فهرست مطالب

توسعه کارآفرینی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1396)

فصلنامه توسعه کارآفرینی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آیدا احمدی، رضا محمدکاظمی*، قنبر محمدی الیاسی صفحات 201-220
  با توجه به نقش انکارناپذیر آموزش در توسعه ی جوامع، شناسایی شیوه های آموزش مقوله ای ارزشمند است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه های آموزش کارآفرینی در حیطه ی عاطفی یادگیری با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم» صورت گرفته است. حیطه ی عاطفی یادگیری در دسته بندی سطوح یادگیری بلوم (1956) در کنار حیطه های یادگیری شناختی و روان-حرکتی مطرح می شود. در این پژوهش که از نظر روش، کیفی است، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تجربیات بیان شده ی 13 نفر از خبرگان حوزه ی آموزش و کارآفرینی مستند شده و برای تحلیل روایت ها از روش کدگذاری و مقوله سازی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اعضای نمونه ی آماری تحقیق از چهار شیوه ی آموزش کارآفرینی مطابق با رویکرد آموزش از طریق تفریحات سالم استفاده می کنند که در حیطه ی عاطفی یادگیری دانش آموزان است. شیوه های آموزش شناسایی شده شامل «سخنران میهمان»، «کارگاه آموزشی»، «ایفای نقش» و «بازدید علمی» است. شناخت مناسب این شیوه ها هم به مدرسان کارآفرینی و هم به سیاست گذاران آموزشی در تدوین برنامه ها و طرح درس های کارآفرینی کمک می کند.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، آموزش از طریق تفریحات سالم، یادگیری عاطفی، بازی
 • نادر بهاری*، هاشم آقازاده، طاهر روشندل اربطانی، شهرام صدقی صفحات 221-240
  برند شهری، دارایی مهمی برای توسعه پایدار شهری بوده و وجه تمایز بین شهرهاست. برندسازی شهر، پدیده ای است که شهرها برای نیل به مزیت رقابتی پایدار در عصر جهانی شدن و بسترسازی برای کارآفرینی، بدان نیاز دارند. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی در شهرستان گرمی می باشد. روش تحقیق برحسب هدف، بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، 21 نفر از اعضای هیات علمی رشته های مدیریت شهری، مدیریت بازاریابی، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی و مدیریت فرهنگی و مدیران شهرداری و افراد دارای تجربه مدیریت شهری، مورد مصاحبه های عمیق قرار گرفتند و سپس داده های حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شد. الگوی پارادایمی برندسازی از شرایط علی ، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای برندسازی(توسعه کارآفرینی، توسعه سرمایه اجتماعی، جذب و توسعه سرمایه گذاری وگردشگری، و توسعه روستایی و کاهش مهاجرت) برای آن شهر، نتایج تحقیق محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: بازاریابی مکان، برند سازی شهری، تئوری داده بنیاد، توسعه کارآفرینی، شهرستان گرمی
 • افسانه باقری*، فاطمه پاک، زهرا آراستی صفحات 241-257
  کلیه کارآفرینان قبل و پس راه اندازی کسب و کار با چالش های بسیاری روبه رو می شوند و مرشدها نقش موثری در ارتقای توانمندی های آنان برای مقابله با این مشکلات ایفا می نمایند. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش های مرشدها در راه اندازی کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان نوپا در شتابدهنده ها می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش کیفی واقع محور می باشد و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته به احصای ابعاد گوناگون نقش مرشد(شناختی، عاطفی، مدیریتی) پرداخته شده است. جامعه آماری، مرشدانی هستندکه بیش از 5 سال سابقه ی هدایت کارآفرینان را در شتابدهنده ها داشتند. برای انتخاب مرشد ها از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد و انجام مصاحبه ها تا زمان اشباع نظری ادامه یافت. در مصاحبه 14 اشباع نظری حاصل شد، اما جهت جمع آوری داده ها تا نمونه 17 ادامه یافت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها و تجمیع مقوله ها و مولفه ها، نقش های مرشدها به دو دسته ی غیر مستقیم و مستقیم، تقسیم شد. 38 مقوله ی شناسایی شده در 3 بعد شناختی، عاطفی، مدیریتی تعلق گرفتند ودو بعد یادگیری و بهره گیری از فناوری های نوین و مولفه های آنها به عنوان دو بعد جدید به چارچوب پژوهش اضافه شدند.
  کلیدواژگان: نقش مرشد، راه اندازی کسب و کار جدید، کارآفرینان نوپا، شتابدهنده ها
 • مریم راشکی، حبیب الله سالارزهی*، امین رضا کمالیان، میرعلی سیدنقوی، زهرا وظیفه صفحات 259-278
  امروزه کارآفرینی در اقتصاد کشورها به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش فراترکیب است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط را ترکیب کرده است. 118مقاله در حوزه استعداد کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار گرفت؛ که در پایان 55 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، کدهای خلاقیت، راه حل های نوآور، تخصص خانوادگی، فعالیت های تیمی، مباحث اقتصادی، فرصت های نوآور، چیرگی(مهارت) در کار، تمایل به کسب درآمد و عوامل اجتماعی و فرهنگی، بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد شش گانه استعداد کارآفرینانه دارا می باشد. در نهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینی در سه لایه شناسایی، ساختار اجرا و لایه طراحی برنامه حمایتی استعداد کارآفرینانه ارائه شد.
  کلیدواژگان: استعداد کارآفرینی، تعیین، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • محمد عزیزی*، عاطفه آقایی پور صفحات 279-298
  راه اندازی و مدیریت کسب و کار جدید نیازمند شناخت و توسعه شایستگی ها و مهارت های خود، بازار و مشتریان است. برنامه مرشدی کسب و کار در راستای توسعه شایستگی های کارآفرینان است. در این برنامه انتخاب متربی شایسته نقش اصلی و محوری را در موفقیت برنامه مرشدی دارد، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی های مورد نیاز متربی کسب و کار است. جامعه آماری مرشدهای مجرب در شتابدهندها هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها کیفی و از مصاحبه نیمه ساختار یافته به احصای شایستگی های متربی پرداخته است. روش نمونه گیری هدفمند و ملاک تعیین حجم نمونه، اشباع نظری است که درنمونه دهم اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها ازکد گذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج پژوهش بعد شایستگی های حرفه ای شامل سه مقوله تیم سازی، ایده و محصول و شناخت بازار را به چارچوب کلاتربک اضافه کرده است. برای تیم سازی 7 مولفه، ایده و محصول 5 مولفه و شناخت بازار 6 مولفه شناسایی شد. دو مقوله جدید شامل ویژگی های کارآفرینانه و آمادگی به بعد شایستگی های شروع رابطه اضافه شد. در مجموع 4 بعد و 16 مقوله جدید به شایستگی های مورد نیاز متربیان کسب و کار اضافه شده است.
  کلیدواژگان: شایستگی، متربی، کسب و کار، مرشد، منتی
 • پروانه گلرد*، مریم حسینی، الهه عسگری صفحات 299-318
  پژوهش حاضر که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است به بررسی رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 148 نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 106 نفر حجم نمونه درنظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزاری آماری PLS Smart بکار گرفته شده. نتایج پژوهش بیانگر رابطه معناداری بین شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی می باشد. همچنین شبکه اجتماعی و تبعیض جنسیتی و هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه معناداری دارد. با توجه به رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان می توان بیان کرد که ارتباطات گسترده و موثر زنان از طریق شبکه های اجتماعی می تواند به عملکرد بهتر آنها در زمینه کسب وکار منجر شود.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، عملکرد کسب و کارهای زنان، هوشیاری کارآفرینانه، تبعیض جنسیتی
 • سمیه منصوری *، زهرا وظیفه، حلیمه یوسفی طبس صفحات 319-338
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان می باشد. تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق همه مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری استان کرمان است که تعداد آن ها 140 نفر می باشد و از میان آنها تعداد 103 مدیر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش50 عامل توسعه شرکت های دانش بنیان از طریق روش های مختلف جمع آوری داده ها شناسایی شدند و در6 گروه طبقه بندی شدند. در مرحله بعد این عوامل توسط متخصصان با یکدیگر مقایسه و پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل، اولویت آن ها در هر گروه و نیز رتبه بندی کلی آن ها با استفاده از آزمون فریدمن، ارائه شده که به صورت زیر است :عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل نیروی انسانی، عوامل حمایتی از موسسات دانش بنیان در جهت تولید فناوری، عوامل مرتبط با دولت، عوامل زیرساخت ها.
  کلیدواژگان: توسعه، پیشران ها، شرکت های دانش بنیان
 • محمد علی مرادی*، کمال سخدری، شیما صنیعی صفحات 339-358
  توسعه کسب و کارهای بین المللی یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است. از طرفی، کارآفرینان نوپا نیز به بازارهای خارجی وارد می شوند. براساس نظریه نهادی، یکی از عوامل موثر بر بین المللی شدن کارآفرینان، عوامل نهادی است. از سوی دیگر، ضعف نهادها در یک کشور، با سازوکار های سازمانی تا حدی قابل جبران است. با توجه به ضعف نهادها در کشورهای در حال توسعه، هدف اصلی این پژوهش سنجش تاثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین المللی در این کشورها با درنظر گرفتن تعامل بین محیط نهادی و راهبرد کارآفرینان است. روش تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است؛ به این منظور، از داده های ثانویه استفاده شد و داده های پژوهش مربوط به 59 کشور در حال توسعه، از گزارش های بین المللی که بر اساس داده های پیمایشی، شاخص های اقتصادی و کارآفرینی کشورها را ارائه می کنند، استخراج و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS3 تحلیل گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نهاد هدایت گر بر نرخ کارآفرینی بین المللی در کشورهای در حال توسعه تاثیر مثبت دارد. همچنین، بررسی نقش تعدیل گری ریسک پذیری در رابطه بین عوامل نهادی و کارآفرینی بین المللی نشان می دهد که در کشورهایی که ریسک‏پذیری بیشتر است، تاثیر نهادهای شناختی و قانونی بر نرخ کارآفرینی بین المللی به صورت منفی تعدیل می شود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی بین المللی، عوامل نهادی، ریسک پذیری، کشورهای در حال توسعه، کارآفرینان نوپا
 • شناسایی ویژگی های هوش کارآفرینانه زنان کارآفرین: مطالعه ای کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی
  علیرضا امینی *، سیده شیما حسینی ماچک صفحات 359-374
  با توجه به اینکه امروزه زنان در عرصه های متنوعی از فعالیت های اقتصادی وارد شده اند و در آفرینش کسب وکارهای زیادی ایفای نقش می کنند، شناخت توانمندی ها و هدایت استعداد و خلاقیت آنان را می توان در بهره برداری از ظرفیت های این قشر بزرگ اجتماعی موثر دانست. هدف پژوهش حاضر کشف ویژگی های هوش کارآفرینانه در زنان کارآفرین است. پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است که در آن، از راهبرد تحلیل محتوا برای تحلیل داده های متنی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل زنان کارآفرین استان گیلان است. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت و به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. درنهایت، با توجه به اشباع نظری، با 15 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد و ویژگی های هوش کارآفرینانه زنان کارآفرین در قالب شش مضمون اصلی بینش کارآفرینانه، هوش شناختی، هوش اجتماعی، هوش شهودی، هوش جسورانه و هوش برانگیزاننده، استخراج و نام گذاری شد. سپس از طریق روش های اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آن تایید شد. درنهایت، با استفاده از روش آنتروپی شانون، مقوله های ظهوریافته در هریک از مضامین اصلی اولویت بندی شدند.
  کلیدواژگان: آنتروپی شانون، زنان کارآفرین، نظریه های هوش، هوش کارآفرینانه
 • تاثیر آمیخته بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه باشگاه های فرهنگی-ورزشی: نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت های مدیریت دانش
  محمد جواد ناییجی، فرهاد پناهی فر *، زینب اسفندیاری صفحات 375-393
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر گرایش کارآفرینانه، از طریق نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت های مدیریت دانش در باشگاه های فرهنگی-ورزشی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل باشگاه های فرهنگی-ورزشی در استان های تهران و اصفهان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه تحقیق شامل 87 باشگاه فرهنگی-ورزشی در سطح استان های تهران و اصفهان است. برای گردآوری داده ها، 174 پرسشنامه از مدیران و کارمندان این باشگاه ها دریافت شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد است که روایی و پایایی آن ها برای تمامی سازه ها قابل قبول است. برای بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی انجام گرفت. یافته ها بیانگر آن است که گرایش کارآفرینانه، از ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل پاداش راهبردی، آموزش و توسعه، ارتباطات داخلی و رهبری عالی تاثیر می پذیرد. همچنین یافته ها، نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت های مدیریت دانش را در رابطه آمیخته بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه تایید می کنند
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، باشگاه های فرهنگی-ورزشی، فرهنگ نوآوری، گرایش کارآفرینانه، منابع انسانی
|
 • Aida Ahmadi, Reza Mohammadkazemi *, Ghanbar Mohammadi Elyasi Pages 201-220
  Considering the undeniable role of education in the development of societies, identifying educational methods is a worthwhile topic. The principal objective of this research is to identify the methods of entrepreneurial teaching in affective learning domain using the "Edutainment" approach. The affective domain is mentioned in Bloom's learning taxonomy (1956) beside cognitive and psycho-motor domains. In this study, which is conducted using a qualitative method, the experiences of 13 of the experts in the field of education and entrepreneurship has been documented through semi-structured interviews and the coding method has been used for analyzing the experiences. The results indicate that teachers employ 4 accordant methods with the Edutainment approach for teaching entrepreneurship in the affective learning domain of students which are guest lecturer, educational workshop, role-playing and field trips. Recognizing these entrepreneurial teaching methods can aid both entrepreneurship tutors and educational policy makers in formulation and preparation of entrepreneurship lesson plans and curriculum.
  Keywords: Entrepreneurship education, Edutainment, Affective learning domain, games
 • Nader Bahari *, Hashem Aghazade, Taher Roshandel Arbatani, Shahram Sedghi Pages 221-240
  City brand is an important asset for sustainable urban development and is a distinction between cities. City branding is a phenomenon that cities need it in order to achieve a sustainable competitive advantage in the age of globalization and setting up for entrepreneurship. The main aim of this research is designing a city Branding Pattern for Entrepreneurship Development in the Germi city. The research method is fundamental practical according to the goal and in terms of data collection, it is qualitative conducted through the Grounded theory method. In this research, 21 faculty members of urban management, marketing management, executive management, government and cultural management, municipal managers and people with urban management experience were exposed to a deep interview using purposive and Snowball sampling methods and then the data was analyzed using open, axial and selective coding. The paradigmatic pattern from the causative required, underlying, confounding variables, strategies and brand consequences (Entrepreneurship development, Social capital development, attract and develop investment and tourism, rural development and the reduction of migration) for the city, the research results are considered.
  Keywords: Place marketing, City branding, Grounded Theory, Entrepreneurship development, Germi City
 • Afsane Bagheri *, Fateme Pak, Zahra Arasti Pages 241-257
  Entrepreneurs face a variety of challenges launching their business. In this regard, mentoring is an effective approach to improve entrepreneurs’ learning. Yet, there is little research on the role of mentor in starting a new business by a novice entrepreneur. Therefore, this research aimed to identify the role of a mentor in starting-up a new business by novice entrepreneur in accelerators. In this research, qualitative method and semi-structured interviews were employed to identify various aspects of mentor roles (cognitive, affective and managerial). Purposeful and snowball sampling methods were used for the selection of the mentors. Sampling and interviews were continued until theoretical saturation. Although, in the 14th interview, theoretical saturation was achieved, to insure the credibility of the findings the interviews continued to the 17th sample. Analysis of the data and integration of the categories and components of mentor’s roles reveled that they played two distinctive roles including: indirect and direct. Totally, 38 categories were identified that were classified into 4 dimensions of Jane and Audit’s (2012) framework (cognitive, affective managerial). Furthermore, two dimensions of learning and new technologies emerged from this study and were added to the framework employed in this study.
  Keywords: the role of mentor_Creating a new business_Novice entrepreneurs
 • Maryam Rashki, Habibollah Salarzehi *, Aminreza Kamalian, Mir Ali Seyyed Naghavi, Zahra Vazife Pages 259-278
  Today, entrepreneurship is recognized as a competitive advantage in the economies of the countries. The purpose of this study was to provide a model for the determination and effective deployment of entrepreneurial talent with a using meta-synthesis is done. This research is in terms of applied purpose and with Approach Meta-Synthesis. The researcher has done a thorough and in-depth review of the subject using the method of extension and combines the findings of qualitative and quantitative research. 118 articles in the field of entrepreneurial talent were evaluated, that in the end 55 articles selected and their dimensions and codes were extracted and their importance and priority were determined by the quantitative Shannon entropy method. Finally, following the research steps, the pattern of identifying and deploying entrepreneurship talent in three layers of determination , implementation structure and design of the entrepreneurial talent support design layer was presented.
  Keywords: Entrepreneurial Talent, Determination, Meta-Synthesis, Shannon Entropy
 • Atefeh Aghaeipour, Mohammad Azizi * Pages 279-298
  Starting up a new business needs self - recognition, competencies, skills, market and consumer recognition. Mentee has a significant role in starting up a new business, so the aim of this study is to identify necessary competencies of mentee. The statistical population of this study consists of experienced mentors.This study is done through quantitative method and semi- structured interviews to calculate mentee`s competencies. The sampling method is purposive and the criterion which is used to determine the sample size is Theoretical saturation. Open and Axial coding is used in analyzing the data .The findings of this study is classified into four dimensions which includes: Entrepreneurship features(creative and innovative , entrepreneurship mind, entrepreneurship sense ,risk taking ,tolerating ambiguities,being ambiguous) ,being prepared (like self - recognition ,being aware of mentor position and your position, being aware of the condition and needs of each step ,having experience about how to start up a new business ,team reception), professional business competencies (having new idea , appropriate team and market recognition), mentor relationship competencies (competencies for starting up the relationship, competencies to manage the relationship, competencies to end the relationship) .
  Keywords: mentee, Business, mentor, competencies, protege
 • Parvaneh Gelard *, Maryam Hosseiny Hosseiny, Elahe Asgari Pages 299-318
  The current research in the terms of purpose is practical and it is descriptive-survey based on data collection. It has been investigated The relationship of social networks on the women's business performance with the role of mediating entrepreneurial alertness and gender discrimination.The statistical population of the study includes the148 Iranian female business owners who attended the 13th Women's Entrepreneurship Development Conference. Using Cochran's formulas and Simple Random sampling, the sample size has been consisted of 106 women. The essential data has been collected by questionnaire. The data analysis has been conducted by the Structural Equation Modeling (SEM) using the Partial Least Squares and the statistical software PLS Smart was used. The research findings indicate that there is a significant relationship between the social networks and the women's business performance regarding the mediating role of entrepreneurial alertness and the gender discrimination. Since the social networks influence the women's business performance, so women could improve their business performance through extended and effective communication in the social networks.
  Keywords: Social networks, women's business performance, Entrepreneurial alertness, Gender discrimination
 • Somayeh Mansuri *, Zahra Vazifeh, Halimeh Yusefi Tabas Pages 319-338
  Knowledge-based economy driven by knowledge-based companies that play a key role in the development of the knowledge-based economy. Because of the novelty of the concept of knowledge-based companies and their effectiveness in GDP growth of these companies is very important. The purpose of this study is to Identifying and prioritizing the effective factors in the development of knowledge-based companies of Kerman. The aim of this study is applied and in terms of data collection is a descriptive survey. Statistical population of the study was All managers, knowledge-based companies in incubators and science and technology parks Kerman , consist of 140 that Through Morgan table 103 were selected as statistical sample. in this research, 50 factor in the development of knowledge-based companies through various methods of data collection were identified and divided into 6 groups. Then these factors were compared by experts and After analyzing the data, their priority in each group, as well as its overall ranking by Friedman test, provided As follows: Development Factors and The creation of technology centers, Social and cultural factors, human resources factors, Supporting factors of knowledge-based institutions to develop technology, Factors associated with the government, infrastructure Factors.
  Keywords: development, Propellers, science, technology parks
 • Mohammad Ali Moradi *, Kamal Sakhdari, Shima Saniei Pages 339-358
  International business development is important for economic growth and development. Nowadays, early-stage entrepreneurs enter foreign markets as well as large companies. Institutional theory focuses on the interaction between institutions and organizations and one group of factors that affect international entrepreneurship is institutions. On the other hand, the weakness of institutions can be compensated by organizational mechanisms. Concerning the weakness of institutions in developing countries, this research aims to study the impact of institutional factors on the internationalization of early-stage entrepreneurs in developing economies by considering the interaction between institutions and risk taking as an organizational mechanism. Descriptive-correlational method is used in this study. For this purpose, secondary data are used and data for 59 developing countries are collected from international reports which present economic and entrepreneurial indices of countries based on survey data. Data are modeled using structural equation approach by SmartPLS3 software. Results indicate that the rate of international entrepreneurship is positively affected by conducive institutions. In addition, findings of this study show that in the countries where entrepreneurs are more risk taking, the impacts of regulatory and cognitive institutions on international entrepreneurship are negatively moderated.
  Keywords: International Entrepreneurship, Institutional Factors, Risk taking, Developing Countries, Early-stage entrepreneurs
 • An Exploration of Women's Entrepreneurial Intelligence Characteristics: a qualitative research using conventional content analysis
  Alireza Amini *, seyyedeh shima hoseini Pages 359-374
  Today, according to the presence of women in different areas of economic activities, and their role in creating a large number of businesses, recognizing their potentials and directing their talents and creativities could be used in order to exploit social capacities. The aim of this research is to explore the women's entrepreneurial intelligence characteristics in entrepreneur women. This is a qualitative and applied research in which content analysis strategy is used. The research population includes women entrepreneurs of the Guilan province. . To gather this sample, purposive and judgmental method is used through semi structured interviews. Conventional content analysis was used and the characteristics have been classified in the six following categories:Entrepreneurial vision,cognitive intelligence,social intelligence,Intuitive intelligence,presumptuous intelligence, Provocative intelligence. Then through qualitative validation, its validity has been tested. Finally, using Shannon entropy the elements were categorized.
  Keywords: Entrepreneurial intelligence, Shannon entropy, Theories of Intelligence, Women Entrepreneurs
 • The Effects of Internal Marketing Mix on Entrepreneurial Orientation in Cultural-Sports Clubs: The Mediating Role of Innovation Culture and Knowledge Management Capacities
  Mohammad Javad Naeiji, Farhad Panahifar *, Zeynab esfandiari Pages 375-393
  This paper aims to analyze the effect of internal marketing mix on entrepreneurial orientation through innovation culture and knowledge management capabilities in cultural-sports clubs. This research is applied in terms of the goal, and descriptive-correlational in terms of the data gathering method. The research population includes the cultural-sports clubs in Tehran and Isfahan provinces, which were selected by simple random sampling techniques. The research sample includes 87 87 cultural-sports clubs inTehran and Isfahan Provinces. In order to gather the data, 174 questionnaires is distributed and gathered from the managers and employees of those clubs. The main research tool is a standard questionnaire which it's reliability and validity is assessed and approved. Structural equation modelling through Partial Least Squares (PLS) is used to examine the relationships between variables. The findings indicate that entrepreneurial orientation is affected by dimensions of internal marketing including strategic reward, training and development, internal communications and senior leadership. Moroever, the findings support the mediating role of innovation culture and knowledge management capacities on the relationship between internal marketing mix and entrepreneurial orientation.
  Keywords: Cultural-Sports clubs, Entrepreneurial Orientation, Innovation culture, Internal marketing, Human resources