فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 49 (مهر و آبان 1396)
 • پیاپی 49 (مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آراس رسولی * صفحات 1-8
  مقدمه
  در جامعه امروزی با میزان بالای طلاق و تعارضات زناشویی مواجه می باشیم، لذا تدوین مدلی که بتواند در کاهش آن به مشاوران و روان شناسان کمک نماید ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر تدوین الگوی کارکرد خانواده بر اساس مولفه های امید، صمیمیت و تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی (غیر آزمایشی)، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه می باشد. از بین جامعه مورد نظر تعداد 500 نفر (250 نفر زن+250 نفر مرد) و افراد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش حاضر از چهارپرسشنامه جمع آوری گردید که عبارتند از: کارکرد خانواده (FAD)، مقیاس امید اسنایدر، پرسشنامه صمیمیت و تعارضات زناشویی. برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی (روش تحلیل مسیر) و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار لیزر رل استفاده گردید.
  یافته ها
  مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخورداراست، تعارضات زناشویی، کارکرد خانواده را پیش بینی می کند، تعارضات زناشویی با میانجی گری صمیمیت و امید، کارکرد خانواده را پیش بینی می کند، تعارضات زناشویی، امید در افراد را پیش بینی می کند، تعارضات زناشویی صمیمیت افراد را پیش بینی می کند، صمیمیت، کارکرد خانواده را پیش بینی می کند، امید، کارکرد خانواده را پیش بینی می کند (در گروه زنان و مردان).
  نتیجه گیری
  نتیجه حاصل از این مطالعه نشان داد که مدیریت و کاهش تنش و تعارضات، افزایش صمیمیت و امید زوجین گامی موثر در راستای بهبود کارکرد خانواده خواهد بود.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، امید، صمیمیت، تعارضات زناشویی
 • مریم صداقتی کسبخی، کاملیا روحانی*، جمیله محتشمی، ملیحه نصیری صفحات 9-18
  مقدمه
  میزان و سبک همدلی مراقبین بهداشتی از جمله پرستاران با بیمار مبتلا به سرطان، مضمون مهمی است که امیدواری بیمار و خانواده او را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین میزان و نوع همدلی پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی در ارتباط با بیماران بستری طراحی شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی با رویکرد مقطعی است. نمونه پژوهش شامل 181 نفر پرستار شاغل در بخش های انکولوژی، هماتولوژی و پیوند مغز استخوان هفت بیمارستان وابسته به سه دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران بودند. ابتدا فهرست اسامی کلیه پرستاران شاغل در بخش های نامبرده استخراج شد و پس از کسب مجوز از مسئولین بخش ها و توضیح درباره اهداف مطالعه، پرستارانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند با توجه به معیارهای ورود به صورت غیر تصادفی وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی-بالینی و شاخص واکنش بین فردی (IRI: Interpersonal Reactivity Index) از آبان تا بهمن سال 1395 انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زنان، اکثریت پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی را تشکیل می دادند (3/88 درصد). میانگین سنی پرستاران در این مطالعه 79/6 ± 92/34 سال بود. نمره همدلی پرستاران در زیرمقیاس «توجه همدلانه» در مقایسه با سایر زیرمقیاس های شاخص واکنش بین فردی بالاتر بود (8/5 ± 5/20). حدود 89 درصد از پرستاران، همدلی متوسط و بالاتر را در این زیر مقیاس گزارش کردند. اتخاذ دیدگاه از نظر رتبه، بعد از توجه همدلانه قرار گرفت. نتایج مدل های رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که پنج متغیر سن، وضعیت تاهل، شیفت کاری، نوع استخدام و دارا بودن فرزند، 26 درصد از تغییرات نمره همدلی مرتبط با «توجه همدلانه» را در پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  توجه همدلانه پرستاران نسبت به بیماران بستری به عنوان یکی از مولفه های عاطفی همدلی در مقایسه با همدلی شناختی برتری خود را نشان داد. می توان در راستای همدلی شناختی از زیرمقیاس اتخاذ دیدگاه به عنوان یک کانون قدرتمند برای برنامه ریزی مداخلات آموزشی و توانمند سازی پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: همدلی، بیمار مبتلا به سرطان، پرستار، بخش انکولوژی
 • جهانگیر کرمی، خدامراد مومنی، پیمان حاتمیان * صفحات 19-24
  مقدمه
  از آنجایی که پرستاران بزرگترین گروه کاری در بیمارستان ها هستند و نقش حیاتی در سیستم مراقبتی- درمانی کشورها ایفا می کنند و نیز به عنوان یکی از مهمترین اعضای تیم بهداشتی تاثیر بسیار مهمی در سلامت فرد و جامعه دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با گرایش به مصرف مواد روانگردان در پرستاران انجام شد.
  روش کار
  پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1395 بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تعداد 350 نفر از بین آنها انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوتاه باورهای فراشناختی ولز و کرترایگت (2004) و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد روانگردان بهره مند و همکاران (2014) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین مولفه های باورهای فراشناخت با گرایش به مصرف مواد روانگردان وجود دارد و این رابطه در سطح (001/0 > P) معنی دار است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نمره کل باورهای فراشناخت با ضریب تاثیر 52/0 توان پیش بینی را برای گرایش به مصرف مواد روانگردان دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که خرده مقیاس های باورهای فراشناخت توان پیش بینی گرایش به مصرف مواد روانگردان را دارند، به این صورت که این خرده مقیاس ها هر کدام جداگانه و نیز به همراه با هم در گرایش به مصرف مواد روانگردان مرتبط اند.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناخت، مواد روانگردان، پرستاران
 • فاطمه چراغی، مینا کیانی مهابادی، لیلی تاپاک، بهناز بصیری، عفت صادقیان صفحات 25-31
  مقدمه
  تغییر شاخص های فیزیولوژیک نشانه مهمی در سندرم دیسترس تنفسی است. هدف مطالعه حاضر مقایسه شاخص های فیزیولوژیک نوزادان زودرس مبتلا به این سندرم در وضعیت خوابیده به شکم و به پشت بود.
  روش کار
  مطالعه توصیفی طولی حاضردر مرکز آموزشی-درمانی فاطمیه همدان، 1395 انجام شد. 45 نوزاد زودرس مبتلا با سن تولد 37-32 هفته بارداری و سن 7-1 روز، بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. هر نوزاد ابتدا 120 دقیقه به شکم سپس به پشت قرارگرفت. در هر وضعیت پس از سی دقیقه، درصداشباع اکسیژن خون شریانی، تعداد ضربان قلب و تنفس سه بار با فواصل سی دقیقه اندازه گیری شد. داده ها با SPSS نسخه 20 و آزمون های آنالیزواریانس در سطح اطمینان 95/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی بین سه زمان اندازه گیری در هر دو وضعیت اختلاف معنی دار داشت (001/0 < P). با توجه به آزمون مقایسه های چندگانه، میانگین درصد اشباع اکسیژن خون شریانی (بترتیب 021/2 ± 69/95، 074/2 ± 20/96 و 013/2 ± 76/96) در وضعیت خوابیده به شکم افزایش اما، بعد از دقیقه 90 (بترتیب 841/1 ± 80/95، 902/1 ± 53/96 و 180/2 ± 87/94) در وضعیت به پشت کاهش یافت. از سایر شاخص ها فقط در وضعیت خوابیده به شکم، میانگین تعدادتنفس بین سه زمان اندازه گیری، اختلاف معنی دار نشان داد (01/0 < P). میانگین تعدادتنفس (بترتیب 118/11 ± 38/55، 025/11 ± 84/54 و 374/11 ± 11/53) بعد از دقیقه 60 در خوابیده به شکم کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  در وضعیت خوابیده به شکم، درصداشباع اکسیژن خون شریانی افزایش اما تعدادتنفس بعد از دقیقه 60 کاهش یافت و ضربان قلب تغییر نداشت. در وضعیت خوابیده به پشت، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی بعد از دقیقه 90 کاهش، اما سایر شاخص ها تفاوتی نداشت. بنابراین قرار دادن کمتر از 60 دقیقه این نوزادان به شکم یا به پشت، توانست از افت شاخص های فیزیولوژیک جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: نوزاد زودرس، سندرم دیسترس تنفسی، شاخص های فیزیولوژیک، وضعیت قرارگیری
 • کبری رشیدی *، مهوش کلهر، مهدی بیرجندی صفحات 32-40
  مقدمه
  کمبود اگاهی پرستاران از قوانین و استاندارد شرح وظایف حرفه ای خود، بزرگ ترین مانع برای تحقق رسالت آنها در ارائه خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی در بالاترین سطح مطلوب است. در همین راستا مطالعه ای با عنوان تعیین سطح اگاهی پرستاران از استانداردهای شرح وظایف خود در بخش های ویژه تدوین شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی – مقطعی بر روی 94 پرستار شاغل در بخش های ویژه (ICU، CCU، NICU) بیمارستان های دولتی بروجرد، با نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و شرح وظایف تخصصی و عمومی پرستاری در بخش های ویژه بود که بعد از تایید روایی و پایایی آن به صورت خود گزارش دهی توسط نمونه های پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های اماری توصیفی و استنباطی مناسب و نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمره آگاهی پرستاران هر سه بخش تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (06/0 = P)، اما بر اساس سن و سنوات خدمت در بخش ویژه تفاوت آماری معناداری وجود داشت (05/0 > P)؛ همچنین بر حسب سن به تفکیک بخش ها و نوع استخدام در هر سه بخش تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 < P). همبستگی خطی مثبت متوسط معناداری بین نمره سطح آگاهی و سنوات کل خدمت پرستاران برابر 42/0 (001/0 > P) وجود داشت. همچنین سطح آگاهی پرستاران در رابطه با وظایف مشترک خود با پزشکان و سایر پرسنل درمان در سطح مطلوبی نبود.
  نتیجه گیری
  شناسایی عوامل مرتبط با سطح آگاهی پرستاران از شرح وظایف خود، مدیران و مسولان بهداشت و درمان را در برنامه ریزی برای رفع نواقص در جهت ارتقای سلامت جامعه یاری می نماید.
  کلیدواژگان: سطح آگاهی پرستاران، استاندارد شرح وظایف، مراقبت های ویژه
 • ویدا شفیع پور، انسیه رمضانپور، محمود موسی زاده * صفحات 41-51
  مقدمه
  قرارگیری در وضعیت ثابت حین عمل، بیماران جراحی در معرض خطر ایجاد زخم فشاری قرار می دهد، لذا توجه به نواحی از بدن که بیشتر در معرض زخم فشاری می باشد حائز اهمیت است.
  این مطالعه با هدف تعیین فراوانی زخم فشاری بعد از جراحی درمناطق مختلف بدن به روش نظامند و متاآنالیزانجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع نظام مندو متاآنالیز است که در سال 1394 با استفاده از کلمات کلیدی meta-analysis، surgical patient، incidence و Pressure ulcer در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science، Science direct، Scopus، Google scholar و PubMed به زبان انگلیسی ازژانویه سال 2000 تا اکتبر 2015 جستجو انجام شد و مطالعاتی که میزان شیوع زخم فشاری بعد از جراحی در قسمتهای مختلف بدن را گزارش نمودند، وارد متا آنالیزشدند. برای آنالیز داده ها از نرم افزار Stata استفاده شد ومعیار خطای میزان بروز زخم فشاری درهر مطالعه براساس فرمول توزیع دوجمله ای محاسبه شد. در نهایت شاخص هتروژنیتی (ناهمگونی) ازطریق آزمون کوکران (Q) تعیین شد.
  یافته ها
  ابتدا تعداد 105 مقاله به دست آمدکه پس از وارد کردن معیارهای ورود به مطالعه در نهایت تعداد 13 مقاله وارد مطالعه گردید. دراین مطالعه هفت قسمت اصلی بدن که بیشترین میزان شیوع زخم فشاری در آنها بود، شناسایی شد. شایع ترین محل بروز زخم فشاری به ترتیب ساکروم (3/15-3/3)3/9%، باتکس با (5/8-1/4)3/6% و پاشنه با (4/6-5/2)4/4% بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود شناسایی افراد در معرض خطر زخم فشاری قبل از عمل و استفاده از پوزیشن صحیح و کاهنده های فشار مناسب حین عمل به خصوص در نقاط یاد شده می تواند میزان ابتلا به زخم در این مناطق را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: زخم فشاری، بیماران جراحی، شیوع، متا آنالیز
 • لیلا نوری، سارا حقیقت، جمال عاشوری * صفحات 52-59
  مقدمه
  دانشجویان به ویژه دانشجویان پرستاری در زمینه سازگاری اجتماعی و عاطفی دارای مشکلات فراوانی دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش شامل همه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا در سال تحصیلی 95-1394 بودند. از میان آنان 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای با رویکرد گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش دید. گروه ها ابعاد سازگاری اجتماعی و عاطفی پرسشنامه سازگاری Bell را تکمیل کردند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-17 و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای سازگاری اجتماعی و عاطفی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث بهبود سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان پرستاری شد (05/0 ≥ P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از تاثیر روش گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان پرستاری بود. بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران برای بهبود ابعاد سازگاری به ویژه سازگاری اجتماعی و عاطفی از روش گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درمان، پذیرش و تعهد، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، پرستاری
 • مهشید فروغان، احمد علی اکبری کامرانی، زهره ترقی* صفحات 60-67
  مقدمه
  عوامل روانی - اجتماعی بر روی پیش آگهی بیماران نارسایی قلبی نقش قابل توجهی دارد. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین عوامل روانی- اجتماعی و رفتارهای مراقبت از خود در سالمندان دچار نارسایی قلبی مزمن بود.
  روش کار
  در این مطالعه 184 سالمند مبتلا به نارسایی قلبی مزمن از 4 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. علایم افسردگی با استفاده از «مقیاس افسردگی سالمندان»، حمایت اجتماعی با استفاده از «مقیاس چندوجهی ادراک حمایت اجتماعی» و وضعیت شناختی با استفاده از« ابزار مختصر شناختی» ارزیابی شد. جهت بررسی رفتار مراقبت از خود از «پرسشنامه اروپایی رفتار مراقبت از خود در نارسایی قلبی» استفاده شد. معیارهای ورود شامل سابقه حداقل شش ماه ابتلا به نارسایی قلبی، سن بزرگتر یا مساوی 60، تثبیت وضعیت بیمار (2-1 روز پس از بستری) بود. معیارهای خروج مشکلات ارتباطی نظیر کم شنوایی شدید و عدم وجود سمعک، مشکلات گفتاری، و آسیب شناختی شدید با استفاده از آزمون مختصر شناختی (نمره زیر 4) و عدم همکاری بیمار بود. تحلیل آماری با آزمون های تی، انالیز واریانس، دقیق فیشر، گاما و رگرسیون لجستیک با استفاده از SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره مراقبت از خود 09/8 ± 86/31(حداقل 13 و حداکثر 54) و با 95 در صد فاصله اطمینان بین 86/30 تا 04/33 بود. متغیرهای وضعیت زندگی (001/0 = P)، درآمد (003/0 = P)، تجارب قبلی (001/0 > P) ارتباط معنی داری با رفتار مراقبت از خود داشتند. در بین سالمندانی که از خود خوب مراقبت نمی کردند، نسبت شانس علایم افسردگی بالاتر (001/0 > P) و میانگین نمره مقیاس چند وجهی ادراک حمایت اجتماعی پایین تر (001/0 > P) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، شناخت عوامل روانی -اجتماعی رفتارهای مراقبت از خود در سالمندان دچار نارسایی قلبی مزمن، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: عوامل روانی- اجتماعی، مراقبت از خود، سالمندان، نارسایی قلبی
 • آرمان آزادی، معصومه بستامی، معصومه مالک، علیرضا نیکبخت نصر ابادی، علیرضا بستامی*، فاطمه پاشایی ثابت صفحات 68-75
  مقدمه
  سقوط در سالمندان باعث انواع آسیب ها شده و منجر به وابستگی، کاهش خود کارآمدی، افسردگی و محدودیت فعالیت روزانه، بستری در بیمارستان و یا پذیرش در خانه های سالمندان و تحمیل هزینه به فرد و جامعه می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه بر شدت ترس از زمین خوردن، دفعات وقوع زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که نمونه های آن شامل 50 سالمند ساکن در دو مرکز سالمندان شهرهای خرم آباد و ایلام بودند. مدت اجرای مداخلات 2 ماه و سپس 4 ماه پیگیری پس از مداخلات و شامل برنامه های ورزشی (کششی، تعادلی، قدرتی و پیلاتس)، آموزش به سالمندان و کارکنان و اصلاحات محیطی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک، دفعات زمین خوردن، پرسشنامه ترس از زمین خوردن FES و فرم 36 سوالی کیفیت زندگی SF-36 بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری T مستقل و زوجی، ویلکاکسون، یومان ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن و در نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج این پژوهش، میانگین سنی 71/8 ± 63/69 سال بود. نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره ترس از زمین خوردن قبل و پس از مداخله به ترتیب 03/11 ± 86/65 و 84/9 ± 74/48 بود (0001/0 = P). همچنین میانگین و انحراف معیار تعداد دفعات وقوع زمین خوردن قبل و پس از مداخله به ترتیب 09/1 ± 56/2 و 707/0 ± 5/1 بود (0001/0 = P). میانگین و انحراف معیار نمره کلی کیفیت زندگی قبل و پس از مداخله به ترتیب 65/13 ± 26/36 و 67/11 ± 21/56 بود (0001/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد اجرای موثر برنامه چند بعدی پیشگیرانه از سقوط در سالمندان می تواند باعث کاهش دفعات سقوط، ترس از سقوط و بهبود کیفیت زندگی سالمندان ساکن خانه های سالمندان شود. لذا این مسئله نیازمند توجه و مراقبت در ابعاد وسیع تری از جمله آموزش و توجه به مکان زندگی سالمندان و رفع خطرات محیطی می باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، سقوط، ترس از سقوط، کیفیت زندگی، برنامه پیشگیرانه از زمین خوردن
 • علی محمد احمدوند، مسعود موحدی، سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد، ستار محمدپور * صفحات 76-81
  مقدمه
  دانش منبع ارزشمند و راهبردی و نیز مهم ترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های سلامت محور محسوب می شود. امروزه، سازمان ها فقط به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شوند. درنتیجه سازمان ها برای بهبود و حفظ قدرت رقابتی خود به عرصه مدیریت دانش گام نهاده اند. این رقابت در سازمان های سلامت محور و مرتبط با سیستم های بهداشت و سلامت جامعه نیز وجود دارد. در سازمان ها و سیستم های سلامت محور یک فاصله بین مدیریت دانش و عملکرد آنها وجود دارد که می بایست بوسیله یک مدل این فاصله برداشته شود. این پژوهش با هدف طراحی مدلی که بتواند با تعیین سطوح و لایه های مختلف مدیریت دانش نظام ارتباطی، نقش و کارکردهای تعاملی این لایه ها در دستیابی سازمان به اهداف خود شامل اشتراک گذاری و بکارگیری دانش انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است اما ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی/ پیمایشی و ازلحاظ روش گردآوری داده ها از نوع کمی می باشد، برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری گروهی استفاده گردیده است و حجم نمونه جامعه آماری موردنظر برابر با 70 نفر برآورد شده است، در این پژوهش با بررسی گسترده مبانی نظری، عوامل اولیه موثر در مدل تنظیم گردید، و پس از ارائه پرسشنامه اولیه تحقیق و دریافت نظرات خبرگان و اصلاح و تعدیل عوامل مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید که در آن دو عامل و چندین مولفه شناسایی و تبیین گردیدند، پس از روشن شدن عوامل، مولفه ها و شاخص های نظام مدیریت دانش در سازمان های بزرگ، به روش ضریب معناداری و ضرایب استاندارد بار عاملی با استفاده از نرم افزار Smart PLS اقدام به تایید فرضیه های تحقیق شده است و سپس مدل نهایی نظام مدیریت دانش طراحی گردید.
  یافته ها
  اولین قسمت شامل بررسی ضرایب معناداری Z (مقادیر t-values) مربوط به هر یک از فرضیه ها بود. خروجی مدل نشان داد که ضریب معناداری 14 مسیر میان مولفه های تعیین شده در مدل مفهومی تحقیق معنی دار هستند. خروجی ضریب استانداردشده مسیر میان مولفه ها و عوامل بیانگر این مطلب است مولفه سیاست گذاری به میزان 92% از تغییرات عامل سطوح سازمانی را به طور مستقیم تعیین می کند.
  نتیجه گیری
  مدل ارائه شده در نظام مدیریت دانش سازمان های بزرگ نظیر سازمان های سلامت محور، مدلی ساده و درعین حال قابل پیاده سازی است که از آن میتوان بعنوان یک پل در مدیریت دانش و عوامل سازمانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نظام مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، سازمان های سلامت محور
|
 • Aras Rasuoli * Pages 1-8
  Introduction
  In today's society, we face with a high rate of divorce and marital conflicts; therefore, developing a model that can help counselors and psychologists to reduce this rate seems necessary. The aim of this study was to develop a model of family functioning on the basis of the components of hope, intimacy and marital conflicts in couples referred to counseling centers in Kermanshah City.
  Methods
  This study was descriptive (non-test) and correlational with structural equation modeling. The study population consisted of all couples referred to the counseling centers in Kermanshah City; of which 500 patients (250 females, and 250 males) were randomly selected. Data were collected using four questionaires including family functioning (FAD), Snyder hope scale, an intimacy questionnaire and a questionnaire of marital conflicts. Then, the data were analyzed using inferential statistics (path analysis) by the LISREL software.
  Results
  The studied model had a good fit. Marital conflicts predicted family functioning; marital conflicts with a mediating role of intimacy and hope predicted family functioning; marital conflicts predicted hope in couples; marital conflicts predicted the intimacy; intimacy predicted family functioning and hope predicted family functioning (in women and men).
  Conclusions
  The results of this study showed that the management and reduction of tensions and conflicts, and increasing couple's intimacy and hope can be effective in improving family functioning.
  Keywords: Family Functioning, Hope, Intimacy, Marital Conflicts
 • Maryam Sedaghati Kasbakhi, Camelia Rohani *, Jamileh Mohtashami, Malihe Nasiri Pages 9-18
  Introduction
  Amount and style of empathy with cancer patients by healthcare providers, including nurses, is an important subject which affects the patient and his family. This study was designed to determine the amount and type of empathy in nurses at oncology wards.
  Methods
  In this descriptive study with cross-sectional design, 181 nurses were recruited from oncology, hematology, and stem cell transplantation wards of seven educational hospitals affiliated to the three Universities of Medical Sciences in Tehran. First, the lists of all employed nurses in these wards were extracted, and then, after permission from the authorities of the wards and explaining the objectives of the study, the nurses who wished to participate in the study were recruited according to the inclusion criteria by the non-random sampling method. Data were collected using two questionnaires including the demographic/clinical information questionnaire and the interpersonal reactivity index from November to February 2017. Validity and reliability of the questionnaires were determined. Data analysis was performed using descriptive and analytical statistics by the SPSS software version 21.
  Results
  The results showed that the majority of employed nurses in oncology wards were women (88.3%). The mean age of the employed nurses at oncology wards was 34.92 ± 6.79 years. The empathy score of the nurses was higher in “empathic concern” compared to the other subscales (20.5 ± 5.8). Approximately 89% of the nurses reported average and higher empathy in empathic concern. The subscale of perspective-taking was ranked lower than empathic concern by the nurses. The results of multiple linear regression analyses showed that five variables of age, marital status, work shift, type of employment and having children predicted 26% of changes in nurses’ scores for empathic concern in oncology wards.
  Conclusions
  Empathic concern as one of the components of affective empathy is higher than the cognitive component in oncology nurses. Therefore, in line with cognitive empathy, perspective- taking could be used as a powerful focus in the planning of educational interventions for the empowerment of oncology nurses.
  Keywords: Empathy, Cancer Patient, Nurse, Oncoloy Ward
 • Jahangir Karami, Khodamorad Moomnei, Peiman Hatamian * Pages 19-24
  Introduction
  Nurses are the largest group working in hospitals and play a vital role in the country's health care system and also as one of the most important group of health care workers have a very important effect on the health of the individual and society. So, the present study aimed to investigate the relationship between metacognitive beliefs and tendency to consume psychoactive drugs among nurses.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 350 nurses were selected from hospitals of Kermanshah city using the multistage cluster sampling in 2016. Data were collected using the short-form questionnaire of metacognitive beliefs by Wales and Krtraygt (2004) and Bahremand et al. (2014) psychoactive substance abuse questionnaire. Data analysis was performed using Pearson correlation and regression analysis with the SPSS 22 software.
  Results
  Results showed that there was a significant relationship between the components of metacognitive beliefs and tendency to consume psychoactive drugs (P
  Conclusions
  It can be concluded that the scale of metacognitive beliefs can predict the nurse's tendency to consume drugs; the components of metacognitive beliefs either separately or together can be related to trendency to abuse psychoactive substances.
  Keywords: Metacognitive Beliefs, Psychoactive Drugs, Nurses
 • Fatemeh Cheraghi, Mina Kiani Mahabadi, Leili Tapak, Behnaz Basiri, Effat Sadeghian Pages 25-31
  Introduction
  Changes in physiological indicators are important symptoms in a respiratory distress syndrome (RDS). The aim of this study was to compare the physiological indicators of preterm neonates with RDS in prone and supine positions.
  Methods
  This longitudinal descriptive study was conducted in neonative intensive care unit (NICU) of Fatemieh Hospital in Hamedan city in 2016. Forty-five preterm neonates with RDS (gestational age of 32-35 weeks and birth age of 1-7 days) were randomly selected. Each neonate was placed 120 minutes in prone and then in supine positions. After 30 minutes in each position, arterial blood oxygen saturation (SpO2), heart rate (HR) and respiratory rate (RR) were measured three times with 30-minute intervals. Data were analyzed using repeated measurement ANOVA by the SPSS 20 software. The level of confidence was 0.95.
  Results
  In both positions, the mean of SpO2 was significantly different between the three times of measurments (P
  Conclusions
  In prone, SpO2 increased but RR was decreased after 60 minutes and HR did not change. In supine, only SpO2 was decreased after 60 minutes. So, placing preterm neonates with RDS less than 60 minutes in supine or prone could prevent changes in the physiological indicators.
  Keywords: Preterm Neonate, Respiratory Distress Syndrome, Physiological Parameters, Position
 • Kobra Rashidi *, Mahvash Kalhor, Mahdi Birjandi Pages 32-40
  Introduction
  Nurse's awareness of the rules and standards of their professional duties, the biggest obstacle to their mission in providing health services, care, treatment, and rehabilitation at the highest level is desirable. This study aimed at determining the level of nurse’s knowledge on the standards of care at intensive care units.
  Methods
  This descriptive cross sectional study on 94 nurses at the ICU (ICU, CCU and NICU) of government hospitals in Boroujerd, was done by sampling throught the census method. The used tools consisted of demographic, general, and specialized nursing duties at intensive care units, and the validity and reliability of the samples was measured by a self-report. Descriptive and inferential statistical analysis was performed by SPSS software version 21.
  Results
  The results showed that mean scores of nurses in the 3 sections were not significantly different (P = 0.06), yet based on age and years of service, there was a statistically significant difference (P 0.05). There was a moderate positive linear correlation between knowledge score and years of service (0.42; P
  Conclusions
  Nurses’ awareness of their mission, and management and official plans for promoting deficiencies in this regard could help promote health.
  Keywords: knowledge of Nursing, Standard Job Description, Intensive Care Units
 • Vida Shafipour, Ensieh Ramezanpour, Mahmood Moosazadeh* Pages 41-51
  Introduction
  Located in a constant position during surgery, surgical patients are at risk of developing pressure sores, and attention to areas of the body that are more susceptible to pressure ulcers is important. This study aimed at determining the prevalence of pressure ulcers in different areas of the body after surgery.
  Methods
  This study was a systematic review and meta-analysis, conducted during year 2015, using the following key words, Pressure ulcer, Prevalence, surgical patient, and meta-analysis, in the following databases, PubMed, Google scholar, Scopus, Science direct, and Web of Science. The search was conducted in English language from January 2000 to October 2015 and studied the prevalence of pressure ulcers in different parts of the body after surgery. The Stata software was used for data analysis and criteria for pressure ulcer incidence of error in each study was calculated based on the binomial distribution formula. Finally, heterogeneity index (heterogeneity) by Cochran test (Q) was determined.
  Results
  First, the findings of 105 articles were considered regarding the inclusion criteria, and 13 articles were included in the study. In this study, 7 main body areas with the highest prevalence of pressure ulcers were identified. The most common was sacral pressure ulcer (15.3 to 3.3; 9.3%), followed by buttocks (8.5 to 4.1; 6.3%) and heel (6.4 to 2.5; 4.4) ulcers.
  Conclusions
  According to the findings preoperative identification of patients at risk of pressure ulcer and the use of position changes and appropriate pressure-lowering action, particularly in the areas mentioned above, could reduce the risk of injury in these areas.
  Keywords: Pressure Ulcers, Surgical Patients, Prevalence, Meta-Analysis
 • Leyla Noori, Sara Haghighat, Jamal Ashoori * Pages 52-59
  Introduction
  Students, especially nursing students, have many problems in terms of social and emotional adjustment. Therefore, the present research aimed at determining the effect of group therapy based on acceptance and commitment on social and emotional adjustment of nursing students.
  Methods
  This research was a semi-experimental with a pre-test and post-test with experimental and control groups. The research population included all nursing students of Islamic Azad University of Pishva branch, during academic years 2015 and 2016. From this group, 40 individuals were selected by available sampling method and randomly assigned to 2 equal groups. The experimental group was trained by the approach of group therapy based on acceptance and commitment during 8 sessions of 90 minutes. Both groups completed dimensions of social and emotional adjustment of Bell’s adjustment questionnaire. Data were analyzed using the SPSS-17 software and by multivariate analysis of covariance method.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between experimental and control groups in the variables of social and emotional adjustment. In other words, group therapy based on acceptance and commitment significantly led to improvement in social and emotional adjustment of nursing students (P ≤ 0.05).
  Conclusions
  The results are due to the effect of group therapy based on acceptance and commitment method indicating increased social and emotional adjustment of nursing students. Therefore, it is suggest for counselors and therapists to use group therapy based on acceptance and commitment method to improve dimensions of adjustment-specific social and emotional adjustment.
  Keywords: Therapy, Acceptance, Commitment, Social Adjustment, Emotional Adjustment, Nursing
 • Mahshid Foroughan, Ahmadali Akbarikamrani, Zohreh Taraghi * Pages 60-67
  Introduction
  Psychosocial factors have a significant role in prognosis of patients with heart failure. The aim of this study was to determine the relationship between psychosocial factors and self-care behaviors among elderly with HF.
  Methods
  In this study, 184 elderly with HF were selected using the convenience sampling method from 4 teaching hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences. Depressive symptoms were assessed using the Geriatric Depression Scale (GDS). Social support was assessed using Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). To assess self-care behaviors, the European Heart failure Self Care Behaviors (EHFSCB) questionnaire was used. Statistical analysis was performed using the t test, Analysis of Variance (ANOVA), Fisher’s exact test, gamma test, and logistic regression of the SPSS version 16.0 software.
  Results
  The mean self-care score was 31.86 ± 8.09 (minimum 13 and maximum 54) with 95% CI 30.68 to 33.04. Living status (P = 0.001), income (P = 0.003), and prior experiences (P
  Conclusions
  Regarding the results of this study, recognition of psychosocial factors of self-care behaviors among elderly with HF seems necessary.
  Keywords: Psychosocial Factors, Self-Care, Elderly, HF
 • Arman Azadi, Masumeh Bastami *, Massoumeh Mmalek, Alireza Nikbakht Nasr Abadi, Alireza Bastami, Fatemeh Pashaii Sabet Pages 68-75
  Introduction
  Falls in the elderly cause all kinds of damage that may lead to dependence, lower self-efficacy, depression, daily activity limitation, hospitalization or admission to nursing homes and the cost to individuals and society. This study aimed to investigate the effect of fall preventive programs, falling frequency and quality of life in the elderly living in nursing homes in Khorramabad and Ilam cities.
  Methods
  This semi-experimental study was conducted on 50 elderly people living in two nursing homes in Khorramabad and Ilam cities. Duration of interventions was two months and then four months follow-up after the interventions. The intervention included exercise programs (stretching, balance, strength and Pilates), training for older people, and staff and environment reforms. Data collection tools included demographic data form, form of frequency of falling in the last 6 months, fear of falling questionnaire (FES), and SF-36 quality of life in the form of 36 questions. Data were analyzed using independent and paired t-test, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficient by the SPSS 18 software.
  Results
  The mean age of the participants was 69.63 ± 8.71 years. Results showed that the mean and standard deviation of fear of falling before and after the intervention were 65.86 ± 11.03 and 48.74 ± 9.84, respectively (P = 0.0001). The mean and standard deviation of the number of falls before and after the intervention were 2.56 ± 1.09 and 1.5 ± 0.707, respectively (P = 0.0001). Also, the mean and standard deviation of the quality of life before and after the intervention were 36.26 ± 13.65 and 56.21 ± 11.67, respectively (P = 0.0001).
  Conclusions
  The results showed that implementing fall-preventive programs in the elderly can reduce the frequency of falls, and fear of falling and improve the quality of life of the elderly living in nursing homes. Therefore, this issue needs more attention and care on a massive scale, including training and paying attention to the elderlie's living places and removing environmental risks.
  Keywords: Elderly, Falls, Fear of Falling, Quality of Life, Fall Preventive Program
 • Alimohammad Ahmadvand, Masoud Movahedi, Seyed Ziyaaddin Ghazizadehfard, Sattar Mohammad Pour * Pages 76-81
  Introduction
  Knowledge is a valuable and strategic resource and is also the most important variable for the growth of all-around health-oriented organizations and enterprises. Today, organizations are not limited to capital and human resources. As a result, organizations have stepped up knowledge management to improve and maintain their competitive power. This competition is also based on health-oriented organizations and related to community health systems. In organizations and health systems, there is a gap between knowledge management and their performance, which should be removed by a model of that distance. The aim of this study was to design a model that can determine the levels of knowledge management in the communication system, and the role and interactive functions of these layers in achieving the organization's goals, including sharing and applying knowledge.
  Methods
  This is an applied research, but the research method is descriptive / survey type and, the method of data collection is quantitative type that a group sampling method was used for collecting data. The sample size of the target population was estimated to be 70 person. In this research, with the extensive review of theoretical foundations, the primary factors influencing the model were set and after the initial questionnaire of the research and obtaining opinions of the experts and modifying the factors of the conceptual model of the research were designed, in which two factors and several components were identified and explained. After clarifying the factors, components and indicators of the knowledge management system in large organizations, using the coefficient of significance and load factors using Smart PLS software, confirmed the research hypotheses, and then the final model of knowledge management system was designed.
  Results
  The first part included a review of the meaningful coefficients Z (values of t-values) for each of the hypotheses. The output of the model showed that the 14 coefficients of the paths between the components determined in the conceptual model of the research were significant. The output of the standardized coefficient of the path between the components and factors showed that the policy component determined 92% of the changes in the level of organizational factors directly.
  Conclusions
  The proposed model in the knowledge management system of large organizations, such as health-based organizations, is a simple yet feasible model that has been used as a bridge in knowledge management and organizational factors.
  Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Systems, Knowledge Management Processes, Health-Oriented Organizations