فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیستم شماره 7 (پیاپی 267، مهر 1396)
 • سال بیستم شماره 7 (پیاپی 267، مهر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اصیل پژوهشی
 • ناهید زیرک، مجید رضوی*، لیلی حفیظی، فریده گلحسنی کشتان، نسرین آهنگریان، نیره خادم غائبی صفحات 1-7
  مقدمه
  روش ارجح در بیهوشی بیماران کاندید جراحی های لاپاراسکوپی تشخیصی زنان، بیهوشی عمومی عنوان شده است، ولی در مواردی که برای بیهوشی عمومی منعی وجود دارد، از بی حسی نخاعی استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی و آینده نگر در سال 92-1391 بر روی 30 بیمار کاندید لاپاراسکوپی تشخیصی انتخابی زنان انجام شد. بیماران در دو گروه 15 نفره بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و مشاهده بود. میزان SPO2، MAP، RP،HR ، ETCO2 قبل و حین عمل جراحی و تهوع، درد شانه، استفراغ در ریکاوری، 2، 8 و 24 ساعت بعد از عمل ثبت شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های تی تست و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در مقایسه دو گروه، تغییرات SpO2 و HR در زمان های مورد مطالعه بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (به ترتیب 141/0=p، 531/0=p) و تنها EtCO2 بعد از پر کردن هوا (015/0=p)، EtCO2 و RR طی پر کردن هوا (به ترتیب 004/0=p، 013/0=p) بین دو گروه تفاوت آماری داشتند. میزان بروز درد شانه در ساعت های 2، 8 و 24 بعد از عمل بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری داشت (به ترتیب 009/0=p، 035/0=p، 011/0=p). به طوری که در گروه بی حسی نخاعی بیشتر بود. میزان تهوع در گروه اسپاینال در ریکاوری بیشتر بود (024/0=p).
  نتیجه گیری
  استفاده از بی حسی نخاعی برای اعمال جراحی لاپاراسکوپیک تشخیصی در زنان روش بی خطر و قابل استفاده است و مانند هر روش بیهوشی دیگر مزایا و معایب خود را دارد.
  کلیدواژگان: بی حسی، بیهوشی عمومی، لاپاراسکوپی
 • مهرداد فتحی *، سید رضاعطارزاده حسینی، سمیه خیرآبادی، کیوان حجازی صفحات 8-17
  مقدمه
  پوکی استخوان، شایع ترین بیماری متابولیک استخوانی بوده که می تواند منجر به شکستگی های خطرناک شود. در این بیماری توده استخوانی تحلیل یافته و شکستگی به راحتی اتفاق می افتد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت هورمون پاراتورمون، استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1393 بر روی 21 زن مبتلا به یائسگی زودرس با دامنه سنی 45-35 سال انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی شامل 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 45 تا60 دقیقه با شدتی معادل 65% تا 75% حداکثر ضربان قلب ذخیره اجرا شد. 24 ساعت پیش از اولین جلسه تمرین و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی در پایان هفته هشتم، مقادیر هورمون پاراتورمون، استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان سرمی با استفاده از روش رادیوایمونواسی (RIA) و الایزا در حالت 12 ساعت ناشتایی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی دانشجویی و تحلیل کوواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  هشت هفته تمرین هوازی منجر به افزایش معنی دار مقادیر کلسیم (001/0=p)، فسفر (001/0=p)، استروژن (001/0=p) و پاراتورمون (001/0=p) در گروه تمرین هوازی شد، در صورتی که تغییر معنی داری در مقادیر الکالین فسفاتاز در پایان دوره مشاهده نشد (92/0=p).
  نتیجه گیری
  هشت هفته تمرین هوازی با شدت 65% تا 75% حداکثر ضربان قلب ذخیره منجر به افزایش معنی دار در مقادیر کلسیم، فسفر، استروژن و پاراتورمون در زنان مبتلا به یائسگی زودرس شد. در کل می توان نتیجه گرفت که اجرای فعالیت بدنی منظم منجر به افزایش تراکم استخوان ها و کاهش خطر شکستگی در زنان یائسه زودرس می شود.
  کلیدواژگان: استروژن و آلکالین فسفاتاز، پاراتورمون، تمرین هوازی، کلسیم
 • نسرین فاضل *، اکبر پژهان، محسن تقی زاده، یاسر تبرایی، فهیمه ریواده، لیلا فرخنده صفحات 18-24
  مقدمه
  تهوع و استفراغ، از شکایات شایع پس از سزارین می باشند که به طور معمول در ساعات اول بعد از عمل روی می دهند و مصرف داروهای گیاهی یکی از راه های بهبود این سندرم می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مصرف افشره شوید بر تهوع پس از سزارین انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور در سال 1393 بر روی 128 زن سزارین شده در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار انجام گرفت. افراد در دو گروه دارونما و دارو قرار گرفتند. دارو و دارونما بعد از قطع سرم، به میزان 3 دوز 40 قطره هر 20 دقیقه به زنانی که دچار تهوع بعد از عمل شده بودند، خورانده شد. میزان تاثیر افشره شوید بر شدت تهوع با استفاده از مقیاس دیداری VASارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر و تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس آزمون کای دو، میزان شدت تهوع در گروه دارو نسبت به گروه دارونما در 20 دقیقه دوم (001/0p<) و 20 دقیقه سوم (001/0p<) و 120 دقیقه بعد از مداخله (001/0p<) به طور معنی داری کاهش داشت. هیچ عارضه جانبی توسط نمونه ها گزارش نشد.
  نتیجه گیری: مصرف افشره شوید موجب بهبود شدت تهوع پس از زایمان می گردد، لذا توصیه می شود افشره شوید به عنوان داروی ضد تهوع گیاهی برای مادرانی که تهوع بعد از سزارین دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افشره شوید، تهوع، سزارین
 • کبری کمالی، شهناز گلیان تهرانی، مژده بنایی، منصوره جمشیدی منش، شکرالله محسنی* صفحات 25-35
  مقدمه
  تغییرات فیزیولوژیک جسمی و روانی مربوط به یائسگی، تمام سیستم های بدن زن از جمله دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار می دهدکه در واقعیکی از اختلالات گوارشی که در موارد شدید باعث کاهش کیفیت زندگی می شود یبوست می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین یبوست و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 بر روی 450 زن یائسه 65-46 ساله که به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان رودان مراجعه کرده بودند، انجام شد. تشخیص یبوست با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر اساس معیارهای رم III به صورت مصاحبه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس معیارهای رم III، 168 نفر (3/37%) از زنان یائسه یبوست داشتند. بین بروز یبوست و عواملی نظیر سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، تعداد بارداری، تعداد زایمان طبیعی، سابقه جراحی کف لگن، فعالیت ورزشی روزانه، وعده های مصرف میوه و سبزی، وعده های مصرف شیر و لبنیات و ساعات خواب در شبانه روز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  شیوع یبوست در جمعیت زنان یائسه بالا است، با توجه به افزایش جمعیت زنان یائسه و از آنجایی که یبوست می تواند کیفیت زندگی افراد را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد، پیشنهاد می شود در برنامه های مراقبت میانسالان و سالمندان به اختلالات روده ای به ویژه یبوست توجه بیشتری صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: زنان یائسه، عوامل مرتبط، یائسگی، یبوست
 • فرنگیس شریفی *، نادر شریفی صفحات 36-43
  مقدمه
  پوکی استخوان یک بیماری مزمن پیشرونده اسکلتی است که عوارض آن به سبب هزینه های درمانی، شکستگی ها و مراقبت های انسانی و بازتوانی، با خسارت های اقتصادی وسیعی همراه است. شیوه زندگی به خصوص در دوران نوجوانی و جوانی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اصلاح سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی شاهددار قبل و بعد، از مهر ماه تا بهمن ماه سال 1395 بر روی 136 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها در این مطالعه از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه جمعیت شناختی مرتبط با خصوصیات فردی و وضعیت اقتصادی اجتماعی و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی واکر جهت اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت که شامل شش حیطه تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی و خودشکوفایی بود، استفاده شد و قبل از مداخله، بلافاصله و 2 ماه پس از مداخله در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون های تی دانشجویی، کای دو و تحلیل واریانس در اندازه های مکرر انجام شد.میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایجآزمون تحلیل واریانس در اندازه های مکرر، میانگین نمرات پرسشنامه سبک زندگی در مجموع (001/0p<) و در هر شش حیطه آن (تغذیه (001/0p<)، ورزش (001/0p<)، مسئولیت پذیری (001/0p<)، مدیریت استرس (001/0p<)، حمایت بین فردی (005/0=p) و خودشکوفایی (001/0p<) در دو گروه اختلاف آماری معناداری داشت. اثر زمان در حیطه های ورزش (001/0p<)، مسئولیت پذیری (001/0p<)، مدیریت استرس (001/0p<)، خودشکوفایی (001/0p<) و در مجموع (001/0p<) معنادار بود.
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی در بهبود سبک زندگی پیشگیری کننده از پوکی استخوان موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، پوکی استخوان، سبک زندگی
 • شهناز نجار، فاطمه شرفی، پوراندخت افشاری *، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 44-49
  مقدمه
  بارداری، یکی از شایع ترین عوامل زمینه ساز اختلالات خواب می باشد. اختلالات خواب می تواند باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی در مادران باردار شود و ممکن است برای جنین نیز مشکلاتی به وجود آورد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اختلالات خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1391 بر روی 400 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری که به صورت مستمر به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول مراجعه کردند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی و پرسشنامه های استاندارد شدت بی خوابی مقیاس خواب آلودگی و شاخص کیفیت خواب پتیس بورگبود که توسط مادر تکمیل و سپس با حضور پژوهشگر در هنگام زایمان وضعیت وزن نوزاد و سن حاملگی در چک لیست ثبت می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  فراوانی اختلالات خواب در سه ماهه سوم بارداری 63% بود که این اختلالات خواب با زایمان زودرس ارتباط معنی داری داشت (038/0=p)، ولی با وزن کم هنگام تولد ارتباط معنی داری نداشت (617/0=p).
  نتیجه گیری
  اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداری با برخی پیامدهای نامطلوب بارداری از جمله زایمان زودرس در ارتباط می باشند، لذا با انجام تدابیر لازم جهت رفع اختلالات خواب می توان از این گونه پیامدهای بارداری جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: اختلالات خواب دوران بارداری، زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد
 • رقیه قلی زاده *، علی حسنی، حمید اراضی صفحات 50-60
  مقدمه
  گرفتگی عضلات پا با مقادیر بالای گلوکز خون، تری گلیسیرید، فشارخون، چاقی و کاهش HDL در زنان میان سال در ارتباط است که انقباضات دردناکی را به همراه دارد و منجر به اختلال راه رفتن و سلامت فرد می شود. ازاین رو با توجه به این اختلالات، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات کششی عضلات ساق و همسترینگ بر شدت درد و گرفتگی عضلات پا در زنان مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در سال 1394 بر روی 24 نفر از بیماران سندرم متابولیکی شهرستان فومن انجام شد. پس از اندازه گیری های شاخص های سندرم متابولیک و گرفتگی عضلات پا، افراد به روش تصادفی سازی ساده به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. برنامه تمرین کششی به مدت 6 هفته، هفته ای 5 روز و هر روز 50-45 دقیقه انجام شد. شدت و تواتر گرفتگی عضلات توسط مقیاس سنجش بصری بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی همبسته و تحلیلی کوواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تمرینات کششی باعث کاهش معنادار شدت و تواتر گرفتگی عضلات پا شد (05/0>p)؛ این درحالی است که بین دو گروه تغییرات شدت درد معنادار نبود (05/0
  نتیجه گیری
  شش هفته تمرینات کششی می تواند سطح گرفتگی عضلات پا را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه در بهبود شاخص های گرفتگی عضلات پا (شدت و تواتر) مفید واقع شود. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده زنان مبتلا به سندرم متابولیک برای پیشگیری احتمالی از اختلالات گرفتگی عضلات پا و کاهش عوارض ناشی از آن در زندگی روزمره، می توانند از تمرینات کششی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تمرینات کششی، زنان میان سال، سندرم متابولیک، کلسیم و منیزیم، گرفتگی عضلات پا
 • مروری
 • نیره اعظم حاجی خانی، گیتی ازگلی*، تقی پورابراهیم، زینب حمزه گردشی صفحات 61-70
  مقدمه
  نتایج مطالعات در مورد ارتباط استرس های روانی و اختلالات فشارخون به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حل نشده مامایی متفاوت است. مطالعه مروری حاضر با هدف جمع بندی منظم از مطالعات سال های اخیر در زمینه ارتباط استرس های روانی دوران بارداری و اختلالات فشارخون انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مروری مقالات انگلیسی و فارسی مرتبط از پایگاه های الکترونیکی Pubmed،Google scholar، Irandoc،SID و Scienc direct با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی Stress، mental، preeclampsia و کلمات فارسی: استرس، پره اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون ناشی از بارداری، توکسمی از سال 1980 تا 2017 گردآوری شدند. مقالاتی که در ارزیابی بر اساس چک لیست استروب حداقل نمره 16 را کسب کردند، وارد مطالعه شدند. نتایج به صورت کیفی گزارش شد.
  یافته ها
  در نهایت 8 مقاله وارد مطالعه شدند که انواع مختلف استرس را با مقیاس های مختلف بررسی کردند. در این مطالعات همگونی لازم برای ترکیب کردن داده ها وجود نداشت، لذا فقط گزارش شدند. از بین این مطالعات، در 6 مطالعه ارتباط معنی داری بین استرس روانی مادر با اختلالات فشارخون وجود داشت و در 2 مطالعه دیگر ارتباطی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در اکثر مطالعات بین استرس با اختلالات فشارخون ارتباط وجود دارد. هرچند نیاز به مطالعات تحلیلی آینده نگر با کنترل متغیرهای مداخله گر جهت مشخص تر شدن این رابطه لازم است.
  کلیدواژگان: استرس، اکلامپسی، پره اکلامپسی، فشارخون بارداری
 • گزارش مورد
 • زهره یوسفی، امیرحسین جعفریان، نوشین باباپور، لیلا موسوی سرشت، لعیا شیرین زاده، اکرم بهروزنیا صفحات 71-75
  مقدمه
  خونریزی شدید بعد از زایمان یک اورژانس مامایی است که در صورت عدم درمان به موقع با افزایش مرگ و میر همراه است. آمبولیزاسیون، یک روش کم تهاجمی و موثر است که علاوه بر کنترل خونریزی، باعث حفظ باروری نیز می شود، با این حال این روش نیز با عوارضی مانند ایسکمی و پارگی رحم همراه است. در این مطالعه یک مورد نکروز و پارگی رحم به دنبال آمبولیزاسیون شریان رحمی گزارش می شود.
  گزارش مورد: بیمار خانم 23 ساله دارای دو فرزند حاصل سزارین بود که به دنبال سزارین آخر دچار دو نوبت خونریزی شدید شده بود که تحت آمبولیزاسیون شریان رحمی قرار گرفت. به دنبال این روش درمانی، بیمار مجددا دچار تب و خونریزی واژینال غیر قابل کنترل شد که به ناچار لاپاراتومی برای ایشان انجام شد. در حین جراحی به دلیل نکروزو پارگی میومتر و عدم امکان ترمیم آن، بیمار تحت هیسترکتومی قرار گرفت. گزارش آسیب شناسی نیز موید نکروز رحمی بود.
  نتیجه گیری
  آمبولیزاسیون شریان رحمی علی رغم نتایج مفید و موثر مانند سایر روش های درمانی با عوارضی همراه است که در زمان استفاده از این روش درمانی باید مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آمبولیزاسیون شریان رحمی، پارگی رحم، نکروز رحم
|
 • Nahid Zirak, Majid Razavi *, Leli Hafizi, Farideh Golhasani Keshtan, Nasrin Ahangarian, Nayereh Khadem Ghaebi Pages 1-7
  Introduction
  The preferred method in anesthesia of the patients who are candidate for gynecology diagnostic laparoscopic surgeries is general anesthesia (GA) usually, but in patients with any contraindication for GA, Spinal Anesthesia (SA) is used. This study was performed with aim to compare GA with SA technique for gynecology diagnostic laparoscopic surgeries.
  Methods
  This clinical randomized and prospective study was performed on 30 patients who were candidate for gynecology diagnostic laparoscopic surgeries in 2012-2013. The subjects were divided in two groups of GA & SA (n=15 in each group). Data collection tools were checklist and observation. SPO2¡ MAP¡ RR¡ HR¡ ETCO2 were recorded preoperative and intraoperative. Nausea, vomiting and shoulder pain were evaluated in recovery, 2, 8 and 24 hours after surgery. Data were analyzed by SPSS software (version 15), and using T-test and Chi-square. P
  Results
  The changes of SPO2 and HR at the studied times were not significantly difference between two groups (p=0.141, p=0.531, respectively), and only EtCO2 after Inflation (p=0.015) and RR and EtCO2 during inflation (p=0.004, p=0.013, respectively) were significantly different between two groups. MAP in all the state in the SA group was lower except before inflation. The incidence of shoulder pain at 2,8 and 24 hours after surgery had significant difference between two groups (p=0.009, p=0.035 and p=0.011, respectively); so that it was higher in the SA group. Nausea in the recovery had higher incidence in SA group (p=0.024).
  Conclusion
  The use of SA for diagnostic laparoscopic surgeries in women is safe and reliable and like as any other anesthesia method has benefits and disadvantages.
  Keywords: Analgesia, General anesthesia, Laparoscopy
 • Mehrdad Fathi *, Seyed Reza Attarzadeh Hosseini, Somayeh Khair Abadi, Keyvan Hejazi Pages 8-17
  Introduction
  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease that could causes many dangerous fractures. In this condition bone mass reduces, so fractures can easily occur. The aim of this study was assessing the effect of eight weeks of aerobic training on serum parathormone, estrogen and Alkaline phosphatase concentration in Women with premature menopause.
  Methods
  Methods
  In this study semi-experimental study, in 2014, 21 women with premature menopause (age 35-45 year, body mass index (BMI>30 kg/m2), height: 161.19±2.64 and weight 83.97±1.98) were selected by convenience sampling method and they were randomly divided into two groups experimental (n=10) and control (n=11). The subject in experimental group had an aerobic training program for eight week (3 sessions in week, each session 45-60 minutes, the intensity of exercise was 65 to 75 percent of maximum heart rate). Blood samples were taken from the subjects’ 24 hours before the first session and 48 hours after the last training session at end of eight week in order to measure factors such as (parathyroid hormone (PTH), estrogen and some bone metabolism) by using a radioimmunoassay (RIA) and ELISA method in 12 hours of fasting. Then Data for inter and between group comparison, paired and ANCOVA test were used (significance level p
  Results
  The result of this study show that, eight weeks aerobic training lead to a significant increase in mean values of serum calcium (p=0.001), phosphor (p=0.001), estrogen (p=0.001), parathormone (p=0.001) in aerobic training group; while, the amount of alkaline phosphatase did not change at the end of period (p=0.92).
  Conclusion
  Eight weeks aerobic training with 65 to 75 percent of maximum heart rate intensity was efficient in increasing of serum calcium, phosphor, estrogen, parathormone in women with premature menopause. It is concluded that regular training can help to increase bone density and reduces the risk of fractures in women with premature menopause.
  Keywords: Parathormone, Estrogen, Alkaline phosphatase, Calcium, Aerobic Training
 • Nasrin Fazel *, Akbar Pejhan, Mohsen Taghizadeh, Yaser Tabarayi, Fahimeh Rivadeh, Leyla Farkhondeh Pages 18-24
  Background and Objective
  Nausea and vomiting are common complaints after cesarean section which typically occurs during the first postoperative times. Also herbal medicine use is one way to improve the syndrome. Therefore, this study was conducted to determine the effect of Anethum graveolens L. Oil on nausea after cesarean in sabzevar Mobini hospital.
  Materials and Method
  This double-blinded clinical trial, involving 128 women who underwent cesarean (placebo 59 - drug 69), was carried out in Mobini Hospital in Sabzevar in2014.The method was eat drug and placebo after finished npo , three dose 40 drop per 20 minutes in those women with nausea. The effect of Anethum graveolens L oil on nausea with using v.a.s. was evaluated.This scale was shown patient's feelings with different colors. Significantly was p
  Results
  According of result, chi – Squire Test indicated a significant difference between two groups in nausea had decreased in second and third 20 minutes (P
  Discussion
  Therefore, Anethum graveolens L oil is effective on nausea intensity after cesarean section then the research hypothesis was confirmed.Also considering the importance of maternal and neonatal healthy, a similar study on other nausea causes is recommended.
  Keywords: Anethum graveolens L (dill) oil, cesarean, nausea
 • Kobra Kamali, Shahnaz Glian Tehrani, Mojdeh Banaei, Mansoureh Jamshidi, Shokrollah Mohseni * Pages 25-35
  Introduction
  Physical and mental physiological changes associated with menopause is affected all the female body systems including the gastrointestinal tract that In fact, one of digestive disorders are constipation which in severe cases quality of life reduced. So this study was performed with the aim to determine constipation and its associated factors in postmenopausal Women in Roudan.
  Methods
  Present study was cross sectional study. 450 postmenopausal subjects aging 46 to 65 years that referred to selected health centers in Roudan, were selected by convenience sampling in 2016. The data collection tools included a standard questionnaire based on the Rome III criteria by interviewing. The statistical analyses were performed using SPSS (version 16.0) software and data were analyzed using the dependent t-test‚ Chi-square tests and logistic regression.
  Results
  The average age of participants was 56.88±4.74 years. The prevalence of constipation based on the Rome III criteria was 33.7% (168 individuals). There was a significant statistical relationship between constipation and the variables of education level, occupational status, marital status, economic situation, number of pregnancies, number of natural childbirths, history of pelvic floor surgery, daily sports activities, number of fruits and vegetables servings, number of milk and dairy products servings, and amount of sleep per day (by hour) (P
  Conclusion
  The prevalence of constipation in postmenopausal women is relatively high. Due to the increasing population of postmenopausal women and since constipation can significantly affect their quality of life. it is recommended that in aged care programs, more attention is paid to intestinal disorders (especially constipation).
  Keywords: Menopausal women, constipation, associated factor, Menopause
 • Farangis Sharifi *, Nader Sharifi Pages 36-43
  Introduction
  Osteoporosis is a chronic, progressive skeletal disease associated with high health cost for the treatment of respective complications, follow-up care, and rehabilitation. Lifestyle plays a critical role in the prevention of the diseases, especially during adolescence and early adulthood. The aim of this study was to determine the effect of educational intervention on lifestyle modification associated with osteoporosis in female students of Islamic Azad University, Kazerun Branch.
  Materials And Methods
  This pre-and post- controlled semi experimental study was carried from October to February 1395, on 136 female students of Islamic Azad University randomly selected using multistage sampling method (68 students for each of intervention and control groups). To collect data in this study, two questionnaires including demographic questionnaire related to demographic and socioeconomic status and Walker standard lifestyle questionnaire for measure of health promotion behaviors including six areas of nutrition, exercise, health responsibility, stress management, interpersonal support and self-actualization were used and before the intervention, immediately and 2 months after the intervention were given to the participants. Data were analyzed using student t-test, Chi-square and repeated measures variance analysis using SPSS software (version 24). P value less than 0.05 was considered significant.
  Results
  Analysis of variance in repeated measures showed that the mean score of lifestyle questionnaire in total of p
  Conclusion
  Educational intervention is effective in improving preventive life style of osteoporosis.
  Keywords: Lifestyle, Health education, Osteoporosis
 • Shahnaz Najar, Fatemeh Sharafi, Poorandokht Afshari *, Mohammad Hosein Haghighizadeh Pages 44-49
  Introduction
  Pregnancy is one of the most common background factors of sleep disorders. Sleep disorders can cause physical and psychological problems in pregnant women and may also cause some problems for fetus. This study was performed with aim to determine the relationship between sleep disorders during pregnancy with premature labor and low birth weight (LBW).
  Methods
  This analytical cross-sectional study was performed in 2012 on 400 pregnant women at third trimester who continuously referred to the Ganjavian hospital in Dezful. Data collection tools were the questionnaire of demographic and obstetrics information and the standard questionnaires of Intensity Sleepiness Index, Sleepiness Scale, Pitisburgh Sleep Quality Index. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Chi-square test. P
  Results
  The frequency of sleep disorders at third trimester of pregnancy was 63% that significant relationship was found between sleep disorders at third trimester of pregnancy and preterm labor (p=0.038), but there was no significant relationship with LBW (p=0.617).
  Conclusion
  There is a relationship between sleep disorders at third trimester of pregnancy and some undesirable outcomes of pregnancy such as preterm labor, so performing the needed measurements to treat sleep disorders can avoid these kinds of pregnancy outcomes.
  Keywords: Low birth weight, Premature labor, Sleep disorders in pregnancy
 • Roghayyeh Gholizadeh *, Ali Hasani, Hamid Arazi Pages 50-60
  Introduction
  Leg cramp is associated with high levels of blood glucose, triglycerides, blood pressure, obesity and decreased HDL in middle-aged women that is associated with painful contractions, which leads to disorder of walking and health in the individual. Therefore, due to these disorders, this study was performed with aim to investigate the effects of calf muscles and hamstrings stretching training on pain severity and leg cramps in women with metabolic syndrome.
  Methods
  This semi experimental study was performed by pretest-posttest with control group in 2015 on 24 patients with metabolic syndrome in Fouman city. After the measurement of leg cramps and metabolic syndrome variables, the subjects were randomly divided into two groups of experimental and control. Stretching training was performed for 6 weeks, 5 days per week for 45 to 50 minutes. The intensity and frequency of leg cramps were assessed by visual analogue scale. Data was analyzed by SPSS software (version 20) and dependent t test and covariance analysis. P
  Results
  Stretching training significantly reduced the intensity and frequency of leg cramps (p0.05). Also, the changes of metabolic syndrome indices and anthropometric measurements before and after training was not significant the experimental group (p>0.05).
  Conclusion
  6 weeks of stretching training can affect the leg muscles cramps and so can be useful in improving of leg cramps indices (intensity of frequency). Therefore, according to the results, women with metabolic syndrome can use stretching training for possible prevention of leg muscles cramps disorders and reducing its complications in daily life.
  Keywords: Calcium, magnesium, Leg muscle cramp, Metabolic syndrome, Middle-age women, Stretching training
 • Nayereh Aazam Haji Khani, Giti Ozgoli *, Taghi Pour Ebrahim, Zeinab Hamzeh Gardeshi Pages 61-70
  Introduction
  The results of the studies are different about the relationship between mental stress and hypertensive disorders as one of the most important unresolved issues in obstetrics. This review study was performed with aim to present a regulated collection of recent studies on the relationship between mental stress and hypertensive disorders during pregnancy.
  Methods
  In this review study, the related English and Persian papers were collected from databases of Google scholar, Pubmed , Scienc direct , SID , Irandoc and using the key words of stress, mental, preeclampsia and the Persian words of stress, preeclampsia, eclampsia, pregnancy- induced hypertension, and toxemia from 1980 to 2017. The papers which got the score of 16 in evaluation based on STROBE checklist were entered to this study. Results were presented as qualitative report.
  Results
  Finally, 8 papers were entered to the study that evaluated different type of stress by various scales. In these studies, there was no sufficient homogeneous for combining data, so data were only reported. Among these studies, there was significant relationship between maternal mental stress and hypertensive disorders in 6 studies and no relationship was found in other two studies.
  Conclusion
  In majority of studies, there was relationship between stress and hypertensive disorders. However, more prospective analytical studies with controlling confounding variables is required to more determine this relationship.
  Keywords: Eclampsia, Gestational hypertension, Preeclampsia, Stress
 • Zohreh Yousefi, Amir Hosein Jafarian, Nooshin Babapour, Leila Mousavi Seresh, Laya Shirinzadeh, Akram Behrosnia Pages 71-75
  Introduction
  Severe vaginal bleeding after postpartum is an emergency in obstetrics and if not treated appropriately associated with high mortality. Uterine artery embolization is a minimally invasive procedure and effective method in addition to control bleeding, moreover may also preserve fertility. However, this method is also associated with complications such as ischemia and uterine rupture. The aim of this article is to report of a case of necrosis and rupture of the uterus following uterine artery embolization.
  Case report: A 23-year-old woman with clinical presentation of massive postpartum hemorrhage was referred. She had history of twice Cesarean section and suffered severe vaginal bleeding after last surgery. Uterine artery embolization was performed and following it, because of repeated and uncontrolled vaginal bleeding, inevitably explorative laparotomy was performed. During surgery due to rupture of the myometrium and the impossibility of its restoration, she underwent hysterectomy. Pathology report confirmed the diagnosis.
  Conclusion
  Despite the effective beneficial outcomes of uterine artery embolization, due to its complications, proper indication and careful attention should be considered.
  Keywords: Uterine artery embolization, postpartum hemorrhage, Necrosis, Uterine rupture