فهرست مطالب

مطالعات رسانه های نوین - پیاپی 10 (تابستان 1396)
 • پیاپی 10 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد مهدی زاده طالشی*، اقبال خالدیان، مهراوه فردوسی صفحات 9-42
  هدف عمده ای که این مقاله در پی آن بود، بررسی نقش نرم افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. برای رسیدن به این هدف، با رجوع به آراء اساتید و صاحبنظران حوزه رسانه و جامعه شناختی، پدیده نرم افزار اجتماعی «تلگرام» را مطالعه می کند. صاحبنظران با نمونه گیری خوشه ایو هدفمند، انتخاب گردید. چارچوب نظری حول نظریات تبلیغات و اقناع، برجسته سازی و استفاده و رضامندی انتخاب شده است. نتایج در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی و تشریح شده است. نتایج توصیفی در محورهای چهارگانه میزان استفاده پاسخگویان از اینترنت (خیلی زیاد)، میزان استفاده از نرم افزار اجتماعی تلگرام (زیاد)، دلایل استفاده از نرم افزار اجتماعی تلگرام (کسب اطلاعات و آگاهی از اوضاع اجتماعی و سیاسی) و نقش نرم افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بررسی شده است. نتایج تبیینی نشان می دهد که بین جلب توجه به انیمیشن ها و ویدیوهای تبلیغاتی «تلگرام» و شرکت در انتخابات، رابطه معناداری وجود دارد. بین کارکردهای نرم افزار اجتماعی «تلگرام» (شبکه ای بودن، در دسترس بودن، سرعت بالا) و انتشار پیام های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات رابطه معناداری وجود دارد. بین جذابیت شعارها و تبلیغات نامزدها در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد. بین استفاده از نمادها و نشانه ها در تبلیغات کاندیداها و احزاب در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد. بین انتشار پیام های افراد صاحب نفوذ سیاسی در تبلیغات انتخاباتی در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه ی معناداری وجود دارد. بین اعتماد به تبلیغات در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی تلگرام، انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران، تبلیغات
 • سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی* صفحات 43-88
  پساتلویزیون که با تحقق همگرایی رسانه ای و گذار از شکل سنتی تلویزیون آغاز می شود، نه به معنای مرگ تلویزیون بلکه تجدید ساختار در شیوه های تولید، توزیع و مصرف محتوای تلویزیونی است. همگرایی رسانه ای که به مثابه تحولی ساختاری سازمان های پخش تلویزیونی را به چالش کشیده است، سازمان صداوسیما را بواسطه موقعیت انحصاری اش با وضعیت خطیرتری کرده است. این مقاله در صدد بررسی واکنش های صداوسیما به همگرایی رسانه ای و ارزیابی این واکنش هاست و برای این منظور از روش کیفی مصاحبه عمیق و سندپژوهی بهره می برد. در مجموع با 17 نفر از کارشناسان و سیاست گذاران حوزه تلویزیون مصاحبه گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که صداوسیما با درک مخاطرات و فرصت های فضای جدید، اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داده است؛ راه-اندازی پخش زمینی دیجیتال، افزایش شبکه های تلویزیونی، «اچ. دی » کردن بعضی از شبکه ها، بهره-گیری از تکنولوژی ماهواره و توزیع سیگنال تلویزیونی در سطح ملی و قرار دادن شبکه های ملی و استانی بر روی ماهواره برای دسترسی به مخاطبان بیشتر در سطح ملی و نیز و راه اندازی شبکه های ماهواره ای تلویزیونی در سطح منطقه ای و جهانی بخشی از این اقدامات است. سیاست ها و اقدامات صداوسیما با نقدهایی جدی نیز روبرو است از جمله این که در توسعه شبکه ها و خدمات رویکردی تکنولوژیک غلبه دارد؛ بواسطه فقدان سازوکارهای بازار و انحصار صداوسیما، اقدامات انجام شده مبتنی بر برنامه ریزی متمرکزی است که هزینه های زیاد و کارایی کم را به همراه دارد و این که در بسط همگرایی و پیامدهای آن رویکردی اغلب امنیتی و سیاسی مشهود است.
  کلیدواژگان: تلویزیون، پساتلویزیون، همگرایی رسانه ای، صدا و سیما
 • اسماعیل عالی زاد *، نازگل ابراهیم طاری صفحات 89-112
  عرصه عمومی میدان حقیقی شکل گیری و تداوم ارتباطات اجتماعی، نهادها و تشکل های مدنی است. از جمله پدیده های اجتماعی ای که ارتباط تنگاتنگی با عرصه عمومی دارد، رسانه های جمعی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی است. در جهان امروز، حاصل فعالیت و تجربه اعضای یک جامعه در شبکه های اجتماعی مجازی می تواند به مثابه یکی از تعیین کننده های اجتماعی، حدود و ثغور عرصه عمومی را دستخوش تغییر کند. تمرکز این پژوهش نیز بر همین رابطه استوار است و به طور دقیق تر کاوشی است در یافتن پاسخ به این پرسش که در جامعه ما آیا شبکه های اجتماعی مجازی، توان و قابلیت کنشگران اجتماعی را در عرصه عمومی غیرمجازی تقویت می کنند؟. این پژوهش از نوع تحقیقات تبیینی، کمی، کاربردی و پیمایشی است. منطق آن قیاس است و تمرکز نظری آن بر آرای هانا آرنت، یورگن هابرماس و دیدگاه های متاخر در مطالعات عرصه عمومی و رسانه می باشد. جمعیت مورد بررسی آن دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 95-1394 است. حجم نمونه این پژوهش، 310 نفر است و شیوه نمونه گیری آن از نوع احتمالی چند مرحله ای است. از جمله مهم ترین یافته های تجربی این پژوهش می توان به دو مورد اشاره کرد: نخست، عضویت در تعداد اندکی از شبکه های اجتماعی مجازی و یا در تعداد کثیری از آن ها، هیچ نقش تعیین کننده ای در میزان فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازی (فعالیت در انجمن ها و تشکل های مدنی) نداشته است. دوم، با افزایش میزان فعالیت دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان فعالیت آنان در عرصه عمومی غیرمجازی کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، عرصه عمومی غیرمجازی، جامعه مدنی
 • محمد حسینی مقدم*، تهمینه شاوردی، فروزنده جعفرزاده پور صفحات 113-141
  پژوهش حاضر به دنبال درک تفاوت شهرت افراد در فضای حقیقی و فضای مجازی است. هدف از این پژوهش، توسعه و معرفی روش های جدید در مطالعات مربوط به فضای مجازی، تحلیل میزان کاربردپذیری سنت نظریات تاثیر رسانه در شرایط گسترش مناسبات فضای جدید درفضای مجازی و مقایسه تفاوت توان رسانه های مختلف بر متغیر مورد بررسی یعنی «شهرت فردی» می باشد. برای این منظور، از موتور جستجوی گوگل به عنوان ابزار پایه برای تولید لیست مشهور ترین افرادی که نام کوچک یکسانی داشته اند، استفاده شده و سپس با استفاده از روش لمپرت و شولمن در کمی کردن شهرت، به هریک از افراد این لیست، مقادیر عددی متناسب با شهرت شان اختصاص داده شده است. در گام بعد مقادیر شهرت مجازی این افراد با نتایج پیمایشی مشابه در فضای حقیقی مقایسه شده و تفاوت ها با استفاده نظریه «کاشت» تبیین گردیده است. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که ضریب و رتبه بندی شهرت مجازی افراد با رتبه شهرت حقیقی آنها تفاوت معناداری دارد و نیز رسانه های مختلف در ایجاد این میزان از شناخته شدگی نقش متفاوتی دارند. این مطلب موید این است که میان آن کسانی که مردم در موردشان چیزهایی می دانند با آن کسانی که مردم می خواهند در موردشان چیزهایی بدانند تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: کمی کردن شهرت، گوگل، سلبریتی ها، نظریه کاشت، مجازی، حقیقی
 • علی امیدی*، مهرداد رشیدی علویجه صفحات 142-171
  کشور اکراین از اواخر سال 2013 میلادی تاکنون صحنه اتفاقات و تحولات سیاسی-اجتماعی گوناگونی بوده است. در کنار ابعاد مختلف و ریشه های بحران اکراین، نقش و تاثیر رسانه های خبری گوناگون در تحولات این کشور از جهت شکل دهی به افکار عمومی و نیز چارچوب سازی رویدادها غیرقابل انکار است. دو شبکه خبری سی ان ان (شبکه خبری آمریکا) و راشا تودی (شبکه خبری روسیه) از جمله مهمترین این شبکه ها محسوب می شوند که در طول شکل گیری و در جریان تحولات سیاسی-اجتماعی اکراین سعی در چارچوب سازی و هدایت افکار عمومی مخاطبان خود در جهت سیاست های راهبردی خود داشته اند.
  مهمترین یافته تحقیق حاضر آن است که شبکه خبری سی ان ان مسکو را مسبب اصلی بحران اکراین قلمداد کرده و تحولات اکراین و کریمه را انقلاب مردمی و دمکراتیک دانسته و همه پرسی شبه جزیره کریمه و الحاق آن به کشور روسیه را به مثابه اشغال آن توسط مسکو و شبکه خبری راشا تودی آن را نوعی شورش تحریک شده از سوی غرب، الحاق کریمه به روسیه را دمکراتیک و نقش روسیه را بیطرفانه بازنمود کرده است. این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت دار بر روی متون منتشره دو رسانه سی ان ان و راشاتودی در سال 2014 در قبال بحران اکراین و بر اساس معیار دوگانه سازی گفتمانی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: سی ان ان، راشاتودی، چارچوب سازی، بحران اکراین، کریمه
 • کبری کریمیان *، مهربان پارسامهر، سید علیرضا افشانی صفحات 172-211
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان دختر دبیرستان های شهرکرد به شبکه های اجتماعی مجازی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهر شهرکرد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دهد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 390 نفر برآورد شده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای جمع آوری گردید. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوایی مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری اسپیرمن، پیرسون، آزمون تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد بین پایه تحصیلی، پایگاه اقتصادی اجتماعی والدین دانش آموزان، میزان استفاده از اینترنت، مدت زمان عضویت در شبکه های اجتماعی، سادگی و سهولت استفاده از شبکه های اجتماعی، میزان استفاده اطرافیان(دوستان و خانواده)، نیاز به پیشرفت، انزوای اجتماعی، گرایش به جنس مخالف با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. بی
  کلیدواژگان: گرایش، شبکه های اجتماعی مجازی، عوامل جامعه شناختی، نوجوانان، شهر شهرکرد
 • محمد مهدی فرقانی*، رامین شمسایی نیا صفحات 212-263
  پژوهش پیشرو کوششی برای ارائه رهیافتی به فراگرد تعامل رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در تولید جریان های اصلی خبر و پویش های اجتماعی با مطالعه موردی بازنمایی اقتصاد مقاومتی به مثابه یک الگوی توسعه ملی است. روند اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی(بویژه پیام رسان های موبایل محور) مدیران رسانه های جمعی را بر آن داشته است تا از ظرفیت این فناوری های نوین ارتباطی برای توزیع مناسبتر تولیدات خود در فضای مجازی بهره بیشتری گیرند، ترکیب و تعامل رسانه های جمعی مانند خبرگزاری ها و رسانه های اجتماعی(برای توزیع موثر خبر و ایجاد پویش اجتماعی) بهینه ترین حالت اثرگذاری رسانه ها برای اقناع افکار عمومی و اجرای الگوهای توسعه ملی است. در ایران آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر تکانه های طبیعی و تعمدی اقتصاد جهانی و داخلی، سیاستگذاران را بر آن داشت تا الگویی درون زا، برون گرا و متناسب با شرایط بومی کشور با عنوان اقتصاد مقاومتی طراحی کنند. در این پژوهش برای سنجش جامع رویکرد های رسانه های نزدیک به گفتمان های مسلط به اقتصاد مقاومتی به تحلیل گفتمانی 63 متن از خبرگزاری های ایسنا، صداوسیما و فارس به نمایندگی از سه گفتمان مسلط اصلاح طلبان، حاکمیت، اصولگرایان پرداخته شده است. در نتیجه گیری نمودار مقایسه ای مزیت ها و محدودیت های «پایگاه آنلاین» و «کانال تلگرام» خبرگزاری ها آمده است، تحلیل گفتمانی این سه رسانه نشان از فقدان قرائت مشترک از معنای اقتصادمقاومتی و واگرایی نسبی و نگاه بخشی نگرانه رویکرد هر رسانه متناسب با گفتمان مسلط نزدیک به آن دارد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بازنمایی، رسانه های جمعی، شبکه اجتماعی تلگرام، فناوری های نوین ارتباطی
 • اعظم راودراد *، گلنار گیشنیزجانی صفحات 265-310
  هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارائه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز-نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است. مقصودی که تلاش شد از رهگذر پاسخ گویی به سه سوال اصلی محقق شود؛ این سوالات عبارت اند از: 1- الگوهای غالب باز-نمود بدن رسانه ای در عکس های شخصی کاربران ایرانی اینستاگرام چیست؟ 2- کاربران ایرانی اینستاگرام از چه استراتژی ها و تکنیک هایی برای باز-نمود بدن رسانه ای استفاده می-کنند؟ 3- هدف از به کارگیری هر از این استراتژی ها و تکنیک ها چیست؟ برای نیل به هدف مذکور از مفاهیم مورد نظر گافمن مانند مدیریت تاثیرگذاری، نمود خود و آنچه باتلر در باب نمایش جنسیتی می گوید استفاده شده است.
  با استفاده از روش مردم نگاری مجازی و به کارگیری الگوی ارائه شده توسط سادبک مشتمل بر سه تکنیک مصاحبه، مشاهده مشارکتی و خوانش محتوای مجازی داده های لازم گردآوری و سپس تحلیل شدند. بر همین مبنا، ضمن حضور طولانی مدت در اینستاگرام، اشتراک گذاری عکس و فعالیت در این شبکه با 26 کاربر مصاحبه نیمه ساخت یافته عمیق انجام شد؛ و محتوای تولیدی آنها در قالب عکس و متن مورد تحلیل قرار گرفت. عملیاتی سازی سه تکنیک سادبک در میدان مطالعه، نشان از وجود سه تیپ بدنی اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی در اینستاگرام داشت؛ تیپ هایی که هر یک به زیرمجموعه هایی کوچک تر تقسیم می شوند.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، بدن رسانه ای، اجرا، بازنمود
|
 • Seyed Mohammad Mahdizadeh Taleshi *, Eghbal Khaledian, Mehrave Ferdosi Pages 9-42
  The main purpose which this article follows, is comparative studying on the role of “telegram” as a social network and broadcasting media “IRIB” in advertising about the 12th presidential election. For achieving to this goal, we referred to the ideas of skillful professors and the votes of experts who have cognition about “telegram”, as a new phenomenon.
  The first result indicates that the user of internet is “very much”, and the measure of using the “telegram” is “much”. I mean not as much as internet but it is much more than others.
  However, the reasons for using the social channel of “telegram” as the experts said was getting information, data and also getting the recent political and social news. Meanwhile, the researchers have studied on the important recent issue “the 12th presidential elections” and they compered the role of “IRIB” and “telegram” in attracted the attentions of user of telegram and the TV audience.
  The demonstrative results show that there is a connote (semantic)connection between watching the animations and videos via telegram and the number of people taking part in presidential elections. Among the different functions of “telegram” being on line. Being having accessible and having high speed and spreading the candidates’ messages in election, there is a specific connection.
  At last, it is suggested that we should think on using telegram as a devise to serve for IRIB not think of it is a threatening device, and we change this threaten to an ideal chance for a future schedule(preview).
  Keywords: social network, telegram, 12th presidential election Iran, advertising
 • Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi * Pages 43-88
  Post-television, as a result of media convergence, does not mean the death of television but it can be understood as the restructure of television production, distribution and consumption modes. Media convergence as a structural change threatens broadcasting institutions and Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), as a state-owned broadcaster with monopolistic position, faces more challenges. Through a face-to-face, in-depth interviews, this study shows, IRIB recognizes the potential and challenges of new environment and puts suitable activities on its agenda include launching Digital Terrestrial Television (DTT), establishing new channels, upgrading some channels to HD, using Satellite for signal distribution at national level and initiating some regional and global satellite television channel in English, Arabic, and Spanish. There is a variety of critiques to these activities: a Technophilia approach affects IRIB plans; in absence of a market system, IRIB have to rely on insufficient command system and finally, national security is main drive of IRIB development.
  Keywords: Television, Post-television, Media Convergence, IRIB
 • Esmaeil Aalizad*, Nazgol Ebrahim Tari Pages 89-112
  Public sphere is the real field of emergence and continuity of social communications, institutions, and civil associations. Mass Medias, especially virtual social networks. Are among social phenomena which have close relationship with public sphere. In contemporary world, the result of the activities and experiences of the members of a society in virtual social networks, as a social determinant, can change the domain of the public sphere. This research concentrates on this relation, and in other word, it is a probe to answer the question that “can the virtual social networks strengthen the ability of social actors on non-virtual public sphere?” This research is applied, quantitative and explanatory, the logic of it is deduction, and its method is survey. The theoretical focus of the research is on the ideas of Hannah Arendt, Jurgen Habermas and recent standpoints in the field of public sphere and media. Studied population are students of Tehran universities in 2015-16. Sampling population of this research are 310 students and the sampling method is multi- instance probability. These two statement are the most important empirical findings of the research: First, the membership in few virtual social networks or too many of them doesn’t have any determinant role in the quantity of activity in non-virtual public sphere (civil associations). Second, activity in non-virtual public sphere decreases along with the increasing in the quantity of student’s activity in virtual social networks.
  Keywords: virtual social networks, non-virtual public sphere, civil society
 • Mohammad Hosseini Moghaddam *, Tahmineh Shaverdi, Forouzandeh Jafarzadehpour Pages 113-141
  This paper examines the difference between the fame in real versus virtual world, aiming to introduce and develop new methods of studying the net and analyzing the extent to which the media-effect theories are applicable in an age when new issues are being born and expanded in virtual atmosphere. Moreover, the paper tries to compare and contrast the ability of different media on creating individual fame. In order to do that, Google has been chosen as the basic tool for generating a list containing the most famous people who share a similar first name (i.e. Mohammad). Using Schulman and Lamport’s method for quantifying the fame, a coefficient named as fame index has been then calculated for any of the people whose names are mentioned in the list and the numbers have been compared with the data gathered through a survey which was set to examine their fame in the real world. In the next step, the findings have been explained by cultivation theory. The findings indicate that the fame index and its ranking are significantly different in real and virtual atmosphere and different types of media have different capacities for promoting fame. In the other words, this shows that there is a difference between “what and who people want to know about” and “what and who people actually know about.”
  Keywords: Quantifying the fame, Google, Celebrities, Cultivation Theory, Virtual, Real
 • Ali Omidi *, Mehrdad Rashidi Alavijeh Pages 142-171
  Since late 2013, Ukrain has been the scene of various social-political events and developments. The Spark of crisis has started when Victor Yanakvych, the incumbent president refused signing a trade agreement with the EU. It provoked many people to oppose the decision by striking in Kiev’s Independence Square. These developments in the short term led to the emergence of a pro-Western government in Kiev, the separation of the Crimea and East regions from Ukraine.
  Aside the different aspects and origins of the crisis in Ukraine, the role and influence of the news media in shaping public opinion and directing the events are undeniable. The Cable News Network (CNN) and RT (Russia Today) along their strategic policies have framed the Ukrainian crisis in special directions. The main question of this paper is that how the satellite news networks of CNN and RT has framed the Ukrainian crisis. The hypotheses of this paper are: 1. The CNN has framed the Independence Square protests (Maidan Revolution) as well as overthrowing Viktor Yanukovych Government as popular and pro-democratic revolution. It also framed the referendum and annexation of the Crimean peninsula to Russia as aggression and occupation. But RT has framed the popular protest as Westen –provoked ilegal munity and the Crimian annexation as along democracy and International Law.
  The methodology of this paper based on descriptive-analysis research using content analysis. The data collection is carried out according to library resources and the Internet.
  Keywords: CNN, RT, Ukraine Crisis, Crimea Annexation, Framing
 • Kobra Karimian, * Mehraban Parsamehr, Seyyed Alireza Afshani Pages 172-211
  The results showed a significant and positive relationship between parental socio-economic level of the students, the amount of internet usage, the duration of membership in social networks, simplicity and ease of access to social networks, the amount of usage of close people (friends and family), the need for progress, satisfaction of needs and the tendency toward virtual social networks. The results of multiple regressions shows a significant effect of five variables including the amount of internet usage, the simplicity and ease of access to the social networks, the duration of membership in social networks, satisfaction of needs and the amount of usage of close people from social networks on Shahrekord high school teenage girls’ tendency toward virtual social networks and among these variables, the amount of internet usage plays a more important role in their tendency toward virtual social networks.Using variance linear combination of independent variables, 52/1% of the variance could explain the tendency to virtual social networks.
  Keywords: tendency, virtual social networks, sociologcal factors, teenagers, Shahrekor
 • Mohammad Mahdi Forghani *, Ramin Shamsaeinia Pages 212-263
  Research leading an effort to provide an approach to the process of interaction between the mass media and social networks in Production of news main stream and create Social movements with case study of Resistance economy as a pattern of national development.
  The popularity of social networks for users (especially mobile messaging-based) media managers have led to more use the capacity of the new technologies of communication for better distribution of their products in cyber space. Composition and interaction of mass media such as news agencies and social media (for distribution of news and social campaign) optimized of the most effective media for implementation national development patterns.
  In Iran, The national economy's vulnerability to natural impulses and deliberate global and domestic economy, Policy makers were forced to endogenous, extroverted and tailored model to local conditions with design as resistance economy.
  In this study, a comprehensive approach to analysis media close to the discourse of the dominant discourse of resistance economy to 63 text news agency ISNA, FARS, IRIB and on behalf of the three dominant discourse reformers, Sovereignty, conservatives are discussed.
  In conclusion, graph of comparative advantages and limitations "online website" and "telegram Channel" news has come, discourse analysis of these three media showed a lack of common reading sense from resistive economy and divergence relative and look at a holistic approach to the media in accordance with the dominant discourse around it.
  Keywords: mass media, new communication technologies, representation, Resistive economy, telegram
 • Azam Ravadrad *, Golnar Gishnizjani Pages 265-310
  The purpose of this study was to identify a variety of body types among Iranian Instagram users. Two main research questions guided the study as I sought to explore 1) What is the dominant pattern of body re-presentation among Iranian Instagram users? 2) What is the strategies, technics and purpose of Iranian Instagram users for re-presentation of body? In order to respond these questions I used combination of dramaturgical approach of Goffman and Butler ideas about gender. I used virtual ethnography and Sade-beck module as a method of the study. I was trying to collect data through deeply semi structured interviews with 26 users, participant observation and analysis of virtual content. Thick description and interpretive analysis were used for analyzing data. Based on obtained data mediated body on Instagram divided to three main types: Social, perfomative and aesthetic body. Each of these types is explained to be divided into smaller categories.
  Keywords: Instagram, Mediated body, Performance, Re-presentation