فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اسماعیل ملک اخلاق، زهرا تسلیمی*، محمد ریحانی، نسترن سلیمی صفحات 1-18
  هدف
  در این مقاله تلاش شده است در مرحله نخست عوامل موثر بر اجرای استراتژی های سازمانی در سازمان های ورزشی دولتی ایران شناسایی گردد و در مرحله بعدی این عوامل به جهت اقدامات لازم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها اولویت بندی شوند.
  روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش اساتید مدیریت ورزشی و جمعی از صاحب نظران مدیریت استراتژیک بودند. با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری هدفمند در مجموع 73 متخصص در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی داری 05/0p≤ استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد، در خارج سازمان 4 عامل و در داخل سازمان 6 عامل اجرای استراتژی را متاثر خواهند کرد. عوامل خارجی در اجرای استراتژی های سازمانی از اولویت یکسانی برخوردارند، اما عوامل داخلی اولویت بندی متفاوتی داشتند. از میان عوامل داخلی اولویت اول به منابع مالی و اولویت نهایی به ساختار سازمان اختصاص یافت.
  کلیدواژگان: استراتژی، اجرای استراتژی، سازمان های ورزشی
 • همایون عباسی، سید نصرالله سجادی، حسین عیدی*، محسن لقمانی صفحات 19-36
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس، پس از بررسی های متعدد از کارشناسان فدراسیون های ورزشی (5 فدراسیون ورزش های تیمی و 5 فدراسیون ورزش های انفرادی)، تعداد 253 نفر برای شرکت
  روش شناسی: در پژوهش حاضر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های خام، ابزار 24 سوالی ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) در قالب شش عامل و پس از بررسی و تایید روایی سازه (NFI= .93، CFI= .92، GFI= .91، RMSEA= .062، χ2/df= 2.60) و پایایی (88/0r= ) در میان آزمودنی ها توزیع شد تا با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شوند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی درونی میان عوامل تاکیدات راهبردی و معیارهای موفقیت وجود دارند (، p≤ .001 88/0r=) و بهترین منعکس کننده های فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی کشور، ابعاد تاکیدات راهبردی (E= 1.36) و ویژگی های بارز (E= 1.00) هستند.
  نتیجه گیری
  علاوه بر ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی مانند رهبری سازمانی و مدیریت کارکنان، بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت که با تمرکز بر تاکیدات راهبردی در فدراسیون های ورزشی زیربنا و پایه های کاربردی و اجرایی برای موفقیت و اثربخشی ورزش کشور فراهم شوند.
  کلیدواژگان: تاکیدات راهبردی، ویژگی های بارز، فدراسیون های ورزشی، فرهنگ سازمانی
 • شیرین شیرزاد ملاباشی*، ابوالفضل فراهانی، محمدرضا اسد صفحات 37-51
  هدف
  هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر در انتصاب زنان در پست های مدیریتی وزارت ورزش و جوانان بود که با روش تحقیق پیمایشی و به صورت میدانی اجرا شد.
  روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ورزش بانوان ادارات ورزش و جوانان کشور بود. در این تحقیق نمونه برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است (124=n). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته (81/0=α) استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عوامل موثر در انتصاب زنان در پست های مدیریتی به ترتیب اعتماد به نفس،اعتقادات مذهبی، سیاست، مسئولیت های خانوادگی و جامعه پذیری جنسیتی است (05/0P<،961/17X2=).
  نتیجه گیری
  به صورت کلی می توان اذعان داشت که زنان می توانند پست های مدیریتی را در ادارات ورزش و جوانان به دست آوردند به شرطی که زمینه این کار فراهم شده باشد.
  کلیدواژگان: انتصاب شغلی، پست مدیریتی، ادارات ورزش و جوانان، زنان
 • جهانگیر سلیمانی دامنه*، سید احمد نژاد سجادی، مهدی سلیمی صفحات 53-65
  هدف
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان های کشور، از دیدگاه صاحب نظران و با استفاده از مدل AHPبود.
  روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود (186=N). با در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز تصمیم گیری در مدل AHP، در یک نمونه گیری تصادفی 60 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت شناسایی شاخص ها، پرسشنامه اولیه ای با مرور ادبیات و پیشینه تهیه و طی دو مرحله در اختیار افراد نمونه قرار داده شد. پس از جمع آوری و جمع بندی نظرات، پرسشنامه با پنج معیار و 26 زیرمعیار، نهایی و تایید گردید.
  یافته ها
  با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی AHP، دیدگاه افراد نمونه اخذ و وزن شاخص ها، تعیین شد. بر اساس نتایج بودجه با ارزش عددی (67725/0) و توسعه زیر ساخت ها با ارزش (53921/0)، به ترتیب در میان شاخص های ورودی و خروجی، اولویت اول را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، با توجه به نتایج به مدیران ادارات توصیه می گردد در راستای بهبود ظرفیت عملکردی سازمان، استفاده بهینه از بودجه و بویژه بودجه عمرانی، با هدف توسعه زیرساخت های ورزش را مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: شاخص، ارزیابی عملکرد، ادارات ورزش و جوانان، مدل AHP
 • فریدون منافی*، رحیم رمضانی نژاد، حمیدرضا گوهررستمی، صلاح دستوم صفحات 67-86
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت توسعه ورزش دانشگاهی کشور در برنامه های کلان توسعه بود.
  روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات تحلیل اسنادی است. جامعه آماری شامل تمامی اسناد و گزارش های موجود و مرتبط با برنامه ها، رویدادها و اقدامات اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. مولفه ها و شاخص های مورد نظر به صورت توصیفی بررسی، و به صورت کیفی با برنامه ها و اهداف توسعه ورزش دانشگاهی تطبیق داده شد. همچنین روند تغییرات برنامه های کلان توسعه ورزش دانشگاهی، بررسی و بر اساس چشم انداز 1404 تحلیل و تفسیر گردید.
  یافته ها
  . نتایج نشان داد تغییرات ساختاری و رشد برنامه های توسعه ورزش دانشگاهی با وجود تاکید در برنامه دوم و سوم توسعه، فقط در برنامه چهارم صورت گرفته است. همچنین نوع و سطح رویدادها و برنامه ها در برنامه های توسعه، رشد کمی نسبتا مطلوبی داشت، ولی ثبات و کیفیت پایین و تغییرات پیش بینی نشده زیادی داشته است. البته سطح پوشش دانشجویان در ورزش قهرمانی و همگانی، سرانه برنامه ها، امکانات و بودجه تا حد زیادی به اهداف تعیین شده دست یافته است. ضمنا تاسیس فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی، دبیرخانه مناطق ورزشی، تغییر رویکرد از ورزش قهرمانی به همگانی و برگزاری المپیادهای سطح ملی، مهم ترین ابعاد اثر گذار بر روند توسعه ورزش دانشگاهی بود. به طور کلی، شاخص های توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب مطلوبی با چشم انداز 1404 و برنامه های پنج ساله توسعه کشور ندارد.
  نتیجه گیری
  لذا پیشنهاد می شود برنامه ها، ساختار و تشکیلات ورزش دانشگاهی کشور در حوزه های آموزشی، تفریحی، همگانی و قهرمانی دانشگاهی کشور، براساس معیارها و واقعیت های جامعه دانشگاهی مورد بازبینی اساسی و طراحی نوین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، ورزش دانشگاهی، ورزش قهرمانی، ورزش همگانی
 • مرتضی رضایی صوفی *، عباس شعبانی صفحات 87-103
  هدف
  هدف از این پژوهش تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش سوات می باشد
  روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، رئیسان فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق بودند. در این پژوهش نمونه برابر جامعه و به صورت تمام شمار بود که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی و آزمون فریدمن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ورزش قهرمانی کشور در موقعیت راهبرد تدافعی (WT) قرار دارد و با اهمیت ترین نقطه قوت ورزش قهرمانی کشور وجود استعداد های بالقوه در برخی از رشته انفرادی و از مهمترین نقاط ضعف در این بخش عدم توجه به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی و ضعف استعدادیابی می باشد. از با اهمیت ترین فرصت های ورزش قهرمانی کشور جوان بودن جمعیت کشور و از با اهمیت ترین تهدیدهای این بخش نامناسب بودن نظام مدیریت دولتی برای ورزش کشور می باشد.
  نتیجه گیری
  بدین ترتیب با توجه به موقعیت تدافعی ورزش قهرمانی کشور پیشنهاد می گردد مسئولین از راهبردهایی برای کاهش زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف در این حیطه استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: تحلیل، ورزش قهرمانی، عوامل درونی، عوامل بیرونی
 • بهرام اکبری، فریبا عسکریان، سلمان جعفری*، نسیم اکبری صفحات 105-116
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه بود.
  روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره ی پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه خانوار های شهرستان مراغه است که بر اساس سال نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 386 خانوار انتخاب شدند که با روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. از پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی (قدرت نما، حیدری نژاد و داوودی، 1392) با ضریب پایایی 79/0 برای گردآوری داده ها بهره برده شد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون تک متغیره در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی سهم اثر معنی داری از لحاظ آماری بر مشارکت ورزشی خانوار ندارد(18/0p≤) ولی عوامل اقتصادی، بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تاثیر دارد(001/0p≤).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش میزان مشارکت ورزشی خانوار ها، توجه به عوامل اقتصادی مهمتر از عوامل اجتماعی است.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی - اقتصادی، مشارکت ورزشی، خانوار
 • ژاله معماری *، محمد اصغری جعفرآبادی، هانیه ناصرزاده صفحات 117-131
  هدف
  هدف ازانجام این تحقیق اعتبارسنجی مقیاس تداعیات برند راس، در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود.
  روش شناسی: تحقیق به روش پیمایشی و از نوع همبستگی انجام شد. نمونه ها شامل 650 تن از هواداران تیم های پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان در مسابقات فصل 92-91 لیگ برتر بودند. ابزار تحقیق پرسش نامه با 41 گویه که به طور مستقیم از راس دریافت شده و به روش ترجمه- باز ترجمه و سپس از طریق ویرایش زبانی به فارسی آماده شد. پس از آماده سازی پرسشنامه بررسی روایی محتوایی و صوری توسط 5 تن از اساتید بازاریابی ورزشی صورت گرفت. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 92/0 به دست آمد(01/0P<).همچنین به منظورروایی سازه، از از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی،روش مولفه های اصلی با دوران مایل ابلیمین برای دوران مولفه ها استفاده شد.
  یافته ها
  خلاصه ای از یافته ها آورده شود. بر این اساس 9 عامل شخصیت، رقابت، موفقیت، سابقه، ورزشگاه، برند، عامل اجتماعی، امتیاز انحصاری و منحصر به فرد که واریانس 289/64 درصد از تداعیات برند را تببین می کنند، به دست آمد. شاخص ها و خروجی ها برازش مناسب مدل را نشان داد (CFI=0/91).
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی ابزار تداعیات برند راس ابزار مناسبی برای مطالعه و ارزیابی برند باشگاه های حرفه ای است. پیشنهاد می شود مدیران بازاریابی ورزشی در فرآیند حرفه ای شدن تیم ها، به میزان و جهت اثرگذاری هر یک از این متغیرها توجه کافی نمایند.
  کلیدواژگان: مقیاس، اعتبارسنجی، تداعیات برند راس، تیم های ورزشی حرفه ای، لیگ برتر فوتبال
 • نوشین بنار، مینا امامی، مینا ملایی* صفحات 133-154
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تاثیرگذاری کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ های والیبال بانوان ایران انجام شد.
  روش شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی تماشاگران بالاتر از 14 سال در لیگ برتر و لیگ دسته یک والیبال بانوان ایران (سال 1393) بودند که 306 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد بودند که پس از تایید روایی و پایایی آن ها، بین نمونه ها توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و ارائه ی مدل معادله ساختاری از نرم افزارهای SPSS 22 و AMOS 21 استفاده شد
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت رویداد به طور غیرمستقیم (از طریق بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط) بر وفاداری تماشاگران تاثیر داشته است (22/0). همچنین بازاریابی ارتباطی، 55/0 در افزایش کیفیت ارتباط موثر بود.
  نتیجه گیری
  درک و فهم نیازهای تماشاگران از عناصر اساسی برای موفقیت هر نوع سازمان ورزشی است. لذا، لیگ ها و باشگاه های والیبال بانوان کشور به تلاش های گسترده برای حفظ و نگهداری تماشاگران با فراهم نمودن امکانات مناسب، بکارگیری فنون بازاریابی نوین و همچنین جلب اعتماد و رضایت مندی تماشاگران نیاز دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی، کیفیت ارتباط، وفاداری تماشاگران، لیگ برتر والیبال
 • یاسر صفار، سید مرتضی عظیم زاده* صفحات 155-173
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع «توصیفی و تحلیلی» می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر (9234 نفر) دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال دوم تحصیلی 92-93 بود که با استفاده از فرمول کوکران 312 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد، بیش از 86 درصد دانشجویان تمایل به استفاده از دوچرخه در پردیس دانشگاه را دارند. استفاده از دوچرخه با انگیزه «فعالیت بدنی و ورزش» اولویت اول دانشجویان بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد، که عامل «تجهیزات و امکانات»، «سیاست های تشویقی - حمایتی»، «برنامه های آموزشی- تبلیغاتی» به ترتیب بیشترین امتیاز را برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین دانشجویان بدست آورند.
  نتیجه گیری
  توجه مسئولین دانشگاه به فراهم آوردن شرایطی برای حضور دوچرخه شخصی دانشجویان در دانشگاه می تواند سبب توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین دانشجویان شود. از سویی دانشگاه باید به تدوین یک برنامه جامع با مد نظر قرار دادن اولویت های مشخص شده از سوی دانشجویان در این زمینه بپردازد تا به رونق دوچرخه سواری کمک کند.
  کلیدواژگان: توسعه، فرهنگ، دوچرخه سواری، پردیس دانشگاه
 • رضا اندام، میترا سلیمی* صفحات 175-188
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در ایجاد ناهنجاری های رفتاری هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران بود.
  روش شناسی: روش تحقیق تحلیلی - کمی بود. جامعه آماری، هواداران حاضر در مسابقات لیگ برتر هندبال ایران بودند. نهایتا 407 هوادار زن و مرد به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان بررسی و تایید شد. برای محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (92/0=α). برای تجزیه تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 38 متغیر در شش گروه محیطی، فرهنگی، روانی، امنیتی، حمایتی و مدیریتی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که «استفاده از بازیکنان، مربیان، داوران مجرب و حرفه ای» مهم ترین آیتم بود(81/0±42/4). «کنترل نامحسوس ماموران» کم اهمیت ترین (37/1±26/3) متغیر بود. یافته ها نشان داد رتبه بندی عواملی که در بهبود رفتار هواداران موثر است، به ترتیب عوامل مدیریتی، محیطی، روانی، حمایتی، فرهنگی و امنیتی می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، توجه به عامل مدیریتی و توجه به پرورش همه نیروهای انسانی فعال و اصلی می تواند گامی موثر در بهبود رفتار هواداران باشد.
  کلیدواژگان: رفتار ناهنجار، هوادار، لیگ برتر
 • مهدی خطیب زاده *، هاشم کوزه چیان، افشار هنرور، حسین صادقی سقدل صفحات 189-204
  هدف
  بحث کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی همواره موضوعی بحث انگیز بوده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی بود.
  روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه ی آماری این پژوهش 265 نفر از گردشگرانی بودند که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه ای است که شانک در رساله ی دکتری خویش در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (آلفای کرونباخ= 89/0). برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته ی نرم افزاری SPSS 19 به منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد رضایتمندی در رابطه ی بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی نقش میانجی ندارد. علاوه بر این، اگرچه رضایتمندی (با ضریب اثر 35/0) تاثیر معناداری روی تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی دارد؛ تاثیر کیفیت خدمات (باضریب اثر 56/0) بیشتر است. تاثیر کیفیت خدمات (با ضریب اثر 25/1) بر رضایتمندی نیز معنادار است..
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت با افزایش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی و عوامل مربوط به آن می توان سطح رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایتمندی، تمایل به بازگشت، گردشگران ورزشی
 • بهرام یوسفی، حامد فرزی *، کامران عیدی پور صفحات 205-219
  مقدمه
  هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عدم تعادل تلاش- پاداش با دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود.
  روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان می باشد. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، 186 نفر(102 دبیر مرد و 84 دبیر زن) به عنوان نمونه آماری نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات،از پرسشنامه های استاندارد عدم تعادل تلاش - پاداش سیگریست (ERIQ)، پرسشنامه دلبستگی شغلی شافلی و باکر (2003) و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه استفاده شد و برای تایید پایایی ابزار نیز، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به همین منظور تعداد 25 پرسشنامه بین نمونه های منتخب توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل آن ها، میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدم تعادل 8/0 و برای پرسشنامه دلبستگی 89/0 بدست آمد.
  یافته ها
  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی نظیر همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دلبستگی شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی رابطه وجود دارد و همچنین بین عدم تعادل تلاش-پاداش و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، مولفه های تلاش و پاداش تبیین کننده خوبی برای میزان دلبستگی شغلی بودند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی افرادی که عدم تعادل در تلاش-پاداش بالایی داشتند از دلبستگی شغلی کم تری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: عدم تعادل تلاش، پاداش، دلبستگی شغلی، دبیران تربیت بدنی
 • عاطفه عظیمی دلارستاقی*، علی محمد صفانیا، عادله عظیمی دلارستاقی صفحات 221-240
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی- ورزشی، از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی سراسر کشور می باشد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی سراسر کشور در رشته مدیریت ورزشی با مرتبه علمی استادیار و بالاتر به تعداد 75 نفر می باشد که از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان مجموعا 60 استاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تایید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 97/0، به دست آمده و با توزیع آن در میان نمونه تحقیق به صورت آنلاین به پست الکترونیکی اساتید مربوطه، داده ها جمع آوری گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون های کلموگراف اسمیرنوف و t تک نمونه ای استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمونt تک نمونه ای، در سطح معناداری (05/0p≤) نشان داد که از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی سراسر کشور، تمامی شاخص های مرتبط با طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی-ورزشی شامل ایمنی(13/10)، فرم ظاهری(89/8)، عملکرد(56/8) و ایستگاه های تندرستی(61/6) مهم و تاثرگذار هستند.
  نتیجه گیری
  مبلمان ورزشی که در اماکن عمومی و به ویژه پارک های تفریحی- ورزشی نصب می شوند، نشان دهنده توجه مسئولان شهری به امر ورزش است. وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد و با طراحی مناسب در پارک ها و فضاهای عمومی شهر در راستای گسترش ورزش شهروندی بسیار موثر می باشند، زیرا شهروندان را به استفاده از آن ها ترغیب می کند و علاوه بر ایجاد انگیزه شروع ورزش، به دلیل سهولت در دسترسی و رایگان بودن خدمات، با استقبال عمومی نیز مواجه خواهد شد.
  کلیدواژگان: ورزش، مبلمان ورزشی، پارک های تفریحی- ورزشی
 • سارا کشکر *، حمید قاسمی، وحید چوپانکاره صفحات 241-256
  هدف
  پارک های شهری به عنوان محل مناسبی برای انجام فعالیت های ورزشی و همزمان ایجاد روابط اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی نقش ارتباطات اجتماعی بر مشارکت افراد در ورزش تفریحی در پارک های شهری است و در این راستا ویژگی های فردی افراد جامعه مورد تاکید قرار دارد.
  روش شناسی پژوهش: روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که داده ها به شکل میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه تحقیق عبارت بود از شهروندان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی در پارک های شهر مشهد که طبق آخرین سطح جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات مشابه بود که روایی آن توسط متخصصین و آزمون تحلیل عاملی تایید گردید و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی 88/0 بدست آمد.
  یافته های پژوهش: افراد شرکت کننده در ورزش پارک ها دارای انگیزه بالایی برای یافتن دوستان جدید در ورزش و ایجاد روابط اجتماعی با افراد هم سنخ خود بوده و حضور دوستان ورزش، موجب استمرار شرکت آنها در ورزش شده و حتی شبکه های ارتباطی آنها به محیط های غیرورزشی تعمیم یافته است. افراد مسن و افراد دارای تحصیلات عالیه و نیز افرادی که به دلایل مختلف از همسران خود جدا شده اند، کمتر از سایرین به ایجاد روابط اجتماعی به عنوان انگیزه حضور در ورزش توجه داشته اند.
  نتیجه گیری
  به طور خلاصه، ایجاد روابط اجتماعی انگیزه مهمی برای حضور در ورزش است تا حدی که شرکت کنندگان در ورزش، این روابط اجتماعی را به ارتباطات خانوادگی و دوستان تسری می دهند. پس توجه به ارتباطات اجتماعی می تواند فرصت خوبی برای مدیران سازمان های ورزشی کشور در جذب مردم به ورزش باشد.
  کلیدواژگان: روابط اجتماعی، ورزش، پارک، ویژگی های فردی
|
 • Ismaeil Malekakhlagh, Zahra Taslimi *, Mohammad Reihani, Nastaran Salimi Pages 1-18
  Objective
  In this article, it has been tried to recognize effective factors on strategy implementation in Iranian governmental sport organizations in the first step. As a second step, the effective factors were prioritized in order to do successful strategy implementation.
  Methodology
  Research method was a descriptive survey. The statistical populations included sport management instructors and strategic management professors. By using Purposive sampling, 73 professors took part in research. The structured questionnaire was used to collect data that its validity and reliability were confirmed by factor analysis method (EFA and CFA). Freidman test (p ≤ 0.05) was used to hypothesis testing.
  Finding: Results showed that four external factors and six internal factors affected strategy implementation. External factors were prioritized equally. In internal factors, the first priority was finance resources and the last priority was organizational structure.
  Keywords: Strategy, Strategy implementation, Sport organizations
 • Homayun Abbassi, Seyyed Nasrollah Sajadi, Hossein Eydi *, Mohsen Loqmani Pages 19-36
  Objective
  The aim of present study was to design the organizational culture model of Iranian sports federations. To this end, various investigations were done from sport experts (five team sports federations and five individual sports federations) and the 253 employees selected for this research.
  Methodology
  In order to collect data, Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) consisting of six factors with 24 items was used. The construct validity (NFI= 0.93, CFI= 0.92, GFI= 0.91, RMSEA= 0.062, χ2/df= 2.60) and internal reliability (r = 0.88) were good. The questionnaires were distributed among the sample. Analyses were done by Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS and LISREL.
  Results
  Results indicated that the most intercorrelation exists between the strategic emphases and achievement indexes (r = 0.82, p≤ 0.001). The factors of obvious characteristics (E= 1.00) and strategic emphases (E= 1.36) are the best predictors of organizational culture model in Iranian sports federations.
  Conclusion
  In addition to the other aspects of organizational culture such as organizational leadership and employee management, we can also expect that the applied and executive fundamentals of sport achievement and effectiveness are provided by focusing on strategic emphases.
  Keywords: Strategic Emphases, Obvious Characteristics, Sports Federations, Achievement Indexes
 • Shirin Shirzad Mollabashi *, Abolfazl Farahani, Mohammadreza Assad Pages 37-51
  Objective
  The aim of this study was to determine the factors affecting the women's managerial appointment in the ministry of youth affairs and sports. It was a survey done as a field study.
  Methodology
  The study population consisted of all female sport managers in the directorates of youth affairs and sports. The sample size was equal to population size (N=n=124). The instrument included the demographics information and structured items. The Cronbach's alpha was 0.081. Descriptive statistics and Friedman rank test were used to analyze data.
  Results
  Results indicated that effective factors of women's managerial appointment were self-confidence, religious beliefs, policy, family responsibilities and gender socialization respectively (X2=17.961, P
  Conclusion
  Women can win the managerial positions in the directorates of youth affairs and sports if the conditions are provided.
  Keywords: Professional Appointments, Management position, Directorates of youth affairs, sports, Women
 • Jahangir Soleimani-Damaneh *, Seyyed Ahmad Nejad Sajadi Nejad Sajadi, Mehdi Salimi Pages 53-65
  Objective
  This study aims at identifying and prioritizing the performance evaluation indices of Iranian directorates of Sports and youth form the expert's viewpoints using the AHP model.
  Methodology
  This is an analytical study and the research population is comprised of sport management professors in Tehran state universities (N=186). Considering the required number of the participants in AHP Model for decision-making, the 60 people were randomly chosen as the sample. To identify the indices, a preliminary questionnaire was developed using literature review and distributed among the participants in two steps. With regard to the comments, a questionnaire with five criteria and 26 sub-criteria was finalized and approved.
  Results
  The participant's viewpoints were weighted using the paired comparison matrix. Results indicated that the budget (w = 0.67725) and infrastructure development (w = 0.53921) were ranked the most important indices of input and output respectively.
  Conclusion
  Considering the findings of the study, the directorate administrators are recommended to improve the functional capacity of the organization by paying attention to optimize the use of budget especially development budget in order to develop sports infrastructures.
  Keywords: Index, Performance evaluation, Directorate of Sports, Youth, AHP model
 • Fereydoon Manafi *, Rahim Ramezaninezhad, Hamidreza I. Goharrostami, Salah Dastoom Pages 67-86
  Objective
  The purpose of this research was to analyze the development of Iranian collegiate athletics in the macro development programs.
  Methodology
  The method of research is descriptive and documentary research. All the documents and reports relevant to the events, actions and activities of the physical education general office of ministry of science, research and technology were considered as research population. Components and indexes were examined descriptively and compared qualitatively with the development goals and programs of collegiate athletics. Moreover, the changing process of collegiate athletics in the macro development programs was examined and analyzed according to Iran's 1404 vision plan.
  Results
  The results showed that the structural changes and progress of development programs of collegiate athletics have been observed only during the fourth development program although since the beginning of the 2nd and 3rd development programs, it had been asserted to do the programs. The quantitative progress of type and level of events and programs in the development programs were evaluated fairly favorable but they had low stability and quality as well as many unpredictable changes. However, the coverage of students in athletic sport and sport for all, programs per capita, facilities and budget were close to defined goals. The prominent influential dimensions on collegiate athletics development included founding national federation of collegiate athletics and secretariat of sport regions, changed approach from athletic sport to sport for all, and holding nation-wide Olympiads. In sum, the indexes of collegiate athletics development are not in favorable accordance with Iran's 1404 vision plan and five year development program.
  Conclusion
  In general, it is offered to revise and redesign the programs, structures and organizations of collegiate athletics based on criteria and realities of university population in the scopes of education, recreation, sport for all, and athletic sport
  Keywords: Sport development, Collegiate athletics, Athletic sport, Sport for all
 • Morteza Rezaei Soufi *, Abbas Shabani Pages 87-103
  Objective
  The purpose of this study was to analyze the athletic sports in Iran by SWOT analysis.
  Methodology
  The research method was descriptive-analytical. In terms of the purpose, it was an applied study. Data collection included library research, Delphi method and finally a structured questionnaire. Using Cronbach's alpha, the reliability value of the questionnaire was 0.96. The statistical population consisted of staff managers and operational managers of the ministry of youth affairs and sports, managers and executive board of national Olympic committee, managers of national Olympic Academy and Paralympics, heads of federations, experts of national Olympic committee, and informant faculty members of physical education. In this study, the sample size was determined equivalent to the research population size. Out of 302 distributed questionnaires, the 238 questionnaires were filled in (79 percent). For data analysis, descriptive statistics and inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, one sample t-test and Friedman's analysis of variance were applied.
  Results
  The results showed that championship sport in Iran was in defensive strategy position (WT). The most advantageous point of championship sport in Iran is the existence of potential talents in some individual sports, while the main drawback is the lack of attention to school sports as the basis of championship sport and lack of talent identification. The most important opportunities of championship sport are that the population is young; whereas the most important threats lay in inappropriate administrative management system for sports in the country.
  Conclusion
  Thus, according to the defensive position of national athletic sports, the practitioners are recommended to use strategies to reduce losses resulting from threats and weaknesses in this domain.
  Keywords: Analysis, Athletic Sports, Internal Factors, External Factors
 • Bahram Akbari, Fariba Askarian, Salman Jafari *, Nasim Akbari Pages 105-116
  Objective
  The aim of the present study was to determine the effect of socio-economic factors on sports participation in Maragheh households.
  Methodology
  It is an applied descriptive-correlational research. The research population consisted of all the households in the town of Maragheh. According to the Statistical Yearbook of the province in 2011, Maragheh has the estimated households of 47,982. According to Morgan's table, 386 households were selected as sample by cluster random sampling. The research instrument was the Socio-economic questionnaire (Godratnema, Heidarinejad and Davoodi, 2013). The reliability coefficient was 0.79. To test the normal distribution of data, Kolmogorov- Smirnov was measured. The analysis of data was done using regression at a significance level of 0.05.
  Results
  The results showed that social factors did not significantly affect household's sport participation (P≥0.05). However, the economic factors influenced the sports participation (P≤0/001).
  Conclusion
  According to the results, in order to increase the household's sports participation, economic factors are more important than social factors.
  Keywords: Socio-economic factors, sports participation, household
 • Zhaleh Memari *, Mohammad Asqari Jafarabadi, Hanieh Nasserzadeh Pages 117-131
  Objective
  This research aims at assessing the validation of Ross brand association scale among the selected sports teams in Iran football pro league.
  Methodology
  It was conducted as a descriptive-correlational research. Research sample included 650 fans from teams of Persepoliss, Esteqlal, Tractorsazi and Sepahan in 2012-13 season. Ross Questionnaire with 41 items was translated, retranslated and finally edited to be distributed among the sample. The face and content validity of questionnaire was confirmed by five sports marketing professors. Reliability based on Cronbach's alpha was equal to 0.92 (P
  Results
  According to the results, there were nine factors of personality, competition, success, background, stadium, brand, social factor, exclusive privilege and uniqueness explaining 64.289% of variance in the brand association scale. Indexes and outputs showed the fit of model (CFI=0.91).
  Conclusion
  Persian version of the Ross brand association is good instrument to evaluate the brand of professional clubs. Sports marketing managers are recommended to consider these variables in the team's professionalization process.
  Keywords: Scale, Validation, Ross brand associations, Professional sports teams, Football Pro League
 • Nooshin Benar, Mina Emami, Mina Mallaei * Pages 133-154
  Objective
  Present research aims at designing the pattern of effect of the event quality, relationship marketing and relationship quality on the spectator loyalty in Iran women's volleyball league.
  Methodology
  This is a descriptive survey. The statistical population was all the spectators of U-15 age group in the 13th period of super league and Iran women's volleyball first division in 2014. The 306 persons were selected randomly as the research sample. Research instrument was a standard questionnaire that the validity and reliability were verified. It was followed by the distribution of questionnaires among the sample. In order to analyze the research data to present the structural equation model, AMOS21 and SPSS22 software were used.
  Results
  The results indicated that event quality affected spectator's loyalty indirectly (0.22) mediated by relationship marketing and relationship quality. Moreover, the relationship marketing improved the relationship quality by 0.55.
  Conclusion
  Understanding the spectator's needs is one of the essential factors for the success of any sport organization. Therefore, women's volleyball leagues and clubs should try to satisfy the spectators by providing appropriate facilities using modern marketing techniques.
  Keywords: Event Quality, Relationship Marketing, Relationship Quality, Spectator Loyalty, Volleyball Super League
 • Yasser Safar, Seyyed Moeteza Azimzadeh* Pages 155-173
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the factors affecting the development of bicycle culture in the Ferdowsi University of Mashhad.
  Methodology
  The present research is descriptive - analytical. The research population consisted of all the male students (9,234) in the Ferdowsi university of Mashhad in the second semester of the 2013-2014 academic year. Through Cochran formula, the 312 students were selected as sample.
  Results
  The results showed that more than 86% of students wanted to use the bicycle on campus. The student's first priority to use bicycle was the physical activity and sport. Also, Friedman test showed that the most important factors to develop bicycle culture were equipment and facilities, incentive-supportive policies, and education - advertisement programs respectively.
  Conclusion
  If the university authorities provide conditions for students to ride their own personal bicycles in the university, the bicycle culture will be developed. Moreover, the university needs to develop a comprehensive plan to meet the priorities identified in this research to promote cycling.
  Keywords: Development, culture, cycling, Campus
 • Reza Andam, Mitra Salimi * Pages 175-188
  Objective
  The purpose of present research was to study the factors affecting fan behavioral abnormalities in Iranian handball super league competitions.
  Methodology
  The research method was quantitative analysis. The Statistical population was fans in Iranian handball super league competitions. Finally, the 407 fans, both male and female, were selected randomly as the sample. The structured questionnaire was used to collect data which its content and face validity was checked and verified by a group of experts. Cronbach's Alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α=0.92). Factor analysis with varimax rotation was used to analyze the data.
  Results
  According to exploratory factor analysis, the 38 variables were classified into six categories of environmental, cultural, psychological, security, protective and managerial. The results showed that the most important item was "the experienced professional players, coaches, and referees" (M=4.42, SD=0.81). The least important component was "the intangible controls of officers" (M=3.26, SD=1.37). The factors affecting fan behavior improvement were ranked managerial, environmental, psychological, protective, cultural, and security factors respectively.
  Conclusion
  According to research findings, considering the managerial factors and training the efficient human resources can be as an effective step in the improvement of fan behavior.
  Keywords: Abnormal Behavior, Fans, Super league
 • Mehdi Khatibzadeh *, Hashem Koozehchian, Afshar Honarvar, Hossin Sadeghi Pages 189-204
  Objective
  The service quality, satisfaction and intent to return have been always considered a controversial issue. So, the purpose of this study was to investigate the relationship between service quality with satisfaction and the intent to return of sport tourists.
  Methodology
  The research method was descriptive – correlative and done as a field study. The statistical sample consisted of 265 tourists attending Tehran’s Azadi stadium to watch the football game between Esteghlal and Persepolis. The research instrument was a questionnaire that had been used in Shonk’s Ph.D. dissertation. The face and content validity was verified by the sport management experts and the construct validity was approved by Exploratory Factor Analysis and. The reliability was also verified by Cronbach’s alpha method (α=0.89). The SPSS19 was used to do descriptive statistics and exploratory factor analysis. Also, Confirmatory Factor Analysis and structural equation modeling (SEM) were done by LISREL.
  Results
  The results showed that satisfaction didn’t mediate the relationship between service quality and the intent to return of sport tourists. Although, satisfaction had a significant effect on the sport tourist's intent to return, the service quality had greater effect on sport tourist's intent to return. Moreover, the influence of service quality on satisfaction was significant.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that development of sport tourism service quality and its related factors increase sport tourist's satisfaction and their intent to return.
  Keywords: service quality, satisfaction, intent to return, sport tourists
 • Bahram Youssefi, Hamed Farzi *, Kamran Eidipoor Pages 205-219
  Objective
  The aim of this study was to investigate the relationship between effort- reward imbalance and work engagement among the physical education teachers in Lorestan province.
  Methodology
  The research methodology was descriptive-correlative and the population included physical education teachers in Lorestan province. According to the Morgan’s table (1970), the 186 teachers (102 men, 84 women) were selected as the sample. The instruments were the demographics, Schaufeli & Bakker’s work engagement questionnaire and Siegrist’s effort-reward imbalance (ERI) questionnaire. The face and content validity of the questionnaires were evaluated based on professor's viewpoints. To measure the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used. To this end, the 25 questionnaires were distributed among the selected sample. Cronbach's alpha coefficient for the ERI questionnaire was 0.80 and for the work engagement questionnaire was 0.89.
  Results
  For data analysis, the descriptive statistics and inferential statistics such as Pearson correlation and regression were used. Results showed that there is a significant relationship between the demographics and work engagement. Moreover, the effort-reward imbalance had a reverse and significant relationship with work engagement. Finally, reward-effort indices were the good explanatory for the rate of work engagement.
  Conclusion
  Overall, teachers who had high ERI experienced low rate of work engagement.
  Keywords: Effort-reward imbalance, work engagement, physical education teachers
 • Atefeh Azimi Delarestaghi *, Ali Mohammad Safania, Adeleh Azimi Delarestaghi Pages 221-240
  Objective
  The purpose of the present study was to examine the criteria to design the sports furniture in sports-based theme parks through the attitudes of sport management faculty members all over Iran.
  Methodology
  The research method was survey. Data collection was through field study. Statistical population included all the faculty members of the state universities in the fields of sport management who had at least assistant professor degree (N =75). According to Morgan's table, the 60 faculty members were selected randomly as sample. The instrument was a structured questionnaire sent by e-mail to the sample. Validity was confirmed by faculty members. Reliability was reported desirable: Cronbach α = 0.97. For data analysis, descriptive statistics (frequency, minimum, maximum, mean, standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test) were done.
  Results
  According to faculty member's attitudes, all the criteria significantly influenced the sports furniture of sports-based theme parks (p
  Conclusion
  Sports Furnitureof public places like sports-based theme parks proves the urban practitioner's attention to sport. Sports Furniture of sports-based theme parks develops citizen sport, and motivates people to use them. They are welcomed by people due to being accessible and free besides.
  Keywords: sport, Sports Furniture, Sports-based theme park
 • Sara Keshkar *, Hamid Ghasemi, Vahid Choopankareh Pages 241-256
  Objective
  Sport as one of the man's prominent activities has an important role in citizen life. Nowadays, the urban parks are very important places to take part in physical activities and communicate with other people. The purpose of this research was to investigate the role of social communication on recreational sport participation in the urban parks focused on demographic characteristics of participants.
  Methodology
  It is a descriptive survey done as a field study. The research population was the people who participated in physical activities in the parks of Mashhad. According to Morgan's sampling table, the sample size was 384 participants selected by cluster random sampling. The research instrument was a structured questionnaire prepared considering the research literature and background. The validity was approved by the experts. Cronbach's Alpha showed a high reliability (α= 0.88).
  Results
  Making friends and communicating with the peers were the important motivations for the participants. Accompanying friends were considered as a strong stimulus for participants to continue sport participation in the parks. Interestingly, the communication networks of recreational sport participation have been extended to non-sport spaces.
  Conclusion
  The old people, individuals with higher education degree and the divorced ones do not mind sport participation to make social communication.
  Keywords: social communication, sport, park, demographics