فهرست مطالب

طب انتظامی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهشید ساسان پور، امیر عزیزی صفحات 161-166
  اهداف
  ناگویی خلقی به منزله ناتوانی در پردازش شناخت ها و تنظیم هیجان ها، با شمار زیادی از اختلال های روانی و بدنی مرتبط است.
  پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی ناگویی خلقی با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در زندانیان انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی همبستگی در کلیه زندانیان کیفری در زندان شهرستان دربند در سال 1392 انجام شد و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرداوری داده ها از پرسش نامه ناگویی خلقی و پرسش نامه راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان استفاده شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 18 با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین ناگویی خلقی کل 14/30±55/40و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان 8/86±63/46محاسبه شد. بین راهبرد مثبت تنظیم شناختی هیجان با خرده مقیاس دشواری در تشخیص احساسات همبستگی معنی دار مثبت (0/27=r؛ 0/01=p) و با خرده مقیاس تفکر عینی همبستگی معنی دار منفی (0/29-=r؛ 0/01=p) مشاهده شد. 0/29% واریانس مربوط به راهبرد مثبت تنظیم شناختی هیجان توسط مولفه های ناگویی خلقی تبیین شد (7/316=F؛ 0/001=p). 3/27% واریانس راهبرد مثبت تنظیم شناختی هیجان توسط مولفه تفکر عینی پیش بینی شد (2/888-=t؛ 0/005=p) و مولفه دشواری در تشخیص احساسات، قادر به پیش بینی راهبرد مثبت تنظیم شناختی هیجان نبود (0/256=p).
  نتیجه گیری
  بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و مولفه های دشواری در تشخیص احساسات و تفکر عینی همبستگی وجود دارد و تفکر عینی می تواند نحوه به کارگیری راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را در زندانیان پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، هیجان، شناخت، زندانیان
 • حسین کارسازی، محمد نصیری، فاروق اسماعیل پور، زینب خانجانی صفحات 167-177
  اهداف
  رفتارهای پرخطر رانندگی مهم ترین عامل وقوع تصادفات جاده ای هستند. به نظر می رسد که اختلال نقص توجه- بیش فعالی در این زمینه نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی نقش اختلال نقص توجه- بیش فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجان بود.
  ابزار و
  روش ها
  جامعه آماری این پژوهش توصیفی- همبستگی، کلیه رانندگان انواع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی شهر تبریز در سال 1394 بود که در نهایت 210 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه اختلال نقص توجه- بیش فعالی کانرز بزرگسالان، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسش نامه رفتار رانندگی منچستر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کاربرد روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.
  یافته ها
  علائم اختلال نقص توجه- بیش فعالی و دشواری در تنظیم هیجان همبستگی معنی داری با رفتارهای پرخطر رانندگی داشتند. اختلال نقص توجه- بیش فعالی بر لغزش ها و خطاهای رانندگی تاثیر مستقیم و بر تخلفات عمدی و غیرعمدی رانندگی تاثیر غیرمستقیم، با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجان، داشت.
  نتیجه گیری
  لغزش ها و خطاها به طور مستقیم تحت تاثیر اختلال نقص توجه- بیش فعالی قرار دارند؛ اما تخلفات رانندگی به طور غیرمستقیم و با واسطه گری دشواری در تنظیم هیجان از اختلال نقص توجه- بیش فعالی اثر می پذیرند.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، هیجانات، رانندگی
 • سجاد بشرپور، شیرین احمدی صفحات 179-187
  اهداف
  مقاومت به عنوان عامل مزاحمی در فرآیند تغییر مصرف کنندگان مواد در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حس عاملیت و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در مصرف کنندگان مواد انجام گرفت.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه مصرف کنندگان مواد که در نیمه اول سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کرده و تحت درمان بودند، انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای مقیاس های امتیازدهی حس عاملیت، آلکسی تایمیای تورنتو و مقاومت در برابر تغییر، استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقاومت در برابر تغییر با بی اختیاری حس عاملیت (0/28-r=؛ 0/001p<) همبستگی منفی و معنادار و با نمره کلی آلکسی تایمیا (0/46-r=؛ 0/01p<)، دشواری در تشخیص احساسات (0/4-r=؛ 0/01p<)، دشواری در توصیف احساسات (0/43-r=؛ 0/01p<) و تمرکز بر تجارب بیرونی (0/47-r=؛ 0/01p<) همبستگی مثبت و معنادار داشت. 8% از کل واریانس مقاومت در برابر تغییر توسط حس عاملیت (5/84F= 0/05p<) و 23% از آن توسط آلکسی تایمیا (13/53F=؛ 0/05p<) تبیین شد که از بین مولفه های حس عاملیت فقط بی اختیاری با واریانس 30% (2/89-t=؛ 0/004p=) و از بین مولفه های آلکسی تایمیا فقط تمرکز بر تجارب بیرونی با واریانس 40%، مقاومت در برابر تغییر را پیش بینی کرد (2/51t=؛ 0/013p=).
  نتیجه گیری
  حس عاملیت و آلکسی تایمیا می توانند مقاومت در برابر تغییر در افراد مصرف کننده مواد را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: حس عاملیت، آلکسی تایمیا، مقاومت در برابر تغییر، مصرف مواد
 • جواد هاشمی، عالیه ناظمی صفحات 189-195
  اهداف
  مصرف مواد یکی از مهم ترین نگرانی های فکری و از ناگوارترین آسیب های اجتماعی زمان حال است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش طرح درمان در مصرف کنندگان حشیش، فن سیکلیدین و کتامین انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، در 6 مرکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در پاییز 1395 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 40 نفر از مصرف کنندگان حشیش، فن سیکلیدین و کتامینی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پذیرش طرح درمان DUDIT استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز کواریانس آنکوا و در قالب نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  در پیش آزمون میانگین طرح درمان گروه کنترل و آزمایش به ترتیب 02/13±60/107 و 80/18±05/102 بود (05/0p<). این مقادیر در پس آزمون نیز به ترتیب 16/17±60/101 و 55/25±04/140 شد (001/0p=).
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش پذیرش طرح درمان در مصرف کنندگان حشیش، فن سیکلیدین و کتامین می شود.
  کلیدواژگان: مصرف مواد، پذیرش طرح درمان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مصرف حشیش، فن سیکلیدین، کتامین
 • قائم صالح پور، محمد مهدی پسندیده، قاسم صالح پور صفحات 197-205
  اهداف
  سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگونی دیده می شود و عوامل مختلفی می تواند در ارتکاب به آن نقش داشته باشند. نقص توجه- بیش فعالی که زمینه ساز گرایش به رفتارهای پرخطر است، می تواند یکی از عواملی مرتبط با سرقت باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی استرس ادراک شده و نقص توجه- بیش فعالی در مردان و زنان مرتکب سرقت و مقایسه آن با افراد عادی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش علی- مقایسه ای در زندان مرکزی رشت در سال 95-1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 100 نفر (50 مرد و 50 زن) از زندانیان مرتکب سرقت و با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، 100 نفر (50 مرد و 50 زن) از افراد عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرداوری داده ها از ابزارهای سیاهه متغیرهای حقوقی و جمعیت شناختی، پرسش نامه استرس ادراک شده، مقیاس درجه بندی نقص توجه- بیش فعالی بزرگسالان کانرز و مقیاس درجه بندی وندر- یوتا استفاده شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 20 با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  افراد مرتکب سرقت، استرس و نقص توجه- بیش فعالی بالاتری نسبت به سایر گروه ها داشتند (0/05>p). اثر اصلی جنسیت و اثر تعاملی گروه*جنسیت بر استرس و اثر اصلی جنسیت بر نقص توجه- بیش فعالی کودکی معنادار نبود (0/05p>).
  نتیجه گیری
  میزان استرس ادراک شده و نقص توجه- بیش فعالی کودکی و بزرگسالی در افراد سارق بیشتر از گروه افراد عادی است. بنابراین باید به مداخلات درمانی و تشکیل یا ارتقاء سیستم استاندارد خدمات سلامت عمومی زندانیان توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: سرقت، استرس روانی، نقص توجه، بیش فعالی، تفاوت های جنسیتی
 • فاطمه احمدی سبزواری، محمد رضا جلالی صفحات 207-212
  اهداف
  شیوع جرم در بسیاری از کشورها ازجمله ایران در حال افزایش است و سالانه هزاران زن به علل مختلف وارد زندان های کشور می شوند. درصد زیادی از زنان زندانی دچار اختلال های شخصیت و بیماری های روانی می شوند. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی روان درمانی بین فردی گروهی کوتاه مدت بر کاهش علائم افسردگی و بهزیستی روانی زندانیان زن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در زندان مرکزی خرم آباد در سال 1392 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر از زندانیان زن به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های افسردگی بک و بهزیستی روانی ریف و همچنین از ساختار روان درمانی بین فردی گروهی کوتاه مدت استفاده شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 19 با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه آزمایشی پس از درمان، در شاخص های افسردگی و بهزیستی روانی به صورت معناداری بهبودی ایجاد شد (0.05>p).
  نتیجه گیری
  روان درمانی بین فردی گروهی در کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی روان شناختی زنان زندانی موثر است.
  کلیدواژگان: بیماری افسردگی، روان شناسی، روان درمانی، زندانیان
 • یوسف اسمری برده زرد، فریده حسین ثابت، دانا محمدامین زاده صفحات 213-220
  اهداف
  علائم درونی سازی با پیامدهای منفی مانند کاهش عملکرد بین فردی، سوء مصرف مواد و مشکلات تحصیلی مرتبط است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان گروهی هیجان محور بر علائم درونی سازی پسران نوجوان قربانی قلدری بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، در کلیه دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 95-1394، انجام شد. با روش نمونه گیری خوشه ای، 30 نفر که در پرسش نامه قربانی قلدری امتیاز بیشتری کسب کردند، انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار داده شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس قلدری ایلی نویز و فرم خودسنجی نوجوان استفاده شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شاخص کلی علائم درونی سازی در مرحله پیش آزمون در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب4/60±23/90 و 4/06±24/40 بود. این مقادیر در پس آزمون به ترتیب 4/12±14/50 و 3/40±24/60 شد (0/0001=p). علاوه بر این، درمان هیجان محور به طور معناداری در کاهش خرده مقیاس های علائم درونی سازی موثر بود (0/0001=p).
  نتیجه گیری
  درمان گروهی هیجان محور بر علائم درونی سازی پسران نوجوان قربانی قلدری موثر است.
  کلیدواژگان: قلدری، درمان متمرکز بر هیجان، دانش آموزان، بیماری افسردگی، اضطراب
 • علیرضا صالحی، بهناز دوران*، محسن احمدی، سید حسین سلیمی صفحات 221-230
  اهداف
  نیروی انتظامی یکی از سازمان های مهم کشور است که ماموریت های حساس و وظایف مهمی دارد. علمی شدن گزینش داوطلبان استخدام، انتخاب افراد مناسب و دسترسی به اهداف سازمان را ضمانت می کند. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی پلیس راهور بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش 5 مرحله ای با طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بر کلیه کارکنان و فرماندهان پلیس راهور کشور و متخصصین روان شناسی آگاه در این زمینه در سال1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی، 380 نفر از پلیسان راهور به عنوان نمونه در مرحله نهایی پرسش نامه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه شخصیتی نئو، انگیزش شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی استفاده شد. داده ها با روش همبستگی ساده، رگرسیون چند متغیره گام به گام و همچنین تحلیل عاملی در قالب نرم افزار AMOS 23تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پرسش نامه 4عاملی ویژگی های شخصیتی پلیس راهور در 75 سئوال ساخته شد و هر 4 مولفه صفات (0/91=β)، مهارت های روانی اجتماعی (0/85=β)، مهارت های حرفه ای (0/66=β) و نگرش ها (0/70=β) با 95% اطمینان، خرده مقیاس ویژگی های شخصیتی پلیس راهور شدند (0/001=p). پایایی و روایی این پرسش نامه در حد قابل قبولی بود.
  نتیجه گیری
  پرسش نامه ویژگی های شخصیتی پلیس راهور دارای اعتبار و پایایی مطلوبی جهت گزینش پیش از استخدام نیروهای راهور است.
  کلیدواژگان: شخصیت، پلیس، مطالعات اعتباریابی
|
 • M. Sasanpour, Amir Azizi Pages 161-166
  Aim: Alexithymia as a disability in the processing of cognition and regulation of emotions is associated with a large number of mental and physical disorders. The present study was conducted with the aim of investigating the alexithymia correlation with positive strategies of cognitive emotion regulation in prisoners.
  Instrument and
  Methods
  This descriptive correlation study was carried out in all prisons in the prisons of Darband City, Iran, in 2013. Using available sampling method, 100 individuals were selected as samples. Alexithymia and positive strategies of cognitive emotion regulation questionnaires were used for data collection. Data were analyzed in SPSS 18 software using Pearson correlation coefficient and multiple regression tests.
  Findings: Total mean of alexithymia was 55.40±14.30 and positive strategy of cognitive emotion regulation was 63.46±8.86. Positive strategy of cognitive emotion had a significant positive correlation with the difficulty in identifying the emotions (r=0.27; p=0.01) and a significant negative correlation with objective thinking (r=-0.29; p=0.01). 29.0% of the variance related to the positive strategy of cognitive emotion regulation was determined by alexithymia components (r=7.316; p=0.001). 27.3% of the variance of the positive strategy of cognitive emotion regulation was predicted by the objective thinking (p=0.005; t=-2.888) and the difficulty in identifying the emotions, could not predict the positive strategy of cognitive emotion regulation (p=0.256).
  Conclusion
  There are correlations between positive strategies of cognitive emotion regulation and difficulty in identifying the emotions and objective thinking; and objective thinking can predict the use of positive strategies of cognitive emotion regulation in prisoners.
  Keywords: Alexithymia, Emotion, Cognition, Prisoners
 • Hossein Karsazi, Mohammad Nasiri, Farough Esmaeipour, Zeynab Khanjani Pages 167-177
  Aim: Risky driving behaviors are the most important cause of road accidents. It seems that attention deficit hyperactivity disorder plays a role in this regard. The purpose of this study was to evaluate the role of attention deficit hyperactivity disorder in risky driving behaviors with emotion regulation difficulties.
  Instrument &
  Methods
  The statistical population of this descriptive-correlation study was all drivers of public and private vehicles of Tabriz City, Iran, in 2015. Finally, 210 people were selected using available sampling method. To collect data, adult Converge attention deficit hyperactivity disorder questionnaire, emotion difficulty scale and Manchester traffic behavior inventory were used. Data analysis was carried out using structural equation modeling method.
  Findings: Attention deficit-hyperactivity disorder symptoms and emotion regulation difficulties had significant correlations with driving risk behaviors. The attention deficit-hyperactivity disorder had direct effects on driving slips and mistakes and indirect effects on intentional and un-intentional driving violations, with mediation of emotion regulation difficulties.
  Conclusion
  Slips and mistakes are directly affected by attention deficit hyperactivity disorder but driving violations are indirectly affected with mediation of emotion regulation difficulties.
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Emotions, Driving
 • Sajjad Basharpoor, Shirin Ahmadi Pages 179-187
  Aim: Resistance is considered as a disturbing factor in the process of changing drug abusers. The purpose of this study was to determine the role of agency sense and alexithymia in prediction of resistance to change drug abusers.
  Instruments and
  Methods
  This descriptive correlational study was carried out in all drug abusers who were referred to treatment centers in Ardabil City, Iran, in the first half of 2016. Using clustered random sampling method, 140 samples were selected. The sense of agency rating, Toronto Alexithymia and resiliency scales were used for data collection. Data were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression analysis.
  Findings: Resistance to change had a significant negative correlation with agency sense involuntariness (r=-0.28; p
  Conclusion
  The sense of agency and alexithymia are able to predict resistance to change of drug abusers.
  Keywords: Sense of Agency, Alexithymia, Resistance to Change, Drug Abusersrs
 • Javad Hashemi, Aliyeh Nazemi Pages 189-195
  Aim: Drug abuse is one of the most important mental concerns and most harmful social damages in the present time. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on admission of treatment plan in marijuana, phencyclidine and ketamine abusers.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study with pretest-posttest design with control group was performed in 6 addiction treatment centers in Ardabil, Iran, in the fall of 2016. Using available sampling method, 40 samples from marijuana, phencyclidine and ketamine abusers were selected. The DUDIT questionnaire was used for data collection. Data analysis was performed using the ANCOVA covariance analysis in SPSS 21 software.
  Findings: In the pre-test, the control and experimental groups had a mean of 107.60±13.02 and 102.05±18.80, respectively (p>0.05). These values were 101.60±17.16 and 140.04±25.55 in the post-test, respectively (p=0.001).
  Conclusion
  Acceptance and commitment therapy increases the admission of treatment plan in marijuana, phencyclidine and ketamine abusers.
  Keywords: Drug Abuser, Commitment Plan Acceptance, Acceptance, Commitment Therapy, Marijuana Abuse, Phencyclidine, Ketamine
 • Ghaem Salehpoor, Mohammad Mehdi Pasandideh, Ghasem Salehpoor Pages 197-205
  Aim: Theft is one of the most serious human crimes that can be found in various ways in different societies, and various factors can play a role in it. The attention deficit hyperactivity disorder that causes the trend to high-risk behaviors can be one of the factors associated with theft. The purpose of the present study was to investigate the perceived stress and attention deficit hyperactivity in men and women thieves and comparing them with normal people.
  Materials and Methods
  This causal-comparative research was carried out in Rasht Central Prison, Iran, in 2015-2016. Using non-random targeted sampling method, 100 individuals (50 males and 50 females) from the prisoners committed theft, and 100 individuals (50 males and 50 females) using available non-random sampling method were selected as samples. The legal and demographic variables inventory, perceived stress, Conners’ adult attention deficit hyperactivity disorder rating and the Wender Utah rating scales were used for data collection. Data were analyzed in SPSS 20 software using multivariate of variance (MANOVA) and univariate of variance (ANOVA) analyzes.
  Findings: The stress and attention deficit hyperactivity disorder were significantly higher in prisoners committed theft than other groups (p0.05).
  Conclusion
  The level of perceived stress and attention deficit hyperactivity in childhood and adults are higher in prisoners committed theft than normal people. Therefore, must pay more attention to treatment interventions and creation or upgrade of public health services standard system of prisoners.
  Keywords: Theft, Psychological Stress, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Sex Differences
 • Fateme Ahmadi Sabzevari, Mohammd Reza Jalali Pages 207-212
  Aim: The prevalence of crime in many countries, including Iran, is increasing and thousands of women are entering prisons for various reasons every year. A large percentage of women prisoners suffer from personality disorders and mental illnesses. The aim of this study was to investigate the effectiveness of short-term interpersonal psychotherapy on depression symptoms reduction and mental well-being in women prisoners.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental research with pretest-posttest design with control group was performed in the central prison of Khorramabad, Iran, in 2013. Using available sampling method, 30 samples from women prisoners were selected and divided into two groups of control (15 subjects) and test (15 subjects) randomly. Data were collected using Beck depression inventory and Reef psychological well-Being questionnaire and in short-term interpersonal psychotherapy structure. Data analysis was performed using covariance analysis in SPSS 19 software.
  Findings: In the experimental group after treatment, the depression and psychological well-being indicators were significantly improved (p
  Conclusion
  The group interpersonal psychotherapy is effective in depression symptoms reduction and increasing the psychological well-being in women prisoners.
  Keywords: Depression Disorder, Psychology, Psychotherapy, Prisoners
 • Yousef Asmari Bardezard, Farideh Hosseinsabet, Dana Mohamadaminzadeh Pages 213-220
  Aims: Internalizing Symptoms are associated with negative consequences such as reduced performance interpersonal, drug abuse and academic problems. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of emotion-focused therapy on internalizing symptoms among teen boy victims of bullying.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group was performed in all students of boy’s middle schools in Bukan, Iran, in the academic year of 2015-2016. Using cluster sampling, 30 people who scored more in the victims of bullying questionnaire were selected and randomly assigned to two groups of experiment and control (each of 15 people).
  Findings: The overall index of internalization symptoms in the pre-test stage in the experimental and control groups were 23.90±4.60 and 24.40±4.06, respectively. These values in the posttest were 14.50±4.12 and 24.60±3.40, respectively (p=0.0001). In addition, emotion-focused treatment significantly decreased the subscales of internalization symptoms (p=0.0001).
  Conclusion
  Emotion-focused therapy is effective on internalizing symptoms among teen boy victims of bullying.
  Keywords: Bullying, Emotion-Focused Therapy, Students, Depression Disorder, Anxiety
 • Alireza Salehi, Behnaz Doran*, Mohsen Ahmadi, Seyed Hossein Salimi Pages 221-230
  Aim: Police is one of the most important organizations in the countries that has missions and important tasks. The scientific pre-employment selection of candidates ensures the selection of suitable people and access to the goals of the organization. The purpose of this study was to construct and validate the personality characteristics questionnaire of traffic police.
  Materials and Methods
  This 5-step research was carried out with a mixed method of exploratory sequential designe on all of the staff and police commanders of the Iran and knowledgeable psychologists in this field in 2015. Using cluster-random sampling, 380 samples from traffic polices participated in the final stage of the questionnaire. NEO personality inventory, job motivation questionnaire, organizational commitment scale, job performance questionnaire and job satisfaction scale were used to data collection. The data were analyzed using simple correlation, multivariable stepwise regression, and also factor analysis in AMOS 23 software.
  Results
  Four factor questionnaire of personality characteristics of traffic police was constract in 75 questions and all 4 factors as traits (β=0.91), psychosocial skills (β=0.85), professional skills (β=0.66) and attitudes (β=0.70) with 95% confidence, were subscales of personality characteristics of traffic police (p = 0.001). Reliability and validity of the questionnaire were at an acceptable level.
  Conclusion
  Personality characteristics questionnaire of traffic police has a good reliability and validity for pre-employment selection in traffic police.
  Keywords: Personality, Police, Validation Studies