فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (تابستان 1382)
 • تاریخ انتشار: 1385/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمدحسین بیات صفحات 1-29
  در این مقاله در ارتباط با عنوان مقاله در سه بخش سخن گفته آمده است :الف) بیان معنی و مفهوم فرهنگ وانوع آن
  ب ) بیان مقصود از تاثیر متقابل این دوفرهنگ
  ج ) اشارت به نمونه هایی از تاثیر متقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی
  بخش نخست ، در هشت بند مباحث مطروحه بررسی شده است که با
  عناوین زیرین آمده اند:ا.معنی واژه فرهنگ با ذکر شواهد مستند
  2 . معادلهای واژه «فرهنگ« در زبانهای معروف بیگانه که آن زبانها به فارسی نزدیکترند
  3 . تعاریف اصطلاحی فرهنگ ه و انتخاب تعریف تایلر محقق انگلیسی که نسبتا این تعریف جامع و مانع است .
  4 .ویژکیهای فرهنگ در این بند سه ویژکی برای فرهنک بیان شده :الف ) فرهنگ عام ولی خاص است .
  ب) فرهنک متغیر ولی ثابت است .
  ج ) فرهنک اجباری ولی اختیاری است
  5 .انوع فرهنگ در این بند ، نخست فرق فرهنگ و خرده فرهنگ گفته
  امده، انگاه فرهنگهای گونه گون به طورخلاصه بیان شده است .
  6 فرهنک ایرانی این بند در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است :الف ) فرهنک ایرانیان پیش از تاریخ تا زمان مادها وهخامنشیان
  ب ) فرهنگ ایرانیان از زمان هخامنشیان تا ساسانیان اوان ظهور اسلام
  7 .فرهنک و تمدن اعراب پیش از اسلام
  8 فرهنک اسلامی در این بند قران مجید واحادیث صرپشمه فرهنگ
  اسلامی معرفی شده است .
  امابخش دوم یعنی بیان معنی و مقصود از تاثیر متقابل دراین بخش نویسنده نخست معنی تاثیر و تاثررا متذکر گردیده، آنگاه به اثبات رسانده
  که فرهنگ اسلامی به معنی حقیقی کلمه در فرهنگ ایرانی تایر گذاشته و
  ان را غنی نموده است. لیکن مقصود از تاثیر فرهنگ ایرانی در فرهنگ
  اسلامی ، غنی کردن مفاهیم والای قرآنی نیست چه فرهنگ قرآن از خداوند غنی بالذات است و نیاز به چیزی ندارد . بلکه مقصود ترویج اسلام به دست ایرانیان و خدمات اینان به فرهنگ قرآن است .
  اما بخش سوم مقاله یعنی بیان نمونه هایی از تاثیرات متقابل فرهنگهای اسلامی و ایرانی . این بخش نیز چونان بخش نخست این جسارت بسیار دامنه دار است . نویسند 0 با مراعات اختصار این بخش را در چند بند بیان داشته است
  الف ( تاثیر فرهنگ اسلامی در فرهنگ ایرانی_ این بند در دو بخشی مورد برسی واقع شده
  ا. تاثیر فرهنگ اسلامی به فرهنگ ایرانی پیشتر از فتح ایران در این
  بخش نویسنده به اثبات رسانده که بسیاری از ایرانیان ا زسال ششم هجری تحت تاثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفتند و ایمان آوردند .
  2 .تاثیر فرهنگ اسلامی در فرهنگ ایرانی بعد از فتح ایران_ در این بخش نخست از علل سقوط شاهان ساسانی سخن به میان آمده وسرانجام دو علت اساسی برای این شکست ذکر گردیده است: یکی ناخشنودی ایرانیان از حاکمان ایران آن زمان و موبدان زرتثتیان . دو دیگر جاذبه وصف ناشدنی فرهنگ اسلامی برا ی ایرانی .
  ب ( تاثیر فرهنگ ایرانی در فرهنگ اسلامی ، این بند نیز در دو بخش بیان گردیده است :ا.تاثیر فرهنگ سیاسی ایرانی درنحوه حکومت و تدبیر مملکت
  حاکمان اعراب مسلمان .
  در این بخش نویسنده با استناد به مآخذ ومنابع معتبر مطلب را به جایی کشانده که درزمان اوج قدرت حاکمان عرب ، تمام مناصب مهم حکومتی از وزارت تا فرمانداری و استانداری به دست ایرانیان اداره می شد و اعراب خود را در برابر فرهنگ ایرانی حقیر می دیدند . بدین جهت در زمان عباسیان همه اعراب از مناصب حکومتی بر کنارشدند و ایرانیان دویت سال تمام بر اکثر بلاد اسلام حکومت راندند .
  2 .تاثیر فرهنگ علمی ایرانی دراین بخش نویسنده مقصود از این
  تائیر را ، خدمات علمی ایرانی در ترویج فرهنگ اسلامی دانسته ونمونه های فراوانی در اثبات مطلب ذکر نموده است .
  کلیدواژگان: فرهنگ، ایرانیان باستان، اسلام، قرآن، تاثیرات متقابل
 • منوچهر دانش پژوه صفحات 30-46
  درسروده های شاعران کهن فارسی زبان، نوعی شعر که آن را ملمعات نام نهاده اند دیده می شود که مصرع یا بیتی به زبان عربی و مصراع یا بیتی دیگر به فارسی است . این نوع شعر مانند دیگر انواع شعر فارسی ،
  سابقه
  یی دیرین دارد که نخستین نمونه آن را از شهید بلخی شاعر قرن چهارم هجری نقل کرده اند و پس از او در دیوان های شاعران بزرگی مانند :سنائی ، نظامی ، سعدی ، مولوی ، حافظ و ملمع دیده می شود که درمیان آن بزرگان ، سعدی و حافظ به سرودن ملمعات پسندیده شهرتی بسزادارند .
  نوع دیگر شعر که ظاهرا واضع آن سعدی است 0 ،مثلثات نام دارد که در واقع مکمل «ملمعات ،است چون ملمعات شعری دوزبانه و مثلثات سه زبانه است که در هر قطعه شعر به ترتیب یک بیت فارسی و یک بیت عربی و یک بیت به لهجه شیرازی قدیم( لهجه ی مردم ثیراز در عصر سعدی) است .
  کلیدواژه ها
  انوع قالب های شعرفارسی دری _ عروض عروض شعر فارسی _. تفنن در شعر دو زبانه و سه زبانه شاعران ذواللسانین_ صنعت درج- تعدد قالب در شعر فارسی . اهمیت قالب در شعر فارسی~ نصاب الصبیان _ اقتبای ر کثرت لغات عربی در قافیه قصاید مامع ترکی و انگلیسی...
 • مهدی دشتی صفحات 47-69
  بیش از 1200 سال از ظهور و پیدائی تصوف و عرفان و ادبیات آن گذرد . در این مدت ، سوالی که همیثه مطرح بوده و در این مقاله نیز نویسنده در جست و جوی پاسخ آنست اینکه ، آیا این مقوله آسمانی است، نورانی، ربانی، وحیانی و در یک جمله حقیقی و ماندگار است یا آنکه برای دستیابی به پاسخ این سوال ابتدا نظر بزرگان اهل عرفان بعد علما، اهل سنت و تشیع و سرانجام محققان معاصر طرح و مورد ارزیابی واقع شده ، آنگاه نویسنده بر اساس تعریفی که املا از جانب لوئی ماسینیون ابراز شده و توسط پل نویا باثبات رسیده است ، بحث را به سامان رساند نتیجه می گیرد که تصوف و ادبیات عرفانی در تحلیل نهاثی ، زمینی و حاصل تاویل گزاره های دینی با زبانی هنری و در حقیقث نوعی پلورالیزم معرفتی است .
  کلیدواژگان: تصوف عرفان، ادبیات عرفانی، تاویل، تاویل هنری، یلورالیزم معرفتی
 • عباسعلی وفایی صفحات 70-83
  بزرگان ادب پارسی پیروان بسیاری داشته اندکه در سبک و مضمون شعری مورد توجه متاخرین بوده اند نظامی گنجوی از بزرگان شعر فارسی است که خمسه پر آوازه اش مقلدان بسیاری را برانگیخته است که حتی نام آثار خویش را با نام خسه نظامی انطباق داده اند. سلمان ساوجی نیز از جمله شاگرانی است که در دو اثر داستانی خود به نام «فراق نامه » و «جمشید و خورشید » از نظامی تقلید نموده است. این مقاله کوشش داردکه تاثیرات محتوای نظامی بر سلمان ساوجی در فراق نامه را مشخص نماید و مضامین مشترک را بکاود.
  کلیدواژگان: لیلی و مجنون
 • بهروز بامدادی صفحات 84-102
  یکی از تقسیمات سبک ادبی بر اساس محدوده جغرافیایی امست مثل: سبک خراسانی و سبک عراقی.چنین تقسیم بندی هایی به دلیل وسعت مکان - و گاهی زمان نیز - خود بر سبک های کوچکتری دلالت دارندکه باید معرفی بشوند. در سبک عراقی،عده ای از شعرای صاحب سبک ، دگرگونی و مبدعی در سرزمین اران سبک شعری خاصی را پدید آوردندکه به نام سرزمین شان سبک آذربایجانی نامیده شد ولی معمولا در تحقیقات ادبی این سبک را جزو سبک عراقی به شمارمی آورن. پدید آورنده اصلی این سبک ابوالعلا،گنجوی بودکه ویژگی های شعری اش در همان اندک مایه آثارش هویدا است و بعد از وی دو شاگردش خاقانی و فلکی و همچنیئ شاگرد خاقانی یعنی مجیرالدین بیلقانی در حوزه شروان و نظامی گنجوی در حوزه گنجه، رونق و اعتباری خاص به سبک ابوالعلاد دارد. بعلاوه بر این شعرا، می توان به قوامی گنجوی ، محزالاین شروانی ، سید ذوالفقار شروانی نیزاشاره کردکه در این سبک شعری آثاری آفریده اند. ظامی مکتب ناصی در داستان سرایی ایجادکردکه در قرون بعد از وی نیز مورد تقلید شعرای ایران ، پارسی گویان هندوستان و ترکی سرایان آسیای صغیر و عثمانی و آذربا یجانی ترارگرفت . اسامی سبک وی ، ساختن ترکیب های جدید زبانی ، توصیف و تصویرگری دقیق از طبیعت ، روز و شب ، آتش، چهره و اندام انسانها است خاقانی نیز در زمینه قصیده و غزل نوآوری های بسیار جالب توجهی انجام داده است که اهم آنها عبارتند از : ا یجاد ترکیب های جدید ، پای بندی به تصویر گرا یی ، و صنعت ها ی ادبی چند پهلو مثل، ا یهام ،کنا یه ، استعاره استخدام . وی در قافیه و رد یف هم نوآوری ها یی انجام داده که التزام به رد یف به ویژه رد یف های گستردد و وسیع فعلی و جمله است . موضوعات شعری ا ین شعرا ، بیشتر به مدح ، توصیف ، داستان سرا یی، موضوعات دینی و هجو و ذم اختصاص یافت.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، سبک آذربایجانی
 • احمد رضی صفحات 101-120
  از میان دیوان های شعر فارسی، دیوان حافظ در ایجاد ارتباط با خوانندگان مختلف، با امحتقادات متفاوت وعواطف گوناگون، جایگاه ممتازی دارد. این که عوام وخواص،کم سواد و پرسواد، با اندیشه های متنو ع وگاه متضاد، غزل های حافظ رامی خوانند وهرکدام از آنان، به فراخورفهم وعواطف خود، از آن بهره می برند؟ نشانه آن است که اشعار حافظ استعداد تاویل پذیری و قابلیت انطباق با افکار ومحقاید مختلف را دارد ودیوان اورا می توان اززوایای گوناگون مورد مطالعه قرارداد و از دیدگاه اندیشه های ظریف عرفانی، یا تاملات عمییق فلسفی، یا احساسات تغزلی یا مسائل اجتمامحی یا مدح های رجال سیاسی یا از دیدگاه اخلاقیات و حکمت عملی تفسیر و تاویل کرد. در این میان، تاملات و اندیشه های محرفانی در دیوان حافظ جایگاه خاصی دارند و طبقات مختلف عارفان، درگذشته گرایش ویژه ای به اشعار حافظ داشته اند و آنها را براساس اندیشه های خود تغیر و تاویل کرده اند. موضوع این مقاله بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عرفان حافظ و نسبت عرفان او با سایر جنبه های شخصیتی اش و همچنین بررسی امکان یا عدم امکان تفسیر و تاویل عرفانی دیوان حافظ ونشان دادن میزان تاویل پذیری غزل های حافظ از بعد عرفانی است.
  کلیدواژگان: عرفان، تاوبل، تغسیر، حافظ، شامحر، عارف
 • احمد گلی صفحات 121-133
  غزل یکی از قالبهای روان شعر فارسی است وکمتر شاعری را می توان در تاریخ ادبیات یافت که غزل نسروده باشد قالب غزل بعد از استقلال و جدا شدن از پیکره قصیده و تحول شگرفی که در قرن ششم توسط شاعران این دوره در آن ایجاد شد، در طریق تکامل خود سه شیوه و مسیر مبرز داشته
  1 _ شیو: غزل سنایی غزنوی به توسط غزلیات عرفانی و شورانگیز مولوی به کمال رسیده است .
  2 .طرز غزل انوری که مبشر غزلیات دلنشین و زیبای سعدی است.
  3.سبک غزل خاقانی که زمینه ساز غزلیات رندانه حافظ است.
  براسامی شواهد مومجود حافظ پس از سعدی بیش از هر شاعر دیگری به سبک و شیوه سخنوری خاقانی عنایت داشته است در این مقاله غزل خاقانی به مطلع «ای صبحدم ببین به کجا می فرستمت _نزدیک آفتاب وفا می فرستمت »که حافظ ان را با مطلع ای هدهد صبا به سبا می فرستمت _بنگر که ازکجا به کجا می فرستمت » استقبال کرده است، از حیث زبانی، لغوی، نحوی، ادبی و فکری بررسی و تبیین شده است.
  در این بررسی دیوان 2 جلدی خاقانی ویراسته دکترکزازی و دیوان حافظ تصحیح علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی مورد استفاده قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: سبک شناسی، حافظ، خاقانی
 • علی حیدری صفحات 134-154
  بی تردید یکی از سرچثمه های زلال مولانا در بیان حکایات مثنوی معنوی، مثنوی های عطار است، به حدی که ازمجموح 790 حکایت در شش دفتر مثنوی 42 حکایت درمثنویهای عطار (مصیبت نامه، الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه) آمده است، که بیانگر توجه مولانا به آثار عطاراست. ظاهرا مولوی مثنوی را به خواهثی حسام الدین چپلی و به تقلید از حدیقه نوشته است هرچند مولوی برای سنائی ارزش فوق العاده ای قائل بوده است و چندیئ بیت از حدیقه یا از دیوان سنایی را درمثنوی ذکر کرده و گاهی نیز آن ابیات راشرح و تفیر کرده است از جمله :ا-به هر چه ازراه وامانی چه کفر آن حرف وچه ایمان
  به هرچ ازدومت دور افتی چه زشت آن نقثی و چه زیبا
  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی عطار
 • محمد صدقی صفحات 155-173
  حج در لفت به معنی قصد است، سپس استعمال آن به معنی: قصدزیارت خانه ی خدا برای انجام دادن مناسک حج، مخصوص گردید به همین علت است که حجاج در آئار و اخبار مذهبی مهمانان خداه نامیده شده اند. از دیدگاه عرفانی، حج رفتن به کوی یار برای دیدن روی یار است و زیارت خانه، وسیله است برای مشاهده صاحب خانه، و اگر چنین نباشد«حج 5 ، جز زحمت و خانه، جز سنگ و گل، چیز دیگر نیست. پس موسم حج برای عارف، بهار گل و بلبل و شب قد ر وصال عاشق به معشرق است، لذا آرزوی چنین وصالی، وصالی که مقصد نهایی عارف است، در اشعار فارسی با سوز دل خاص آمده است. بنابر این دیدگاه زائر خانه خدا باید از قشرو پوست و ظاهر اعمال حج به لبت و مغز و باطن اعمال برسد یعنی خانه را وسیله قرار دهد و به صاحب خانه نایل آید.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، حج عرفان
 • کرمعلی قدمیاری صفحات 174-189
  در این مقاله به شیوه بهره 0 جستن حافظ از شب قدر پرداخته شده، چه وی بهره هنری یا اندیشه ورزانه از این بن مایه ادبی برده است. نگارنده بر آن است که ذهن خوانندگان گرامی را به این نکته مهم معطوف دارد که شب قدر از دیدگا. حافظ، حال است نه قال. شب قدر قابلیت سالک است نه فاعلیت ممالک، شب قدر رامی دهند و کسب کردنی نیست. همچنین در این جستار وجه تسمیه شب قدر و شان نزول سوره قدر، زمان شب قدر از دیدگاه روایآت و مخفی بودن آن، شب قدر از دیدگاه حافظ و دیگر عرفا، بررسی ابیات حافظ درباره شب قدر و قول دیگر شعرا درباره این شب آورده شده است. نگارنده در این مقاله گذشته از از دیوان حافظ از منابع محرفانی معتبر دیگری چون شرح شطحیات روزبهان بقلی ، اصطلاحات الصوفیه فخراللاین عراقی، تفسیر حدائق الحقائق معیئ الدین هروی ، ثرح گلشن راز لاهیجی، تفسیر نمونه ، تفسیر کشف الاسرار و دیوان اشعار دیگر شعرای عارف بهره جسته است.
  کلیدواژگان: شب شب روشن، شب دیجور، شبانگه، شب معراج، شب هجر، شب یلدا، شب غفلت، شب قرب و کرامت
 • سید محمد حسینی صفحات 190-216
  نابسامانیهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که در سال های پایانی فرمانروایی خسروان ساسانی بر ایران روی آورد. بود، به جایی رسید که این حکومت بسیار نیرومند را بزانو درآورد . خسرو پرویز با همه لغزشها و عیبهایی که داشت ، پادشامی نیروهند بود. او در روزگار پادشاهی خویش که روزگاری بلند بود ( 627 - 590 م) . توانست از بسیاری آزمندیهاو جاه طلبیهای بزرگان و سردمداران کشور جلوگیری کند ولی لشکر کشیهاو پیکارهای پی درپی او و شکستهای سالهای پایانی این جنگهای ، گرفتاریهای اقتصادی ، سیاسی ، نظامی کمر شکنی برای این کشور به بار آورد . پس ازمرگ خسرو پرویز 6281 م ( ، به نوشته کریستن سن معقق و خاورشناسی دانمارکی ، ناآرامیها و آزمندیهای گسترذه ای سرزمین ایران را فراگرفت و سبب ناتوانی دودمان ساسانیان گشت و فرست مناسبی برای دشمنان و آزمندان دستیابی به این کثور پهناور ، فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ایرانیان، کشورداری
 • علی فقیهی صفحات 217-226
  قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اکرم ما است این معجزه از ابعاد مختلف می باشد : از نظر معانی و مفاهیم ارزشمندی که درک آن برای مغزهای بثری مثکل است و نیز از نظر پرده برداشتن از اسراراین عالم ، که پس از قرنها ، کشفیات جدید آن را آشکار کرده است ، و از همه مهمتر فصاحت و بلاغت آنست که همه عربها را با وجود پیشرفت شگفتی که دراین فن داشتند حیرت زده کرد. در این مقاله از یکی از سوره های قرآن یعنی «علق که با وجود کوتاهی ، مملو از مسائل بلاغی و نکات ادبی است سخن می رود.
  کلیدواژگان: علم البلاغه، علق
|
 • Mohamadhosein Bayat Pages 1-29
  The goal of the present paper is to define the term culture and describe its types. Attempts will also be made to indicate what is meant by interaction of two cultures . To do this, instances of interaction between Islamic and Iranian cultures will be presented... .
 • Manoochehr Daneshpajuh Pages 30-46
  Molamma , a type of Persian poetry, which consists of one Persian line followed by an Arabic one, is found in the works of traditional Persian poets. Literature indicates that Shahid-e Balkhi , a 'fth century (HQ) Persian poet, was the first one to compose such type of poetries. Another type of Persian poetry, a sub-division of Molarnma known as Mothallath , is in fact a trilingual poetry, which consits of one Persian line, one Arabic line, followed by a line in Shirazi dialect.
 • Mehdi Dashti Pages 47-69
  About years before sufism, mysticism and its literature were iorn.But in this period a basic question was important and essential hat is this affair heavenJy, luminous ,divine and on the whole true and ibiding or , human , territorial and in other words unstable? or achieving the answer of this question we will notice the ideas of great learned men of mysticism, shia and sunnite .And also study of ideas of contemporary researchers. Then author will put forward a viewpoint on the basis of definition that was proved scientifically by L .Masinion and his student P .Noya . The result is that suficism and mysticism litreture is human and the paraphrase of religious statements with an art language and in fact, a kind of epistemological religious pluralism.
 • Abasali Vafaei Pages 70-83
  Great Literary men of Persian Literature have had a large number of followers , whose poetic style and manner has always been highly valued Their by successors. ' Nizmi Ganjavi is the great Persian Poet, whose famous Khamse has had a large number of imitators . They have even used parallel names for their works.
 • Behruz Bamdadi Pages 84-102
  Categorization of literary styles on geographical basis is a form employed by Iranian stylists; like Khorasani or Iraki styles. Due to the geographical as well as temporal scopes, such categorizations themselves were subdivided to smaller categories, which should be introduced. Some of the well-known poets in Iraki style innovated a new style in Iran which is known as the Azarbayjani style. However, this style is taken as a form of the lraki style. The pioneer of this style was Abuala-ye Ganjavi whose literary characteristics a.re manifested in his works. Two of his students namely Khaghani and Falaki as well as one of Khaghani s students, Mojireddin-e Beylaghani, in Shervan, and Nezami-ye Ganjavi, in Ganje, flourished the style. In addition to these poets, Ghavami-ye Ganjavi, Ezzeddin-e Shervani, Seyyed Zolfaghar-e Shervani created works in this style. The objective of this paper is to introduce the main features of this style as well as the differences existing between this style and the others.
 • Ahmad Razi Pages 101-120
  The form and content of the poetry of Hafiz is such that it is understood by every addressee, whether educated or layman based on their world views. This characteristic make different interpretations possible. These varied interpretations can be mystical, philosophical, social, and so on. It is the objective of this paper to describe the different mystical approaches Hafiz had in his poetry; the paper will also attempt to compare these approaches with his other personal dimensions. Attempts will also be made to determine whether or not it is possible to interpret his poetry from the viewpoint of mysticism.
 • Ahmad Goli Pages 121-133
  This paper attempts to study one of the Khaghani s Ghazals and compare it to a Ghazal composed by Hafiz who seems to have followed Khaghani in both form and content. The present paper is based on the formal, lexical, and syntactic studies as well as a description of Hafiz and Khaghani s worldviews
 • Ali Haidari Pages 134-154
  Recognition of the original sources of stories and allegories , with which poets describe their own thoughts. The purpose of this paper is to investigate into the sources of Mathnavi stories and the works of Attar. To do this , attempts have been made to irnploy statistical method, supported by examples, which also indicate the influence of Attar on Mowlavi.
 • Mohamad Sedghi Pages 155-173
  Hadj literally means intention . It has practically come to mean to intend to pay pilgrimage to Kaa ba in order to observe pilgrimage ceremonies. For this reason, in religious works and reports pilgrims are referred to as guests of the Almighty . From the viewpoint of mysticism, pilgrimage is paid to receive a foretaste of the divine loved one . Accordingly, this ceremony is an excuse to get closer to the owner of the Kaa ba. If not so, the whole ceremony will prove but futile. Consequently, the Hadj ceremony for the mystic is as splendid as spring, blosseming flowers, singing birds and so on. Hence, attainment of such ultimate objective is treasured eagerly.
 • Kadamali Ghadamyari Pages 174-189
  The present paper deals with the way Hafiz makes use of the term "Shab-e Qhadr in his poetry. The author is intended to draw the intention of the readership to this significant point, that "Qadr" from the viewpoint of Hafiz is "HJ" and not" Qhl". The Paper is intended to describe the etymological background of this term, together with the importance of its descendence . To do this , other valid mystic sources such as "Sharh-e Shathiyyt-e Ruzbehn" and "Estelht-e Sufiyye "have been used.
 • Mohamad Hoseini Pages 190-216
  The influence of the aspects of Iranian civilisation and culture in the Sassanides era on the civilisation and culture of Islamic governments, is an undeniable fact. However, this influence is strongly manifested in the six hundred-year old reign of Abbassides. The present paper is intended to deal with cultural interactions, as well as policies , ruling systems and customs of the Abbassides royal court.
 • Ali Faghihi Pages 217-226
  The holy Quran, is our prophet s miracle which will gloriously remain for as long as man exists. This divine text is a multidimentional one covering such aspects as the mystery of this world . Above all . it is the incredible rhetorics wich has stunned Arabs dispite their great achivements in rhetorics. The present paper is intended to discuss" Alaq one of the suras of the holy Quran , which though very short, is depleted with rhetorical issues.