فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال بیستم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال بیستم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن شکوهی یکتا*، سعید اکبری زردخانه، مریم محمودی صفحه 7
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر برنامه مدیریت خشم بر سلامت روان و پرخاشگری والدین است. در این پژوهش که از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون تک گروهی است، برنامه مدیریت خشم در هفت جلسه 2 ساعته بر 77 والد داوطلب اجرا شد. داده ها با استفاده از مقیاس های پرخاشگری اهواز (AAI)، و پرسشنامه سلامت روان 28 (MHI-28) جمع آوری گردیدند. یافته های حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری داده ها با طرح اندازه گیرهای مکرر نشان دادند که برنامه مدیریت خشم می تواند میانگین تمامی خرده مقیاس های پرخاشگری را در والدین به طور معناداری کاهش دهد. همچنین میانگین کلیه خرده مقیاس های سلامت روان نیز به طور معناداری در جهت مطلوب تغییر کردند. به این ترتیب، برنامه مدیریت خشم می تواند به عنوان مداخله ای برای کاهش پرخاشگری و ارتقای سلامت روان به کار رود.
  کلیدواژگان: مدیریت خشم، پرخاشگری، سلامت روانی، آموزش والدین
 • گلین مهدی نژاد گرجی، رمضان حسنزاده*، محمدعلی محمدی فر صفحه 23
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی براساس مولفه های اضطراب کلاس درس زبان انگلیسی انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. به همین منظور، 285 دانش آموز دختر پایه سوم دوره دوم (با میانگین سنی 18 سال) به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی از میان کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه دبیرستان های شهرستان بابل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب کلاس زبان خارجی (FLCAS) بود. برای ارزیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، از نمرات نیم سال اول درس زبان انگلیسی دانش آموزان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین مولفه های اضطراب زبان با عملکرد تحصیلی در درس زبان انگلیسی دانش آموزان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد (05/0P<). براساس نتایج رگرسیون گام به گام از بین مولفه ای اضطراب بان، سه مولفه ترس از ارزیابی منفی، نگرش منفی نسبت به کلاس زبان، و نگرانی از برقراری ارتباط، قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی هستند و این سه مولفه مجموعا %60 از واریانس عملکرد تحصیلی در درس زبان را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: اضطراب کلاس زبان انگلیسی، عملکرد تحصیلی، ترس از ارزیابی منفی، نگرش منفی نسبت به کلاس زبان، نگرانی از برقراری ارتباط
 • مینا مجتبایی*، سید محمدرضا علوی زاده صفحه 36
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه دو روش درمان شناختی رفتاری و درمان فراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونه پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروه درمان شناختی رفتاری و درمان فراشناختی گمارده شدند. راهنمای درمان فراشناختی برای اضطراب دارای 10 جلسه و راهنمای درمان شناختی رفتاری برای اضطراب دارای 9 جلسه است. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) را در دو مرحله قبل و بعد از درمان تکمیل کردند. در این پژوهش شرکت کنندگان در هر هفته 2 جلسه درمانی 60-45 دقیقه ای انفرادی دریافت کردند. نتایج نشان می دهند که درمان فراشناختی در کاهش نمره اضطراب و نگرانی، بر درمان شناختی رفتاری برتری دارد (05/0>P)، ولی از لحاظ بالینی، فقط در کاهش نگرانی، اثربخش تر از درمان شناختی رفتاری است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، درمان فراشناختی، اضطراب، نگرانی، اختلال اضطراب فراگیر
 • مالک میرهاشمی*، حیدرعلی زارعی، مهدی نظری علوم صفحه 52
  این تحقیق با هدف مقایسه سبک های تفکر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد، با روش علی مقایسه ای اجرا شد. جامعه آماری شامل 300 زندانی در بند در ندامتگاه (زندان) مرکزی تهران در سال 1393 بودند که نمونه پژوهش به صورت تصادفی تک مرحله ای از بین آنها انتخاب و مقیاس سبک تفکر جنایی (CTS) بر آنها اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمره های مجرمان وابسته به مواد در خرده مقیاس های جهت گیری قدرت و دلیل تراشی برای ارتکاب جرم، به طور معناداری بالاتر از میانگین نمره های مجرمان ناوابسته به مواد است (05/0P<).
  کلیدواژگان: اعتیاد، سوءمصرف مواد، سبک تفکر جنایی، زندان
 • مهناز مهرابی زاده هنرمند*، علی کریم زاده نگاری، صفا صفایی مقدم صفحه 62
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان بود. در این پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه هوش معنوی-24 (SISRI-24)، منبع کنترل درونی نوویکی استریکلند (LOCQ)، و سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند. نتایج محاسبه همبستگی های ساده نشان داد که هوش معنوی و سه بعد آن (معناداری شخصی، هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری) با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری دارند، اما رابطه بین تفکر انتقادی (یکی از ابعاد هوش معنوی) و سلامت روان معنادار نیست. به علاوه، منبع کنترل درونی با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که در پیش بینی سلامت روان، به ترتیب منبع کنترل درونی و هوش معنوی نقش دارند. به علاوه، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی، معناداری شخصی، هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری) با سلامت روان نشان داد که تنها معناداری شخصی، قادر به پیش بینی 05/0 از سلامت روان است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، منبع کنترل درونی، سلامت روان
 • رسول کردنوقابی*، صفدر نبی زاده صفحه 76
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش تبیین کنندگی هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازه خرد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان این مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس جهت گیری مذهبی (SAWS)، مقیاس هوش معنوی (SII)، و سه مقیاس سنجش خرد شامل مقیاس سه بعدی خرد (3D-WS)، مقیاس ارزش های بنیادین (FVS)، و مقیاس از خودفراروی (ASTI). برای تحلیل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که در مقیاس سه بعدی، ترکیب مولفه های هوش معنوی و جهت گیری مذهبی %20 از واریانس خرد را تبیین می کنند. دیگر مقیاس های خرد با جهت گیری مذهبی ارتباط معناداری ندارند اما ارتباط آنها با هوش معنوی معنادار است.
  کلیدواژگان: خرد، هوش معنوی، جهت گیری مذهبی
|
 • Mohsen Shokoohi-Yekta*, Saeed Akbari-Zardkhaneh, Maryam Mahmoudi Page 7
  The aim of the current study was to evaluate the effectiveness of the anger manage-ment program on parents’ mental health and aggression. The design of this study was quasi-experimental using single group with pretest-posttest. In this research anger management pro-gram was implemented for seven sessions, each session two hours per week on 77 parents who participated as volunteers. Data were collected utilizing Ahvaz Aggression Inventory (AAI), and Mental Health Inventory-28, (MHI-28) to assess parent's aggression and their mental health. Find-ings showed that the anger management program significantly reduced mean scores of all aggres-sion subscales. In addition, mean scores of mental health subscales changed significantly in the de-sired direction. The anger management program can be effective in reducing aggression and pro-moting mental health among parents.
  Keywords: anger management, aggression, mental health, parent training
 • Galin Mahdinejad Gorji, Ramazan Hassanzadeh* Mohammad Ali Mohammadifar Page 23
  The present study was aimed to investigate predicting academic performance in English language, based on the components of Foreign Language Classroom Anxiety Scale among Babol’s female senior high school stu-dents. The research was done using descriptive (correlational) method. 285 female students were selected through random cluster sampling as the research sample. The Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), and stu-dents’ first semester scores in English as the measure for academic achievement were used. The results of the study revealed there were negative significant relationships between the components of English Language Classroom Anxiety Scale and academic achievement in En-glish language. The results of regression analysis how that fear of negative evaluation; negative attitudes toward the English class, and Comm-unication apprehension can predict 60% of the academic achievement in English language.
  Keywords: English language classroom anxiety, academic performance, fear of negative eva-luation, negative attitudes toward the English class, communication apprehension
 • Mina Mojtabaei*, S. Mohammad Reza Alavizadeh Page 36
  Abstract: The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive behavior therapy (CBT) and metacognitive therapy (MCT) on reducing anxiety and worry in persons with generalized anxiety disorder (GAD). The sample consisted of 25 persons with GAD who were randomly assigned to two groups: CBT and MCT. The MCT manual for anxiety has 10 ses-sions and the CBT manual for anxiety has 9 sessions. In this study the participants received 45-60 minutes individual therapy sessions twice per week. They also completed Beck Anxiety Inventory (BAI) and Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ) pre-test and post-test. The results indicated that metacognitive therapy was more effective than cognitive behavior the-rapy in decreasing anxiety and worry (P
  Keywords: cognitive behavior therapy, meta-cognitive therapy, anxiety, worry, generalized anxiety disorder
 • Malek Mirhashemi*, Heidarali Zaree, Mehdi Nazariolom Page 52
  Abstract: This research was carried out based on causal-comparative research to compare cri-minal thinking of substance-dependent and in-dependent offenders. The population consisted of 300 prisoners in Tehran Province in 2014. Sampling was the one stage clustering sam-pling method. Multivariate analysis of variance indicated that means of criminal thinking styles of power-orientation and criminal rationalization are higher for substance-dependent offenders than substance-independent offenders (p
  Keywords: addiction, substance abuse, criminal thinking style, Jail
 • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand*, Ali Karimzadeh Negari, Safa Safaeimoghadam Page 62
  The purpose of the present study was to determine the relationship between spiritual in-telligence and locus of control with student's men-tal health. To do so, 400 male and female under-graduate students at Shahid Chamran University of Ahwaz were selected as subjects through ran-dom multistage sampling. The subjects completed the King's Spiritual Intelligence Self-Report In-ventory (SISRI-24) the Nowicki-Strickland's Lo-cus of Control Questionnaire (LOCQ), and Ge-neral Health Questionnaire (GHQ-28). By apply-ing simple correlation, the findings showed that there was a significant and positive correlation between spiritual intelligence and its three dimen-sions (personal meaning production, transcend-dental consciousness, and consciousness state ex-pansion) with mental health. However, there was no significant correlation between critical thinking (one dimension of spiritual intelligence), and mental health. In addition, there existed asignificant relation between locus of control and mental hea-lth. The results from regression analysis indicated that locus of control and spiritual intelligence, res-pecttively, play a role in predicating the mental health. Besides, the regression analysis of spiritual intelligence dimensions (critical thinking, personal meaning production, transcendental consciousness, and consciousness state expansion) indicated that only the personal meaning production can pre-dicate 0.05 of mental health.
  Keywords: spiritual intelligence, internal locus of control, mental health
 • Rasool Kord Noghabi*, Safdar Nabizadeh Page 76
  Abstract: The aim of the present study was to investigate the role of spiritual intelligence and religious orientation in explaining wisdom construct. Method of the present study was descriptive and correlational. Participants were 120 students of Bu-Ali Sina University, Hame-dan. The measures of Religious Orientation, Spiritual Intelligence Inventory, and three scalese of wisdom including Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS), Adult Self-Transcendence Inven-tory (ASTI), and Fundamental Values Scale (FVS) were used. Multiple regression and Pear-son’s correlation methods were used to analyze the data. The results showed that in 3D-WS, the combination of components of spiritual intelli-gence and religious orientation explains 20 per-cent of wisdom’s total variance. No other signi-ficant relationships were found between other scales of wisdom and religious orientation; how-ever, they were significantly associated with spiri-tual intelligence.
  Keywords: wisdom, spiritual intelligence, religious orientation