فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue:3, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/07/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهادر حاجی محمدی، عماد احمدی آرا * صفحات 129-131
  اکینوکوکوزیس آلوئولار (AE) یک بیماری مشترک مهم مورد غفلت قرار گرفته
  کلیدواژگان: اکینوکوکوزیس آلوئولار، بیماری مشترک، مورد غفلت قرار گرفته
 • حمیدرضا صمدی فرد *، آقای محمد نریمانی صفحات 132-140
  مقدمه
  سلامت عمومی، از ویژگی هایی تشکیل یافته است که در برابر موقعیت های فشارزای زندگی به عنوان سپری محافظ عمل کرده و کمک می کند که زوجین، در این موقعیت ها کارکرد بهتری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باور، همجوشی و تحریف شناختی در پیش بینی سلامت عمومی زوجین صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 1395 بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و مراجعه به پارک ها و مکان های عمومی 380 نفر (190 زن و شوهر) از آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین باور فراشناختی (r=0.47, p<0.05) ، همجوشی شناختی (r=0.33, p<0.05) و تحریف شناختی (r=0.28, p<0.05) با سلامت عمومی در بین زوجین رابطه معناداری وجود دارد. ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نشان داد که باورهای فراشناختی (β=0.34)، همجوشی شناختی(β=0.28) و تحریف شناختی (β=0.21) قابلیت پیش بینی معنادار سلامت عمومی را در زوجین دارند (p<0.05).
  نتیجه گیری
  از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که زوجین دارای سطوح بالاتر باورهای فراشناختی، همجوشی و تحریف شناختی از سلامت عمومی پایین تری نسبت به سایر زوجین برخوردارند.
  کلیدواژگان: باورفراشناختی، همجوشی شناختی، تحریف شناختی، سلامت عمومی، زوجین
 • مرادعلی زارعی پور، موسی قلیچی قوجوق، معصومه مهدی اخگر، مهین علی نژاد، سلیمان اکبری * صفحات 141-149
  مقدمه
  دیابت بیماری پیچیده و مزمنی است که بر کیفیت زندگی بیمار اثر میگذارد. پژوهش های متعدی نشان داده اند کیفیت زندگی در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی کمتر می باشد، اما در کمتر پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت زندگی و کنترل قند خون در این افراد پرداخته شده است پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و ارتباط آن با کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفت.
  مواد وروش کار
  مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی – تحلیلی ) می باشد که 250نفر بیمار دیابتی نوع 2 مراکز بهداشتی درمانی روستایی انتخاب شدند. متغیرهای دموگرافیک و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد 36 – SF گردآوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیزواریانس و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS v.21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمره کلی کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه 6/19±3/58 می باشد و مردان در کلیه ابعاد کیفیت زندگی از نمره بالاتری نسبت به زنان برخوردار بودند. بین ابعاد جسمی ، روانی و کیفیت زندگی با HbA1C رابطه معنی دار آماری وجود نداشت. ولی بین سطح تحصیلات و وضعیت تاهل با کیفیت زندگی و ابعاد آن ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد(p>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه بیماران در ابعاد جسمی، روانی و کیفیت زندگی دارای وضعیت نامطلوبی بودند توصیه می شود، مسئولین برنامه ریزی درجهت اتخاذ تدابیر پرستاری به منظور پیشگیری و یا کنترل عوارض انجام داده و برنامه هایی با محتوای ارائه خدمات مشاوره ای ، بهبود خدمات پزشکی و بهداشتی ، افزایش مشارکت اجتماعی و اجرای برنامه های خود مراقبتی اتخاذ نمایند که در ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، کیفیت زندگی، کنترل قند خون
 • حجت حمیدی*، رسول مرادی صفحات 150-164
  مقدمه
  سلامت شخصی همراه، در حال تبدیل به یک حوزه در فناوری اطلاعات سلامت با رشد سریع است. کاربران سلامت شخصی همراه قادر به مدیریت اطلاعات سلامت خود و برقراری ارتباط با پزشکان متخصص جهت ارتقای کیفیت و کارایی مراقبت های بهداشتی هستند. امروزه پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگام با اینترنت همراه، اتصال در هر زمان و در هر مکان در ارائه راه حل های مدرن مراقبت های بهداشتی نقش کلیدی دارند. علاوه بر این موارد، داده های مربوط به بیماری ژنتیکی، استثنایی برای مجموعه داده های سلامت نیستند. بنابراین الگوریتم مناسب و روش تحلیل داده های این حوزه، نیاز به طراحی دارد.
  مواد و روش ها
  هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر کارایی اطلاعات پزشکی است. در این مقاله، تجزیه و تحلیل و ارزیابی بهترین الگوریتم های داده کاوی مورد استفاده در زمینه ی پزشکی و یک روش ترکیبی جدید برای پیش بینی خطر انتقال بیماری های ژنتیکی ارائه شده است. بدین منظور، بر اساس مطالعات خیلی دقیق از ادبیات علمی مربوط به بارداری و برنامه های کاربردی موجود در بازار، با 12 اقلام داده ای یک پرسشنامه تهیه شده است. اقلام داده شامل تقویم، بیماری های ژنتیکی و اطلاعات بیماری های قلبی و عروقی، عادات بهداشتی، شمارنده ها، یادداشت های روزانه، ویژگی های تلفن همراه، امنیت، پشتیبانی، پیکربندی و طراحی معماری می باشد.
  نتایج
  تلماتیک سلامت موضوعی رو به رشد و در حال تبدیل به یک پیشرفت بزرگ در زندگی بیماران، به خصوص در سالمندان، معلولین و افراد دارای بیماری های مزمن است. نتایج خوشه بندی بیماران با استفاده از خطر انتقال بیماری های ژنتیکی و بر اساس معیارهای شباهت در روش های انتقال بدست آمد. همچنین در این رابطه از یک درخت تصمیم نیز به منظور پیش بینی احتمال انتقال بیماری در یک فرد مبتلا با مشخصات مربوطه استفاده شد. از 300 نفر شرکت کننده در پژوهش، 92% از آنها به طور معمول استفاده شدند و 91% تلفن همراه داشتند. 99% مایل به دریافت مشاور سلامت همراه بودند و 79% یادآوری های دارویی همراه را ترجیح دادند. %65.2 اطلاعات خود را در مورد فشار خون، وزن، مصرف دارو و شیوه زندگی برای یک پزشک ارسال کردند. %81.9 به محرمانه بودن اطلاعات سلامت همراه اعتماد کردند، در حالی که %77.1 نگران حفظ حریم خصوصی اطلاعات خود بودند.
  نتیجه گیری
  سیستم سلامت همراه ارائه دهنده خدمات بهداشتی در هر زمان و در هر مکان غلبه بر موانع جغرافیایی، زمانی، و حتی موانع سازمانی را با هزینه های کم و مقرون به صرفه امکان پذیر می کند. این مطالعه وضعیت مدرن فناوری و سیستم سلامت تلفن همراه را بررسی نمود.
  کلیدواژگان: سلامت شخصی همراه، سلامت همراه، بیماری ژنتیکی، مراقبت های بهداشتی، بیماری های قلبی
 • افشین موسوی، عارف ریاحی * صفحات 165-174
  سابقه و هدف
  سطح پایین اطلاعات و عدم آگاهی و دانش زنان از مسائل مختلف مربوط به بارداری می‏تواند مشکلات مختلفی را برای آنها بوجود آورده و افزایش مداخلات پزشکی را سبب شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نیازهای اطلاعاتی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بهشهر و منابع کسب آن می‏باشد.
  مواد و روش‏ها: پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی (مقطعی) انجام شده است. جامعه پژوهش مطالعه حاضر را 188 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بهشهر در سال 1395 تشکیل می‏دهند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته (که روایی و پایایی آن به ترتیب توسط متخصصان و صاحب‏نظران و آلفای کرونباخ بدست آمده است) و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی، آزمون‏های آماری و نرم افزار SPSS (نسخه 17) استفاده شده است.
  یافته‏ها: یافته‏های بدست آمده نشان داد که مهم‏ترین نیاز اطلاعاتی زنان باردار، اطلاعات مربوط به سلامت جنین(49/4) بوده است. همچنین آنها «متخصصان زنان و زایمان» و «پزشکان متخصص» را با میانگین‏های 34/4 و 22/4، به عنوان مهم‏ترین منابع کسب اطلاعات سلامت ذکر کرده‏اند. همچنین آنها به طور قابل توجهی از تلگرام به عنوان مهم‏ترین شبکه‏ اجتماعی برای دسترسی و کسب اطلاعات سلامت استفاده کرده‏اند. همچنین تفاوت معنی‏داری میان برخی «ویژگی‏های جمعیت‏شناختی» و «نیازهای‏های اطلاعاتی» و همچنین«منابع کسب اطلاعات» در میان گروه‏های مختلف زنان باردار مشاهده شده است.
  نتیجه گیری: زنان باردار برای سپری نمودن دوران بارداری خود به اطلاعات مختلف و متنوعی نیازمندند. اهمیت این اطلاعات توسط جامعه مورد مطالعه در سطح بالایی گزارش شده است.متخصصان بهداشتی و مدیران نظام سلامت کشور می‏توانند با برنامه‏ریزی و انجام تهمیدات مناسب و آموزش مستمر و منظم به این گروه از افراد، در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش آنها تاثیر گذار باشند.
  کلیدواژگان: زنان باردار، نیازهای اطلاعاتی بهداشتی، رفتار اطلاعاتی بهداشتی، مراکز بهداشتی و درمانی، بهشهر
 • نرگس خانجانی*، بتول تیرگری، ابوبکر جعفر نژاد صفحات 175-184
  مقدمه
  اعتیاد از جمله بحران های عمده جهانی است که سالانه قربانیان زیادی می گیرد و آسیبی جدی بر خانواده و جامعه به ویژه کودکان که آسیب پذیر ترین قشر اجتماعی هستند وارد می کند. هدف از این مطالعه تعیین علل احتمالی اعتیاد به مواد مخدر در کودکان شهر کرمان بود.
  روش کار
  این مطالعه پس از یک مطالعه کیفی ، بصورت مورد شاهدی روی 90 کودک 6 تا 16 سال انجام شد. گروه مورد شامل 30 کودک معتاد تحت نظر مرکز بهزیستی بود. گروه شاهد دو گروه 30 نفری از دو مکان بهزیستی و سطح شهر انتخاب شدند.تمام نمونه ها مذکر بودند و گروه ها از لحاظ سن همسان شدند. سپس علل احتمالی اعتیاد در آن ها مقایسه شدند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک آنالیز شدند.
  نتایج
  میانیگین سن کودکان در گروه مورد 4/2 8/10 ، در گروه شاهد سطح شهر 8/1 4/11 و در گروه شاهد بهزیستی 5/1 8/12 بود.
  تمام افراد مورد مطالعه جنس مذکر بودند. نتایج مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین اعتیاد کودکان و اعتقاد مذهبی والدین، زندانی بودن والدین، سابقه اعتیاد در افراد خانواده، تنها به پارک رفتن کودک و اشتغال والدین نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با اقداماتی مثل تقویت اعتقادات مذهبی والدین و خانواده ها، آموزش مهارت های زندگی به کودکان، نظارت والدین بر کودکان، مهارت های فرزند پروری والدین، پیگیری و نظارت همسالان کودک و همکاری سیاستگذاران ، سازمان بهزیستی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی بتوان بهکاهش و کنترل اعتیاد در کودکان کمک کرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، عوامل مستعدکننده، کودکان، مطالعه مورد- شاهدی
 • ابوذر سلیمانی، محمدرضا بیات، حسین بیگلری، ناهید خادمی، ویدا صناعی، ملیحه خرمداد *، جبار شفیعی، علیرضا فیروزی صفحات 185-191
  زمینه
  بار بیماری ناشی از حوادث عمدی و غیر عمدی در ایران روز به روز در حال افزایش است و کودکان یکی از گروه های جمعیتی آسیب پذیر در این زمینه هستند. هدف از این مطالعه بررسی میزان و نحوه توزیع سوانح و حوادث در کودکان0تا 59 ماه مراجعه کننده به اورژانس مراکز پزشکی و بیمارستانهای تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.
  روش ها
  این مطالعه یک تحقیق توصیفی میباشدکه به منظور بررسی میزان و توزیع بروز کلیه حوادث در کودکان0تا 59 ماهه ساکن در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394 انجام گرفته است.داده های لازم برای این پژوهش از نرم افزار سوانح و حوادث وزارت بهداشت استخراج ، و با استفاده از نرم افزار stata v9مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  تعداد حوادث در کودکان0تا59 ماهه 3499 مورد بوده است که شامل 2216(63.3%) کودک پسر و 1283(36.7%) کودک دختر و بیشترین فراوانی حوادث در محدوده سنی1تا12ماه (42%) مشاهده شد. بیشترین بروز در فصل تابستان بخصوص شهریور ماه رخ داده است، و بیشترین میزان محل رخداد حوادث منازل مسکونی(58.5%) و شایع ترین علل حوادث تصادفات جاده ای(20.1%) ، سقوط(15.7%) و مسمومیت(14.1%) بوده است و اختلاف معنی داری از نظر سنی و جنس و فصل بروز حوادث مشاهده شد (0.000>P ).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر،و رخداد اکثر حوادث در منازل مسکونی، توصیه می شود آموزش هایی برای افزایش دانش والدین نسبت مراحل رشد کودک و ایمن تر کردن فضای منازل بعنوان مکانی که بیشترین زمان زندگی کودکان کمتر از پنج سال در آن سپری میشود، ارائه شود.
  کلیدواژگان: سوانح و حوادث، کودکان 0 تا 59 ماه، اپیدمیولوژی، مقطعی
 • جودیت بورک* صفحات 192-195
  پیش
  زمینه
  در ایالات متحده آمریکا، 19 میلیون بیماری عفونی (STD) جنسی جدید هر ساله به وجود می آید. بیماری های عفونی درمان نشده می توانند منجر به بروز مشکلات سلامتی درازمدت، به ویژه برای زنان جوان شوند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها برآورد می کنند که بیماری های عفونی تشخیص داده نشده و درمان نشده سالانه باعث ایجاد ناباروری در حداقل 24،000 زن در ایالات متحده می شوند. این به وضوح یک مسئله مهم سلامت عمومی برای زنان جوان است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری مطالعه ی مقطعی کنونی شامل 343 شرکت کننده زن (50٪ آفریقایی-آمریکایی، 50٪ پورتوریکویی) با میانگین سنی 39 سال بود. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای بررسی ارتباط عوامل متغیر زمان درون فردی (به عنوان مثال استفاده از موادمخدر) و عوامل اثرات ثابت بین فردی (مثلا نژاد / قومیت) با تعداد شرکای جنسی مرد انجام شد.
  نتایج
  استفاده از الکل (b=0.14, p<0.01)، حشیش (b=1.10, p<0.01)، وضعیت تاهل – مجرد (b=-0.16, p<0.05)، و نژاد / قومیت - آفریقایی آمریکایی (b=-0.20, p<0.01) به طور معنی داری با داشتن تعداد بیشتر شرکای جنسی مرد در سال گذشته مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه سلامت عمومی، برنامه های درمان و پیشگیری برای رفتارهای پرخطر جنسی متمرکز بر مصرف مواد و همچنین عوامل اجتماعی-فرهنگی (یعنی وضعیت تاهل، نژاد / قومیت) ممکن است موثرتر از برنامه هایی باشند که تنها بر مصرف مواد تمرکز دارند.
  کلیدواژگان: مطالعه مقطعی، مصرف مواد، نژاد - قومیت، رفتار پرخطر جنسی، تحلیل رگرسیون
|
 • Bahador Hajimohammadi, Emad Ahmadiara * Pages 129-131
  Alveolar Echinococcosis (AE) an Important Neglected Zoonotic Disease
  Keywords: Alveolar Echinococcosis, Neglected, Zoonotic Disease
 • Hamidreza Samadifard *, Mohammad Narimani Pages 132-140
  Introduction
  General health is composed of features that act as a shield in the face of stressful life situations and help couples have better performance in these situations. The present study was conducted to determine the role of cognitive belief, fusion and distortion in predicting the general health of couples.
  Materials And Methods
  Research method was descriptive method. Population of the study included all couples in the city of Ardabil in 2016. 380 individuals (190 couples) were selected from parks and other public places through available sampling and using Krejcie and Morgan table. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and linear regression analysis.
  Results
  The results showed a significant relationship between meta-cognitive beliefs (r=0.47, p
  Conclusion
  It can be concluded that couples with higher levels of meta-cognitive beliefs, cognitive fusion and cognitive distortion enjoy lower general health.
  Keywords: Metacognitive Belief, Cognitive Fusion, Cognitive Distortions, Health, Family Characteristics
 • Moradali Zareipour, Moussa Ghelichi Ghojogh, Masoumeh Mahdi-Akhgar, Mahin Alinejad, Soleiman Akbari * Pages 141-149
  Introduction
  Diabetes is a complex disease that affects the quality of patient’s life. numerous studies have shown that quality of life in the people with diabetes is less than in people without diabetes, but, less research are discussed about the relationship between the quality of life and glycemic control. This study aimed to evaluate the health-related quality of life and its relationship with glycemic control in people with type 2 diabetes.
  Materials And Methods
  Cross-sectional research(descriptive - analysis) is used in this study, which included 250 patients with type 2 diabetes in rural health centers. Demographic variables and data was collected via a standard questionnaire 36 – SF. Data were analyzed by using the descriptive statistics and independent t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient by SPSS v.21 software.
  Results
  Average Total score of the quality of life of the participants are 58.32±19.62 and men had higher scores than women in all aspects of quality of life. There was no significant relationship among the dimensions of physical, mental, and the quality of life with HbA1C. but there was significant relationship between education level and marital status, quality of life and its dimensions (p> 0.05).
  Discussion and
  Conclusion
  According to the results of the study, the patients had undesirable situation in the dimensions of physical, mental, and the quality of life, therefore it is recommended that authorities design special planning due to nursing measures in order to prevent or control the side effects as well as consider the programs providing consulting services, improvement of medical and health services, increased social participation and programs that promote the quality of patients’ life.
  Keywords: Type 2 Diabetes, Quality of Life, Glycemic Control
 • Hodjat Hamidi *, Rasoul Moradi Pages 150-164
  Introduction
  Mobile personal health are a rapidly growing area of health information technology. Mobile personal health users are able to manage their own health data and communicate with doctors in order to improve healthcare quality and efficiency. In recent years, information and communication technologies improvements, along with mobile Internet, offering anywhere and anytime connectivity, play a key role on modern healthcare solutions. Furthermore, Data on genetic diseases are no exception of this set of data. Therefore, appropriate algorithm and methods of data analysis should be designed.
  Methods
  The main objective of this research is to investigate the effective factors on more efficiency of medical data. In this article, in addition to analyzing and evaluating the best data mining algorithms used in the medical field, a new combined approach has been provided in order to predict the risk of transmitting genetic diseases. A questionnaire was developed for this task, based on the rigorous study of scientific literature concerning pregnancy and applications available on the market, with 12 data items. The data items contain calendars, genetic diseases and cardiovascular diseases information, health habits, counters, diaries, mobile features, security, backup, configuration and architectural design.
  Results
  Health telematics is a growing up issue that is becoming a major improvement on patient lives, especially in elderly, disabled, and chronically ill. The results of the patients clustering were obtained using the risk of transmitting genetic diseases and according to the criteria of similarity in the transmission ways as well as using a decision tree to predict whether the individual with the related characteristics is likelihood to transmit the disease or not. 300 participants were recruited, 92% routinely used and 91% owned a mobile phone. 99% were willing to receive mobile health (m-health) advice, and 79% favored mobile medication reminders. 65.2% would send home recorded information on their blood pressure, weight, medication use and lifestyle to a doctor. 81.9% trusted the confidentiality of m-health data, while 77.1% had no concerns about the privacy of their information.
  Conclusion
  M-health system propose healthcare delivery anytime and anywhere overcoming geographical, temporal, and even organizational barriers with low and affordable costs. This study reviewed the state-of-the-art on m-health system and technologies.
  Keywords: Mobile Personal Health, Mobile Health, Genetic Disease, Healthcare, Heart Diseases
 • Afshin Mousavi, Aref Riahi * Pages 165-174
  Introduction
  Low level of information and lake of knowledge related to various issues of pregnancy among women can created some problems for them and increase medical interventions. This study aimed to identity information needs of pregnant women referred to health centers in Behshahr city during 2016-17
  Methods
  This is Applied and Descriptive-Survey study. Statistical populations include 188 pregnant women referred to all health centers of Behshahr city during 2016-2017. Self-questionnaire which its validity and reliability investigated by point view of specialist and Chronbachalpha were usedto collect data. We also used descriptive statistics, statistical test and SPSS software (version 17) to analysis them.
  Result
  Findings show that "Information about Health of Embryo" founded as the most important information needs among pregnant people. Also women say that "Gynecologists" and "Specialist" are the most important resources of access to information. Furthermore, they use Significantly Telegram network among all social network of mobiles phone. In addition, meaningful differences have been seen between some "Information needs" and "resources of access to information" based on pregnant "demographic factors".
  Conclusion
  Pregnant women need deferent and varied information to spend their pregnancy. The importance of this information among those people reported in high level. Specialist and managers of health system can be effective in health knowledge and literacy of pregnant women by planning, making policy and regular trainings and educations.
  Keywords: Pregnant Women, Health Information Needs, Health Information Behavior, Health Center, Behshahr
 • Aboobakr Jafarnejad, Narges Khanjani *, Batool Tirgari Pages 175-184
  Introduction Addiction is one of the major crises in the world which has many victims and imposes serious damage on the family and society, especially among children who are the most vulnerable social stratum. The aim of this study was to determine the probable causes of drug addiction among children in Kerman.
  Methods This case-control study was conducted after a qualitative study. Ninety children aged from 6 to 16 years were enrolled. The case group included 30 addicted children supported by the Welfare Organization. The control group included two groups of 30 children, one selected from the Welfare Organization and the other from across the city. All participants were male and groups were matched for age. Then, the probable causes of addiction were compared between these two groups. Data were analyzed using the SPSS22 and by chi-square tests and logistic regression.
  Results The mean age of children was 10.8 ± 2.4 in the case group, 11.4 ± 1.8 in the park control and 12.8±1.5 in the welfare center control group. All participants were male.The results indicated that there were significant statistical differences between the addicted and non-addicted children in regard to parent’s religious beliefs, parent imprisonment, history of addiction in families, visiting the park alone and parental employment.
  Conclusion Strengthening religious beliefs of parents, teaching life skills to children and their parents, parental control on children, tracking and monitoring the peers; and promoting collaborations between the policymakers, the Welfare Organization, the Municipality, the Universities of Medical Sciences and the Police Force can help reduce and control addiction among children.
  Keywords: Addiction, Predisposing Factors, Child, Case-Control Study
 • Abozar Soleimani, Mohammad Reza Bayat, Hossain Biglari, Nahid Khademi, Vida Saniee, Malihe Khoramdad *, Jabbar Shafiei, Alireza Firouzi Pages 185-191
  Background
  Injuries have always been among the main factors threatening human life and health, and Children are one of the vulnerable population groups in this field. The purpose of this study is to survey incident and examine the distribution of injuries in children 0 to 59 months old in Kermanshah Province in 2015.
  Material and
  Methods
  This survey is a cross-sectional study, gathering its data from Health Vice-presidency of Kermanshah University of Medical Sciences. It covers all the injured whose reason of injury was referring to private and public hospitals under the supervision of Health Vice-presidency of Kermanshah University of Medical Sciences, during 2015. Data was collected from the injury software package of Ministry of Health. All registered individuals in this software were included in the study. Also, all the injuries, including electric shock, road traffic accidents, animal attacks, violence, fall, burn, hit, scorpion and snake sting, drowning, poisoning were entered in our research.
  Results
  The number of injuries in children was 3499 cases: 2216 (63.3%) boys and 1283 (36.7%) girls. Incidence of injuries was 23.3 cases per 1000 children aged 0-59 months old. The highest frequency of injuries was in children aged 0 to 11 months (42%) and majority of them occurred at home (58.5%). Most incidents was in summer (especially in September). The most common causes of injuries included fall (52.7%), road traffic injuries (29.6%), and poisoning (14.1%).
  Conclusion
  Based on the results of this study, most of injuries occur in the home, it is recommended that certain instructions be given to parents about child developmental stages to enable them to make the home a safe environment for children, as children less than 5 years old spend most of their time there.
  Keywords: injury, children, epidemiology, cross sectional, Kermanshah
 • Jung Yeon Lee, Judith S. Brook *, Kerstin Pahl, David W. Brook Pages 192-195
  Background In the United States (US), there are 19 million new sexually transmitted disease (STD) infections each year. Untreated STDs can lead to serious long-term adverse health consequences, especially for young women. Centers for Disease Control and Prevention estimates that undiagnosed and untreated STDs cause at least 24,000 women in the US each year to become infertile. This clearly is a public health issue of great concern for young women.
  Methods The current cross-sectional study included a community sample consisting of 343 female participants (50% African Americans, 50% Puerto Ricans) at their mean age of 39 years. Regression analyses were conducted to examine the associations of time-varying factors within-person (e.g., substance use) and fixed effects factors between-persons (e.g., race/ethnicity) with the number of male sexual partners.
  Results
  Alcohol use (b=0.14, p
  Conclusions
  From a public health perspective, treatment and prevention programs for sexual risk behavior focused on substance use as well as socio-cultural factors (i.e., marital status, race/ethnicity) may be more effective than programs focused only on substance use.
  Keywords: Cross-sectional study, substance use, race, ethnicity, sexual risk behavior, regression analysis