فهرست مطالب

نشریه هنرهای کاربردی
سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود علیمردانی، جمال الدین مهدی نژاد، طلیعه افهمی صفحات 5-14
  فضای شهری ترکیبی ست از روابط اجتماعی در کالبدی از شهر که در بستری معنایی، پاسخگوی نیازهای شهروندان یک شهر است. این محیط ،مکانی است برای جریان یافتن زندگی اجتماعی افراد و بسترساز تعاملات اجتماعی شهروندان یک شهر است. اما آنچه هم اکنون در شهرها قابل مشاهده است دیگر هیچ شباهتی به معنای واقعی فضای شهری ندارد و رفته رفته از بعد معنایی و اجتماعی آن کاسته شده و تنها کالبد از آن باقی مانده است. با توجه به اثرات مهم فضای شهری بر زندگی و رفتار شهروندان و با در نظر گرفتن محتوای اصلی این فضاها که روابط و تعاملات اجتماعی بین شهروندان است، این تحقیق به بررسی شاخص ها و معیارهایی که از دیدگاه اندیشمندان مختلف این حوزه در رابطه با کیفیت فضای شهری با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی می باشد، پرداخته است.
  این پژوهش به دنبال آن است که با بررسی و طبقه بندی معیارهای کیفی موثر بر ارتقاء بعد اجتماعی یک فضای شهری، بتواند زمینه ساز رشد و توسعه کیفی این فضاها به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف طراحی شهری شود.
  در پایان مدلی از معیارها و کیفیاتی که از منابع مختلف در باب کیفیت فضای شهری با تکیه بر تعاملات اجتماعی ارائه شده بود و تاثیر آن نیز در نمونه موردی نیز به اثبات رسید، ارائه گردید.
  کلیدواژگان: کیفیت، فضای شهری، تعاملات اجتماعی، خیابان احمد آباد مشهد
 • شمایل نگاری تصاویر نسخ خطی مکتب بغداد نمونه مطالعاتی ورقه و گلشاه
  بیتا سودایی صفحات 15-22
  روش های مطالعه و تحلیل تصاویر در مطالعات هنر و تاریخ هنر اهمیت بسیاری دارند. شمایل نگاری به عنوان یک رویکرد غیر تاریخی، در تحلیل هایش تاکید خود را بر عناصر شکلی قرار می دهد که در مقابل عناصر محتوایی قرار می گیرند. شکل به عنوان نمود بیرونی یک اثر، مخاطب را به درک مفهوم یا معنی نهفته در آن راهنمایی می کند و دریچه ورود به محتوا است. نگارگری به عنوان عنصری تزئینی در بناها و نسخ خطی برای انتقال پیام های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. بعد از نفوذ سلجوقیان در دربار عباسیان شاهد تغییرات چشمگیری در شیوه کتاب آرایی رخ داد. نتیجه این نفوذ را می توان در به وجود آمدن تصاویر برخی از نسخه های عربی متاثر از آثار ایرانی و آسیای میانه در کتاب آرایی دوران عباسی نام برد. در این مقاله با بهره گیری از تصاویر نسخ خطی مکتب بغداد نمونه موردی رسالهٔ ورقه و گلشاه همراه با علم نشانه شناسی تحلیل می شود. پژوهش ابتدا به معرفی ویژگی مکتب بغداد پرداخته سپس با در نظر گرفتن نشانه شناسی نگارگری به این نتیجه دست می یابیم که بین تصویرگری عرب و ساسانی پیوندی وجود دارد که به گونه ای در شکل گیری آثار مکتب بغداد نقش بسزایی داشته است.
  کلیدواژگان: شمایل نگاری، نسخ خطی، مکتب بغداد، ورقه و گلشاه
 • محمدعلی صفورا، زهرا عرب صفحات 23-33
  انیمیشن به عنوان هنر-صنعت، یکی از دریچه های مهم برقراری ارتباط با دنیای معاصر و منظری برای نمایش هنر و فرهنگ ملی هر کشور است. هنری که بی شک نیازمند دیده شدن از منظر صنعت است؛ انیمیشن ایران به دلیل عوامل مختلفی نتوانسته است به یک تولید صنعتی منتهی گردد و ایران از ظرفیت های وجودی این رسانه ی قدرتمند در بخش انیمیشن صنعتی، بسیار کم بهره مانده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل بازار تولید هنر-صنعت انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن است؛ این هدف با استفاده از مدل مدیریتی سوات محقق خواهد شد تا با مطالعه ی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها به بیان عوامل عدم توسعه انیمیشن در ایران پرداخته شود، با این هدف، جامعه ی آماری درنظر گرفته شده و پرسش نامه های بین متخصصان انیمیشن مطرح گردید؛ سوال اصلی پژوهش این است که، اصلی ترین آسیب های موجود در جامعه آماری کدامند و چگونه می توان آن ها را مرتفع ساخت؟
  روش تحقیق بکارگرفته شده دراین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. براساس نتایج این پژوهش بالاترین رتبه در بعد تهدیدات خارجی مربوط به آسیب عدم حمایت دولت و تخصیص اعتبار است و بالاترین رتبه در بعد نقاط ضعف داخلی مربوط به عدم مدیریت واحد، بر تولید انیمیشن است.
  کلیدواژگان: انیمیشن، تولید انیمیشن صنعتی، ایران، مدل سوات
 • سعید اخوانی، فتانه محمودی صفحات 33-45
  هنرهای کاربردی از مهم ترین آثار به جای مانده ی تمدن کهن ایران است. این آثار موضوع مطالعه و پژوهش رشته های مختلفی بوده و از جنبه های گوناگونی به آن ها پرداخته شده است. تحلیل های انجام شده در برخی از رویکردهای پژوهشی، ابعاد مختلف این آثار را به طور مستقل و یا نهایتا در بستر دوره ی تاریخی ای که آثار در آن پدید آمده اند مورد بررسی قرار می دهند. از این دست، شاهد پژوهش هایی هستیم که در آن ها غالبا به دسته بندی فرم، تکنیک ساخت، نقوش (هندسی، حیوانی، گیاهی و...) و ابعاد دیگر آثار اکتفا شده و ماهیت، معنا و هستی واقعی این آثار ارزشمند، مغفول و آشکار نشده باقی مانده است. متفکران حوزه ی بینامتنیت با ارائه ی تلقی جدیدی از مفهوم متن، این دستاورد را عرضه داشتند که هیچ متنی خودبسنده نیست و هر متن در آن واحد، هم بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای متون پسین خواهد بود. با گسترش مفهوم متن، نوشتار (نشانه های زبان شناسیک) تنها مصداق متن نبوده و هر پدیده ی تاویل پذیری را می توان به مثابه ی متن در نظر گرفت. از این رو هر پدیده ی دارای ماهیت متنی را با بکارگیری روش های خوانش متن، می توان مورد خوانش قرار داد.
  سوالی که مطرح می شود این است که رویکرد بینامتنیت را چگونه می توان برای خوانش و تحلیل هنرهای کاربردی مورد استفاده قرار داد؟
  در این مقاله برای پرداختن به این مسئله و پاسخ به سوال پژوهش، نقوش سفال های نیشابور مورد مطالعه ی موردی قرار گرفته است. باتوجه به اینکه بینامتنیت در نزد متفکران مختلف و دوره های گوناگون تعابیر متفاوتی داشته، در این مقاله به طور خاص از تعبیر بینامتنیت نزد ژولیا کریستوا و رولان بارت بهره برده شده است. این پژوهش نشان داد که رویکرد بینامتنیت می تواند به عنوان یک بستر نظری و به مثابه امکانی جدید در پژوهش های هنری برای تعمق بیشتر در مسئله و بالابردن دقت نظر فلسفی در حل آن مثمر ثمر واقع گردد.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، هنرهای کاربردی، نقوش تزیینی سفال، سفال های نیشابور، هنر بین النهرین
 • نادیا معقولی، مهدیه کشتکار صفحات 45-54
  ارزش باستان شناسانه جام های مارلیک که در سال 1340 شمسی در منطقه رودبار استان گیلان کشف شده بر کسی پوشیده نیست. هنر فلزکاری استفاده شده دراین آثار نشان نبوغ هنرمندان آن عصر را دارد. اما در مطالعات انجام گرفته بر روی این جامها به نقوش به کار رفته بر روی این جامها توجه ویژه ای نشده است. از آنجا که این نقوش دارای رمزگان تصویری بسیاری هستند، سوژه مناسبی برای خوانش این تصاویر بر اساس دیدگاه های مختلف هنری هستند. بدین لحاظ در این پژوهش، دو جام گاو بالدار و افسانه زندگی مارلیک انتخاب گردیده تا با شناسایی ومعرفی این نقوش و تصاویر از دید نشانه شناسانه مورد خوانش قرارگیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که رمزگان موجود در نقوش موجود در این دو جام دارای چه معانی هستند.
  بدین لحاظ در ابتدا این جامها معرفی و نقوش روی آن شناسایی و معرفی گردیده سپس این نقوش جداسازی و رمزگشایی شدند. یافته های تحقیق نشانگر این است که دو جام انتزاعی و نشان از عالم دیگر دارند. در جام گاو بالدار نقش ( گاو و گل نیلوفر) در جام افسانه زندگی نقش ( درخت نخل) هر سه نشان از مقدس بودن دار ند. در جام گاو بالدار( گل نیلوفر) و در جام افسانه زندگی( روایت تولد تا مرگ) هر دو نمایش از آفرینش و زندگی است، همچنین در هردو جام اعتقاد زندگی پس از مرگ دیده می شود. در جام افسانه زندگی برتری دارد. نیروی شهوانی و مادی اشاره به انسان در روند این چرخه دارد و در جام گاو بالداربرتری نیروی معنوی جهت صعود به مراتب بالا دیده می شود.
  کلیدواژگان: مارلیک، جام گاو بالدار، جام افسانه زندگی، نشانه شناسی
 • نجیبه رحمانی، سارا شادرخ صفحات 55-66
  گرافیک محیطی دربرگیرنده ی جاذبه های بصری یک شهر می باشد؛ شهر به واسطه ی گرافیک محیطی به تعادل بصری و زیبایی دست می یابد و مباحث مهم در گرافیک محیطی شامل هماهنگی با محیط شهری، زیبایی شناسی و هویتمندی است. هماهنگی اصل اولیه این حوزه، شهر را از آشفتگی بصری نجات می دهد، وظیفه ی کلیدی گرافیک محیطی که با توجه به قواعد هنری و در ارتباط با معماری شهری شکل می گیرد؛ اما آنچه برجاذبه ی گردشگری تاثیر به سزایی می گذارد زیبایی شناسی و هویتمندی است؛ این حوزه با اتکا بر اصول ساختاری هنر و رعایت استاندارهای زیباشناسی در گام اول و ایجاد خلاقیت و هویتمندی در گام دوم به وظایف اولیه خود و گسترش وظایف ثانویه ای رشد گردشگری شهری کمک می کند.
  در این مقاله با تکیه بر زیبایی شناسی و هویتمندی گرافیک محیطی و معرفی نمونه های موفق جهانی در این حوزه به بررسی نقش تاثیرگذار آن بر افزایش گردشگری شهری پراخته می شود؛ در این راستا به روش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش اسنادی و سایت های معتبر به بررسی نمونه های موفق گرافیک محیطی جهان و نقش سازنده ای آن در جذب گردشگر پرداخته شده است. از میان انواع گرافیک محیطی، مواردی مطالعه می شود که بیشتر نشان دهنده ای جنبه های زیبایی شناسی و هویتمندی باشند تا مواردی که جنبه تبلیغاتی این حوزه را برعهده دارند، مواردی چون مجسمه های شهری و نقاشی های دیواری که از حیث گردشگری دارای جاذبه هستند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که برخورد خلاقانه به همراه توجه به هویت ملی نه تنها بر جاذبه های شهری افزوده آن را در ذهن گردشگران داخلی و خارجی ماندگار می نماید و باعث توسعه ای گردشگری شهری می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری شهری، گرافیک محیطی، مجسمه های شهری
|
 • Masoud Alimardani, Jamaledin Mehdinejad, Talieh Afhami Pages 5-14
  The urban space is a combination of social relations in the body of the city in the semantic context to meet the needs of the citizens. This environment is a place for the flow of people’s social life and creation of the ground for social interactions of citizens in a city. But what is now visible in cities has no resemblance to the real meaning of urban space and social urban space, and gradually its spiritual and social dimensions is reduced and only a body has remained. Due to the important effects of urban areas on citizens’ life and behavior, and with regard to the main contents of the spaces that is social relationships and interactions between citizens; This study has discussed the factors and criteria in the views of different scholars in the field of urban environment quality, with an emphasis on increasing social interaction. This study seeks to be able to underlie the development of the quality of the environment as one of the main objectives of the urban design by checking and categorizing qualitative criteria that influence the improvement of the social dimension of urban space. For this purpose, after reviewing the relevant concepts to quality and urban space and also the social interactions with descriptive analytical method, criteria and factors influential on the quality of urban spaces qualitative growth are identified and to measure the extent of the impact of these factors, they are checked in study area of Mashhad, Ahmad Abad Street. Then the obtained information were analyzed through field survey and individual interviews and by completing questionnaires. At the end, a model of criteria and qualities was provided from different sources on the urban space quality relying on presented social interactions and its impact on the case study was demonstrated.
  Keywords: Quality, Urban Environment, Social Interactions, Ahmed Abad Street, Mashhad
 • Iconography of Manuscript Images of Baghdad School: Case Study of Varqe and Golshah
  Bita Sodaei Pages 15-22
  Methods for studying and analyzing images are important in art studies and art history. Iconography as a non-historical approach in its analyzes, places emphasis on the elements of the form that are placed against content elements. The shape as the external representation of an art leads the audience to an understanding of the concept or meaning implied in it and is the gateway to the content. Painting as a decorative element in monuments and manuscripts has always been of great importance for the transmission of social, cultural and political messages. After the Seljuq's influence in the Abbasid court, there were significant changes in the style of the book design. The result of this influence is the creation of images of some Arabic versions influenced by Iranian and Central Asian works in the Abbasi's writing book. In this paper, by using images of manuscripts in the Baghdad school, a case study of the Varaqe and Golshah treatise with semiotic science is analyzed. The study initially introduced Baghdad schooling. Then, with the emphasis on painting semantics, we find that there is a link between the Arabic and Sassanian illustrations that have played a significant role in shaping the works of the Baghdad school.
  Keywords: Iconography, Manuscripts, Baghdad School, Varaqe, Golshah
 • Mohammad Ali Safoora, Zahra Arab Pages 23-33
  Animation as an artistic industry is considered as one of the main demarches for communication in contemporary world. A common way to show art as a national culture. It is a matter which is not only included in art but also depends significantly on industry events. Iran animation couldn’t be considered as an industry due to some factors, so Iran lacks the capacities of this strong media. The primary term and condition to develop national animation is to create a regulatory and monitoring system having economic, artistic and cultural managers and strategists. Considering the status quo, this field strongly requires a hierarchical and permanent system based on which can find the executive systems and the executional capacity of developmental rules. This study aims at investigation and analysis of art production market- animation industry in Iran and the barriers to its development. To do so, managerial SWOT Model is applied in order to identify the factors preventing animation development in Iran by studying the strengths, weaknesses, opportunities and threats. To achieve that goal, statistical population was considered and some questionnaires were provided. The main question of this study is that "what are the most important damages in statistical population and how they can be developed?" In term of objective, the methodology is considered as applied type and in term of data collection is considered as survey type. "54" types of damages were recognized, then by using questionnaire No.1 the damages were filtered, finally "19" most injurious damages were recognized which were entered into questionnaire No.2. According to the findings of this study, damages related to domestic weaknesses and foreigner threats obtained first and second rank, respectively. The highest rank in the scope of foreigner threats is dedicated to the lack of governmental support and credit allocation and the highest rank in the scope of domestic weaknesses is dedicated to the lack of unique management of animation production. Our hope is to help the development of Iran animation by using the obtained data.
  Keywords: Animation, Industrial Production, SWOT Analysis Model, Iran
 • Saied Akhavani, Fattaneh Mahmoudi Pages 33-45
  Applied arts are the most important works of ancient Iran civilization. These works are the subject of researches from different aspects.
  The analysis have done in some of the research approaches, examined different aspects of the works independent or at least in the context of the historical period in which the works were created.
  Typically in most researches, the form is categorized or techniques, motifs (geometric, animals, plants, etc.) and other aspects of the works of art are sufficient studied. And the nature, meaning and the real existence of the works, may be neglected and remains undetected.
  Theories in the field of intertextuality, have been providing a new understanding of the text, which conveys that, that no text is self-sufficient, and each text at the same time will be an intertextual concept of previous texts and next texts. With the expansion of the concept, text (linguistic signs) is not the only applicable text and interpretable phenomenon but also can be considered as text. Therefore every phenomenon of the text can be read by using methods of intertextuality.
  The question of this paper is: how intertextuality approach can be used for reading and analyzing of applied arts? In this paper to answer the research question, Nishapur pottery designs are considered as the case study of research.
  Since intertextuality is being a famous concept among different scholars, and because in different periods, it has different interpretations, in this paper Julia Kristeva and Roland Barthes theories are the fundamentals for analysis.
  This study showed that the intertextuality approach can be used as a theoretical basis and a new possibility for art researches in order to gain further more accurate results.
  Keywords: intertextuality, Applied Arts, Pottery decorative motifs, Nishapur Pottery, Mesopotamian art
 • Nadia Maghuli*, Mahdiye Keshtkar Pages 45-54
  The archaeological value of Marlik goblets -which were found near Roudbar in Gilan province in 1340- is known widely. The metalworking art shown in these pieces speaks of their makers ingenuity. Unfortunately in the studies done on these cups not much attention was paid to their designs. Since these designs have many pictorial codes, they are suitable cases for study from different artistic points of view. Therefor in this study two goblets- the winged cow and the legend of life- were chosen in order to identify their designs and images, introduced and read with semiotical perspective. This study was done by descriptive-analytic method and looks for an answer to the question that what does the codes in these two goblets actually mean. Therefor at first these two goblets were introduced, their images were identified and then the motifs are decoded. The results in this study indicates that The two goblets are abstract and show signs of the other world. In the winged cow goblet(cow and lotus) and in the legend of life goblet (palm tree) all signs are of sacredness. In the winged cow goblet (lotus) and in the legend of life goblet( tale of birth to death) both show sign of creation and the afterlife, also in both goblets there were signs of the belief in life after death. In the legend of life the dominance of sensual and materialistic forces and the human part in this cycle are shown. And in the winged cow goblet the dominance of spiritual forces in order to ascent in shown.
  Keywords: Marlik, Winged-Cow Cup, Legend of life Goblet, Semiotics
 • Najibeh Rahmani, Sara Shdrokh Pages 55-66
  Invironmental graphics includes the visual attractions of a city; the city achieves the visual and beauty balance by the environmental graphics. The tasks of the environmental graphics are in the field of advertising and beautification of the city; the important topics of environmental graphics include the coordination with the urban environment, aesthetics and identification. The coordination, the first principle in this field will save the city from the visual disorder; the key task of the environmental graphics is formed according to the rules of the art and in relation to the architecture of the city; but the aesthetics and identification affect significantly the tourism attraction.
  in this paper, relying on the aesthetics and identification of the environmental graphics and introducing the successful global examples in this field, the effective role of the environmental graphics for increasing the urban tourism is studied. In this regard, relying on the library resources and authentic sites, the successful examples of the environmental graphics in the world and their constructive role in attracting the tourists have been investigated by a descriptive and analytical method. Among the different kinds of the environmental graphics, the cases that are more indicative of the aesthetics and identification aspects, such as the urban sculptures and wall paintings that are attractive from the tourism viewpoint are studied instead of the cases which show the propagandistic aspect in this field. The result of this study shows that the innovative approach with considering the national identity not only increase the urban attractions but also cause to remain in the minds of domestic and foreign tourists permanently and develop the urban tourism.
  Keywords: Environmental Graphics, Urban Tourism, Urban Sculpture, Environmental art