فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نسرین رمضانی *، عباسعلی گائینی، سیروس چوبینه، محمدرضا کردی، کاظم باعثی صفحات 147-157
  زمینه و هدف
  دیابت، اختلالی متابولیکی با ویژگی هیپرگلیسیمی و نارسایی عملکرد انسولین درون زاد، یکی از شایع ترین بیماری های متابولیکی است. رتینول اتصالی به پروتئین چهار (RBP-4) آدیپوکاینی است که غلظت سرمی آن در افرادی مقاوم به انسولین یا دیابت نوع دو، افزایش می یابد و در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز نقش دارد. هدف پژوهش بررسی اثر تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی RBP-4 و شاخص مقاومت انسولینی در موش های صحرایی نر دیابتی نوع دو بود.
  مواد و روش کار
  هجده سر موش صحرایی نر 8 هفته ای نمونه پژوهش انتخاب شدند. دیابت با استفاده از داروی نیکوتین آمید و استرپتوزتوسین القا شد. پنج روز پس از تزریق، گلوکز خون اندازه گیری شد و موش هایی که گلوکز ناشتایی آن ها بین 126-400 میلی گرم در دسی لیتر بود، نمونه های دیابتی در نظر گرفته شدند. موش ها تصادفی و بر اساس همگن سازی وزن بدن در دو گروه کنترل و مقاومتی قرار گرفتند. یک ماه پس از القای دیابت، برنامه تمرینی 8 هفته ای صعود از نردبان، انجام شد در حالی که موش های گروه کنترل به صورت بی تحرک در قفس ماندند. مقادیر گلوکز، انسولین، RBP-4 و شاخص مقاومت به انسولین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقادیر سرمی RBP-4{(9±3/57 به 12±9/70(ng/ml)) (007/0p=)}، گلوکز{(36±8/234 به 16±5/324(mg/dL))001/0p=)}، انسولین {(8/0±5/5 به 66/0±7/6 (μmol/L) )، (002/0p=)} و شاخص مقاومت انسولینی {(3/0±11/0 به 2/0±18/0 (HOMA-IR) )، (002/0p=)} در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  یافته های نشان داد تمرین مقاومتی مقادیر گلوکز، انسولین و RBP-4 را در موش های دیابتی نوع 2 کاهش می دهد و مقاومت به انسولین را بهبود می بخشد بنابراین به نظر می رسد این نوع تمرین هم می تواند برای بیماران دیابتی نوع 2 مفید باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، مقاومت انسولینی، رتینول اتصالی به پروتئین4
 • نصرت قائمی، علی قاسمی، عبدالله بنی هاشم، ساقی علمی *، حسین اخوان صفحات 159-172
  زمینه و هدف
  از جمله شایع ترین سرطانهای کودکان و نوجوانان، لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) [1] و لنفوم غیر هوچکین(NHL) [2] است. با توجه به درمانهای طولانی در بیماران ، عوارض ناشی از درمان از جمله اختلالات غدد مترشحه داخلی (اختلال رشد، بلوغ و تغییر در شاخص توده بدن[3](BMI) ) می باشد.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه مقطعی طی 3 سال روی 50 کودک مبتلا به ALL (25n:) وNHL (25n:) 3 تا 17 ساله در مرحله بهبودی که شیمی درمانی به تنهایی (25n:) و یا توام با پرتو درمانی (25n:) دریافت کرده بودند، معیارهای رشدو بلوغ بررسی شد. مقادیر زیر صدک پنج و بالای صدک نود و پنج غیر طبیعی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  اختلال بلوغ ( بلوغ زودرس و تاخیر در بلوغ ) در هیچ یک از بیماران مشاهده نشد. در 6 نفر (12٪) قد زیر صدک پنج و BMIدر 2 نفر (%4) بالای صدک 95 و وزن در 3 نفر (6%) بالای صدک 95 و در 6 نفر (12%) زیرصدک 5 بود. مقایسه متغیرهای وزن، BMI پس از حذف عامل مخدوشگر سن، بین 2 گروه با رژیم درمانی متفاوت تفاوت معنی داری نداشت. (به ترتیب 161/0=p، 576/0 = p). تفاوت قد بیماران در 2 گروه ALL و NHL معنی دار بود. (007/ 0=p)
  نتیجه گیری
  نظر به اهمیت پایش رشد ( قدی و وزنی ) و بلوغ در کودکان و نوجوانان، توجه به روند رشد و بلوغ در کودکان و نوجوانان مبتلا بهALL وNHL نیاز به توجه ویژه دارد.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، لوسمی لنفوبلاستیک حاد، لنفوم غیر هوچکین، بلوغ
 • رجبعلی حکم آبادی *، محسن مهدی نیا، رحمان زارع، محمد میرزایی، پریسا کهساری صفحات 173-182
  زمینه و هدف
  وقوع حریق در ساختمان های مسکونی، مجتمع های تجاری و صنایع کوچک و بزرگ همه ساله سبب وارد آمدن خسارت های جانی، مالی و زیست محیطی فراوانی به جوامع مختلف می شود. ارزیابی ریسک حریق، روش موثری جهت ارزیابی اقدامات، وسایل و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق می باشد بنابراین هدف مطالعه ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق ( FRAME) در یک مجتمع بیمارستانی می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در مجتمع بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی توسط روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق (FRAME) انجام گرفت. نتایج بر اساس فرمول های روش مذکور با استفاده از نرم افزار اکسل طراحی شده محاسبه گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 18 بخش که شامل 165 واحد در بیمارستان می باشد مورد ارزیابی قرار گرفتند که بیشترین مقدار سطح ریسک حریق برای ساختمان، افراد و فعالیت به ترتیب در بخش های اتاق عمل (31/0)، اتاق عمل (18/3) و تاسیسات (95/0) می باشد و کمترین مقدار سطح ریسک حریق به ترتیب در بخش های MRI (11/0)، ICU (25/1) و انبار (13/0) می باشد. همچنین ریسک حریق در وضعیت موجود برای ساختمان و فعالیت در کلیه بخش های بیمارستان کمتر از یک می باشد ولی ریسک حریق برای افراد در کلیه بخش های بیمارستان بالاتر از یک می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده حاکی از این است که سطح ایمنی ساختمان، افراد و فعالیت ها از حداقل ممکن برخوردار می باشد و از طرفی بالاترین ریسک و پتانسیل حریق متوجه افراد می باشد که لازم می باشد مسئولین اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، ریسک حریق، FRAME، ایمنی بیمارستان
 • الهام چارقچیان خراسانی، نوشین پیمان *، محمود صاحبکار، محمد مقضی صفحات 183-191
  زمینه و هدف
  سواد سلامتی اندازه گیری توانایی بیماران برای خواندن، درک و عمل بر اساس دستورالعمل های پزشکی است و بیماری دیابت نوع2 یکی از جدی ترین بیماری های غیرواگیر در سراسر جهان است. لذا هدف از این مطالعه بررسی سواد سلامت بیماران مبتلا به دیابت تیپ نوع 2 مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان چناران می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی-تحلیلی) بوده که در آن سواد سلامت 162 بیمار مبتلا به دیابت تیپ2 مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان چناران با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغان سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه با نرم افزار SPSS18 انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 8/11±7/52 سال بود. میانگین نمره سواد سلامتی 03/24±6/43 بود. 5/68% نمونه های مورد پژوهش سواد سلامتی ناکافی داشتند و 13%نمونه ها سواد سلامت کافی داشتند. در این مطالعه بین درآمد و سطح سواد سلامتی (033/0=p) ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد و بین سواد سلامت و جنس (349/0=p) و سطح تحصیلات (417/0=p) و سن (451/0 p=) ارتباط آماری معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  این پژوهش میزان سواد سلامت افراد مبتلا به دیابت تیپ 2 را پایین نشان داد. از آن جا که سواد سلامت پایین مانع درک اطلاعات بهداشتی و دستورالعمل های پزشکی می شود، لذا ضروری است که جهت افزایش سواد سلامت بیماران تدابیری سنجیده گردد
  کلیدواژگان: سواد سلامت، دیابت نوع 2، خانه بهداشت
 • جواد مهربانی *، تهمینه سعیدی ضیابری، فهیمه مهربانی، ابوذر جوربنیان صفحات 193-202
  زمینه و هدف
  چاقی و افزایش شاخص های التهابی از جمله آمیلوئید A (SAA) و LDL اکسید شده (Ox-LDL)، از عوامل اصلی ابتلای به بیماری های قلبی - عروقی است و فعالیت های ورزشی اثر مثبتی در کاهش عوامل خطرزای این بیماری ها دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر یک جلسه تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح خونی SAA و Ox-LDL در مردان جوان چاق بود.
  مواد و روش کار
  تعداد 22 مرد جوان در این مطالعه شرکت کردند که به دو گروه وزن طبیعی (12 نفر با میانگین و انحراف معیار سن 42/1±12/25 سال، وزن 75/2±91/69 کیلوگرم و قد 75/2±04/173 سانتی متر) و گروه چاق (10 نفر با میانگین و انحراف معیار سن 39/1±45/26 سال، وزن 40/7±15/91 کیلوگرم و قد 6/3±6/173 سانتی متر) تقسیم شدند. پروتکل فعالیت بدنی شامل رکاب زدن با شدت 65% VO2max به مدت 60 دقیقه روی چرخ کارسنج بود. نمونه گیری خون، قبل و بعد از پایان فعالیت انجام شد و مقادیر SAA و Ox-LDL با روش الایزا مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون یومان ویتنی نشان داد سطح سرمی Ox-LDL گروه چاق پس از فعالیت در مقایسه با گروه وزن طبیعی بالاتر بود (05/0≥p). در گروه چاق، سطح SAA پس از فعالیت از گروه وزن طبیعی بالاتر بود (05/0≥p). آزمون تی مستقل نشان داد سطح SAA در هر دو گروه در مقایسه با قبل از فعالیت افزایش معنی داری داشت (05/0≥p). در هر دو گروه بین SAA با BMI و در گروه چاق بین Ox-LDL و BMI رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  یک جلسه فعالیت استقامتی موجب افزایش سطوح SAA و Ox-LDL می شود و به نظر می رسد این تغییر تحت تاثیر بالاتر بودن توده بدن و اثر التهاب حاد ناشی از فعالیت ورزشی قرار داشته باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، فعالیت استقامتی، پاسخ حاد التهابی، آمیلوئید A، لیپوپروتئین اکسایشی
 • سید محمد مهدی هزاوه ای، میترا دوگونچی *، خدیجه عزتی رستگار، الهام قیسوندی، نوشین سلیمی صفحات 203-218
  زمینه و هدف
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در بین زنان است که پیشگیری از آن امری حیاتی است. این سرطان از طریق برنامه غربالگری پاپ اسمیر قابل پیشگیری است. جهت ترغیب زنان برای برنامه غربالگری می توان برنامه های آموزشی مناسب طراحی و اجرا نمود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر روش های آموزشی و آموزش با استفاده از تئوری ها و مدل های آموزش بهداشت انجام گردید.
  مواد و روش کار
  جستجوی الکترونیکی با استفاده از کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی از پایگاه های بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، پایگاه اطلاعات علمی (SID)،PubMed ، Sciencedirec، Web of Science، Biomedcentral با استفاده از کلید واژه های سرطان سرویکس، غربالگری پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم، پیشگیری از سرطان دهانه رحم، آموزش، مداخله، مدل ها و تئوری های آموزش بهداشت از اول اسفند ماه 1394 تا پایان فروردین ماه 1395 انجام شد.
  یافته ها
  از میان مقالات مورد بررسی، در مجموع هفت مطالعه به صورت مداخله ای با استفاده از تئوری و مدل های آموزش بهداشت بود و پنج مطالعه، مداخلات آنها بدون استفاده از تئوری و مدل های آموزش بهداشت انجام شده بود.
  نتیجه ‏گیری: استفاده از روش های چندگانه و سطوح مختلف آموزشی و همچنین به کار بردن مدل ها و تئوری های آموزش و ارتقای سلامت تاثیرات موثری بر بهبود عملکردهای رفتاری افراد دارد.
  کلیدواژگان: غربالگری، پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم، آموزش، مدل ها و تئوری های آموزش بهداشت
 • منا سادات اردستانی، شمس الدین نیکنامی *، علیرضا حیدرنیا، ابراهیم حاجی زاده صفحات 219-230
  زمینه و هدف
  فعالیت بدنی منظم به عنوان یکی از اجزای اصلی شیوه زندگی سالم، در نوجوانان دختر پایین است. نظریه شناختی اجتماعی (Social Cognitive Theory) یکی از موثرترین چارچوب های ادراکی در بررسی فعالیت بدنی است. هدف این مطالعه، ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه SCT محور در زمینه رفتار فعالیت بدنی دانش آموزان دختر نوجوان تهرانی بود.
  مواد و روش کار
  یک مطالعه مقطعی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بر روی 400 دانش آموز دختر نوجوان در یکی از مناطق آموزش و پرورش تهران (1393) انجام گرفت که از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. مقیاس SCT از لحاظ روایی (محتوا، صوری و سازه) و پایایی (انسجام درونی و ثبات) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین روایی سازه، تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از SPSS16 و LISREL8.8 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج شاخص روایی محتوا (1-94/0)، نسبت روایی محتوا (1-97/0) و امتیاز تاثیر (9/4-6/4) برای کل مقیاس قابل قبول بودند. نتایج رویکرد تاییدی، از ساختار 6 عاملی SCT (خودکارآمدی، خودکارآمدی در غلبه بر موانع، حمایت دوستان، حمایت خانواده، خودتنظیمی و انتظار پیامد) حمایت کرد. شاخص های برازش نشان دادند که الگوی اندازه گیری SCT برازش مناسبی با داده ها دارد. پایایی سازه های مقیاس طبق نتایج ضرایب آلفای کرونباخ (85/0-78/0) و همبستگی درون رده ای (9/0-73/0) قابل پذیرش بود. (04/0 RMSEA=، 02/0=RMR، 84/0=GFI، 22/2=X2/df، 930=df، 96/2065=x2)
  نتیجه گیری
  پرسشنامه SCT برای بررسی فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر نوجوان تهرانی از روایی و پایایی برخوردار بود. این مقیاس می تواند در مطالعه رفتار فعالیت بدنی و طراحی مداخلات آموزشی در این گروه هدف به کار رود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دانش آموزان، روایی و پایایی
 • سمانه کربلیوند، مجید گلزارپور، حسن رفیعی * صفحات 231-241
  زمینه و هدف
  در رویکردهای متاخر به سلامت روان، نحوه حضور اجتماعی فرد نیز بخش لاینفک سلامت روان دانسته می شود. این در حالی است که غالب ابزارهای سنجش سلامت روان، تنها به ابعاد فردی سلامت روان نظیر وضع خلقی و اضطراب می پردازند و از سوی دیگر ابزارهایی هم که برای سنجش سلامت اجتماعی افراد تهیه شده اند، غالبا سایر ابعاد سلامت روان را نادیده می گذارند. هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری واحد برای سنجش هر دو بعد مهم سلامت روانی-اجتماعی است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 382 نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران انجام شد. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شده بودند. جهت جمع آوری داده ها از وارسی نامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس آسایش اجتماعی کیز و مقیاس سلامت روان SCL25 استفاده شد و سپس مجموعه سوالهای هر دو مقیاس بر روی هم مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت و ساختار عاملی پرسشنامه آسایش روانی-اجتماعی به دست آمد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل اکتشافی مولفه های اصلی با چرخش ابلیمین نشان دادکه سازه آسایش روانی- اجتماعی از6 عامل تشکیل شده است. که بر روی هم 61 % از کل پراکنش (واریانس) آن را تبیین می کنند. همچنین پایایی کلی ابزار با 30 گویه پس از حذف 27 گویه نامناسب، برابر با 938/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  پرسشنامه آسایش روانی-اجتماعی با 6 عامل و 30 گویه، مقیاسی پایا و رواست که هر دو بعد فردی و اجتماعی از سلامت روان را می سنجد.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، سلامت روانی، آسایش روانی - اجتماعی، تحلیل عاملی اکتشافی
 • جلال علی آبادی، سکینه خامسی، حسین قربانپور، بهمن رحیمی اسبویی * صفحات 243-252
  زمینه و هدف
  توکسوپلاسموز یکی از بیماری های انگلی انسان و اکثر حیوانات می باشد. عفونت در انسان اغلب بدون علامت می باشد. بیشترین عوارض این بیماری در انتقال مادرزادی آن می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع عفونت توکسوپلاسموز و بررسی عوامل خطر مرتبط با آن در استان خراسان شمالی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 1302 نمونه از شهر های مختلف استان خراسان شمالی جمع آوری شده و با استفاده از روش الیزا میزان آنتی بادی های IgG، IgM و IgA مورد ارزیابی قرار گرفته است. همه زنان باردار مورد مطالعه در مرحله سه ماه اول بارداری بودند. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 1302 نمونه مورد مطالعه 690 ، 40 و 57 نفر از نظر وجود آنتی بادی های IgG، IgM و IgA به ترتیب مثبت بودند. در این مطالعه ارتباط بین شیوع سرمی عفونت توکسوپلاسموز و سطح تحصیلات و سابقه مصرف سبزیجات خام معنی داری نبوده است ولی فاکتور هایی مانند تماس با گربه و سابقه مصرف گوشت خام در شیوع این بیماری تاثیرگذار می باشند.
  نتیجه گیری
  وجود آنتی بادی های IgM و IgA ضد انگل توکسوپلاسما گوندی در سطح سرمی زنان باردار و کسانی که بنابر دلایلی داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت کردند بسیار حائز اهمیت می باشد و انجام آزمایشات جهت ارزیابی سطح سرمی این ایمنوگلوبولین ها در زنان باردار و به خصوص در سه ماهه اول بارداری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شیوع سرمی، توکسوپلاسما گوندی بارداری، آنتی بادی، استان خراسان شمالی
 • مجید کرمانی *، محسن دولتی، مریم لنگری زاده، رضا شکاریان، سیده نسترن اسدزاده صفحات 253-262
  زمینه و هدف
  پایش مداوم کیفیت هوا برای تعیین آلاینده ها و شناسایی منابع انتشار آنها یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل آلودگی هوا به شمار می رود. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه ی حاضر، بررسی و ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای شهر بجنورد در سال 1393می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه شاخص کیفیت هوا از طریق درون یابی بین غلظت آلاینده ها برای آلاینده معیارPM10، SO2 ، NO2 و COهوای شهر بجنورد در سال 1393 محاسبه شد و بر مبنای جدول استاندارد کیفیت بهداشتی هوا در گروههای خوب، متوسط، غیربهداشتی برای گروههای حساس، غیربهداشتی، بسیار غیربهداشتی و خطرناک طبقه بندی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که در 149 روز از سال شاخص کیفیت هوا بیش از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران (100< AQI) می باشد همچنین ذرات معلق به عنوان آلاینده مسئول شناخته شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد کیفیت هوای شهر بجنورد در نیمی از سال نامطلوب بوده و در وضعیت ناسالم از نظر حفظ سلامتی افراد جامعه بخصوص گروه حساس قرار دارد.
  کلیدواژگان: سلامت، آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا، ذرات معلق
 • فروغ صوفی ضمیری، محمد رضا حاجی نژاد *، علیرضا سام زاده کرمانی، مهدی جهانتیغ، شهریار احمد پور صفحات 263-270
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر نانو کامپوزیت Chitosan/ ZnO و نانو ذرات ZnO بر پراکسیداسیون سرم موش صحرایی بود.
  مواد و روش کار
  56 سر موش صحرایی نژاد ویستار به هفت گروه هشت تایی شامل گروه کنترل و شش گروه تحت تیمار تقسیم شدند. موش های گروه های تیمار محلول حاوی 10،20 و 40 میلی مول در میلی لیتر از نانو کامپوزیت روی-کیتوزان و 10،20 و 40 میلی مول در میلی لیتر نانو ذره اکسید روی را به مدت چهار هفته به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. پس از پایان دوره موش ها بی هوش شدند و خون گیری از قلب آن ها انجام شد.سپس میزان TBARS به عنوان شاخصی از پراکسیداسیون لیپیدی به روش کلرومتری تیوباربیتوریک اسید سنجش شد. تغییرات TBARS بین گروه ها با تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تعقیبی توکی (Tukey) مقایسه شد.
  یافته ها
  کاهش معنی داری در میانگین تغییرات TBARS در گروهای تیمار شده با 20 و 40 میلی مول نانوذره اکسید روی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (05/0p<). تزریق داخل صفاقی نانوکامپوزیت Chitosan/ZnO اثر معنی داری بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم نداشت.
  نتیجه گیری
  نانو ذرات اکسید روی می تواند از پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء جلوگیری و از سلول ها در برابر آسیب های اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند ولی نانو کامپوزیت Chitosan/ZnO نتوانست میزان TBARS را در گروه های تیمار شده کاهش دهد. به نظر می رسد افزودن کیتوسان به ساختار نانوذره روی سبب کاهش خاصیت آنتی اکسیدانی نانو ذره اکسید روی می شود.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، نانوذره ZnO، نانو کامپوزیت Chitosan- ZnO
 • عباس نسائیان، منصور جنیدی، رقیه اسدی گندمانی *، محسن امیری صفحات 271-278
  زمینه و هدف
  ویتیلیگو یا برص نوعی اختلال دپیگمانتسیون اکتسابی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اختلال‏های روانی و سلامت عمومی در افراد مبتلا به ویتیلیگو با افراد عادی شهرستان کاشمر بود.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی _ مقطعی است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستان حضرت ابوالفضل و مرکز تخصصی پوست دکتر شرقی بود. تعداد مراجعه کنندگان 808 نفر بودند که از بین آنها 70 نفر مبتلا به ویتیلیگو بودند. این بیماران با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. همچنین تعداد 70 نفر از افراد عادی نیز برای مقایسه ی اختلال‏های روانی و سلامت عمومی انتخاب شدند. سپس چک لیست نشانه‏های اختلال‏های روانی (SCL_90) و پرسشنامه‏ی سلامت عمومی (GHQ) توسط هر دو گروه تکمیل شد.
  یافته ‏ها: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین افراد با و بدون ویتیلیگو در اختلال‏های روانی وجود دارد (05/0p<)، همچنین تفاوت آماری معنی‏داری بین افراد با و بدون در سلامت عمومی وجود دارد (05/0p<). یافته‏های پژوهش همچنین نشان داد که در زیر مقیاس‏های چک لیست نشانه‏های اختلال‏های روانی تفاوت معنی داری بین افراد با و بدون ویتیلیگو وجود دارد (05/0p<). یافته‏های پژوهش بیانگر تفاوت معنی‏دار در زیرمقیاس‏های سلامت عمومی بین افراد با و بدون ویتیلیگو است (05/0p<).
  نتیجه‏ گیری: با استناد به یافته‏های بدست آمده از پژوهش حاضر می‏توان گفت وتیلیگو بر سلامت روان و سلامت عمومی تاثیر دارد، بنابراین ضرورت دارد که متخصصان درگیر در حوزه درمان به مسائل روانی این بیماران نیز توجه کنند.
  کلیدواژگان: اختلال های روانی، سلامت عمومی، ویتیلیگو
 • نسیبه زنجری، مریم شریفیان ثانی *، میمنت حسینی چاوشی، حسن رفیعی، فرحناز محمدی شاهبلاغی صفحات 279-290
  زمینه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه دیدگاه سالمندان با متخصصان حوزه مطالعات سالمندی در خصوص سالمندی موفق است. با وجود ادبیات تحقیقاتی گسترده‏ در زمینه سالمندی موفق ولی کمتر به دیدگاه ذهنی و نظر سالمندان در مفهوم پردازی و سنجش سالمندی موفق پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر در چارچوب روش تحقیق ترکیبی انجام شده است. ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای جهت دار، دیدگاه 60 نفر از سالمندان ساکن در شهر تهران پیرامون سالمندی موفق بررسی شد. یافته‏های کیفی با تکنیک تبدیل داده کمی سازی گردید و اولویت بندی طبقات و زیر-طبقات بر اساس پرتکرارترین موارد انجام شد. سپس از 12 نفر از متخصصان حوزه سالمندی خواسته شد که به مقولات بدست آمده از بخش کیفی، با توجه به اهمیت آن در سنجش سالمندی موفق امتیاز دهند. در نهایت نظر دو گروه در خصوص ابعاد سالمندی موفق بایکدیگر مقایسه گردید
  یافته‏ ها: تحلیل یافته‏های کیفی نشان داد که مفهوم سالمندی موفق از نظر سالمندان شامل 6 طبقه اصلی سلامت جسمانی، به زیستن روان‏شناختی، بهزیستن اجتماعی، معنویت و تعالی، امنیت مالی، محیط و بافتار اجتماعی دوستدار سالمند و 16 زیر طبقه است. بین دیدگاه سالمندان و متخصصان، تفاوتهایی در اولویت بندی ابعاد و زیر-مقولات سالمندی موفق مشاهده شد. در زیر-مقولات، متخصصان سلامت جسمانی و رضایت از زندگی را مهم‏ترین می‏دانستند، در حالی که سالمندان، صفات مثبت فردی و حمایت اجتماعی را در اولویت قرار داده بودند. کمترین اهمیت از نظر متخصصین مربوط به زیرطبقه‏های داشتن صفات مثبت و دینداری و برای سالمندان مربوط به زیر-طبقه‏های عدم تصورات قالبی منفی در جامعه و زندگی در محیط مناسب بود.
  نتیجه‏ گیری: با توجه به تفاوت‏هایی که بین نظرات و دیدگاه‏های سالمندان و متخصصان در اهمیت ابعاد سالمندی موفق وجود دارد نیاز است که در سنجش و مداخلات در حوزه سالمندی موفق، دیدگاه سالمندان نیز وارد شده تا برنامه‏ریزی و سیاستگذاری‏های رفاهی دقیق‏تری برای سالمندان انجام شود.
  کلیدواژگان: سالمندی موفق، بهزیستن اجتماعی، بهزیستن روان شناختی، مطالعه ترکیبی
|
 • N. Ramezani *, Aa Gaiini, S. Choobineh, Mr Kordi, K. Baesi Pages 147-157
  Background and Objectives
  Diabetesis one of the most common metabolic diseaseswhich is characterized by hyperglycemia and failure of endogenous insulin.Levels of serum retinol-binding protein 4(RBP4) as an adipokin increase in insulin resistant or type 2 diabetic patientsreferring to its role in regulation of insulin function and glucose metabolism. The present study was designed to investigate the effect of resistance training on serum levels of RBP4 and insulin resistance (IR) index in type II diabetic male wistar rats.
  Materials And Methods
  Male 8-week-old Wistar rats were randomly assigned as study samples. Diabetes was inducedby intra peritoneal injection nicotinamid and streptozotocin. Five days after injection, blood glucose was measured and the rats with fasting glucose levels between 400-126 mg/dl, were considered as diabetic rats. Based on homogeneous body weight,rats were randomly categorizedinto two control and resistance training groups. Onemonthafter inducing diabetes, rats in the training group carried out an eight-week exercise program on a step ladder, whereas control group remained sedentary in their cages. The levels of the serum glucose, insulin, RBP4, and insulin resistance index (HOMA-IR) wereassessed.
  Results
  Serum concentration of RBP4[(57/3±9 to 70/9±12)(ng/dl),(p=0/007)], glucose[(234/8±36 to 324/5±16)(mg/dl), (p=0/001)], insulin[(5/5±0/8 to 6/7±0/66)( µmol//l),(p=0/002)], insulin resistance index[(0/3±0/11 to 0/2±0/18)( HOMA-IR), (p=0/002)] were significantly decreased in the training group in comparison with the control group.
  Conclusions
  The present study showed that resistance training could decrease glucose, insulin, and RBP4 level and improves insulin resistance in rats with type 2 diabetes.Therefore,it seems that this type of training can also be appropriate in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Resistance training, Insulin resistance, Retinol?binding protein 4
 • N. Ghaemi, A. Ghasemi, A. Banihashem, S. Elmi *, H. Akhavan Pages 159-172
  Background and Objectives
  Acute lymphoblastic leukemia (ALL) and Non-Hodgkin lymphoma (NHL) are the most common malignanciesamong the childhood and adolescent. According to their long-term treatment, common complicationssuch as endocrinedisorders (growth, puberty, and Body Mass Index (BMI) disorders) are observed.
  Material &
  Methods
  During a three-year study,criteria of growth and puberty were evaluated in50 children with ALL (n: 25) &NHL (n: 25) who were 3 to 17 years old and were in remission period of disease and treated by chemotherapy (n: 25) or chemo-radiotherapy (n: 25). Less than 5th or more than 95th percentile values were considered as abnormal.
  Results
  Precocious puberty and delayed puberty weren’tfound in the patients. Sixpatients (12%) had a height less than 5th percentile. BMI in twopatients (4%) was above the 95th percentile. Weight in threepatients (6%) wasmore than 95th and in sixpatients (12%) wasless than 5th percentile. After eliminating the confounding factor of age, in compression for variables of weight, BMI and height,there was no statistically significant differencebetween two groups with different therapeutic regimen (P=0.161, P=0.576, p=0.656, respectively). But there was a significant difference in the case of height between the twogroups ofALL and NHL.(P=0.007)
  Conclusion
  Due to the importance of growthmonitoring (height, weight) and puberty in children and adolescents, more attention to the growth process is required in cases with ALL and NHL.
  Keywords: Radiotherapy, Chemotherapy, Acute lymphoblastic leukemia, Non-Hodgkin lymphoma, Puberty
 • Ra Hokmabadi *, M. Mahdinia, R. Zaree, M. Mirzaee, P. Kahsari Pages 173-182
  Background and Objectives
  Fire in residential buildings, commercial complexes,and small and large industries causeshuman, financial and environmental damages in differentcommunities every year. Fire risk assessment is an effective method to assessthe fire measures and equipment. Aim of present study is fire risk assessment by FRAME in a hospital complex.
  Material &
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study,Imam Ali Hospital of North Khorasan University of Medical Sciences was evaluated by FRAME method.Results were calculated using Excel software based on the formula method.
  Results
  In this study, eighteendepartments containing165 units of hospital wereevaluated. The highest levels of fire risk for buildings, people, and activities were in the operating room (0.31), operating room (3.18) and utilities sections (0.95), respectively. The lowest levels of fire risk were in the MRI (0.11), ICU (1.25) and warehouse sections (0.13), respectively. Fire risk for the building and activity in all parts were less than one, but the fire risk for people were higher than onein all parts of hospital.
  Conclusion
  The results showed that,although the safety level of buildings, people and activities were minimal, the highest risk and fire potential were in people. Therefore,it isnecessary that the authorities take the appropriate measures in this regard.
  Keywords: risk assessment, Fire risk, FRAME, Hospital safety
 • E. Charoghchian Khorasani, N. Peyman *, M. Sahebkar, M. Moghzi Pages 183-191
  Background& objectives¡:Health literacy is the ability of patients to read, understand, and act based on medical instructions. Diabetes mellitus type 2 is one of the most serious non-communicable diseases across the world.Therefore, the purpose of this study wasassessment of health literacy in patients with type2 diabetes referring to the health houses of Chenaran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional (descriptive-correlative)study health literacy of 162 patients with type2 diabetes who were referred to the health houses of Chenaran were measured by questionnaire test of adultfunctional health literacy(TOFHLA). Data were analyzed using Chi-square, t-student, and one-way ANOVA in the SPSS18.
  Results
  The mean age was 52.7±11.8 years.The mean health literacy score was 43/6±24/03. %68.5 of the cases had inadequate health literacy and %13 had adequate health literacy.There was a significant correlationbetween the health literacy level and income(p=0.033).There wasntany significant relationship between the health literacy and sex(p=0.349), educational level (p=0.417), and age (p=0.451).
  Conclusion
  This study indicated a low health literacy in patients with type 2 diabetes. Since low health literacy impedes perception of health information and medical instructions, therefore adopting effective strategies to promote this type of literacy seems to be necessary.
  Keywords: Health literacy, Type2 diabetes, health houses
 • J. Mehrabani *, T. Saeidiziabari, F. Mehrabani, A. Jorbonian Pages 193-202
  Background and Objectives
  Obesity and inflammatory markers such as amyloid A (SAA) and oxidized LDL (Ox-LDL) are the leading causes of cardiovascular diseases. Physical activity has a positive effect in reducing the risk factors of these diseases. The aim of present study was to investigate the role of one session endurance exercise on cycle ergometer on serum amyloid A and Ox-LDL in the obese and normal weight young men.
  Material and
  Methods
  Twenty two male students were participated and divided into two groups: normal weight (n=12; mean±SD of age 25.12±1.42 yrs, weight 69.91±2.75 kg and height 173.04±2.75 cm) and obese (n=10; age 26.45±1.39 yrs, weight 91.15±7.40 kg and height 173.6±3.6 cm). The exercise protocol involved one session pedaling exercise on cycle ergometer with the intensity of 65% of VO2max for 60 minutes. Blood samples were gathered before and after completion of the exercise protocol. SAA and Ox-LDL levels were measured by ELISA method.
  Results
  The U Man Whitney test showed that the Ox-LDL levels in obese group were higher than that in the normal weight group after exercise (P≤0.05). In obese group, levels of SAA were higher than that in the normal weight group after exercise (P≤0.05). Paired t test showed SAA levels in both groups were significantly increased in comparison with the pre-exercise (P≤0.05). In both groups, a significant correlation was found between SAA and BMI, and in the obese group between Ox-LDL and BMI (P≤0.05).
  Conclusions
  A single bout endurance exercise increased the levels of SAA and OX-LDL, and it seems that these changes affect higher body mass and exercise-induced acute inflammation.
  Keywords: obesity, endurance exercise, acute inflammatory response, amyloid A, oxidized LDL
 • Mm Hazavehei, M. Dogonchi *, Kh Ezati Rastegar, E. Gheysvandi, N. Salimi Pages 203-218
  Background and Objectives
  Cervical cancer is the second common cancer among women which is essential to prevent. This cancer can be prevented through Pap smear screening program. Appropriate educational programs can be designed and implemented to encourage women for participating in screening programs . This study aimed to compare the training methods and training-based educational intervention using theories and models of health education.
  Materials And Methods
  Electronic search using Farsi and English key words was performed in data bases such as Information Bank Country (Magiran), Scientific Information Database (SID), PubMed, Science direct, Web of Science, and Biomed central from the beginning of March 2015 until the end of April 2016.
  Results
  A total of seven study were performed using the health education theory and models and five studies were done without the use of theories and models of health education interventions.
  Conclusions
  Using multiple and different educational levels and also apply the models and theories of education and health promotion have effective influences on behavioral functions of individuals.
  Keywords: Screening, Pap smear, Cervical cancer, education, models, theories of health education
 • Ms Ardestani, Sh Niknami *, A. Hidarnia, E. Hajizadeh Pages 219-230
  Background and Objectives
  Regular physical activity as one of the main components of healthy life style is low in adolescent girls. Social Cognitive Theory (SCT) is one of the most effective conceptual frameworks to assess physical activity behavior. This study aimed to assess the validity and reliability of the SCT questionnaire in adolescent female student’s Physical Activity behavior in Tehran.
  Material and
  Methods
  The SCT questionnaire was assessed via content, face, construct validity, and reliability (stability and internal consistency). A cross-sectional study with confirmatory factor analyses (CFA) was done to assess construct validity among 400 adolescent female students in one of the educational districts in Tehran (2013). The samples were chosen with multi-stage sampling. Statistical analyses were done by SPSS16 and LISREL8.8 software (the maximum likelihood (ML) estimation to using matrix covariance).
  Results
  The results of CVI (0.94-1), CVR (0.97-1), and impact score (4.6-4.9) were acceptable for all scales. Six constructs of SCT (self-efficacy, self-efficacy to overcome impediments, self-regulation, outcome expectancy, friend and family support) were supported with the result of confirmatory approach. Fit indices showed that the measuring model of SCT had a suitable fit to data (X2=2065/96, df=930, p
  Conclusion
  SCT questionnaire was valid and reliable to assess the physical activity behavior in these adolescent female students. This scale can be used in exercise behavior study and designing educational program interventions in such group.
  Keywords: Physical activity, students, Reliability, Validity
 • S. Karbalivand, M. Golzarpour, H. Rafiey * Pages 231-241
  Back ground &
  Objective
  In recent approaches regarding mental health, the social life of a person, i.e. how a person lives socially, is known as an inseparable component of mental health. While most of mental health assessment instruments just deal with individual aspects such as mood and anxiety and on the other hand, the instruments which have been constructed to assess social health frequently disregard the other aspects of mental health. Our object was to build a single instrument to assess these two important aspects of mental health(psychosocial health).
  Materials And Methods
  It’s a cross-sectional, descriptive study on 382 students in universities of Tehran province. The participants were entered via stratified random sampling. A demographic checklist, Keyes Social Wellbeing scale (for social aspect of mental health), and SCL-25 (for individual aspect of mental health) were usedto collect data,. Then questions of both scales were placed on exploratory factor analysis and factor structure of this compound psycho-social wellbeing questionnaire was determined.
  Results
  The results of exploratory factor analysis with Oblimin rotation showed that the psychosocial wellbeing construct has consisted of sixfactors that altogether explained 61% of its variance. Cronbach α coefficient of 0.938 also approved the reliability of the construct with 30 items.
  Conclusion
  Psychosocial Wellbeing questionnaire with sixfactors and 30 items is a reliable and valid scale toassess both of individual and social aspects of mental health.
  Keywords: social health, mental health, PsychoSocial Wellbeing, Exploratory factor analysis
 • J. Aliabadi, S. Khamesi, H. Ghorbanpour, B. Rahimi Esboei * Pages 243-252
  Background and Objectives
  Toxoplasmosis is a disease parasite which can infect human and animals. Infection in human is usually asymptomatic. The infection may be serious if is transmitted to the fetus during pregnancy. The present study aimed to determine prevalence and factors associated with T. gondii infection in northern Khorasan, Iran.
  Materials And Methods
  The cross–sectional study 1302 Serum samples were collected from different cities of Northern Khorasan Province and tested for IgG, IgM and IgA antibodies against T. gondii using ELISA method. Overall, 1302 pregnant women during first trimester were recruited. The mean age was from 16 to 46 years of olds and data were analyzed using the SPSS version 22.
  Results
  From 1302 examined samples, 690, 40 and 57 samples were positive for IgG, IgM and IgA, respectively. In current work, there was not any significant difference between Toxoplasmosis and education level and use of row vegetables. But the differences between contact to cat and use of row meat and prevalences of toxoplasma gondii are significant.
  Conclusion
  The probability of T.gondii IgM and IgA contamination should seriously be considered during Pregnancy. Testing pregnant women for Toxoplasma gondii is suggested to be done routinely during pregnancy; especially in trimester.
  Keywords: Seroprevalence, Toxoplasma gondii, Pregnant women, Northern Khorasan Province
 • M. Kermani *, M. Dolati, M. Langarizadeh, R. Shekarian, S.N. Asadzadeh Pages 253-262
  Background and Objectives
  Continuous monitoring of air quality to determine the sources of emissions of pollutants is one of the basic strategies for controlling air pollution.The main purpose of present study wasexamination and evaluation of air quality during 2014 in Bojnurd.
  Material &
  Methods
  In the present study,air quality index (AQI) was calculated based on the four criteria pollutants levels (PM10, SO2, NO2 and CO) through linear interpolation.Air quality standards for each pollutant were categorized as good, moderate, unhealthy for sensitive groups, unhealthy, and very unhealthy based on national air quality standards.
  Results
  The results showed that theAQI was higher than the standard of Iran's Environmental Protection Organizationin 149 days of 2014. Particulate matter was also determined as a responsible pollutant.
  Conclusion
  Results showed that the air quality of Bojnurdwas undesirable during half of the year and it was in the very serious situation with regarding to public health, especially for the sensitive groups.
  Keywords: Health, air pollution, air quality index (AQI), particulate matter
 • F. Soofi Zamiri, Mr Hajinezhad *, A. Samzadeh-Kermani, M. Jahantigh, Sh Ahmadpour Pages 263-270
  Background and Objectives
  The purpose of this study was to compare the effect of Zinc oxide nanoparticles and Zinc oxide nanocomposites on serum lipid peroxidation in rats.
  Materials And Methods
  Fifty-sixadult male wistar rats were divided into 8 groups (7 rats in each group: one control group and six treatment group).Rats in treatment group received intraperitoneal injections of ZnO nanoparticles (10, 20 and 40 mmol/ml) and ZnO nanocomposites (10, 20 and 40 mmol/ml) for 28 days.Control rats received distilled water for 28 days. Serum lipid peroxidatin was assayed and compared with one-way ANOVA and tukey statistical analysis. Statistical significance was set at P
  Results
  Intraperitoneal injection of ZnO nanoparticles at 20 and 40 mmol/ml significantly decreased serum lipid peroxidatin in comparisonwith the control group (P
  Conclusion
  ZnO nanoparticles aremore effective in reduction of lipid peroxidation in comparison with the ZnO nanocomposites.
  Keywords: ZnO nanoparticles, ZnO nanocomposites, lipid peroxidation, Rat
 • A. Nesayan, M. Joneidi, R. Asadi Gandomani *, M. Amiri Pages 271-278
  Background And Objective
  Vitiligo is an acquired depigmenting skin disorder. The aim of this study was to compare mental disorder and general health in individuals with and without vitiligo in the Kashmar.
  Materials And Methods
  The study population in this cross sectional study included all patients who were referred to Abolfazl Fazl hospitals and doctor Sharghi’s center of skin. Seventy out of 808 cases had vitiligo. These patients were selected through available sampling. Seventy normal individuals were also selected to compare the mental health and general health. Then SCL_90 and GHQ questionnaires were completed by the cases with and without vitiligo.
  Results
  Results showed that there was a significant difference between individuals with vitiligo and normal cases in mental disorders (p
  Conclusion
  According to the findings of present study, it can be said that the vitiligo has effects on mental health and general health. Therefore, it is essential that the professionals who are involved in the treatment of such patients also pay attention to the psychological problems.
  Keywords: Mental disorder, General health, Vitiligo
 • N. Zanjari, M. Sharifian Sani *, M. Hosseini Chavoshi, H. Rafiey, F. Mohammadi Shahboulaghi Pages 279-290
  Background And Objectives
  The aim of present study is comparing the lay (older adults) and experts’ viewpoints about dimensions of successful ageing. Despite the Great literature body of successful ageing, there is not enough subjective approach in conceptualization and measurementof successful ageing based on older adults’ viewpoints.
  Material and
  Methods
  Firstly, sixty elders were interviewed in Tehran using the mixed methods’ research. The interviews were analyzed with directed content analysis method. Then, the qualitative data were quantized with data transformation technique. Twelve experts were asked to rate categories and sub-categories which were extracted from the qualitative phase. Finally, viewpoints of two groups were comparedon successful ageing’ dimensions.
  Results
  The results of the qualitative interviews showed a successful ageing concept consisted of 16 sub-categories and six main categories including psychological well-being, social well-being, physical health, financial security, spirituality and transcendent, elder-friendly environmental, and social context. The results indicated differences between lay and expert’s prioritizing of the dimensions of successful ageing. Experts rate “good physical health” and “life satisfaction” as the most important sub-categories. While the participants mentioned “individual positive characteristic” and “social support” as the two top priorities of the successful ageing sub-categories. Individual positive characteristicand religiosity among experts and absence of negative stereotypes of ageing and living in the elder-friendly environment among older adults were the least important sub-categories.
  Conclusion
  According to the differences between academic and lay viewpoint on dimensions of successful ageing, it is necessary to include elderly viewpoints in the measurementand intervention programs of successful ageing.
  Keywords: Successful ageing, Psychological well-being, Social well-being, Mixed method