فهرست مطالب

پوپک - سال بیست و چهارم شماره 6 (پیاپی 278، شهریور 1396)
 • سال بیست و چهارم شماره 6 (پیاپی 278، شهریور 1396)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/06/15
 • تعداد عناوین: 24
|
 • شعر آسمان (خواب)
  صفحه 3
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • حکایت فرشته ها (بعد از هر عطسه ای بگو...)
  صفحه 5
 • شعر
  صفحه 6
 • عکس و حرف
  صفحه 8
 • ماجراهای آقای یک دفعه
  صفحه 10
 • روزهای نو (من ماه شهریور هستم)
  صفحه 12
 • در باغ مهربانی (راه سوم)
  صفحه 14
 • آن روز گروه سرود ما پرستو شد
  صفحه 16
 • خنده منده
  صفحه 18
 • با کشورهای دیگر (شیطان بزرگ)
  صفحه 20
 • علمی های کوچولو
  صفحه 22
 • کاردستی (سبزک)
  صفحه 24
 • گزارش (ایران تابلوی نقاشی هزاررنگ)
  صفحه 26
 • جدول
  صفحه 29
 • داستان (مدادقرمز)
  صفحه 30
 • بچه ها خبر
  صفحه 32
 • سرگرمی (یک نفر به من کمک کنه!)
  صفحه 33
 • شعر
  صفحه 34
 • من آقای توجه هستم
  صفحه 36
 • قصه های قدیمی (جواب ابلهان - مورچه)
  صفحه 38
 • کبوتر نامه رسان
  صفحه 40
 • پیش از خداحافظی (اسبا ب بازی هالله)
  صفحه 46
 • ببین و بگو
  صفحه 48