فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و پنجم شماره 5 (مرداد 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 5 (مرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الناز گیوه چی، شکوه نوابی نژاد *، ولی الله فرزاد صفحات 333-346
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو روش شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش نشانگان برونی سازی شده کودکان5تا 8 سال بود.
  روش بررسی
  جهت رسیدن به اهداف پژوهش از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 5 تا 8 سال شهر تهران مراجعه کننده به مرکز آتیه و گروه نمونه عبارت از 30 کودک دارای نشانگان برونی سازی شده از جامعه آماری موردنظر بودند که به روش در دسترس و هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی شناختی رفتاری و ارتباط بدون خشونت و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های آزمایش تحت درمان های خاص خود قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس فهرست رفتاری کودک (CBCL) استفاده شد که توسط شرکت کنندگان قبل از شروع درمان، پس از پایان درمان و در مرحله پیگیری تکمیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در نمرات نشانگان برونی سازی شده کودکان در دو گروه آزمایشی در مقایسه با قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار و پایداری وجود داشته است (05/0p<). در حالی که در نمرات کودکان گروه کنترل که مداخله دریافت نکرده اند، تفاوت معنی داری وجود نداشته است. ضمن اینکه از دو روش مداخله ای، روش شناختی رفتاری، در کاهش نشانگان برونی سازی شده کودکان موثرتر بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر درمان های روان شناختی فوق در کاهش نشانگان برونی سازی شده کودکان، به نظر می رسد که این روش ها می توانند در حوزه درمان مشکلات رفتاری کودکان موثر واقع شوند.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، الگوی ارتباط بدون خشونت (NVC)، نشانگان برونی سازی شده
 • مهدیه شریفی، منصوره تاتاری *، سید پژمان شیرمردی صفحات 347-360
  مقدمه
  منحنی توزیع عمق- دوز پروتون ها در ماده دارای بیشینه ای به نام قله براگ است. قله های براگ ناشی از یک باریکه پروتون تک انرژی خیلی باریک هستند. به منظور پوشش کل تومور بایستی قله براگ پهن شده ایجاد کرد. قله براگ پهن شده از برهم نهی چندین قله براگ به دست می آید. هدف از این پژوهش پوشش یک تومور چشمی در پروتون درمانی است به طوری که بافت های سالم کمترین آسیب را ببینند.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی، شبیه سازی ها با استفاده از کد MCNPX انجام شده است. یک تومور در فانتوم چشم در نظر گرفته شده است. باریکه های پروتون با انرژی های مختلف فانتوم چشم را تحت تابش قرار می دهند. از چرخ مدولاتور از جنس پلی استایرن برای ایجاد قله براگ پهن شده در ناحیه تومور استفاده شد.
  نتایج
  با تغییر انرژی باریکه پروتون از MeV 20 تا MeV 38، قله های براگ در عمق های مختلفی از تومور ایجاد می شوند. قله براگ مربوط به باریکه پروتون با انرژی MeV 32/85 دقیقا در انتهای تومور قرار می گیرد. با استفاده از باریکه پروتون با انرژی MeV 32/85 و یک چرخ مدولاتور از جنس پلی استایرن و با ضخامت های مختلف، قله های براگ مختلفی ایجاد می شود. قله براگ پهن شده از برهم نهی قله های براگ مختلف در ناحیه تومور ایجاد می شود. از برهم کنش هسته ای غیر الاستیک پروتون ها با هسته های بافت های مختلف چشم، نوترون ها و فوتون ها تولید می شوند. دوز جذبی و شار نوترون ها و فوتون های ثانویه در مقایسه با توزیع عمق- دوز پروتون ها خیلی کمتر است و دوز جذب شده کل در تومور بیشتر از سایر بافت های چشم است.
  نتیجه گیری
  با استفاده از چرخ مدولاتور می توان تومور را تحت تابش قرار داد به طوریکه کمترین آسیب به بافت های مجاور وارد شود. نتایج نشان می دهند که بیش از 92% دوز کل ناشی از ذرات ثانویه و پروتون ها توسط تومور جذب می شود.
  کلیدواژگان: پروتون درمانی، قله براگ پهن شده، تومور چشمی، کد MCNPX
 • ندا رضایی نسب، مهدی زین الدینی *، علیرضا سعیدی نیا صفحات 361-370
  مقدمه
  پروتئین شبه الاستین یا ELP یک پلیمر زیستی مصنوعی شامل توالی های تکراری از پنتا پپتید VPGXG (X می تواند هر اسیدآمینه به غیر از پرولین باشد) است. این پروتئین یک پلی پپتید واکنشگر دمایی است که دارای یک فاز انتقالی برگشت پذیر است. در دمای زیر دمای انتقالی (Tt)، مولکول ELP به شکل فضایی باز شده درآمده و بنابراین در محلول های آبی به صورت محلول در می آید؛ اما وقتی دما به بالاتر از Tt تغییر و افزایش می یابد، ELP به صورت غیر محلول و شبه آگریگه از محلول خارج می شود. هدف مطالعه اخیر، همسانه سازی، بیان و ارزیابی فعالیت ELP60 بر مبنای Tt است.
  روش بررسی
  ابتدا ELP10 (150 بازی) سنتز و درون پلاسمید pBluescript همسانه سازی شد. سپس ELP60 (900 بازی) با استفاده از روش الحاق تکراری هدایت شونده (RDL) تولید شد. در نهایت ELP60 درون پلاسمید pET25 تغییر یافته زیر همسانه سازی شد و بیان ELP60 با استفاده از روش SDS-PAGE تایید گردید. همچنین پروتئین ELP60 بر مبنای Tt و انجام چرخه انتقالی معکوس (ITC) که بیانگر فعالیت ELP60 است، تخلیص گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد سازه بیانی pET-ELP60 تولید شد و بیان و تخلیص موفقیت آمیز ELP60 (در حدود 90%) در یک مرحله و بدون نیاز به ستون کروماتوگرافی صورت گرفت.
  نتیجه گیری
  از پروتئین نوترکیب تولیدی می توان در زمینه خالص سازی ساده و سریع پروتئین های دارویی نوترکیب، دارورسانی هوشمند و مهندسی بافت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: همسانه سازی، پلی پپتید شبه الاستین، چرخه انتقالی معکوس، تخلیص، الحاق تکراری هدایت شونده
 • محمدعلی حسین پور فیضی، لیلا مهدی زاده فایند *، غلامرضا نورآذر، مینا آدم پورزارع، محمدرضا قلی پور فلاحی صفحات 369-403
  مقدمه
  اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) یک اختلال چندعاملی است که با رفتارهای تکانشی، فقدان توجه و فعالیت بیش ازحد همراه است. انتقال دهنده عصبی متعددی مانند دوپامین نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی این بیماری دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسمی رایج در ژن DRD4 و احتمال ابتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی در کودکان مبتلا در جمعیت آذری در ایران است.
  روش بررسی
  دریک مطالعه موردی- شاهدی 50 کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و 50 شرکت کننده سالم مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از استخراج DNA ژنومی از نمونه های خون محیطی با روش پروتئیناز کا، برای تعیین ژنوتیپ های جایگاه پلی مورفیسمی از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از تست کای اسکوار تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده افزایش معنی داری در فراوانی ژنوتیپ 8/4 در بین نمونه های بیمار نسبت به کنترل مشاهده شد (05/0p<)؛ اما فراوانی سایر ژنوتیپ ها همچنین فراوانی آللی در گروه کنترل نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم ژن DRD4 و ADHD را تایید می کنند. مطالعات بیشتر با تعداد نمونه های بیشتر و دیگر گروه های جمعیتی برای توضیح ارتباط بین پلی مورفیسم DRD4 و خطر ابتلا به ADHD مورد نیاز خواهد بود.
  کلیدواژگان: ADHD، ژن DRD4، پلی مورفیسم، مارکر مولکولی
 • علیرضا دانش کاظمی، سحر زراعتکار دوانی *، عبدالرحیم داوری، راحله میرسیفی نژاد نایینی، سولماز قنبرنژاد صفحات 371-380
  مقدمه
  سفید کردن در مطب یکی از درمان های رایج و محافظه کارانه برای درمان دندان های تغییر رنگ یافته است. به دلیل افزایش زمان ماندگاری، اکثر ژل های حاوی مواد سفیدکننده دندان دارای pH تقریبا 2 هستند که این pH زیر حد بحرانی دمینرالیزاسیون مینا است. هدف از مطالعه حاضر بررسی کلینیکی تغییر pH ماده bleaching در بهبود رنگ دندان های تغییر رنگ یافته می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه کلینیکی بر روی 36 نفر از بیماران داوطلب مراجعه کننده جهت bleaching انجام شد. مراجعین بصورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران تحت یک جلسه درمان (FGM، Brazil)Officebleaching با هیدروژن پراکساید 35% با pH 8 و 10 قرار گرفتند و در گروه کنترل، pH 4/6 بود. برای تغییر pH ماده بلیچینگ، از محلول NaOH 5/2 مولار استفاده شد. ارزیابی رنگ در 2 سانترال ماگزیلای بیماران با دستگاه Easy Shade (vita،Germany) قبل، بلافاصله و یک هفته پس از انجام بلیچینگ انجام شد. سپس EΔ برای هر دندان با توجه به معیارهای a، b و l محاسبه شد. داده ها با بسته نرم افزاری SPSS20 و آزمون های آماری ANOVA دو طرفه و مقایسه چندگانه Tukey بررسی شدند.
  نتایج
  تغییر رنگ قبل و بعد از بلیچینگ در هر گروه تفاوت معنی داری داشت (0/05p-value<) ولی بین گروه های مختلف pH، تفاوت آماری قابل ملاحظه ای مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های این مطالعه، به نظر می رسد اثر مشابهی در بهبود رنگ دندان در سه گروه وجود دارد، بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از تخریب مینای دندان، از pH های بالاتر از حد بحرانی دمینرالیزاسیون استفاده شود.
  کلیدواژگان: بلیچینگ، هیدروژن پراکساید، pH، مطالعه کلینیکی
 • آیدین مرزبان، باقر سید علیپور *، منیژه میان آبادی، علی طراوتی صفحات 381-395
  مقدمه
  نیکل و ترکیبات نیکل به طور گسترده ای در صنعت، نانوپزشکی و رادیوتراپی استفاده می شود. با این حال، سمیت نانوذره نیکل و ترکیبات نیکل هنوز به طور کامل مشخص نیست. در این مطالعه، سمیت نانوذره اکسید نیکل و اکسید نیکل با استفاده از روش های تشخیصی پزشکی همانند تست های بیوشیمیایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 49 موش صحرایی نر به صورت تصادفی به هفت گروه شامل یک گروه کنترل و شش گروه تیمار (سه گروه با نانوذره اکسید نیکل و سه گروه با اکسید نیکل) در غلظت های10، 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. تزریق به صورت درون صفاقی به مدت هشت روز متوالی انجام شد. پس از پایان یافتن دوره تزریق خون گیری از قلب موش ها انجام شد و فعالیت آنزیم های کبدی خون اندازه گیری شد. پس از کالبدشکافی موش ها، بافت کبد جهت بررسی هیستوپاتولوژی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 به روش آنالیز واریانس یک طرفه (آنوا) و تست تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که میزان فعالیت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است (05/0>P). مطالعه آسیب شناسی طیفی از تغییرات هیستوپاتولوژیک از جمله اینفیلتریشن سلول های آماسی، پرخونی و سیروز را در بافت کبد نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض دوزهای مختلف اکسید نیکل و نانوذرات اکسید نیکل می تواند درجات مختلفی از آسیب های کبدی را در مسیر وابسته به دوز القاء کند. بنابراین، افزایش غلظت آنزیم های کبدی و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد سمیت نانوذره اکسیدنیکل و نانوذرات اکسید نیکل را تائید می کند.
  کلیدواژگان: اکسید نیکل، نانوذره اکسید نیکل، تست های بیوشیمیایی، هیستوپاتولوژیک، موش صحرایی
 • مرضیه کریمی عرب، نسرین حیدریه *، فاطمه جمالو صفحات 404-413
  مقدمه
  توان یادگیری و قدرت حافظه از ویژگی های بارز انسان است و کاهش هورمون های جنسی در پیری و عوارض داروهای شیمیایی ازجمله عواملی هستند که می توانند اختلالاتی را در روند حافظه و یادگیری ایجاد نمایند. در این پژوهش اثر تزریق داخل صفاقی سماق بر بروز یادگیری اجتنابی غیرفعال موش صحرایی گنادکتومی شده نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در این روش بررسی تجربی تعداد 32 موش صحرایی بالغ نر نژاد ویستار با وزن 20 230 در چهار گروه (هرگروه 8 سر موش): سالم دریافت کننده حلال عصاره دی متیل سولفو اکسید (DMSO)، گنادکتومی دریافت کننده DMSO و دوزهای 50 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره سماق قرار گرفتند. برای گنادکتومی کردن، موش ها با تزریق درون صفاقی کتامین 75 میلی گرم بر کیلوگرم و زایلازین 10 میلی گرم بر کیلوگرم بی هوش و تحت عمل جراحی گنادها خارج شدند و پس از 15 روز دوره بهبودی، مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمون یادگیری اجتنابی غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس پس از انجام تیمارهای موردنظر برای همه گروه ها با شرایط یکسان انجام شد. تمامی تیمارها به صورت داخل صفاقی و نیم ساعت قبل از آزمون در روز دوم انجام می گرفت (بررسی بروز). داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته های این تحقیق نشان داد که گروه گنادکتومی دریافت کننده حلال عصاره یا DMSO، 3/0 سی سی کاهش معنی داری را در تاخیر در ورود به اتاق تاریک نسبت به گروه سالم دریافت کننده DMSO نشان می دهد(05/0P<) (001/0p<). از طرفی گروه های دریافت کننده عصاره با دوز 50 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب افزایش معنی داری را در تاخیر در ورود به اتاق تاریک نسبت به گروه گنادکتومی دریافت کننده DMSO نشان دادند (().
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که گنادکتومی سبب کاهش بروز یادگیری اجتنابی غیرفعال می شود و در موش های گنادکتومی شده عصاره هیدروالکلی سماق سبب افزایش بروز یادگیری اجتنابی غیرفعال می شود.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی سماق، بروز یادگیری اجتنابی غیرفعال، حافظه، گنادکتومی، موش صحرایی نر
 • سهیل امینی زاده *، عبدالحمید حبیبی، حمید معرفتی، سعید شاکریان صفحات 414-425
  مقدمه
  هدف از تحقیق حاضر بررسی بیان گیرنده وابسته استروژنی آلفا (ERRα) به عنوان فاکتوری مهم در تنظیم هموستاز انرژی سلولی در عضله اسکلتی رت های نر متعاقب چهار هفته تمرین استقامتی و تعیین نقش آن با شاخص های متابولیسم چربی بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع تجربی بود که طی آن تعداد 30 رت نر نژاد ویستار در سن هشت هفتگی به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (7n=)، گروه سالمXCT790+ (8n=)، گروه تمرین استقامتی (8n=) و تمرین استقامتی+ XCT790 (7n=) تقسیم شدند. مهار ERRα با تزریق درون صفاقی و روزانه XCT790 به میزان mg/kg 48/0 انجام گرفت. تمرین استقامتی دویدن به مدت چهار هفته (پنج جلسه در هر هفته)، شروع با سرعت 15 متر بر دقیقه و زمان 20 دقیقه و رسیدن به سرعت 27 متر بر دقیقه به مدت 50 دقیقه بر گروه های تمرینی اعمال شد. بیان ژن های ERRα، آسیل کوآ دهیدروژناز (MCAD) و کارنیتین پالمیتیل ترانسفراز 1 بتا (CPT1β) با روش PCR Real-Time اندازه گیری و با فرمول کمی سازی و از تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسات بین گروهی استفاده شد.
  نتایج
  بیان ژن ERRα (037/0P˂)، MCAD (0/001P<) و CPT1β (0/001P<) در گروه تمرین استقامتی به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود. در گروه تمرین استقامتی+XCT790 بیان ژن CPT1β (0/001P<)، MCAD (0/001P<) نسبت به گروه تمرین استقامتی به طور معنی داری کمتر بود.
  نتیجه گیری
  بیان ERRα در عضله اسکلتی فاکتوری تمرین پذیر است که هم راستا با افزایش بیان شاخص های متابولیسم لیپید به تمرین استقامتی پاسخ می دهد؛ لذا، احتمالا ERRα نقشی مستقیم در سازگاری متابولیسم لیپید ناشی از تمرین استقامتی دارد.
  کلیدواژگان: ERR?، متابولیسم لیپید، تمرین استقامتی، فسفوریلاسیون اکسیداتیو
|
 • Elnaz Givehchi, Shokouh Navabinejad*, Valiollah Farzad Pages 333-346
  Introduction
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of two interventions, concluding cognitive-behavioral therapy and nonviolent communication on externalizing problem of children 5 to 8 years.
  Methods
  In order to achieve the objectives of the study, quasi-experimental one was assigned. The study population consisted of the children 5 to 8 years in Tehran, referring to the Comprehensive Psychiatric Center Group Atiyeh. The sample group consisted of 30 children with externalizing symptoms were selected through the targeted method.. Sample group was assigned to two experimental and control groups, including cognitive-behavioral therapy and non-violent communication. The experimental groups participated in their therapy sessions, while the control groups received no treatment. For collecting data Child Behavior Checklist (CBCL) by participants before, after and at follow-up treatment was completed.
  Results
  Findings showed that there were significant differences between grades of children's externalizing symptoms related to 2 experimental groups compared with before and after the intervention. There was no significant difference between the grades of children in the control group who had not received the intervention. Also, we have founded that the behavioral methodology was most effective and useful on reducing internalized children's symptoms compared with the other 2 interventions methods.
  Conclusion
  According to the effectiveness of those psychological treatments on reducing the children's internalized syndrome, it seems that their methods will be suitable for prevention and treatment of children's behavioral problems.
  Keywords: Cognitive-behavioral Therapy, Nonviolent Communication (NVC), Externalizing Symptoms
 • Mahdieh Sharifi, Dr Mansoureh Tatari*, Dr Seyed Pezhman Shirmardi Pages 347-360
  Introduction
  Depth-dose distribution curve of protons in the matter has a maximum is called Bragg peak. Bragg peak of a monoenergetic proton beam is too narrow. The spread out Bragg peak should be created for full coverage of the tumor. The spread out Bragg peak is obtained in the depth of the tumor with superposition of the several Bragg peaks. The aim of this study was coverage of an eye tumor in the proton therapy while healthy eye tissue absorbs less radiation.
  Methods
  In this analytical study, the simulations were performed using MCNPX code. A tumor in the eye phantom was considered. The eye phantom has been irradiated with different proton beam energy. A Polystyrene modulator wheel was used for creating the spread out Bragg peak in the tumor region.
  Results
  Bragg peaks were created in different depths of the tumor, by varying the proton beam energies from 20 MeV to 38 MeV. Bragg peak of the 32.85 MeV proton beam energy was precisely placed at the end of the tumor. Different pristine Bragg peaks were produced using a Polystyrene modulator wheel with different thicknesses and 32.85 MeV proton beam energy. The spread out Bragg peak was created in the tumor region by modulation of the pristine Bragg peaks. Neutrons and photons are produced by the inelastic nuclear interactions of protons with the nuclei of different tissues of eyes. The flux and absorbed dose of secondary neutrons and photons were considerably small compared to the depth-dose distribution of protons and the total absorbed dose in the tumor was more than other tissues of eyes.
  Conclusion
  Using a modulator wheel the tumor can be treated, so that the minimal damage reaches the surrounding tissues. The results show that more than 92% of the total dose of secondary particles and protons is absorbed in the tumor.
  Keywords: Proton therapy, Spread Out Bragg Peak, Eye tumor, MCNPX Code
 • Neda Rezaeinasab, Mehdi Zeinoddini*, Alireza Saeeidinia Pages 361-370
  Introduction
  Elastin like protein or ELP is a synthetic biopolymer consisting the pentapeptide repeats of VPGXG (X can be any amino acid except Pro). This protein is the thermal responsive polypeptide that undergoes a reversible phase transition. At a temperature below the transition temperature (Tt), ELP molecules assume an extended conformation and thus are soluble in aqueous solution; but upon the temperature shift higher than the Tt, however, ELPs become insoluble and form the segregated phase prone to ‘aggrigate’ form. The aim of this study was cloning, expression and activity of ELP60 according to Tt.
  Methods
  Firstly, ELP10 (150 bp) was synthesized and cloned into pBluescript. Then, Elp60 (900 bp) was produced using recursive directional ligation (RDL). Finally, ELP60 was subcloned into modified pET25 and ELP60 expression was confirmed using SDS-PAGE method. Also, ELP60 were purified according to Tt and performance of inverse transition cycle (ITC), which confirmed its activity.
  Results
  The results were shown that the pET-ELP60 constructed and ELP60 expressed; it was successfully purified (about 90%) in one step and non-chromatographic method.
  Conclusion
  From produced recombinant protein can be used for simple and easy purification of the recombinant protein as pharmaceutical drug, smart drug delivery and tissue engineering.
  Keywords: Cloning, Elastin Liked Protein, Inverse Transition Cycling, Purification, Recursive Directional Ligation
 • Mohammadali Hosseinpourefeizi, Leila Mehdizadeh Fanid*, Gholamreza Noorazar, Mina Adampourezare, Mohammadrezare Golipour Falahi Pages 369-403
  Introduction
  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a multifactorial disorder that has defined by hyperactivity, impulsivity and attention deficits. Various neurotransmitters such as dopamine can play a role in its pathophysiology. The aim of this study was to examine the association of two common single nucleotid polymorphisms in DRD4 gene, a 48 bp VNTR polymorphism, with attention deficit hyperactivity disorder risk among Iranian-Azeri population.
  Materials And Methods
  case–control study was performed on 50 children with attention deficit hyperactivity disorder and 50 healthy ones. Peripheral blood samples were used for Genomic DNA extraction by proteinase K method. The collected data were analyzed through chi-square test (x2), with a significance level of 0.05.
  Results
  considering the obtained results, there was a significant increase in 4/8 genotype frequency between two groups (p0.05).
  Conclusion
  Our data confirmed the relationship between polymorphism of DRD4 and ADHD. Further studies with larger population of other groups will be required to explain the relationship between DRD4 polymorphism and the risk of ADHD.
  Keywords: ADHD, DRD4 gene, polymorphism, molecular marker
 • Alireza Danesh Kazemi, Sahar Zeraatkar Davani*, Abdolrahim Davari, Raheleh Mirseifinezhad Naeeni, Solmaz Ghanbarnezhad Pages 371-380
  Introduction
  Office bleaching is one of the conservative and common treatments for teeth discoloration. Because of increasing shelf life, most of the whitening gels contain a pH near 2 and that is below the critical level, which caused the enamel demineralization. The aim of this research was investigating the clinical study of changing the bleaching agent's pH for improving the color of discolored teeth.
  Methods
  This clinical study was performed on 36 volunteer patients for bleaching. Patients were divided randomly into three groups. Patients received an office bleaching treatment sessions with 35% hydrogen peroxide at pH 8 and 10 and in the control group pH was 6.4. For changing the pH of bleaching agent, it was used 2.5 molar NaOH solutions. Color evaluation was performed in 2 maxillary central of patients with Easy Shade device (vita, Germany) before, immediately and one week after bleaching. Then, ΔE for each tooth according to the criteria a, b and l was calculated. Data were studied by Bundle SPSS20 and ANOVA Two-way statistical tests and multiple comparison of Tukey. Meanwhile, the 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Changing of color before and after bleaching in each group was significantly different (p-value
  Conclusion
  Due to the limitations of this study, it seems that there is a similar effect in improving the color of teeth in three groups, soit is better to prevent the destruction of tooth enamel it is used the pH above the critical level of demineralization.
  Keywords: Bleaching, Hydrogen Peroxide, Ph, Clinical Study
 • Aidin Marzban, Bagher Seyedalipour*, Manijeh Mianabadi, Ali Taravati Pages 381-395
  Introduction
  Nickel (Ni) and nickel compounds are widely used in industry, radiotherapy and nanomedicine. However, the toxicity of NiO nanoparticles is yet to be fully elucidated. In this study, we evaluated the toxicity of NiO and NiO nanoparticles (NiONPs) using basic medical diagnostic tools, such as biochemical tests and histopathological changes of liver in rats.
  Methods
  In this experimental study, 49 male rats were divided randomly into seven groups (n=7), including one control group and six experimental groups (three experimental groups received NiONPs and three experimental groups received NiO intraperitoneally) with doses of 10, 25 and 50 mg/kg for 8 days. After 8 days, blood samples were collected from heart and liver enzyme activity assay was performed on serum sample. Livert issue for histopathological evaluation were stained with hematoxylin and eosin. Data were analyzed using ANOVA and Tukey test with SPSS21 software at significant level of P
  Results
  The results showed that enzyme activity of AST, ALT, ALP and LDH in different doses NiO NPs and NiO increased in compared to control group (p
  Conclusion
  The results of this study demonstrate that exposure to different doses of NiONPs and NiO can induce different degrees of damage in a dose dependent manner. Thus, increasing level of liver enzymes and histopathological changes confirmed NiONPs and NiO toxicity.
  Keywords: NiO Nanoparticles, Nickel Oxide, Biochemical Tests, Histopathological, Rat
 • Marzieh Karimi Arab, Nasrin Heidarieh*, Fatemeh Jamalloo Pages 404-413
  Introduction
  Learning and memory is characteristically human to survive; reducing sexual hormones in aging and the side effects of chemical drugs are factors that can cause memory and learning disruption. In this study the effect of hydroalchoholic extract sumac (Rhus coriaria L.) on expression passive avoidance learning in gonadectomized male rats was studied.
  Methods
  In this experimental study, 32 adult Wistar rats with a weight of 230±20 were put in four groups (8 rats per group), including: received healthy solvent extract Dimethyl sulfoxide (DMSO), gonadectomized received of DMSO and doses of 25 and 50 mg/ kg extract sumac . Firstly, , rats injected intraperitoneally with ketamine (75 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg) anesthesia, gonads removed after 15 days recovery period, extensive testing. Passive avoidance test by the Shuttle box device after treatment by the same conditions was performed for all groups. All treatment was performed intraperitoneally and a half hours before the test on the second day (check expression).The data were analyzed by the one-way ANOVA and Tukey test (P
  Results
  Results showed that in the gonadectomized group received solvent extract (DMSO) (3/0 cc) a significant reduced was found in latency to enter the dark room compared to DMSO control groups (P
  Conclusion
  Results show that the gonadectomy reduces the incidence of avoidance learning and In gonadectomized rats, hydroalcoholic extract of sumac increases the incidence of passive avoidance learning.
  Keywords: Hydroalchoholic extract sumac, Expression of Passive avoidance learning, Memory, Gonadectomized, Male rats
 • Soheil Aminizadeh*, Abdolhamid Habibi, Hamid Marefati, Saeed Shakerian Pages 414-425
  Introduction
  The aim of the present study was to investigate the expression of estrogen-related receptor alpha (ERRα) - an important factor in cellular energy homeostasis regulation - in skeletal muscle of male Wistar rats after four weeks of endurance training and to determine its role with fat metabolism indexes.
  Methods
  In this experimental study, 30 male Wistar rats (eight weeks-old) were randomly divided into four groups: control (n=7), control尤ﯷ (n=8), endurance training (n=8), and endurance training尤ﯷ (n=7). ERRα was inhibited by intraperitoneal injection of XCT790 (0.48 mg/kg.day) on daily bases. Four weeks of endurance training (five times per week) started at 15 m/min for 20 min and reached to 27 m/min for 50 min was performed by the animals from trained groups. Expression of ERRα, Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) and Carnitine Palmitoyl Transferase 1 (CPT-1β) mRNA was measured by Real-Time PCR and quantified by method. One-way analyses of variance were used for cross-group comparison.
  Results
  The expression of ERRα (P˂0.037), MCAD (P˂0.001), and CPT1β (P˂0.001) mRNA in endurance training group was significantly higher than the control group. The expression of MCAD (P˂0.001) and CPT1β mRNA (P˂0.001) in the endurance training尤ﯷ group was significantly lower compared to those values of the endurance training group.
  Conclusion
  In sum, expression of ERRα is a trainable factor and its changes are parallel with the increase in expression of lipid metabolism indexes; so, it could have a direct role in endurance training-induced adaptation in fat metabolism.
  Keywords: ERRα, Lipid metabolism, Endurance training, Oxidative phosphorylation