فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 83، بهار 1396)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 83، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد میرکمالی، جواد پورکریمی، محمدرضا کرمی* صفحات 1-25
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و سکوت سازمانی کارکنان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (618 مرد و 801 زن) نفر اعلام شد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بود. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه رهبری اخلاقی (محقق ساخته)، سکوت سازمانی (محقق ساخته) و عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن،1993) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده و پایایی پرسشنامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ (رهبری اخلاقی 92/0، سکوت سازمانی 79/0 و عدالت سازمانی 93/0) ارزیابی شد. داده ها با آزمونهای کولموگروف - اسمیرنف، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین رهبری اخلاقی مدیران و سکوت سازمانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (56/0- r= و 01/0P≤)، بین رهبری اخلاقی مدیران و عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (73/0r= و 01/0P≤)، بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (51/0- r= و 01/0P≤) و عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، سکوت سازمانی، عدالت سازمانی، کارکنان دانشگاه
 • مرضیه جلالی، احمد صادقی * صفحات 27-47
  دانشجویان تازه وارد در بدو ورود به دانشگاه همزمان که فرصتهای جدید‏ی پیش‏رویشان قرار می‏ گیرد، با مشکلات و عوامل تنش ‏زای بسیاری برخورد می ‏کنند که در بسیاری از موارد دانشجویان قادر به مدیریت وضعیت جدید خود نیستند و این امر مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد می‏ کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه گذار مدرسه به دانشگاه بر میزان انطباق‏ پذیری و بهزیستی‏ تحصیلی دانشجویان تازه وارد دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش ‏آزمون و پس‏ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری 1434 نفر از دانشجویان تازه وارد در مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان بودند. روش نمونه گیری به صورت داوطلبانه با جایگزینی تصادفی بود و از بین دانشجویان متقاضی شرکت در برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه تعداد 32 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش طی هشت جلسه به صورت گروهی تحت آموزشهای برنامه گذار مدرسه به دانشگاه قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع ‏آوری داده ها از پرسشنامه انطباق‏ پذیری مسیر شغلی (CAA) و بهزیستی‏ تحصیلی استفاده شد. پس از مداخله میانگین نمرات بهزیستی ‏تحصیلی (001/0>p) و انطباق ‏پذیری مسیر شغلی (001/0>p) گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار افزایش یافته بود. نتایج نشان داد آموزش برنامه گذار مدرسه به دانشگاه در افزایش میزان انطباق پذیری مسیر شغلی و بهزیستی‏ تحصیلی دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: برنامه گذار مدرسه به دانشگاه، انطباق پذیری، بهزیستی تحصیلی، دانشجویان تازه وارد، اصفهان، ایران
 • فاطمه حمیدی فر *، کمارالزمان یوسف، منصوره ابراهیمی صفحات 49-71
  امروزه، توجه روزافزون به موضوع بین المللی سازی موسسات آموزش عالی ذهن رهبران و حاکمان کشورها را مشغول کرده است. در این خصوص، بین المللی سازی آموزش عالی و مدیریت موثر آن فرایندی برای پاسخگویی به چالش های بر آمده از جهانی شدن است. هدف این پژوهش معرفی مختصر مفهومبین المللی سازی و جهانی شدن آموزش عالی و وجوه تمایز آنها و همچنین بررسی رهبری و مدیریت موثر برای بین المللی سازی در عرصه آموزش عالی و وجوه متمایز آن بود. علاوه بر این، وضعیت رهبری و مدیریت بین المللی سازی آموزش عالی ایران نیز شناسایی شد. برای دستیابی به اهداف این پژوهش از روش کیفی از طریق بررسی پایگاه های علمی اینترنتی، منابع اطلاعاتی، گزارشها و مصاحبه های نیمه ساختاری با دست اندرکاران اجرایی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعاریف بین المللی سازی و جهانی شدن در آموز ش عالی وجه متمایز روشنی وجود دارد و برای رسیدن به سطح مطلوب بین المللی سازی آموزش عالی چهار حیطه اصلی باید مدیریت و رهبری شوند که شامل مطالعه تحلیلی محیط، توسعه برنامه راهبردی منسجم و هدفدار، پیاده سازی و سازماندهی زیرساختها و رصد و ارزیابی پیوسته و موثر. در کشور ایران به نظر می رسد با تکیه بر رهبری و مدیریت موثر، برنامه ریزی استراتژیک و اجرای فعالیتهای مستمر و مرتبط با برنامه، آینده بین المللی شدن آموزش عالی به طور بالقوه امیدوار کننده است.
  کلیدواژگان: بین المللی سازی، جهانی شدن، آموزش عالی، رهبری و مدیریت
 • زهرا غفاریان سخن ور *، رضوان حسینقلی زاده، محسن نوغانی دخت بهمنی صفحات 73-93
  هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل جریانهای دانشی در شبکه دانش سازمانی دانشگاه بود. برای توصیف ساختار و موقعیت کنشگران در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. حجم نمونه در این مرحله 147 نفر از کارکنان سه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهش و فناوری و طرح و برنامه بودند. در این مرحله موقعیت کنشگران بر اساس شاخصهای مرکزیت در شبکه به دست آمد و کنشگران محوری در شبکه شناسایی شدند. در ادامه به منظور بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده جریان دانش در این شبکه مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از کنشگران محوری در شبکه برگزار شد. بر اساس یافته های پژوهش گراف آرایش رابطه ای کنشگران ترسیم شد و موقعیت کنشگران بر اساس شاخصهای مرکزیت در شبکه دانش سازمانی دانشگاه به دست آمد. یافته ها نشان داد که مهم ترین عوامل تسهیل کننده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی عبارت اند از: ویژگی های فردی، توانمند سازی، تعهد مدیریت، فرصت سازی، چرخش شغلی، روابط غیررسمی، کار تیمی، تشویق و ماهیت شغل. همچنین مهم ترین عوامل بازدارنده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارت اند از: فهم مدیریت دانش، فرهنگ و جو سازمانی، ارزیابی عملکرد، مالکیت دانش، دانش به مثابه یک مزیت رقابتی، امنیت شغلی، ضعف ساختاری، رفتار سیاسی، انگیزه و مسائل معیشتی.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، شبکه دانش سازمانی، جریان دانش، تحلیل شبکه اجتماعی، دانشگاه فردوسی، ایران
 • سید کمیل طیبی*، زهرا زمانی صفحات 95-113
  سرمایه گذاری در آموزش عالی که به منزله تشکیل سرمایه انسانی است، بهره وری منابع تولید و کارایی بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد که در نهایت، به رشد اقتصادی منجر می شود که چنانچه این رشد پایدار در سطح کلان پایدار باشد، به منزله خلق فرصتهای شغلی جدید، کاهش هزینه های مبادله و در نتیجه، بهبود کسب و کار است. در عمل، کاهش در این هزینه ها به منزله افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی و رشد فعالیتهای مولد آنهاست که محیط کسب و کار را بهبود می بخشد. از سوی دیگر، مخارج بر آموزش عالی و دوره های آموزشی حین خدمت به عنوان سرمایه گذاری نیروی انسانی و تشکیل سرمایه انسانی است که معمولا تولید چنین منابع انسانی به عهده دانشگاه هاست. در نتیجه، هرگونه تعامل بین دانشگاه و صنعت به منزله تعمیق نقش آموزش عالی در اقتصاد و از طریق آن کمک به بهبود فضای کسب و کار است. در این مطالعه رابطه علی بین آموزش عالی و محیط کسب و کار در چارچوب یک الگوی تجربی اقتصادسنجی برای کشور ایران و چند کشور منتخب آسیایی (چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، سنگاپور، تایلند و ویتنام) بررسی شد. بدین منظور از رهیافت گرنجری در محیط داده های تابلویی رابطه علی بین آموزش عالی و شاخصهای کسب و کار که کارگروه اجرای کسب و کار بانک جهانی در دوره 2014-2004 آن را تهیه کرده است، استفاده شد. علاوه بر این، تحلیل رگرسیونی از اثرگذاری شاخص آموزش توام با سایر عوامل شامل تورم، درآمد سرانه و کارآفرینی صورت گرفت. به طورکلی، یافته های تجربی حاکی از اثر معنادار آموزش عالی بر بهبود محیط کسب و کار ایران و کشورهای منتخب از نظر آماری بود که بر لزوم تعمیق رابطه آموزشی و پژوهشی بین صنعت و دانشگاه در کشورهای مورد مطالعه دلالت دارد.
  کلیدواژگان: محیط کسب و کار، آموزش عالی، سرمایه انسانی، هزینه مبادله، کشورهای آسیایی منتخب
 • علیرضا عالی پور *، ترانه عنایتی، کیومرث نیازآذری صفحات 115-136
  در کشورهای توسعه یافته شرکتهای زایشی پژوهشی در ماموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه ها مدنظر قرار گرفته و به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی و نیز عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهیان است. اما این شرکتها در دانشگاه های ایران نتوانستند به صورت مطلوب ماموریت اصلی خود را انجام دهند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاتیرگذار در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی به منظور تجاری سازی تحقیقات دانشگاه ها بود. روش پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری شامل متخصصان مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان مازندران بود. نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی 12 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 420 نفر، 201 نفر به عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که عوامل تاثیرگذار در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی 26 مولفه است. در بخش کمی یافته ها نشان داد که بازاریابی بالاترین بعد با بار عاملی 18/7 درصد و بعد ارتباطات با کمترین بار عاملی 2/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و سایر ابعاد نیز هرکدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین الگوی نهایی پژوهش با شاخصهای برازش و ضرایب استاندارد تایید شد و در میان 10 بعد ایجاد کننده شرکتهای زایشی پژوهشی بعد بازاریابی با ضریب استاندارد 48/0 و بعد چرخه عمر با ضریب استاندارد 47/0 و بعد ارزیابی عملکرد با ضریب استاندارد 47/0 به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی برای تجاری سازی تحقیقات دارند.
  کلیدواژگان: شرکتهای زایشی پژوهشی، تجاری سازی تحقیقات، دانشگاه ها، مازندران، ایران
 • سید محمد سید علوی*، بهناز مهاجران صفحات 137-161
  جهانی شدن بسیاری از مسائل و مباحث جهان و مناسبات بین دولتها و ملتها را تغییر داده و تشکیل سازمان جهانی تجارت از نتایج آن در زمینه تجارت کالا و خدمات است. این سازمان که تنظیم روابط تجاری کشورهای عضو را بر عهده دارد، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات موسوم به گتس را تهیه کرده است که راهنما و چارچوبی برای تجارت خدمات بین اعضای این سازمان است. کشور ایران از سال 1384 به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده است و در آستانه پیوستن به این سازمان قرار دارد. خدمات آموزش عالی به عنوان یکی از مباحث دوازده گانه تجارت از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین حوزه های تجارت خدمات به حساب می آید. هدف این پژوهش بررسی الزامات آموزش عالی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بود. مسائل، مباحث و چالشهایی که ساختار آموزش ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت با آن رو به روست و اصول تجاری حاکم بر تجارت خدمات آموزش عالی موضوع این پژوهش بود. در این پژوهش به روش کتابخانه ای شرایط و الزامات آموزش عالی ایران در چارچوب اصول کلی موافقتنامه گتس به صورت تطبیقی بررسی شد. روند شکل گیری سازمان جهانی تجارت و جهانی شدن آموزش عالی مرور و درباره حوزه قوانین و مقررات آموزش عالی کشور و مطالعه تطبیقی شرایط آن با اصول کلی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، الزامات حقوقی و مدیریتی پیوستن آن به سازمان جهانی تجارت تحقیق شد. همچنین منافع ملی و مباحث اقتصادی و قوانین محلی که آموزش عالی ایران در قالب قوانین گتس باید به آنها توجه کند، بررسی شد.
  کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، گتس، الزامات آموزش عالی، ایران
|
 • Seyed Mohammad Mirkamali, Javad Poorkarimi, Mohammadreza Karami * Pages 1-25
  The present research was conducted to study the relationship between manager’s ethical leadership and organizational silence with the mediating role of organizational justice among University of Tehran's employees. The research method was correlational descriptive with emphasis on structural equations. The population consisted of all employees at University of Tehran in 2015-16 Academic year. According to the latest statistics, there are 1419 (consisting of 801 women and 618 men) employees working at University of Tehran. A sample of 302 individuals was selected by using Cochrane formula and stratified sampling method. Data was collected through a researcher made ethical leadership questionnaire, a researcher made organizational silence questionnaire and Niehoff & Moorman's Organizational Justice Questionnaire (1993). To determine the validity of the questionnaires, content validity and construct validity were used. The reliabilities were estimated through Cronbach’s alpha coefficients (ethical leadership=.92, organizational silence=.79, organizational justice .93). The Kolmogorov - Smirnov, One-sample t test, Pearson correlation and Structural Equation Modeling (SEM) were used to analyze data. The results showed that there was a significant and negative relationship (r= - .56, p≤.01) between the manager's ethical leadership and organizational silence. There was a significant and positive relationship (r=.73, p≤.01) between manager's ethical leadership and organizational justice. There was a significant and negative relationship (r= -.51, p≤.01) between the organizational justice and organizational silence. Organizational justice, in relationship between ethical leadership and organizational silence, played a mediating role.
  Keywords: Ethical leadership, Organizational silence, Organizational justice, Employees, University of Tehran
 • Marzieh Jalali, Ahmad Sadeghi * Pages 27-47
  Freshmen students on arrival to the university as they face with new opportunities, they deal with many problems and stressful factors as well. In many cases, students aren’t able to manage their new situation and this creates many problems for them. The present study was designed to investigate the effect of training the program transition from school to university on adaptability rate and educational well-being of freshman students of Isfahan University in the 2015-16 academic-year. This study was a semi-experimental study utilizing pre-test and post-test control group design. Population included freshman students at Isfahan University (N=1434). Initially the freshman students were invited to participate in the training program. A total of 32 people were randomly selected and placed in two experimental and control groups. Participants in the experimental group were trained in a program transition from school to university program and the control group received no intervention. To collect data, Career Adaptability Questionnaire (CAA) and Well-being Questionnaire were used. After intervention, the average scores of educational well-being ( and career adaptability ( of experimental group were increased significantly. The results showed that training program transition from school to university was effective in increasing students’ career adaptability and educational well-being.
  Keywords: School to university program of readiness, Academic well-being, Career adaptability, Transition, Freshman, Isfahan, Iran
 • Fatemeh Hamidifar *, Kamaruzaman Yusoff, Mansoureh Ebrahimi Pages 49-71
  Today, the increasing attention to the issue of the internationalization of higher education institutions has occupied the minds of nation's leaders. In this regard, the internationalization of higher education and its effective management is a process to respond to the challenges of globalization. The purpose of this research was to give a brief introduction to the concept of internationalization and globalization and their distinctive features. Moreover, effective leadership and management for internationalization in the field of higher education were identified. In order to achieve the goals of this research, a qualitative research design was used to examine internet scientific information sources, information sources, reports, and semi- structured interviews with international executives of Islamic Azad University. For data analysis, descriptive and analytical methods were utilized. The results of the research showed that there are clear distinctions between the definitions of internationalization and globalization in higher education. In order to achieve the desired level of internationalization of higher education, four main areas should be managed and led including environmental analysis, development of a coherent and targeted strategic plan, implementation and organization of infrastructures and continuous and effective monitoring and evaluation. It seems that relying on the effective leadership and management, strategic planning and the implementation of continuous and plan related activities, the future of internationalization of higher education is potentially promising in Iran.
  Keywords: Internationalization, Globalization, Higher education, Leadership, Management
 • Zahra Ghafarian Sokhanvar *, Rezvan Hosseingholizadeh, Mohsen Noghani Dokht Bahmani Pages 73-93
  The main purpose of this study was to describe and analyze the organizational knowledge network at Ferdowsi University of Mashhad. A Social Network Analysis was used to describe structure and status of actors. The sample size was 147 individuals employed in “Educational and Graduate”, “Research and Technology” and “Programing and Planning” deputies of Ferdowsi University. At this stage, based on the indicators of centrality in the network, the status of actors was obtained and key actors were identified. In order to investigate the facilitators and inhibitors factors of the knowledge flow, semi-structured interviews were conducted with 14 central actors in the network. Based on the findings of the study, relationship arrangement graph of actors was drawn and actor's status was obtained based on centralization indices in organizational knowledge network of Ferdowsi University. Findings showed that the most important factors facilitating the knowledge flow in organizational knowledge network were: individual characteristics, empowerment, management commitment, opportunity creation, job rotation, informal relationships, teamwork, encouragement and nature of the job. Moreover, the most important factors inhibiting the knowledge flow in organizational knowledge were: understanding the knowledge management, culture and organizational climate, performance measurement, knowledge acquisition, knowledge as a competitive advantage, job security, structural weakness, political behavior, motivation and livelihood issues.
  Keywords: Knowledge management, Social capital, Organizational knowledge network, Knowledge flow, Social network analysis, Ferdowsi University, Iran
 • Seyed Komail Tayebi *, Zahra Zamani Pages 95-113
  Investing in higher education, which is considered as the formation of human capital, Increases productivity of production resources and efficiency of enterprises, leading ultimately to economic growth. If sustained growth in macroeconomic level can create job opportunities and decrease transactions cost, reduction in these costs should increase enterprises’ efficiency as well as production growth which improve business environment. On the other hand, a productive interaction between universities and industries should result in improving business environment through enhancing the role of higher education in economic activities. In this study, causality relationship between higher education and business environment was investigated by an empirical model, which has been specified for Iran and the selected Asian countries including China, Malaysia, Philippine, India, Singapore, Thailand and Vietnam. Therefore, a Granger causality approach in panel data was used to investigate causality relations between higher education and business environment indices. The relevant data was published by the World Bank-Doing Business group during 2004-2014. In addition, a regression analysis was applied to investigate the effects of higher education together with other factors such as inflation, income per-capita and entrepreneurship. In general, empirical results showed that higher education had a significant effect on business environment improvement in Iran and the other selected countries which implies a deep relationship between education, training and research with industries and universities.
  Keywords: Business environment, Higher education, Human capital, Transactions cost
 • A.R. Alipour *, T. Enayati Pages 115-136
  In developed countries, research spins-off companies are considered in the mission of the new generation of universities and also as a major commercial and economic value, and a factor for the use of academic's research. But these companies were not able to do their best in the Iranian universitie's principal missions. The purpose of this study was to identify the determinants of the creation of research spins-off companies in order to commercialize research in universities. The research method was a mixed type and the statistical population consisted of specialists from the universities incubators and science and technology park of Mazandaran province. Sampling in the qualitative section was purposive and in the quantitative part was random stratified. There were 12 people participated in the interview process. In the quantitative section, using a population of 420 people, a sample of 201 individuals participated in the study. The data gathering tools were interviews and a researcher-made questionnaire. For data analysis, the coding method was used in the qualitative section and exploratory and confirmatory factor analysis and in the quantitative part. The research results in qualitative section indicated that influential factors in creating research spins-off companies are 26 components. In quantitative section, findings showed that the highest dimension explained marketing with .718 factor loading and dimension of the communications was the lowest with factor loading of .52 of the total variance. The other dimensions were also important at the next levels, respectively. The final model was confirmed with fit indices and standard coefficients. Among the top 10 dimensions of the research spins-off companies, the marketing dimension with standard coefficient of .48, the life cycle dimension with standard coefficient of .47 and the performance evaluation with standard coefficient of .47 were the most effective in creating research spins-off companies for research commercialization.
  Keywords: Research spins-off companies, Research Commercialization, Universities, Mazndaran, Iran
 • S. Mohammad S. Alavi *, Behnaz Mohajeran Pages 137-161
  Globalization has changed many world problems and issues, and the relations between the states and the nations; and the establishment of the WTO in the context of trade in goods and services is the result. This organization is responsible for the regulation of trade among member states and has prepared the General Agreement on Trade in Services known as Gates that is a guidelines and framework for trade services among organization's members. Since 2005, Iran has accepted as an observer member of the organization and is on the verge of joining the organization. Higher education services as one of the 12 issues of trade, is considered the most complex and challenging areas of trade services. The aim of this study was to investigate the Iran's requirements of higher education to join WTO. Using archival and comparative methods in the framework of general principles of Gates agreement, the conditions and requirements of Iran's higher education were evaluated. The process of formation of the WTO and the globalization of higher education were reviewed and about the rules and regulations of Iran's higher education and comparison of its conditions with the General Agreement on Trade in Services and the legal and administrative requirements for accession to the WTO was examined. Also, national interests, economic issues and local laws that Iranian higher education should consider in the framework of the Gates laws were evaluated.
  Keywords: WTO, the General Agreement on Trade in Services, Gates, Requirements of the Iranian Higher Education