فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امنیت و نقش آن در ارتقای تعاملات و ارتباطات در منطقه مرزی ایران و افغانستان
  عاطفه خزاعی، وحید کیانی، عمران راستی صفحات 9-22
  مرزهای هر کشور نقش اساسی در برقراری امنیت در آن کشور بر عهده دارند و تامین امنیت مرزها همواره یکی از موضوعات مهم بوده است که نه تنها باگذشت زمان از اهمیت آن کم نشده بلکه معیارها و مسائل جدیدی نیز به آن افزوده گردیده است. مرزهای شرقی ایران به سبب قرار گرفتن در مجاورت با کشور بحران زده افغانستان از اهمیت بالایی برای مطالعه در زمینه مسائل امنیتی برخوردار است. هدف این مقاله ضمن بررسی امنیت و مسائل امنیتی در منطقه مرزی ایران و افغانستان به بررسی نقش امنیت در ارتقای تعاملات و ارتباطات در این منطقه می پردازد. مطالعه حاضر ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است و جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است .نتایج به دست آمده از موضوع نشان دهنده نقش مثبت امنیت در ارتقای تعاملات و ارتباطات میان ایران و افغانستان است زیرا در صورت توجه به عوامل زمینه ساز برقراری امنیت در منطقه همچون جلوگیری از خروج جمعیت از مناطق مرزی ، ایجاد همبستگی فرهنگی میان مرزنشینان و مقابله با ورود و خروج قاچاق مواد مخدر و کالا و... ثبات و امنیت در منطقه برقرار می شود و تعاملات میان ایران و افغانستان نیز گسترش می یابد.
  کلیدواژگان: امنیت، مناطق مرزی، تعاملات ایران، افغانستان
 • بررسی نقش و جایگاه مساجد در پایداری و امنیت محلات شهری (نمونه موردی:مسجد جامع قاین)
  سیدمحمود شفیعی، مهدیه سادات حفاظی صفحات 23-34
  مطالعه حاضر به بررسی کارکردهای مدرن مسجد جامع در شهر قاین می پردازد. روش مطالعه روش اسنادی کتابخانه ای است. از منظر تاریخی شهر ایرانی به سه نهاد محله، بازار و مسجد شناخته می شود. محله، محل زندگی و سکونت، بازار محل تجارت و دادوستد و مسجد محل عبادت و مسائل مذهبی بوده است. هرکدام از این نهادهای شهری درگذشته دارای کارکردهای سنتی بوده و تاکنون نیز این کارکردها را حفظ کرده اند؛ولی با مدرن شدن شهر ایرانی و تغییرات ماهوی در آن، لاجرم نهادهای شهر نیز تغییر ماهیت داده و علاوه بر حفظ کارکردهای سنتی، دارای کارکردهای مدرن نیز شده اند. امروزه مساجد در شهرهای کوچک مانند قاین علاوه بر انجام و حفظ کارکردهای سنتی، با توجه به نیازهای کنونی به انجام کارکردها و وظایف مدرن ازجمله حفظ امنیت و پایداری شهر نیز می پردازد. مسجد جامع شهر قاین یکی ازاین گونه مسجدها است. در این مقاله تلاش می شود به بررسی کارکردهای جدید این مسجد پرداخته شود. مسجد از ابتدای تاسیس دارای کارکردهای سیاسی، اجتماعی آموزشی، فرهنگی و...بوده، به طوری که امروزه این کارکردها را حفظ کرده و یا به آن کارکردهای جدیدی اضافه شده است عل اوه بر این کارکردهای فرهنگی آموزشی، اقتصادی و حتی درمانی است؛ لذا مسجد جامع قاین می تواند به عنوان یکی از مساجد موفق و بسیار تاثیرگذار در سطح شهر قاین معرفی کرد. چنین موفقیتی حاصل شرایط متعدداست. بدون شک یکی از ویژگی های بارز این مسجد که آن را از بسیاری مساجد دیگر شهر متمایز می کند، بزرگی و زیبایی است. طراحی بسیار زیبا و کم نظیر باعث شده تا این مسجد از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار باشد. مساحت زیاد و تناسب آن با معماری ایرانی اسلامی از شاخصه های ممتاز آناست. چنین ترکیب عناصری در کالبد مسجد به خوبی رعایت شده است .از همین رو این مسجد را می تواند یکی از فعال ترین و پرکارترین مساجد قاین در حوزه پایداری و امنیت شهر به حساب آورد.
  کلیدواژگان: کارکرد مساجد، پایداری محلات، امنیت محلات، مسجد جامع قاین
 • بررسی شاخص های حکمروایی خوب روستایی / موردمطالعه: بخش زه ان شهرستان قاینات
  صدیقه عرب صفحات 35-43
  حکمروایی خوب درواقع رهیافتی تطبیقی در برنامه ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین)کشور، منطقه، شهر، روستا و مانند این ها( برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید که از طریق رفتار قاعده مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع و مانند این ها دست یافتنی است و تعامل توسعه ای در دوره های مختلف تاریخی با تحولات اندیشه ای توسعه و برنامه ریزی در ایران متفاوت است؛ به طوری که پارادایم حاکم توسعه پایدار روستایی در سپهر علوم جغرافیایی و برنامه ریزی و مدیریت، از مدیریت توسعه ای به حکمروایی توسعه ای جهت داده است و هدف اصلی از این پژوهش شناسایی مهم ترین نقاط ضعف حکمروایی خوب و بهترین نقطه حکمروایی خوب برای بخش زهان است و روش تحقیق نیز توصیفی - پیمایشی است و در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که دید روستاییان شاخص های) مشارکت، مسئولیت پذیری، شفافیت، عدالت و برابری( در وضعیت خوب و مطلوب قرار دارند و از دید کارشناسان شاخص های پاسخگویی و ا مام گرایی در وضعیت مطلوب قرار دارند نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که رهیافت حکمروایی خوب روستایی می تواند به چالش مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی درخور دهد و توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشد.
  کلیدواژگان: حکمروایی، توسعه پایدار روستایی، مدیریت توسعه ای، حکمروایی توسعه ای
 • سنجش و سطح بندی ظرفیت زیست پذیری در نواحی شهری با استفاده از مدل کوپراس (نمونه موردی: شهر بیرجند)
  آرش علیزاده بیرجندی، امید حسینی، طاهره رئیسی صفحات 44-57
  زیست پذیری یکی از بزرگ ترین ایده های برنامه ریزی شهری دوران معاصر است و ایجاد زیست پذیری در میان شهرهای جهان سوم مسئله نگران کننده ای است. لذا ایجاد یک شهر زیست پذیر یک تعهد بزرگ و پیچیده است که نیاز است برنامه ریزان شهری به لحاظ شاخص های زیست پذیری ساکنان شهری را حمایت کنند. روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی است. برای سنجش ظرفیت زیست پذیری از شاخص هایی مانند؛ امنیت، بهداشت، مسکن مناسب، نبود خدمات عمومی، زیبایی بصری و تراکم بالای جمعیت استفاده شده است و از طریق روش AHPوزن دهی شده اند. سپس در چارچوب مدل تصمیم گیری چندمعیاره کوپراس به اولویت بندی نواحی شهر بیرجند پرداخته شده است. هدف این پژوهش سنجش و سطح بندی ظرفیت زیست پذیری در نواحی چهارگانه شهر بیرجند است. بر اساس نتایج پژوهش، ناحیه3 به لحاظ شاخص های موردبررسی در رتبه نخست واقع گردید و ناحیه 4، 1 و 2 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. بدین ترتیب ناحیه دو کمترین ظرفیت زیست پذیری و ناحیه سه بیشترین ظرفیت زیست پذیری را در بین نواحی چهارگانه شهر بیرجند دارا است و درنهایت به منظور کاهش موانع و مشکلات موجود راهکارهایی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: سطح بندی، زیست پذیری، AHP، مدل کوپراس، شهر بیرجند
 • بررسی و ارزیابی نقش بازارچه مرزی یزدان بر امنیت اقتصادی شهر حاجی آباد
  الهام میری صفحات 58-66
  شهر های مرزی دارای ویژگی های خاصی همچون انزوای جغرافیایی، دور بودن از مرکز، دوری از قطب های صنعتی و اقتصادی، حاکمیت فرهنگ سنتی، عدم توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عدم امنیت پایدار می باشند. این مناطق با داشتن این ویژگی ها از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می آیند. بنابراین نیازمند توجه و اعمال راهکارهایی متناسب با شرایط شان می باشند. یکی از مهم ترین و شناخته ترین روش های توسعه ی این مناطق ایجاد بازارچه های مرزی است که می تواند تحولی بنیادی در تولید، اشتغال، تثبیت جمعیت شهرنشین، افزایش درآمد، جلوگیری از قاچاق کالا و درنهایت توسعه ی امنیت ایجاد نمایند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با توجه به نقش قدرتمند بازار در شهرهای ایرانی و تاثیر آن بر توسعه ی شهرها، نقش بازارچه ی مرزی بر امنیت اقتصادی شهرها، به طور خاص در شهر مرزی حاجی آباد موردبررسی قرار گیرد. جهت بررسی تاثیرات مثبت تاسیس بازارچه ی مرزی بر امنیت اقتصادی شهر حاجی آباد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و تصاویر ماهواره ایETM+مورخ 1989،2001و2006 و تصویر گوگل ارث 2012-2014 نقشه های روند توسعه ی حاجی آباد با استفاده از GIS تهیه شده و سپس با استفاده از تحلیل های SPSS اثرات بازارچه بر امنیت اقتصادی و توسعه ی شهر حاجی آباد تحلیل و بررسی شد.
  کلیدواژگان: بازارچه مرزی یزدان، امنیت اقتصادی، شهر حاجی آباد، GIS، SPSS
 • جبران خسارات ناشی از بازداشت غیرقانونی و بازداشت متهمین بی گناه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 92
  محمد یوسف ناصری، حامد نجفی صفحات 67-86
  انسان آزاد آفریده شده و اگر آزاد نبود، عقل برای وی ثمره ای نداشته و کیفر دنیوی و اخروی برای وی مقرر نمی گردید. آیات متعددی از قرآن کریم در مورد کرامت و برتری انسان ها بر روی زمین اشاره دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم مشتمل بر اصول 19تا42 تحت عنوان «حقوق ملت» آزادی ها و حقوقی را برای مردم مقرر کرده است. آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار، ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است.یکی از انواع آزادی،آزادی تن آدمی است که بر اساس آن،فرد انسان می تواند هرکجا که بخواهد برود، بیاید، بنشیند، برخیزد، سکونت یا اقامت گزیند، سفر کند و...، کسی مانع او نشود و راه بر او نبندد، و او را از رفت وآمد بازندارد جز در مواردی که قانون مقرر کرده باشد، تعرض به آزادی تن او هم به طرق و انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین دولتی و اجرایی و قضایی و یا افراد عادی صورت می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی نوآوری اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری 92 و بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در قانون آیین دادرسی کیفری 92 است که با روشی توصیفی . به استفاده از منابع کتابخانه ای به این مهم می پردازیم . نتایج حاکی از آن است که مقررات مربوط به بازداشت غیرقانونی تغییرات قابل توجهی در قانون جدید داشته است ازجمله توسعه قرارهای تامین کیفری و همچنین اصل بر عدم بازداشت موقت است و اصل برائت ماده مخصوصی را به خود اختصاص داده که از دیگر نوآوری های قانون جدید است.
  کلیدواژگان: بازداشت، حبس، مجازات، جبران خسارت، آیین دادرسی کیفری 92