فهرست مطالب

نشریه هنرهای کاربردی
سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/10/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا طوبایی، مریم کامیار صفحات 5-12
  نقاشی قهوه خانه ای به سبب محیطی که با نقل داستان های اسطوره ای و مذهبی همراه بوده وابسته و متاثر از نقالی است. بررسی تطابق صوت و تصویر در این نوع نقاشی با توجه به متاثر بودن نقاشی قهوه خانه ای از نقالی مورد نظر این پژوهش است. نقاشی قهوه خانه را از لحاظ مضمون به سه دسته ی «رزمی»، «مذهبی» و «بزمی» تقسیم می کنند. نقالی نیز در هنرهای نمایشی ایران بر پایه ی درون مایه و شکل اجرا به سه گونه ی «نقل داستان های شاهنامه»، «نقل قصه ها و افسانه های تاریخی» و «نقل وقایع دینی» تقسیم می شود. با توجه به محدود بودن منابع نقالی، موضوع مختص به داستان های شاهنامه شد و نقل و نقاشی مشهور و واضح، با موضوعی یکسان را انتخاب نموده و به بررسی شباهت ها و تفاوت های روایت داستان در نقاشی و نقالی پرداخته شد. روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای و رویکرد اتخاد شده تحلیل محتوا است. در نقاشی های قهوه خانه ای لحظه خاصی از داستان به تصویر در می آیند؛ لحظه ای که با توجه به نمودار صوتی صدای نقال در حیطه کنش صعودی یا نزولی و نقطه اوج قرار می گیرد. در این مقاله چهار اثر از نقاشی های حسین قوللر آقاسی با نمودار صوتی نقالی از آن نقاشی ها بررسی تطبیقی شده اند. در نتیجه ی این تحقیق روشن می شود که نقاشان قهوه خانه ای برحسب مضمون داستان و صدای نقال که در کنش صعودی، نقطه ی اوج و کنش نزولی، افت و خیز قابل توجهی دارد، اثر خود را در همین سه قسمت به تصویر درمی آورده اند.
  کلیدواژگان: صوت، تصویر، نقاشی قهوه خانه، نقاشی ایرانی، نقالی، نقل داستان های شاهنامه
 • محمدصادق میرزاابوالقاسمی صفحات 13-20
  شکل از جمله ویژگی های ظاهری مهرهای اسلامی محسوب می شود. این ویژگی یکی از وجوه مشترک میان حوزه های مختلف مهرشناسی نیز هست، اما مهم ترین تعریف آن را می توان چارچوب محیط اثر مهرها بر اسناد و مکتوبات دانست که درواقع از شکل صفحه هر مهر حاصل می شود.شکل یکی از نشانه های اعتبار دیوانی مهرها در اسناد بوده است و لااقل انتخاب آن در مهرهای رسمی پیرو قواعد مشخصی انجام می پذیرفته است.در مقاله پیش رو جایگاه شکل در نام گذاری و گونه شناسی مهرهای اسلامی، همین طورسیر تحول آن در مهرهای متاخر اسلامی بر اساس مطالعات کتابخانه ای و شیوه تاریخی- توصیفی بررسی خواهد شد.
  نتیجه این تحقیق نشان خواهد داد که هرچند شکل مهرهای متاخر اسلامی در دوران مختلف از یکدیگر متفاوت شده است، تنوع اشکال مهرهای رسمی و دیوانی را می توان در اشکال پایه هندسی محدود و توجیه کرد. بر این اساس، شکل غالب مهرهای حکام و رجال ایلخانی تا جلایری چهارگوش و چندگوش، مهرهای تیموری و ترکمانان دایره، و مهر صفویان مربع و مدور همراه با زائده هایی، که تاج یا کلاهک نامیده می شود، بوده است. شکل مهرهای رسمی پس از این دوران تا پایان قاجار نیز یک تغییر عمده داشته است و آن ترجیح شکل مربع به جای دایره بوده است.محدودیت اشکال پایه در مهرهای رسمی و حکومتی از یک سو به معذورات دیوانی در تهیه مهرهای رسمی باز می گردد و از دیگرسو به تحولات خط و ترکیب در تحریر این مهرها مربوط می شود.
  کلیدواژگان: مهرشناسی، مهرهای اسلامی، شکل مهرها، نام گذاری مهرها، ایلخانان، قاجاریان
 • مریم امین الرعایا، محمدتقی پیربابای صفحات 15-22
  اشتراکات و تمایزات نقشمایه ها بیانگر مشخصات هنری و تاریخی مکاتب مختلف است. در هر دوره تاریخی اصول و شیوه های خاصی در آثار هنری، مورد استفاده قرار می گیرد که تشکیل دهنده ی مکاتب هنری آن دوره هستند. در مکتب اصفهان بنا بر ضرورت آرایش کاخ ها، بناهای عمومی و خصوصی دیوارنگاری رونقی بی سابقه یافت و نقاشی دیواری در انواع مختلف جزء جدایی ناپذیر معماری شد.
  این مقاله در پی آن است، تا با توجه به اینکه ساخت کاخ های عالی قاپو، چهل ستون و هشت بهشت در یک دوره تاریخی بوده اند، طرح های اسلیمی آن ها را مورد مطالعه قراردهد تا پلی در جهت شفاف تر شدن و عمق بخشیدن به مباحث نظری مکتب اصفهان باشد. بنابر آنچه بیان شد، این پژوهش با بهره گیری از روش تطبیقی-تحلیلی به تقسیم بندی و مقایسه نقوش اسلیمی پرداخته تا گسترش و ویژگی های خاص این نقش را در هر سه کاخ مقایسه کند و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا اسلیمی های شناخته شده در این سه کاخ به یک صورت نقش شده اند و در کدام به صورت ویژه اجرا گردیده، همچنین ماهیت این نقوش با چه تغییراتی همراه بوده است و گذر زمان چه تاثیراتی بر روی این آرایه گذاشته است.
  نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی و آنالیز اسلیمی ها از نظر طرح، رنگ و توسازی نشان می دهد که حضور این نقوش در کاخ عالی قاپو، چهل ستون و هشت بهشت به ترتیب کم رنگ تر شده است و به مرور زمان هر چه از آغاز این مکتب فاصله می گیریم هنرمندان از نقوش اسلیمی کمتری استفاده کرده و به طرح های ختایی گرایش بیشتری نشان داده اند. تا جای که گستردگی و فراوانی طراحی و تنوع در نقش اسلیمی ها در کاخ عالی قاپو به خوبی مشهود است و در کاخ هشت بهشت به ندرت دیده می شود.
  کلیدواژگان: مکتب اصفهان، اسلیمی، عالی قاپو، چهل ستون، هشت بهشت
 • فتانه محمودی، اعظم حاج حسنی صفحات 21-34
  این مقاله، پژوهشی بینارشته ای در قلمرو هنر نگارگری و ادبیات تطبیقی است. نقد کهن الگویی (archetype)، رویکردی تلفیقی و میان رشته ای است که بر پایه مطالعات علومی چون روان شناسی، انسان شناسی، تاریخ ادیان و تاریخ تمدن، به تحلیل متون می پردازد. در این جستار با این دیدگاه، به تطابق نبرد خیر و شر و نمودهای آن درکهن الگوها، با تمرکز بر «شاهنامه فردوسی» و «خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی» پرداخته شده است. داستان های خاوران نامه، شامل‏ افسانه ها و داستان‏های خیالی از سفرها و جنگ‏ها و دلاوری های‏ حضرت علی (ع) می باشد. میان داستان و روایات این منظومه، جدال خوبی‏ و بدی است که به عنوان کهن الگوی «نبرد خیر و شر» مطرح می شود. در تحلیل بر شاهنامه فردوسی، تضاد دوبنی یا جدال نیک و بد را درونمایه اصلی شاهنامه می یابیم که همچون یک روح بر اجزای این اثر سترگ سایه افکنده است. بسامدداستانهاییکهدرشاهنامهبهطورمستقیمجدالعملیخیروشررادربرمی گیرند،دستکم دوبرابرداستان هاییاستکهبهدرونمایهدیگرمربوطاست. بر این اساس جدال خیر و شر (درونمایه عمده در شاهنامه) می تواند به عنوان ژرف ساخت الگوی روایت در ناخودآگاه جمعی ذهن بشر، کهن الگوی روایت به شمار آید. هدف از این مقاله، تطابق مضامین تقابلی خیر و شر در دو منظومه شاهنامه و خاوران نامه است. پس از بررسی چهار اثر از هر منظومه، که متضمن نبرد خیر و شر می باشند، می توان به تاثیرپذیری خاوران نامه از شاهنامه، در سه زمینه شخصیت های کهن الگویی ، نمادهای کهن الگویی و موقعیت ها و اعمال کهن الگویی پی برد.
  کلیدواژگان: شاهنامه، خاوران نامه، جدال خیر و شر، کهن الگو
 • سحر اتحادمحکم صفحات 33-44
  سربینه حمام وکیل شیراز، فضای وسیعی است که از زمان ساخت این بنا (دوره زند) تا پهلوی نقوشی بر آن مزین شده است. در دوره قاجار تصاویری از قصص قرآن کریم و ادب فارسی چون به معراج رفتن حضرت محمد (ص)، داستان حضرت یوسف (ع)، قربانی کردن اسماعیل به دست ابراهیم، شیخ صنعان و دختر ترسا شیخ عطار نیشابوری، خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد نظامی، داستان سلطان سنجر و پیرزن و صحنه هایی از شکار در قالب آهکبری نقش شده اند. این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که علی رغم گسستگی موضوعات و مضامین تصاویر سربینه حمام وکیل چه مضامین و نمودهای مشترک در بین نقوش سربینه می توان یافت، ارتباط و دلیل هم نشینی این تصاویر مذهبی و ادبی روایتگر سربینه در کنار هم چیست و چرا این تصاویر ادبی و مذهبی در فضای سربینه حمام نقش شده است. این پژوهش با روش نشانه شناسی و رویکرد نشانه شناختی پیرس و نظریه مثلث نشانه ای او (موضوع، نمود، تفسیر) وکشف معنای ضمنی نشانه بر اساس مضامین و عناصر مشترک موجود در آهکبری های مصور سربینه حمام انجام شده است. براساس یافته های تحقیق، با وجود گسستگی ظاهری مضامین و موضوعات مجاور هم می توان برخی درون مایه ها و نمودهای مشترکی چون «مهربانی و مهرورزی و محبت» و «میل به تحول و تکامل انسان به تقرب» را دید که ارزشی جهان شمول و نهادینه در نهاد انسان و به یک معنا فطری است. چنانکه نظاره مکرر و تعمق در این نقوش سبب تثبیت مضامین در ذهن کاربر حمام می شود و نقش تعلیمی آن، او را به کاربردی کردن این معانی ضمنی در زندگی روزمره خویش ترغیب می کند.
 • احسان آرمان، میترا ذاکرین صفحات 35-44
  روز و شب، سفید و سیاه، تاریک و روشن، ما در جهانی زندگی م یکنیم که بر پای هی این تضادها استوار است! نیک و بد، زشت وزیبالله! در آیین های ایران باستان این تضاد معانی گسترده و عمیقی یافته، تا آنجاکه در آیین زرتشت )سپنتا مینو و انگره مینو( 1 به صورت عنصری واحد، آفرینش را بنا نهاد هاند. جدال شیروگاو یکی از قدیمی ترین نقوش بکار رفته در هنر ایران می باشد.نگارندگان با انتخاب دو اثر کشتن گاو در تخت جمشید و نسخه ی کلیله و دمنه بایسنقری و تطبیق آن با یکی از حجاری های به جای مانده از کشتن گاو به دست میترا در آیین مهرپرستی ضمن اشاره به شباهت های موجود در این سه اثر تلاش می کنند تا باخوانشی اساطیری و آیینی ارتباط موجود در آن ها را بیان نمایند.در این مقاله روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی می باشد و روش پژوهش نیز به صورت توصیفی - تحلیلی است که شباهت ها وتفاوت ها طی جدولی، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.در مقاله حاضر پس از شرح کوتاهی از آیین مهری و نقش گرفت و گیر و اسطوره ی شیر و گاو، به مطالعه تصاویر گرفت و گیر درتخت جمشید و کلیله و دمنه بایسنقری، به مقایسه ی آن با کشته شدن گاو در آئین میترائیسم پرداخته و چنین نتیجه می گیرد که شباهتهای غیر قابل انکاری در این دو نگاره وجود دارد.شاید بیان ارتباط معنایی جدال شیر و گاو در تخت جمشید با آیین مهر و شباهت های موجود در عناصر بصری آن در پژوهش های متاخر مورد بررسی قرار گرفته باشد لیکن آن چه این نوشتار را متفاوت می نماید بیان امکان پیوستگی و گستردگی مفاهیم اساطیری از روزگار نگارش کلیله و دمنه تا به تصویر کشیدن آن در عصر تیموری و تبیین امکان خوانشی آیینی اساطیری از این متن بر اساس تصاویر موجود از داستان کلیله و دمنه می باشد.
  کلیدواژگان: میترائیسم، خوانش آیینی اساطیری، جدال شیر و گاو، تخت جمشید، کلیل هودمنه بایسنقری
 • پیوند توفیقی صفحات 45-57
  طناب های عشایری ایران یکی از انواع بافته های عشایری است که دارای انواع مختلف بوده و دارای کاربردهای مصرفی و تزئینی است. اقوام مختلف ایران هر یک به نحوی انواع مختلفی از طناب ها را بر اساس سبک منطقه ای، زیبا شناسی قومی و ویژگی های فرهنگی و اعتقادی خود ارائه داده اند. در این بررسی سعی خواهد شد تا به روش کتابخانه ای و میدانی نقاط اشتراک و افتراق طناب های عشایری دو ایل بختیاری و قشقایی مورد بررسی قرار گیرد. سوالات مطرح شده در این راستا عبارتند از: آیا نقوش به کار گرفته شده با مسائل اعتقادی و فرهنگی در ارتباط است و یا صرفا جنبه ی تزئینی آنها حائز اهمیت است؟ اشتراکات طرح و رنگ در طناب های دو منطقه چیست؟ پر کاربردترین نقوش و جفت های رنگی کدامند؟ روش های به کار گیری نقش و راه های شناسایی و تفکیک نمونه های بختیاری و قشقایی کدامند؟
  به این ترتیب مشخص خواهد شد که طناب ها و بندهای دو منطقه دارای روش های بافت، طرح ها و رنگ های منحصر به فردی می باشد و در بعضی از نمونه ها می توان اشتراکاتی بین طرح و رنگ بافته های دو منطقه یافت.
  کلیدواژگان: طناب دستبافت، بافته ی عشایری، ایل بختیاری، ایل قشقایی، طرح و رنگ
 • زهرا عرب صفحات 59-67
  گردشگری به عنوان یکی از مصادیق هنر- صنعت در جهان بسیار مورد توجه است، زیرا از یک سو می تواند مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت یک کشور تاثیر بگذارد و از سوی دیگر عاملی است جهت پاسداشت و حفظ و ترویج هنر در آن کشور؛ همچنین از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها یاد شده که طی سال های اخیر برای رفع چالش های اقتصادی و اجتماعی کشورها که با کاهش فعالیت های تولیدی و صنعتی رخ داده است، گامی مثبت در جهت اشتغال نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد خواهد بود.
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه ی اقتصادی در ایران و کشورهای عضو DCEO در سال های 0102 تا 3102 است. شاخص های توسعه اقتصادیمورد مطالعه در مطالعه ی حاضر شامل درآمد سرانه، توسعه انسانی و قدرت خرید ، همچنین شاخص های جهانی پذیرفته شده در صنعت گردشگری شامل مخارج دولت در گردشگری، نام تجاری جهت جذب گردشگر و بهنگام بودن اطلاعات گردشگری می باشد که با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری به مطالعه و تاثیر و رابطه شاخص های مربوطه پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که، صنعت گردشگری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و تاثیر آن در کشورهای انتخابی طی سال های مورد بررسی را داشته است و این اثر منفی ممکن است به دلیل پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل افزایش قیمت کالا و خدمات در فصل گردشگری، بالا رفتن قیمت زمین و به طور کلی افزایش هزینه ی زندگی ساکنان به گردشگری باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه اقتصادی، معادلات ساختاری، ایران، کشورهای DCEO
 • نیکو شجاع نوری صفحات 67-78
  در قرن جاری دولت ها به صورت هدفمند، مطالعات و اقداماتی را طرح ریزی و ترویج می کنند که باعث حمایت و تسهیل توسعه ی اقتصادی می شود. از جمله این اقدامات توجه خاص به صنعت گردشگری و جذب گردشگر با تاکید بر صنایع دستی محلی است. ایران تاکنون اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نداده است. با توجه به این که استان کردستان با وجود تمام شرایط بالقوه گردشگری و تنوع صنایع دستی، دومین استان محروم کشور محسوب می شود، این تحقیق با هدف کمک به رونق اقتصادی از نوع کاربردی بوده و به روش موردی و همبستگی به بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در این استان پرداخته است. از آنجا که گردشگری با تاکید بر صنایع دستی می تواند یکی از بهترین سازوکارها برای رفع محرومیت باشد، لازم است ابتدا نسبت به رفع مشکلات توسعه هریک بطور همزمان اقدام نمود. از جمله مسائل گردشگری در استان کردستان ایجاد جاذبه کافی برای گردشگران است که با توجه به تنوع و کثرت کارگاه های سنتی صنایع دستی محلی و زیبایی اشیای تولیدی آنها، بخشی از این جاذبه بالقوه در صنایع دستی این خطه وجود دارد. بنابراین در صورت ایجاد شرایط مناسب بازدید و خرید، این کارگاه ها گزینه قابل توجهی برای جذب گردشگران خواهد بود که خود به شکل مستقیم و غیر مستقیم، موجب رونق صنایع دستی و رشد اقتصاد استان می گردد. در انتها پیشنهاد می شود: 1.راه های عملی همیاری گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان، تبیین و به صورت دستورالعمل اجرایی ابلاغ گردد؛ 2.کلیه کارگاه های صنایع دستی استان با تمام خصوصیات آنها، شناسایی شود؛ 3.آموزش راهنمایان سفر در خصوص صنایع دستی محلی؛ 4.تبلیغات گسترده و تامین امکانات کافی و مناسب برای بازدید و خرید گردشگران از کارگاه های صنایع دستی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: صنایع دستی، گردشگری، کردستان، جاذبه های گردشگری، رابطه صنایع دستی و گردشگری
|
 • Zahra Toobaee, Maryam Kamyar* Pages 5-12
  Ghahve Khane painting is influenced by Naghali (narration) due to the atmosphere of narrating religious and mythical narration stories. Examination of sound and illustration adaptation in this type of painting, considering the influence of Naghali on Ghahve Khane painting, is the subject of this research. Ghahve Khane painting is divided into three categories by content: “martial”, “religious”, and “lyrical”. Naghali is also divided into three categories in the Iranian dramatic arts based on the form of performance and its theme: “narration of Shāhnāma stories”, “narration of historical stories and myths”, and “narration of religious facts”. Considering the limited sources of Naghali, Shāhnāma stories and popular narrations, paintings with the same subject were chosen ,so similarities and differences of narration in painting and Naghali were explained. A special moment of the story is illustrated in Ghahve Khane paintings; a moment that the narrator’s voice is limited in ascending or descending interaction considering the sound graph. Four paintings of Hossein Gholer Aghasi with audio narration chart of Master Torabi were comparatively studied in this article. This research reveals that Ghahve Khane painters prefer to illustrate the picture in ascending or descending interaction (tragic stories) due to attraction of the picture and the moment transformation of stories that has a greater influence in comparison with the beginning, middle, and end of a story; the moment that is observable by the audio chart (sound graph).
  Keywords: Sound, Ghahve Khane Painting, PersianPainting, Narration, Narration of Shahnama Stories
 • Mohammad Sadegh Mirzaabolghasemi Pages 13-20
  Shape is regarded as one of outward characteristics of Islamic seals. This characteristic, which is part of common traits of all different areas of seal studies, could be defined as framework of circumference of seals impression on written materials and documents, which in fact results from the shape of seals surfaces. Shape has been considered as one of the ways of recognizing the administrative validity of documents seals and its application, at least, in official seals has followed specific rules. Based on historical descriptive approach and desk studies, this essay deals with the role of the shape of seals in terming and typology of Islamic seals, as well as its evolution in late Islamic seals.
  The results indicate that although the shapes of late Islamic seals differ from each other through various periods, but the variety of shapes of administrative and official seals can be delimited and confined to basic geometric shapes. Thus, the main shape of Ilkhanid to Jalayirid rulers’ and dignitaries’ seals is that of rectangular and polygonal, Timurid’s and Turkmanan’s is circular, and Safavid seals are square and circular with additional small parts known as Taj or Kolahak. The shape of post-Safavid seals has been gone through a main change that is the predominance of the taste for square instead of circle.
  This limitation, on the one hand, is due to administrative rules considering construction of seals and, on the other, refers to evolution of writing script and composition in these seals.
  Keywords: Seal Studies, Islamic Seals, Shape of Seals, Terming the Seals, Ilkhanid period, Qajar Period
 • Fattaneh Mahmoudi, Azam Hajhasani Pages 21-34
  Archetypal criticism is an interdisciplinary approach that is based on the study of sciences such as psychology, anthropology, religious history and the history of civilization, which deals with the analysis of texts. In this article, with this approach, compare Battle of good and evil and its presence on Archetype patterns, focusing on Shahnameh by Ferdowsi and Khavaran nameh khosafi.In Khavaran nameh painting, where fairy tales and fantasy stories of trips and war and bravery of Imam Ali arises the old model of "Armageddon" comes.In the analysis of the Shahnameh, conflict, internal or main theme of the struggle between good and evil that we find the main theme of Shahnameh, That is such a spirit on the part of such a great work. Frequency Shahnameh stories that direct practical struggle of good and evil are involved, at least is double from another khavaran nameh. The struggle between good and evil (the major house dust mites in the Shahnameh) can be as deep structure of the narrative pattern in the collective unconscious of the human mind, considered the archetypal narrative. The purpose of this article is comparing the struggle between good and evil in shahnama and Khavaran nama. After study four paintings of each epic books paintings, Which involves a battle between good and evil are, we can realize, Shahnama’s influence on khavaran nama in three archetypal characters, archetypal symbols and archetypal situations and actions.
 • Sahar Etehadmohkam Pages 33-44
  Sarbineh of Vakil bath in Shiraz is a wide space of the building which is decorated with different motifs. In the Qajar era images of the Holy Quran in Persian literature like the story of the prophet's Muhammad(SAW) Ascension, the story of Prophet Yusuf(AS),sacrifice of Ismail, Sheikh Snaan and Teresa's daughter from Sheikh Attar poems', Khosrow and Shirin, Farhad and Shirin of Nizami poems', the Story of King Sanjar and the old Woman besides the hunting scenes have been depicted in Lime Berry into tore modelling.
  This study is based on the semiotics theory of Sanders Peirce(subject to interpretation) and reading stories of explicit meanings and implications of the discovery of themes and common elements of evidence-based Lime Berry sarbineh bathroom illustrated that semiotic science pays to them. According to this study, among the many semiotic theories, Pierce theory seemed a good idea because Pierce steps include identifying a good sign; on the other hand as both subject and audience interpretation of the signs and symptoms and understanding hidden meaning of image include barrier researcher or reader to understand the implications of our evidence stems. This paper attempts to find out the meanings and representations sarbineh images which are all based on the theory of Pierce sign icon and explores their relationship and the roles of interaction and juxtaposition works with narrative themes of sarbineh Vakil bath, lyrical mysticism. Despite the apparent fragmentation of paintings and issues surrounding some of the common used features are" the kindness, compassion and love" ,"desire for human evolution approach intended" are seen which has instituted a universal value thst is an innate human sense. The frequent use of the motifs, stabilized these concepts on the peoples’ mind and also a profound impact on the people to convey these concepts in the ordinary life.
  Keywords: Sarbineh, Shiraz Vakil bathroom, Qajar illustration, Pierce semiotic theory
 • Ehsan Arman, Mitra Zakerin Pages 35-44
  We live in a world,that is based on these conflicts! This is contrary to the broad meaning of the rituals of ancient Persia, even though in Zoroastrianism this conflict(Spenta Mino and Ankrah Mino) have established the creations .lion and bull dispute, One of the oldest Iranian art motifs are used. The authors choose the Baisonghor’s Kalila wa Dimna and the scene at Persepolis:killing the bull by lion, And comparing them with one of the carvings remains of Mithraism, in which Mithras is killing the bull. The research Tries to find similarities between them, although there are differences according to their historical and geographical position .In this article, the data is collected form library and written documents and Internet sources. The study also crosses – Analytical, That Similarities and differences in the tables are designed and have also been studied in comparative perspective. In this article, after a brief description of Mithraism rituals, legends and myths and symbols as well as lion and bull, the image of fighting in Persepolis and Baisonghor’s Kelileh and Dimna is studied and compared with the ritual killing of cattle Mithraism. And finally, it concludes that: In this picture there are undeniable similarities. Although many books and articles have been written about the fighting scene in Persepolis and it’s similarities with Mithraism,The main difference between this research and other studies is finding possible Widespread implications the writing of Kalila wa Dimna to paint mythological concepts in conjunction to Timurid era.
  Keywords: Mithraism rituals_Reading Ritual - mythological_conflict of lion_cow_Persepolis_Baisonghor's Kelileh_Demneh
 • Peyvand Tofighi Pages 45-57
  Nomadic ropes of Iran are one of nomadic woven industries that are various and have consuming and decorating uses. Different tribes of Iran have represented different types of ropes based on their regional style, tribal aesthetic and cultural and confidential features. This study attempts to investigate common and distinct points of nomadic ropes of Bakhtiari and Ghashghaie tribes by means of library and ground research. In this regard, The relevant questions are as such: -DO the applied figures relate to cultural and confidential issues or their decorative aspect matters? -What are the common grounds of design and color of the ropes in the two regions?
  -What are the most-frequently-used figures and colorful pairs?
  - What are the applied styles of figure,recognition ways and distinction of Bakhtiari and Ghashghaie samles?
  Keywords: Handicraft Rope, Nomadic Texture, Bakhtiarie Tribe, Ghashghaie Tribe, Design, Color
 • Zahra Arab Pages 59-67
  Tourism As an example of art- industry in the world is very interesting, because on the one hand can have direct or indirect impact on a country's industry and the other factors in order to protect ,preserve and promote the arts in the country, besides which is recognised tourism as an efficient catalyst for reconstructing the economic and social development of countries with a reduction in industrial activity, employment, human resources while it is resumed to create a positive step on Job oppertunities and income growth.
  The aim of this study was to investigate the relationship between art and industry of tourism on the growth and economic development in Iran and OECD countries in 2010 and 2013. Economic development indicators examined in this study include per capita income, human development and purchasing power, as well as universally accepted indicators in the tourism industry includes government spending on tourism, trade names and timeliness of tourism to attract tourists to use of structural equations to study the impact of the parameters of the relevant payments have been learned .The results of the model indicate that tourism has a negative impact on economic growth and its impact in select countries that have been studied over the years and this negative effect may be due to negative economic consequences such as rising prices of goods and services in the tourism, rising land prices and the overall cost of living is tourism.
  Keywords: Tourism, Economic Development, SEM, Iran, OECD's Countries
 • Nikoo Shoja Noori* Pages 67-78
  In the current age governments purposefully perform some studies and measures that cause supporting economic development, such as paying special attention to the tourism industry and absorbing tourists by emphasizing on local handcrafts. Iran has not done any outstanding activities in this area. Although Kordestan has the potentiality for tourism and the variety of handcrafts, it is the second unprivileged province in Iran. So, this study investigates the relationship between tourism and handicrafts in this province in order to help economic development. As tourism by focusing on the handicrafts can be one of the best ways to remove the deprivation, it is necessary to remove the development problems of each of them simultaneously. Creating enough absorption for absorbing the tourists is among the tourism issues in Kordestan according to the variety and number of traditional workshops of local handicrafts and the beauty of their products, there is the potential absorption in handcrafts in this area. So, if suitable conditions could be created, visiting and buying of these workshops is an outstanding option for absorbing tourists. Also, tourists can cause the development in handicrafts and economics of Kordestan directly and indirectly. At the end it is suggested that: 1. Practical ways of improving tourism and handcrafts in Kordestan should be stated and presented as an executive guideline; 2. All handicraft workshops of this province with their characteristics should be discerned; 3. Training trip leaders about local handicrafts; 4. Wide advertising and providing enough and suitable facilities for the tourists to visit and buy from handcrafts workshops.
  Keywords: Tourism, Tourism Absorption, Handicrafts, Relation between Handicrafts, Tourism, Kordestan