فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدرالدین ستاری * صفحات 1-14
  مقدمه و هدف
  معنویت در سازمان می تواند نیرویی قدرتمند و ژرفی را برای زندگی سازمانی به ارمغان بیاورد. هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده است.
  روش ها
  روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، گروه نمونه(53نفر) انتخاب و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. داده های گرداوری شده با شاخص های آمار توصیفی(میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس ANOVA و فریدمن تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از متوسط بوده و بین متغیرهای جنسیت، سن، سنوات خدمت، و نوع استخدام اعضای هیات علمی با دیدگاه آنان نسبت به معنویت سازمانی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  معنویت سازمانی در دانشکده پزشکی بالاتر از حد توسط می باشد. وجود معنویت سازمانی بالا میان کارکنان سازمان از نقطه قوت هر سازمانی می باشد؛ چرا که معنویت سازمانی موجب افزایش بهره وری، خلاقیت، کاهش جابجایی، کاهش استرس، و کاهش غیبت کارکنان می گردد و بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و رفتار شهروند سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، معنویت سازمانی
 • گل سادات هاشمی، اکرم ثناگو *، مریم عظیمی صفحات 15-26
  مقدمه و هدف
  دانشجویان مبتلابه اختلال کمبود توجه و بیش فعالی همواره از مشکلات زیادی رنج می برند که این امر در دوران تحصیلات دانشجویی بر روی عوامل زیادی ازجمله عادت های مطالعه و قدرت تحمل ابهام نیز اثرگذار است. این پژوهش، باهدف بررسی رابطه عادت های مطالعه و قدرت تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که درسال 1394 به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 250 دانشجو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان انجام شد. ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عبارتند از: آزمون سنجش تحمل ابهام مک لین، مقیاس خود گزارشی اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان (ASRS-V1.1). پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI بود. داده های پژوهش پس از اجرا توسط آزمودنی های موردمطالعه، نمره گزاری و تفسیر، و سپس توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر طبق نتایج این مطالعه میانگین عادت های مطالعه 2/45(9/8) از 90(حداکثر نمره) می باشد.4/4 درصد دانشجویان عادات مطالعه نامطلوب،3/88 درصد عادات مطالعه نسبتا مطلوب و 6/5 درصد عادات مطالعه مطلوب داشتند. بین عادت های مطالعه با بیش فعالی دانشجویان (199/.( Pvalue = و همچنین بین تحمل ابهام با بیش فعالی دانشجویان (151/.=Pvalue)رابطه معنادار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  بین عادت های مطالعه و تحمل ابهام با بیش فعالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بیش فعالی، تحمل ابهام، دانشجویان، عادت های مطالعه
 • نبی امیدی *، محمدرضا امیدی صفحات 27-38
  مقدمه و هدف
  سازمانی که از دانش برخوردار باشد، با چالش های موجود بهتر برخورد میکند و در عرصه رقابت موفق تر عمل نماید. در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت پرداخته می شود.
  روش ها
  پژوهش حاضر پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل می دهند، حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochran 187 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان، مدیریت دانش Lavson و خلاقیت Dorabjee و همکاران استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و ثبات درونی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات مدیریت دانش برای پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی17/3از 5 و میانگین نمرات خلاقیت98/2 از 5 به دست آمد که نشان می دهد پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی دارای سطح خلاقیت و مدیریت دانش متوسطی هستند. نتایج آزمون Pearson نشان داد بین مدیریت دانش و مولفه هایش با خلاقیت پرستاران رابطه مستقیم و معنا دار و جود دارد همچنین بین مولفه های مدیریت دانش، کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با خلاقیت پرستاران داشت.
  نتیجه گیری
  پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام، می توانند مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره سازی و کاربرد آن به منظور افزایش خلاقیت در دانشگاه به کار گیرند.
  کلیدواژگان: پرستار، خلاقیت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مدیریت دانش
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، علی اسدیان، احمد ستوده * صفحات 39-49
  مقدمه و هدف
  توجه به موانع تحقیقات در راستای توسعه پایدار از ضروریات نظام سلامت کشور می باشد. این پژوهش با هدف تعیین موانع انجام تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش شامل 120 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یزد بود، که به روش نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی 3 بخش شامل؛ اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای (21سوال)، موانع شخصی (15سوال) و موانع سازمانی (19سوال) بود. پس از تائید روایی و پایایی ابزار، پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیلی، توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان 67/1±75/23 بود. میانگین نمره کسب شده موانع شخصی 58/7±56/49 و نمره کسب شده موانع سازمانی 24/9±21/61 بود. در حیطه موانع شخصی، عدم آشنایی کافی با اصول و روش های آماری، ناتوانی در تفسیر داده ها و ناتوانی در آنالیز داده ها بیشترین فراوانی را داشت. طولاتی بودن مراحل تصویب طرح های پژوهشی، عدم ارتباط با افراد فعال در امر پژوهش و عدم ایجاد انگیزه کافی در پژوهشگران از طریق مسئولین مربوطه، بیشترین فراوانی را در حیطه سازمانی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، نشان داد که تسهیل تصویب طرح های پژوهشی و توانمند سازی دانشجویان در زمینه اصول استفاده از روش های آماری و برقراری ارتباط پژوهشی موثر در راستای کاهش موانع تحقیقات، توسط اساتید و مسئولین دانشگاه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان پسر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دیدگاه، موانع تحقیقات
 • سیدمنصور کشفی، مریم یزدانخواه، علی خانی جیحونی *، زهرا صداقت، افروز حاجی پور صفحات 50-59
  مقدمه و هدف
  دانشگاه یک موقعیت آموزش رسمی است و فراگیران برای این که در این موقعیت موفق شوند، باید یادگیری موثر داشته باشند. از دیدگاه آموزشی، انگیزه تحصیلی، ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. همچنین بین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان با رفتارهای پر خطر بهداشتی، رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان بپردازیم.
  روش ها
  مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر به بررسی انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان دانشکده های بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز پراخته است. 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس انگیزش تحصیلی AMS می باشد. داده های گرد آوری شده به نرم افزار SPSS نسخه 19 وارد و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، آزمون t-test، آنالیز واریانس و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره انگیزش تحصیلی افراد شرکت کننده در پژوهش 84/0±31/4، میانگین نمره انگیزش درونی 07/1±33/4، انگیزش بیرونی 1±78/4 و بی انگیزشی 47/1±83/2 بود. در این مطالعه تنها بین انگیزش بیرونی در حیطه های تنظیم بیرونی و همسان کردن با وضعیت تاهل و رشته بهداشت عمومی ارتباط معناداری مشاهده شد (Pvalue<0.05).
  نتیجه گیری
  با وجود انگیزش تحصیلی بالاتر از حد متوسط در کلیه حیطه ها در این مطالعه، ضروری است مطالعات گسترده تری در زمینه شناسایی عوامل مرتبط با انگیزه تحصیلی دانشجویان صورت پذیرد تا بتوان از این طریق موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آنان را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: انگیزه تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عوامل مرتبط
 • رفعت جوادی *، امین قنبرنژاد صفحات 60-70
  مقدمه و هدف
  افت تحصیلی و عدم یادگیری، یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور است. پرداختن به این موضوع و شناسایی علل افت تحصیلی و ارائه راهکارهای عملی در مورد کاهش آن، همواره مورد تاکید بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان مشروط و غیرمشروط دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال تحصیلی 89-88 انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش مورد- شاهدی بر روی 30 دانشجوی مشروط و 59 دانشجوی غیر مشروط از مقاطع دکتری پزشکی، کارشناسی و کاردانی انجام شد. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 49 سوال مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تعیین میانگین و فراوانی، آزمون t و آزمون اندازه های تکراری ( Repeated Measure ) انجام شد.
  یافته ها
  در بررسی وضعیت مشروطی به تفکیک جنس، تعداد دانشجویان دختر مشروط حدود4/36% و دانشجویان پسر مشروط 5/63% بوده اند. نظر دو گروه مشروط و غیرمشروط در دو حیطه روش تدریس (038/0=Pvalue) و راهنمایی استاد راهنما (02/0=Pvalue) دارای تفاوت معنی دار میباشد. از دید دانشجویان غیرمشروط، متغیرهای راهنمایی استاد راهنما و روش تدریس بیشترین ارتباط را با یادگیری دانشجو دارند وکم توجهی به آنها می تواند مانعی برای یادگیری باشد. در حالیکه از نظر دانشجویان مشروط، متغیرهای امکانات آموزشی و مهارتهای ارتباطی استاد دارای اهمیت بیشتری هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد موانع یادگیری از دیدگاه دانشجویان مشروطی با دیدگاه دانشجویان غیرمشروط متفاوت است بنابراین راه های کنترل و کاهش افت تحصیلی در این دو گروه، متفاوت است که می تواند با توجه به یافته های این پژوهش، مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجوی مشروط، دانشجوی غیرمشروط، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، موانع یادگیری
 • میلاد رضایی فارسانی، محبوبه فرخ پور * صفحات 71-83
  مقدمه و هدف
  با توجه به آمار فزاینده خطاهای دارویی مطالعه ای با هدف بررسی عوامل موثر بر خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1395انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است و بر روی 221 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرکرد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسش نامه سه قسمتی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماریT تست، آنالیز واریانس و با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.
  یافته ها
  بین دو متغیر جنسیت و نوع نوبت کاری با تعداد خطاهای دارویی ارتباط معنی دار وجود داشت به طوری که میانگین خطاهای دارویی در مردان بیشتر از زنان بود. همچنین تفاوت معنی داری بین تعداد خطاهای دارویی در نوبت های مختلف کاری مشاهده شد به طوری که میانگین خطاهای دارویی در نوبت کاری شب بیشتر از صبح بود ولی بین نوبت کاری صبح و در گردش تفاوتی وجود نداشت. مهم ترین عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران بارکاری زیاد ، کمبود پرستار نسبت به بیمار در بخش و خستگی ناشی از کار اضافی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، لازم است مدیران پرستاری به تناسب منطقی تعداد بیماران با کارکنان موجود در بخش ها، کاهش بار کاری و کاهش ساعات کاری پرستاران توجه بیشتری داشته باشند چرا که عوامل ذکر شده می تواند احتمال بروز خطا های دارویی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بخش اورژانس، بخش مراقبت های ویژه، پرستاران، خطاهای دارویی
 • رقیه ملایی *، نسرین داوری دولت آبادی صفحات 84-94
  مقدمه و هدف
  امروزه یادگیری تیمی یک راه حل مناسب برای پاسخ به چالش هایی مانند مدیریت منابع انسانی، چالش های رقابتی و دستیابی به اثربخشی سازمانی است. هدف پژوهش حاضر مطالعه فعالیت های یادگیری تیمی اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور می باشد.
  روش ها
  جامعه مورد مطالعه اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های کل کشور بودند که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارمورد استفاده پرسشنامه بود که برای تعیین یادگیری تیمی از 3 مولفه یادگیری درونی، یادگیری نیابتی و یادگیری زمینه ای در آن استفاده شد. بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق نشان داد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج بوسیله آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان فعالیتهای یادگیری تیمی درمیان اعضای هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای تفاوت معنی داری می باشد. به طوری که بین اعضا در گویه های فعالیتهای یادگیری درونی، زمینه ای و نیابتی متفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین میانگین رتبه زنان در بسیاری از گویه های فعالیتهای تیمی بیشتر از میانگین رتبه های مردان بود.
  نتیجه گیری
  تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد فعالیت های یادگیری درونی در سطح متوسط قرار دارند و سطح فعالیت های یادگیری بیرونی پایین تر از سطح فعالیت های یادگیری درونی است.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، تیم، یادگیری تیمی
|
 • Sadraddin Sattari * Pages 1-14
  Introduction
  Organizational spirituality can be a powerful force to bring organizational life. This research was aimed survey of organizational spirituality viewpoint of faculty medicine campus members in Islamic Azad University Ardabil branch.
  Methods
  The research method was applied research and the data collecting method was descriptive-survey type. The population in this research includes faculty members, and the sample group (53 member) selected by random sampling. For data collection, instrument of research was questionnaire with Likert spectrum. The Validity of instrument was surveyed by a number of specialist reviews, and the reliability was surveyed by Cronbach’s Alpha coefficient as to be 0/88. The data of the study were analyzed via descriptive statistics, T test, freedman analysis and ANOVA.
  Results
  The results of the data analysis in this research were: The situation of organizational spirituality at Islamic Azad University was above the moderate. Also, there were not significant difference in organizational spirituality based on sex, age, record of service, and employment situation variables.
  Conclusion
  Organizational spirituality at Islamic Azad University was above the moderate. High Organizational spirituality among the staff is the strength of any organization; because organizational spirituality thereby increasing productivity, creativity, turnover reduction, stress reduction, and the reduction in staff absence, and spirituality has a direct impact on job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior.
  Keywords: Islamic Azad University Ardabil Branch, Medicine Campus, Organizational Spirituality
 • Gol Sadat Hashemi, Akram Sanagoo *, Maryam Azimi Pages 15-26
  Introduction
  Students with Attention Deficit Disorder and Hyperactivity always suffer from many problems that during the academic Education is effective on many factors including study habits and tolerance for ambiguity.
  Methods
  This is a descriptive correlational study which was done in 1394. 250 Graduate students of Azad University Gorgan were selected by available sampling. Tools used in this research include: testing the tolerance of ambiguity McLean, self-reporting scale adult attention deficit hyperactivity disorder (ASRS -V1.1). questionnaire study habits PSSHI, Research data carried out by subjects in the study, scoring and interpretation, and then by the software SPSS-23 and using methods of Pearson correlation coefficients were analyzed.
  Results
  According to the results of this study, the mean score of the students’ study habits was 45.2 (8.9) out of 90. 4.40 percent of the students had unsatisfactory study habits while 88/3 percent relatively satisfactory and 5.6 percent had satisfactory study habits, respectively. The results showed that significant relationship is between study habits student with ADHD (Pvalue=-0/199). As well as between tolerance for ambiguity with ADHD students (Pvalue= 0/151) is also significant. Therefore between study habits, tolerance for ambiguity and hyperactivity among students there is no significant relationship.
  Conclusion
  Study habits student's is moderate, tolerance of ambiguity at a low level and a high percentage of student's had symptoms of hyperactivity. There is no significant relationship between study habits and hyperactivity and tolerance of ambiguity with hyperactivity.
  Keywords: Hyperactivity, Study Habits, Students, Tolerance for Ambiguity
 • Nabi Omidi *, Mohammad Reza Omidi Pages 27-38
  Introduction
  A knowledge-based organization will deal with the existing challenges and will be more successful in the area of competition. In this research, the relationship between knowledge management and creativity is investigated.
  Methods
  The present study is an applied survey. The statistical population of this study is nurses working in hospitals affiliated with Ilam University of Medical Sciences. The sample size was 187 by Cochran formula. Data were collected from three questionnaires: respondent's demographic information, Lavson knowledge management, and creativity of Dorabjee et al. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the internal consistency of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha coefficient.
  Results
  The average scores were 3.17 and 2.98 for knowledge management and creativity respectively, showing that nurses had a moderate level of creativity and knowledge management. Pearson test results showed a direct and significant relationship between knowledge management and its components with creativity. Among knowledge management components, knowledge application had the greatest correlation with nurse's creativity.
  Conclusion
  Nurses working in hospitals affiliated to Ilam University of Medical Sciences may use knowledge management as a conscious strategy for identification, assessment, organization, storage and use of knowledge. They can also use knowledge management to boost creativity in their hospitals.
  Keywords: Creativity, Lam University of Medical Sciences, Knowledge Management, Nurse
 • Seyed Saeed Mazloomymahmoodabad, Ali Asadian, Ahmad Sotoudeh * Pages 39-49
  Introduction
  Considering the barriers to research is in order to attain sustainable development one of the requirements of the health system of the country. The aim of this study was to determine the barriers to conducting research from the viewpoint of male students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd.
  Methods
  In this cross-sectional study, the study included 120 boy students of Yazd University of Medical Sciences who were studied by stratified sampling. Data collection tools comprised 3 parts: demographic and field information (21 items), personal barriers (15 items), and organizational barriers (19 items). After verifying the validity and reliability of the instruments, the questionnaire was completed by the students. Data were analyzed using descriptive and analytical index using SPSS 20 software at 5% significance level were used to analyze.
  Results
  Mean age of students was 23.75 ± 1.67. Mean of personal barriers was 49.56 ± 7.58 and Mean of organizational obstacles was 61.21 ± 9.21. In personal barriers was the lack of orientation with the principles and methods of statistics, the inability to interpret data and the inability to analyze data the most frequent. The length of the stages of the approval of research projects, the lack of communication with those active in the research, and the lack of sufficient incentive for researchers through the relevant specialist, are the most frequent in organizational barriers.
  Conclusion
  Results of this study showed that done would facilitate the approval of research projects and empowerment of students on the principles of using statistical methods and effective research communication by the professors and university officials in order to reduce barriers to research.
  Keywords: Boy Students, Research Barriers, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Viewpoints
 • Seyed Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah, Ali Khani Jeyhooni *, Zahra Sedaghat, Afroz Hajipour Pages 50-59
  Introduction
  University is a formal education opportunity and because the students to be successful in this position, they must have effective learning. In terms of training, motivation is a multi-faceted structure that is associated with learning and academic achievement. Also there is a positive correlation between the motivations of students with health risk behaviors. Accordingly, we decided to check the status of educational motivation and some related factors in students.
  Methods
  This cross-sectional study examined the educational motivation and some related factors in Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences. 260 people were randomly selected and studied. AMS is to collect data on academic motivation scale. Data collected entered to the software spss-16 and by using the descriptive statistics, t-test, ANOVA and correlation were analyzed.
  Results
  The mean score of academic motivation of the participants in the study, 84/0 ± 31/4, the mean intrinsic motivation 07/1 ± 33/4, external motivation 1 ± 78/4 and lack of motivation was 47/1 ± 83/2. In this study, only between the external motivation in the area of external regulation and matched with marital status and public health field was observed significant relationship (p
  Conclusion
  Despite academic motivation above average in all areas in this study, are necessary more extensive studies to identify factors associated with academic motivation of students is done so as to thereby provide their further growth and prosperity.
  Keywords: Motivation, Related Factors, Shiraz University of Medical Sciences, Students
 • Rafat Javadi *, Amin Ghanbarnejad Pages 60-70
  Introduction
  One of the important specification’s human it’s learning ability and it make difference between human and animals. Learning can make critical thinking in person. Universities are principle seat of learning and undoubtedly this mission is possible by learning. The principal aim of education is student’s learning by teachers. Therefore one of the most important functions of university, to make available at the facilities for learning and fond the factors that prevent the learning. So this study designed to determine the learning obstacles of students of Hormozgan University of medical sciences.
  Methods
  In this case – control study, the research individuals include students of medical faculty, preclinical, and nursing and hygiene faculties. This study was done on two groups, first sample were students with at least one semester’s underachiever. The second sample were students without any dropped out. Data collecting was done by using a researcher-made questionnaire with 49 questions. The collected data was analyzed by descriptive methods and t-test and repeated measure test.
  Results
  30 of underachiever students that were %36/4 female and %63/5 male and 59 of students who had not dropped out answered the questionnaire. There was significant difference between two group’s viewpoint on teaching method (Pvalue=0/038) and guidance student by supervisor professors (Pvalue=0/02).
  Conclusion
  The results show that the second sample were believed that the guidance student by supervisor professor and teaching method are very important for learning but the first sample viewpoint's was that educational facility and communication abilities professors are more important than other factors.
  Keywords: Hormozgan University of Medical Sciences, Learning Obstacles, Students without Dropped Out, Underachievement Students
 • Milad Rezaei Farsani, Mahboubeh Farokhpour * Pages 71-83
  Introduction
  Considering the increasing number of drug errors, this study was conducted to investigate the factors affecting drug errors from nurse's point of view in ICU and Emergency Unite in educational hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences in 2016.
  Methods
  The present study is a descriptive study on 221 nurses working in Shahrekord hospitals. The data gathering tool was a three-part questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA and SPSS software version 18.
  Results
  There was a significant relationship between the two sex variables and the type of work-shift with the number of drug errors, so that the mean of medication errors in men was higher than that of women. There was also a significant difference between the numbers of drug errors in different work routines, so that the average of the medication errors was at night shift more than in the morning, but there was no difference between the morning shift and the work rotation. The most important factors affecting the occurrence of drug errors from the viewpoint of nurses was high workload, shortage of nurses in relation to the number of patients in the department and exhaustion due to extra work.
  Conclusion
  According to the results of this study, nursing managers need to pay more attention to the number of patients with staff in the sectors, reduce workload and decrease the working hours of nurses because the above mentioned factors can increase the likelihood of drug errors.
  Keywords: Emergency Unite, Intensive Care Unit, Medication Errors, Nurses
 • Roqayeh Molaei *, Nasrin Davari Dolatabadi Pages 84-94
  Introduction
  Today, team learning is a perfect solution to respond to challenges such as human resource management and competitive challenges and to achieve organizational effectiveness. The aim of research is to study team learning activity of faculty members of health information technology in universities of medical science whole country.
  Methods
  Faculties of Universities of Medical sciences as members of the population and faculty members of the Health Information Technology as the sample were studied. The tool used was a questionnaire which was employed to determine team learning activities of the three components of internal learning activities, proxy learning activities, and context learning activities.
  Results
  Results showed that the extent of team learning activities among the faculty members of the Health Information Technology group in the country’s Universities of Medical Sciences has a significant difference; so that internal, proxy, and context activities exist in different and significant levels among the members. Also, the average of women’s ratings in many team learning activity groups was higher than the average of men’s ratings.
  Conclusion
  The analysis of the findings shows the internal learning activities are at moderate level and the external learning activities are lower than internal learning activities
  Keywords: Faculty Members, Team, Team Learning