فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 68، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/18
 • تعداد عناوین: 22
|
 • احمد توکلی، محمدهادی کربلایی نیا، هادی غفاری، محسن کشاورز، حسین کیوانی * صفحات 713-720
  ویروس های هپاتیت B (HBV) و هپاتیتC (HCV) به علت توانایی بالای ایجاد عفونت پایدار، سیروز و سرطان کبد، منحصربه فرد هستند. اگرچه این دو ویروس در ساختمان ژنومی، سازوکار های تکثیر و چرخه زندگی خود، متفاوت هستند، اما دارای خصوصیات مشترکی ازجمله ماهیت غیر سایتوپاتیک و قابلیت القای بیماری کبدی مزمن هستند. تصور بر این است که وقایع ایمونولوژیکی، نقش مهمی را در پاتوژنز و پیامد این عفونت ها بازی می کند. با این حال، نرخ پیشرفت بیماری از حالت مزمن به سمت سیروز در میان بیماران به شدت متفاوت بوده و بخش وسیعی از عوامل تنظیم کننده این فرآیند هنوز ناشناخته باقی مانده است. سلول های کشنده طبیعی، عوامل اجرایی اصلی سیستم ایمنی ذاتی محسوب شده و در کبد انسان فراوان هستند. سلول های کشنده طبیعی Natura killer)) نه تنها عمل کردهای ضدویروسی از خود نشان می دهند، بلکه ممکن است پاسخ های ایمنی انطباقی را نیز از طریق حذف سلول های +T CD8 اختصاصی ویروسی تنظیم کنند.
  در مطالعه حاضر، دانش موجود در ارتباط با نقش های مختلف سلول های ایمنی در ایجاد پاتوژنز هپاتیت مزمن B و C به طور خلاصه بیان می شود و به بحث در مورد یافته های اخیری می پردازیم که در آن ها، سلول های کشنده طبیعی به عنوان تنظیم کننده های عمل کرد سلول T و التهاب کبدی عنوان شده است.
  کلیدواژگان: هپاتیت ویروسی، ایمونوپاتولوژی، سرطان کبد، لنفوست T
 • عباس زیاری، علی رشیدی پور، الهام ضیایی فر * صفحات 721-734
  هدف
  پژوهش در علوم پزشکی اهمیت ویژه ای داشته و در ایران هم به آن توجه خاصی شده است. مطالعات مختلفی در زمینه عوامل موثر بر پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شده اما هر کدام به دیدگاه گروهی خاص پرداخته اند. لذا جهت داشتن تصویری جامع از عوامل موثر بر پژوهش در علوم پزشکی، این مطالعه با هدف مروری بر این عوامل در کشور ایران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مروری با بررسی پژوهش های انجام شده طی 16 سال اخیر در زمینه عوامل موثر بر پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شده است. جهت بررسی با کلمات کلیدی مرتبط در پایگاه های فارسی، SID، Iranmedex Irandoc Magiran، و نیز معادل های انگلیسی کلمات در پایگاه هایPub med، Scopus، science direct و Google scholar جستجو انجام شد و مطالعات مرتبط بررسی شدند.
  یافته ها
  از 158 مطالعه به دست آمده 55 مطالعه (46 مطالعه فارسی و 9 مطالعه انگلیسی) وارد مطالعه شدند. با کنار هم قرار گرفتن عوامل مشابه،17 طبقه از عوامل شکل گرفت که شامل طبقاتی از جمله: فردی- شخصیتی، سازمانی- ساختاری، مدیریت، بستر سازی- امکانات، تعامل و کار تیمی بوده است.
  نتیجه گیری
  عوامل موثر بر پژوهش های علوم پزشکی طیف وسیعی را شامل می شود. در این میان بیش ترین تکرار شامل بستر سازی- امکانات و تجهیزات (26 بار)، سپس شامل مشغله زیاد (22 بار) و در رتبه سوم شامل عوامل فردی- شخصیتی، انگیزه، توانمندی های مرتبط با پژوهش و مسایل مالی و بودجه (21 بار) بوده است.
  کلیدواژگان: پژوهش، علوم پزشکی، ایران، مطالعه مروری
 • وحید سمنانی، انسیه فرهیدزاده، مجید میرمحمدخانی، فرحناز قهرمانفرد * صفحات 735-741
  هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان و دومین علت مرگ بعد از سرطان ریه در زنان می باشد. مطالعات متعددی جهت یافتن پیش آگهی بهتر در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گرفته است که با نتایج ضد و نقیضی همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف یافتن ارتباط میان سطح ویتامین دو تومور مارکرها و جهت بهبود وضعیت پیش آگهی مبتلایان به سرطان پستان انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی 105 بیمار مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان های فاطمیه و کوثر در شهر سمنان در سال های 91 تا 95 مورد بررسی قرار گرفتند. سطوح ویتامین د، مارکرهای پیش آگهی سرطان پستان شامل گیرنده های استروژن (ER)، پروژسترون (PR)، HER-2،P53 و cyclin D1 و وضعیت یائسگی بیماران و هم چنین ارتباط بین آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین ویتامین د در سطح کافی (48/9±8/22) قرار داشت و بیش ترین فراوانی مارکرها مربوط به ER و PR و کم ترین مربوط به HER2 بود. میان بروز مارکرها و سطح ویتامین د ارتباطی وجود نداشت ولی وضعیت یائسگی و سطح ویتامین د ارتباط معناداری وجود داشت به طوری که سطح ویتامین د در خانم های یائسه بیش تر از خانم های غیر یائسه بود (05/0p<). هم چنین میان بروز مارکرها و وضعیت های یائسگی ارتباطی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  سطح خونی ویتامین د در زنان مبتلا به سرطان پستان در وضعیت مطلوبی قرار داشت و سطح این ویتامین با مارکرهای معرف پیش آگهی ارتباطی وجود نداشت. مطالعات بیش تر در این زمینه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، تومورمارکر، ویتامین د، یائسگی
 • سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، آرزو اسماعیل زاده، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، مهدی سپیدارکیش، رضا عمانی سامانی * صفحات 742-748
  هدف
  طی چند دهه گذشته، میزان زایمان سزارین به طور قابل ملاحظه ای در سراسر جهان به ویژه در آمریکای لاتین، منطقه کارائیب و ایران افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان زایمان سزارین و بررسی برخی عوامل مرتبط با آن در زنان چندزا در زایشگاه های استان تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 2189 زن چندزا با زایمان تک قلویی مراجعه کننده به زایشگاه های استان تهران طی 15 تا 30 تیر 1394 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته و از طریق مصاحبه با مادران و بررسی پرونده آنان در اتاق زایمان جمع آوری شد. به منظور بررسی عوامل مرتبط با زایمان سزارین از مدل رگرسیون لجستیک تک متغیری و چندمتغیری استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان زایمان سزارین در این مطالعه برابر با 8/71 درصد بود. یافته های تحلیل تک متغیری نشان داد که سن بالای مادر، تحصیلات دانشگاهی پدر و مادر، اشتغال مادر، وضعیت اقتصادی بالا، نمایه توده بدنی بالای مادر، وزن و قد کم نوزاد، دور سر بالای نوزاد، پاریتی، سابقه سقط و استفاده از روش های کمک باروری با زایمان سزارین ارتباط دارد (05/0>p). در تحلیل چندمتغیری، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی، نمایه توده بدنی مادر، وزن نوزاد، دور سر نوزاد و پاریتی بر زایمان سزارین اثر معنی داری داشتند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  میزان زایمان سزارین در تهران به طور قابل ملاحظه ای بالا است، نیاز مبرم به اجرای استراتژی های کلان (از قبیل آموزش و ارایه مداخلات روان شناختی برای تغییر نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و بالابردن دانش آنان و بهبود کیفیت خدمات زایمان طبیعی) به منظور کاهش میزان زایمان سزارین وجود دارد. هم چنین، عواملی مانند سن و تحصیلات مادر، وضعیت اقتصادی، نمایه توده بدنی، پاریتی، وزن نوزاد و دور سر نوزاد در افزایش زایمان سزارین نقش دارند.
  کلیدواژگان: زایمان سزارین، چندزا، بارداری، شیوع، ایران
 • مریم مکی، محمدحسن احرامپوش، محمد ملکوتیان * صفحات 749-759
  هدف
  فنل و مشتقاتش در فاضلاب های صنایع مختلفی از قبیل پالایشگاه های نفت، کوره های زغال سنگ، کک سازی ها، کارخانه های پتروشیمی، فولاد و صنایع تولید رزین و پلاستیک حضور دارند. این ماده برای انسان و محیط زیست بسیار سمی می باشد. این پژوهش با هدف حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از نانوحفره سیلیکایی 41 MCM- عاملدار شده با گروه های آلی دی آمینی (NH2-MCM-41) انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه آزمایشگاهی است که در بازه زمانی 6 ماه بر روی نمونه سینتتیک و نمونه واقعی صنعت فولاد کرمان انجام شد. ابتدا جاذب نانوحفره سیلیکایی MCM-41 سنتز گردید و با گروه های آلی دی آمینی عاملدار شد. برای شناسایی جاذب سنتز شده از آنالیزهای XRD،FTIR ، BET استفاده شد. کیفیت شیمیایی فاضلاب خام تعیین گردید. با تهیه محلول سینتتیک اثر pH، مقدارجاذب، زمان تماس، غلظت های متفاوت فنل بر روی محلول واقعی نیز انجام گرفت. به منظور درک بهتر فرایند جذب سینتیک جذب و ایزوترم های تعادل بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افزایش جرم جاذب و زمان تماس منجر به افزایش راندمان حذف و افزایش pH و غلظت اولیه فنل منجر به کاهش راندمان حذف می گردد. مطابق با نتایج، بهترین راندمان حذف در pH اسیدی رخ داده و جذب در زمان 45 دقیقه به تعادل رسیده بود. در 6=pH، مقدار جاذب 10 گرم بر لیتر و غلظت 70 میلی گرم بر لیتر برای محلول های سینتتیک و واقعی راندمان حذف به ترتیب برابر با 73 درصد و 71 درصد به دست آمد. هم چنین، جذب فنل از ایزوترم فروندلیچ با (98/0%=R2) و سینتیک واکنش درجه دوم کاذب با (99/0%=R2) پیروی نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که نانوحفره سیلیکایی MCM-41 اصلاح شده با گروه های آلی دی آمینی جاذبی مناسب برای حذف آلاینده های آلی به ویژه فنل از فاضلاب صنایع می باشد.
  کلیدواژگان: جذب، فنل، نانوحفره سیلیکایی، ایزوترم، سینتیک
 • رها تفرجی، سمیه کاملی *، مریم نورالهی، راهب قربانی، هانیه راز، امین نقی پور صفحات 760-765
  هدف
  معمولا صدمات ناشی از ضربه به دندان ها تجربیات ناخوشایندی را برای کودکان فراهم می کند و لازم است اقدامات سریع و مناسبی صورت گیرد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان شهر سمنان از ترومای دندانی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 57 نفر از دندان پزشکان عمومی و متخصص شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه‏های محقق ساخته بود. با هماهنگی با دندان پزشک منتخبه محل کار وی مراجعه و در خصوص تحقیق به وی اطلاعات لازم داده شد. سپس با کسب رضایت پرسش نامه توزیع و پس از حدود ده دقیقه بعد، پرسش نامه تکمیل شده جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دندان پزشکان متخصص آگاهی بیش تری از دندان پزشکان عمومی (007/0=p) داشتند. هم چنین مدت زمان گذشته از آخرین مطالعه در خصوص ترومای دندانی همبستگی معکوسی با آگاهی از ترومای دندانی داشت (003/0=p). اما متغیرهای سن، مدت زمان گذشته از فارغ التحصیلی و تعداد دفعات شرکت در آموزش مدون ارتباط معنی داری را با میزان آگاهی از ترومای دندانی نشان نداده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مدت زمان گذشته از آخرین مطالعه در خصوص ترومای دندانی هم بستگی معکوس با آگاهی از ترومای دندانی دارد، لذا شرکت در دوره های بازآموزی تروما برای دندان پزشکان تاکید می شود.
  کلیدواژگان: ترومای دندانی، دندان پزشک، دندان، آگاهی
 • ریحانه نوروزی، سپیده سید *، فاطمه پناهی، سرور فرنام، فاطمه کسبی، مریم مخلصین، فاطمه مطهری نژاد، نعیمه سادات کیا صفحات 766-773
  هدف
  رفتارهای مکیدن می توانند بر اکلوژن دندانی و در نتیجه بر تولید صداهای گفتاری خاص تاثیر بگذارند. این پژوهش به منظور بررسی رابطه عادات مکیدن با اختلالات صدای گفتاری (SSD) در کودکان 3 تا 5 ساله انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع کوهورت گذشته نگر می باشد که در آن 60 کودک 3-5 ساله از مهد کودک های شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخت و نسخه فارسی آزمون واجی بود.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که انواع عادات مکیدن (مکیدن سینه مادر، مکیدن شیشه شیر، پستانک و انگشت) رابطه معناداری با اختلالات صدای گفتاری نداشتند. هم چنین میان طول مدت این عادات با اختلالات صدای گفتاری نیز رابطه معناداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش تا حدی می تواند از نگرانی های موجود در رابطه با تاثیر منفی این عادات بر فرایند گفتار بکاهد. به نظر می رسد به منظور اظهار نظر قطعی در زمینه تاثیر این عادات بر ایجاد اختلالات صداهای گفتاری نیاز به انجام تحقیق وسیع تر با تعداد نمونه بیش تر و هم چنین در نظر گرفتن میزان ساعات استفاده از عادات مکیدن در طول شبانه روز و هم چنین توجه به مکیدن فعالانه یا غیر فعالانه توسط کودک وجود دارد.
  کلیدواژگان: عادات مکیدن، مکیدن شیشه شیر، پستانک، مکیدن انگشت، اختلال صدای گفتاری
 • زهرا اکبری جونوش، رضا منصوری *، فاطمه یزدیان، میثم امیدی صفحات 774-784
  هدف
  امروزه، تشخیص زودهنگام سرطان و درمان موثر سرطان در بهبود تشخیص و مدیریت سرطان حیاتی به شمار می آید و به همین دلیل شناسایی روش های حساس و خاص تشخیص سرطان در مراحل اولیه مورد نیاز است. یکی از این روش ها استفاده از حسگر زیستی و نانوذرات در مراحل اولیه تشخیص سرطان است. هدف این مطالعه، تشخیص بیومارکر کل PSA (Total prostate specific antigen) با استفاده از نانوزیست حسگر نوری بود.
  مواد و روش ها
  در این جا شناسایی بیومارکر total PSA با استفاده از نانوذرات طلا پوشیده شده از آنتی بادی صورت پذیرفت. به همین منظور، آنتی بادی با استفاده از 11 مرکاپتوندکانوئیک اسید 11-Mercaptoundecanoicacid) MUA) و پیوندهای کووالانی بر روی نانوذرات طلا قرار داده شد و سرم بیماران با روش رزونانس پلاسمون سطحی (localized surface plasmon resonances، LSPR) بررسی شد و نتایج به دست آمده از روش LSPR و روش سنجش کمی لومینساس CLIA (Chemiluminescent assay) با یک دیگر مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نانوزیست حسگر نوری از حساسیت و دقت خوبی جهت شناسایی بیومارکر کل PSA برخوردار است. هم چنین مقدار حساسیت متوسط و کمینه حد تشخیص این روش برای شناسایی کل PSA به ترتیب برابر ng/ml 1/1 وng/ml 9/0 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که از نانوزیست حسگر نوری می توان به عنوان ابزاری در شناسایی بیومارکرهای سرطانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نانوزیست حسگر نوری، بیو مارکر total PSA، آنتی بادی مونوکلونال علیه total PSA
 • اکرم صفایی، مصطفی رضایی، طاویرانی *، مونا زمانیان، عضدی صفحات 785-791
  هدف
  بیماری قلبی- عروقی (Cardiovascular disease) که قلب و رگ های قلبی را شامل می شود، جزء شایع ترین علل مرگ ها در جهان است و متاسفانه محدودیت در تشخیص زودرس بیماری وجود دارد. در این مطالعه، شبکه پروتئینی به منظورکشف بیومارکرهای اختصاصی برای تشخیص زودرس بیماری و معالجه به موقع بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، پروتئین های دخیل در بیماری قلبی-عروقی با استفاده از پایگاه های داده Polysearch، OMIM و Wiki pathway جمع آوری و سپس این پروتئین ها روی شبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین منطبق شدند. آنالیز توپولوژیکی زیرشبکه توسط نرم افزار 3 .3 Cytoscape انجام شد. پارامترهای درجه راس و betweenness برای معرفی مارکرهای کاندید در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  پس از آنالیز توپولوژیکی شبکه، پروتئین های با درجه راس بالا به عنوان hub و پروتئین های با betweenness بالا به عنوان bottleneck شناخته شدند. 3 پروتئین hub-bottleneck که مرکزیت بالا در شبکه داشتند، به عنوان مارکرهای کاندید معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  کاندیداهای پروتئینی برای بیماری قلبی- عروقی IL6، MMP9 و AKT1 معرفی شدند که می توانند بیومارکرهای تشخیصی و یا اهداف دارویی برای این بیماری باشند. علاوه بر این، مسیرهای بیوشیمیایی برای پروتئین های زیر شبکه با بالاترین امتیاز شامل تنظیم منفی انتقال یون، سنتز کلاژن، تخریب پلاکت و فروپاشی ماتریکس خارج سلولی می باشد.
  کلیدواژگان: نقشه تعامل پروتئینی، بیماری قلبی عروقی، ژن آنتولوژی
 • حسین هراتی پور *، بهروز یحیایی، الهام ناصری صفحات 792-797
  هدف
  التهاب گوش میانی از جمله بیماری های شایع در کودکان است. این مطالعه به بررسی و تعیین فراوانی التهاب گوش میانی و عوامل خطر مرتبط با آن در 400 کودک ورودی به مقطع دبستان شهرستان شاهرود در سال 92 پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مشاهده ای و به صورت مقطعی بر روی 400 کودک پیش دبستانی در شهرستان شاهرود در طی سال 92 انجام شده است. کودکان پس از تکمیل پرسش نامه توسط والدین که شامل اطلاعات دموگرافیک، سابقه بیماری و مصرف دارویی بود، با انجام معاینات لازم و به ویژه سیستم شنوایی وارد مطالعه شدند. معاینه گوش کلیه کودکان به کمک اتوسکوپ و به روش استاندارد و با یک شیوه ثابت صورت گرفته و در برگه اختصاصی هر کودک ثبت گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 210 کودک مذکر و 190 کودک مونث بودند. میانگین سنی کودکان 11/6 سال، 238 نفر (5/59%) ساکن شهر و مابقی ساکن روستا بودند. در این مطالعه 5/62% از کل کودکان بدون بیماری ارزیابی شدند. 4/72% با شیر مادر تغذیه شده و شاخص توده بدنی در 5/63% بین 5 تا 85% بود. هم چنین 9/54% توسط زایمان طبیعی متولد شده بودند. تنها 2/22% از کودکان التهاب گوش میانی حاد داشتند. عوامل مرتبط با بیماری التهاب گوش میانی عبارت از شغل و تحصیلات مادر (05/0p<)، سن جنینی نوزاد (03/0p<)، وضعیت تغذیه دوران نوزادی (04/0p<)، سابقه بیماری های تنفسی، تکلمی، شنوایی سابقه بیماری های تنفسی، تکلمی، شنوایی و گوش میانی و سابقه ترومای قبلی به سر و صورت (04/0p<) می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان داد میزان شیوع التهاب گوش داخلی در شهرستان شاهرود مشابه سایر مطالعات است و عواملی نظیر وضعیت تغذیه، سابقه بیماری و سابقه تروما در ایجاد آن نقش دارند.
  کلیدواژگان: التهاب گوش میانی، کودک، شیوع، عوامل خطر
 • رضا محمدی، مریم ذبیح زاده، سارا حسنوند، زهرا سرلک، امیر محمد مرتضویان *، مهدی شادنوش، ایاد بهادری منفرد صفحات 798-811
  هدف
  در سال های اخیر، تقاضا مصرف غذاهای فراسودمند به دلیل افزایش آگاهی مردم از ارزش تغذیه ای این محصولات، به شدت افزایش یافته است. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های بیوشیمیایی، میکروبی و حسی دوغ پروبیوتیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، اثرات نوع (شیر خشک و آب پنیر) و غلظت ماده خشک تشکیل دهنده دوغ و pH نهایی (0/4و 4/4) تخمیر بر شاخص های بیوشیمایی، قابلیت زیستی و خصوصیات حسی دوغ پروبیوتیک طی تخمیر و 21 روز دوره نگهداری یخچالی مورد بررسی قرار گرفت. pH و پتانسیل احیا توسط pH متر اندازه گیری شدند. اسیدیته قابل تیتر با روش تیتراسیون با سود 1/0 نرمال بررسی شد. کشت پروبیوتیک ها روی محیط کشت MRS-bile آگار انجام شد.
  یافته ها
  تیمار 5% پودر شیر بی چربی و 1% پودر آب پنیر با pH نهایی 4/4 (4/4-(1-WP6) بیش ترین قابلیت زیستی هر دو باکتری پروبیوتیک را پس از تخمیر و طی نگهداری یخچالی داراست. تیمارهای 4% پودر شیر بی چربی با pH نهایی 0/4 (0/4-SMP4)، 3% پودر شیر بی چربی و 1% پودر پروتئین آب پنیر با pH نهایی 4/4 (4/4-(1-WPC4)، 6% پودر شیر بی چربی با pH نهایی 4/4 (4/4-SMP6)، 6% پودر شیر بی چربی با pH نهایی 0/4 (0/4- SMP6) و تیمار 5% پودر شیر بی چربی و 1% پودر آب پنیر (1-WP6) در هر دو pH نهایی 4/4 و 0/4 از بالاترین سطوح پذیرش حسی برخوردار بوده اند، اما تیمارهای SMP4 (به ویژه در pH نهایی 4/4) و 4/4-(1-WPC4) قابلیت زیستی بالایی را در ارتباط با پروبیوتیک ها نتیجه ندادند، با این وجود از نظر ملاحظات اقتصادی توجیه بیش تری در مقایسه با درصد ماده خشک 6% دارند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، پودر آب پنیر می تواند به عنوان قسمتی از ماده خشک موجود در دوغ پروبیوتیک استفاده شود بدون این که خواص حسی و قابلیت زیستی پروبیوتیک ها تغییر کند.
  کلیدواژگان: آب پنیر، پروبیوتیک، پروتئین، دوغ، ماده خشک
 • معصومه رسول زاده، زهرا احمدی زاده *، راهب قربانی، کریم ایوبی آواز، حانیه مودی، مهسا برودتی صفحات 812-818
  هدف
  شیوع اختلالات خواب در جوامع مدرن رو به افزایش است و اغلبا فشارهای کاری و استرس مرتبط می باشد. از آن جا که اختلالات خواب بر عمل کرد بخش های مختلف سیستم عصبی اثرگذار است، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و تعادل در افراد دچار محرومیت از خواب می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 52 نفر از دانشجویان پرستاری دارای شیفت شب بیمارستان کوثر سمنان شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های کیفیت خواب پیتزبورگ، تست تعادل پویا Y و تست تعادل ایستا لک لک استفاده شد.
  یافته ها
  کیفیت خواب 4/40% از افراد مورد مطالعه مطلوب (نمره صفر تا 4) و مابقی 6/59% نامطلوب (نمره 5 یا بالاتر) بوده است. همبستگی معنی داری بین نمره کیفیت خواب و نمرات تعادل پویا و ایستا دیده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد در اجرای تکلیف تعادلی منفرد و بدون چالش حسی در افراد جوان دچار محرومیت از خواب، کیفیت خواب با تعادل ارتباط معنی دار ندارد. به نظر می رسد از آن جا که تکالیف تعادلی منفرد و بدون چالش حسی نیازمند منابع توجه و سطوح بالای شناخت نمی باشد، این ارتباط معنی دار نشده است.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، تعادل، کنترل پوسچرال، محرومیت از خواب
 • حسین باغیشنی، ابوالفضل صالحی *، مهدی تهمتن، مسعود کریملو صفحات 819-827
  هدف
  ارزیابی صوت به شیوه های مختلفی انجام می شود که یکی از پرکاربردترین و دقیق ترین نوع آن ارزیابی آکوستیک است. از مهم ترین پارامترهایی که در این نوع ارزیابی سنجیده می شود بسامد پایه، آشفتگی بسامد، آشفتگی شدت، نسبت هارمونی به نویز می باشد. مطالعات متعددی در دیگر زبان ها جهت هنجارکردن این پارامترها انجام شده است ولی به دلیل تاثیرپذیری این شاخص ها از ویژگی های زبان شناختی، فرهنگی و نژادی یافته های آن ها قابل تعمیم به زبان فارسی نیست. هدف از انجام این مطالعه تعیین و مقایسه شاخص های آکوستیک فوق بین دو جنس و دو گروه سنی تعیین شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی بر روی 100 بزرگسال طبیعی فارسی زبان20 تا 40 سال شهر تهران انجام شد. نمونه های صوتی افراد (در سه سبک آواسازی) ضبط شد و سپس توسط نرم افزار نسخه 9/3 Praat مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر شاخص های آکوستیک فوق استخراج شد.
  یافته ها
  بسامد پایه تنها شاخصی است که در بین شاخص های مورد بررسی بین دو جنس تفاوت معناداری داشت (05/0p<). نتایج مقایسه ی بین دو گروه سنی در افراد مذکر نشان داد که بسامد پایه (در سبک عادتی و بم) و نیز آشفتگی بسامد (در سبک بم) بین دو گروه سنی تفاوت معناداری داشتند (05/0p<). در افراد مونث شاخص های بسامد پایه (سبک زیر) آشفتگی بسامد (سبک زیر)، آشفتگی شدت در هر سه سبک و نسبت هارمونی به نویز نیز در هر سه سبک با افزایش سن تغییر می کند (05/0p<). در مقایسه بین سبک های صوتی، تغییر سبک از عادتی به زیر و نیز از بم به زیر هم در افراد مذکر و هم در افراد مونث باعث افزایش معنادار نسبت هارمونی به نویز شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد شاخص های آکوستیک در زنان بیش تر از مردان تحت تاثیر تغییرات سنی قرار می گیرد. و سبک صوتی بر نسبت هارمونی به نویز تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: شاخص های آکوستیک، صوت شناسی، آواشناسی گفتار، کیفیت صدا، آواسازی
 • محمد نبوی، حسین درخشانی، راهب قربانی، صبا عرشی، محمدحسن بمانیان، مرتضی فلاح پور، سیما شکری * صفحات 828-836
  هدف
  ایمونوتراپی با آلرژن از روش های جدید در درمان رینیت آلرژیک است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی ایمونوتراپی اختصاصی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه شبه تجربی 60 نفر از بیماران بالای 18 سال مبتلا به رینیت آلرژیک که تست پوستی جهت شناسایی نوع حساسیت برای آنان انجام گرفته بود، وارد مطالعه شدند. 30 نفر از بیماران تحت درمان دارویی و ایمونوتراپی اختصاصی (گروه اول) و 30 نفر دیگر تنها تحت درمان دارویی (گروه دوم) قرار گرفتند. قبل از مداخله، 6 و 12 ماه پس از شروع مداخله پرسش نامه ی کیفیت زندگی رینوکنژونکتیویت توسط بیماران تکمیل شد.
  یافته ها
  از بیماران گروه اول 76/7% و از بیماران گروه دوم 70 مبتلا به رینیت متوسط تا شدید بودند. دو گروه از نظر شدت بیماری همگن بودند (563/0=p). پیش از مداخله دو گروه از نظر کیفیت زندگی اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میانگین نمرات پرسش نامه کیفیت زندگی 6 و دوازده ماه پس از درمان در گروه اول (به ترتیب 11/1 و 39/0) به طور معنی داری پایین تر از گروه دوم (به ترتیب 1/89 و 89/1) بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد ایمونوتراپی اختصاصی به همراه درمان دارویی، کیفیت زندگی بیماران با رینیت آلرژیک را 6 ماه و 12 ماه پس از شروع ایمونوتراپی اختصاصی بهبود می بخشد که در ماه دوازدهم نسبت به ماه ششم، بهبودی بیش تری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ایمونوتراپی اختصاصی، رینیت آلرژیک، کیفیت زندگی
 • مجید میرمحمدخانی، جمیله مقیمی *، زهرا عبداللهی مهماندوستی صفحات 837-844
  هدف
  بیماری های روماتولوژیک، علاوه بر شیوع بالا، منجر به عوارض گوناگون، هزینه های درمانی و کاهش کیفیت زندگی افراد می گردد. این مطالعه با هدف بررسی توزیع و الگوی ابتلا به اختلالات روماتولوژیک در افراد مراجعه کننده به تنها کلینیک روماتولوژی شهر سمنان، در بازه ی زمانی دو ساله (93-1391) انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، اطلاعات الکترونیکی تمام افراد 15سال و بالاتر که از فروردین ماه 1391 تا اسفندماه 1393 به تنها کلینیک تخصصی روماتولوژی شهر سمنان مراجعه کرده بودند از نظر مشخصات دموگرافیک و بالینی، شامل تشخیص توسط متخصص روماتولوژی بر اساس شرح حال، معاینه و پاراکلینیک استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اطلاعات مربوط به 6568 بیمار (8/75% مونث، با متوسط سنی 68/15±89/50 سال) در مطالعه بررسی شد. شایع ترین دسته ی بیماری های گزارش شده، اختلالات غیرالتهابی به ترتیب پری آرتریت ها (8/41%) و استئوآرتریت ها (7/19%) بودند. در بین بیماری های التهابی، شایع ترین اختلال، آرتریت روماتوئید (2/9%) بود. شایع ترین زیرگروه گزارش شده در استئوآرتریت ها، درگیری زانو (3/71%) و در اسپوندیلوآرتروپاتی ها، اسپوندیلوآرتریت های تمایزنیافته (3/59%) بود. در خصوص ابتلا به انواع استئوآرتریت ها تعداد زنان تقریبا سه برابر مردان مراجعه کننده بود (3/75% در مقابل 7/24%، 01/0=P).
  نتیجه گیری
  مشکل اکثر بیماران مراجعه کننده با اختلالات روماتولوژیک مربوط به اختلالات روماتیسمی غیر التهابی، مخصوصا پری آرتیت ها و استئوآرتریت ها و به ویژه در زنان بود. کنترل عوامل خطر شناخته شده ی مرتبط با این دو بیماری، مانند اصلاح شیوه ی زندگی و انجام ورزش های منظم و موثر و نیز، بررسی عوامل خطر مرتبط، خصوصا در زنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پری آرتیت، استئوآرتریت، اختلالات روماتولوژیک، اپیدمیولوژی
 • نسرین برومندنیا، حمید علوی مجد *، فرید زایری، احمد رضا باغستانی، فریبرز فائقی، محمد طباطبایی صفحات 845-851
  هدف
  در سال های اخیر تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل کردی (fMRI) به منظور تعیین نقاط فعال مغز در شرایط گوناگون، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش های آماری نقش اساسی در تحلیل داده های تصویری دارند. داده های fMRI ساختار پیچیده ای از همبستگی های زمانی و فضایی سه بعدی دارند. به علاوه دریافت پاسخ نسبت به زمان اعمال محرک تاخیر دارد، که به عنوان تابع پاسخ همودینامیکی (HRF) شناخته می شود. توجه به این ساختارهای پیچیده ی همبستگی و نیز رفتار HRF در مدل سازی آماری اهمیت ویژه ای دارد. در مقاله حاضر یک مدل مکانی-زمانی بیزی جدید معرفی می شود که در تحلیل داده های fMRI با هدف تعیین نقاط فعال کاربرد دارد.
  مواد و روش ها
  داده های تصویری مورد استفاده در این مقاله مربوط به محرک back-2 است که بخشی از پروژه‏ی My Connectome بوده و در سال 2015 در دانشگاه استنفورد اجرا شده است. مدل مکانی زمانی سه بعدی ارائه شده روی داده های مذکور برازش داده شد به گونه ای که HRF برای هر واکسل به طور مجزا بر اساس داده های آن، برآورد شده و ساختارهای پیچیده ی همبستگی بین داده ها در مدل لحاظ گردد. از نرم افزار FSL برای پیش پردازش تصاویر و از برنامه نویسی در محیط متلب جهت مدل سازی آماری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از برازش مدل آماری نشان داد که محرک back-2 منجر به فعالیت بخش هایی از نواحی inferior parietal و frontal در مغز گردید.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش یک مدل مکانی-زمانی بیزی جدید به عنوان روشی مناسب برای تعیین نقاط فعال در سری های زمانی fMRI معرفی شد. مدل مکانی-زمانی بیزی معرفی شده در این مطالعه، به دلیل در نظر گرفتن هم زمان ساختارهای همبستگی پیچیده و نیز برآورد HRF مختص هر واکسل، رویکرد مناسبی در تحلیل داده های fMRI است.
  کلیدواژگان: تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی، تابع پاسخ همودینامیکی، مدل مکانی زمانی بیزی
 • حمزه محمدی، سیدمحسن آوندی *، مسعود جمشیدی، مهرداد گویا صفحات 852-860
  هدف
  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور در یک کارآزمایی نیمه تجربی دوسویه کور، 44 بیمار دیابت نوع دو (گلوگز ناشتا بیش تر از 126میلی گرم در دسی لیتر بین 40- سال60)، (با میانگین قد 20/7±92/169 سانتی متر، وزن 34/6±41/82 کیلوگرم، سن 01/7±49/53 سال و ترکیب بدن 07/2±57/28 درصد) با آرایش تصادفی به چهار گروه، زنجبیل، تمرین مقاومتی با مصرف دارونما، تمرین مقاومتی با زنجبیل و دارونما تقسیم شدند. آزمودنی های گروه زنجبیل روزانه یک گرم زنجبیل را به مدت هشت هفته دریافت کردند. آزمودنی های گروه های تمرین هم یک پروتکل تمرین مقاومتی پیش رونده را که شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) و با شدت 65 تا 80 درصد RM 1 بود، را اجرا نمودند. قبل و 48 ساعت بعد از هشت هفته تمرین، ارزیابی قد، وزن، چربی بدن و BMI به عمل آمد. اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله (Hba1c) بیوسیستم با روش کروماتوگرافی تعویض یون با استفاده از دستگاه Dss Ingland اندازه گیری شد.
  یافته ها
  شاخص هموگلوبین گلیکوزیله پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل در گروه های تمرین تفاوت معنی داری مشاهده شد، ولی در گروه های زنجبیل و دارونما تغییری مشاهد نشد ( 05/0p≥).
  نتیجه گیری
  در نهایت بر اساس نتیجه به دست آمده انجام طولانی مدت تمرینات مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل می تواند عامل موثری برای تغییرات مطلوب در شاخص قندی بیماران دیابت نوع دو در طولانی مدت باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، هموگلوبین گلیکوزیله، زنجبیل، دیابت نوع دو
 • مرتضی رضایی، نوشین ساریخانی، فاطمه پاک، مهدی براتی، مهرنوش پاشایی، زهرا رسولی نژاد، مجید میرمحمدخانی، پرویز کوخایی * صفحات 861-867
  هدف
  توکسوپلاسموزیس یکی از شایع ترین عفونت های مشترک بین انسان و حیوانات است که در سراسر دنیا شایع است. این عفونت در افراد با سیستم ایمنی سالم در اکثر موارد فاقد علائم بالینی است. شیوع عفونت توکسوپلاسما در مناطق مختلف متفاوت بوده و به شرایط جغرافیایی، عادات تغذیه ای و تماس با گربه بستگی دارد. با توجه به اهمیت توکسوپلاسموزیس مادرزادی و عدم وجود سوابق مطالعاتی در این زمینه در استان سمنان، این پژوهش طراحی و انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی مقطعی جامعه نگر است. جامعه ی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت تدین جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج در شهرستان سمنان در سال 1393-1394 می باشند. نحوه ی نمونه گیری آسان می باشد. در زمان مراجعه، بعد از اخذ رضایت نامه ی آگاهانه، پرسش نامه ای که به منظور جمع آوری داده ها تنظیم شده بود، توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. سطح سرمی IgM و IgG با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه سرم 400 زن مراجعه کننده جهت انجام تست ازدواج مورد سنجش غلظت سرمی IgM و IgG قرار گرفت. نتایج نشان داد که 5/12% افراد دارای تیتر مثبت IgG، 8/0% افراد دارای تیتر مثبت برای هر دو آنتی بادی IgM و IgG و 5/87% افراد فاقد آنتی بادی اختصاصی توکسوپلاسما بودند. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی رابطه ی معنی دار آماری با سن است که در افراد بالای 20 سال شیوع عفونت بیش تر می باشد ولی با محل سکونت، تماس با گربه و سایر حیوانات اهلی، مصرف گوشت کباب شده و نیم پز، خوردن شیرخام، استفاده از دستکش هنگام تکه کردن گوشت و نحوه ی شستشوی سبزیجات رابطه ی معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن سطح سرمی IgG و IgM علیه این انگل، به نظر می رسد قبل از بارداری و در حین آن بررسی ایمنی نسبت به عفونت توکسوپلاسموز و آموزش قبل از بارداری و مراقبت های حین بارداری ضروری باشد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموز، سرو اپیدمیولوژی، سمنان، IgM، IgG
 • علی سعدالهی، الهام فاطمی *، راهب قربانی، فاطمه احسانی، علیرضا نیر، سحر خازنی صفحات 868-876
  هدف
  بیماران کلید آموزش بالینی دانشجویان علوم پزشکی هستند و رضایت بیماران سبب افزایش مشارکت بیمار و بهبودی روند آموزش بالینی می شود. هدف از این مطالعه بررسی نگرش و احساس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 291 نفر بیماران مراجعه کننده به سه درمانگاه توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در فاصله زمانی سال 93-94 مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط یک پرسش نامه با 17 گویه جمع آوری گردیدند.
  یافته ها
  میانگین نمره حیطه احساس بیماران نسبت به حضور دانشجو 85/3 (از 5) بود. 85% از بیماران در مجموع از روند شرح حال گیری، معاینه و درمان احساس راحتی می کردند. بین میانگین و انحراف معیار احساس بیماران نسبت به حضور دانشجو در افراد مطلع از حضور دانشجو در درمانگاه (55/0±92/3) و غیرمطلع (84/0±60/3) تفاوت معنی داری دیده شد (002/0=p).
  نتیجه گیری
  بیماران احساس و نگرش مثبتی نسبت به حضور دانشجویان توان بخشی در هنگام معاینه و درمان داشتند. رضایت بیمار در صورت مطلع شدن از حضور دانشجو، کاهش تعداد دانشجویان و حفظ حریم خصوصی بیمار بیش تر خواهد شد.
  کلیدواژگان: نگرش، احساس بیماران، دانشجویان توان بخشی، آموزش بالینی
 • نرگس حیدری *، محمد یوسف علیخانی، فرید عزیزی جلیلیان، حامد طهماسبی، محمدرضا عربستانی صفحات 877-886
  هدف
  تشخیص سریع وبه موقع استافیلوکوک اورئوس می تواند نقش قابل توجهی در درمان عفونت های استافیلوکوکی داشته باشد. با طراحی روش های دقیق که دارای حساسیت و اختصاصیت قابل قبولی هستند، می توان شناسایی گونه و حتی سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک را انجام داد. هدف از این مطالعه ارزیابی روش تشخیصی Real Time PCR مبتنی بر آنالیز منحنی ذوب جهت تشخیص ایزوله های بالینی استافیلوکوک اورئوس و ژن عامل مقاومت به متی سیلین می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از ایزوله های بالینی استافیلوکوک ذخیره شده در بانک میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان استفاده شد. طراحی پرایمر با انتخاب سایت های هدف و ژن ITS برای استافیلوکوک اورئوس و ژن mecA برای سویه های مقاوم به متی سیلین صورت گرفت. جهت تعیین اختصاصیت و حساسیت آنالیتیک پرایمرهای طراحی شده از آزمون Real time PCR و روش آنالیز منحنی ذوب DNA سویه های مورد مطالعه استفاده شد.
  یافته ها
  اختصاصیت آنالیتیک پرایمرهای طراحی شده با استفاده از آنالیز منحنی ذوب DNA جهت شناسایی استافیلوکوک اورئوس در 79/83 درجه سانتی گراد و استافیلوکک اورئوس مقاوم به متی سیلین در 6/76 درجه سانتی گراد به دست آمد. حساسیت آنالیتیکی پرایمرهای طراحی شده نیز بر اساس نمودارهای حدآستانه و رقت های تعیین شده، برای ژن ITS توانایی شناسایی بیش از 15 CFU باکتری و برای ژن mecA توانایی شناسایی بیش از 25 CFU باکتری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  طراحی پرایمرهای مناسب و به کارگیری تکنیک های مولکولی حساس، می تواند دو عامل تعیین کننده در طراحی روش های سریع و دقیق جهت شناسایی باکتری های مهاجمی مانند استافیلوکوک اورئوس باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکک اورئوس، مقاومت به متی سیلین، Real time PCR، مقاومت داروئی
 • سهیلا مقامی، فروزان صادقی محلی، حمیرا زردوز * صفحات 887-893
  هدف
  مواجهه با استرس در دوران شیرخوارگی ریسک ابتلا به اختلالات متابولیک، رفتاری و سایکولوژیک در دوره های بعدی زندگی را افزایش می دهد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی اثر استرس جداسازی از مادر بر غلظت های پلاسمایی گلوکز و انسولین و شاخص HOMA-IR (شاخص مقاومت به انسولین) در موش های صحرایی نر بالغ پرداخته است.
  مواد و روش ها
  حیوانات پس از تولد به دو گروه «با استرس» و «بدون استرس» تقسیم شدند. حیوانات گروه استرس از روز 1 تا 21 پس از تولد روزانه به مدت 3 ساعت از مادر جدا می شدند، در حالی که حیوانات گروه بدون استرس کنار مادر می ماندند. در زمان بلوغ (53 روزگی) سر حیوانات قطع و خونگیری جهت اندازه گیری غلظت های پلاسمایی انسولین، گلوکز و کورتیکوسترون انجام شد. هم چنین، شاخص HOMA-IR محاسبه شد.
  یافته ها
  استرس جداسازی از مادر در موش های بالغ، غلظت پلاسمایی گلوکز را افزایش داد، اما تغییر معنی داری در غلظت انسولین پلاسما ایجاد نکرد. شاخص HOMA-IR در حیواناتی که تحت استرس جداسازی از مادر قرار داشتند افزایش معنی داری نشان داد. هم چنین، حیوانات این گروه در هنگام بلوغ، سطح پایه کورتیکوسترون پلاسمایی بالاتری را نسبت به حیوانات گروه بدون استرس نشان دادند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که استرس جداسازی از مادر در دوران شیرخوارگی احتمالا از طریق تغییر در برنامه ریزی محور HPA موجب القاء مقاومت به انسولین و اختلال در هومئوستاز گلوکز در دوران بلوغ می شود که این تغییرات ممکن است زمینه ساز بروز بیماری های متابولیک گردند.
  کلیدواژگان: استرس جداسازی از مادر، کورتیکوسترون، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین، گلوکز
 • زهرا بابایی، طلیعه ظریفیان، عطیه اشتری *، عنایت الله بخشی صفحات 894-900
  هدف
  حرکات بیانگر مستقیم یکی از نخستین روش های برقراری ارتباط کودک پیش از رسیدن به مهارت کلامی محسوب می شود. برخلاف گفتار، حرکات بیانگر چندان مورد تشویق و حمایت فرهنگ ایرانی واقع نشده است. هدف این مطالعه بررسی رشد حرکت بیانگر مستقیم شامل اشاره کردن، دادن، درازکردن دست و نشان دادن در کودکان فارسی زبان دارای رشد طبیعی از 12 تا 18 ماهگی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی طولی از نوع مشاهده ای آینده نگر، از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و در ادامه از روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی استفاده شد. تعامل 11 مادر- کودک، در فضایی نیمه ساختاریافته به صورت ماهانه (طی 7 ماه) ضبط ویدیویی شد. داده های حاصله مورد کدگذاری قرار گرفتند و داده های آماری با استفاده از آزمون اندازه های تکراری (مقایسه ی درون گروهی) بررسی شد و اعتبار کدگذاری مشاهدات ثبت شده از طریق آزمون ICC تحلیل شد.
  یافته ها
  تفاوت میانگین بسامد حرکت بیانگر اشاره کردن با انگشت از 12 تا 18 ماهگی معنادار بود (05/0p<). اما تفاوت میانگین بسامد سایر حرکات بیانگر مستقیم مثل نشان دادن، درازکردن دست و دادن از 12 تا 18 ماهگی معنادار نبود (05/0p>). مقدار ICC به عنوان ملاک اعتبار کدگذاری مشاهدات ثبت شده 90 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که بررسی روند رشد حرکت بیانگر اشاره کردن با انگشت حاکی از افزایش بسامد آن طی 12 تا 18 ماهگی کودک است. اما روند رشد حرکت بیانگر نشان دادن، دراز کردن دست و دادن ثابت باقی مانده است.
  کلیدواژگان: حرکات بیانگر مستقیم، رشد طبیعی، مطالعه ی طولی
|
 • Ahmad Tavakoli, Mohammad Hadi Karbalaie Niya, Hadi Ghaffari, Mohsen Keshavarz, Hossein Keyvani * Pages 713-720
  Hepatitis B (HBV) and C (HCV) viruses are unique because of their massive capacity to establish persistent infection, cirrhosis, and liver cancer. In spite of differences in their genome organization, life cycles and replication strategies, HBV and HCV have same features, such as noncytopathic nature and also the potential to induce chronic liver disease. It is suggested that immunologically mediated processes play a key role in the pathogenesis and outcome of these infections. Nevertheless, the rate of disease progression from chronic phase to cirrhosis varies considerably among infected patients, and the factors that regulate it are greatly unknown.Natural killer (NK) cells display the major effectors population of the innate immune system and are abundant in the human liver tissue. Recently, it has been suggested that NK cells not only exert antiviral functions but may also regulate adaptive immune responses by deletion of virus-specific CD8 T cells.
  In present study, we have reviewed current knowledge of the roles of immune cells in the pathogenesis of chronic hepatitis B and C, and have discussed recent discoveries that introduce natural killer cells as regulators of T cell function and liver inflammation.
  Keywords: Viral Hepatitis, Immunopathogenesis, Liver Cancer, T Lymphocytes
 • Abbas Ziari, Ali Rashidy-Pour, Elham Ziaei Far * Pages 721-734
  Introduction
  Research in Medical Sciences has special importance and it has received special attention in Iran. Several studies conducted on factors affecting research performance in the Universities of Medical Sciences and each of them focused on particular group’s viewpoint. Therefore, to have a comprehensive picture of the factors affecting research performance in Medical Sciences, this study was done to review these factors in Iran.
  Materials And Methods
  This study reviews factors affecting the research performance in universities of medical sciences in Iran through recent 16 years. Related Keywords were used in Pub Med, Scopus, Science direct, Google scholar and Iranmedex, Irandoc, SID, and Magiran in order to find related English and Persian articles.
  Results
  From 158 obtained articles, 55 eligible articles (46 Persian and nine English) were entered the study. Similar factors put together and 17 categories formed such as: Individual – personality, Organizational – structural, Management, Infrastructure – facilities, and Interaction – team work.
  Conclusion
  Factors affecting medical research have a wide range. Among factors, the most frequent were respectively infrastructure – facilities (26 times) and over entanglement (22 times) and then in the third place, Individual – personality, motivation, research related abilities and financial and budget (21 times)
  Keywords: Research, Medical Sciences, Iran, Review Article
 • Vahid Semnani, Ensieh Farhidzadeh, Majid Mirmohammadkhani, Farahnaz Ghahremanfard* Pages 735-741
  Introduction
  Breast cancer is the most common cancer among women and the second cause of death after lung cancer. Several studies have been conducted to find the better prognosis in patients with breast cancer, which have associated with contradictory results. Current study was done in order to find the relationship between vitamin D and tumor markers and to improve the prognosis of breast cancer patients
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytic study, 105 patients referred to oncology clinics of Fatemieh and Kowsar hospitals in Semnan city (Iran) from 2012 to 2016 years were evaluated. Levels of vitamin D, prognostic markers of breast cancer including estrogen, progesterone, HER-2, P53 and Cyclin D1 receptors and menopause status of patients and also relationship between them were assessed.
  Results
  The results showed that mean of vitamin D was optimal (22.8±9.48) and the maximum frequency of markers related to ER and PR and the minimum one related to HER2. There was not statistically significant relationships between markers and level of vitamin D, but menopausal status and the level of vitamin D had a significant relationship, so that the level of vitamin D in menopausal women was higher than non-menopausal women (p
  Conclusion
  The level of vitamin D in women with breast cancer was in an adequate level and the level of this vitamin was not associated with prognostic markers. Further studies are suggested in this regard
  Keywords: Breast Cancer, Tumor Marker, Vitamin D, Menopause
 • Saman Maroufizadeh, Dr Narges Bagheri Lankarani, Arezoo Esmailzadeh, Amir Almasi-Hashiani, Payam Amini, Mahdi Sepidarkish, Reza Omani Samani * Pages 742-748
  Introduction
  Caesarean section (CS) rates have risen substantially worldwide over the past decades particularly in Latin America, the Caribbean and Iran. In this way, the aim of the study was to determine the rate of CS among multiparous, and indentifying the related factors.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 2189 multiparous who gave singleton birth in Tehran province, Iran from 6-21 July 2015. Data were collected by a researcher-made questionnaire through interview with mothers and review of their medical records. Logistic regression analysis was used to evaluate factor associated with CS.
  Results
  The CS rate was 71.8% in this study. In univariate analysis, higher maternal age, parents’ educational level, economic status, body mass index (BMI), parity, infant weight, baby’s head circumference, history of abortion, and use of assisted reproductive technology were associated with CS. Moreover, multivariate analysis has shown a significant relationship between CS and mother’s age, mother’s education, economic status, BMI, parity, infant weight and baby’s head circumference.
  Conclusion
  The CS rate among multiparous in Tehran is substantially high. Therefore, there are essential requirements for providing immediate strategies (such as education and psychological interventions to increase women’s knowledge about the risks of CS as well as to change women’s attitude toward CS and improving the quality of natural delivery) to reduce CS rate. Furthermore, factors such as mother’s age, economic status, BMI, parity, infant weight and baby’s head circumference were related to CS.
  Keywords: Cesarean ?ection, Multiparous, Pregnancy, Prevalence, Iran
 • Maryam Macky, Mohammad Hasan Ehrampoosh, Mohammad Malakootian* Pages 749-759
  Introduction
  Phenol and its derivatives are common organic pollutants existing in wastewater of many industries such as oil refineries, coal processing, coking operations, petrochemical, Cementite, resin and plastic manufacturing industries. Correspondingly, Phenol is very toxic for human and environment. In the present study, removal of Phenol from aqueous solution using the mesoporous MCM-41 silica functionalized with diamine group (NH2-MCM-41) was investigated.
  Materials And Methods
  This experimental study was done in samples of synthetic and real wastewater from Kerman Cementite factory within six months. The modification of mesoporous MCM-41 materials by grafting diamine functional groups directly to the surface of a solid adsorbent was studied. The structure of the synthesis materials was characterized by XRD, BET and FT-IR. The chemical quality of crude sample and its Phenol was determined and then the influence of pH, absorbent amount and time on the removal of Phenol was evaluated. Then, the optimal conditions for each of these parameters were determined. The same experiments were done for samples of real wastewater. In order to understand the process of adsorption, kinetics of absorption isotherms equilibrium was also studied.
  Results
  The results showed that increasing the adsorbent dose and contact time led to increasing of the removal efficiency and increasing pH and also the initial phenol concentration led to reducing of removal efficiency. According to the results, the best removal efficiency occurred at acidic pH and adsorption equilibrium time was 45 min. The highest percentage of Phenol adsorption was observed at pH= 6, initial phenol concentration 70 mg/L, adsorbent amount of 10 g/L for synthetic solution with removal efficiency of 73% and for real solution with the efficiency of 71%. The findings revealed that the removal of Phenol followed the freundlich isotherm (R2=98%) and the second order synthetic model (R2=99%).
  Conclusion
  The results showed that the NH2-MCM-41 materials are effective adsorbents for the Phenol removal from industrial wastewater.
  Keywords: Adsorption, Phenol, Nanoporous MCM-41Silica, Isotherm, kinetic
 • Raha Tafaroji, Somayeh Kameli *, Maryam Nourelahi, Raheb Ghorbani, Haniye Raz, Amin Naghipur Pages 760-765
  Introduction
  Usually, traumatic tooth injuries cause unpleasant experiments in children, which quick and suitable action is necessary. In this way, the aim of this study was to evaluate the level of dentists’knowledge regarding dental trauma.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 57 general and specialist dentists in Semnan (Iran, 2015) were evaluated. Data collecting was performed using self-constructed questionnaire. After arranging with the selected dentist, we met them in their office and provided required information about our research. Then, if the dentist was agreeing to cooperate with us, we provided them the relevant questionnaire form to be filled by them.
  Results
  knowledge about dental trauma was more in specialists compared to general dentists (p=0.007); although there was negative correlation between the time of the last study regarding dental trauma and dental trauma knowledge (p=0.003). Correspondingly, other variables (such as age, passed time period from graduating and times of attending to training course) didn’t show significant relationship with the level of knowledge about dental trauma.
  Conclusion
  Since there is negative correlation between the time of the last study regarding dental trauma and dental trauma knowledge, we emphasize on participating dentists in dental trauma retraining courses.
  Keywords: Dental Trauma, Dentists, Dental, Knowledge
 • Reyhaneh Noruzi, Sepideh Seyed *, Fatemeh Panahi, Soroor Farnam, Fatemeh Kasbi, Maryam Mokhlesin, Fatemeh Motaharinezhad, Naim Sadat Kia Pages 766-773
  Introduction
  Sucking behaviors may have negative effects on occlusion and thus the production of specific speech sounds. The main purpose of this research is the study of the relationship between the behaviors of sucking and speech sound disorders in children 3 to 5 years old.
  Materials And Methods
  This research is a retrospective descriptive analysis which 60 children between 3 to 5 years old from kindergartens of Semnan City were assessed. Data collection tools included a self-administered questionnaire and Farsi version of phonological test, which contained 5 subtests of diagnostic, phonetic, phonological, oral motor and instability. Correspondingly, Chi-square test was used for the analysis of data.
  Results
  There was not any statistically significant relationship between sucking behaviors (breast feeding, bottle feeding, sucking pacifier and sucking finger) and speech sound disorder. There was not also any statistically significant relationship between the duration of these behaviors and speech sound disorders.
  Conclusion
  The results of this study may reduce some of the parent’s concerns about the negative effects of sucking behaviors on speech mechanism. Further research with a greater sample size and also consideration of some other factors such as the frequency and duration of sucking behaviors during a typical day is necessary for making a better decision about the impact of these behaviors on speech
  Keywords: Sucking Behaviors, Bottle Feeding, Pacifier, Finger Sucking, Speech Sound
 • Zahra Akbari Jonoush, Reza Mansori *, Fatemeh Yazdiyan, Meisam Omidi Pages 774-784
  Introduction
  Nowadays, early cancer detection and effective treatment is crucial for improved prognosis and cancer management and therefore, identification of sensitive and specific methods for early cancer detection is required. One of the methods for early cancer detection is biosensor and gold nanoparticles. The aim of this study was to examine total prostate specific antigen (PSA) biomarker using by nanobio-optical sensor.
  Materials And Methods
  Herein, antibody coated gold nanoparticles was employed in optical immunoassay for detecting of total PSA biomarker. To achieve the goal, antibody was covalently conjugated to gold Nano spheres using 11-Mercaptoundecanoic acid (MUA). Finally, sample serum was investigated by LSPR (localized surface Plasmon resonances) and finally, the results obtained by LSPR and CLIA (Chemiluminescence assay (were compared with each other.
  Results
  The results suggested that nano bio-optical sensor had good potential and good sensitivity in detecting of total PSA. Notably, the proposed nanobio-optical sensor delivered a good sensitivity with average sensitivity 1.1 ng/ml, and a low detection limit of o.9 ng/ml.
  Conclusion
  These results indicate that the nnobio-optical sensor has a great potential in diagnosis of cancer biomarkers.
  Keywords: Nanobio-optical Sensor, Prostate specific Antigen, Biomarker, total PSA Monoclonal Antibody
 • Akram Safaei, Mostafa Rezaei Tavirani *, Mona Zamanian Azodi Pages 785-791
  Introduction
  Cardiovascular disease (CVD) that involved heart and vessels of heart, is one of the most common reasons of death in the world and unfortunately there are limitations in early diagnosis of this disease. In this study it has been survived the protein-protein interaction network in order to discover special biomarkers for early diagnosis of disease and timely treatment.
  Materials And Methods
  In this study, involved proteins in cardiovascular disease have been collected using OMIM, Poly search and Wiki pathway databases and then these proteins have been matched on protein-protein interaction network. Topological analysis of network has been done with Cytoscape 3.3.Meaningly, degree and betweeness parameters have been considered to introduce the candidate markers.
  Results
  After network topological analysis, proteins with higher degree have been recognized as hub and proteins with higher betweenness as bottleneck. It has been introduced 3 hub-bottleneck proteins as candidate biomarkers which have high centrality in network.
  Conclusion
  MMP9, IL6 and AKT1 have been introduced as candidate proteins for CVD which can be diagnostic biomarkers or drug targets for this disease. In addition to, biochemical pathways for proteins in highest score sub-network were negative regulation of ion transport, collagen biosynthetic process, platelete degradation and extra cellular matrix disassembly
  Keywords: Protein Interaction Mapping, Cardiovascular Disease, Gene Ontology
 • Hossein Haratipour *, Behrooz Yahyaei, Elham Naseri Pages 792-797
  Introduction
  Otitis media is a common disease of childhood. Accordingly, this study was performed to study prevalence and epidemiological factors associated with otitis media in primary school children.
  Materials And Methods
  This observational cross-sectional study was performed on 400 primary school children in Shahrood city (Iran) in 2013. All children participated in this project after compiling the questionnaire by their parents which were included demographic, disease history and drug consumption with examinations necessity, especially in the auditory system. Examination of the ear was recorded on a specific form with the help of otoscope and standard method alongside with a constant manner.
  Results
  210 subjects were male and 190 were female. The mean age of children was 6.11 years. 59.5% of subjects lived in urban area and the remianining lived rural areas. Remarkably, 62.5 % of children had no any type of disease. Relatively, 72.4% fed with breast milk and BMI at 63.5% was between 5 and 85 percent. The 54.9% were born by natural delivery. Only 2.3% of children had acute otitis media. Otitis media had a significant relationship with, maternal education (P
  Conclusion
  The results showed that the prevalence of otitis media in primary school children of Shahrood city is similar to that reported by other studies and factors such as nutritional status, history of disease and history of trauma are involved in creating otitis media
  Keywords: Otitis Media, Child, Prevalence, Risk Factors
 • Reza Mohammadi, Maryam Zabihzadeh, Sara Hasanvand, Zahra Sarlak, Amir Mohammad Mortazavian *, Mahdi Shadnoosh, Ayad Bahadori Monfared Pages 798-811
  Introduction
  Recently, the demand for functional foods consumption is growing rapidly due to the increased awareness of the consumers from the impact of these foods on health. The aim of this study was to assess microbiological, biochemical and sensory aspects of probiotic Doogh.
  Materials And Methods
  In this research, the effects of type (skim milk power and whey protein) and percents of dry matters and final pH of fermentation (4 and 4.4) on biochemical viability of probiotics and sensory properties of probiotic Doogh during fermentation and 21 days in refrigerated storage were studied. In this way, pH and redox potential values were measured by pH-meter. Titrable acidity value was determined by titration with 0.1 N NaOH. Probiotic bacteria were enumerated using MRS-bile agar medium.
  Results
  Treatment with 4% skim milk power and 1% whey protein at pH of 4.4 (6 WP-1) -4.4) showed the highest viability of both probiotic bacteria after fermentation and during refrigerated storage. Treatments 4% skim milk power at pH of 4.0 (4 SMP-4.0), 3% skim milk power with 1% whey protein concentrate at pH of 4.4 (4 WPC-1) -4.4), 6% skim milk power at pH of 4.4 (6-SMP-4.4), 6% skim milk power at pH of 4.0 (6 SMP-4.0) and 5% skim milk power with 1% whey protein (6 WP-1) in both final pH 4.4 and 4.0 had the highest level of organoleptic acceptance. However, they have more economic considerations than 6% of dry matter.
  Conclusion
  Overall, whey protein can be used as part of the dry matter Doogh without changes of organoleptic properties and viability of probiotic Doogh.
  Keywords: Whey protein, Probiotic, Protein, Doogh, Dry matter
 • Masoumesh Rasolzade, Zahra Ahmadizadeh *, Raheb Ghorbani, Karim Ayoubi, Haniyeh Moudi, Mahsa Broudati Pages 812-818
  Introduction
  Prevalence of sleep disorders is increasing in modern societies and is often associated with work strain and stress. Remarkably, sleep disorders affect the various parts of the nervous system function. So, this study aimed to investigate the relationship between sleep quality and balance in individuals suffering from sleep deprivation
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 52 students of Semnan Kowsar hospital night shift participated. Pittsburgh Sleep Quality Inventory, Y dynamic balance test and stork static balance test were used to collect data.
  Results
  40.4% of the participants had good sleep quality (scores 0-4) and 59.6% of them had poor sleep quality (5 or higher). There was no significant correlation between sleep quality and static and dynamic balance (P>0.05).
  Conclusion
  Results showed that for young people with sleep deprivation, there is no significant relationship between balance ability and sleep quality. It seems that, since individual balance task without sensory challenges does not require attention and high levels of cognition, there is no significant relationship.
  Keywords: Sleep Quality, Balance, Postural Control, Sleep Deprivation
 • Hossein Baghishani, Abolfazl Salehi *, Mahdi Tahamtan, Masoud Karimlou Pages 819-827
  Introduction
  Different ways of voice assessment exist, among which, acoustic assessment remains the most useful and precise method. Noticeably, the most important parameters measured in this type of assessment are fundamental frequency, jitter, shimmer, and harmonics to noise ratio. These parameters are previously normalized in many other languages. However, these parameters are not generalizable to the Persian language as they are influenced by linguistic, cultural, and ethnic characteristics. The aim of this study was to examine and determine the above mentioned acoustic indicators in Persian language.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 100 normal Persian-speaking adults in Tehran, Iran. The subject's voice samples (in three phonation registers) were recorded and analyzed by Praat3/9 Software and acoustic parameters (fundamental frequency, jitter, shimmer and harmony to noise ratio) were extracted.
  Results
  Fundamental frequency was the only indicator that had a significant difference between the two genders (p
  Conclusion
  Conclusivly, according to the results, acoustic parameters in women are more affected by age variation than in men. In most cases, vocal register significantly affects the harmonics to noise ratio.
  Keywords: Acoustic parameters, Speech Acoustics, Voice Quality, Phonation
 • Mohammad Nabavi, Hossein Derakhshani, Raheb Ghorbani, Saba Arshi, Mohammad Hasan Bemanian, Morteza Fallahpour, Sima Shokri * Pages 828-836
  Introduction
  Allergen immunotherapy is a novel method for treatment of allergic rhinitis. The purpose of this study is to evaluate the effect of specific immunotherapy on quality of life in patients with allergic rhinitis.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 60 patients with allergic rhinitis, who were above 18 years old and were undergone skin prick test, were included. In this account, 30 patients underwent medical treatment plus specific immunotherapy (first group) and also another 30 patients (second group) underwent medical treatment only. Rhino conjunctivitis quality of life questionnaire was filled out at the beginning, 6 months and 12 months after treatment
  Results
  Among the patients of the first group, 76.7% and among the patients of the second group, 70% of patients had moderate to severe rhinitis. The two groups were similar according to disease severity (p=0.563). Data revealed that quality of life was not significantly different between two groups before treatment. The mean quality of life scores after 6 and 12 months from the beginning of treatment, were significantly lower in first group (1.11 and 0.31 respectively) compared with the second group (1.89 and 1.89 respectively) (P
  Conclusion
  The findings revealed that specific immunotherapy plus medical treatment improve quality of life compared with medical treatment alone and the improvement is more prominent at twelve months after treatment compared with six months after treatment
  Keywords: Specific Immunotherapy, Allergic Rhinitis, Quality of life
 • Majid Mirmohammadkhani, Jamileh Moghimi *, Zahra Abdollahi Mehmandoosti Pages 837-844
  Introduction
  Rheumatologic diseases, in addition to high prevalence, can lead to various complications, health care costs and decreased quality of life. This study was carried out to investigate the distribution and pattern of rheumatologic disorders in patients referred to rheumatology clinic in Semnan, at a two-year period (2011-14).
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, electronic data of all 15 years and older people referred to the rheumatology clinic in Semnan (Iran) in April 2011 to March 2014 were extracted and examined in terms of demographic and clinical characteristics contains rheumatologist diagnosis based on medical history, clinical examination and Para clinic.
  Results
  Information on 6568 patients (75.8% female, with a mean age of 50.89 ± 15.68 years) was evaluated in the study. The most common diseases have been reported, was non-inflammatory disorders (per arthritis (41.8%) and osteoarthritis (19.7%) respectively). Among inflammatory diseases, the most prevalent disorder was rheumatoid arthritis (9.2%). The most common subtypes reported in osteoarthritis were the knee osteoarthritis (71.3%) and in Spondyloarthropathies were undifferentiated arthritis (59.3%). In the osteoarthritis cases, the frequency of women was almost three times more than men (75.3% vs. 24.7%, P = 0.01).
  Conclusion
  The problems of most patients with rheumatologic disorders were related to non-inflammatory rheumatic disorders, especially per arthritis and osteoarthritis and especially in women. Controlling of known risk factors associated with these two diseases, such as lifestyle correction and regular and effective exercise, and also assesses related risk factors, especially in women is recommended
  Keywords: Per Arthritis, Osteoarthritis, Rheumatic Disorders, Epidemiology
 • Nasrin Borumandnia, Hamid Alavi Majd *, Farid Zayeri, Ahmad Reza Baghestani, Fariborz Faeghi, Seyyed Mohammad Tabatabaei Pages 845-851
  Introduction
  In recent years, Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) has been highly regarded for determining activated areas of brain in different conditions. Statistical methods have a crucial role in analyzing fMRI data. These data have complicated 3-dimentional spatial and temporal correlation structures. Also, there is a time lapse between the stimulus onset and response, which is known as Hemodynamic Response Function (HRF). It is very important to consider the complex correlation structures and the behavior of HRF in statistical modeling. In present paper, a Bayesian spatiotemporal model is introduced that is applied to analyze fMRI data for detecting the activated areas of brain.
  Materials And Methods
  Images related to 2-back task, obtained from a part of the My Connectome Project, was used that is implemented in Stanford University in 2015. The 3D spatiotemporal proposed model was fitted on the data, so that HRF is estimated for each voxel based on its data, separately, and complex correlation structures are also considered. FSL software was used for preprocessing of images and Matlab software was used for statistical modeling.
  Results
  The results of statistical models show that some parts of inferior parietal and also frontal areas were activated by the task.
  Conclusion
  A Bayesian spatiotemporal model was introduced as a suitable method for identifying activated areas in fMRI time series. Because of considering both of complex correlation structures and estimated HRF, our proposed model can be a perfect approach for analyzing of these data
  Keywords: Functional Magnetic Resonance Imaging, Hemodynamic Response Function, Bayesian Spatiotemporal Model
 • Hamzeh Mohammadi, Seyed Mohsen Avandi *, Masoud Jamshidi, Mehrdad Gooya Pages 852-860
  Introduction
  The aim of this study was to determine the effect of eight weeks resistance training and ginger consumption on Glycosylated hemoglobin index in type 2 diabetic.
  Materials And Methods
  For this purpose in a semi-experimental design with double-blind, 44 type 2 diabetic patients (Fasting glucose ≥126mg.dl 40-60) (with average height 169.92±7.20 cm, weight 82.41±6.34 Kg, age 53.49±7.01 years and BMI 28.57±2.07 m2), randomly divided into four groups: ginger rhizome, resistance training plus placebo consumption, resistance training plus ginger rhizome and placebo. The subjects in Group GI and GI received 1 gram of ginger capsule a day (zintoma) for eight weeks. Subjects of resistance training groups also carried out a progressive resistance protocol with 65 to 80 percent of 1RM for 8 weeks (Three times a week). Before and 48 hours after eight weeks of training, assessment of height, weight, body fat and BMI were taken. Glycosylated hemoglobin (Hba1c) Biosystems using ion-exchange chromatography using Dss Ingland was measured.
  Results
  Glycosylated hemoglobin index and body fat after eight weeks of resistance training and Ginger supplementation in training groups had a significant difference, but the change was not observed in groups of ginger and placebo (p≥0.05).
  Conclusion
  Finally on the basis of obtained results, the long-term consumption of ginger and resistance training can be an effective factor for favorable changes Glucose index type II diabetic patients in a long-term process.
  Keywords: Resistant training, Glycosylated hemoglobin, Ginger, Type 2 diabetes
 • Morteza Rezaei, Nooshin Sarikhani, Fatemeh Pak, Mehdi Barati, Mehrnoosh Pashaei, Zahra Rasouli Nejad, Majid Mirmohammadkhani, Parviz Kokhaei * Pages 861-867
  Introduction
  Toxoplasmosis is one of the most common zoonotic diseases that is prevalent all over the world. This infection usually has no sign in subjects with normal immune system. Prevalence of toxoplasma infection is varied in different parts of the world and it does depend on nutritional habits, being in touch with animals (cats) and geographic region.
  Materials And Methods
  The present research is a cross sectional study. The study group consists of females who referred to “Tadayon Health Center” in Semnan (Iran) to perform their pre-marriage tests during the years of 2014-2015. Simple sampling was used in this study. Demographic information was collected with standard questioner which was designed for this purpose. In this way, IgM and IgG serum levels were measured using ELISA method.
  Results
  From 400 subjects, who visited the health center, only 12.5 % of women were IgG positive and 0.8 % were both IgM and IgG positive. Remarkably, there was no specific IgM and IgG against toxoplasma for 87.5 % of the study group. The final results showed significant correlation between the infection and age. The prevalence of infection is higher in the individuals who are older than 20 years. No correlation were seen between infection and living area, being in touch with cat and other house pets, eating barbecued or undone meat, drinking raw milk, using gloves while chopping the meat & the method of cleansing the vegetables.
  Conclusion
  The low level of anti-toxoplasma IgG and IgM indicates that the evaluation of the immunity against toxoplasma, in pre-pregnancy and during pregnancy is important.
  Keywords: Toxoplasma, Seroepidemiology, Semnan, IgM, IgG
 • Ali Sadollahi, Elham Fatemi *, Raheb Ghorbani, Fatemeh Ehsani, Alireza Nayer, Sahar Khazeni Pages 868-876
  Introduction
  Patients are cornerstone of medical student teaching. Patients´ satisfaction increases their participation and improves the educational process. In this account, the aim of this study was to assess patients´ attitude and feeling toward the presence of rehabilitation students in educational clinics of Semnan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 291 patients who referred to educational rehabilitation clinics of Semnan University of Medical Sciences during 2014-2015. The data was gathered by using a questionnaire with 17 items.
  Results
  Mean score of patients’ feeling toward presence of medical students was 3.85out of 5 total scores. Overall, 85% of patients were relaxed during history taking, examination and treatment by students. Considerably, there was a significant statistical difference between mean and standard deviation of the patients´ feeling who were informed about presence of students (3.92±0.55) and those who were not informed. (3.60±0.84) (p=0.002).
  Conclusion
  In general, patients felt comfortable about presence of rehabilitation students during history taking, examination and treatment. Patient Satisfaction will be increased by being aware of student's presence, reducing the number of students and keeping patients ´privacy.
  Keywords: Attitude, patient's feeling, rehabilitation students, clinical education
 • Narges Heydari *, Mohammad Yousef Alikhani, Farid Azizi Jalilian, Hamed Tahmasebi, Mohammad Reza Arabestani Pages 877-886
  Introduction
  Rapid and timely detection of Staphylococcus aureus can play a significant role in the treatment of staphylococcal infections.Impresingly, by precise designing methods which have acceptable sensitivity and specificity, can identify species and even antibiotic-resistant strains. The purpose of this study was to evaluate the real time PCR diagnostic method based on the melting curve analysis for the detection of clinical isolates of S. aureus and the methicilin resistance gene.
  Materials And Methods
  In this experimental study, clinical isolated of S. aureus was used from the Microbiology Bank of Hamadan University of Medical Sciences. The primer design was done by selecting (ITS) target for S. aureus and the mecA gene for methicillin-resistant strains. Real-time PCR and DNA melting curves analysis were used to determine the analytical specificity and sensitivity of the designed primers.
  Results
  The analytical specificity of the primers was 83.79 ° C for S. aureus and 76.6 ° C for methicillin resistant Staphylococcus aureus respectively. The analytical sensitivity of the primers was 15 CFU/ml bacteria for ITS gene and 25 CFU/ml bacteria for mecA gene.
  Conclusion
  By selecting appropriate primers and using sensitive molecular techniques, which could be the main factors for designing of both quick and accurate method, it is possible to identify invasive bacteria such as S. aureus.
  Keywords: Staphylococcus Aureus, Methicillin-Resistant, Real Time PCR, Drug Resistance
 • Soheila Maghami, Forouzan Sadeghimahalli, Homeira Zardooz * Pages 887-893
  Introduction
  Exposure to stress in postnatal period of life increases the risk of metabolic, behavioral and psychological disorders in later life. In this regard, the present study investigated the effects of maternal separation stress on plasma glucose and insulin concentrations and HOMA-IR (Homeostasis model assessment of insulin resistance) index, in male rats at puberty.
  Materials And Methods
  After birth, the animals were divided into "stress” and “non-stress " groups. The stressed rats were separated from their mothers at postnatal days (PND 1 to 21, 3h/day), whereas non-stressed rats remained with their mothers. At puberty (day 53), the animals were decapitated and their blood samples collected to measure plasma concentrations of insulin, glucose and corticosterone. Moreover, HOMA-IR index was calculated.
  Results
  Maternal separation stress increased plasma glucose concentration in adult male rats, but did not significantly affect plasma insulin concentration. Notably, the HOMA-IR index in stressed rats showed a significant increase. Meanwhile, in the animals of this group, basal plasma corticosterone levels increased significantly compared to non-stressed animals.
  Conclusion
  This study shows that maternal separation during infancy period, possibly, through changes in HPA axis programming induces insulin resistance and impairs glucose homeostasis in puberty and these changes may predispose the rats to metabolic disorders
  Keywords: Maternal Separation, Corticosterone, Insulin, HOMA-IR index, Glucose
 • Zahra Babaei, Talieh Zarifian, Atieh Ashtari *, Enayatollah Bakhshi Pages 894-900
  Introduction
  Deictic gesture is one of the first communicative means that infants use it before achieving to verbal skills. In spite of speech, gestures are not encouraged and supported in Iranian culture. The main purpose of this study was to analyze the development of deictic gestures including pointing, giving, reaching and showing in normally developing Persian- speaking children between 12 to 18 months.
  Materials And Methods
  In this prospective observational longitudinal study, purposeful and then snowball non-randomized sampling were used. 11 child-mother interactions were videotaped monthly (for 7 months), in a semi-structure context. The outcome data were coded and the data were statistically analyzed via test of repeated measures (within subject comparison). The reliability of observations recording's coding was investigated with ICC test..
  Results
  The differences between the mean frequency of pointing gesture from 12 to 18 months old was significant (p0.05), it wasnt significant. Considerably, ICC, as a reliability criterion for observations recording's coding, was achieved 90 percent.
  Conclusion
  This study showed that pointing gesture has increased during 12-to-18 months old. However, showing, reaching and giving remained constant
  Keywords: Deictic Gesture, Normal Development, longitudinal Study