فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 44، مهر و آبان 1396)

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
سال دهم شماره 4 (پیاپی 44، مهر و آبان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید مومنی، اشرف صالحی، هاجر صادقی* صفحات 234-244
  زمینه و اهداف
  دانشجویان در کسب مهارت و گرایش به تفکر انتقادی مشکل دارند و یادگیری بر اساس روش های تدریس جدید باعث افزایش یادگیری مداوم و کارآمد پرستاران می شود. پژوهش حاضر تاثیر دو روش تدریس آموزش مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری را مقایسه نمود.
  روش بررسی
  این پژوهش مداخله ای دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بر روی 32 دانشجوی کارشناسی پرستاری در سال 1393 انجام شد. ابتدا پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی CTDI توسط دانشجویان تکمیل گردید. افراد به صورت تصادفی ساده به دو گروه 16 نفر تقسیم شده و برای هر گروه به طور جداگانه روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی اجرا گردید. در پایان ترم مجددا امتیاز گرایش به تفکر انتقادی ثبت و با قبل مقایسه گردید. از نرم افزار Spss نسخه 18 و آزمون های آماری t مستقل و زوجی برای تحلیل استفاده شد.
  یافته ها
  بعد از اجرای مداخله، نمره کل گرایش به تفکر انتقادی افزایش یافت؛ ولی این افزایش در دو گروه با هم تفاوت آماری معنی داری داشت و در گروه آموزش به روش حل مسئله بیشتر بود. این تفاوت در زیرگروه های انتقادپذیری، اعتمادبه نفس، جستجوگری و رشد یافتگی معنی دار بوده و امتیاز گروه آموزش به روش حل مسئله بیشتر بود ولی در زیرگروه های حقیقت جویی، قدرت تحلیل و قدرت سازماندهی دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  گرایش به تفکر انتقادی در اکثریت دانشجویان در ابتدای پژوهش مطلوب نبود؛ لزوم رشد تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری و تعدیل شرایط استرس زا در محیط های آموزشی مشخص گردید.
  مربیان و اساتید باید از روش هایی بهره ببرند که مفاهیم را به شیوهای معنی دار یاد دهد و در موقعیت بالینی کاربردی باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر حل مسئله، نقشه مفهومی، گرایش به تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری
 • محمد عظیمی* صفحات 245-254
  زمینه و اهداف
  تلاش برای شناسایی موانع موجود در لایه های برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در جامعه به عنوان یک ضرورت مطرح است . لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع و راهکارهای موجود در لایه های برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت باتجربه متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت است .
  روش بررسی
  مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی در تابستان 1395 بر روی 15 متخصص تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع داده ها ، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند ، ادامه یافت . روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت .
  یافته ها
  با تحلیل و ادغام مولفه های اصلی ، 3 مولفه اصلی شناسایی و با تحلیل مولفه های اصلی ، 20 مولفه فرعی استخراج گردید . مولفه اصلی موانع در لایه برنامه ریزی شامل مفاهیم بهداشتی در کتاب های درسی، زمان کم آموزش اطلاعات و... قرارگرفته اند . مولفه اصلی موانع در لایه اجرا شامل عدم معلم متخصص، زمان کم ، عدم استفاده از فعالان بهداشتی و... بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان مولفه های فرعی به دست آمده از تحلیل پاسخ های متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت ، مهم ترین مانع موجود در لایه های برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، عدم وجود معلمان متخصص و علاقه مند می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، لایه های برنامه ریزی، متخصصین، مدارس
 • سجاد سعادت، مهرداد کلانتری*، امیر قمرانی صفحات 255-262
  زمینه و اهداف
  خودکارآمدی تحصیلی ازجمله عوامل پیش بین در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است که متاثر از عوامل گوناگونی است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ویژگی های شخصیت تاریک (ماکیاولی، خودشیفتگی و جامعه ستیزی) به منظور پیش بینی باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 1394-1393 انجام گرفت. تعداد، 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) و خودتنظیمی تحصیلی کانل و ریان (1987) استفاده گردید. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی و روگرسیون گام به گام) و با استفاده از نرم افزار Spss-18 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج دلالت بر این داشتند که صفات شخصیت جامعه ستیزی (0/341- r=) و ماکیاولی (0/364- r=) با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان رابطه معنادار و منفی داشتند (0/1>P). نتایج دیگر نشان داد که بین صفت شخصیت خودشیفتگی و خودکارآمدی تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به صورت منفی 0/15 از تغییرات خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را می توان بر اساس صفات شخصیت تاریک ماکیاولی و جامعه ستیزی تبیین نمود.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معکوسی که بین خودکارآمدی تحصیلی و صفات شخصیت تاریک (جامعه ستیزی و ماکیاولی) مشاهده شده است می توان نتیجه گرفت که این صفات می توانند تاثیر مخربی بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و درنهایت پیشرفت آن ها داشته باشند. همچنین نتایج این پژوهش از نقش متغیر روان شناختی صفات شخصیت تاریک در پیش بینی باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان حمایت می کند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، شخصیت تاریک، ماکیاویلی، خودشیفتگی، جامعه ستیزی
 • داود فتحی*، منا جمال آبادی صفحات 263-269
  زمینه و اهداف
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه ی حمایت های تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.
  روش بررسی
  با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 140 دانشجو انتخاب و پرسشنامه حمایت تحصیلی ، مقیاس تاب آوری و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را کامل کردند.تمامی ابزار از روایی و پایایی مطلوب بهره مند بودند. داده ها از طریق تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از اثر مستقیم حمایت تحصیلی اساتید، والدین و همسالان بر تا ب آوری بود. همچنین اثر غیر مستقیم حمایت تحصیلی اساتید، والدین و همسالان بر سرزندگی تحصیلی از طریق تاب آوری نیز مورد تایید واقع شد. بر این اساس می توان گفت تاب آوری قادر است رابطه ی انواع حمایت تحصیلی با سرزندگی تحصیلی را واسطه نماید.
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده بر نقش حمایت های تحصیلی در تاب آور ساختن دانشجویان جهت نیل به سرزندگی تحصیلی تاکید می کند. یافته های پژوهش با توجه به شواهد نظری و تجربی به بحث گذاشته شده و پیشنهادهایی بدین منظور ارائه گردیده است
  کلیدواژگان: حمایت تحصیلی، تاب آوری، سرزندگی تحصیلی، دانشجویان
 • اعظم فتحی، سامان برمه زیار، سیامک محبی * صفحات 270-276
  زمینه و اهداف
  اضطراب امتحان یکی از شایع ترین مشکلات روانی که نقش مخرب و بازدارنده ای در سلامت روانی و آموزشی دانش آموزان بخصوص دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی که می تواند عملکرد فرد را مختل کند و منجر به عدم موفقیت در امتحان گردد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در آن تعداد 250 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس جهت بررسی انتخاب شدند. جهت انجام تحقیق از پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان TAIاستفاده گردید. داده ها درSpss نسخه 16 با استفاده از آزمون های واریانس یک طرفه و T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0/05> pمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 125 نفر (50%) از دانش آموزان پسر و 125 نفر (50%) دختر بودند. 53 نفر (21%) دارای اضطراب امتحان بالا، 121 نفر (4/48%) اضطراب امتحان متوسط و 76 نفر (4/30%) اضطراب امتحان پایین بودند. یافته ها اختلاف معناداری را در نمره اضطراب امتحان بر حسب جنس نشان داد (0/006=p). و همچنین بر حسب سطح تحصیلات والدین ( پدر و مادر) نشان داد (0/008=p ) . ضریب همبستگی پیرسون همبستگی معکوس و معنی داری بین اضطراب امتحان با معدل دانش آموزان مورد بررسی نشان داد (0/283-= r و 0/003=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای اضطراب امتحان در بین دانش آموزان مقطع پی دانشگاهی ، و با در نظر گرفتن تاثیر منفی اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، لزوم بکارگیری خدمات روانشناسی و مشاوره، و برنامه ریزی جهت کمک رسانی برای پیشبرد اهداف بهداشت روانی دانش آموزان به منظور پیشگیری از خسارات جسمانی، روانی، تحصیلی و اقتصادی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، امتحان، دانش آموزان
 • الهام سلطانی بناوندی*، نوشیروان خضری مقدم، حسن بنی اسدی صفحات 277-287
  زمینه و اهداف
  دوران جوانی، به عنوان یکی از مراحل سرنوشت ساز فرا روی افراد، با چالش های فراوانی به ویژه چالش های مربوط به زندگی تحصیلی روبه رو است. سرزندگی تحصیلی به عنوان یک توانمندی، می تواند در انطباق با این چالش ها و الزامات تحصیلی، نقش ایفا کند. ازاین رو شناسایی متغیرهای پیش بینی کننده سرزندگی تحصیلی بسیار حائز اهمیت است. از عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی، می توان به معنای اشاره کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس معنای زندگی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش از نوع همبستگی، نمونه ای مشتمل بر 343 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 96-1395، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب گردید. آزمودنی ها، دو مقیاس سرزندگی تحصیلی و معنای زندگی را تکمیل کردند. سپس داده ها به کمک نرم افزار 21 Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سن و سرزندگی تحصیلی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد (0/01>p)؛ اما میان سن و ابعاد معنای زندگی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نمایان ساختند که میانگین نمرات سرزندگی تحصیلی و معنای زندگی دانشجویان رشته های مختلف، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. درنهایت یافته های حاصل شده،حاکی از آن بود که متغیر جستجوی معنا، سرزندگی تحصیلی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می کند اما وجود معنا، پیش بینی کننده مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه معنای زندگی از قدرت پیش بینی کنندگی سرزندگی تحصیلی برخوردار است، ضروری می نماید که برنامه های آموزشی در راستای فراهم آوردن زمینه های پرورش و ارتقای معنای زندگی، جهت بهبود سرزندگی تحصیلی نوجوانان و جوانان گام بردارند.
  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت نگر، سرزندگی تحصیلی، معنای زندگی
 • طاهره آقامیرزایی محلی، محمد بابازاده، باقر رحیم پور، ابراهیم صالحی عمران* صفحات 288-301
  زمینه و اهداف
  پژوهش حاضر به ارزیابی و رتبه بندی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان پرداخته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی، 706 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی- طبقه ای در نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1394 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سروکوال، دارای 5 بعد کیفیت خدمات شامل تضمین، همدلی ، اطمینان، فیزیکی، و پاسخگویی بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار Spss.18 و آزمون های یومان ویتنی، کروسکال والیس، ویلکاکسون، همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید.
  یافته ها
  از دیدگاه دانشجویان درهر پنج بعد کیفیت خدمات، شکاف (ادراک منهای انتظار) منفی وجود دارد. میانگین شکاف کیفیت به ترتیب در ابعاد شرایط فیزیکی (0/83-)، پاسخگویی (0/82-)، همدلی )(0/78-)، تضمین (0/68-)، و قابلیت اطمینان ( 0/68-) مشاهده شد. بین متغیر جمعیت شناختی جنسیت و ترم های تحصیلی تفاوت معناداری با شکاف در هر یک از ابعاد پنج گانه مشاهده نگردید. به جز بعدهای پاسخگویی و تضمین، بین متغیر مقطع تحصیلی با شکاف، در سایر ابعاد پنج گانه تفاوت معنادار مشاهده شده است. متغیر معدل با شکاف در هر یک از ابعاد پنج گانه به جز پاسخگویی و همدلی تفاوت معنادار مشاهده شده است. همچنین بین متغیر رشته تحصیلی با شکاف به جز بعد شرایط فیزیکی در بقیه ابعاد تفاوت معنادار مشاهده نشده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که کیفیت خدمات آموزشی در حد انتظار دانشجویان نبوده است، لذا سیاست گذاران دانشگاهی با بهره گیری از یافته های این تحقیق می توانند در راستای کیفیت خدمات آموزشی گام های موثر را بردارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، خدمات آموزشی، تحلیل شکاف، مدل سروکوال، ادراک و انتظارات
 • ابوالفضل خوشی*، داود رنجبران صفحات 302-311
  صاحب نظران برنامه درسی به نقش اساتید و مربیان بعنوان راهنما،تسهیل کننده و تضمین کننده یادگیری تاکید دارند.توانمندی اساتید در تدریس با روش های یاد دهی و یادگیری فعال و بهره گیری از روش های تدریس دانشجو محور یک ضرورت است.این مطالعه با هدف تعیین اثر بخشی کارگاه های آموزشی نیاز محور بر ارتقاء دانش و مهارت اساتید دروس دینی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
  روش ها
  تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش یک مداخله ای است. جامعه آماری این مطالعه اساتید دروس دینی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و با نمونه گیری به روش تصادفی به تعداد 139 نفر بود.در این مطالعه در قالب طرح تحقیق مداخله ای و اجرای کارگاه آموزشی اساتید با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. اطلاعات مربوط به دانش و مهارت اساتید با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که دوره آموزش کارگاهی برنامه ریزی درسی نیاز محور ازنظر افزایش دانش و آگاهی اساتید اثربخش بوده و تفاوت معنی داری بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون نمونه ها در سطح اعتماد 95 درصد وجود دارد.
  نتیجه گیری
  برخورداری از دانش و مهارتهای تدریس در کنار هنر معلمی از الزامات کار معلمان بخصوص برای معلمان تازه کار و اساتید دروس دینی می باشد. برگزاری کارگاه های توانمند سازی اولیه و تداوم آن و همچنین ارزشیابی دوره ای آن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: استاد، معلم، توانمندی تدریس، ارزشیابی، دانش، مهارت
 • منیژه هوشمندجا*، خدیجه علی آبادی، محمدرضا نیلی، آیین محمدی، علی دلاور صفحات 312-321
  زمینه و اهداف
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی است.
  روش بررسی
  برای رسیدن به هدف پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای به دست آوردن الگوی طراحی آموزشی، از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی ازنظر متخصصان به روش پیمایشی پرسش نامه ای استفاده شد. به منظور انتخاب مقالات برای تحلیل محتوای کیفی ، ابتدا کلیدواژه ها، برای جستجوی مقالات مشخص گردید. در بخش کیفی، جامعه ی آماری کلیه ی مقالاتی بودند که از بانک های اطلاعاتی مرتبط به موضوع مانند ساینس دایرکت، پروکوئست، ابسکو در بازه زمانی 1990 تا 2016، قابل دانلود بودند و در بخش کمی، 20 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی، آموزش مبتنی بر موبایل، آموزش پزشکی و برنامه ریزی آموزش الکترونیکی بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده، حجم نمونه 40 مقاله و واحد تحلیل محتوا در این پژوهش، مضمون بود.
  یافته ها
  طبق تحلیل محتوای انجام شده بر روی مقالات،7 طبقه به این شرح به دست آمد: تجزیه وتحلیل، تعیین هدف، طراحی محتوا، توسعه محتوای الکترونیکی، انتخاب ابزار سیار، طراحی و اجرا آموزشی و ارزشیابی. درنهایت، نتیجه ی تمامی تحلیل محتواهای انجام شده بر روی مقاله ها، در قالب الگو ارائه گردید. نتایج حاصله از اعتبار یابی درونی بر اساس نظر متخصصان نشان داده است که الگوی آموزشی ارائه شده بر مبنای یادگیری سیار، از اعتبار مناسب و خوبی برخوردار است و اثربخشی لازم را برای آموزش به بیماران دیابتی دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود مجریان این امر از یادگیری مبتنی بر موبایل در توانمندسازی و خود مراقبتی بیماران دیابتی به دلیل تسهیل در دسترسی بهره گیرند.
  کلیدواژگان: یادگیری سیار، تحلیل محتوای کیفی، اعتباریابی درونی، بیماران دیابتی
 • مریم رستمی*، سیاوش طالع پسند، محمد علی محمدی فر صفحات 322-333
  زمینه و اهداف
  کارایی یادگیری مبتنی بر تلاش ذهنی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان است و در سیستم تحصیلی سنتی برنامه های درسی بدون توجه به اثرات بار شناختی طرح ریزی می شوند، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی بار شناختی برکارایی یادگیری مفاهیم جبر در دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1394 انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مدارس دولتی پایه هفتم منطقه 6 شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل دادند 56 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز دو مدرسه انتخاب شدند. برنامه آموزشی مبتنی براثرات بار شناختی به مدت 4 هفته و درمجموع 8 جلسه اجرا شد. میزان اثربخشی برنامه آموزشی با آزمون مفاهیم جبر، مقیاس درجه بندی ذهنی بار شناختی و اندازه های کارایی پاس و مرینبوئر ارزیابی شد. داده های پژوهش با مدل تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس و آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار Spss-20 تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که گروه آزمایشی، پیشرفت تحصیلی بالاتر (0/001>P و 18/71=F) و بار شناختی پایین تر (0/001>P و 15/70=(F از دانش آموزان گروه کنترل داشتند. همچنین یافته ها نشان داد کارایی یادگیری گروهازمایشی بالاتر از گروه کنترل می باشد (0/07

  نتیجه گیری
  از آنجایی که ترکیب بار شناختی ادراک شده و پیشرفت تحصیلی تعیین کننده میزان کارایی یادگیری بود، می توان با طراحی برنامه آموزشی مبتنی براثرات بار شناختی، نتایج یادگیری را افزایش و بار شناختی ادراکی را در دانش آموزان به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: بار شناختی، پیشرفت تحصیلی، کارایی یادگیری
|
 • Hamid Momeni, Ashraf Salehi, Hajar Sadeghi * Pages 234-244
  Background And Aims
  Tendecy to critical thinking and skills earning in university students are faced with difficulties. new teaching methods can increased continuous and efficient learning in nursing. The aim of this research is to compare the effect of two teaching methods based on problem solving and conceptual mapping on critical thinking of nursing students.
  Methods
  This interventional two group study, with pre tast-post test was perfomed on 32 nursing student in 2014. In the beginning critical thinking disposition was measured by CTDI. Subjects were divided randomaized in two groups [16 student in each group]. In each group, one of the teaching methods containing problem base learning [PBL] and concept mapping was execute. At least critical thinking disposition was measured once again. The data were collected and analyzed by using Spss software ,version 18 and indipendent and paired T-test.
  Results
  In each group total score of critical thinking disposition was increased after executeing of two teaching methods PBL and concept mapping, but difference in PBL group was significant. The difference in critical thinking disposition submission such as open mindedness, self-confidence, inquisitiveness and maturity was significant and the score of learning group was higher by the problem-solving method but the difference was not significant in other critical thinking disposition submission such as truth seeking, systemacity and analyticity.
  Conclusion
  The results of this study shows that critical thinking disposition score in most of nursing student was uncertain. It is necessary to develope critical thinking disposition in nursing students and adjustment of stressful conditions in educational settings. With due attention to nursing students ruls in patient care, nursing teachers must be able to new teaching methods can increase continuous and efficient learning in nursing students.
  Keywords: Problem Based Learning, Concept mapping, Critical Thinking disposition, Nursing Student
 • Mohammad Azimi * Pages 245-254
  Background And Aims
  Identifying available obstacles is a necessity on health education and health promotion planning aspects in society. Therefore the aim of this study is to investigate obstacles and available solutions on aspects of health education and health promotion planning with the experience of specialists in education and health education.
  Methods
  The present qualitative study with a phenomenological approach continued on 15 specialists of education and training and health education by using the method of purposeful sampling and competeing data, in compliance with the confidentiality of information and the possibility to leave the study at any time in summer 2016. The method of collecting data was conducted through open and semi-structured deep interview.
  Results
  By analyzing and integrating principal components, three main components were identified and, 20 sub-components were extracted by analyzing principal components. The main components of obstacles on planning aspect includes health concepts in textbooks, shortage of time for training information and etc. The main component of the obstacles on performance aspect includes lack of expert teachers, shortage of time, the lack of health workers and etc.
  Conclusion
  The results showed that the most important available obstacle on aspects of health education planning and health promotion was the lack of expert and interested teachers among the obtained factors from analyzing the responses of education and health education experts.
  Keywords: Health Education, Health Promotion, Planning Aspects, Specialists, Schools
 • Sajjad Saadat, Dr Mehrdad Kalantari *, Dr Amir Ghamarani Pages 255-262
  Background And Aims
  Academic self-efficacy, which is one of the factors that predicts academic achievement of students, affected by a variety of factors. This study aimed to investigate the role of dark personality feautures (i.e., Machiavellianism, narcissism, and psychopathy), in order to predict students’ academic self- efficacy beliefs.
  Methods
  In this correlational study, 230 students in dormitories of Isfahan University were selected through cluster sampling method (2016-17 accademic year). Owen and Froman students’ academic self-efficacy questionnaire and Johnson and Webster dark personality scale were used and administered for data collectionSpss-18 software was used to calculate the data.
  Results
  Results showed that there was a significant and negative relationship between the psychopathy (r=-0.341) and Machiavellianism (r=-0.364) with students’ academic self-efficacy (P
  Conclusions
  Due to the inverse relationship between academic self-efficacy and dark personality features (Machiavellianism and psychopathy), it can be concluded that these traits may have devasting effect on the student's academic self-efficacy, and consequently, their progress. The results of this study also support the role of psychological variable of the dark personality in predicting academic self-efficacy beliefs among students.
  Keywords: Academic Self-Efficacy, Dark Triad Personality, Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy
 • Davod Fathi *, Mona Jamalabadi Pages 263-269
  Background And Aims
  The aim of this study was to examine the mediating role of resiliency in the perception of academic support and academic buoyancy among the students of Payam Noor University.
  Methods
  140 students were selected by using stratified sampling method, and fit out academic support, resiliency and academic buoyancy questionnaire. All tools had a desirable validity and reliability. Data were analyzed with path analysis.
  Results
  The results showed that academic support of professors, parents and peers directly affects the resilience. Also, indirect effects of teachers, parents and peers academic support on academic buoyancy through resilience was confirmed. This means, that academic support through the resiliency increase the student academic buoyancy.
  Conclusions
  The findings highlight the role of academic support on student’s resiliency, for arriving to academic buoyancy. The findings of study were discussed regarding to theoretical and empirical evidence and suggestions have been made for this purpose.
  Keywords: academic support, resiliency, academic buoyancy
 • Azam Fathi, Saman Barmehziar, Siamak Mohebi * Pages 270-276
  Background And Aims
  Test anxiety is one of the most common mental health problems that has destructive and inhibitor role in mental health and education, especially among pre-university students that can interfere their performance and led to a failure in exam.
  Methods
  That was a descriptive and cross-sectional study, in which 250 samples were selected by using available sampling method. TAI test anxiety questionnaire was used to conduct research. The data were analyzed in Spss software, version 16, by using one-way ANOVA and T-test and Pearson's correlation coefficient with significant level of P
  Results
  In this study, 50% (n=125) of students were male and 50% (n=125) were female. 21% of samples (n=53) had high test anxiety, 4/48% (n = 121) had average test anxiety and 4/30% (n = 76) had low test anxiety. Results showed a significant difference in test anxiety scores by gender (p= 0/006), and also showed in terms of educational level of parents (father and mother), (P=0 /008). Pearson correlation coefficient showed a significant negative correlation between test anxiety and students average (r =- 0/283 and P =0/003).
  Conclusions
  Due to high levels of test anxiety among Pre-university students, and Considering the negative impact of anxiety on academic performance of students, it is recommended to apply psychology and counseling services, and planning to help advance the goals of mental health for students in order to prevent physical, psychological, educational and economic damages.
  Keywords: test anxiety, exam, students
 • Elham Soltani Benavandi *, Nooshirvan Khezri Moghadam, Hassan Baniasadi Pages 277-287
  Background And Aims
  Youth, as a one of the decisive steps, is opposed by enormous challenge specially challenges relative to academic life. Academic buoyancy as an ability can play a major role according to these challenges and educational correlatives. So it is important to identify predictive variables of academic buoyancy. The meaning of life is one of major factors affected on academic buoyancy. The aim of this study is to predict the academic buoyancy base on meaning of life.
  Methods
  In this correlation study, a sample of 343 male and female students of Kerman University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017, were selected by using random cluster sampling method. Participants, completed both academic buoyancy and meaning of life scales. Then, the data were analyzed by using the software 21 Spss and Pearson correlation coefficient, ANOVA and stepwise multiple regression.
  Results
  The results showed that, there is a significant negative correlation between age and academic buoyancy (p
  Conclusions
  Because of that meaning of life can predict academic buoyancy, it is so important to provide training programs in the fields of education and promote life, according to improve the academic buoyancy of youth and young adults.
  Keywords: positive psychology, academic buoyancy, meaning of life
 • Tahereh Aghamirzaee Mahali, Mohammad Babazadeh, Bagher Rahimpour Kami, Dr Abrahim Salehi Omran* Pages 288-301
  Background And Aims
  This study was conducted with the aim of evaluating and ranking the quality gap in educational services from the student’s point of view.
  Methods
  The method of this descriptive study was a survey; The Statistical population was randomly selected and consisted of 706 students of the first semester of the academic year 2015 – 2016. Data were collected by SERVQUAL standard questionnaire which consist of accountability, empathy, guaranteed, Reliability, and physical conditions. Data analysis was performed by the use of Spss.18 software, U-Mann Whitney test, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, and Pearson-Spearman correlation.the entire six grade 8 books, the component related to mental health with 732 and physical activity with 735 cases allocate the highest frequency, and control and prevention of diseases was the least frequent with 6 frequency.
  Results
  There is a negative gap in all 5 aspects of service quality from perspective of students. Average for each quality gap aspect was observed respectively in physical conditions (- 0/83), accountability (- 0/82), empathy (-0/78), guaranteed (-0/68) and Reliability (- 0/68). There is no significant correlation between gap, in each of these five aspects, with variables of different academic terms and sex demography. There is a significant correlation between quality gap with the academic study level variable with exception of guaranteed and accountability aspects. The grade variable have an impact of all of aspects except empathy and accountability. There is no correlation between fields of study with quality gap except in physical conditions.
  Conclusion
  The results shows that students find the quality of educational services insufficient, therefore the Academic policymakers can use these results to increases the quality of educational services in universities.
  Keywords: Quality assessment, Administrative services, Gap analysis, SERVQUAL model, Perceptions, acting
 • Dr Abolfaz Khoshi *, Dr Davood Ranjbaran Pages 302-311
  Background And Aims
  Curriculum experts emphasize on the role of professors and trainers as guide, facilitator and learning assurance. The ability of professors to teach by using active teaching and learning methods and the use of student-centered teaching methods is a necessity. This study aimed to determine the effectiveness of need-centered workshops on improving the knowledge and skills of religious professors in Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  The present study is applied in terms of purpose and intervention in terms of method. The statistical population of this study were religious professors of medical universities of Tehran and a number of 139 students were selected randomly. This study was carried out in the form of an interventional research design and the implementation of a workshop of faculty members with pre-test and post-test. Information about the knowledge and skills of faculty members were collected using a researcher-made questionnaire.
  Results
  The results show that the training course for the needs-based curriculum was effective in increasing the knowledge of faculty members. There is a significant difference between the pre-test and post-test average of the samples at 95% confidence level.
  Conclusion
  Having the knowledge and teaching skills along with learning method is one of the requirements for teachers, especially for novice teachers and professors of religious lessons. Initial empowerment workshops and its continuity, as well as its periodic evaluation, are recommended.
  Keywords: professor, teacher, teaching ability, evaluating, knowledge, skills
 • Manizhe Hooshmandja *, Khadijeh Aliabadi, Mohammadreza Nili, Aeen Mohammadi, Ali Delavari Pages 312-321
  Background And Aims
  This study sought to design and validate a mobile-based education model for self-care in diabetic patients.
  Methods
  To accomplish the objectives of the research, a mixed method research was used. In the qualitative section, to obtain an educational design model, an inductive content analysis was performed. In addition, in the quantitative part, for internal validity, the experts’ judgment using a questionnaire survey method was used. In order to select the articles for the content analysis in the qualitative part, the keywords were first specified for searching the articles. In the qualitative section, the statistical population consisted of all the articles downloaded from related databases such as Science Direct, Proquest, and Ebsco during the period from 1990 to 2016. In the quantitative section, 20 experts in educational technology, mobile education, medical education and e-learning planning were asked for their judgment. In this research, a purposeful sampling method was used. The sample size included 40 articles and content analysis unit in this study was the theme.
  Results
  According to the content analysis performed on the text of 40 articles, 7 classes were obtained as follows: analysis, goal setting, content design, electronic contentdevelopment,mobileinstrumentselection,educationaldesign and implementation, and evaluation. Finally, the results of all content analyses on the articles were presented as a model. Also, the results of internal validation according to the expert's judgment indicated that the educational model provided on the basis of mobile learning enjoys a good validity and has the effectiveness required for educating diabetic patients.
  Conclusions
  Given the obtained results, it is suggested that the administrators use mobile-based learning in the empowerment and self-care of diabetic patients due to its facilitation for access.
  Keywords: mobile learning, qualitative content analysis, internal validation, diabetic patients
 • Maryam Rostami *, Siavash Talepasand, Mohammadali Mohammadyfar Pages 322-333
  Background And Aims
  Learning efficiency is based on mental effort and students’ academic performance and academic curriculums were planned without any attention to the cognitive effects in the traditional education System, thus the present study aimed to investigate the effectiveness of educational program based on cognitive load in learning efficiency of algebra concepts that conducted among 7th grade girl students in Tehran during the academic year 2015-2016.
  Methods
  Thiswas a quasi-experimental study. The statistical population included all girl students of public schools in the 7th grade of 6th district of Tehran in the academic year 2015-2016. a sample of 56 students was selected through cluster random sampling method from two schools. The educational program based on the cognitive effects was run for 4 weeks and total of 8 sessions. The effectiveness of educational program was evaluated by a test of algebra concepts, educational program, efficiency measures of Pass and Merriënboer. The data were analyzed with multivariate covariance, Univariate analysis of variance and t- test by using Spss version 20 software.
  Results
  Results showed that experimental group had high academic achievement (F =18.71, p
  Conclusions
  Since combination of cognitive load and academic achievement determine the level of learning efficiency, so the design of educational program based on the cognitive effects can increase student's learning outcomes and minimize perceptual cognition
  Keywords: cognitive load, academic achievement, learning efficiency