتایج حاکی از آن است که از نظر مالکان شناورها؛ اهمیت ویژیگی های عملکردی زنجیره تامین، در سطح بالا و یا قابل قبولی هستند. همچنین نحوه پاسخ دهی بندر به درخواست صاحب شناور یا نماینده و حفظ ایمنی شناور بیشترین اهمیت و مدت زمان انجام بازرسی سازمان استاندارد کمترین اهمیت را از نظر مالکان شناور ها در ارائه خدمات بندر امام دارد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، الگوی تحلیل اهمیت، عملکرد، بندر امام خمینی (ره)
 • جبارعلی ذاکری، علی فتحی* صفحه 349
  هجوم ماسه های روان به خطوط موجود راه آهن باعث رسوب ماسه روی خطوط و مسدود شدن خط آهن، کندی سیرو بعضا توقف قطارها، خروج از خط، صدمه زدن به ساختارو انعطاف خط ،خرابی علائم الکتریکی و ناوگان ریلی می گردد.رویکرد این تحقیق بازگذاشتن مسیر عبور ماسه با استفاده ازدال خط کوهاندار بوده است که در این زمینه به بررسی تاثیر فرم هندسی کوهان در عبور ماسه، بهینه کردن فرم موجود،تعیین فاصله بهینه فاصله ریل از کف دال و ارایه طرح بهینه جهت حرکت آسان ماسه پرداخته شده است. تحلیلهای سیالاتی درنرم افزار (به کمک مدلسازی عددی) براساس حداقل مقدار رسوب ماسه برروی دال ، مشخصات دانهبندی و ویسکوزیته و میزان ضریب فشردگی ماسه با اعمال سرعت و جهت باد انجام شده است. در این راستا با استفاده از اصول مکانیک سیالات(آیرودینامیک)، محدودیتها و الزامات طراحی و بارگذاری تروارسهای راهآهن و همچنین دال های طراحی شده، باکمک نرم افزارRhaino شکلهای مختلف هندسی کوهان که دارای رفتار آیرودینامیک مناسبی بودهاند طراحی و شبیه سازی شده است، این شکلها در ابعاد، ارتفاع و حجم های مختلف نظیر مدل دایره ای، مدل کمینه شده و... طراحی شده و با نرم افزار Fluentشبیه سازی انجام شده است. پارامترهایی که در این تحقیق در مدلهای مختلف مورداستفاده قرار گرفته است، شامل Vf (کسر نسبت حجمی) ، (Massجرم ماسه رسوبی بر دال خط کوهاندار) و (Qدبی ماسه عبوری) و V (حجم فرم هندسی) بوده است که در نتیجه تحلیل های صورت گرفته شکل با فرم دایره ای مخروطی با ارتفاع 20 سانتی متر (M-C20) به عنوان یکی از فرمهای هندسی دارای کارایی بهتر برای کوهان معرفی شده و مشخص شده است که مقاطع دایره ای شکل ماسه رابسیار سریعتر از سایر فرمهای بیضی ترکیبی کمینه شده(tmix (M- و بیضی ترکیبی معمولی (M-tmnx ) خارج می کنندو با توجه به تحلیل صورت گرفته و بررسی نمودارها افزایش ارتفاع کوهان ها لزوما باعث افزایش دبی ماسه عبوری در بازه زمانی تحلیل نشده است که لازم است در تعیین ارتفاع کوهان ها دقت مضاعف صورت گیرد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: دال خط، ماسه های روان، منطقه ماسه گیر، شبیه سازی جریان ماسه
 • سیدغلامرضا شیرازیان، پرهام حیاتی، محمدمهدی قانونی نیا* صفحه 363
  دال های بتنی ساخته شده در روسازی های بتنی بر اثر بارهای وارده تغییر شکل می دهند و این تغییر شکل باعث ایجاد ترک در مقطع آن ها می شود. در این پژوهش نقش ابعاد و ضخامت دال های مسلح(JRCP) تحت تغییرات دما و هواپیمای B777-300 بارگذاری شده است و مقدار و محل و عرض ترک ها بررسی شده است تا تاثیر هر کدام از آن تعیین شود. این تحقیق با مطالعات میدانی و تحلیل نرم افزاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش ضخامت و ابعاد دال بتنی، عرض ترک ها ناشی از تاثیر پارامتر اختلاف دما بیشتر شده است و با کاهش ابعاد دال بتنی، تعداد درزها افزایش یافته است که منجر به کاهش پیوستگی دال ها به همدیگر و افزایش نفاط بحرانی و ایجاد تعداد ترک های بیشتر شده است. همچنین با اعمال بارهای ناشی از چرخ که در لبه دال انجام شده است مقدار و عرض ترک ها بیشتر از حالت بارگذاری در وسط دال بتنی می باشد و رژیم ترک ها به صورت خطی تشکیل شده است . با بررسی عرض ترک ها در قسمت های مختلف دال ها بتنی شاهد هستیم که عرض ترک در سطح زیرین دال های بتنی نسبت به رویه بیشتر است. در خصوص محل تشکیل ترک ها در محل اعمال بار چرخ در مقطع زیر دال بتنی، ترک ها دقیق در مرکز سطح اعمال بار و در اطراف آن گسترش یافته است و در سطح رویه دال بتنی در اطراف محل تماس چرخ و به شکل شعاعی تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: تغییرات دما، بار چرخ هواپیما، دال بتنی، رژیم ترک ها
 • حمیدرضا کمالان*، علی ولایی صفحه 375
  مصرف انرژی ناشی از سوخت فسیلی عامل مهم تولید گاز های گلخانه ای می باشد. از آنجاکه حمل و نقل یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در کشور می باشد، بررسی میزان مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای برای برنامه ریزی کاهش انتشار آن بسیار حائز اهمیت می باشد. با عنایت به جایگاه حمل و نقل ریلی در برنامه ریزی های حمل و نقل، هدف این پژوهش بررسی میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اثر اجرای طرح های ریلی در ایران با استفاده از دو روش چهارچوب فعالیت-سهم-میزان-سوخت و UNFCCC؛ در دو سناریو اجرا و بهره برداری بیست ساله از طرح های در دست انجام ریلی (34 مورد) و عدم اجرای آن بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش کاهش انتشار بسیار محسوس از این طریق بوده است که انتشار حدود 44 ملیارد تن معادل دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل جاده ای در سناریوی دوم را به حداقل نصف در سناریوی اول تقلیل می دهد. همچنین کاربرد روش های یاد شده تنها 4% تفاوت در نتایج را نشان می دهند که موید نتایج مطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، ریلی، جاده ای، انتشار، گاز گلخانه ای
 • علی اصغر نظری شربیان، فواد کیلانه ئی *، امیرحسین عباس نیا صفحه 385
  همه ساله پلهای زیادی در زمان وقوع سیلاب های رودخانهای و بر اثر آبشستگی موضعی پایه ها و کوله ها تخریب می شوند. تاکنون روش های متعددی برای کاهش و کنترل عمق آبشستگی پیشنهاد و به کار گرفته شده است که از آن جمله میتوان به استفاده از سنگ چین، طوق، ساخت ریزشمع ها در جلوی پایه، ایجاد شکاف در پایه، استفاده از کابل، صفحات مستغرق و اصلاح شکل پایه اشاره کرد. در این تحقیق با استفاده از مدل عددی سه بعدی FLOW-3D مقدار آبشستگی موضعی در اثر برخورد جریان سیلاب با یک ستون گرد در شرایط آب زلال و بستر ماسه ای یکنواخت و برای روش های مختلف کنترل و کاهش آن محاسبه شده است. جریان حاوی رسوب به صورت جریان دو فازی آب - ماسه در نظر گرفته شده و برای تخمین پارامترهای آشفتگی جریان مدل RNG مورد استفاده قرار گرفته است. ارزیابی و صحت سنجی مدل عددی نیز با مقایسه نتایج محاسباتی با داده های آزمایشگاهی انجام شده است. در ادامه مقادیر آبشستگی موضعی در جلو و پشت پایه در یازده حالت مختلف پیشنهادی کنترل آبشستگی با پایه تنها مقایسه شده است. حالت استفاده از سنگچین با آبشستگی معادل 13 درصد پایه تنها، کمترین آبشستگی و حالت استفاده از تک شمع بقطر نصف پایه در بالادست با آبشستگی معادل 26 درصد پایه تنها، بیشترین آبشستگی را داشته است.
  کلیدواژگان: آبشستگی موضعی، پایه پل، کنترل و کاهش آبشستگی، شمعهای حفاظتی، سنگچین، طوقه دایرهای، مدل سازی عددی
 • رضا مویدفر*، طالب فیضی صفحه 401
  استفاده از شبیه سازی کامپیوتری یکی از مهم ترین ابزار کنونی تحلیل مهندسی ترافیک است. شبیه سازی یعنی بدونه نیاز به ساخت سیستم واقعی، بدونه اغتشاش در سیستم واقعی، بدونه نگرانی از تخریب سیستم واقعی و در واقع بدونه اینکه ضرر و زیانی متوجه سیستم شود، ما آزمایشات موردنظر خود را انجام، نتایج را تست و نسبت به سیستم واقعی سنجیده و در صورت مثبت بودن در واقعیت به مرحله اجرا درآوریم. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای – فیش برداری – و تحلیل آن ها و همچنین شبیه سازی و طراحی سازه مورد نظر بوده که هدف از این مطالعه بهبود شبکه های دسترسی در شهرهای متوسط و مورد مطالعه شهر سنندج مرکز استان کردستان می باشد. حجم ترافیک میدان آزادی بزرگترین میدان اصلی در هسته مرکزی شهر به انضمام میدانها و تقاطع های اطراف محدوده مطالعه و برای شبکه وضعیت موجود و سه سناریوی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار ایمسان شبیه سازی انجام شده است. به کمک خروجی های نرم افزار پارامترهای موثر مانند جریان، چگالی، سرعت، زمان تاخیر، زمان توقف، کل مسافت سفر، کل زمان سفرمورد بررسی و نهایتا متغیرهای موثر بر بهبود ترافیک شهری برای وضعیت موجود و سناریو های مطرح شده بوسیله نمودارها و جداول بررسی و بهترین سناریو برای اجرا انتخاب گردیده است.در مقایسه شبکه ها(سناریوهای پیشنهادی با وضعیت موجود) می توان نتیجه گرفت که در بعضی از تقاطع ها با تغییر زمان بندی چراغ ها نمی توان بار ترافیکی را در آن نقطه را کاهش داد، بنابراین ایجاد تقاطع غیر همسطح در تقاطع های شریف آباد و کوسه هجیج می تواند بهترین راه حل باشد و اینکه شاید با ایجاد تقاطع غیر همسطح سرعت خودروها آنچنان افزایش نیابد، لاکن می تواند ترافیکی روان را ایجاد و آرامش و راحتی برای رانندگان و شهروندان گرامی را به مراه داشته که هدف اصلی این پژوهش می باشد. همچنین تعریض خیابانها، اجرای پیاده راه، ممنوعیت پارک حاشیه ای و گردشها و چراغدار کردن یکسری از تقاطع ها، احداث پل هوایی استاندارد در تقاطعات و میدان آزادی می تواند در بهبود عبور و مرور و ترافیک و کاهش تصادفات موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: مشکل ترافیک شهری، میدان، تقاطع، زمان بندی چراغها، شبیه سازی، نرم افزار ایمسان
 • مسعود یقینی*، مریم طالبی صفحه 415
  یکی از تکنیک هایی که به سازمان ها جهت دستیابی به اهدافشان یاری می دهد، تکنیک تجزیه و تحلیل سیستم ها است. مقاله حاضر نتیجه پروژه تحقیقاتی است که به منظور تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت واگن های باری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. سیستم مدیریت واگن های باری شامل دو زیر سیستم توزیع و سیر واگن های داخلی و توزیع و سیر واگن های خارجی می شود. در این مقاله به تجزیه و تحلیل زیر سیستم توزیع و سیر واگن های خارجی پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل این سیستم که در حال حاضر به صورت نیمه مکانیزه درآمده، برای بررسی و یافتن نیازمندی ها و مشکلات آن ضروری است. برای انجام این تحقیق از متدولوژی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم ها استفاده شده است. پس از انجام مراحل مربوط به تحلیل وضعیت موجود و مستندسازی و ارزیابی آن، مشکلات سیستم موجود شناسایی و نیازمندی های سیستم مطلوب تعیین گردیده است. بر اساس مشکلات و نیازمندی های شناسایی شده، اقداماتی جهت بهبود و اصلاح وضعیت موجود ارائه و مدل های وضعیت مطلوب طراحی گردیده است..
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل سیستم، متدولوژی ساخت یافته، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیریت واگن های باری خارجی
|
 • M. Fakhri, A. Ahmadi*, R. Alinasab, M. Karimi Gogheri Page 227
  This paper investigates the feasibility of incorporation of steel slag into the hot mix asphalt. To this end, firstly, physical phases and morphology of steel slag were evaluated through XRD and SEM. Then, seven asphalt mixture types in which different proportions of natural aggregates were substituted with steel slag aggregate were prepared and their volumetric properties and optimum bitumen contents were obtained in accordance with standard Marshall mix design. Moreover, the frictional characteristics of mixes were examined in laboratory and field by means of British pendulum and sand patch methods. Results showed that Marshall Stability, specimen bulk specific weight, and surface friction as well as bitumen consumption and air void content significantly increase as a result of incorporation of steel slag aggregates. However, while Marshall Stability and friction noticeably improved in asphalt mixes in which only coarse part of aggregates were substituted with steel slag aggregates, their air void and bitumen contents remained in acceptable range. Assessing the moisture susceptibility of mixes revealed that mixes containing steel slag are less affected by moisture. In addition, the expansion potential of asphalt mixes in which all the aggregates were replaced with steel slag aggregates found to be less than 1%.
  Keywords: HMA, Steel Slag Aggregates, XRD, SEM, Friction Strength
 • M. H. Botshekan*, F. Rahimi Almasi Page 239
  The objective of this research is to design a model for financing the infrastructure road transport projects in Iran through the capital market. The government’s resource deficit and problems in the Iranian banking system have drawn more attention to the capital market as a source of financing. However, an effective use of the capital market rests on the premise that the suitable instruments and institutions exist and apply accurate and transparent rules and regulations.
  Based on the mixed method, first, a systematic review was done and half-structured interviews were undertaken with experts until the primary pattern was designed according to the Islamic financial engineering strategy based on satisfaction of the needs. To approve the primary pattern, the Delphi technique was applied using questionnaires and interviews in two parts. In jurisprudential or first part, 8questionnaires were filled, 8fatwas were issued and 4interviews were carried out. Moreover, the issue was approved in the Sharia board of Securities and Exchange Organization of Iran in 4meetings. In the second part or the field of roads, capital market and university, 41questionnaires were filled, 28interviews were carried out and 9group meetings were held. The proposed pattern was approved by the majority of delphi group which is provided in three fields namely instruments, institutions and rules and regulations. The conclusion provided support for the use of Project Jualah, Manfaah and ABS. The operational model of Project Jualah securities was designed as a new Islamic security and approved by experts. In institutions sector the conclusion provided support for the development and use of infrastructure investments funds, custodians and rating agencies as new institutes as well as some actions to be undertaken by the Transportation Fund. Finally in the field of rules and regulations, some changes were proposed to facilitate the financing of road projects through the capital market.
  Keywords: Finance, Infrastructure, Road Transport, Capital Market
 • F.R. Haghighi, Sh. Abbasi Page 263
  One of the very important issue of pedestrian traffic engineering is. Due to the typical characteristics of personality, reckless behavior expected of young pedestrians not far-fetched. In Iran, a large number of educational centers are located mainly used by teenagers are located on the periphery of suburban roads and pedestrian traffic is frequently seen with this type of institution. Study the interaction of vehicle and pedestrian flow these areas can improve traffic safety and pedestrian facilities to provide useful results. In this study, students as one of the most vulnerable pedestrians in suburban roads were analyzed and recorded video data from the past 3 school students in suburban road in the city of Mahmudabad, Mazandaran province, the three working days of the week were collected. The possibility of pedestrians crossing the street width using SPSS software and logistic regression were used. The results showed that the waiting time before passing away vehicle and the amount of headway on the possibility of crossing the line pedestrians across the road are very effective. Among the factors influencing the amount of headway had the greatest impact on the probability of passing pedestrians.
  Keywords: Pedestrian Safety, the Possibility of Passing, Logistic Regression, Headway
 • M. Hasanpour, N. Dabiri* Page 275
  The vendor managed inventory is one of the common policies in supply chain partnership that allows a vendor to place orders on behalf of the customers according to the constraint that are agreed upon a contractual agreement. In this paper, we propose a two-echelon supply chain model consisting of a single vendor and multiple retailers under the VMI strategy which specifies the space limits of the retailer's warehouses and penalty costs for excess of stocks by considering different transportation modes under different capacities. Then, the resulted non-linear programming model by proposing a heuristic method. In this model, retailers’ order cycles are considered independent of each other and also independent of the vendor’s distribution cycle. Furthermore, the costs associated with the variety of the items and their shipping is considered based on the orders quantities and transportation mode. The aim of the proposed model is to determine the quantity of the orders along with the number of shipments received by retailers and transportation mode such that the total inventory and transportation costs of the chain are minimized jointly, especially for large dimension problems in a short time. The exact optimal solution of this model is obtained by coding in common mathematical optimization software, Lingo, and the result is compared with the result derived from our proposed heuristic method. It is found that the running time of the exact solution is highly affected by the increase in the number of the retailers, and the suggested heuristic method is capable of solving the model in a much less time.
  Keywords: Vendor Managed Inventory, Single Vendor, Multi Retailers, Shipment Cost, Transportation Methods, Heuristic Method
 • M. H. Abooie, N. Salimi* Page 291
  Today, rail transportation as one of the transportation systems, according to advantages such as: environmental protection, low energy consumption and mass movement of passengers and cargo is of great importance and it should always try to maintain this position in the competitive world of transportation. Knowledge is not only assumed as a competitive advantage, but the only source of investment and competitiveness for enterprises. So, organizations should manage their knowledge in a purposive manner and choose a proper strategy on the basis of conditions and for this purpose a lot of organizational factors should be considered. This study aimed to identify and assess the factors affecting the choice of knowledge management strategy in railway of Yazd province. In this study, two groups are examined; the first population is the experts in the field of knowledge management and the second population includes senior managers and staff of railway Yazd with the total number of 120. The kind of study in terms of purpose is applied research, and in terms of data collection is a cross-sectional survey which was conducted by questionnaire. Data analysis was conducted using a combination approach through ANP and fuzzy DEMATEL and the importance of performance and matrix were analyzed with SPSS software and Super Decision. According to the findings, five criteria were as follows: the nature of the organization (0.13), business strategy (0.10), organizational culture (0.095), organizational structure (0.09), manager's conservatism (0.087) and size of the organization (0.079). Due to the high importance and low performance of the nature of the organization and organizational culture, it is better that the railway organization of Yazd province focuses on these two criteria, so in this way allocate resources (time, financial and human capital) effectively and efficiently and improve organizational performance.
  Keywords: Railroad Transportation, Railway of Yazd, Knowledge Management, Network Analysis Process (ANP), DEMATEL Fuzzy Techniques
 • A. Jafari, A. Sadeghi* Page 307
  The most challenging problems in Supply Chain Management are Facility Location Problem (FLP) and Vehicle Routing Problem (VRP) which considering these two in separate, results in larger costs and planning time. Therefore, Location Routing Problem (LRP) will be addressed by considering VRP and FLP in SCM simultaneously. Company managers always face this problem whether serving each costumer’s demands by one vehicle ends in higher benefits or delivering their demands by more than one vehicle. Answering this issue needs comparing the obtained costs of LRP to the obtained costs of Split Delivery Location Routing Problem (SDLRP). This article presents a mixed-integer linear programming model of SDLRP. The mathematical model of this problem has never been seen in any article. Since it’s a NP-hard problem, the proposed model is run by cplex10.1 software for the small size instances, and for the large size instances, two algorithms, tabu search and simulated annealing are presented. After generating the new experimental instances, the numerical results of problem solving using cplex10.1 software and the suggested algorithms are analyzed. The results show the efficiency of the two algorithms, Tabu search and simulated annealing, and superiority of SA algorithm over TS algorithm, meaning that for most instances, the SA algorithm finds better solutions in a shorter period of time for large size instances. The results also show that considering the assumption of split delivery of customers’ demand leads to final cost reduction, especially when the demand variance is relatively small and the mean demand is greater than half the vehicle capacity but less than three quarters of the vehicle capacity.
  Keywords: Supply Chain, Location-Routing Problem with Split Delivery, Tabu Search, Simulation Annealing
 • A.R. Ameli*, S. Yousefdoost, R. Babagoli Page 321
  In this paper an attempt is made to evaluate the engineering characteristics of asphalt mixtures made ​​with the foam bitumen. In this study, several tests were conducted on 90 samples to evaluate the effect of bitumen content, type of compaction, temperature and curing time on resilient modulus and density of the samples. Marshall and Gyratory compaction method was used to prepare laboratory specimens. According to the results, the ​​ resilient modulus values of mixtures compacted with Marshall Method has a higher density than mixtures compacted with gyratory compactor. The optimum bitumen content of mixtures compacted with Marshall Method are determined corresponding to the maximum density of the samples. To evaluate the Effect of bitumen, it was found that the sensitivity of mixtures prepared with Marshall Method to changes bitumen content is lower than Gyratory compacted samples. In Samples with no curing, resilient modulus of compacted samples by applying higher compacting energy (75 blows Marshall and Gyratory) is lower than mixtures compacted with 50 blow of Marshall. On the other hand, on samples curing in dry condition although the gyratory samples have higher density compare to marshall samples, but it was observed that the samples compacted by the Marshall compactor have higher resilient modulus. In addition in samples curing in wet condition, gyratory samples have higher resilient modulus in higher percentage of bitumen. Finally, due to the relatively low percentage of bitumen in asphalt mixtures made ​​with the foam bitumen, temperature changes in comparison with hot asphalt mixtures have lower effect on the resilient modulus.
  Keywords: Cold In-Place Recycling, Asphalt Foam, Resilient Modulus, Curing
 • D. Razmjooei, M. Abbaspour*, M. Amin Kouhbor Page 335
  In order to improve supply chain performance of ports, create a system of performance measurement is essential. Different pattern assess supply chain performance, define criteria to assess performance that encompasses general indicators to detailed operational indicators. In order to assess supply chain of Imam Khomeini Port, using single-sample t-test to evaluate the significance of supply chain performance (reliability, flexibility, accountability, participation, cost and productivity) from the ship-owners perspective. Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test and skewness and kurtosis were used to assess the normality of the data. SPSS software was used to measure statistical analysis. Importance-Performance Analysis model is used to pathology and identify strengths and weaknesses of port supply chain and improve strategies. Identified indicators in the five-item Likert scale questionnaire were distributed among 22 shipping agencies (ship-owners) in Imam Khomeini Port. Matrix importance-performance of the ship-owners is formed after prioritizing the questionnaire indicators. The results indicate that the importance of supply chain performance characteristic, at a high level or are acceptable from the ship-owners perspective. As well as how port respond to the request of the ship-owners or representative and ship safety have utmost importance and duration of the standard organization inspection have least importance from the ship-owners perspective to provide Imam Khomeini Port services.
  Keywords: Supply Chain, Importance-Performance Analysis model, Imam Khomeini Port
 • J. A. Zakeri, A. Fathi* Page 349
  Moving sand and deposit them on existing tracks in the desert is one of the problems of traditional ballasted rail tracks. This problem resulted in Sand deposition on the railway lines and blocked, trains stopping, derailing, damaging to the structure and flexibility of the track and electrical signals and rolling stock. The thought of this research was to open the path of sand dunes using slab tracks hump , to do so we Analysis the effect of geometry hump in sand transport, optimize the previous plan form, determine the optimum distance of the rails and the floor slab and provide optimum design for sand easy movement with doing fluids essential analysis by software(using numerical model method) and on the basis of the least time that sand deposits on the slab in the direction and wind speed and set to obtain the optimum geometrical dimensions . In this context we have designed and simulated with the knowledge of mechanical fluids (aerodynamics), limits and requirements of designing and loading sleeper railway and also designed slabs, various geometrical shapes hump with the good aerodynamic behavior by using Rhaino software. These figures designed on the size, dimensions and height of the various modeling, such as circular model, minimized model, etc. and stimulated with the fluent simulation software. In this study ,the model parameters which used in assessment analyzing was included Vf (volume of fraction), Mass(sand weight ) and Q( flow of sand ) and V (volume of sand) that resulted in knowing a circular form conical shape with a height of 20 cm (M-C20) as one of the forms with better performance. It sended out the circular cross sections in the first stage of the sand entrance much faster than other forms of combination of normal oval (M-tnx) and minimumed elliptical (M-tmix) and based on the analysis done and study the diagrams, increasing the height of the hump does not necessarily increase the rate of sand passing that showed should be doubly careful in determining the height of the hump.
  Keywords: Slab Track, Dunes, Sandy Area, Sand Flow Simulation
 • S. Gh.R. Shiraziyan, P. Vayati, M. M. Ghahanouniya* Page 363
  Slab made of concrete pavement under the load deformation and deformation caused them cracks to the section.in this study the size and thickness of the concrete slab(JRCP) under the Temperature loading and aircraft B777-300in the amount and location and width of cracks were studied to determine the effect of it. The research field studies and library and using design software slab (safe) an analysis model is designed. The results show that by increasing the slab thickness and dimension, the width of the cracks under loads caused by the temperature difference is further reduced in size suggests continuity between the slap is low caused cracks and the increase of leave and the creation of critical that more is. The load carried by the wheel at the edge of the slab and the width of the cracks is more of a load in the middle of the slab and the cracks made linearly. By study the cracks on the slab with variable dimensions and load type shows that the with variable dimensions and load type shows that the width of cracks on the underside of the slab surface is greater than the surface .on the formation of cracks in the wheel load at the section of the slab. Leaving detailed in the center of the surface and spread it around in place of slab surface cracks around the back wheel and the radial shape is formed.
  Keywords: Temperature Variation, Aircraft Wheel Load, Concrete Slab, Cracking Regime
 • H. Kamalan*, A. Valaei Page 375
  Energy consumption through combustion of fossil fuels is the most important source of Greenhouse Gases (GHG). Since transportation is of the most important energy consumers, investigation on fuel consumption and GHG production to plan for reduction of GHG emission is highly important. Rail plans have a critical role in transportation planning. So, the aim of this study is to investigate the reduction of GHG emission through two scenarios: 20years operation of understudy rail projects, and having not them; through two
  Methods
  activity-mode share- fuel intensity- fuel type, and UNFCCC method. Results show that having not rail projects produces 44 Billion tons of CO2 equivalents. While, the first scenario’s GHG emission is half of the seconds. Also, difference between results of the two methods is just 4% which confirms the results.
  Keywords: Transportation, Railway, Roads, Emission, Greenhouse Gases
 • A. A. Nazari Sharabian, F. Kilanehei*, A. H. Abbasnia Page 385
  Every year many bridges during river floods are destroyed due to local piers and abutments scouring. Several methods have already been proposed and applied to reduce and control the depth of scour. For instance using riprap, collar, piles in front of piers, slot at piers, cables, submerged plates and modified pier shape. In the current study, the local scouring around a cylindrical pier has been investigated under normal and using different methods for scour reduction conditions by FLOW-3D numerical model and RNG model is used to estimate the flow turbulence parameters. Evaluating and validating the numerical model are carried out using the results of the physical model. In the following, amount of local scouring behind and in front of the pier in different 11 proposed scour reducing conditions is compared with solo pier. Applying riprap condition with 13% scouring of solo pier has the lowest scouring and using solo pile with half pier diameter in upstream with 26% scouring of solo pier has the highest scouring.
  Keywords: Local Scour, Bridge Pier, Scour Reduction, Controlling, Sacrificial Piles, Riprap, Circular Collar, Numerical Modeling
 • R. Moayadfar*, T. Faizi Page 401
  Using the computer simulation is one of the most important current tools for traffic engineering analysis. Simulation means to conduct the desired tests, test the results and compare them with the real system, and in case of positive results, apply it in reality; of course doing all these without requiring to the construction of the real system, without disturbing the real system, without concerning about the destruction of the real system, and in fact, without any losses to the real system. This research is conducted by using library studies – taking notes – and analyzing them as well as simulating and designing the desired construction. The aim of this study is to improve the access networks in the medium-sized cities and the case study is the city of Sanandaj, the center of Kurdistan province. The traffic volume of Azadi square, the main square located in the central core of the city along with the squares, intersections around the area have been studied, and the current conditions and three proposed scenarios have been simulated by means of Aimsun software. In comparing the networks (the proposed scenarios and the current condition), we can conclude that in some intersections, the traffic load of that point cannot be reduced by changing the timing of traffic lights; Maybe by constructing the interchange, the speed of vehicles will not increase significantly, but it can create a smooth traffic and bring comfort and peace for the respected drivers and citizens, these are the main aim of this study.
  Keywords: Urban Traffic Problem, Square, Intersection, Timing Lights, Simulation, Aimsun Software
 • M. Yaghini*, M. Talebi Page 415
  One of the important techniques that can help organizations to achieve their goals is systems analysis technique. This paper is the results of a research project. It analyzes the wagon system management of railway of the Islamic Republic of Iran. Wagon management system consists of two-sub systems, namely, domestic cars and foreign cars management systems. In this paper, the distribution and trend of foreign cars has been analyzed. In order to select a methodology, we have reviewed some methodologies and finally structured systems analysis and design methodology (SSADM) has been selected. This methodology has six main phases. The two first phases, namely, investigation of the current environment and business system options have been implemented. We have implemented of it. After analyzing the current situation and documenting and evaluating, the problems and requirements of a new system have been determined. Based on the identified problems and needs, measures to improve the present system and the desired situation model are designed.
  Keywords: Systems Analysis, Structured Methodology, Iranian Railways, Foreign Cars Management