فهرست مطالب

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علمی - پژوهشی
 • مهرداد نیکوی *، فرزام توانکار صفحات 365-375
  یکی از چالش های اساسی در مدیریت توده های ناهمسال صدمات بهره برداری بر درختان باقی مانده در جنگل است که به طور معمول با گذشت زمان افزایش می یابد. در این پژوهش، فراوانی و حجم پوسیدگی تنه درختان پس از گذشت 15 سال از زمان ایجاد زخم تنه با استفاده از نمونه برداری از درختان توده به روش منظم- تصادفی و قطعه نمونه های 10 آری در جنگل ناو اسالم مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت تنه درختان به دو حالت سالم و زخمی و وضعیت زخم ها به دو حالت زخم باز و زخم پوسیده ثبت و حجم پوسیدگی تنه با استفاده از رابطه اسمالیان محاسبه شد. نتایج نشان داد که 16/1 درصد از زخم ها منجر به پوسیدگی تنه شده بودند. فراوانی و حجم پوسیدگی به ترتیب 5/5 اصله و 1/7 متر مکعب در هکتار برآورد شد که 1/96 درصد درختان و 0/72 درصد حجم سرپای جنگل را شامل می شد. ضریب های فراوانی و حجمی پوسیدگی با توجه به فراوانی صدمات اولیه بهره برداری (12/2 درصد) به ترتیب 0/16 و 0/06 محاسبه شد. فراوانی پوسیدگی تنه درختان زخمی در ارتباط با گونه، محل زخم، قطر درخت، موقعیت درخت زخمی و جهت شیب زمین بود. همچنین، فراوانی و حجم پوسیدگی در درختان نمدار و بلندمازو بیشتر از سایر گونه ها بود. با کاهش ارتفاع زخم ها از سطح زمین فراوانی پوسیدگی آن ها افزایش یافته بود. فراوانی و حجم پوسیدگی تنه در درختان زخمی قطور بیشتر از درختان زخمی کم قطر بود. زخم های ایجاد شده بر روی تنه درختان واقع در حاشیه مسیرهای چوبکشی بیشتر از دیگر زخم ها پوسیده شده بودند و فراوانی پوسیدگی زخم های تنه درختان در شیب های شمالی بیشتر از شیب های جنوبی بود. درمجموع، به حداقل رساندن صدمات بهره برداری بر درختان باقی مانده، کاهش شدت بهره برداری، افزایش طول دوره بهره برداری و برداشت درختان پوسیده در دوره های بعدی بهره برداری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: برش تک گزینی، زخم تنه، صدمات بهره برداری، گیلان، مسیر چوبکشی
 • مقداد جورغلامی*، آزاده دلجویی، الهه سادات حسینی علا صفحات 376-385
  کوبیدگی خاک یکی از عامل های ایجاد تنش است که تاثیر منفی بر رشد گیاه دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کوبیدگی خاک بر سیستم ریشه نونهال های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey.) در شرایط کنترل شده بود. بذرهای توسکای ییلاقی پس از کاشت در گلدآن های پلاستیکی، در خاک لومی تا لوم- رسی و رژیم رطوبتی ثابت و در شش سطح کوبیدگی خاک مورد بررسی قرار گرفتند و فاکتورهای قطر یقه، طول، زی توده و نسبت های تخصیص سیستم ریشه نونهال ها اندازه گیری و محاسبه شدند. بر اساس نتایج، فاکتورهای بررسی شده با افزایش جرم مخصوص خاک به طور معنی داری کاهش یافتند و به جز نسبت طول ریشه جانبی به اصلی به صورت تابع درجه دوم کاهش یابنده بودند. مقایسه مقادیر در تیمار شاهد نسبت به تیمار با کوبیدگی شدید، 36 درصد کاهش در میانگین طول ریشه جانبی، 31 درصد کاهش در میانگین طول ریشه اصلی، 37 درصد کاهش در میانگین قطر ریشه اصلی، 27 درصد کاهش در میانگین زی توده ریشه و 36 درصد کاهش در میانگین زی توده خشک ریشه را نشان داد. درمجموع، نتایج حاکی از تاثیر منفی تنش کوبیدگی بر ویژگی های سیستم ریشه ای نونهال های توسکای ییلاقی بود.
  کلیدواژگان: جرم مخصوص، خاک، زی توده، نسبت های تخصیص
 • وحید اعتماد، مرتضی مریدی*، مسعود دلفان آذری، مهدی کاکاوند صفحات 386-397
  مطالعه ساختار توده های طبیعی و همچنین شناخت مراحل تحولی و روند پویایی در جنگل های بکر در راستای به کارگیری روش های همگام با طبیعت، وظایف چندگانه جنگل از قبیل تعادل اکولوژیک و برآورد نیازهای اقتصادی- اجتماعی را تضمین می کند. پژوهش پیش رو با هدف کمی سازی ویژگی های ساختاری توده های طبیعی آمیخته راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در مرحله تحولی بلوغ انجام شد. سه قطعه نمونه یک هکتاری (100 × 100 متر) در پارسل 326 سری گرازبن جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار دانشگاه تهران انتخاب شد و قطر برابر سینه، ارتفاع درختان سرپا و ویژگی های کمی و کیفی خشک دارهای واقع در قطعات نمونه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ممرز و راش به ترتیب با متوسط 52/8 و 37/7 درصد، بیشترین فراوانی را نسبت به گونه های دیگر داشتند. متوسط حجم سرپا و خشک دار به ترتیب 629/2 و 13/4 متر مکعب در هکتار محاسبه شد. نمودارهای پراکنش قطری درختان و خشک دارها نشان دهنده حضور بیشینه درختان و همچنین خشک دارها در طبقه قطری کوچکتر از 35 سانتی متر بود. همچنین، راش و ممرز به ترتیب بیشترین فراوانی را در طبقه ارتفاعی کمتر از 15 متر و 15 تا 30 متر داشتند و راش از نظر ارتفاعی به عنوان گونه غالب در اشکوب بالا بود. با توجه به این که پژوهش پیش رو در قطعات شاهد انجام شد، نتایج به دست آمده می تواند به عنوان مبنایی در توده های جنگلی دیگر مورد استفاده مدیران جنگل در عملیات جنگل شناسی، بهره برداری و احیای جنگل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پویایی، جنگل شناسی، قطعه شاهد، مراحل تحولی
 • جمشید مختاری*، علی سلطانی، مسعود طبری کوچکسرایی، سیداحسان ساداتی صفحات 398-407
  در دهه های اخیر صنوبرکاری در شمال ایران به منظور زراعت چوب تا سطح 50 هزار هکتار توسعه یافته و صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartre. ex Marsh. 77/51) یکی از گونه های غیربومی تند رشد کاشته شده در این اراضی است. این پژوهش با هدف انتخاب بسترهای مناسب تر این گونه برای افزایش رشد و تولید چوب انجام شد. در اراضی جلگه ای شهرستان نور، سه عرصه جنگل کاری 20 ساله این گونه با بافت خاک سیلتی- رسی- لومی، سیلتی- لومی و لومی انتخاب شدند. اندازه گیری ها در قطعه نمونه های 400 متر مربعی با چهار تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی درختان، تفاوت معنی داری را بین عرصه هایی که دارای بافت های مختلف خاک بودند، نشان داد. درختان در بافت لوم، بیشترین رویش ارتفاعی سالانه (1/27 متر)، بیشترین حجم درخت متوسط (0/956 متر مکعب)، بیشترین متوسط قطر (29/01 سانتی متر)، بیشترین رویه زمینی در هکتار (32/59 متر مربع) و بیشترین حجم در هکتار (443 متر مکعب) را داشتند. متوسط ارتفاع درختان در خاک سیلتی- لومی (24/47 متر) اختلاف معنی داری با ارتفاع در خاک سیلتی- رسی- لومی داشت. رویش قطری و رویه زمینی درختان صنوبر در خاک دارای بافت سیلتی- رسی- لومی نسبت به خاک سیلتی- لومی بیشتر بود. خاک لومی شرایط بهتری را برای رشد و تولید درختان صنوبر فراهم کرده بود. پیشنهاد می شود به منظور شناخت اولیه از وضعیت رویشگاه و انتخاب کلن و برنامه ریزی اجرای عملیات اصلاحی، حتما پیش از کاشت، آزمایش خاک انجام شود تا موفقیت صنوبرکاری تضمین و سرمایه گذاری در این راستا با خطر کمتری مواجه شود.
  کلیدواژگان: رویش، زراعت چوب، صنوبر
 • آیدین پارساخو *، نگار رسولی، مهران رضایی جامخانه صفحات 408-418
  برای رفع مشکلات موجود در محیط های کار به ویژه در امور جنگل داری که از مشاغل سخت به شمار می آید، لازم است سلامت جسمانی افراد مورد مطالعه و پایش قرار گیرد. هدف از این پژوهش، پایش سلامت جسمانی کارکنان طرح های جنگل داری غرب استان گلستان بود. چهل و دو نفر از کارکنان طرح های جنگل داری در سه گروه قرق بانان، کارکنان اداری و رانندگان ماشین آلات سنگین انتخاب شدند. اطلاعات پیکرشناسی (آنتروپومتری) آن ها شامل سن، قد و وزن به صورت سالانه اندازه گیری و شاخص توده بدنی و نرخ متابولیسم پایه آن ها محاسبه شد. سپس، فشارخون این افراد در پنج سال متوالی (1389 تا 1393) به کمک دستگاه فشارسنج جیوه ای و کلسترول، تری گلیسیرید و قند خون آن ها در سه سال متوالی (1391 تا 1393) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فراوانی افراد با چاقی مفرط در گروه اداری به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود. قرق بانان بیش از سایر گروه ها دارای وزن ایده آل و طبیعی بودند. نرخ متابولیسم پایه رانندگان ماشین آلات سنگین 1804/88، کارکنان اداری 1766/63 و قرق بانان 1747/98 کالری به دست آمد. طی سال های 1391 تا 1393، قند و کلسترول کل خون افراد به طور معنی داری افزایش پیدا کرد. قرق بانان دارای بیشترین قند خون و رانندگان ماشین آلات سنگین دارای بیشترین کلسترول خون در مقایسه با سایر گروه ها بودند. کمترین مقدار تری گلیسیرید در کارکنان اداری مشاهده شد. 91 درصد کارکنان اداری دارای فشار خون سیستولیک نرمال و 100 درصد آن ها دارای فشار دیاستولیک نرمال بودند که از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سایر گروه ها داشتند.
  کلیدواژگان: پیکرشناسی، راننده، قرق بان، کارکنان اداری، متغیرهای خون
 • مریم محمدی، جواد میرزایی*، مصطفی مرادی، حمیدرضا ناجی صفحات 419-430
  این پژوهش به منظور مطالعه نیاز رویشگاهی درختان گز پرشاخه (Tamarix ramosissima Ledeb.) در استان ایلام انجام شد. در ابتدا رویشگاه هایی که گز گونه غالب آن ها بود، شناسایی شدند که شامل رویشگاه های ظهیری، دار بلوط، چم جنگل، پل سیمره، بانروشان، گلان و کنجانچم بودند. سپس، در هر رویشگاه پنج نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متری به روش کاملا تصادفی برداشت شد و متغیرهای فیزیکی- شیمیایی خاک شامل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی، ازت کل، فسفر، پتاسیم، رطوبت و جرم مخصوص اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که این گونه در شوری بین 0/92 تا 9/03 دسی زیمنس بر متر، اسیدیته بین 6/98 تا 7/99، کربن آلی بین 0/09 تا 3/39 درصد، ازت کل بین صفر تا 0/29 درصد، فسفر قابل جذب بین 17/17 تا 23/14 (ppm)، پتاسیم بین 2/35 تا 402/35 (ppm) و رطوبت وزنی خاک بین 0/06 تا 30/56 درصد رویش دارد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر درصد شن، سیلت و رس، رطوبت وزنی خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، فسفر، پتاسیم، ازت کل و کربن آلی در رویشگاه های مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت. تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل دوطرفه TWINSPAN نیز نشان داد که فاصله از رودخانه، درصد کربن آلی، هدایت الکتریکی خاک، رطوب خاک، فسفر قابل جذب و درصد سیلت مهم ترین عامل های موثر بر استقرار و پراکنش این گونه بودند.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی، عامل های محیطی، مناطق شور
 • سهیلا قربانی، همایون مرادنژادی*، مهدی حیدری صفحات 431-440
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) از دیدگاه جنگل نشینان بود. جامعه آماری پژوهش، 216 نفر از جنگل نشینان شهرستان ملکشاهی استان ایلام بودند که با استفاده از فرمول کوکران برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای بود که بر اساس بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه با کارشناسان تدوین شد. بر اساس تحلیل عاملی، اثرهای اجتماعی زوال جنگل های بلوط بر زندگی روستاییان شهرستان ملکشاهی در هشت عامل خلاصه شدند، بدین ترتیب که 12/60 درصد از واریانس کل به عامل کاهش کیفیت زندگی، 10/64 درصد به کاهش مسئولیت پذیری، 9/88 درصد به کاهش مشارکت اجتماعی، 9/70 درصد به کاهش اعتماد اجتماعی، 8/56 درصد به کاهش شبکه روابط اجتماعی، 6/94 درصد به تغییر نگرش به شغل کشاورزی و دامپروری، 6/78 درصد به کاهش رضایت از دولت و 4/91 درصد به عامل افزایش مهاجرت مرتبط بودند. عامل های مذکور 70/02 درصد از کل واریانس را تبیین کردند. بنابراین، بیشترین تاثیر اجتماعی زوال جنگل های بلوط بر کاهش کیفیت زندگی جنگل نشینان بود.
  کلیدواژگان: جنگل نشین، خشکیدگی بلوط، کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری
 • محمدهادی راد*، محمدحسن عصاره، مهدی سلطانی صفحات 441-451
  پاسخ گیاهان به مقدار آب در دسترس برای تدوین برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب و آبیاری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، مقدار تبخیر و تعرق، ضریب گیاهی، عملکرد و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden، E. leucoxylon F. Muell) از طریق آزمایش های لایسیمتری و در شرایط سطوح مختلف تیمارهای رطوبتی (100، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی) بررسی شد. پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار در شرایط اقلیمی یزد انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو گونه با افزایش رطوبت خاک، مقدار تبخیر و تعرق افزایش یافت و بین سطوح مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد. نیاز آبی E. flocktoniae و E. leucoxylon در شرایط رطوبتی 100 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب 1185 و 1617 میلی متر و ضریب گیاهی نیز به ترتیب 0/65 و 0/88 اندازه گیری شد. مقدار ماده خشک تولیدی در تمامی بخش های گیاه و مقدار کارایی مصرف آب در E. leucoxylon به طور معنی داری بیشتر از E. flocktoniae بود. کارایی مصرف آب در E. flocktoniae معادل 1/22 گرم بر لیتر و در E. leucoxylon معادل 1/41 گرم بر لیتر اندازه گیری شد. گرچه E. leucoxylon تندرشد تر بوده و برای عملکرد بیشتر به آب زیادتری نیاز دارد، با این وجود به دلیل به کارگیری سازوکارهای مناسب برای سازگاری در شرایط خشک و بهبود کارایی مصرف آب، برای جنگل کاری و تولید چوب در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: تبخیر و تعرق، تنش خشکی، عملکرد، ظرفیت زراعی
 • امید کرمی، اصغر فلاح*، شعبان شتایی، هومن لطیفی صفحات 452-462
  طی سال های اخیر پدیده زوال بلوط به جنگل های زاگرس آسیب جدی رسانده است. برای مقابله و مدیریت این بحران قبل از هر چیزی نیاز به اطلاعات دقیقی از وضعیت و گستره وقوع این پدیده در سطح جنگل است. یکی از راه های موثر برای دستیابی به اطلاعات مربوط به گستره و شدت وقوع خشکیدگی در جنگل در محدوده های وسیع استفاده از داده های ماهواره ای است. در این پژوهش که در قسمتی از جنگل های شهرستان ایلام انجام شد، با استفاده از داده های ماهواره ای Worldview-2 به تهیه نقشه شدت خشکیدگی جنگل در چهار طبقه پرداخته شد و از چهار الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال، بیز ساده، نزدیک ترین همسایه و شبکه عصبی مصنوعی برای طبقه بندی داده های ماهواره ای استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین روش های مختلف، روش الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی با صحت کلی 72/83 درصد بهترین نتایج را داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که داده های سنجنده WV-2 می توانند به خوبی شدت وقوع زوال بلوط را نشان دهند.
  کلیدواژگان: زوال بلوط، سنجش از دور، شبکه عصبی مصنوعی
 • ستار سلطانیان*، مازیار حیدری، اسماعیل خسروپور صفحات 463-473
  الگوی پراکنش مکانی یکی از جنبه های مهم بوم شناسی جامعه های گیاهی است. درختان وی ول (Quercus libani Oliv.) حدود 24 درصد جنگل های زاگرس شمالی را تشکیل می دهند و در سایر مناطق زاگرس مشاهده نمی شوند. به دلیل اهمیت اجتماعی و اکولوژیک این گونه و همچنین به منظور مدیریت و پایش بهتر آن، بررسی الگوی مکانی این گونه با روش نمونه برداری فاصله ای مربع تی، هدف این مطالعه درنظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات لازم، منطقه ای 40 هکتاری از جنگل های بلکه شهرستان بانه، استان کردستان انتخاب شد. عرصه مطالعاتی ابتدا به قطعه های 25 25 متر مربع شبکه بندی شد و آماربرداری در قالب یک شبکه منظم و نمونه برداری ها به صورت منظم- تصادفی انجام شد. در مجموع، 43 نقطه با فاصله 100 متر از یکدیگر اندازه گیری شدند. برای بررسی الگوی پراکنش مکانی از شاخص های ابرهات، هینز، هاپکینز، شاخص C و شاخص پراکنش استفاده شد. شاخص های ابرهات، هینز، هاپکینز و شاخص پراکنش، الگو را پراکنده و شاخص C الگو را کپه ای نشان داد، اما فقط نتیجه شاخص ابرهات معنی دار شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در برنامه های مدیریتی توسعه، جنگل کاری و برنامه های احیای جنگل به منظور حفاظت بهتر از این بوم سازگان در معرض خطر، مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: زاگرس شمالی، روش مربع تی، روش های فاصله ای، شاخص ابرهات
 • غلامرضا گودرزی*، وحیده پیام نور، مصطفی جعفری، علیرضا علی عرب صفحات 474-482
  محلب (Cerasus mahaleb L.) به دلیل پراکنش اکولوژیک محدود، تجدید حیات طبیعی ضعیف و مشکلات تکثیر نهال در معرض تهدید قرار دارد. به منظور یافتن شیوه نامه مناسب برای ریشه زایی و تولید نهال این گونه از طریق قلمه چوب سخت با تیمارهای اکسینی در دو زمان آذر و اسفند، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در بستر شاسی گرم انجام شد. تیمارها شامل کاربرد ایندول بوتیریک اسید (IBA) با غلظت های صفر (شاهد)، 500، 1000، 2000، 3000، 5000 و 8000 میلی گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های صفر (شاهد)، 500، 1000، 2000، 3000، 4000 میلی گرم در لیتر بودند. پس از ریشه زایی، قلمه های ریشه دار شده به عرصه باز در جوی پشته هایی با فاصله 70 سانتی متر انتقال یافتند و پس از گذشت یک فصل رویش و خارج کردن پنج نهال، مشخصه های مورد نظر ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که غلظت 2000 میلی گرم در لیتر IBA و 1000 میلی گرم در لیتر NAA در هر دو زمان آذر و اسفند مطلوب ترین تیمار از نظر مشخصه های مورد مطالعه (ریشه زایی، وزن خشک کل، سطح ریشه، سطح برگ، ارتفاع، محتوای نسبی آب برگ و کلروفیل) بود. غلظت زیاد اکسین ها سبب کاهش مطلوبیت کلیه مشخصه های مورد مطالعه شد. ریشه زایی و کلروفیل در تیمارهای اکسین به طور معنی داری در آذر بیشتر از اسفند بودند. در مجموع، بهترین تیمار برای ریشه زایی قلمه های خشبی محلب، هورمون IBA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر بود.
  کلیدواژگان: سطح برگ، سطح ریشه، کلروفیل، هورمون
 • راضیه رفیعی جاهد، محمدعلی فخاری، جمشید اسلام دوست*، محبوبه فسحت، یحیی کوچ، سیدمحسن حسینی صفحات 483-494
  این پژوهش به بررسی اثرات پنج توده جنگل کاری شده 20ساله با گونه های پلت (Acer velutinum Boiss.)، کریپتومریا (Cryptomeria japonica D. Don.)، زربین (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.)، کاج تدا (Pinus taeda L.) و یک توده آمیخته بر حاصل خیزی خاک می پردازد. همچنین، مقایسه کیفیت توده های مذکور با جنگل طبیعی به منظور انتخاب گونه مناسب برای کاشت در مناطق پایین بند جنگل های هیرکانی از اهداف این پژوهش بود. در هر توده، پنج قطعه نمونه مربعی شکل (400 متر مربعی) به صورت منظم- تصادفی مشخص شدند و مشخصه های کمی و کیفی درختان ثبت شد. همچنین، از سه عمق صفر تا 15، 30-15 و 45-30 سانتی متری خاک به صورت ترکیبی نمونه برداری شد و مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شدند. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار توده های مورد مطالعه بر مشخصه های مورد بررسی بود. توده کاج تدا بیشترین (6/4) و توده پلت کمترین (5/5) مقدار اسیدیته، توده طبیعی بیشترین (ds/m2 0/18) و توده کریپتومریا کمترین (ds/m2 0/06) مقدار هدایت الکتریکی را داشتند. در توده کاج تدا بیشترین مقدار کربن آلی (1/29 درصد) و ازت کل (0/36 درصد) و در توده طبیعی کمترین مقدار کربن آلی (1/03 درصد) و ازت کل (0/08 درصد) مشاهده شد. توده آمیخته بیشترین (g/Kg 1/9) و توده کریپتومریا کمترین (g/Kg 1/8) مقدار فسفر را داشتند. همچنین، توده پلت بیشترین (t/ha 292830) و توده طبیعی کمترین (t/ha 223920) مقدار ترسیب کربن را داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که توده های سوزنی برگ از نظر ویژگی های کیفی و عناصر غذایی موفق تر عمل کرده اند، در حالی که از نظر ویژگی های کمی و مقدار انباشتگی کربن خاک، توده های پهن برگ موفق تر بودند. در مجموع و با توجه به شرایط منطقه، توده های پهن برگ در مقایسه با توده های سوزنی برگ از موفقیت بیشتری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: ترسیب کربن، جنگل طبیعی، پهن برگ، سوزنی برگ، مشخصه های رویشی
 • پیمان فرهادی، جواد سوسنی*، سیدیوسف عرفانی فرد صفحات 495-505
  ساختار توده و تنوع گونه ای دو ویژگی مفید برای اندازه گیری ترکیبی تنوع زیستی جنگل هستند و اطلاعات مهمی برای تصمیم گیری، مدیریت و انتخاب شیوه های مناسب جنگل شناسی فراهم می کنند. برای اجرای پژوهش پیش رو، ابتدا در واحدهای اکولوژیک همگن موجود در تیپ راش- ممرز ناو اسالم گیلان، پنج قطعه نمونه یک هکتاری به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین شاخص تنوع ساختاری ترکیبی (SI) تیپ، شاخص های زاویه یکنواخت، آمیختگی و تمایز قطر برابر سینه محاسبه شدند. همچنین، به منظور تعیین تراکم درختان در این تیپ از شاخص فاصله تا نزدیک ترین همسایه ها استفاده شد. با توجه به نتایج، میانگین شاخص فاصله تا نزدیک ترین همسایه ها برای تیپ مورد بررسی 5/58 متر به دست آمد. همچنین، میانگین شاخص زاویه یکنواخت 0/52 محاسبه شد که بیانگر توزیع کپه ای درختان بود. شاخص آمیختگی با میانگین 0/45 نشان دهنده سطح متوسط آمیختگی تیپ بود. شاخص تمایز قطر برابر سینه نیز 0/47 محاسبه شد که بیانگر اختلاف متوسط بین درختان از نظر قطر برابر سینه بود. شاخص تنوع ساختاری ترکیبی که بیانگر سه جنبه مختلف ساختار (تنوع موقعیت مکانی، تنوع گونه ای و تنوع ابعاد قطر برابر سینه) است، با ارزش 0/475 نشان داد که تیپ مورد مطالعه دارای سطح تنوع درختی زیادی است. نتایج این مطالعه اطلاعات کلیدی برای مدیریت و حفظ سطح تنوع درختی در تیپ راش- ممرز را با استفاده از شاخص تنوع ساختاری ترکیبی فراهم می کند. همچنین، با پایش و مدیریت سطح تنوع درختی توده های جنگلی می توان از اثرات منفی فاکتورهای طبیعی و انسانی کاست.
  کلیدواژگان: تراکم درختی، تنوع درختی، جنگل های هیرکانی، شاخص زاویه یکنواخت
 • مصطفی خوشنویس*، مریم تیموری، محمدحسین صادق زاده حلاج، محمد متینی زاده، انوشیروان شیروانی صفحات 506-516
  جنس ارس (Juniperus) در ایران از نظر گستره پراکنش پس از بنه رتبه دوم را در میان گونه های درختی به خود اختصاص می دهد. وسعت رویشگاه های ارس به دلیل زاد آوری طبیعی محدود آن در حال کاهش است، بنابراین احیای رویشگاه های آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، اثر فنوتیپ پایه مادری و دوره آبیاری بر زنده مانی و مشخصه های رویشی نهال های ارس در ایستگاه سیراچال به مدت چهار سال مطالعه شد. بیست نهال تولید شده از سه گروه از درختان با فنوتیپ پایه مادری A (تنه صاف)، B (تنه خمیده) و C (توان بذردهی زیاد) در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده در سه تکرار در سال 1389 کاشته شدند. تیمار آبیاری نهال ها در چهار سطح شاهد (بدون آبیاری)، 15 روز یک بار (6 نوبت در سال)، 30 روز یک بار (سه نوبت در سال) و 45 روز یک بار (دو نوبت در سال) در سال اول پس از کاشت اعمال شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در سال اول، تاثیر تیمار آبیاری بر متغیرهای رویش جاری قطر، ارتفاع و سطح تاج و تیمار فنوتیپ پایه مادری فقط بر رویش جاری قطر معنی دار بود. در سال دوم نیز فقط اثر فنوتیپ پایه مادری برسطح تاج معنی دار بود. در مجموع پس از گذشت چهار سال، فقط اثر تیمار آبیاری بر سطح تاج معنی دار بود. یافته ها نشان داد که یک نوبت آبیاری در زمان کاشت به عنوان یک ضرورت مهم در استقرار نهال های ارس است و در احیای رویشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج به نظر می رسد، نوع درخت مادری نیز در احیای رویشگاه تاثیرگذار بوده و انتخاب بذر از درختان گروه C می تواند در موفقیت برنامه احیای رویشگاه سیراچال موثر باشد.
  کلیدواژگان: استقرار، پایش رشد، رویش جاری قطر، زنده مانی
 • فاطمه گرزین*، منوچهر نمیرانیان، محمود امید، محمود بیات صفحات 517-527
  تصمیم گیری در منابع طبیعی اغلب به پیچید گی هایی فراتر از روش های تجربی آماری منجر می شود، بنابراین نیاز به راهکارهای نوین دارد. تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی با تقلید از مغز انسان و الگوبرداری از آن به فرآیند حل مشکل می پردازد. در این پژوهش به پیش بینی حجم صنعتی و هیزمی درختان با استفاده از تکنیک هوش مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور، 367 اصله از درختان نشانه گذاری شده جنگل آموزشی- پژوهشی خیرودکنار نوشهر انتخاب و متغیرهای قطر برابر سینه، قطر کنده، ارتفاع کنده، ارتفاع کل، طول صنعتی، حداقل قطر میانه گرده بینه، وضعیت درخت، گونه و عامل های توپوگرافی شامل شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا اندازه گیری شدند. کلیه متغیرها به عنوان ورودی شبکه درنظر گرفته شدند. برای مدل سازی از شبکه پرسپترون چندلایه استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه MLP با مقدار خطای جذر میانگین مربعات 0/233 و ضریب تبیین های 0/94 و 0/71 به ترتیب برای حجم های صنعتی و هیزمی دارای دقت قابل قبولی برای پیش بینی بود.
  کلیدواژگان: پرسپترون چندلایه، جنگل خیرودکنار، مدل سازی، هوش مصنوعی
 • فرشاد کیوان بهجو، سجاد قنبری*، قربان مرادی صفحات 528-539
  محصولات غیرچوبی جنگل به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای روستایی بازی می کنند. زندگی حدود 600 میلیون نفر از افراد کشورهای در حال توسعه به این محصولات وابسته است. در این پژوهش به بررسی وضعیت تولید و برداشت میوه آلوچه (Prunus divaricata Ledeb.) و نقش آن در افزایش درآمد خانوارها در شهرستان رودسر استان گیلان پرداخته شد. برای برآورد مقدار تولید از 30 قطعه نمونه یک هکتاری (با ابعاد 100 در 100 متری) به صورت تصادفی سیستماتیک آماربرداری انجام شد. برای برآورد مقدار برداشت و تعیین سهم درآمد به دست آمده از میوه آلوچه در درآمد کل خانوارها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مستقیم و سرشماری از 120 خانوار سه روستای مورد مطالعه در تابستان سال 1394 استفاده شد. تحلیل همبستگی بین مشخصات درخت و مقدار میوه تولیدی نشان داد که قطر برابر سینه همبستگی مثبت و معنی داری (0/638) با میوه تولیدی داشت. میانگین میوه تولیدی هر پایه 8/5 کیلوگرم و میانگین تعداد در هکتار 13 پایه بود. مقدار کل برداشت بهره برداران از میوه آلوچه درسال 3500 کیلوگرم بود و میانگین برداشت سالانه خانوارها حدود 29 کیلوگرم برآورد شد. درآمد خالص سالانه خانوار از محل برداشت میوه آلوچه در روستاهای مورد مطالعه از 500 هزار ریال تا 2600 هزار ریال تغییر داشت و برای 11 نفر در سال از طریق برداشت میوه شغل ایجاد می شد. با توجه به اینکه درآمد به دست آمده از میوه آلوچه زیاد نبود، می توان با فرآوری و رساندن محصول به بازارهای اصلی، درآمد به دست آمده را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اقتصاد خانوار، بهره بردار، فرآوری، مصاحبه نیمه ساختاریافته، همبستگی
|
 • Mehrdad Nikooy *, Farzam Tavankar Pages 365-375
  Logging secondary damages on remained trees are one of the challenges in management of uneven-aged stands which have been less studied in the northern forests of Iran. In this research decay frequency and volume of bole trees after 15 years from wound occurrence were studied through systematic-random sample plots with 1000m2 plots in the Nav-e Asalem forests, Iran. The conditions of trees were registered in two types: safe and wounded, the wounds were registered in two types: open and decayed; and volume of decayed bole was calculated by Smalian formula. Results indicated that 16.1% of wounds were led to bole decay. Decay frequency and volume were estimated to 5.5 trees ha-1 and 1.7 m3ha-1, respectively, that includes 1.96% of total trees and 0.72% of total stand volume. Coefficients of decay frequency and volume on the base of frequency of logging primary damage (12.2%) were calculated 0.16 and 0.06, respectively. Decay frequency of wounded trees bole were related with tree species, wound location, diameter at breast height (DBH), situation of wounded tree in stand, and slope aspect. Decay frequency and volume in the trees of lime and oak were more than other tree species. Decay frequency was increased by decreasing wounds distance from ground. Decay frequency and volume in the high diameter wounded trees were more than low diameter wounded trees. The wounds on the trees in edge of skid trails were more decayed than the other wounds. Decay frequency of wounded trees on the northern aspect slopes were more than the southern aspect slopes. In general, minimizing of primary logging damages, reducing harvest intensity, increasing logging period, and harvesting bole-decayed trees in the next logging periods are suggested.
  Keywords: Bole wound, Gilan, logging damages, selection cutting, skidding road
 • Meghdad Jourgholami *, Azade Deljouei, Elahe Sadat Hosseini Ala Pages 376-385
  Soil compaction, as one of the causes of stress, has a negative impact on plant growth. The aim of this study was to evaluate the effect of soil compaction on root system of Caucasian alder (Aluns subcotdata C. A. Mey.) seedlings in controlled condition. After sowing of alder seeds in plastic pots in loamy or clay-loamy soils with constant moisture regimes, the reaction of seeds were evaluated under six levels of soil compaction. Collar diameter, length, biomass, and allocation ratio of root system were measured and calculated. According to the results, the studied parameters decreased significantly by increasing soil bulk density and their trend were downward quadratic, except ratio of lateral root length to main root length. Thirty six percent decrease in the mean of lateral root length, 31% decrease in the mean of main root length, 37% reduction in the mean diameter of main root and 27% fell down in the mean value of root dry biomass was recorded in treatments with different levels of soil compaction in compare to the control treatment. In general, results indicate that compaction tension has negative effect on the characteristics in the root system of Caucasian alder seedlings.
  Keywords: Allocation ratios, Biomass, Bulk density, soil
 • Vahid Etemad, Morteza Moridi *, Masoud Delfan Azary, Mehdi Kakavand Pages 386-397
  Study of natural stands structure as well as knowledge of developmental stages and dynamic process in the natural forest stands for applying close to nature silviculture methods, ensures multiple functions of forests such as ecological balance and socio-economic needs assessment. The aim of this study was to quantification of the structural characteristics of natural mixed oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in the optimal stage. For this purpose three sample plots, each one ha (100 × 100m), were selected in the compartment 326 of Gorazbon district in the research and educational Kheyrood forest, and height and diameter at breast height (dbh) of all trees with dbh larger than 7.5 cm, as well as quantitative and qualitative characteristics of deadwoods were recorded. Results showed that hornbeam and beech were the most frequent species in the sample plots with frequency of 52.8 and 37.7 percent, respectively. Mean volume of the stands was 629.2 m3 ha-1, whereas the mean volume of deadwoods was 13.4 m3 ha-1. Diameter distribution of live trees and deadwoods indicated the maximum presence of trees and deadwoods in the small timber size (
  Keywords: Control plot, development stages, dynamic, silviculture
 • Jamshid Mokhtari *, Ali Soltani, Masoud Tabari Kouchaksaraei, Seyyed Ehsan Sadati Pages 398-407
  In recent decades, poplar cultivation as wood farming has been developed up to 50 thousand hectares using the fast growing eastern cottonwood (Populus deltoides Bartr. ex Marsh. 77/51) has become a common practice in north of Iran. The current study aimed to select appropriate sites for increasing growth and yield of this poplar clone. For this purpose, three different 20 years-old plantations on three different media naming: loam, silt-loam and silt-clay-loam soils of Noor alluvial plain in north of Iran were selected. The measurements were carried out based on 400 m2 plots with four replications. Quantitative and qualitative analysis showed significant differences among poplar trees grown on different soil textures beds. The poplar trees grown on loamy soils displayed the highest annual height increment of 1.27 m and volume of averaged tree of 0.956 m3. Values for average diameter, basal area and volume ha-1 were also highest in trees grown on loamy soil with total 29.1 cm, 32.59 m2 ha-1 and 443 m3 ha-1, respectively. The mean height of the trees in the silt- loam soil (24.47 mm) was significantly greater than that of the silt- clay- loam. Values for diameter increment and basal area of trees were higher in the silt- clay- loam than in silt- loam soil. In order to get an initial understanding of the habitat condition, clone selection and improvement operation, analyzing of soil is essential prior to planting of trees. In this case we can ensure and guarantee the plantation and the investment would be less risky.
  Keywords: Growth, Poplar, wood farming
 • Aidin Parsakhoo*, Negar Rasouli, Mehran Rezaee Jumkhaneh Pages 408-418
  In order to solve problems in working environments, especially forestry operations which are classified as hard job, the physical health of the staff should be studied and monitored. The objective of this research was to monitor the health of staff in forest management plans of western part of Golestan province. In this study, 42 forestry personnel including forest guards, administrative personnel and heavy machines drivers were selected. Anthropometry information including age, height and weight of personnel was measured annually and then body mass index (BMI) and basal metabolic rate (BMR) was calculated. The blood pressure of personnel was measured using pressure meter for five years (2010-2014) and the cholesterol, triglyceride and blood sugar was measured for three years (2012-2014). Results showed that the BMI with high value for administrative personnel was significantly more than that of other groups. Weight of forest guards was more ideal and natural in compare to other groups. Basal metabolic rate for heavy machines drivers, administrative personnel and forest guards were 1804.88, 1766.63 and 1747.98 calories, respectively. Blood sugar and cholesterol significantly increased during years of 2012 to 2014. Forest guards had the highest blood sugar and heavy machines drivers had highest blood cholesterol in compare to other groups. Lowest triglyceride was observed for administrative staff. Ninety one percent of administrative personnel had normal systolic blood pressure and 100% of them had normal diastolic pressure which indicates better condition in compare to other groups.
  Keywords: Administrative personnel, anthropometry, blood variables, driver, forest guard
 • Maryam Mohammadi, Javad Mirzaei *, Mostafa Moradi, Hamid Reza Naji Pages 419-430
  This research was conducted to study the site demands of Tamarisk (Tamarix romosissima Ledeb.) in Ilam province. At first the sites that tamarisk was dominat, including Zoheiri, Darbalut, Cham jangal, Pol-e Saymereh, Banroshan, Golan and Konjancham regions were recognizes. In each selected site, five soil samples were taken randomly from the depth of 0-30 cm and soil physicochemical properties including pH, electrical conductivity, organic carbon, total nitrogen, phosphorus, potassium, texture, moisture, bulk density and particle density were determined. Our results indicated that T. romosissima can tolerate 0.92 to 9.03 ds/m salinity, pH between 6.9 and 8.0, organic carbon between 0.09 and 3.39%, total nitrogen between 0 and 0,29%, phosphorus between 17.17 and 23.14 ppm, potassium between 2,35 and 402.35 ppm and soil moisture between 0.06 and 30,56%. One-way ANOVA results revealed that sand, silt, clay, moisture, electrical conductivity, pH, phosphorus, potassium, total nitrogen, and organic carbon were significantly different in the studied sites. The principal component analysis and TWINSPAN results revealed that distances from river, organic carbon content, electrical conductivity, soil moisture, phosphorus and silt are among the most important factors affecting the presence and distribution of T. romosissima.
  Keywords: Environmental factors, Principle Component Analysis, saline regions
 • Soheyla Ghorbani, Homayoun Moradnezhadi *, Mehdi Heydari Pages 431-440
  The aim of this study was investigating the social effects of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) decline from the forest dwellers point of view. The sample size included 216 persons of Malekshahi county in Ilam province using Cochran formula and stratified-random sampling method. Data were collected by distributing a questionnaire prepared based on the research background, literature review and interview with experts. Factor analysis with exploratory approach was used for identifying and categorizing social effects of oak decline. Based on results, the effecting factors could be categorized in eight groups. Reduction of life quality (12.60%), reduction of responsibility (10.64%), reduction of social participation (9.88%), reduction of social trust (9.70%), reduction of social network of relationships (8.56%), changing attitudes to agriculture and animal husbandry (6.94%), reducing satisfaction from the government (6.78%) and increase in migration (4.91%) were most important factors and social consequences of oak decline on villagers. The mentioned factors explained 70.02% of the total variance. Hence, one can conclude that maximum social impact of oak decline would affect the life quality of people in the study area.
  Keywords: Forest dweller, oak decline, quality of life, responsibility
 • Mohammad Hadi Rad *, Mohammad Hasan Assareh, Mehdi Soltani Pages 441-451
  The response of plants to water available for strategy codification of water resources and irrigation is very important. In this study, evapotranspiration, crop coefficient, yield and water use efficiency in two species of Eucalyptus (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden, E. leucoxylon F. Muell.) through lysimeter experiments were determinated under different soil moisture levels (100%, 70% and 40% of field capacity). The research was designed as a factorial experiment on a completely randomized design with three replications in Yazd climatic conditions. The results showed that with increasing soil moisture in both species, evapotranspiration increased, so that there were significant differences between the different levels of soil moisture treatments (p
  Keywords: Evapotranspiration, Drought stress, Field capacity, yield
 • Omid Karami, Asghar Fallah *, Shaban Shataei, Hooman Latifi Pages 452-462
  In recent years, oak decline phenomenon has caused severe damages in Zagros forests. To deal with and managed this crisis, prior to any action, having accurate information about the status and distribution area of this phenomena is necessary. Using satellite data is one of methods to achieve information on the extent and severity of die back. For this purpose, map of oak decline severity was prepared in four levels for some parts of Ilam forests using Worldview-2 satellite data. Maximum likelihood, naive bayes, K-nearest neighbors and artificial neural network classification algorithm were used. The results showed that among different classification methods, the results of artificial neural network classification algorithm had most overall accuracy with 72.83%. Moreover, our results confirmed that the Worldview-2 satellite data can illustrate the severity of oak decline.
  Keywords: Artificial neural network, oak decline, Remote sensing
 • Sattar Soltanian *, Maziar Heydari, Esmaeil Khosropour Pages 463-473
  Spatial pattern is an important parameter in ecology of forest communities. Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) as a native species covers 24% of northern Zagros forests. Quercus libani plays a significant role in ecological and social conditions of local people. Hence, the present study was conducted to investigate the spatial pattern of this oak species based on T-square sampling in Belake forests, northern Zagros. For this purpose, a 40-ha area was inventoried based on distance method. Systematic- random method with 25×25 m2 plots was used for inventory. A total of 43 random points with 100m distance were determined. Eberhardt, Hines, Hopkines, C index and Index of dispersion were used for dispersion pattern and the results were tested at 5% level. Eberhardt's index, Hines, Hopkines and Index of dispersion showed disperse pattern, while C index indicated clump pattern. But only Eberhardt's index result was significant. Our results can be applied as a useful tool in developing the management programs, afforestation and reforestation programs in order to protect the endangerd ecosystems.
  Keywords: Distance methods, Eberhardt's index, Northern Zagros forests, T-square sampling
 • Gholam Reza Goodarzi *, Vahide Payam Nour, Mostafa Jafari, Aliraza Aliarab Pages 474-482
  Mahaleb cherry (Cerasus mahaleb L.) is endangered duetoitslimitedecological distribution, weak natural regeneration and seedling propagation problems. In order to determine suitable methods for rooting and seedling production of C. mahaleb by hardwood cuttings with treatments of auxin in November and March, an experiment was carried out in a complete randomized design. Treatments were application of Indole Butyric Acid (IBA) at concentrations (0 as control, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, and 8000 mg l-1) and Naphtaline Acetic Acid (NAA) at concentrations (0 as control, 500, 1000, 2000, 3000 and 4000 mg l-1). After rooting, rooted cuttings were transferred to the field condition in fure rows with 70 cm distance. After one season of growth, five seedlings were excluded of the substrate and assessed for characteristics. Results showed that concentration of 2000 mg l-1 IBA and 1000 mg l-1 NAA in both of November and March are the best treatments for the percentage of rooting, total seedling dry weight, root area, leaf area, height, relative water content, and chlorophyll characteristics. High auxins concentration caused a decrease in all the characteristics studied. Percentage of rooting and chlorophyll were significantly higher in November than to March in auxin treatments. It is concluded dipping in 2000 mg l-1 IBA is the best treatment for rooting of its hardwood cuttings.
  Keywords: chlorophyll, Hormones, Leaf area, root area
 • Razieh Rafiei Jahed, Mohammad Ali Fakhari, Jamshid Eslamdoust *, Mahboubeh Fashat, Yahya Kooch, Seyyed Mohsen Hosseini Pages 483-494
  After 20 years, the effects of five plantations of Acer velutinum Boiss., Cryptomaria japonica D. Don., Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord., Pinus taeda L.and mixed stand on soil fertility and quality of the stands were investigated and compared with natural forest to determine the appropriate species for planting in low land of Hyrcanian forests. Five 400 m2 plots were selected randomly- systematic in each stand. Quantitative and qualitative characteristics were recorded. Also, within each plot soil in 0-15, 15-30 and 30-45 cm depths were sampled. The results showed significant effect of reforestation on pH, EC, bulk density, organic carbon, total nitrogen, phosphorus and carbon sequestration in the soil. According to the result, P. taedahas the highest pH (4/6) while A. velutinum has the lowest pH (5.5), natural forest stand has the highest (18/0 ds/m) whereas C. japonica has the lowest (06/0 ds/m) EC. Pinus taeda has the highest organic carbon content (1.29%) and total nitrogen (0.36%) but the natural forest has the lowest amount of organic carbon (1.03%) and total nitrogen (0.08%). The mixed stand has the highest phosphorus (1.9 g/kg) and C. japonica has the lowest one (1.8 g/kg). The A. velutinum has the greatest (292830 Mg/ha) while the natural forest has the lowest (223920 Mg/ha) amount of carbon sequestration. The results showed the conifer stands have been more successful in terms of tree quality characteristic while broadleaf stands were more successful in the quantitative characteristic. Finally, it can be claimed that broadleaves stands were more successful in compare with conifer stands.
  Keywords: Broadleaves, carbon sequestration, conifers, growth characteristics, natural forest, reforestation
 • Peiman Farhadi, Javad Soosani *, Seyyed Yousef Erfanifard Pages 495-505
  Stand structure and species diversity are two useful parameters for complex assessment of forest biodiversity, and provide important information for management and decision making for appropriate silvicultural system. For this purpose, five one ha plots were selected randomly in homogeneous ecological units of beech-hornbeam type in Nav-e Asalem, Gilan province. In order to determine complex structural diversity index (SI) in the studied forest type, uniform angle, mingling and DBH dimensions difference indicators were calculated. Also in order to determine density of trees, the nearest neighbors distance index was used. According to the results, the average value of nearest neighbors distance index was calculated to 5.58 meter. Mean uniform angle index was 0.52, which indicates clumped distribution of trees. Mean mingling index (0.45) indicates moderate mixture of the studied mixed stand. The amount of DBH dimensions difference index was 0.47, indicates moderate difference between trees diameter at breast height. The complex structural diversity index which presents three dimensions of structure, including diversity of spatial pattern, species diversity, and diversity of DBH dimensions) was calculated to 0.475. This value confirms a high level of tree diversity. The results of this study provide key information for management and maintaining of tree diversity in the studied mixed beech-hornbeam stand. Also with monitoring and management of tree diversity level we can reduce the negative impact of natural and human factors.
  Keywords: Hyrcanian forests, tree density, tree diversity, uniform angle index
 • Mostafa Khoshnevis *, Maryam Teimouri, Mohammad Hosein Sadeghzadeh Hallaj, Mohammad Matinizadeh, Anoushirvan Shirvany Pages 506-516
  The Juniperus habitat has the second most natural distribution in Iran after the pistachio. The habitat area of Junipers has decreased due to its low rate of natural regeneration which makes the rehabilitation of this species very important. The aim of this study was to evaluate the maternal treemorphology and irrigation on survival and growth parameters of Greek juniper (J. excelsa M. B.) in Sirachal research station in a four years period. Twenty produced seedlings from three different maternal treemorphology including A (cylindrical), B (non-cylindrical) and C (high production of seed) were planted in Sirachal research station as complete random blocks in split plots with three replications in 2010. Seedlings were irrigated every fifteen, thirty and forty days in the first year. Controls were not irrigated. Statistical analysis showed that in the first year, the effect of irrigation was significant on growth parameters including current diameter growth, current height growth and crown cover. The effect of maternal treemorphology was significant only on current diameter growth in the first year. In the second year, only the effect of maternal treemorphology was significant on crown cover. After four years of measurement, the effect of irrigation was significant on crown cover. According to our finding, it seems, irrigation for one time in planting time, is an important necessity for Juniper establishment and should be concerned in rehabilitation of habitats. In addition, due to the effects of maternal treemorphology on seedlings survival, establishment and growth, using trees with C morphology will be effective in juniperus rehabilitation habitat.
  Keywords: Current diameter growth, establishment, growth monitoring, Survival
 • Fatemeh Gorzin *, Manouchehr Namiranian, Mahmoud Omid, Mahmoud Bayat Pages 517-527
  Decision-making in natural resources often leads to complexities beyond the statistical empirical methods,therefore we need new solutions than algorithmic methods. Artificial neural networks (ANN) technology mimics the human brain in the process of problem solving.The aim ofthis studywas to predict the commercial volume and cordwood volume using this technique (Artificial Neural Network). For this purpose, 367 marked trees in the experimental and educational forest of Kheyrood were selected. Some factors including diameter at breast height, diameter at stump, stump height, total height, topographic factors (slope, aspect and elevation), species, tree situation and minimum median diameter of last log were measured. The factors were considered as input network. Multi-layer Perceptron network (MLP) was used for modeling. The result showed that Multi-layer Perceptron network (with the 0/94 and 0/71 R2, and 0/233 RMSE) has acceptable accuracy to predict the commercial and cordwood volume.
  Keywords: Artificial Neural Networks, Kheyrood forest, Multi Layer Perceptron
 • Farshad Keyvan Behju, Sajjad Ghanbari *, Ghorban Moradi Pages 528-539
  Non-wood forest products (NWFPs) play a main role in rural household’s economy directly and indirectly. In developing countries, livelihood of 600 million people depends on these products. NWFPs are important in increasing income and improving the economic situation of rural areas with high forest density. The aim of this research was to estimate the amount of production, collection, role of plum fruit in household’s income at Rudsar county of Guilan province. In order to estimating of fruit production, inventory was done systematically- randomly with 30 sample plots of one hectare (with dimensions of 100 by 100 meters) each. To estimate the collection and contribution of NWFPs in total household income, 120 households was censed at three villages by the semi-structured interviews and direct observations in summer 2015. The correlation analysis between tree traits and fruit production showed that diameter at breast height (DBH) had a high and significant correlation (0.64) with fruit production. The mean fruit production was about 8.5 kg per tree. Average tree density was 13 tree per ha. Total fruit collection and annual average collection by households was 3500 kg and 29 kg, respectively. Net annual household income from fruit harvested varied from 500 to 2600 thousand Rials. The fruit collection creates employment for 11 person’s day per year. We conclude that income of fruit collection is not much and we can increase it by much processing and market expansion.
  Keywords: Collector, correlation, household economy, processing, semi-structured interview