فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 126، تابستان 1396)
 • سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 126، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • ابوالفضل شاه آبادی *، بهرام سحابی، یونس سلمانی، آرش ولی نیا صفحات 1-20
  وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریبا ایده آلطی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییراتمعادلوتغییراتجبرانی، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتی های یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.
  کلیدواژگان: بیمه های اشخاص، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، رگرسیون به ظاهر نامرتبط، تغییرات رفاهی، ریسک و نااطمینانی
 • سعید مسکین نواز، محمود قربانی*، سید اکبر نیلی پور طباطبایی، حسینعلی نیرومند صفحات 21-40
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مولفه های تاثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگی های فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مولفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگی های فروش بیمه از پنج مولفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مولفه احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگی های بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگی ها برای ایجاد و حفظ توانمندی های مدیران، به ترویج احساس موثربودن مبادرت شود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیریت نیروی انسانی، صنعت بیمه، احساس موثربودن
 • سعید راسخی*، امیرمنصور طهرانچیان، رزا عالمیان صفحات 41-60
  بیمه صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه صادراتی بر صادرات جای تامل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه صادراتی توجه ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: بیمه صادراتی، صادرات، اعتبار، تامین مالی صادرات، داده های تابلویی
 • حسن رضا زین آبادی، مریم سلماسی*، عبدالله سلطانی ثانی، حمید طهماسبی صفحات 61-84
  مدلهای زیادی در زمینه کیفیت خدمات تعریف و مورد آزمایش قرار گرفته اند، اما هیچ یک از آنها به صورت خاص به خدمات بیمه های اتومبیل و به خصوص در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران نپرداخته اند. این پژوهش که به روش کیفی (نظریه زمینه ای) انجام شده است، به شناسایی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان بیمه اتومبیل پرداخته و نسبت به ارائه مدل اقدام کرده است. داده های ذهنی مشتریان از طریق آزمون تصویری، به صورت مکتوب از 98 مشتری حقیقی جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و منتخب در چارچوب نظریه زمینه ای و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای توسط دو ارزیاب تحلیل شده است. پایایی کدگذاری انجام شده نیز از طریق اندازه گیری کاپای کوهن در مراحل مختلف تحت کنترل قرار گرفته است. مدل نهایی ارائه شده برای مشتریان بیمه اتومبیل در سه لایه از عوامل (هسته، عامل، و مشخصه) و با سه نوع متغیر استخراج شده است. این مدلهای نظریه زمینه ای شامل 4 هسته عوامل مرتبط با 1) محصول و خدمات؛ 2) ارزش خدمات؛ 3) تعامل و 4) تصویر ذهنی هستند که هرکدام شامل عواملی هستند که برخی هم زمان افزایش دهنده و کاهنده رضایت، برخی غالبا فقط افزایش دهنده رضایت و برخی غالبا فقط کاهنده رضایت هستند.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، بیمه اتومبیل، روش تداعی، نظریه زمینه ای
 • مهدی صادقی شاهدانی، محمد مهدی عسگری، مقصود ایمانی، امیر ملکی نژاد* صفحات 85-106
  منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تامین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.
  کلیدواژگان: انفال، میادین و چاه های نفت و گاز، معادن ظاهری، معادن باطنی، بیمه چاه های نفت و گاز
 • عباس جلیلی*، حجت الله عبدالملکی، حسن معظمی صفحات 107-126
  نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاری های سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.
  کلیدواژگان: بیمه تکافل، مازاد بیمه تکافل، حقوق مدنی
|
 • Abolfazl Shahabadi *, Bahram Sahabi Pages 1-20
  Presence of moral hazard and adverse selection in insurance market increase premiums and lead to exit of high risk aversion individuals from the insurance market resulting in a loss of efficiency. Knowledge of insurance demand elasticities and measurement of the welfare effects of higher premiums, would help insurers adopt suitable remedial policies. This paper investigates this issue for individual insurances using AIDS during the period of 2006-2013. Marshallian and income elasticities indicate a weak relationship gross relationship between individual insurances. Furthermore, we find that life insurance is a luxury good and that supplementary care insurance and accident insurance are necessities. Hicks and Allen elasticities also suggest a weak net substitutability relationship between individual insurances studied. This relationship is stronger for life and accident insurances. According to E.V. and C.V. indices, the insurer, with the aim of reducing inefficiencies, can charge lump sum amounts instead of increasing premiums for low risk aversion individuals. If the insurer decides to increase premiums, it should compensate high risk aversion individuals by payments. Amounts transferred in the first case are much smaller than in the second case.
  Keywords: Individual Insurances, Almost Ideal Demand System, Seemingly Unrelated Regression, Welfare Changes, Risk, Uncertainly
 • Mahmuod Ghorbani *, Saeed Meskinnavaz Pages 21-40
  The main objective of this research is to identify indices and factors affecting the managers’ empowerment of insurance sales representatives and to develop these factors in the form of a model. In this study, both quantitative and qualitative approaches were used to construct the final model. In doing so, first, initial factors and indices relevant to the concept of empowerment were collected through the review of literature and then the final group consensus was achieved on each element by the modified Delphi technique and Kendall’s coefficient of concordance. The consistency and reliability of the proposed model was carried out by factor analysis and Cronbach’s alpha. The results of the present study indicated that the final model of insurance sales managers’ empowerment consists of five factors: the sense of effectiveness, self-esteem, competence, self-efficacy, and meaning. The structural equation modeling shows that the sense of effectiveness and self-esteem are highly correlated with empowerment at 95 percent confidence level. Thus, insurance representatives can develop empowerment to counteract the continuous changes through the sense of effectiveness, self-esteem, competence, self-efficacy, and meaning.
  Keywords: empowerment, Human Resource Management, Insurance Industry, Sense of Effectiveness
 • Saeed Rasekhi *, Amir Mansour Tehranchian, Roza Alamian Pages 41-60
  Export insurance facilitates export and global economic growth by decreasing and compensating commercial, political and economic risks. There are different opinions about the effect of export insurance on export. Despite this and since export insurance increases the cost of exports, a significant effect of export insurance on export deserves further investigation. The present research examines the hypothesis which is export insurance has a significant and positive effect on exports. For this, an econometric panel data of 40 countries (including 20 developed and 20 developing countries) during the period 2005-2013 has been employed. The results from the model confirms a significant and positive relation between export insurance and exports. Therefore, we suggest that policy makers and exporters pay special attention to export insurance.
  Keywords: Export Insurance, Export, Export Finance, Panel Data
 • Hassan Reza Zeinabadi, Maryam Salmasi *, Abdolah Soltani Sani, Hamid Tahmasbi Pages 61-84
  Although there are various models of "quality of service", none of them specifically look in to the service of "auto insurance". Furthermore those models have not been developed on Iranian social and economic environment. This study utilizes the qualitative method of grounded theory to identify factors affecting auto insurance customer satisfaction and provide a practical model. Subjective data of customers has been collected through an image test for 98 customers and has been analyzed through open, focal, and selective coding in the context of grounded theory, with the help of MaxQDA software and by two expert assessors. Reliability of the coding has been controlled by Cohen's kappa in each stages.
  The final model for auto insurance customers has three layers of factors (core, operating, characteristic) and has three types of variables. This model includes four core factors: 1) products and services; 2) the value of services; 3) interaction and 4) mental image. Some of these factors increase and decrease satisfaction, some others only increase and others just cause dissatisfaction.
  Keywords: Customer Satisfaction, Auto insurance, Associations Technique, Grounded Theory
 • Mahdi Sadeghi Shahdani, Mohammad Mahdi Askari, Maghsoud Imani, Amir Maleki Nejad* Pages 85-106
  Natural resources (Anfals) are the most important financial resource of the Islamic government. Oil and gas resources have extra importance because they are used as inputs for various industries, and as consumption goods by households, and generate export revenues. Based on jurisprudence texts and criteria, oil and gas fields are hidden mines and falls in the legal regime of Anfals. Therefore, their form of ownership depends on the existence of Islamic governments. In the absence of Islamic government, these resources are given to peoples. Upon formation of Islamic government, the religious authority controls these resources and should manage the revenues to benefit of the people. This article uses analytic descriptive methods and refers to jurisprudence texts and criteria (MASLAHAT & rationality criteria) to prove the hypothesis of enforcement of oil contractors to insure oil and gas wells.
  Keywords: ANFAL, Oil, Gas Fields, Wells, Surface Mines, Hidden Mines, Control of Well's Insurance
 • Abbas Jalili *, Hojjatullah Abdolmaleki, Hassan Moazami Pages 107-126
  Insurance plays an important role in improvement of economic conditions by enhancing mental security, confidence and fair distribution of adverse effects of risks. Since the introduction of this industry to Islamic countries, Takaful has been suggested as a substitute for conventional insurance. Public participation as both the insured and the insurer is the most important factor that incentivizes people from different countries to work in Takaful insurance. In addition, the insureds benefit from profits of investments of Takaful funds. The main issue of this research is to study the legitimacy of surplus and the legal principles of its foundation. The technique of this study is documentary research; we have tried to analyze the issue that the surplus of profits rewarded to participants in the insurance activities of this type has legal basis according to the inclusion of Takaful insurance in the form of gifts and article 10 of civil law.
  Keywords: Takaful Insurance, Redistribution of Takaful Surplus, Civil Law