فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:11 Issue: 3, 2017
 • Volume:11 Issue: 3, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/07/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • مطالعه بر روی شناسایی کروناویروس در گوساله های نوزاد درگیر اسهال در فارم های شیری ایران
  محمدرضا محبی، صمد لطف الله زاده *، امید مددگار، محمدرضا مخبر دزفولی صفحات 201-208
  زمینه ی مطالعه: کروناویروس گاوی یکی از علل اصلی اسهال نوزاد گوساله ها در جهان می باشد، همچنین با اسهال حاد در گاو بالغ در طی فصل زمستان در ارتباط می باشد که منجر به ضررهای اقتصادی سنگین به هردو گروه گاو شیری و پرواری صنعتی در جهان می شود.
  هدف
  هدف از انجام مطالعه ی حاضر، غربال نمونه های مدفوع برای کروناویروس گاوی از نمونه های اسهالی جمع آوری شده از شش منطقه ی جغرافیایی ایران، با هدف افزایش دانش در زمینه ی شیوع و همه گیر شناسی کروناویروس گاوی در ایران، بوده است.
  روش کار
  194 نمونه مدفوع از گوساله های درگیر اسهال تا سن یک ماهگی، بر اساس منطقه ی جغرافیایی جمع آوری گردید. تمام نمونه ها برای بررسی حضور کروناویروس گاوی توسط کیت های تجاری الایزا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تمام نمونه های مثبت برای تایید نهایی توسط آزمون RT-PCR بررسی شدند. آزمون RT-PCR 407 جفت باز از ژن نوکلئوکپسید ویروس کروناویروس را با پرایمر منتشر شده که می تواند تمام سویه های کروناویروس گاوی را شناسایی کند، هدف قرار می دهد.
  نتایج
  آزمون الایزا نشان داد که 7.2 % از نمونه های گرفته شده مثبت بودند. تمام نمونه های مثبت در الایزا همچنین در آزمون RT-PCR مثبت بودند. تمام نمونه های شمال غرب و غرب منفی بودند. سن میانگین گوساله های مثبت 9 روز بود. میانگین نمره ی مدفوع در نمونه های مثبت و منفی به ترتیب 2.5 و 2.1 بود. 71.4 % از نمونه های مثبت تب داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که وقوع کروناویروس در گوساله های اسهالی فارم های صنعتی ایران نسبت به سایر گزارشات در دنیا پایین تر می باشد.
  کلیدواژگان: کروناویروس گاوی، اسهال گوساله، مزارع شیری، تب، RT، PCR
 • صابر الفتی هرسینی، حمیدرضا شکرانی*، حسن نایب زاده صفحات 209-215
  زمینه مطالعه
  تک یاخته انگلی توکسوپلاسما گوندی به طور گسترده ای در بین انسان و حیوانات خونگرم شایع است. انسان معمولا بدنبال بلع اووسیست های دفع شده توسط گربه و یا بلعیدن کیست های نسجی زنده موجود در گوشت خام یا نیم پز به توکسوپلاسما گوندی آلوده می شود.
  هدف
  این مطالعه مقدماتی با هدف بررسی فراوانی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در نمونه های بافتی میش های کشتارشده در خرم آباد واقع در غرب ایران صورت گرفت.
  روش کار
  در این تحقیق بافت مغز، دیافراگم، زبان و عضلات جوشی 30 راس میش مورد بررسی قرار گرفت. از nested-PCR با هدف قرار دادن توالی B1 دارای 50-25 تکرار برای نمونه های بافتی استفاده شد.
  نتایج
  انگل در 21 نمونه مغز (70%) و 8 نمونه عضله (6/26%) شناسایی گردید. بیست و سه گوسفند (6/76%) آلوده به توکسوپلاسما بودند.
  نتیجه گیری نهایی: توکسوپلاسما گوندی را می توان به عنوان یکی از عوامل مهم سقط جنین گوسفند در این ناحیه در نظر گرفت. براساس نتایج، ضمائم خوراکی گوسفند می توانند به عنوان یک منبع آلودگی نقش مهمتری برای افراد ساکن در این ناحیه ایفا کنند.
  کلیدواژگان: فراوانی، PCR، تک یاخته، گوسفند، توکسوپلاسما گوندی
 • فاطمه جالوسیان*، سید حسین حسینی *، سعید فتحی، داریوش شیرانی، سمانه آقایی، سمیه کردافشاری صفحات 217-225
  زمینه مطالعه
  تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ بعنوان میزبان نهایی یکی از مهمترین چالش های این آلودگی بویژه در مناطق اندمیک آن است.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ های آلوده است.
  روش کار
  بدین منظور روش الایزای نقطه ای (DOT-ELISA) برای شناسایی آنتی ژنهای مدفوعی، همچنین با استفاده ازآنتی ژن نوترکیب rEPC1 برای شناسایی آنتی بادی های ضد انگل مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه حاضر 11 توله سگ با 100000- 90000 پروتواسکولکس(90% زنده) و4 توله سگ با آب مقطر چالش شدند. نمونه های خون و مدفوع توله سگ ها قبل از چالش و روزهای 35، 28، 21، 14و7 پس از چالش جمع آوری شد. نمونه های خون و مدفوع از 35 سگ که بطور طبیعی سایر آلودگی های کرمی داشتند نیزجمع آوری گردید.
  نتایج
  در سگ هایی که بطور تجربی در آزمایشگاه آلوده شده بودند،حساسیت و ویژگی آزمون الایزای نقطه ای با هردو آنتی ژن بهم نزدیک بود و بترتیب 100% و 91% بدست آمد. در سگ هایی که بطور طبیعی آلودگی به سایر کرمهای انگلی داشتند با استفاده ازآنتی ژن نوترکیب rEPC1، حساسیت 100% و ویژگی 75% بدست آمد. در این گروه سگها آنتی ژنهای مدفوعی حساسیت 100% و ویژگی 50% را نشان دادند.
  نتیجه گیری نهایی: این نتایج نشان می دهد که هردو آنتی ژن در تشخیص آلودگی کارایی قابل قبول دارند. آنتی ژن نوترکیب قادر به تشخیص آلودگی طی 15 روز اول پس از آلودگی نیست چون هنوز آنتی بادی به میزان قابل اندازه گیری نرسیده است، این آنتی ژن می تواند برای آرمونهای غربالگری مورد استفاده قرار گیرد. به منظور تشخیص آلودگی بویژه در سگ های گله، سگ های نگهبان و سگ های پلیس که ارزشمند هستند، بکارگیری توام هردو آنتی ژن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوزیس در سگ، آنتی ژن نوترکیب EPC1، آنتی ژن مدفوع، الایزا نقطه ای
 • مجید شهابی محمد آبادی *، امیر رستمی، سید احمد مدنی صفحات 227-233
  زمینه مطالعه
  کلامیدیوز یک بیماری زئونوز با گسترش جهانی است که توسط میکرو ارگانیسم های مختلف از راسته ی Chlamydiales می باشد.
  هدف
  این مطالعه در پی آن است که میزان شیوع عفونتهای کلامیدیایی در خزندگان خانگی شهر تهران و همچنین باغ وحش تهران را با روش Real time PCR تعیین نماید.
  روش کار
  در یک دوره زمانی 10 ماهه از فروردین تا بهمن94 نمونه ها با استفاده از سوآب استریل از کلوآک و ملتحمه ی 130 خزنده خانگی و نیز خزندگان نگهداری شده در باغ وحش تهران (شامل 18 مار، 81 لاکپشت و 31 ایگوآنا) گرفته شد. برای ارزیابی عفونت کلامیدیایی از روش Real time PCR بر روی قطعه 23s rRNA استفاده شد.
  نتایج
  درمطالعه حاضر هیچ نمونه مثبتی یافت نشد.
  نتیجه گیری نهایی:با توجه به نتایج منفی این مطالعه می توان نتیجه گرفت که این ارگانیسم حداقل در شهر تهران میزبان مهم و عامل انتقال بیماری به انسان نمی باشد. گرچه مطالعات گذشته در ایران حاکی از آلودگی پرندگان و دیگر حیوانات خانگی بوده است اما گزارشی در مورد آلودگی خزندگان در کشور وجود ندارد. بررسی های سرولوژی یا روش های PCR دیگر برای ارزیابی بیشتر لازم است. در مطالعه حاضر از یک روش تشخیصی دقیق و به نسبت مقرون به صرفه برای ارزیابی استفاده شد. این مطالعه نشان داد خطر زئونوتیک خزندگان از نظر کلامیدیوز در شهر تهران بسیار کم است.
  کلیدواژگان: کلامیدیا، خزندگان، Real time PCR، بیماریهای مشترک با انسان
 • ژنتیک
 • سحر نوری قراجلر*، پیمان زارع صفحات 235-241
  زمینه مطالعه
  کلی باسیلوز طیور می تواند منتهی به خسارات اقتصادی مهمی در صنعت طیور گردد.. اشرشیاکلی که عامل بیماری کلی باسیلوز طیور می باشد، نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف از جمله تتراسایکلین مقاومت کسب نموده است.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعیین شیوع ژن های گروه І افلاکس تتراسایکلین در ای کولای های جدا شده از کلی باسیلوز طیور در ایران توسط تکنیک PCR صورت گرفت.
  روش کار
  پنجاه سویه ای کولای از نمونه های اخذ شده از کلی باسیلوز جوجه ها توسط روش های کشت، تست های بیوشیمیایی و PCR مورد شناسایی قرار گرفتند. تکنیک کربی - بوئر به منظور تعیین مقاومت جدایه ها نسبت به تتراسایکلین مورد استفاده قرار گرفت و فراوانی ژن هایمقاومت نسبت به تتراسایکلین ,tetB, tetA tetC, tetG, tetH, tetZ و tetE در آن ها توسط متد PCR مشخص شد.
  نتایج
  بر اساس نتایج حاصل از تست های بیوشیمیایی و مولکولی، از میان 237 نمونه ی اخذ شده، 50 نمونه ای کولای شناسایی شد. هفتاد و شش درصد جدایه ها نسبت به تتراسایکلین مقاوم بودند. انتشار ژن های مقاومت نسبت به تتراسایکلین در میان جدایه های ای کولای عبارت بود از: tetB(34%), tetA(26%), tetE(16%), tetC(15%), tetH(12%) tetZ(6%) and tetG(12%)
  نتیجه گیری نهایی: مطاله ی حاضر تاکید بر شیوع ای کولای های مقاوم نسبت به تتراسایکلین در میان طیور دارد که این امر به دلیل استفاده وسیع از این آنتی بیوتیک به منظور محرک رشد در صنعت مرغداری می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتیبیوتیکی، کولی باسیلوز، ژنهای افلاکس، ایکولای، تتراسایکلین
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • افشین رئوفی*، سروش یوردخانی، سعید بکایی صفحات 243-248
  زمینه مطالعه
  بر اساس بررسی های قبلی در شهرستان گرمسار موارد وقوع گواتر مادرزادی در بزهای نژاد دورگ بیتال بسیار بیشتر از بزهای بومی منطقه می باشد.
  هدف
  این تحقیق با هدف مقایسه غلظت سرمی تری یدوتیرونین (T3)، تترا یدوتیرونین (T4) و هورمون محرک تیروئید(TSH) در بزهای آبستن و شیروار از دو نژاد دورگ بیتال و بومی در شهرستان گرمسار انجام شد.
  روش کار
  از تعداد 100 راس بز شامل 50 راس نژاد دورگ بیتال و 50 راس نژاد بومی منطقه گرمسار در 4 گروه 25تایی (دورگ بیتال آبستن، دورگ بیتال شیروار، بومی آبستن و بومی شیروار) خونگیری از ورید وداج صورت گرفت و غلظت سرمی T3، T4 وTSH اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد که نژاد تاثیر معنی داری (0.05>p) بر میزان T4 سرم و آبستنی تاثیر معنی داری (0.05>p) بر میزان T3 و TSH سرم داشته است. در بزهای بومی تفاوت معنی داری از نظر میزان T3، T4 وTSH بین دامهای آبستن و شیروار دیده نشد ولی در بزهای آبستن دورگ بیتال به طور معنی داری (0.05>p) غلظت سرمی T3 و T4 کمتر و غلظت سرمی TSH بیشتر از دامهای شیروار بود.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این بررسی حاکی از آن است که می تواند ارتباطی بین فعالیت غده تیروئید و نژاد در بز وجود داشته باشد و این موضوع ممکن است نقشی در وقوع بیشتر گواتر مادرزادی در بزهای نژاد دورگ بیتال در شهرستان گرمسار ایفا نماید.
  کلیدواژگان: نژاد، بز، T3، TSH، T4
 • احسان رحمانی، حسین حسینی* صفحات 249-253
  زمینه مطالعه
  مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه مهمترین و بیماریزاترین مایکوپلاسماها در پرورش ماکیان می باشند. تاثیر متقابل بین مایکوپلاسماهای پرندگان و سایر عوامل بیماریزا بخوبی شناخته شده است. این تاثیر متقابل با عوامل بیماریزا در دستگاه تنفسی سبب تشدید بیماری تنفسی می شود و بعنوان بیماری تنفسی چند عاملی شناخته می شود.
  هدف
  در سالهای اخیر شیوع بالای بیماری های تنفسی چند عاملی در گله های گوشتی سبب خسارات اقتصادی زیادی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی نقش مایکوپلاسماهای پرندگان در شیوعهای اخیر بود.
  روش کار
  چهارصد و چهل سوآپ نای و شکاف کامی از گله های گوشتی مبتلا به بیماری حاد تنفسی جمع آوری گردید. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی حضور مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  از بین سی گله تنها یک گله (%3/3) از نظر مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و سه گله (10%) از نظر مایکوپلاسما سینوویه مثبت بودند.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان می دهد که مایکوپلاسماهای بیماریزا، نقش مهمی در شیوعهای اخیر بیماری تنفسی ندارند و تجویز داروهای ضد مایکوپلاسمایی نیازمند ارزیابی دقیقی از وضعیت مایکوپلاسمای گله است.
  کلیدواژگان: گله گوشتی، بیماری تنفسی چند عاملی، شناسایی مولکولی، مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسما سینوویه
 • فارماکولوژی
 • فریدون صابری افشار *، میر حامد شکریان، علی بنی آدم، رضا آویزه، حسین نجف زاده، مهدی پورمهدی صفحات 255-265
  زمینه مطالعه
  تعیین دقیق و ارزیابی میزان دردی که یک حیوان از آن رنج می برد می تواند یک چالش به حساب آید و کنترل درد به طور فزاینده ای قسمت مهمی از طب دامپزشکی شده است.
  هدف
  این مطالعه برای مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد پس از جراحی در سگ های ماده انجام شده است.
  روش کار
  ده قلاده سگ نژاد مخلوط ماده انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان و کنترل تقسیم شدند. بیهوشی با آرام بخشی آسپرومازین (0.03 mg/kg IM) شروع و القای آن با تیوپنتال سدیم (6-10 mg/kg IV) صورت گرفت. هالوتان برای ادامه بیهوشی استفاده شد. عمل برداشت تخمدان و رحم در دو گروه انجام شد. در گروه درمان ترامادول به میزان سه میلی گرم بر کیلوگرم به شکل داخل عضلانی و در گروه کنترل سالین نرمال ( هم حجم ترامادول به شکل داخل عضله) قبل از القای بیهوشی تجویز گردید. پس از جراحی تزریق های ترامادول و سالین نرمال چهار بار در روز با فواصل هر شش ساعت به مدت هفت روز تکرار گردید. حیوانات در ساعت های دو، سه و چهار پس از هر تزریق ارزیابی شدند. سگ ها برای علائم درد توسط دو ارزیاب آموزش دیده که نسبت به گروه ها ناآگاه بودند امتیاز دهی شدند. متغیرهای اندازه گیری شده، ارزیابی درد با روش های مختلف، شامل روش توصیفی ساده (SDS)، روش مشاهده ای (VAS) و روش ارزیابی درد ملبون (UMPS) بودند. طول مدت بیهوشی و جراحی نیز ثبت گردید.
  نتایج
  اختلاف معنی داری بین دو گروه در ارتباط با بی دردی اندازه گیری شده با روش های VAS و SDS وجود نداشت ولی در روش UMPS بی دردی به شکل معنا داری در گروه درمان بهتر بود.
  نتیجه گیری نهایی: اگرچه اندازه گیری کمی میزان درد حس شده در حیوانات برای ارزیابی میزان آسایش و راحتی موجود دارای اهمیت است، ولی مهم است بدانیم که ارزیابی درد پس از عمل در سگ ها یک چالش بزرگ برای دامپزشکان می باشد.
  کلیدواژگان: سگ های ماده، عمل برداشت رحم و تخمدان، درد، ترامادول، ارزیابی مشاهده ای درد
 • تولید مثل - فیزیولوژی
 • رضا راه چمنی*، فرزاد قنبری، یوسف مصطفی لو، مریم قاسمی فرد صفحات 267-277
  زمینه مطالعه
  تغییر جمعیت باکتریایی شکمبه به منظور افزایش عملکرد با چندین روش از جمله گیاهان دارویی انجام می شود. بابونه و کاسنی دو گیاه دارویی با اثرات ضد میکروبی هستند که اطلاعات اندکی در مورد اثر آنها بر میکروفلور شکمبه وجود دارد
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات پودر بابونه و کاسنی بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند انجام شد.
  روش کار
  از 9 راس گوسفند نر نژاد دالاق در قالب طرح چرخشی در 3 دوره 21 روزه شامل 14 روز به عنوان دوره عادت پذیری و 7 روز نمونه برداری استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار1 (شاهد) : بدون افزودنی، تیمار2 (بابونه): جیره حاوی 10% پودر بابونه و تیمار 3 (کاسنی): جیره حاوی 10% پودر کاسنی بودند و گوسفندان در قفس های انفرادی بطور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. به منظور تعیین جمعیت میکروبی، pH و ازت آمونیاکی، نمونه های مایع شکمبه قبل از خوراک دهی صبح، 4 و 8 ساعت بعد از خوراک دهی صبح جمع آوری شدند. خون گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی صورت گرفت.
  نتایج
  افزودن پودر خشک شده گیاه بابونه و کاسنی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه، مصرف غذا، ضریب تبدیل، pH، تعداد کل باکتری ها و باکتری های اسید لاکتیکی نداشت. تعداد کلی فرم ها در تیمار بابونه نسبت به تیمار شاهد 4ساعت بعد از خوراک دهی صبح کاهش معنی داری داشت. جمعیت پروتوزوآها در تیمار های بابونه و کاسنی نسبت به گروه شاهد، قبل از خوراک دهی صبح به طور معنی داری بالاتر بود. تیمار های بابونه و کاسنی تاثیر معنی دار بر گلوکز و پروتئین کل سرم خون نداشتند ولی غلظت تری گلیسرید بین تیمار کاسنی و بابونه اختلاف معنی داری داشت.
  نتیجه گیری نهایی: بطور کلی نتایج آزمایش نشان داد که پودر خشک شده بابونه و کاسنی هر چند بر جمعیت میکروبی شکمبه موثر بود اما تاثیری بر عملکرد، رشد و فراسنجه های خونی نداشت.
  کلیدواژگان: متابولیتهای خونی، پودر کاسنی، جمعیت میکروبی، پودر بابونه، گوسفند
 • پاتولوژی
 • فرهنگ ساسانی *، فریبا خاکی، محمد جواد قراگزلو صفحات 279-287
  آدنوکارسینوم ریوی گوسفند (OPA) ، کارسینوم برونشیوآلوئولار قابل انتقال با وسعت جهانی می باشد که از طریق عفونت با یک بتا رتروویروس در گوسفند و کمتر بز ایجاد می شود. تکثیر نئوپلاستیک سلول های پنوموسیت تیپ II و سلول های کلارا، ساختارهای توموری پاپیلاری تا آسینی شکل به همراه نفوذ ماکروفاژ، لنفوسیت و پلاسماسل و همچنین فیبروز بینابینی ایجاد می کند.
  زمینه مطالعه
  این مطالعه با هدف بررسی الگوهای آدنوکارسینوم ریوی گوسفند و چگونگی بیان مارکر TTF1 انجام گرفته است.
  روش کار
  تعداد 7952 نمونه ریه گوسفند مورد مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پاتولوژی و همچنین بیان ماکر TTF1 قرار گرفته است.
  نتایج
  25 مورد آدنوکارسینوم ریه تشخیص داده شد که براساس خصوصیات ماکروسکوپیک و هیستوپاتولوژیک، دو تقسیم بندی مختلف صورت گرفت. ضایعات توموری، براساس الگوی رشد و درجه پیشرفت، به دو فرم کلاسیک (68%) و آتیپیک (32%) و براساس خصوصیات هیستولوژیک سلول های ترشحی نئوپلاستیک، به دو فرم موسینی (56%) و غیر موسینی (14%) دسته بندی شدند. در تمام 8 مورد، مارکر بیان TTF1 مثبت بود. نتیجه گیری نهایی: دو فرم کلاسیک و آتیپیک و همچنین دو فرم موسینی و غیرموسینی آدنوکارسینوم ریه گوسفند تشخیص داده شد. فرم کلاسیک بیش از فرم آتیپیک و فرم موسینی بیش از فرم غیرموسینی بود. بیان مارکر TTF1، نشان دهنده ی این بود که این تومورهای مورد مطالعه، اولیه و با منشا بافت ریه بوده و متاستاتیک نمی باشند.
  کلیدواژگان: آدنوکارسینوم، گوسفند، پنوموسیت، ریه، رتروویروس
|
 • A survey on detection of coronavirus in neonatal calf diarrhea in dairy farms of Iran
  Mohammadreza Mohebbi, Samad Lotfollahzadeh *, Omid Madadgar, Mohammadreza Mokhber Dezfouli Pages 201-208
  Background
  Bovine coronavirus (BCoV) is a primary cause of neonatal calf diarrhea worldwide, and is also associated with acute diarrhea in adult cattle during the winter season, resulting heavy economic losses to both dairy and beef industry throughout the world.
  Objective
  The Objective of the present study was to screen the fecal samples for BCoV collected from diarrhea from six geographic region of Iran, with the aim to deepen the knowledge of BCoV prevalence and epidemiology in Iran.
  MEETHODS: 194 fecal samples from diarrheic calves up to one-month age, based on the geographic area were collected. Samples from all the cases were screened for the presence of BCoV by commercially available ELISA kit. Furthermore, all positive samples were subjected to RT-PCR for confirmation.
  Results
  ELISA examination revealed that 7.2 % of taken samples, were positive. All positive samples in ELISA were also positive in RT-PCR. All samples from northwest, northeast, and west, were negative. The average ages of positive calves were nine days. The average stool scores in positive samples and negative samples were 2.5 and 2.1 respectively. 71/4 % of positive samples had fever.
  Conclusion
  The results of the present study showed that the occurrence of BCoV in stool samples of diarrheic calves in dairy farms of Iran is lower than the other reports on the world.
  Keywords: bovine coronavirus, calf diarrhea, dairy farms, fever RT-PCR
 • Saber Olfaty-Harsini, Hamidreza Shokrani *, Hassan Nayebzadeh Pages 209-215
  Background
  The parasitic protozoa Toxoplasma gondii is widely prevalent in humans and warm-blooded animals. Humans are usually infected with T. gondii by ingesting oocysts shed by cats or by ingesting viable tissue cysts present in raw or undercooked meat.
  Objectives
  This preliminary study was conducted to assess the frequency of Toxoplasma gondii infection in tissue samples of ewes slaughtered in Khorramabad, west of Iran.
  Methods
  We examined the brain tissue, diaphragm, tongue and masseter muscles of 30 ewes. A nested-PCR which targets the 25–50 copies of B1 sequence has been used for tissue samples.
  Results
  The parasite was identified in 21 brain samples (70%) and 8 muscle samples (26.6%). Twenty-three sheep (76.6%) were infected with T. gondii.
  Conclusion
  T. gondii is might be considered as one of the major causes of ovine abortion in this region. According to the result, edible parts of sheep may play a greater role as a source of infection for individuals living in this area.
  Keywords: frequency, PCR, protozoa, Sheep, Toxoplasma gondii
 • Fatemah Jalousian *, Seyed Hossein Hosseini *, Saeid Fathi, Dariush Shirani, Samaneh Aghaei, Somayeh Kordafshari Pages 217-225
  Background
  Diagnosis of Echinococcus granulosus in the definitive host particularly in dog is the significant complication in the endemic area.
  Objectives
  The aim of this study is serological detection of E. granulosus in the infected dogs.
  Methods
  Dot-ELISA based on the copro-antigen and recombinant EPC1 antigen (rEPC1) for antibody detection was performed. Blood and fecal samples were collected from eleven treated poppies with 90000–100000 protoscoleces (90% viability) and four treated poppies with distilled water as controls, on day before challenge and 7, 14, 21, 28 and 35 days post challenges. Furthermore, the blood and fecal samples were collected from 35 naturally infected dogs.
  Results
  In terms of experimentally infected dogs, sensitivity and specificity of Dot- ELISA were close for both antigens (copro- antigen, rEPC1) that were determined to be 100%, 88% for copro–antigen, and 100 and 94% for rEPC1, respectively. In the context of naturally infected dogs, our findings showed similar sensitivity in Dot –ELISA based on the anti-body detection (using rEPC1), and antigen detection (using copro–antigen), (100%), while these methods provided different specificity about 75% for rEPC1 and 58% for copro–antigen.
  Conclusions
  Our findings indicated that both antigens are qualified. REPC1 antigen is not capable to detect the infection during the first 15 days post-infection, whereas the antibody cannot be detectable. REPC1 protein may work for screening of E. granulosus, while copro-antigen can be useful for diagnosis of current acute infection. However, both methods are recommended for screening of sheepdog, guard dogs and police dogs.
  Keywords: copro-antigen, diagnosis, dog echinococcosis, Dot-ELISA, recombinant EPC1 antigen
 • Majid Shahabi Mohammad Abadi *, Amir Rostami, Seyed Ahmad Madani Pages 227-233
  Introduction
  Chlamydiosis is a worldwide zoonotic disease caused by different microorganisms in the order Chlamydiales. The aim of this study was to detect and determine the prevalence of Chlamydia infection in pet and zoo reptiles in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  In a period of 10 months from April 2015 to February 2016, swab samples were collected from cloaca and conjunctiva of 130 pet or zoo reptiles (18 snakes, 81 turtles, and 31 iguanas). A Real Time-PCR assay targeting 23s rRNA of chlamydial organisms was performed to detect chlamydial infection in clinical specimens.
  Results
  No positive sample could be detected in the investigated clinical specimens in the present study.
  Conclusion
  Regarding the negative results which were achieved in this study, reptiles could not be important hosts of chlamydial organisms at least in the region of the present study, Iran, Tehran. Despite the present findings in reptiles, pet and aviary birds were previously shown to be remarkable host of Chlamydia spp. in Iran. Further studies particularly serologic surveys and other PCR methods are needed to thoroughly evaluate significance of the chlamydial infection in reptiles. A rapid, accurate and cost-effective method was applied for Chlamydiaceae spp detection and discrimination of the most significant Chlamydia spp., causing disease complications in reptiles. The results indicated low zoonotic risk of Chlamydia spp in Iranian reptiles.
  Keywords: chlamydia, reptiles, Real time PCR, zoonotic disease
 • Sahar Nouri Gharajelar *, Peyman Zare Pages 235-241
  Background
  Avian Colibacillosis can lead to important economic losses in the poultry industry. Escherichia coli the causative agent of this disease has acquired resistance to different antibiotics, including tetracycline.
  Objectives
  This study was carried out to detect the distribution of tetracycline Group І efflux genes genes among E.coli isolates from from avian colibacillosis in Iran by PCR assay .
  Methods
  A total of 50 E. coli isolates from chicken colibacillosis were characterized by cultural, biochemical and PCR methods. Kirby-Bauer disk diffusion method was used to define the resistance of isolates to tetracycline, then the Frequencies of tetracycline resistance genes (tetA, tetB, tetC, tetG, tetH, tetZ and tetE) were also determined using PCR method.
  Results
  According to biochemical and molecular experiments, 50 isolates from 237 chicken samples were recognized as E. coli. Seventy six(76%) of the isolates, however, were resistant to tetracycline. The distribution of tetracycline-resistance genes among E. coli isolates included tetB(34%) , tetA(26%), tetE(16%), tetC(15%), tetH(12%), tetG(12%) and tetZ(6%).
  Conclusion
  The present study highlights the prevalence of tetracycline resistant E. coli among chickens which is due to extensive
  Keywords: antibiotic resistance, colibacillosis, efflux genes, E. coli, tetracycline
 • Afshin Raoofi *, Soroush Yourdkhani, Saied Bokaie Pages 243-248
  Background
  The preliminary survey made about congenital goiter in goats in Garmsar township indicated that the disease occurs much more in Beetal-cross than native goats raised in the same area.
  Objectives
  The aim of the present study was to compare of serum triiodothyronine (T3), tetraiodothyronine (T4) and thyroid stimulating hormone concentrations in pregnant and lactating Beetal-cross and native goats in Garmsar township.
  Methods
  One hundred Beetal-cross (n=50) and native (n=50) does in 4 groups (25 pregnant Beetal-cross, 25 lactating Beetal-cross, 25 pregnant native and 25 lactating native) were used in this study. Blood samples were obtained via jugular venipuncture and analyzed for serum T3, T4 and TSH concentrations.
  Results
  Breed had a significant (P
  Conclusions
  The results of the present study highlight the relationships between thyroid activity and breed in the goat species that may play a role in more occurrence of congenital goiter in Beetal-cross in Garmsar township.
  Keywords: breed, goat, T3, T4, TSH
 • Ehsan Rahmani, Hossein Hosseini * Pages 249-253
  Background
  Mycoplasma gallisepticum (MG) and Mycoplasma synoviae (MS) are the most important and pathogenic mycoplasma in chicken production. The tendency of avian mycoplasma for interaction with other pathogen is well-known. Interaction within several disease-producing factors in respiratory tract exacerbate the disease and known as multicausal respiratory disease.
  Objectives
  In recent years, high prevalence of multicausal respiratory disease in broiler flocks cause economic loss in Iran. The aim of the current study was to find the role of avian mycoplasma in recent outbreaks of respiratory diseases in broiler flocks.
  Methods
  Four hundred fifty tracheal or choanal cleft swabs were collected from 30 broiler farms with sever respiratory disease. The samples subjected to polymerase chain reaction (PCR) using specific primers for MG and MS.
  Results
  One flock (3.3%) and three flocks (10%) of broiler found to be positive for MG and MS, respectively.
  Conclusions
  The results show that mycoplasma (MG and MS) are not the major part of recent respiratory diseases and anti-mycoplasma drugs administration needs precise test to evaluated mycoplasma statues.
  Keywords: Broiler, Molecular detection, Multicausal Respiratory Disease, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae
 • Fereidoon Saberi Afshar *, Mirhamed Shekarian, Ali Baniadam, Reza Avizeh, Hossein Najafzadeh, Mehdi Pourmehdi Pages 255-265
  Background
  Accurate identifying and assessment of the degree of pain that the animal is suffering can be a challenge, and, control of painful condition is becoming an increasingly important part of veterinary medicine.
  Objectives
  This study was carried out to compare different tools for postoperative pain assessment in bitches.
  Methods
  Ten adult mixed breed bitches were selected and randomly divided into two equal treatment and control groups. Anaesthesia was premedicated with acepromazine (0.03 mg/kg, IM) and induced with Sodium thiopental (6-10 mg/kg, IV). Halothane was used for maintenance of the anesthesia. Ovariohysterectomy performed in the two groups. Treatment group received 3 mg/kg of tramadol intramuscularly (i.m.) and control group received normal saline (equal volume with tramadol, i.m.) before the anesthetic induction. After operation the injections of tramadol and normal saline were repeated for every 6 hours in 7 days. The animals were monitored at hour 2, 3 and 4 after each injection and they were scored for signs of pain by two trained assessors who were blinded to the groups. The measured variables were pain assessment with different methods including Simple Descriptive Scale (SDS), Visual Analogue Scale (VAS), and University Melbourne Pain Scale (UMPS). Duration of anesthesia and duration of surgery, were also recorded.
  Results
  There were no significant differences between the two groups in regard to analgesia that were measured based on VAS and SDS methods, but in UMPS method, analgesia was significantly better in treatment group. Among simple clinical criteria body temperature and respiratory rate did not show any significant alterations, but heart rate had significant changes between the groups.
  Conclusions
  The ability to quantify the degree of pain experienced by animals is an important aspect in the assessment of animal welfare; in addition, we concluded, that the great challenge for the veterinarians is the evaluation of postoperative pain in dogs
  Keywords: bitches, ovariohysterectomy, pain, tramadol, VAS
 • Reza Rahchamani *, Farzad Ghanbari, Yousef Mostafalo, Maryam Ghasemifard Pages 267-277
  Background
  Manipulation of rumen microbial population for improving animal performance is done by several methods including medicinal plants. Matricaria chamomille (chamomile) and Cichorium intybus (chicory) are two medicinal plant with antibacterial effect that there is little information about the effects of them on rumen microflora.
  Objective
  The present study was carried out to evaluate the effects of chamomile and chicory powder on performance, ruminal microbial population and some blood parameters of sheep.
  Methods
  9 Dallagh sheep were used in a change over design experiment at three 21-d periods (14 days as adaptation and 7 days for sample collection). Treatments were: 1) control )without additive(, 2) chamomile ( contained 10% chamomile powder) and 3) chicory (contained %10 chicory powder). Rumen fluid was collected before, 4 h and 8 h after morning feeding and a blood sample was obtained 3 h after morning feeding at last day of each period.
  Results
  Weight gain, dry matter intake, feed conversion ratio, total count of bacteria, acid lactic bacteria, rumen pH, blood glucose and total protein were not affected by treatments. Diet containing 100g chicory significantly decreased plasma triglyceride versus chamomile but the difference was not significant compared with control. Coliforms in rumen fluid at 4 hours after morning feeding were lower in chamomile treatment than control (P
  Keywords: blood metabolite, Cichorium intybus powder, microbial population, Matricaria chamomille powder, Sheep
 • Farhang Sasani *, Fariba Khaki, Mohammad Javad Gharaghozlou Pages 279-287
  Background
  Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA) is a worldwide contagious bronchioalveolar carcinoma caused by infection of a beta retrovirus in sheep and less in goat. Neoplastic proliferation of type II pneumocytes and clara cells, produce papillary to acinar tumoral pattern with infiltration of macrophages, lymphocytes and plasma cells and interstitial fibrosis tissue.
  Objectives
  This study was conducted to investigate the patterns of OPA and checking the expression of TTF1.
  METHODES: A total of 7952 ovine lungs were studied for macroscopic and microscopic pathology examination and so checking TTF1 marker.
  Results
  25 cases were diagnosed as OPA that based on macroscopic and histopathologic lesions, two different classifications were defined. Tumoral lesions were divided to classic (68%) and atypic (32%) forms of OPA based on growth pattern and progression and two other forms of mucinous (56%) and non-mucinous (44%) of OPA based on histologic characterization of neoplastic secretory cells were descripted. In all of 8 cases, TTF1 marker were positive.
  Conclusion
  we found two form of classic and atypic lesions and so mucinous and non-mucinous forms. The classic form was more than the atypic and the mucinous form was more than non-mucinous lesions. TTF1 marker expression revealed that pulmonary origin of tumors.
  Keywords: Adenocarcinoma, ovine, pneumocyte, pulmonary, retrovirus