فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود سلیانی *، منصور وثوقی صفحات 199-220
  سازمان های مردم نهاد از جمله ظرفیت های عظیم مردمی اند که می توانند در عرصه های مختلف مدیریت اجتماعی محلی نقش آفرین باشند، یکی از اساسی ترین محورهایی که در آن می توان از این ظرفیت بهره گرفت، بحث نظارت است. در مقاله حاضر تلاش بر آن است که با استخراج عوامل موثر بر این موضوع، بستر طراحی مدلی برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در امر نظارت بر عملکرد دولت فراهم شود. شرایط متفاوت زیرساخت های اجرایی و عوامل مترتب بر آن در ایران نسبت به دیگر کشورها، استفاده از تجربیات مشابه را دشوار و لزوم تاکید بر ایجاد بستری بومی را مشخص می سازد. بدین منظور تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل مضمون و با مصاحبه با 35 نفر از افراد صاحب نظر در سه طیف مسئولان مرتبط دولتی، فعالان سازمان های مردم نهاد موفق و سازمان های مردم نهاد بین المللی فعال در ایران، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر چگونگی استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در امر نظارت بر عملکرد دولت استخراج شود تا برای مراحل بعدی استفاده از این ظرفیت، پایه ای علمی باشد. مضامین فراگیر و اصلی حاصل تحلیل مضمونی اندیشه های صاحب نظران عبارت است از: قانون، لزوم اعتماد متقابل، آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد، اصل مطالبه گری در سازمان های مردم نهاد، لزوم تاسیس یک نهاد تسهیلگر غیر سیاسی و تلقی های مشابه از مفهوم نظارت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اولین قدم در راه بسترسازی مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظارت بر عملکرد دولت به سرانجام رسیدن قانون سازمان های مردم نهاد است. گام دوم ایجاد زمینه اعتماد متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد به هم است که در مضامین مستخرج بعدی یعنی آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سازمان های مردم نهاد از یکسو و ایجاد یک نهاد تسهیلگر غیر سیاسی برای ایجاد هماهنگی های لازم از سوی دیگر متبلور شده است، نهایتا ایجاد فضای مفهومی مشابه از امر نظارت، عملیاتی شدن ایده پژوهش را هموارتر خواهد ساخت.
  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، دولت، سازمان های مردم نهاد، نظارت بر عملکرد
 • شهرام فرضی*، مصطفی ازکیا صفحات 221-244
  همراه با ورود صنعت نفت به مناطق نفت خیز، ساکنان محلی در کنار درک تمایزهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پیامدهای زیست محیطی، تغییرات معیشتی، سبک زندگی، دگرگونی ارزش ها و هنجارها را نیز تجربه کرده اند. حضور صد ساله نفت، تجربه های ساکنان بومی را در چندین دوره زمانی سامان داده است که با تغییرروابط قدرت، گسترش ارتباطات و دانش برآمده از تغییرات گفتمانی پساجنگ از یکسو و آگاهی از نقش و اهمیت کنش محورانه بر پیشرفت پروژه ها از دیگر سو، دریافت ها و مطالبات آنان شکل تازه ای به خود گرفته است. در این مقاله از منظر ذینفعان محلی، پیامدهای توسعه ناشی از صنعت نفت تحلیل و بررسی شده است. با استفاده از رهیافت نظریه بنیانی، تجارب زیسته مردم ساکنان مناطق نفت خیز در حوزه میدان نفتی دارخوین، از طریق انجام مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته گردآوری و نتایج از طریق کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در چهار الگوی پارادایمی دسته بندی شده اند. این چهار الگو شامل پدیده های مرکزی وفاداری مشروط، توقع از نفت، احساس ناکارآمدی و بی قدرتی و نیز مقاومت و تهدید، در گستره رویکردهای حمایتی و انتقادی از حضور نفت جای گرفته اند. از تلفیق مدل های مفهومی، پدیده مرکزی بیگانگی ساکنان مناطق نفت خیز نسبت به توسعه و پیامدهای آن پدیدار شده است که پیوند دهنده مفاهیم و مقوله های چهار مدل پارادایمی بوده و با خرده فرهنگ عشیره ای، جداافتادگی ساکنان، احساس تبعیض و بی قدرتی آنان سازگار است.
  کلیدواژگان: توسعه، ذینفعان محلی، فرودستان، مناطق نفت خیز جنوب، بیگانگی، نظریه بنیانی، نفت، CSR
 • رسول صادقی *، محسن شکریانی صفحات 245-270
  در سال های اخیر سالانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل کشور جابجایی و مهاجرت داشته اند. در همین ارتباط، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری1390 به تحلیل فضایی پویایی مهاجرتهای داخلی از نوع بین شهرستانی در ایران و تبیین آن در چارچوب توسعه نابرابر و عدم تعادل های منطقه ای می پردازد. برای تحلیل داده ها از شاخص های عمومی و محلی روابط فضایی و نرم افزارهای TOPSIS، GEODA و ARC GIS استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد شهرستان های ایران از سطوح متفاوت توسعه برخوردارند و سطح توسعه یافتگی آنها ساختار فضایی داشته و به شکل خوشه ایتوزیع شده اند. بعلاوه، بر اساس نتایج آزمون موران عمومی، الگوهای متفاوتی از رابطه توسعه یافتگی و مهاجرت خالص وجود دارد، همچنین میزان خام شدت مهاجرپذیری به طور قوی و میزان خام شدت مهاجرفرستی به طور ضعیف تمایل به متمرکز شدن یا خوشه شدن در فضا دارد. نتایج آزمون موران محلی نیز بیانگر رابطه مثبت و معنادار میزان توسعه یافتگی با شدت مهاجرپذیری و رابطه منفی و معنادار میزان توسعه یافتگی با شدت مهاجرفرستی است. همچنین نتایج نشان داد همه شهرستان های کشور از الگوی رابطه ای واحد بین میزان توسعه یافتگی و مهاجرت پیروی نکرده و چهار الگوی رابطه ای مختلف بالا-بالا (افزایش توسعه یافتگی همراه با افزایش مهاجرت)، پایین- پایین (کاهش توسعه یافتگی همراه با کاهش مهاجرت)، بالا- پایین (افزایش توسعه یافتگی همراه با کاهش مهاجرت) و پایین- بالا (کاهش توسعه یافتگی همراه با افزایش مهاجرت) وجود دارد و در تعدادی از شهرستان ها نیز این رابطه معنادار نیست. در نتیجه، در صورت تداوم تمرکزگرایی امکانات و نابرابری توسعه ای در سطح کشور، حرکات و جریانات مهاجرتی تداوم و حتی افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: توسعه نابرابر، توزیع فضایی، خودهمبستگی فضایی، شاخص موران، شدت مهاجرتی
 • عظیمه سادات عبداللهی*، محمد جواد زاهدی، صادق صالحی، محمد سعید ذکایی صفحات 271-294
  این مقاله با هدف واکاوی نظام معنایی جامعه کشاورزی از پدیده خشکسالی، می کوشد تا نشان دهد کشاورزان، این پدیده و پیامدهای مربوط به آن را چگونه درک، تفسیر و ارزیابی می کنند، چه دلایلی برای بروز این پدیده در ذهن دارند و بر اساس این دلایل و تفاسیر چگونه به آن واکنش نشان داده اند. روش مطالعه کیفی از نوع نظریه بنیادی است. پس از کشف مفاهیم اولیه و مقولات عمده، در مرحله کدگذاری محوری فرایند اتصال مقوله ها بر اساس خواص آنها صورت گرفت. مقوله های بدست آمده عبارتند از: «تجربه ای تراژیک»، «شرایط زمینه ای مستعد و معیوب»، «خشکسالی به مثابه پدیده ای چند علیتی»، «مخاطره ای چندجانبه و دامن گستر» و «راهبردهای مقابله ای شخصی». مقوله هسته ای تحت عنوان «زیست جهان در مخاطره» که سایر مقولات عمده را دربر می گیرد. بدین ترتیب کنشگران عرصه کشاورزی در حال تجربه زیست جهانی پرمخاطره اند. آنها به طور شالوده ای نتوانسته اند از طریق کنش های شخصی مشکل را رفع کنند و تصور آنها از آینده، آینده ای نامتعین، مملو از بیم ها و امیدهاست. به نظر آنها به جز امیدهای آخرالزمانی، حکومتی توانمند و تمامیت گرا می تواند این بحران را ساماندهی کند.
  کلیدواژگان: استان اصفهان خشکسالی، جامعه کشاورزی، نظریه زمینه ای
 • راحله سادات حسینی فهرجی، مریم شریف زاده* صفحات 295-312
  قنات یکی از مهم ترین سازه های مدیریت پایدار آب زیرزمینی در مواجهه باکمبود آب در اقلیم های خشک و نیمه خشک بشمار می رود. این سازه مدیریتی با وجود کارکردهای اجتماعی و اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه است. شهرستان تفت تعداد قابل توجهی قنات را بر پهنه خود پذیراست که در دهه های اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته است. ماحصل این اهمال کاری، بایرشدن تعداد بسیاری از قنات است. لذا این پژوهش بر آن است تا به تبیین دلایل ماندگاری قنات در شهرستان تفت بپردازد. در انجام این پژوهش، از رویکرد تحقیق کیفی و روش موسوم به تئوری بنیادی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر خبرگان(مقنی، میراب و رئیس) و کارشناسان قنوات (اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد، کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی) بوده که به ترتیب با تعداد 22 و 12 نفر از افراد فوق برای حصول اشباع تئوریک مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین دلایل ماندگاری قنوات به ترتیب عبارتند از: دلایل زیست محیطی (میزان بارندگی، کیفیت آب، ظرفیت قنات)، اقتصادی- نهادی (دریافت اعتبارات، میزان درآمد بهره برداران قنات و تسهیلات فنی- حمایتی)، اجتماعی- آموزشی (آموزش نسل جوان، معرفی تکنولوژی های کم آب بر به کشاورزان ، سرمایه اجتماعی، باورها و اعتقادات مذهبی، مشارکت زنان در امور قنات)، مدیریتی-زیرساختی (صعوبت راه های ارتباطی، برداشت بی رویه از قنات، حفر چاه غیر مجاز، تجاوز به حریم قنات) و کشاورزی- طبیعی (آلودگی آب و هدررفت آب قنات در فصول غیر کشاورزی).
  کلیدواژگان: بحران، شهرستان تفت، قنات، ماندگاری، منابع آبی
 • پریسا هاشم پور *، ثنا یزدانی صفحات 313-338
  اخلاق به عنوان یکی از معیارها و شاخصه های شناخت ابعاد وجودی انسان، از دیرباز همواره مورد تایید ادیان به خصوص دین مبین اسلام بوده و تاثیر زیادی بر جنبه های مختلف زندگی انسان همچون ساختار معماری و شهرسازی داشته است. «محرمیت» و حریم خصوصی نیز طبق آموزه های دین اسلام به عنوان یک مفهوم اجتماعی، ارزش کلیدی اخلاقی و زیربنای توجه به شان و منزلت انسانی است. بنابر آنچه بیان شد هدف از نگاشتن پژوهش حاضر تحلیل و بررسی کالبدی محلات مسکونی، ساختار، اجزا و فضاهای این محلات با معیار اخلاق اسلامی با تاکید بر رویکرد «محرمیت» بوده است. این پژوهش از نوع موضوع محور و توسعه ای بوده و روش تحقیق به کاررفته در آن کیفی و متکی بر روش های غیر آماری است. در طی فرایند پژوهش، در مرحله اول بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی، مطالعات نظری و شناسایی شاخصه های محرمیت صورت پذیرفته و در مرحله دوم به بررسی تحولات کالبدی زیر محله تاریخی عزب دفتریلر شهر تبریز بر اساس رویکرد تفسیری و تجزیه و تحلیل کیفی داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با وجود اهمیت محرمیت و حریم خصوصی از دیرباز در نزد ایرانیان، هجوم مدرنیته و تکنولوژی از طریق تغییر کالبد فضای زیستی انسان ها به خصوص در داخل ابنیه مسکونی، تا حدودی به مخدوش شدن (نه کتمان کامل) این اصل به خصوص در «بعد کالبدی» منجر شده است، اما همچنان تلاش هایی برای بازآفرینی این مفهوم از سوی ساکنان در کالبد جدید قابل مشاهده است، به گونه ای که می توان گفت ساختار اصلی محله بعد از گذشت زمان همچنان در پی حفظ حریم ها به خصوص حریم ابنیه مسکونی و عرصه های سکونتی در «بعد عملکردی» بوده است.
  کلیدواژگان: ابنیه مسکونی، اخلاق اسلامی، تحولات کالبدی، محرمیت، محلات مسکونی
 • میلاد کیانی*، علی اسدی، حجت ورمزیاری، علی اکبر براتی صفحات 339-358
  مهاجرت های روستایی از یک سو تحت تاثیر علل درهم تنیده و مختلفی اند و از سوی دیگر به پیامدهای گوناگونی منتج می شوند که جامعه بشری را به چالش کشیده اند. بنابراین، بررسی علل و پیامدهای این مهاجرت ها و تحلیل روابط بین آنها بسیار حائز اهمیت است و می تواند راهگشای برنامه ریزان این حوزه باشد. تحقیق حاضر با همین هدف و با استفاده از رویکردی تلفیقی و استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به مطالعه علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق روستاییان مهاجر منطقه مورد مطالعه و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه شامل 234 نفر از روستاییان مهاجر به شهرستان نهاوند است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده ند. بر اساس نتایج این مطالعه، علل و پیامدهای مهاجرت روستایی هر کدام جداگانه در سه گروه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- خدماتی قابل تقسیم بندی اند. این علل و پیامدها همبستگی متقابل مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر داشته و برهم اثرگذارند. از دید پاسخگویان، موثرترین علل و پیامدهای مهاجرت روستایی، عوامل اقتصادی است. این عوامل در بعد علل و پیامدها، بالاترین میانگین همبستگی با سایر علل و پیامدها را دارد. همچنین بر اساس مدل تلفیقی، علل کالبدی- خدماتی و اقتصادی در مجموع 59% از واریانس آثار سه گانه مهاجرت را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: بخش کیان، پیامدهای مهاجرت روستایی، علل مهاجرت روستایی، مهاجرت روستایی، مدل معادلات ساختاری
|
 • Masoud Saliani *, Mansour Vosoughi Pages 199-220
  Nongovernmental organizations (NGOs) are one the great masses of people that can play a role in various fields of local social management. One of the most basic ways in which this capacity can be utilized, is the issue of supervision. In the present article, it is attempted to extract the effective factors on this issue and provide a framework for designing a model to assess the factors affecting the nongovernmental organizations involvement in monitoring the government performance. Different situations of the implementation infrastructure and the factors that affect it in Iran, in comparison with the other countries, make it difficult to use similar experiences hence it specifies the need to establish a native environment. So it has been attempted to use the thematic analysis method and interviews with 35 qualified individuals in three categories of government-related authorities, successful NGOs’s active agents and international nongovernmental organizations which are active in Iran, To be extracted the most important factors influencing the use of the capacity of NGOs in monitoring the government performance so that for the next steps, using this capacity being a scientific basis. The main themes of the thematic analysis of the thoughts & ideas of the experts include: the law, the need for mutual trust, the training and mutual empowerment of the government and the NGOs, the principle of demand in the organizations of the people, the need for the establishment of a non-political facilitator and similar vision concerning the concept of supervision. The results of the study indicate that the first step in establishing the participation of nongovernmental organizations in overseeing the government''s performance is the finalization of the law of nongovernmental organizations. The second step is to create the basis for the mutual trust between the government and the non-governmental organizations, which is further elucidated in the following subjects, namely, the training and mutual empowerment of the government and NGOs on the one side, and the establishment of a non-political facilitator in order to create the necessary coordination, on the other side, ultimately creating a similar conceptual space of supervision will make the operation of the research idea, smoother.
  Keywords: Subject Analysis, Government, NGOs, Performance Monitoring
 • Shahram Farzi *, Mostafa Azkia Pages 221-244
  The discovery of oil in 1908 caused various changes in the Iranian sociopolitical ambiance. Indigenous of oil and gas fields, after recognizing social, economic and cultural differences, they had to encounter various kinds of consequences such as environmental, everyday life, their norms and values. During more than 100 years of oil presence, their experiences have been formed in certain and specific periods. The changes have been more recognizable especially after post-war change discourses because the local residents as subalterns understood their actions how could affect on the petroleum projects. Darkhovein has been selected as research field and development consequences have been investigated from resident's ideas, experiences and attitudes. First corresponding researches have been reviewed and finally developments consequences from postdevelopment and postcolonialism aspects had been considered. Lived experiences Darkhovein oil field indigenous have been collected by open and semi-structured interviews, open coding, axial coding and selective coding, and final results have been acquired according to the four paradigm models. Conditional loyalty, expecting, resistance and threat, powerless and inefficiency feelings are recognized as the main phenomena and categorized in two distinctive groups. One is supportive and the other is critical aspects. By integration of all alienation has been emerged as core phenomena.
  Keywords: Oil, Development, Subalterns, South Oil-rich areas, CSR, Alienation, Grounded Theory
 • Rasoul Sadeghi *, Mohsen Shokryani? Pages 245-270
  In Iran, annually, one million people in the country have been migrating in recent years. The paper aims to study of internal migration (between counties) in Iran using spatial approach and explain it in the context of development. We used secondary analysis of 2011 census for 397 counties. Global and local indicators of spatial association, and TOPSIS, GEODA, ARC GIS were used for data analysis. The results showed Iranian counties have different levels of development, as well as, development of counties has spatial structure and cluster distribution. According to the Global Moran's I statistic, crude migration intensity inwards (CMIIj), strongly, and crude migration intensity outwards (CMIOj), poorly, tend to concentrate clusters in space. Local Moran's test results showed that the development, positively with immigration rate and negatively with emigration rate is correlated. Although, the same pattern of relationship is not followed by all counties. The results distinguished four patterns of relationships; high-high (high development-high migration), low-low (low development- low migration), high-low (high development-low migration), and low-high (low development-high migration). And also, the relationship of development and migration is not significant for some of counties. In conclusion, if centralization and unequal development continued, movement and migration flows will continue and even increase in the future.
  Keywords: Unequal development_Spatial distribution_Migration intensity_Moran's I statistic_Spatial autocorrelation
 • Azimeh Sadat Abdellahi *, Mohammad Javad Zahedi Mazandarani, Sadegh Salehi, Mohammad Saeed Zokaei Pages 271-294
  This study aims to explore the systematic concept of drought in agricultural community and it also tries to show how farmers understand, interpret and evaluate this phenomenon and its consequences. In addition to their own interpretation of this phenomenon, what reasons do they have for it and how do they react to it based on these reasons and interpretations. It's a qualitative study and the strategy of grounded theory has been used to do research and to analyze data and to offer the final theory. After the basic concepts and the main categories based on them in the open coding had been discovered, the categories were connected according to their properties in axial coding. The findings include 5 categories: «tragic experience», «predisposed and defective grounded conditions», «draught as multifactorial phenomenon», «multilateral risk», «personal coping strategies», and basic category as «life-world at risk» that contains all main categories. Therefore, the activists in agriculture experience a risky life-world that they couldnt basically solve the problem by personal actions with a temporary result and they think future is indeterminate, full of fears and hopes. They think an enabling and totalitarian state can organize this crisis in addition to apocalyptic hopes.
  Keywords: drought, Grounded Theory, Agricultural Community, Esfahan Province
 • Rahele Sadat Hosseini Fahraji, Maryam Sharifzadeh * Pages 295-312
  Qanats are the most important groundwater management tool to cope with water scarcity in arid and semi-arid regions in a sustainable manner. Despite their socio-economical functions, these managerial tools are confronted with lots of challenges. Taft County has hosted significant number of qanats that has been neglected during recent decades. The consequence of this negligence is the loss of capacity in number of barren qanats of the region. The present research aims at investigating qanat maintenance reasons in Taft county. Qualitative research approach and grounded theory method was used. The statistical population was qanat experts (qanat workers: pitman, water lords and managers) and subject matter specialists (Regional water authority and Agri-jihad organization). To reach theoretical saturation, 22 experts and 12 specialists were interviewed, respectively. Results revealed that the most important qanat maintenance reasons were categorized to environmental (amount of precipitation, water quality, qanat capacity), institutional-economical (receiving credits, qanat users’ income, and technical support facilities), socio-educational (youth training, introducing water technology to farmers, social capital, religious beliefs and women participation in qanat), managerial- fundamental (impassable transiting facilities, over-exploitation of qanats, drilling illegal wells and trans-passing on qanat bound) and agricultural-natural (water pollution and water loss during non-agricultural seasons).
  Keywords: Water resources, Crisis, Maintenance, Qanat, Taft County
 • Parisa Hashempour *, Sana Yazdani Pages 313-338
  Ethics and Morality as the Identifying characteristics and fundamental basics of human existence had been accepted and confirmed by different religions specifically Islam from ancient time. Ethics had enormous effects, not only on various aspects of human life, but also, on different aspects of architecture, civilization and urbanism. Islamic thoughts and teachings consider privacy and personal space as social contents and ethical values which are the basics of human dignity. As it has seen in many Islamic based architectures, private courtyards, corridors inside and out, semi-open arcade and pop-up-porous all meant to protect human dignity. According to what has been mentioned, this study mainly focuses on investigating and analyzing the residential neighborhoods’ skeleton, frame and fundamental details of the construction based on Islamic behaviors by emphasizing on privacy. The current study is a research and developmental study, and the qualitative method, interpretive strategy with non-statistical system has been used. During the process of this project, in the first step based on the descriptive- Analytical method, theoretical studies and identification of privacy indexes has been done and in the second step of research we inspected physical changes of AzabDaftarilar Historical neighborhood in Tabriz, Iran based on interpretative strategy and qualitative data analysis. The analysis of the results confirm that not only privacy was a fundamental parameter of Islamic civilization, but also invasion of modernism and technology had an adverse effects on this priority (privacy) specifically on residential buildings’ border. Despite of the massive effects of modernity, the roots of Islamic architecture in creating of privacy, has been still noticeable. It’s interesting enough to mention that after such a huge non-negligible invasion of modernity, the influence of Islamic architecture is still obvious and secures the privacy aspect of residential areas and buildings
  Keywords: Residential neighborhoods, Residential buildings, Islamic ethics, privacy, Physical changes
 • Milad Kiani *, Ali Asadi, Hojjat Varmazyari, Aliakbar Aarati Pages 339-358
  Rural migrations, in one hand, rise of various intertwined causes and on the other hand are the result of various outcomes that faced human society with many challenges. Therefore, determine the causes and effects of migration and analyze the relationships between them are very important and it can help planners in this field. With this aim, the present study has adopted an integrated approach using structural equation modeling to study the causes and effects of rural migration in Kian district in Nahavand township. The study population consisted of rural migrants in study area. The data collection tools were a questionnaire. The sample was included 234 people who migrants to Nahavand. They were selected by simple random sampling method. According to the results, the causes and effects of rural migration could be categorized into three main groups included economic, socio-cultural and environmental. These causes and effects were interdependence in a direct and indirect manner. According to the respondents views, the most important causes and effects of rural migration were economic factors. From both cause and effect aspects the economic factors had the highest average correlation with the other main factors. Finally, based on the integrated structural model, environmental and economic causes explained about 59% of the variance of trial migration effects.
  Keywords: Rural Migration, The causes of rural migration, the effects of rural migration, structural equation modeling, Kian district