فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 24 (تابستان 1396)
 • پیاپی 24 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 14
|
 • لیلا کریمی، حمید رضا وارثی * صفحات 1-15
  امروزه مسائلی نظیر: افزایش سریع جمعیت در شهرها، افزایش مهاجرت به شهرها، نیاز به اسکان در شهرها، کمبود زمین، بالا بودن قیمت و گسترش افقی شهرها باعث شده که ساخت بناهای بلند به شدت مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش مسایل ساختمان های بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان بررسی شده است و تعدادی از ساختمان های بلند موجود در مناطق 5، 6 و 13 مورد تحلیل قرار گرفته است. اهمیت این پژوهش از این جهت است که بلندمرتبه سازی در مناطق جنوب رودخانه زاینده رود اثرات متفاوت بسیاری بر سطح شهر و ساکنان آن دارد و در سال های اخیر بلندمرتبه سازی های بی رویه ای در سطح شهر خصوصا در این مناطق صورت گرفته است.
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی است. برای تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار های GISاستفاده شده است.
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که: در سال های اخیر بلندمرتبه سازی های بی رویه ای در سطح شهر اصفهان و به خصوص در مناطق جنوب رودخانه زاینده رود صورت گرفته است. ساختمان های بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده رود اثرات منفی بر جای گذاشته است از جمله انسداد دید و چشم انداز ساختمان های اطراف،جلوگیری از جریان باد در سطح شهر،تاثیرات ترافیکی، مسائل اجتماعی- فرهنگی و... . ساختمان های بلند و وضعیت آن ها در مناطق 5، 6 و 13 باعث اختلاف در میزان ترافیک شده است. به طوری که ترافیک در منطقه 5 بیشتر از منطقه 6 و 13 بوده است. مسائل اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده به وسیله ی ساختمان های بلند در مناطق 5، 6 و 13 متفاوت بوده است. منطقه 13 بیشترین مسائل اجتماعی و فرهنگی را دارا بوده است.
  کلیدواژگان: سکونت، مجتمع مسکونی، ساختمان های بلندمرتبه، شهر اصفهان
 • سید حجت موسوی* صفحات 15-34
  بهره وری صحیح از منابع طبیعی مستلزم شناخت مکانیسم عملکرد فرایندهای محیطی می باشد. خاک به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی همواره نیازمند برنامه ریزی و مدیریت جامع در زمینه بهره وری و حفاظت در برابر فرسایش است. فرسایش خاک به عنوان یک مخاطره محیطی، همه ساله موجب از بین رفتن حجم وسیعی از خاک های حاصل خیز در سراسر دنیا می شود. بنابراین هدف از این پژوهش برآورد میزان فرسایش خاک در حوضه آبخیز شاهرود-میامی به تن در هکتار در سال با استفاده از مدل SLEMSA و نهایتا تهیه نقشه فرسایشی این حوضه از طریق تلفیق داده های رقومی به وسیله تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی است. برای دست یابی به اهداف، ابتدا مقدار عددی پارامترهای مدل مذکور شامل شیب، طول دامنه، انرژی جنبشی باران، نقش حفاظتی گیاهان و قابلیت فرسایش پذیری خاک بر اساس روابط موجود برآورد گردید. سپس لایه های رقومی آنها در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه و تلفیق آنها منجر به تهیه نقشه فرسایش خاک حوضه آبخیز شاهرود- میامی شد. نتایج نشان می دهد که سه کمربند فرسایشی در نوارهای کوه پایه ای شمال و شمال غرب، جنوب، و مرکز محدوده مطالعاتی گسترده شده است و دامنه فرسایشی کمتر از 371/2 تا حداکثر 185/67 تن در هکتار در سال را دربرمی گیرد. موقعیت مکانی کمربند های فرسایشی نمایانگر اهمیت پارامترهای توپوگرافی نظیر شیب، جهت شیب، ناپایداری رسوبات در دامنه ها و قدرت فرسایندگی بارش در تخریب خاک است. در مقابل طبقه حداقل فرسایشی با مقدار کمتر از 371/2 تن خاک فرسایش یافته در هکتار در سال، با دارا بودن 42/48 درصد از مساحت کل حوضه بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است که حاکی از گستردگی مقادیر کم فرسایشی به نسبت مقادیر بالا در حوضه مطالعاتی می باشد. چنین حجم فرسایشی در درازمدت با توجه به پتانسیل های طبیعی منطقه، نیازمند برنامه ریزی کاربردی و مدیریت جامع حفاظت خاک است.
  کلیدواژگان: فرسایش، مدل SLEMSA، سیستم اطلاعات جغرافیایی، حوضه آبخیز شاهرود-میامی
 • سعید ملکی، مژگان ثابت تیموری، مصطفی امیرفخریان، معصومه توانگر* صفحات 35-46
  هدف مقاله حاضر، تبیین عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی است. بر این اساس ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از 47 شاخص، در هفت زمینه توسعه انسانی، کیفیت نیروی انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امکانات محیطی و خدماتی در سطح شهرستانهای استان خراسان رضوی ساخته شد و با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره فضایی اقدام به سطح بندی شهرستانهای استان بر اساس شاخصهای مورد نظر گردید. ترکیب نتایج حاصله، شاخص ترکیبی توسعه فضایی را در استان مشخص کرد. سپس با بهره گیری از شاخص پیرسون و ارزیابی محاسباتی بر اساس ward در نرم افزار Minitab اقدام به خوشه بندی شهرستانهای استان گردید. نتایج این مطالعه عدم تعادل های موجود استان در حوزه های مختلف بر اساس شاخص ترکیبی هر حوزه، خوشه بندی مناطق همگن توسعه استان و عدم تعادل های فضایی در سطح استان را مشخص کرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در تشریح وضعیت توسعه شهرستانها به روش تحلیل عاملی بر اساس مولفه های اصلی اول و دوم، مشهد دارای قدرمطلق 9.8 است که با فاصله قابل توجه از سایر شهرستانها در مرتبه اول توسعه استان قرار گرفته است. بررسی شاخصهای ترکیبی حاکی از وجود عدم تعادل حتی در درون خوشه های هم ارزش است. لذا شناخت قابلیت ها و پتانسیلهای توسعه هر یک از شهرستانها می تواند در جهت رفع عدم تعادلهای درونی و بیرونی خوشه های همگن توسعه و تنظیم برنامه های توسعه شهرستانها، مورد استفاده برنامه ریزان آمایشی استان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، عدم تعادل فضایی، مدل ترکیبی، استان خراسان رضوی
 • محمدعلی فیروزی، مسعود مدانلو جویباری * صفحات 47-60
  یکی از عوامل موثر بر میزان جرایم و آسیب های اجتماعی، مکان و مناطق جرم خیز است. جرم و انحرافات اجتماعی دارای ظرف مکانی و زمانی منحصربفردی است که باعث می شود رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد. هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از لحاظ نوع، اسنادی و میدانی می باشد. محلات فرسوده منطقه سه شهر ساری به عنوان منطقه مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده است، در این پژوهش، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر بدست آمده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات و داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss،Excel در قالب آزمون-های آماری ضریب همبستگی پیرسون، فی – کرامر و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین میزان ارتکاب جرایم و ویژگی های کالبدی محل وقوع جرم و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی ساکنان محلات ارتباط معنادار و بالایی وجود دارد و از این نظر محلات فرسوده مکان مستعدی برای پیدایش و رشد جرایم و آسیب های اجتماعی به شمار می روند.
  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، محلات فرسوده، رابطه جرم و مکان
 • کاظم نصرتی*، محمد مهدی حسین زاده، سپیده ایمنی صفحات 61-71
  سرآغاز مطالعه هر پدیده شناخت کامل و درک روابط آن با سایر پدیده های تاثیرگذار و تاثیرپذیراست. تولید رواناب و سیل تابع عوامل پیچیده ای می باشند. بنابراین مشخص کردن این عوامل و شناخت اثر آنها بر تولید رواناب یک حوضه، به برنامه ریزی های بهتر برای کاهش خسارات ناشی از رواناب و سیلاب در یک حوضه کمک می کند. عوامل مختلفی چون بهره برداری غیر اصولی انسان از طبیعت، ویژگی های فیزیکی و هیدرولوژیکی حوضه بر مولفه هایی نظیر روند تولید و تجمیع رواناب تاثیرگذار می باشند. تعیین عوامل موثر در این فرآیند، راهگشای دستیابی به مدل ها و روش های بهینه کاهش رواناب و رخداد سیل خواهد بود. هدف از این مطالعه شناخت عوامل و میزان تاثیرگذاری آنها بر تولید رواناب حوضه حصارک می باشد. بر این اساس میزان رواناب حوضه آبخیز با استفاده از روش SCS و مدل HEC- HMS اندازه گیری و مهم ترین عوامل تاثیرگذار در رواناب حوضه مورد مطالعه در پنج گروه شامل خصوصیات فیزیوگرافی (7 پارامتر)، زمین شناسی (3 پارامتر)، انواع رسوبات (3 پارامتر)، کاربری اراضی (7 پارامتر) و حداکثر بارندگی 24 ساعته و 21 متغیر مشخص گردید. لذا لایه ها و اطلاعات مورد نیاز شامل لایه های کاربری اراضی، زمین شناسی، حداکثر بارندگی 24 ساعته و ارتفاع رواناب برای هر کدام از زیرحوضه ها محاسبه شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده پس از تبدیل و استاندارد شدن، با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی اقدام به تعیین موثرترین عوامل و مناسب ترین رابطه آماری بین تولید رواناب و مشخصات حوضه آبخیز گردید. نتایج نشان داد که از بین عوامل موثر بر تولید رواناب حوضه آبخیز حصارک، دو عامل زمین شناسی و نوع کاربری اراضی در میزان تولید رواناب موثر است. و به دلیل تعداد زیاد متغیرها، این 2 عامل 100 درصد واریانس داده ها را توجیه می کنند.
  کلیدواژگان: تجزیه مولفه های اصلی، تولید رواناب، زمین شناسی، کاربری اراضی، حوضه آبخیز حصارک
 • شیوا غریبی*، امیر جمشید نژاد، سیدحامد میرکریمی صفحات 72-85
  در سال های اخیر با افزایش دسترسی به مناطق بکر و تغییر شیوه ی زندگی مردم، تعداد بازدیدکنندگان مناطق طبیعی نیز افزایش یافته است. متعاقب آن اثرات منفی وارده بر مناطق تفرجی با افزایش روبرو بوده است. یکی از بارزترین این اثرات منفی بجا مانده از تفرج بازدیدکنندگان زباله است. پارک ملی گلستان به عنوان یکی از برجسته ترین منابع گردشگری کشور با تقاضای زیاد برای استفاده تفرجی و در نهایت ریخت و پاش زباله مواجه است. هم اکنون سطل های زباله ی ناکافی و در مکان نامناسب قرار گرفته و در مجموع کارایی کافی را ندارند و بنابراین زباله در طول کل حاشیه جاده در درون پارک دیده می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت بهتر زباله در کاهش هزینه های جمع آوری زباله در طول جاده پارک ملی گلستان است. برای این منظور در پی بررسی اولیه میدانی از منطقه در شهریور ماه 1391، با توجه به شرایط بیشترین پخش زباله و حداکثر فاصله آن ها از جاده اصلی، در فاصله ی حداکثر 200 متری در دو سمت جاده گلستان 200 واحد نمونه برداری در مکان هایی به صورت تصادفی به مساحت یک مترمربع درون پارک و در فواصل مختلفی از جاده در طول مسیر جاده پارک در نظر گرفته شد. هر یک از نقاط تصویربرداری شد و میانگین ارتفاع زباله در آنها اندازه گیری شد. در نهایت تجزیه و تحلیل 1000 عدد تصویر نشان از وجود حجمی برابر 140000 مترمکعب زباله در پارک داشت. هزینه جمع آوری این حجم زباله موجود توسط نیروی انسانی با معادلات ریاضی محاسبه گردید و نشان داد که هزینه ی جمع آوری همین حجم موجود از روی زمین – حتی اگر توسط بازدیدکنندگان جدید به آن اضافه نشود- بیش از هزینه ی نصب سطل های جدید و جمع آوری زباله از آنها است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت با اجرای بهتر مدیریت زباله و اضافه کردن سطل های جدید در مکان های پیشنهادی، می توان کاهش هزینه کردهای جمع آوری زباله را کاهش داد.
  کلیدواژگان: پارک ملی گلستان، مدیریت زباله، گردشگری، تفرجگاه
 • جواد عیاس نژاد، زهرا یارمرادی *، فاطمه سرافروزه صفحات 87-98
  امروزه مدیربت پسماندها و مواد زائد شهرها جهت آسایش شهروندان و حفظ سلامتی و رفاه آنان و حفظ محیط زیست امری ضروری به شمار می رود. هدف تحقیق حاضر یافتن محل مناسب برای دفن مواد زائد و پسماندهای شهری در شهر ماکو با استفاده از روش فازی و منطق بولین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. بدین منظور از لایه های متعددی از جمله نقشه توپوگرافی، نقشه شیب، نقشه آبهای زیرزمینی، نقشه راهها،نقشه مناطق شهری و روستایی، نقشه کاربری اراضی و... استفاده گردید. سپس تک تک این لایه ها در محیط نرم فزار ساخته شده تا مناطق مستعد برای دفن پسماندها مشخص شود. نتایج نشان داده از روش های بولین و فازی، بیانگر مکان بهینه در قسمت شمال شرقی شهرستان ماکو در ارتفاع مابین 700 الی 900 متر واقع شده است. در منطق بولین میزان مساحت برآورد شده 24528متر مربع و در منطق فازی نیز این مساحت برابر است از 14957 مترمربع می باشد.
  کلیدواژگان: مکانیابی، دفن زباله، فازی، بولین، ماکو
 • محسن سقائی* صفحات 99-112
  یکی از مهمترین عوامل توسعه سفرهای بین المللی ،توسعه حمل و نقل و ارتباطات است.سفرهای هوایی در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است . در زمینه حمل و نقل گردشگری ،سرعت زمانی و مکانی که هواپیما ها بوجودآورده اند نتایج وسیعی در الگوهای گردشگری داشته چراکه سفر به هرنقطه از جهان کمتر از 24 ساعت پرواز نیاز دارد در واقع هم هزینه واقعی سفر و هم زمان مسافرت کاهش یافته است با این وجود تاثیر سفرهای هوایی بر روی الگوهای گردشگری بین المللی همیشه یکسان نیست.
  بدین منظور جهت بررسی موضوع فوق در این مقاله فرودگاه امام خمینی (ره)(مهمترین فرودگاه بین المللی کشور)به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام از 47 فرودگاه بین المللی جهان طی که سالهای 88-84 به فرودگاه امام پرواز برنامه ای داشته اندو اطلاعات مربوط به ورود گردشگران طی سالهای فوق به فرودگاه امام و با کاربرد مدلهای رگرسیون،اندازه و مرتبه و سریهای زمانی و نرم افزارSpss و Itsm به تحلیل تاثیر تعداد پرواز برتعداد گردشگر ورودی(مدل رگرسیون) رتبه بندی فرودگاههای فوق بر اساس تعداد مسافر و تعداد پرواز ورودی و خروجی به فرودگاه امام (مدل اندازه و مرتبه)و پیش بینی تعداد مسافر و تعداد پروازورودی و خروجی فرودگاه امام طی سالهای 94-90 (مدل سری زمانی) پرداخته شده است. نتیجه تحلیل فوق مشخص می کند ارتباط مستقیمی بین تعداد پرواز و تعداد گردشگری ورودی به فرودگاه امام وجود داردواز بین فرودگاه هایی که طی سالهای فوق به فرودگاه امام پروازبرنامه ای داشته اند به ترتیب ، فرودگاه دبی،شارجه،استامبول، دمشق و فرانکفورت رتبه اول تا پنجم را کسب کرده اند وسایر فرودگاهها ،آمستردام،لندن،بانکوک،دوحه،کوالالامپور پاریس ،وین و...دررتبه های بعدی قرار دارند.همچنین تعدادمسافران ورودی وخروجی فرودگاه امام در حال افزایش است.
  کلیدواژگان: فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)گردشگری خارجی، پروازهای بین المللی، صنعت گردشگری
 • داود جمینی*، عباس امینی، حامد قادرمرزی، جعفر توکلی صفحات 113-130
  هدف از پژوهش کاربردی حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، بررسی وضعیت امنیت غذایی و سنجش پیامدهای امنیت غذایی بر جوامع روستایی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان روانسر تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران، 180 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه استاندارد امنیت غذایی وزارت کشاورزی آمریکا (USAD) بوده و برای بررسی پیامدهای امنیت غذایی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن به ترتیب با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و انجام پیش آزمون با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه تایید شد. پرسشنامه ها، با توجه به بنیان های جغرافیایی، در بین 17 روستای محدوده مورد مطالعه توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها (داده ها ترکیبی از متغیر مستقل امنیت غذایی و شش متغیر وابسته کیفیت زندگی، از بین بردن دارایی، فشار بر منابع آب، تغییر کاربری اراضی، اصول پایداری و تخریب مراتع، جنگل-ها و حیات وحش، است) از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بررسی وضعیت امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد، 25 درصد افراد دارای امنیت غذایی و 75 درصد در گروه های مختلف ناامنی غذایی (ناامنی غذایی بدون گرسنگی 7/26 درصد، ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط 9/23 درصد و ناامنی غذایی با گرسنگی شدید 4/24 درصد) واقع شده اند. نتایج مدل برازش شده پیامدهای امنیت غذایی بر ساکنان روستایی شهرستان روانسر نشان داد، امنیت غذایی بیشترین اثرات را بر سه متغیر از بین بردن دارایی، فشار بر منابع آب و تخریب مراتع، جنگل ها و حیات وحش، به ترتیب با اثرات کل 402/0، 304/0 و 262/0، داشته است.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، امنیت غذایی، پیامدهای امنیت غذایی، روانسر
 • عباسعلی داداشی رودباری*، کاظم علی آبادی صفحات 131-142
  دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم برای تعیین بیلان انرژی زمین، مطالعات هواشناسی و محیطی است. از طرفی رشد سریع جمعیت، توسعه شهرها، آلودگی محیط زیست، تغییر شرایط اقلیمی، پدیده وارونگی هوا ازیک طرف و فعالیت های زیست محیطی مانند ایجاد فضای سبز از طرف دیگر جمله عواملی هستند که بر کیفیت محیط زیست انسان تاثیر می گذارند. دمای هوا و دمای سطحی زمین شاخص های هستند که اهمیت آن ها رو به افزایش است. پژوهش حاضر محدوده شهری مشهد را شامل می گردد که با بهره گیری از تکنیک های سنجش ازدور و قابلیت های برنامه نویسی MATLAB و سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام شد. با توجه به اینکه ایستگاه های هواشناسی فقط اطلاعات دما را برای نقاط خاصی اندازه می گیرند، با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 7 دمای سطح زمین تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه LST با Vegetation Fraction اکثر مناطق با دمای بالا (از حدود 36 تا 43 درجه) یا جزایر حرارتی منطبق بر فضاهای باز حاشیه و داخل شهری می باشد که عمده دلیل ایجاد این جزایر، جابجایی جریانات هوایی از مناطق سرد به مناطق گرم می باشد، همچنین رابطه LST با Surface Urban، خصوصا مناطق صنعتی و معابر پرترافیک شهری مورد بررسی قرارگرفت و پارامترهای اقلیمی خصوصا بادهای سرد جنوب غرب منطقه موردمطالعه، کاهش دما را در این مناطق سبب گردیده است. همچنین همبستگی بسیار زیاد بین شاخص پوشش گیاهی (NDVI) و دمای سطح زمین وجود داشت.
  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، جزایر حرارتی، ماهواره لندست، سنجش از دور، مشهد
 • حسن حکمت نیا *، محمد ملکی، میرنجف موسوی، علیرضا افشانی صفحات 143-152
  در حال حاضر رویکردی که به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی می شود « حکمروایی خوب شهری » می باشد . حکمروایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی به منظور نیل به شهر سالم، باکیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد.
  با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت کاربردی پژوهش، روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد.داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. هدف پژوهش سنجش نواحی چهارده گانه شهر ایلام به لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری می باشد . محدوده جغرافیایی پژوهش، شهر ایلام است که در سرشماری سال 1390 برابر 172213 نفر بوده است . جامعه آماری تحقیق 42613 خانوار ساکن شهر ایلام و حجم نمونه 397 نفر سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند . برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شده است، که مقدار محاسبه شده 0.76 به دست آمده است. در این تحقیق سه شاخص پاسخگویی، مسئولیت پذیری و قانون مداری مورد استفاده قرار گرفته است . برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از تکنیک T تک نمونه ای استفاده شده است . ارزش گذاری متغیرها با بهره مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است. نتایج حاصله از پژوهش بر پایه تکنیک t-test حاکی از آن است که سطح تمام شاخص های حکمرانی خوب در شهر ایلام ، پایین تر از سطح متوسط طیف لیکرت است لذا می توان گفت که نواحی چهارده گانه شهر ایلام از لحاظ این مولفه ها در سطح نامطلوبی قرار دارند و فرضیه پژوهش کاملا تایید شده است.
  کلیدواژگان: حکمروایی، حکمروایی خوب شهری، مدیریت شهری، شهر ایلام
 • حسین نظم فر *، علی عشقی چهاربرج، سعیده علوی صفحات 153-168
  دهه های پایانی قرن 20 و آغاز قرن21 با نوعی فرایند همگرایی مشخص می شود که از آن با عنوان جهانی شدن یاد می شود. روند جهانی شدن و تاثیر آن بر شهرها ازجمله موارد مهمی است که در دنیای امروزی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از موضوعات مهم این روند، پدید آمدن رقابت بین شهرهای مختلف است. عمده مطالعاتی که تاکنون در مورد رقابت پذیری شهری، انجام گرفته است بر بعد اقتصادی تاکید کرده اند. اما باید توجه داشت که با توجه به مباحث توسعه پایدار، رقابت پذیری دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. در مطالعه حاضر، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رقابت پذیری شهری باهدف اندازه گیری رقابت پذیری31 استان ایران موردبررسی قرارگرفته است. این پژوهش، ازنظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر ماهیتی، از نوع تحلیلی- توصیفی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی استان های کشور در سال 1390 است. جهت تحلیل رقابت پذیری استان ها از 56 شاخص استفاده شده است. مدل به کار گرفته شده در این پژوهش ویکور و ساو می باشد. نتایج حاصل از مدل ویکور و ساو با تکنیک میانگین رتبه ها ادغام شده و به پنج گروه با توان رقابت پذیری بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین تقسیم گردید. نتایج حاصل از تکنیک ادغام نشان می دهد که استان های تهران، البرز و خراسان جنوبی از توان رقابت پذیری بسیار بالا، استان های خراسان رضوی، قم، خوزستان، سیستان، اصفهان و فارس از رقابت پذیری بالا، استان های کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان و آذربایجان غربی از رقابت پذیری متوسط، استان های مرکزی، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی، زنجان، همدان، کرمانشاه و گیلان، از رقابت پذیری پایین و استان های گلستان، یزد، مازندران، کهکیلویه و بویراحمد، قزوین، چهارمحال بختیاری، ایلام و سمنان از توان رقابت پذیری بسیار پایین برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، ایران
 • مهدی علیزاده*، ناهید سجادیان، علیرضا پرویزیان صفحات 169-184
  انسان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیب ها، جنگها و تهاجم ها و بلایا روبرو بوده و از این رو آسیب های جانی و مالی زیادی به آنها وارد شده است، امروزه هدف قرار گرفتن شهرها به خصوص بیمارستان ها و مراکز به منظور تضعیف روحیه و وارد آوردن صدمات اقتصادی و از همگسیختگی نظام اجتماعی انجام می گیرد و ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است. باتوجه به اینکه شهر اهواز در طول هشت سال جنگ تحمیلی مورد حملات زیادی قرار گرفته و در حال حاضر از مسئله ریزگرد ها رنج می برد بنابراین هدف از این پژوهش، مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیرعامل است نوع تحقیق توسعه ای کاربردی و روش شناسی آن توصیفی تحلیلی است تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، اصول و معیارهای مدنظر طراحی گردیده و سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیلهای کیفی، فرایند کار تداوم یافته است.نتایج حاصل از پژوهش انجام شده حاکی از آن است که در برنامه ریزی و مکانیابی بیمارستان ها، نقشه های همپوشانی حاصل از مدل عملگرهای اشتراک و گامای فازی 1.6 =γ، مناسب بودند؛ نتایج حاصل از آنها موید این مطلب بود که در وضع موجود، از بین 27 بیمارستان شهر اهواز فقط بیمارستان های بقایی، بوستان، شفا،گلستان، فاطمه زهرا،تامین اجتماعی و امیرالمومنین از نظر پدافند غیرعامل در وضعیت مطلوب به سر می برند، بیمارستان های بهشتی ، ابوذر و شرکت نفت از نظر پدافند غیرعامل در وضعیت نامناسب به سر می برند.در پایان کار هم پیشنهاداتی برای این مسئله ارائه داده شده است.
  کلیدواژگان: مکانیابی، بیمارستان، پدافندغیرعامل، سمی واریوگرام، اهواز
 • حجت الله صادقی*، اسکندر صیدایی، محمدرضا رضوانی صفحات 185-200
  سد به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه با تاکید بر بهره برداری و مدیریت بهینه آب وخاک، بر نواحی روستایی بالادست و پایین دست با توجه به اهداف آن، تاثیرات متفاوتی دارد. شناخت و بررسی این تاثیرات در روند توسعه پایدار روستایی با توجه به وضعیت گذشته روستاها، می تواند بسیار ضروری و همچنین در راستای بهره برداری از توانمندی های ایجادشده در نتیجه احداث سد و ارائه راهکار مفید باشد. بر همین اساس اصول توسعه پایدار، مبنای تئوریکی تحقیق قرار گرفت. سد کارون سه در شهرستان ایذه به عنوان یکی از بزرگ ترین سدهای مخزنی کشور ازجمله سدهایی است که بر نواحی پیرامون خود به ویژه روستاها با توجه به خصوصیات جغرافیایی ناحیه تاثیراتی داشته است. در این تحقیق هدف بررسی تاثیرات اقتصادی سد کارون سه بر توسعه سکونتگاه های روستایی و ارائه راهکارمناسب است. روش تحقیق بر مبنای ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. از میان 63 روستای پیرامون سد کارون سه با توجه به خصوصیات مختلف(نزدیکی به رود و دریاچه سد، توپوگرافی کمتر از 100 متر، دسترسی 3 کیلومتر، نیروی انسانی شاغل در سد و...) 38 روستا انتخاب شد. جامعه آماری تحقیق 2531 خانوار بوده که نمونه موردمطالعه با استفاده از فرمول کوکران 334 خانوار محاسبه و درنهایت نیز جهت افزایش میزان اطمینان نمونه، تعداد به 350 خانوار ارتقاء یافت. نتیجه تحقیق با توجه به آزمون t نمونه های وابسته نشان داد که متغیرهای اقتصادی توسعه گردشگری، اشتغال، توسعه صنعت، افزایش تاسیسات، افزایش رفاه و قدرت خرید مردم با توجه به سطح معناداری، در سکونتگاه های روستایی پیرامون بعد از ایجاد سد بهتر از وضعیت آنها در قبل از ایجاد سد می باشند. همچنین نتیجه آزمون t نمونه های مستقل از وجود تفاوت معنادار بین نواحی روستایی بالادست و پایین دست از نظر تاثیرگذاری سد بر متغیر های اقتصادی حکایت دارد. تحلیل واریانس(F فیشر) متغیرها نیز نشان داد که از نظر تاثیرگذاری سد در نوع سکونتگاه های روستایی، فقط متغیر توسعه کشاورزی عدم تفاوت معنی داری در مورد آن صادق است.
  کلیدواژگان: تاثیرات اقتصادی، توسعه روستایی، ناحیه، سد کارون سه
|
 • Hamidreza Varesi * Pages 1-15
  Today, issues such as: the rapid increase in urban population, increasing migration to urban areas, the need for housing in urban areas, land shortages, high prices and a horizontal expansion of cities has led to strongly consider the construction of tall buildings. In this study,the problems of high-rise buildings in the southern regions of Zayandeh river in Isfahan has been examined and a number of high-rise buildings in regions 5, 6 and 13 has been analyzed. The importance of this research is that tall building in the southern regions of Zayandeh river many different effects on the city and its residents are and In recent years, high-level non-procedural soft-peddling in the city, especially in these areas has been made.
  This research was functional and cross – sectional study. Combination of data collection methods and survey library. In this study, SPSS software for statistical analysis and GIS software for mapping was used.
  The results of the study indicate that: In recent years without procedural tall building in the city and particularly in the southern regions of Zayandeh river taken. High-rise buildings in the southern regions of Zayandeh river has had negative effects on Including obstruction of vision and perspective of the surrounding buildings, to prevent wind flow in the city, traffic impact, social – cultural issues and … . Tall buildings and their status in the regions 5, 6 and 13 cause the difference is the amount of traffic. so that traffic in the area 5 is higher than the 6 and 13. Social and cultural issues created by tall buildings in zones 5, 6 and 13 were different. District 13 has been the most social and cultural issues.
  Keywords: residential, condominium, high-rise buildings, isfahan
 • Seyed Hojjat Mousavi * Pages 15-34
  The productivity of natural resources requires the accurate recognition of predominant mechanisms on environmental processes. Soil, as one of the most important natural resources, will always need a comprehensive planning and management for efficiency and conservation against the erosion. Soil erosion, as an environmental hazard, causes the loss of a large volume of fertile soil in the world annually. Therefore, purposes of this study are to estimate the amount of soil erosion per t. h-1 yr-1 in Shahroud-Mayami watershed using SLEMSA model, and finally provide the erosion map of study area through integrating the data by GIS technique. For this, first, the parameters of the mentioned model and the numerical values of erosion rates were estimated based on existing relationships. Then, their digital layers were prepared in the environment of ArcGIS software, and the erosion map of Shahroud-Mayami watershed was plotted by integration of these layers. The results show that study area includes three erosional belts with minimum rate of less than 2.371 to a maximum of 353.425 t. h-1 yr-1 that are located in the north and northwest, south, and center of study area. Spatial position of erosional belts indicates the importance of topography parameters such as slope, aspect, sediments instability in side’s slope and rainfall erosivity in soil degradation. Versus, the minimum erosional class, with eroded soil of less than 2.371 t. h-1 yr-1, involve the 48.42% of total area that illustrate the expansion of erosion minimum rate per its maximum rate in study region. This erosion values require the comprehensive and applied planning and management in long-term according to natural potential of the area.
  Keywords: Erosion, SLEMSA Model, Geographic Information System, Shahroud-Mayami watershed
 • Saeed Maleki, Mozhgan Sabet Teimouri, Mostafa Amirfakhriyan, Masoomeh Tavangar * Pages 35-46
  Spatial balance through spatial planning is possible. Spatial planning means planning for the site over time. Territorial planning is the latest and most complete spatial planning, Experience in various countries shows that the aim of spatial and Territorial planning often with reduced spatial inequalities, balance growth and participation in national affairs. This study aimed to investigate the spatial imbalance in the development of various aspects of social, economic, environmental and infrastructure in the Khorasan Razavi province. In Iran in 1345, the issue of Territorial planning at the Institute for Social Research of Tehran University was introduced. In this province, the study of Territorial planning, Interim Comprehensive Plan Development Khorasan" in 1347 which was followed by CETCOPE. This study is the first study in the province before the Islamic revolution in Iran. The final result, the province is divided into twelve geographic areas that studies published in 24 volumes. This paper explains the spatial imbalance in the Khorasan Razavi province .Based on this conceptual model, using 47 indicators in seven field, consist of human development, quality of manpower, economic, social, cultural, environmental facilities and services in the Khorasan Razavi province was made and Spatial Multi Criteria Decision Models to action on province level variables were considered. The development of composite index was calculated. Then the cities were clustered using Pearson index calculation is based on the assessment ward in Minitab software. The results showed that the existing imbalances in the various areas, spatial clustering and imbalance in the development of homogeneous regions in the province. Mashhad, with a considerable distance from the other cities of the province, is ranked first. Combination indices indicated imbalances even within the cluster value. Understanding the capabilities and potential of cities can be developed to meet internal and external imbalances and regulation of homogeneous clusters of cities, used to be the province of Town Planners
  Keywords: regional development, spatial imbalances, Khorasan Razavi, conceptual model
 • Masoud Modanlou * Pages 47-60
  One of the factors affecting crime rates and social damage, and location of the tumor mass. Crime and social deviance is unique in space and time Which makes culpability in the same place, Spatial distribution is not uniform. The main purpose of this study to identify factors influencing the formation of social ills is worn in places. The aim of the present study, applied and the type of documents is athletics.Surrey old neighborhoods in three cities selected as the study area for this study, In this study, the sample size was calculated using the formula 320 Cochran, who were selected by random sampling. Data with the software BhrhGyry Spss, Excel tests using Pearson's correlation coefficient, fi - Kramer and chi-square test were analyzed. Research results show that Between the crime and the physical characteristics of the crime scene And socioeconomic characteristics of the local residents, there is a high correlation And the place looks run down areas prone to rise and growth of crime and social damage(Drug use, theft and robbery, conflict, migration, poverty, cultural, sexual perversion, insecurity, women and children, suicide and unfamiliar faces) Be considered.Research results show that Between the crime and the physical characteristics of the crime scene And socioeconomic characteristics of the local residents, there is a high correlation And the place looks run down areas prone to rise and growth of crime and social damage(Drug use, theft and robbery, conflict, migration, poverty, cultural, sexual perversion, insecurity, women and children, suicide and unfamiliar faces) Be considered.
  Keywords: Social harm, old neighborhoods, places related crime
 • Kazem Nosrati *, Mohammad Mahdi Hoseinzadeh, Sepide Imeni Pages 61-71
  The initial step of each phenomenon is complementary recognizing and understanding of its relationship with other effecting and affecting phenomena. Runoff yield and flood occurrence are affected by complex factors. Therefore, defining these factors recognizing their effect on the runoff generating in the catchment can help the better planning for decreasing losses of runoff and increasing the flood in the catchment. There are several factors that affecting runoff and flood generating such as non- fundamental the exploitation of nature by man, physical and hydrological properties of the catchment. Determining the effective factors may be useful to achieve optimal models and methods for champion and reducing runoff and flood. The aim of this study was to evaluate the influence of these factors on production runoff in Hesarak catchment. In view if this, runoff of the catchment were measured using SCS method and HEC- HMS model based on five groups variables including physiographic characteristics (seven parameters), geology (three parameters), sediment types (three parameters) , land use (seven parameters) and the maximum daily rainfall and twenty one parameters. So The required layers and informations includes layers of land use, geology, Maximum daily rainfall and runoff were calculated for each subbasin. Then The informations collected after transformed and standardized, The most effective factors were determined using principal component analysis. The results showed that geology and land use are the most effective factors on runoff yield in the study area.And due the large number of variables that 2 factors justified 100% of the data variance.
  Keywords: Factor analysis, runoff yield, Geology, land use, Hesarak catchment
 • Shiva Gharibi *, Amir Jamshidnejad Pages 72-85
  In recent years, the rates of the natural areas visitors to unique territories are increased. As a result, it has been created a lot of negative effects on entertainment areas .one of the most common of these effects is collection of visitor's trash. One of these places is the Golestan national park as one of the most prominent tourism resources with a lot of request for visiting to use and the garbage on the earth faces. Overall they have no efficiency .At present inadequate trash can place at improper location collection and of role of management for this purpose following the initial assessment in shahrivar of 1391 according to the terms of most players to maximum of the garbage to main road distance up to 200meters at 2 side of golestan road 200 sampling unit in places in 1 square meter area inside of park and in different distances of road along of road path is considered. Any of imagines and the average height of rubbish were measured. Finally analyzing 1000 pictures show a volume of 140000 cubic meters rubbish in the park. Simply was calculated which the cost of collecting the same volume of garbage exist on the ground- even if non added by new visitors- Is More than the cost of new dustbin established of collecting their garbage. As a result, the cost of garbage collecting will be reduced by better performance management of waste and adding new dustbin in suggested places.
  Keywords: Golestan National Park, Waste management, Tourism, Promenade
 • Zahra Yarmoradi * Pages 87-98
  The waste landfill and principles requires management-wise, as in the case of improper waste disposal, many losses to the environment and consequently it will be for health. The site selection for urban waste disposal in order to comfort and protect the health and welfare of their citizens and the protection of the environment is necessary. The purpose of this paper is to find a suitable location for waste disposal of Maku city using GIS and fuzzy and Boolean techniques. Therefore multiple layers including topographic maps, slope maps, groundwater maps, road maps, urban and rural areas, land use were used to determine suitable areas for landfill. By integrating the maps and convert them to optimize the best place to locate a landfill in the city of Maku has been achieved is shown in Figure 3. In the form, the color blue is the right place. The most important features and benefits found in the following locations: 1. The vegetation coverage is low.
  2. away from the water about 500 meters high.
  3. away from the airport (urban infrastructure, slaughterhouses, military centers) have an average of 400 meters.
  4. height of 1851 meters above sea level on average.
  5. Frequency of the wind direction and other areas of low intensity.
  -6 Of land for construction type is inappropriate.
  -7 Type of agricultural land for almost inappropriate.
  -10 Of Nzrkhak of a group of clay soils.
  -11 Of urban development than other areas of the building and there around the city.
  -12 Of the main limitations in the area of soil salinity and drainage is difficult.
  -13 Of 1015 meters away from the roads
  The mean distance of the legal limit of -14 to 3000 m
  -15 Average of around 98 meters away from the main fault.
  The results showed that the optimum location is located in the southeastern part of the city at an altitude of between 700 to 900 meters. The estimated area of 24,528 square meters in Boolean logic and fuzzy logic is also an area of 14,957 square meters
  Keywords: Location, Waste disposal, Fuzzy, Boolean, Maku
 • Mohsen Saghaei * Pages 99-112
  On of the most important factors of development of international traveling is the development of transportation and communication .traveling by air has its own special importance.
  Regarding the field of transportation, Tourism, time and place speed that planes have brought forth ,they have had a vast number of consequences on tourism patterns , because it takes less than 24 hours to travel across the world from any place.
  In fact there has been a reduction in both time and money finance to travel by air. yet the effects of traveling by air are not always the same.
  So in this article in order to analyze the above mentioned subject ,the Emam Khomeini international Airport has been selected ,as a case study and the most important airport of the country .using the number of travelers and the number of flights information to and from this airport to 47 international Airport s of the world ,during the years 84 to 88 .
  Using regressions time & measure and time series Models. Also using Spss and Itsm soft wares ,I have analyzed the number of flights of tourism(regression model)the airport grading among the world airports ,the number of travelers and flights to and from this airport has been considered (time series model).
  It is also anticipated that the number of travelers will be increased in coming years .
  Keywords: Emam Komeini international Airport, external Tourism, International flights, Air industry transportation
 • Dawod Jamini *, Abbas Amini, Jafar Tavakoli Pages 113-130
  The aim of the present application which was carried out using descriptive analytical, is the Food Security Status and Measure food security implications on rural communities. The study sample was composed of the All heads of rural households Ravansar Township, using Cochran formula, Have been selected as a sample of 180 household heads. The main research tool is United States Department of Agriculture Questionnaire (USAD) and used to assess the implications food security questionnaire which confirmed its validity and reliability respectively, using the expert opinions and Pre-test, with a total of 30 questionnaires in a village outside the study area. Questionnaires were distributed according to geographical basis, in the 17 villages of the study area. The data analysis was performed using structural equation modeling (data is a combination of Independent variable food security six variables Quality of life, Destroying property, Pressure on water resources, Land use change, Principles of Sustainability and Degradation of pastures, forests and wildlife). Show results for food security situation in the study area have food security 25 percent of people and 75 percent in the group of food insecurity (Food insecurity without hunger 26.7 percent, Food insecure with moderate hunger 23.9 percent and Food insecure with severe hunger 24.4 percent). Show results for food security implications the fitted model on the rural residents Ravansar Township and have a food security greatest impact on destroying property, Pressure on water resources and degradation of pastures, forests and wildlife variables, respectively, with a total effect of 0.402, 0.304 and 0.262.
  Keywords: Rural development, food security, food security implications, Ravansar
 • Abbasali Dadashi Roudbari *, Kazem Aliabadi Pages 131-142
  Land surface temperature (LST) is a significant parameter to determine ground energy and meteorological and environmental studies. However, rapid population growth, urban development, environmental pollution, climatic change, the phenomenon of temperature inversion on the one hand and environmental activities such as landscaping are other factors that affect the quality of the human environment. Air temperature and surface temperature of the earth are indicators that their importance is growing. The study area includes the city of Mashhad that has been done by utilizing the techniques of remote sensing, GIS and programming capabilities of MATLAB. With respect to the fact that the weather stations measure temperature data for only certain points, using earth surface temperature has been determined using Landsat 7 satellite images. The results showed that the relationship between LST and the Vegetation Fraction in most areas with a high temperature (about 36 to 43 degrees) or heat islands is based on open spaces within the urban fringe, and a major cause of developing these islands is movement of air currents from the cold regions to the warm ones. Also, the relationship between Surface Urban LST, specially industrial zones and urban traffic routes have been examined and climatic parameters, especially cold winds in south west of studied area cause low temperatures result in these areas. Finally, there is a strong correlation between vegetation index (NDVI) and land surface temperature.
  Keywords: Land surface temperature, Heat islands, Landsat, Remote sensing, Mashhad
 • Hassan Hekmatnia * Pages 143-152
  The refore todays a procedure which is considered to be the most effective, the least expensive and the most constant is "Good Urban Governance". It can be defined as a procedure of managing municipal activities with cooperation and engagement of three sectors; public, private and civilized society in order to create a sound city with high level of living capabilities and constant development.
  This study is a descriptive- explanative one regarding studying factors and practical nature of the study. Data and information are collected with library and field studies. It is a survey study and it is done by preparing a questionnaire. Statistical population is 42613 Ilamian families and case study is 397 head of families whom are selected by Cochran formula and random sampling. Cronbach's coefficient alpha is used for reliability of questionnaire which is 0.76. Analyzing data is done by T-test method. The aim of the study is evaluating Ilam 14 areas about Good Urban Governance indexes. Geographical limit of the study is Ilam city. Its population was 172213 people and 42613 families in 1390. Criteria of this study are World Bank criteria and United Nation developing program. Three factors, accountability, responsibility and Role of law are analyzed using T-test. Results show that rate of accountability is -8.340 which is meaningful in 5 percent error level. It can be said that there is a meaningful difference between real average (2.08) and imagined average (3). As the real average is lower than imagined one it can be said that from citizen's views accountability index is in an undesirable level and they evaluate it lower than Likert scale. There is a meaningful difference between real average (2.14) and imagined average (3) for responsibility level and as it is below Likert scale therefore it is in a lower level. Average for Role of law is 3.54 which is more than imagined average. Therefore the level of law abidance is high according to citizen's view. Therefore it can be said that Ilam 14 areas has undesirable levels according to these scales and the hypothesis of this study is confirmed.
  Keywords: governance, Urban good governance, urban management, Ilam city
 • Hoseiin Nazmfar * Pages 153-168
  The last decades of the 20th century and beginning of the 21st century is characterized by an integration process which is referred to as globalization. The process of globalization and its impact on cities including important things that is very important in today's world. One of the major issues of this trend is the emergence of competition between different cities. Studies to date on the major urban competitiveness, have been conducted on the economic dimension. But it should be noted that due to the issues of sustainable development, competitiveness with economic, social and environmental. In the present study, economic, social and environmental urban competitiveness have been studied in order to measure the competitiveness of the 31 provinces of Iran. This study, in terms of purpose, applied research and in terms of nature, is descriptive analytical. The population of all the provinces in 1390 to analyze the competitiveness is used of 56 provinces index. The model used in this research is VIKOR and Morris. The results of VIKOR and Morris techniques was divided to groups with average ranks integration and competitiveness can be high, medium and low. The results show that the integration techniques of Tehran, Isfahan, Fars, Khorasan, Khuzestan, West Azarbaijan, Yazd, Mazandaran, East Azarbaijan, respectively, of the high competitiveness And Kurdistan, Zanjan, Qazvin, Iran, Ilam, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, South Khorasan and Northern Khorasan low competitiveness of their power. So in order to increase competitiveness among the provinces, the provinces that have low competitive ability, should be a priority for planners and specialists.
  Keywords: competitiveness, social, environmental, economic, Iran
 • Mehdi Alizadeh * Pages 169-184
  Introduction
  human beings from the beginning of creation until now always with a variety of injuries, wars and invasions and faced disaster have been. And damage to life and property is much to them Entered The targeting of cities, especially and hospitals,to demoralized and inflict economic damage and disruption of social order is Since Ahvaz during the eight years of war Is attacked has been. The aim of this study is That to Location the hospital of Ahvaz with an emphasis on passive defense
  Methods
  Type Research Development of applied research methods Check is Analytical . Our study area eight is Area in Ahwaz. Data analysis has been conducted With is the theoretical foundations And using geographic information system And Fuzzy Share And the use of variogram model
  Results
  The findings from the study show. That At The planning and location for hospitals in Ahvaz. Overlay maps resultant the model The factor and fuzzy gamma 1.6 = γ, were appropriate. At situation present, Between the 22 hospitals in city Ahvaz Only 4 hospitals in the number 4 region From the perspective passive defense In a good condition.
  Conclusion
  The results show that in the city Ahvaz With regard to economic status That In the country As well as geopolitical position and historical background of In terms of the threat of war At Past and present a very important city in Iran.in addition. Hospitals in the city are not suitable for passive defense And is require a more detailed plan and structured strategies.
  Keywords: Location, Hospital, Passive Defense, Variogram, Ahvaz
 • Hojatolah Sadeghi * Pages 185-200
  Dam as a development infrastructure with an emphasis on the use and management of soil and water, upstream and downstream the rural areas according to Its objectives, the impact are different. Identify and Reviews this impacts on the sustainable development of rural villages with regard to the previous situation, can be very necessary and also to take advantage of the capabilities developed as a result of dam construction and provide useful solutions. Based on the principles of sustainable development, was based on theoretical research. Karun-3 of Dam, Izeh County as one of the largest reservoir dams around the country, especially rural areas, including dams that according to geographical features of the Region have some effect. The study aimed to assess the economic impacts of Karun-3 of Dam, rural settlements and provide appropriate solutions. The research methodology based on the nature is descriptive- analytical and based on the purpose is functional. Through 63 villages around the Karun-3 of Dam, due to different properties (proximity the river and lake, topography, less than 100 meters, 3 km access, staff working in the dam, etc.), 38 villages were selected. The statistical population included 2,531 households, which is calculated using a Cochran formula 334 households as sample and eventually need to increase the the confidence sample, the number increased to 350 households. The resultaccording to t-test for dependent samples showed that the economic development of tourism, employment, industry development, enhance facilities, increase prosperity and purchasing power according to a significant level, the better the condition of rural settlements around after the dam they are before the build the dam. Also, independent -sample t-Test suggest that of significant difference between the upstream and downstream rural areas of in terms of effectiveness on the economic variables. Analysis of variance (F Fisher) variables showed that the effectiveness of dam in rural settlements, agricultural development not only significant variable in case it is true.
  Keywords: Economic impacts, Rural development, Region, Karun-3 of Dam