فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهلم شماره 3 (پاییز 1396)

فصلنامه گیاه پزشکی
سال چهلم شماره 3 (پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهرام میرفخرایی، پریناز محمدیان صفحات 1-12
  کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از آفات مهم و چندخوار می باشد که به دلیل خسارت شدید، نرخ بالای رشد و نیز توانایی ایجاد مقاومت به آفت کش ها اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، جهت یافتن جایگزین مناسب و کاهش آلودگی های زیست محیطی کنه کش های شیمیایی، سمیت تماسی آفت-کش های گیاهی سیرینول و تنداکسیر و اثر توام آن ها و همچنین خاصیت دورکنندگی پالیزین بررسی گردید. آزمایش ها در دمای 2±25 درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی ماده های بالغ هم سن به روش غوطه ور سازی انجام گرفت. سیرینول در غلظت 5700 پی پی-ام و تنداکسیر در غلظت 5300 پی پی ام بالاترین تلفات را ایجاد کردند. مقادیر LC50 و LC90 سیرینول و تنداکسیر در مدت زمان 24 ساعت به ترتیب 908/1775، 6/16772 و 914/2130، 205/11975 پی پی ام و در مدت زمان 48 ساعت به ترتیب 228/463، 136/5985 و 931/907، 447/6052 پی پی ام تعیین گردید. کاربرد اختلاط سیرینول و تنداکسیر باعث تلفات 66/66 درصدی بعد از 24 ساعت شد که مرگ و میر بالاتری را نسبت به کاربرد جداگانه ی هر یک از آن ها ایجاد کرد. در بررسی اثر دورکنندگی پالیزین، غلظت 250 پی پی ام بی اثر بوده ولی در غلظت های 500، 1000، 2000 و 4000 پی پی ام خاصیت دورکنندگی نشان داد. نتایج نشان داد که سیرینول و تنداکسیر در شرایط اختلاط دارای اثرکشندگی بیشتر و پالیزین دارای اثر دورکنندگی روی ماده های بالغ این کنه بود و لذا هر سه ماده (اسانس) قابل پیشنهاد در برنامه های مدیریت تلفیقی این کنه می باشند.
  کلیدواژگان: سیرینول، تنداکسیر، پالیزین، کنه تارتن دولکه ای
 • سیدعلی اصغر فتحی صفحات 13-26
  در پژوهش حاضر تاثیر سامانه ها‏ی کشت نواری شامل سه، شش و نه ردیف لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) در کنار سه ردیف شبدر (Trifolium resupinatum L.) و نیز سیستم تک کشتی لوبیا سبز بر تنوع زیستی شکارگرهای تریپس پیاز (Thrips tabaci Lindeman) و نسبت تراکم شکارگرها به شکار در یک مزرعه آزمایشی واقع در اردبیل در سال‏های 1394 و 1395 مطالعه شد. در این تحقیق، 21 گونه شکارگر تریپس پیاز جمع آوری و شناسایی شدند که از میان آن‏ها گونه های Aeolothrips intermedius Bagnall و Orius niger (Wolff) بیشترین درصد فراوانی نسبی را در هر یک از سامانه های کشت داشتند. شاخص تنوع شانون (H) در هر سه تیمار کشت مختلط لوبیا سبز و شبدر به طور معنی داری از تک کشتی لوبیا سبز بیش‏تر بود. مقدار شاخص شباهت تنوع گونه ای موریسیتا- هورن (CMH) بین تک کشتی لوبیا سبز با هر یک از تیمارهای کشت نواری (85/0≤ CMH) کمتر از مقدار این شاخص بین سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر (94/0 ≤CMH) بود. در هر دو سال، نسبت تراکم شکارگرها به شکار و نیز تراکم شکارگرهای تریپس پیاز به خصوص دو گونه شکارگر غالب A. intermedius و O. niger در هر سه تیمار کشت نواری لوبیا سبز و شبدر به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی لوبیا سبز بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت نواری لوبیا سبز و شبدر باعث افزایش تنوع گونه ای شکارگرهای تریپس پیاز و کاهش تراکم T. tabaci شد. استفاده از سامانه های کشت نواری مذکور در مزارع لوبیا سبز به عنوان یکی از اجزای مهم در مدیریت تلفیقی تریپس پیاز توصیه می‏شود.
  کلیدواژگان: تریپس پیاز، شکارگرها، تعداد گونه، فراوانی گونه، کشت مختلط
 • حسین کربلایی خیاوی، سید یعقوب سید معصومی، عادل پیرایش صفحات 27-38
  بیماری سفیدک پودری هلو یکی از بیماری های بسیار مهم و شایع در باغات هلو بوده و در ایران در اکثر مناطق کشت هلو وجود دارد. به منظور ارزیابی واکنش ژنوتیپ های مختلف هلو در مقابل بیماری آزمایشی براساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال (1393 و 1394) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر در شرایط آلودگی طبیعی و مایه زنی مصنوعی انجام گرفت. ژنوتیپ ها شامل روبین، رد هاون، ارلی رد، اسپرینگ کرست، وزویو، رد تاپ، جی. اچ. هیل، شاستا، ارلی گلو، آمسدون، لورینگ، اسپرینگ تایم، ولوت، سودانل، سوندانس، انجیری، حاج کاظمی، پائیزه، آلبرتا، بابی گلد7، دیکسی رد، رد اسکین، سبز مشهد، سان کرست و جولای آلبرتا بود. واکنش ژنوتیپ های مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری روی برگ ها براساس روش ایواسکو و بوسیومانو (2006) به صورت 0: مصون، 1: خیلی مقاوم، 2: مقاوم، 3: متوسط مقاوم، 4: حساس و 5: خیلی حساس گروه بندی شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ ها نشان داد ژنوتیپ های جی.اچ. هیل، انجیری، لورینگ، رد تاپ، رد هاون و ارلی گلو در گروه خیلی مقاوم؛ وزویو، آلبرتا، اسپرینگ کرست، ولوت، شاستا، ارلی رد، رد اکسین و جولای آلبرتا در گروه مقاوم؛ ژنوتیپ های بابی گلد7، سوندانس، آمسدون، حاج کاظمی، اسپرینگ تایم، دیکسی رد و روبین در گروه متوسط مقاوم؛ سان کرست و سودانل در گروه حساس و ژنوتیپ های سبز مشهد و پائیزه در گروه خیلی حساس به بیماری سفیدک پودری هلو بودند.
  کلیدواژگان: ارقام، سفیدک پودری هلو، مقاومت ژنتیکی، Sphaerotheca pannosa
 • مرتضی کهراریان، رضا وفایی شوشتری، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحات 39-52
  در این تحقیق، تنوع زیستی پادمان در سه اکوسیستم مختلف: زراعی، جنگلی و مرتعی واقع در دو شهرستان پاوه و سرپل ذهاب (استان کرمانشاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از خرداد 1391 تا اردیبهشت 1393 صورت پذیرفت. از هر ایستگاه، 10 کرت معین و از هر کرت یک نمونه مرکب خاک به قطر 10 و عمق 13 سانتی متر برداشته شد و جمعیت پادمان موجود در آن شمارش گردید. غنا و تنوع گونه ای، و میزان شباهت اکوسیستم ها با استفاده از شاخص های آلفا، بتا، گاما، شانون-وینر، سورنسون و جاکارد تعیین گردید. نتایج نشان داد که در هر دو شهرستان، فراوانی نسبی و تنوع گونه ای در اکوسیستم جنگلی از اکوسیستم های زراعی و مرتعی بیشتر بود. بر خلاف انتظار، در شهرستان پاوه تنوع گونه ای مزرعه از مرتع بیشتر بود ولی در شهرستان سرپل ذهاب بین اکوسیستم های مرتعی و زراعی از لحاظ تنوع گونه ای تفاوت معناداری دیده نشد. مقایسه تنوع گونه ای اکوسیستم های مشابه در دو شهرستان نشان داد که اکوسیستم جنگل در شهرستان پاوه تنوع بیشتری نسبت به شهرستان سرپل ذهاب داشت. اما اکوسیستم مرتع در شهرستان سرپل ذهاب تنوع بیشتری نسبت به شهرستان پاوه داشته و بین تنوع زیستی مزارع در دو شهرستان تفاوت معناداری دیده نشد. مقایسه تنوع گونه ای دو شهرستان با استفاده از شاخص تنوع گاما نشان داد که در مجموع، تنوع گونه ای شهرستان پاوه از شهرستان سرپل ذهاب بیشتر بود. مقایسه میزان شباهت اکوسیستم های مختلف نشان داد که در هر دو شهرستان، میزان شباهت دو اکوسیستم مزرعه و مرتع در مقایسه با شباهت هر کدام از آنها با جنگل بیشتر بود.
  کلیدواژگان: دم فنریان، تنوع زیستی، غنای گونه ای، کرمانشاه
 • مهدی کبیری رئیس آباد، الهام زارعی صفحات 53-70
  در این تحقیق اثر آفت کش گیاهی تنداکسیر (Tondexir®) و کنه کش شیمیایی فن پیروکسی میت (®Ortus) روی تخم و بالغ کنه تارتن دونقطه ایKoch Tetranychus urticae و همچنین دشمن طبیعی آن، کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی تاثیر غلظت های پیشنهاد شده مزرعه ای (تنداکسیر 2000 پی پی ام و فن پیروکسی میت 700پی پی ام)، آزمایشی در شرایط مزرعه ای با سه تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. تعداد کنه تارتن و کنه شکارگر (تخم و بالغ) در نوبتهای یک روز قبل و سه، هفت، چهارده و بیست و یک روز بعد از تیمار شمارش شد. میزان LC50 آفت کش تنداکسیر در آزمایشگاه روی تخم و بالغ کنه تارتن با گذشت 72 ساعت از زمان تیمار به ترتیب 01/666 و 10/396 پی پی ام و میزان همین شاخص در مورد کنه کش فن پیروکسی میت به ترتیب 30/379 و 60/291 پی پی ام برآورد شد. مراحل تخم و بالغ کنه شکارگر P. persimilis حساسیت کمتری نسبت به کنه تارتن در برابر ترکیبات ذکر شده داشتند و کنه کش فن پیروکسی میت سمیت بیشتری نسبت به آفت کش تنداکسیر روی این کنه شکارگر داشت. نتایج زیست سنجی مزرعه ای نشان داد آفت کش تنداکسیر دوام اثر طولانی تری نسبت به کنه-کش فن پیروکسی میت داشت. بر اساس معیارهای IOBC در نمونه برداری های 21 روز پس از تیمار، آفت کش تنداکسیر برای تخم و بالغ کنه شکارگر در گروه سموم با خطر متوسط و کنه کش فن پیروکسی میت در گروه سموم خطرناک دسته بندی شدند. نتایج نشان داد آفت کش تنداکسیر سبب مرگ ومیر بالایی در تخم و بالغ کنه تارتن شده و سمیت آن برای کنه شکارگرکمتر از کنه کش فن پیروکسی میت است.
  کلیدواژگان: Tetranychus urticae، Phytoseiulus persimilis، تنداکسیر، فن پیروکسی میت
 • قنبرعلی آل سعدی، سید محمدرضا موسوی، طاهره بصیرنیا صفحات 71-82
  پژوهش حاضر به صورت دو آزمایش جداگانه طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول اثر کودهای سولفات پتاسیم، نانو پتاس و اسید سالیسیلیک (SA) روی رشد گوجه فرنگی عاری از نماتد بررسی گردید. در آزمایش دوم اثر کودهای مذکور و SA به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی روی رشد گیاه و کنترل نماتد مطالعه شد. مقدار توصیه شده ی سولفات پتاسیم مورد نیاز برای هر گلدان یک کیلوگرمی محاسبه و یک هفته قبل از کاشت به خاک افزوده شد. محلول پاشی پتاس نانو سه روز قبل و دو هفته بعد از مایه زنی گیاهچه‏ ها با نماتد انجام شد. سالسیلیک اسید 24 ساعت قبل و یک هفته بعد از مایه ‏زنی با نماتد محلول پاشی گردید. گیاهچه ‏ها در مرحله ‏ی چهار برگی با پنج عدد تخم و لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica به ازای هر گرم خاک مایه ‏زنی و پس از هشت هفته برداشت شدند. بیشترین فاکتورهای رشدی گیاه عاری از نماتد زمانی دیده شد که عنصر پتاسیم به فرم نانو در اختیار گیاه قرار گرفت یا با SA محلول پاشی شد. در گیاهان آلوده به نماتد، محلول پاشی با SA و استفاده از کود پتاسه نانو باعث رشد بهتر گیاه و تکثیر کمتر نماتد (در حد کادوزافوس) می گردد. اگر امکان محلول پاشی با SA وجود نداشته باشد، استفاده از کود سولفات پتاسیم اگرچه رشد بهتر گیاه را موجب نمی شود اما با کاهش جمعیت نهایی نماتد در طول رشد گیاه میزبان، در دراز مدت اثر بهتری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کود پتاسه، کود نانو، مبارزه، نماتد ریشه گرهی
 • مهرداد تبریزیان، کاظم محمدپور، حسین فرازمند، امیر چراغی صفحات 83-94
  ساقه خوار Sesamia cretica Lederer. خسارت عمده ای به محصول ذرت و نیشکر وارد می سازد. در آزمایشگاه سنتز فرومون موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، فرومون S. cretica سنتز و فرموله شد. کارایی فرومون سنتز شده داخلی با سه نوع فرومون وارداتی از شرکت های راسل، اکونکس و سیلوندرسون در سال 1393آزمایش و مقایسه شد. همچنین جلب کنندگی فرومون سنتز شده داخلی در دو نوع تله قیفی و دلتا بررسی شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. تیمارهای دوز نیم ، یک و دو میلی گرم به ترتیب با میانگین شکار 91/0±5 ، 45/0±75/2 و 85/0±75/3 (خطای معیار ± میانگین) شب پره دارای بیشترین جلب کنندگی و تیمارهای فرومون های شرکت های راسل، اکونکس و سیلوندرسون بدون شکار و فاقد قدرت جلب کنندگی بودند. آنالیز فرمولاسیون فرومون های وارداتی، نشان دهنده وجود فقط دو مولکول 9Z-تترادسنول و 9Z-تترادسنیل استات در ساختار فرمولاسیون آن ها بود. فرومون های وارداتی فاقد مولکول سوم، 11Z- هگزادسنول، در فرمولاسیون خود بودند و به همین دلیل در آزمایش های صحرایی قادر به شکار شب پره آفت نبودند. تیمارهای تله قیفی با دوز یک و دو میلی گرم فرومون سنتز شده در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به ترتیب با میانگین شکار 68/2±25/12 و 80/2±25/11 شب پره دارای بیشترین شکار و تله دلتا با دوز یک و دو میلی گرم به ترتیب با میانگین شکار00/0±00/0 و 25/0±25/0 شب پره دارای کمترین شکار بودند. بنابراین استفاده از فرومون سنتز شده داخلی و همچنین استفاده از تله قیفی برای جلب شب پره S. cretica توصیه می-شود.
  کلیدواژگان: فرومون، ساقه خوار نیشکر، سنتز، تله
|
 • Shahram Mirfakhraie, Parinaz Mohammadian Pages 1-12
  Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is one of the most important polyphagous pests because of severe damage, high population growth rates and ability of making resistance to pesticides. In this research, contact toxicity of concentrations of Sirinol, Tondexir and their combination, and also repellency effect of Palizin were studied in order to find a proper substitute for synthetic acaricide and to omit their pollutant effects on the environment. The experiments were performed at 25±2 C, %60±5 relative humidity and 16:8 (L:D) on adult females by leaf dipping method. Sirinol at 5700 ppm and Tondexir at 5300 ppm concentrations created the highest mortality. LC50 and LC90 values of Sirinol and Tondexir were, 1775.908, 16772.6 and 2130.914, 11975.205 ppm in 24 hours and 463.228, 5985.136 and 907.931, 6052.447 ppm in 48 hours, respectively. Combined application of Sirinol and Tondexir (LC25) caused %66.66 mortality at 24 hours which was higher than mortality caused by their separate application. Palizin was ineffective at 250 ppm concentration, but at 500, 1000, 2000 and 4000 ppm showed repellency activity. According to these results, the combinations of tondexir and sirinol and repellency effect of palizin was high and can be suggested in the integrated pest management programs of this mite.
  Keywords: Sirinol, Tondexir, Palizin, Tetranychus urticae Koch
 • Seyed Ali Asghar Fathi Pages 13-26
  In this research, the influence of intercropping systems (including three, six and nine rows of green bean, Phaseolous vulgaris L. with alternate three rows of clover, Trifolium resupinatum L.) and monoculture of green bean on biodiversity of the onion thrips, Thrips tabaci Lindeman and the proportion of predators/prey density were studied in an experimental field in the Ardabil during 2015 and 2016 years. In this study, 21 species of onion thrips predator were collected and identified that among them, the predator species Aeolothrips intermedius Bagnalland and Orius niger (Wolff) had the highest relative abundance in each of cropping systems. The Shannon diversity index (H) in each of the three intercrops was significantly greater than in green bean monoculture. The values of Morisita–Horn index (CMH) between green bean monoculture and each of the three intercrops (CMH ≤ 0.85) were lower in comparison with the values of this index among the three intercrops (CMH ≥ 0.94). In two years, the proportion of predators/prey and the density of the onion thrips predators especially two dominant species A. intermedius and O. niger in each of the three intercrops were significantly higher than in green bean monoculture. Therefore, it can be concluded that strip-intercropping of green bean with clover caused higher biodiversity of the onion thrips predators and reduced the density of T. tabaci. Application of the mentioned strip-intercropping systems in the green bean fields as one of the important components in the integrated management of the onion thrips is recommended.
  Keywords: the onion thrips, predators, Species richness, species abundance, strip-intercropping
 • Hossein Karbalaei Khiavi, Seyed Yaghoub Seyed Masoumi, Adel Pirayesh Pages 27-38
  Peach powdery mildew (podosphaera pannosa) is one of the most economically destructive diseases of grapevines all over the world including Iran. In order to evaluate the 25 genotypes of peaches reaction against powdery mildew an experiment was conducted in Randomized Complete Block Design with three replications during 2014-2015 in Agriculture and Natural Resources Research Station in Meshginshahr. The research was conducted in two conditions of natural infection and artificial inoculation. Genotypes included Robin, Red heven, Early red, Spring crest,Vesevio, Red top, J.H. Hale, Shasta, Early glo, Amesdn, Loring, Spring time, Velvet, Sudanell, Sundance, Anjiri, Haj kazemi, Paeizeh, Elberta, Baby gold7, Dixi red, Red skin, Sabz-e-Mashhad, Sun crest and July Elberta. The evaluate on different genotypes of peaches reaction to powdery mildew was don using Ivascu and Buciumanu (2006) as follow: 0: Immune, 1: Very resistant 2: Resistant 3: Medium resistant 4: Sensitive and 5: Very sensitive. The results of two year evaluation showed that there were significant differences between the degrees of resistance against the studied disease among the treatments. Comparison of means showed that the genotypes J.H. Hale, Anjiri, Loring, Red top, Red heven and Early glo very resistant; Vesevio, Elberta, Spring crest, Velvet, Shasta, Early red, Red skin and July Elberta in resistant; Baby gold7, Sundance, Amesdn, Haj kazemi, Spring time, Dixi red and Robin in medium resistant; Sun crest and Sudanell in sensitive and Sabz-e-Mashhad and Paeizeh were very sensitive genotypes.
  Keywords: Genetic resistance, Peach powdery mildew, Varieties, Sphaerotheca pannosa
 • Morteza Kahrarian, Reza Vafaee Shoushtari, Ebrahim Soleymannejadian Pages 39-52
  Study on biodiversity of springtails (Hexapoda: Collembola) in three different ecosystems in Kermanshah province, Iran.The biodiversity of Collembola were evaluated in three different ecosystems: field crop, oak forest and grassland in two cities (Paveh and Sare pol-e- Zahab) monthly from May 2012 to May 2014. In each site, one soil sample collected with a diameter of 10 cm and 13 cm depth. Species richness, biodiversity and the indices of similarity, were calculated using α , β, γ, Shannon-Wiener, and Jaccard-Sorenson indices. The results showed that the biodiversity and species richness of forest was higher than the field crop and grassland in two different cities. In Paveh, the species richness of field crop was higher than the grassland however, there was no significant difference between field crop and grassland in Sare pol-e- Zahab city, unexpectedly. Comparison between the similar ecosystems among two counties showed that the biodiversity of Paveh's forest was higher than the forest of Sare pol-e- Zahab. In contrast, the biodiversity in Sare pol-e- zahab's grassland was higher than the Paveh and there was no significant difference among field crop in two different cities. Comparison of Shanon- gamma index among the two cities showed that biodiversity of Paveh was higher than the Sare pol-e- Zahab. Comparison of similarity among the different ecosystems showed that field crop and grassland had more similarity compared to forest in two different cities.
  Keywords: Springtail, Biodiversity, Species richness, Kermanshah
 • Mahdi Kabiri Raeis Abad, Elham Zaree Pages 53-70
  In this research, the effect of plant pesticides tondexir (Tondexir®) and chemical acaricides fenpyroximate (Ortus®) were investigated on the egg an adult of two spotted spider mite Tetranychus urticae and its natural enemies Phytoseiulus persimilis in lab condition. Also to evaluate the effect of field recommended concentrations (2000 ppm tondexir and 700 ppm fenpyroximate) an experiment was conducted with three treatments and four replications in a randomized complete block design under field conditions. The numbers of T. urticae and P.persimilis (egg and adult) on leaf samples were count on before treatment and 3, 7, 14 and 21 days after treatment. The LC50 value of tondexir and fenpyroximate on egg and adult of T. urticae were 661.01, 396.1 and 379.3, 291.6 ppm 72 h after treatment respectively. The egg and adult of P. persimilis were less susceptible to T. urticae and fenpyroximate toxicity was higher than the tondexir for this predatory mite. The field bioassay results showed tondexir have longer persistency effect than fenpyroximate. According to IOBC standards, 21 days after treatment, tondexir and fenpyroximate were categorized at moderately toxic and very toxic for both egg and adult of predatory mite respectively. Overall results showed that tondexir caused high mortality on egg and adult of spider mite and its toxicity is less than fenpyroximate to predatory mite.
  Keywords: Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, Tondexir, Fenpyroximate
 • Mohammad Reza Moosavi, Ghanbarali Alesadi, Tahere Basirnia Pages 71-82
  The current study was performed in two separate experiments. In the first experiment, the effect of Nano-K and potassium sulphate fertilizers as well as salicylic acid (SA) was assessed on the growth of nematode-free tomato plants. In the second experiment, the effect of mentioned fertilizers and SA was investigated on plant growth and nematode control in a completely randomized factorial design. The recommended dose of potassium sulphate was mixed with the soil of one kg pot a week prior to planting tomato seeds. Nano-K fertilizer was sprayed on tomato seedlings three days before- and two weeks after-nematode inoculation. SA was sprayed 24 h before- and one week after-nematode inoculation. Tomato seedlings were inoculated with five eggs and second stage juveniles of Meloidogyne javanica at the four-leaf stage. The pots were kept in a green house for eight weeks. The highest growth of nematode-free tomato plants was seen in the pots that were sprayed with Nano-K or SA. In the nematode-infected plants, the highest plant growth and lowest nematode reproduction occurred when the plants were sprayed with SA and nano-K. When spraying with SA was not feasible, application of potassium sulphate did not resulted in the best plant growth, but it can be more effective in reducing the population density of M. javanica in long-term.
  Keywords: Potassium fertilizer, nano fertilizer, Control, Root-knot nematode
 • Mehrdad Tabrizian, Kazem Mohammadpour, Hosein Farazmand, Amir Cheraghi Pages 83-94
  Stem borer moth, Sesamia cretica Lederer causes major damage on sugarcane. Sex Pheromone of S. cretica was synthesized in the chemical laboratory of Iranian Research Institute of Plant Protection. Efficacy of synthesized pheromone with 3 types imported pheromone of S. cretica from Russell, Econex & Silvanderson companies were tested at the fields of Sugar cane Agro-Industrial Company of Ahvaz during 2014. Also attractiveness of synthesized pheromone was investigated with funnel and delta traps.The results showed significant differences among treatments (p
  Keywords: pheromone, Sesamia cretica, Synthesis, Trap