فهرست مطالب

انسان پژوهی دینی - پیاپی 37 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 37 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ریحانه داودی کهکی*، سید عباس ذهبی صفحات 5-24
  میرداماد حجم اندکی از نوشته های خود را به علم النفس اختصاص داده است و از این حجم اندک می توان دیدگاه او را درباره مرگ و جاودانگی استنباط و بازخوانی کرد. در این بازخوانی سه رویکرد فلسفی، عرفانی و دینی را می توان به تصویر کشید. این سه رویکرد در طول یکدیگرند و با هم مراتب اندیشه میرداماد راجع به مرگ و جاودانگی را تفسیر می کنند. بیرونی ترین بعد این اندیشه، رویکرد فلسفی میرداماد است. او این رویکرد را از نفس شناسی ابن سینا اخذ کرده و پایه های فلسفی او را در مفارقت نفس از بدن و جاودانگی پذیرفته است. در رویکرد عرفانی، میرداماد انسان را عالم صغیر و مقصود آفرینش تعبیر کرده و او و جاودانگی اش را در دو سلسله «بدو» و «عود» تبیین کرده است. این دو سلسله، هرچند با کمی اختلاف، همان قوس صعود و نزولی است که به ویژه در عرفان نظری استفاده می شود. در این نظریه، هرچند ریشه های افلاطونی و نوافلاطونی مشهود است، اما میرداماد می کوشد آنها را کاملا دینی جلوه دهد و به همین دلیل شواهدی از آیات و روایات در تکمیل رویکرد عرفانی خود می آورد. این اقدام آگاهانه او نشان دهنده هماهنگی کامل این دو رویکرد نزد میرداماد است.
  کلیدواژگان: میرداماد، مرگ، جاودانگی، نفس شناسی، قوس نزول و صعود، عالم صغیر
 • رحمت الله کریم زاده سرچشمه *، محمداسحاق عارفی صفحات 25-43
  یکی از مباحثی که در مسائل حقوقی در عالم دنیا و عالم آخرت (معاد) نقش دارد، مسئله این همانی شخصیت انسان است. مسئله این است که ملاک شخصیت انسان چیست و به چه ملاکی می گوییم شخص در زمان دوم همان شخص در زمان اول است؟ دیدگاه های گوناگون در این باب مطرح شده است. در این نوشتار، مسئله این همانی شخصیت انسان را با روش توصیفی - تحلیلی از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا بررسی کرده ایم تا معلوم شود پاسخ مسئله مزبور با توجه به دیدگاه آنان به دست می آید یا خیر. طبق نظر سهروردی، ملاک این همانی شخصیت انسان نفس او است و بر اساس دیدگاه ملاصدرا، مجموع نفس و بدن شخصیت انسان را تشکیل می دهد. بسیاری از ادله سهروردی مدعای او را اثبات نمی کند و دیدگاه ملاصدرا نیز خالی از ابهام نیست.
  کلیدواژه ها
  کلیدواژگان: ملاک شخصیت انسان، نفس، مجموع نفس و بدن، سهروردی، ملاصدرا
 • زهرا خشک جان، امیر رضایی پناه* صفحات 45-66
  این جستار درصدد به پرسش گرفتن مبانی و اندرکنش سطوح فکری و اجتماعی الهیات یهود است. بر پایه فرضیه پژوهش، الهیات و عرفان یهود را نمی توان جدای از ارتباط آن با بعد سیاسی - اجتماعی اش تحلیل کرد. بر این اساس، در کنار باور یهود به اینکه قوم برگزیده خدا است، آنان معتقدند رنج های تاریخی فراوانی (آوارگی، تبعید، کشتار، بردگی و...) گریبان گیر قومشان بوده است. شاید از همین رو است که برخلاف سایر ادیان توحیدی که بر مفهوم رستگاری تمرکز دارند، ادبیات الهیاتی عرفانی یهود، از رهایی و نجات سخن می گوید. این رهایی مبتنی بر دو بعد فردی و جمعی است. بعد جمعی که الهیات یهود را به زندگی اجتماعی پیوند می دهد، با موعودگرایی عمل گرایانه در هم آمیخته است. این امر نه تنها بر انتظار ظهور ماشیح استوار است، که بیش از آن دربردارنده لزوم اقدام عملی برای تحقق ظهور و رهایی نهایی است. چارچوب نظری پژوهش استوار بر نظریه تحلیل گفتمان (انتقادی) به ویژه خوانشی است که نورمن فرکلاف از آن به دست می دهد.
  کلیدواژگان: الهیات یهود، رهایی، رستگاری و نجات، کابالا، موعودگرایی پراگماتیک، ایدئولوژی صهیونیسم
 • مهدی علیزاده* صفحات 67-92
  تبیین رفتارهای ارادی و سازوکارها و قانونمندی حاکم بر نظام تصمیم گیری آدمی در طول تاریخ دغدغه اندیشمندان بوده است. فلاسفه زنجیره ای معروف برای شکل گیری اراده ترسیم می کنند که از «تصور»، شروع شده به «تصدیق به فایده» می رسد، از آن به شوق و آنگاه شوق اکید عبور می کند و در نهایت اراده شکل می گیرد. در این نوشتار تلاش شده است عناصر شناختی این زنجیره بازنگری و تکمیل شود. این پژوهش با روش کتاب خانه ای انجام شده و از یافته های تجربی برای تکمیل عناصر شناختی زنجیره مذکور استفاده شده است. در این نوشتار تاکیدی ویژه بر نقش قوه خیال در شکل گیری «تصور» شده است و نیز جایگاه گزاره های پایه به منظور عبور از تصور به «تصدیق به فایده» روشن شده است. یافته دیگر این پژوهش، تاثیر عناصر هیجانی و شخصیتی بر عناصر شناختی است. به بیان کامل تر، بر تاثیر دوسویه عناصر شناختی و هیجانی تاکید شده است. همچنین، به تاثیر اراده در کنترل تصور و تصدیق به فایده اشاره شده و در نهایت، و پس از آشکارکردن عناصر پنهان زنجیره مذکور، با نگاهی آسیب شناسانه، به آفات و موانع شناخت پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره شکل گیری اراده، اراده، عناصر شناختی، آفات و موانع شناخت، تصور، تصدیق به فایده
 • محمدباقر آخوندی * صفحات 93-118
  به تصریح بسیاری از آیات قرآن و یافته های جامعه شناسی، دینداری در برابر انحرافات اجتماعی مصونیت ایجاد می کند و زمینه کاهش آنها را فراهم می آورد؛ اما پرسش این است که با این ویژگی دینداری، چرا بخشی از دینداران، اهل کج رفتاری نیز هستند؟ چرا بعضی مواقع دینداری نه تنها مصونیت ایجاد نمی کند که به گسترش انحرافات و مسائل اجتماعی با اشکالی جدید می انجامد؟ بنابراین، هدف، تبیین این مسئله با مراجعه به آیات قرآن و تفاسیر است. این هدف با اتخاذ رویکردی تفسیری و پدیدارشناسانه و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، میسر شده است. نتایج نشان می دهد راز مسئله تحقیق در سیالیت و مدرج بودن دینداری نهفته است. از آنجا که دینداری با نگاهی تقلیل گرایانه، دارای هفت مرتبه قابل سنجش تجربی است، در اولین مراتب به دلیل ضعف وسستی ایمان، احتمال بروز انحراف اجتماعی بسیار است و با عبور از مراتب اولیه و حرکت به مراتب بالاتر، دینداری تقویت می شود.
  کلیدواژگان: قرآن، آسیب های اجتماعی، مراتب دینداری، دینداری، مصونیت بخشی
 • نفیسه اهل سرمدی* صفحات 119-141
  بحث جبر و اختیار از بحث های غامض و جنجال برانگیز در طول تاریخ تفکر است. نظریه وحدت وجود، اعیان ثابته و سرالقدر از اهم مباحثی است که موجب شده است برخی ابن عربیرا جبری و بلکه افراطی تر از جبرگرایان بدانند. سر سرالقدر و عنایت به مبانی انسان شناسی ابن عربی در رسیدن به رای مختار وی راه گشا است. او از تعبیر «هو لا هو» برای اشاره به موقعیت وجودی انسان استفاده می کند و افعال اختیاری انسان را نیز طبق همین الگو ترسیم می کند. عبارات او در تبیین انتساب فعل اختیاری انسان متفاوت است. او گاهی حق را فاعل و موجد و عبد را قابل و مظهر آن می داند و گاهی نیز در تعبیری دیگر، ایجاد فعل را از خدا می داند و نقش عبد را به صورت اعدادی ترسیم می کند. انجام دادن فعل با اسباب و نزد اسباب از تعابیر دیگر ابن عربی در این خصوص است. سازه هایی در بنای عرفانی ابن عربی به چشم می خورد که به هیچ روی با قول به جبر سازگار نیست. سخن از نیرویی در عارف به نام «همت» و تاکید فراوان او بر خلاقیت انسان، به عنوان مظهر اتم خداوند و خلافت الهی انسان از آن جمله است.
  کلیدواژگان: جبر، تفویض، تجلی، اعیان ثابته، امر بین الامرین، همت
 • محسن محمدی الموتی*، محمود جلالی، مهدی شوشتری صفحات 143-165
  حق حیات و ممنوع بودن سلب آن، در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است، گرچه به دلیل وجود مبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود. از دیدگاه اسلام، حق حیات، حقی الهی است که به بشر عطا شده و انسان ها به حفظ آن مکلف اند. حفظ نفس از مقاصد شریعت است و محروم کردن انسان ها از این موهبت الهی، اگر به ناحق صورت پذیرد، حرام است. با این حال، در مسائلی نظیر جهاد، عملیات استشهادی، ایثار و... ، به مسلمانان اجازه داده شده است حیات مادی خود را در معرض خطر قرار دهند. در این صورت سلب حیات، ارزشمند و بافضیلت قلمداد می شود. این در حالی است که در نگاه اسناد بین الملل عام حقوق بشر، حق حیات حقی بنیادین، مطلق و پایه سایر حقوق تلقی شده و سلب ناشدنی و اعراض ناپذیر است. از این منظر به حیات به عنوان عطای خداوندی نگریسته نمی شود. مطالعه موردی عملیات انتحاری در دو دیدگاه پیش گفته نشان می دهد چون انسان از موهبت حق حیات برخوردار است این نوع عملیات که عموما علیه انسان های بی گناه است، ممنوع تلقی می شود. البته چون عملیات استشهادی و آزادی بخش در ماهیت و محتوا با عملیات انتحاری متفاوت اند، از این جهت مستثنا هستند.
  کلیدواژگان: حق حیات، حقوق بشر، اسلام، عملیات انتحاری، عملیات استشهادی، تروریسم
 • سید امیر موسوی* صفحات 167-181
  سید قطب یکی از اعضای اخوان المسلمین مصر بود که به اتهام فعالیت علیه حکومت، در سال 1966 اعدام شد. بیشتر اندیشه های وی مربوط به مفهوم جاهلیت است که عبارت می شود از رد مسلمانی مسلمانانی که از شیوه زندگی اسلامی (از نظر قطب) فاصله گرفته اند. در این پژوهش، نوشته های سید قطب به روش کتاب خانه ای مطالعه و بررسی شد و این نتیجه حاصل آمد که اغلب اندیشه های اصلی سید قطب بی سابقه نیستند، بلکه اندیشه هایی هستند که در تاریخ اسلام در میان علمای مسلمان وجود داشته اند، اما سید قطب آنها را به زبان دیگری بیان کرده و گاهی واژه های غلط و گمراه کننده ای را برای بیان منظور خود به کار گرفته است. همچنین، معلوم شد که دغدغه و انگیزه قطب، کوبیدن جامعه و نظام حکومتی و مخالفت با آن به هر قیمتی بوده است؛ به گونه ای که وی در این راه، گاه از مفاهیم اسلامی استفاده نادرست کرده است.
  کلیدواژگان: سید قطب، اسلام، شریعت، جاهلیت، تکفیر
 • محمد جواد فلاح *، عاطفه قاضی زاهدی صفحات 183-205
  از جمله دیدگاه های رایج در معنای زندگی دیدگاه های طبیعت گرا است که در دو رویکرد آفاقی و انفسی به تحلیل و توجیه معنای زندگی پرداخته اند. مهم ترین مسئله در این دیدگاه، مبانی فکریویژه درباره انسان است که طبیعت گرایان را به اتخاذ چنین رویکردی سوق داده است. این نوشتار به بررسی و نقد مبانی انسان شناختی طبیعت گرایان در معنای زندگی که عمدتا رویکردی اومانیستی دارند، خواهد پرداخت. روش ما در نقد، بهره مندی از مبانی انسان شناختی دینی با توجه به نگرش اهل بیت (ع) خواهد بود. در مبانی طبیعت گرایان پیدایش خود به خودی انسان از دل طبیعت، انکار بعد روحانی، نبود طرح و برنامه برای زندگی انسان و آزادی مطلق او، از جمله اموری است که دیدگاه آنان را در ترسیم معنایی موفق از زندگی ناکام گذاشته است. در مقابل در مبانی اهل بیت (ع)، انسان مخلوق خالقی حکیم دانسته می شود که برای زندگی بشر هدف و برنامه دارد و انسان با بهره گیری از آزادی و اختیار و سرشت و فطرت الهی، این هدف را در زندگی خود جعل و با حرکت در راستای آن به زندگی خود معنا می بخشد.
  کلیدواژگان: طبیعت گرا، معنای زندگی، مبانی انسان شناختی، اومانیسم، اهل بیت (ع)
 • غلامعلی سلیمانی *، علی آزرمی صفحات 207-223
  تحولات صورت گرفته در غرب منجر به بروز شکاف و فاصله بسیار بین غرب و سایر کشورها - به ویژه کشورهای حوزه تمدن اسلامی - شد که نخستین بار در شکست های نظامی خود را نشان داد. نخبگان فکری این جوامع در مقام تبیین علل عقب ماندگی و نحوه جبران آن، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند. در تاریخ معاصر ایران، در میان برخی از روشنفکران اواخر دوره قاجاریه، نوعی از ملی گرایی باستان گرا شکل گرفت که اسلام را از عوامل اصلی عقب ماندگی و از بین برنده مجد و عظمت ایران می دانست. این شکل از ملی گرایی در دوره پهلوی به مرامی رسمی تبدیل شد. به نظر می رسد این تلقی از ملی گرایی، به ظهور بحران دوگانگی هویت ملی و دینی ایرانیان انجامید وبسیاری از اندیشمندان ایرانی را به فکر چاره برای حل این مسئله واداشت. این مقاله بر آن است تا با بررسی اندیشه های مرتضی مطهری به واکنش و راه حل این متفکر معاصر در پاسخ به بحران هویت ایرانیان بپردازد. لذا ابتدا عوامل مطرح شدن پرسش از هویت انسان ایرانی را می کاود و در ادامه پاسخ مطهری به این بحران را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: ملی گرایی، اسلام، ایران، بحران هویت، باستان گرایی
 • محسن شیراوند *، سید امین عظیمی صفحات 225-250
  امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات تار و پود زندگی انسان را در بر گرفته است. تکنولوژی ابزاری است که انسان آن را برای آسایش و رفاه این جهانی به استخدام خویش درآورده است. نکته مهم و مغفول در این به کارگیری، بی توجهی به ارتباط بین حقیقت انسان، سعادت و کمال نهایی او با ذات و ابعاد تکنولوژی است. این غفلت موجب شده است امروزه نه تنها تکنولوژی مستخدم انسان نباشد، بلکه همو با سرعت و قدرت حیرت آور خود متعرضانه انسان را در تملک خویش درآورد. این تعرض به نحوی است که امروزه انسان به هیچ وجه توان گسستن تکنولوژی از حوزه زیست خود را ندارد. هدف این پژوهش آن است که با تبیین حقیقت دوبعدی انسان و توجه به سعادت و کمال نهایی وی به موضوع تکنولوژی و فناوری اطلاعات بپردازد. این نوع روش شناسی نه تنها جدید است، بلکه به خوبی ذات و حقیقت تکنولوژی را نشان می دهد. از جمله نتایج این پژوهش می توان به بینونت کامل غایت انسان و تکنولوژی و مفقودشدن غایت نهایی انسان با ورود تکنولوژی و فناوری اطلاعات به حوزه زیست انسان اشاره کرد. این پژوهش به صورت اسنادی تحلیلی تنظیم شده و می کوشد به تکنولوژی از دریچه ای دینی توجه کند.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، اخلاق فناوری، کمال، سعادت
|
 • Reihaneh Davoodi *, S.Abbas Zahabi Pages 5-24
  Mirdamad has allocated a small volume of his writings to knowledge – of – self and it can be extracted and revised his thoughts about death and immortality through this small contents. Three philosophical, mystical and religious approaches can be depicted in this readout. These three approaches have longitudinal connections and all together interpret levels of Mirdamad’s thoughts about death and immortality. The outermost dimension of this thought is Mirdamad’s philosophical approach. He has attained his viewpoint from Ibn Sina knowledge – of – self and adopted his philosophical bases in separation of soul and body and immortality. Mirdamad has construed the human as A Small World and the purpose of creation and explained his immortality and him into two series of The Beginning and The Reversion. These two dynasties - although with a little difference – are the arcs of ascent and descent that particularly used in theoretical mysticism. In this theory, though Platonic and Neo-Platonic roots are evident, but Mirdamad tries to make them appear religious approach and that is why he brings in the evidences of verses and hadiths to complete his mysticism view. His deliberate action represents the perfect harmony of these two approaches to Mirdamad.
  Keywords: Mirdamad, knowledge of the soul, death, immortality, The Beginning, The Reversion, arcs of ascent, descent
 • Rahmatollah Karimzadeh *, Mohammad Eshaq Arefi Pages 25-43
  One of the issues that plays a role concerning legal matters, both in this and the other world (Resurrection), may be regarded as human personality state of this being the same of that, inhamani. The question follows as: what is the criterion for stability of human personality during his/her life in this world, and upon which criterion do we say that the person on the second time is the same person on the first one? Various views have been presented in this field. Having used an analytico-descriptive method, we have studied the issue regarding Suhrawardi and Mulla Sadra`s works; According to Suhrawardi, the criterion for the identity of human personality is the soul, while on Mulla Sadras, it lies in one`s mind and body. As is understood, many of Suhrawardi's evidences fail to prove his claim and Mulla Sadra's is not free from ambiguity either.
  Keywords: Criterion of Human Personality, Soul, Suhrawardi, Mulla Sadra
 • Zahra Khoshkjan, Amir Rezaeipanah * Pages 45-66
  This article is to study the bases and the interaction of social and intellectual levels of Jewish theology. Based on the hypothesis of this research, Jewish theology and theosophy can’t be analyzed without their relation to the sociopolitical aspect. So, along with Jewish belief and claim on their being Yahweh's chosen people, they have been struggling with various problems and sufferings (straggling, expulsion, slavery, etc.). It may be for this reason that against other monotheistic religions that have concentrated on salvation, Jews theological and theosophical literature talks about emancipation and salvation. This emancipation has individual and collective dimensions. The collective dimension which links Jewish theology with social and objective life, is conjugated with pragmatic Messianism. Not only is this based on a prospect for Messiah’s advent (the redeemer messiah of the Jewish), but mostly contains serious pragmatic dimension for preparing the context for the advent and the ultimate emancipation to be realized. The theoretical and methodological framework of this study is based on the theory of (critical) discourse analysis, especially the interpretation which is provided by Norman Fairclough.
  Keywords: Jewish Theology, Emancipation, Redemption, Salvation, Kabbalah, Pragmatic Messianism, Zionism Ideology
 • Mahdi Alizadeh* Pages 67-92
  An explanation of voluntary behaviors, mechanisms and the rules governing the decision-making system of man has been a cause of concern for thinkers throughout history. Philosophers describe a famous chain for the formation of will, beginning from concept and arriving at acknowledgement of usefulness. Then, they pass from them to desire and then strict desire and finally, will is formed. This paper seeks to review and complete the cognitive elements of this chain. The method of information compilation in this study is library-based, and empirical findings have been used to complete the cognitive elements of the above-mentioned chain. In this paper, a special emphasis has been put on the role of imagination in forming ‘conception’, and in order to pass from concept to ‘acknowledgement of usefulness, the role of the basic propositions has been made clear. Other findings of this study include effect of personality and emotional elements on cognitive ones. Rather, mutual effects of cognitive and emotional elements are emphasized. Furthermore, effect of will on the control of concept and acknowledgement of usefulness has been referred to. Finally, having revealed the hidden elements of the chain, the paper has studied plagues and obstacles of knowledge in a pathological view.
  Keywords: Chain of Will Formation, Cognitive Elements, Plague, Obstacles of Knowledge, Concept, Acknowledgement of Usefulness
 • Mohammadbaqer Akhoundi * Pages 93-118
  As affirmed by many verses of the Quran and sociological findings, piety provides immunity against social deviance and lays the groundwork for reducing it. However the questions remains that: how come some pious people are also deviant? Why is it the case that sometimes piety not only provides immunity but it brings about the expansion of social deviance and issues with new forms? Therefore the goal is to explain this by referring to Quran and related interpretations. The realization of this goal has been made possible by implementing an interpretive and phenomenological approach together with a qualitative content analysis. The results show that the secret of the study lies in the fluidity of piety. Since piety from a reductionist perspective has seven grades that could be experimentally measured, at first stages due to weakness in faith, the risk of social deviation is high and as we move on from early stages to higher ones, piety is strengthened.
  Keywords: Quran, Social Deviance, Religion, Religious Grades
 • Nafise Ahl Sarmadi * Pages 119-141
  The argument of free will and determinism has been an involute and controversial one during the history of thought. The theory of pantheism, fixed realities, ayani thabiti and hidden measures are of high importance causing some to consider Ibn-Arabi as a determinist and even more radical than determinists. The hidden aspect of hidden measure and attention to Ibn-Arabi’s principles of anthropology in order to reach to his autonomous decision is beneficial. He uses the term “he is not he” to mention the existential situation of human and illustrates human’s voluntary actions according to this pattern. As is shown, his terms in explaining human voluntary action are different. He sometimes considers right the agent and the servant capable and appearance of it and sometimes in other words, the creation of actions is from God and illustrates the role of the servant in a numerical way. Accomplishment of actions with causes and proximity to causes is another terms used by Ibn-Arabi in this regard. There are sentences in Ibn-Arabi’s theosophical thought which are in no way compatible with determinism. His speech of a force, called strong will, in the mystic and his intense focus on human creativity as a complete symbol of God and divine caliphate of human may be counted of such sentences.
  Keywords: Determinism, Devolution, Revelation, Fixed Measures, Endeavor
 • Mohsen Mohammadi Alamooti *, Mahmoud Jalali, Mahdi Shoushtari Pages 143-165
  The right to life and opposing it has been recognized both in Islam and in international law of human rights, though with different theoretical foundations, In Islam, the right for life is considered as a divine right gifted to humanity by God and thus all humans have a duty to protect it. According to Islam any unlawful deprivation of life is forbidden. However, Islam allows Muslims in certain circumstances such as Jihad, martyrdom operations and sacrifice of life to risk their physical lives, considering these as invaluable and great virtue. On the other hand, from the viewpoint of general international human rights documents, the right to life is a fundamental absolute human right inalienable and impossible to take it. To this view, therefore, life is not a gift of God. The study of suicide operation in both Islam and international law demonstrates that since everyone enjoys the right to life and as a suicide operation leads to killing of innocent civilian populations, it is prohibited. Of course, dying as a liberation fighter is an exception to suicide because of its different nature.
  Keywords: Right to Life, Human Rights, Islam, Suicide Operation, Martyrdom Operation, Terrorism
 • Seyyed Amir Mousavi * Pages 167-181
  Seyyed Qutb was a member of Egyptian Ikhwan ul-Muslimin who was executed in 1966 because of accusations of activities against Egyptian government. Main parts of his thoughts were about the concept of Jahiliyah (ignorance) and included the rejecting of the contemporary Muslims as true ones. In this research, Qutb’s writings were studied using the library method and the result gained was that his main thoughts were not new ones and they used to exist in olamas’ thoughts during the history of Islam but he used new and sometimes wrong and delusive words to express them. It also turned out that the main reason for this problem was Qutb’s enthusiasm for opposing the society and government by using any means in way that sometimes he has used Islamic concepts in a wrong way.
  Keywords: Seyyed Qutb, Islam, Jahiliyah, Shariah, Excommunication
 • Mohammad Javad Fallah *, Atefe Ghazizahedi Pages 183-205
  Naturalist views are among the common views regarding the meaning of life which analyze and justify the problem in two approaches, i.e., internal and external approaches. The most important point in this view is its special intellectual bases about human which have driven naturalists towards this approach. This study investigates and criticizes the anthropological foundations of naturalists regarding the meaning of life that mostly have a humanistic approach. Our method of criticism was using religious anthropological bases with regard to the attitude of Ahl ul-Bayt. Spontaneous creation of man in the nature, denial of the spiritual dimension, lack of planning for the life of human and the absolute freedom of human are among the issues causing the failure of naturalists in presenting a proper meaning for life. In contrast, according to the views of Ahl ul-Bayt, human beings are created by a wise creator who has both goals and plans for their lives. Utilizing freedom, authority and divine nature, human beings can apply this goal to their lives and give meaning to them.
  Keywords: Naturalist, Meaning of Life, Anthropological Foundations, Humanism, Ahl ul-Bayt
 • Qolam Ali Soleimani *, Ali Azarmi Pages 207-223
  The Developments in the West has led to a huge gap and distance between the west and countries – Islamic countries in particular – which has manifested itself in military defeats. The intellectuals of these communities took different approaches in explaining the causes of their under-development and how to make up for it. In contemporary Iran among the intellectuals of the late Qajar period some sort of ancient-oriented nationalism was formed that held Islam responsible for Iran’s backwardness and loss of its former greatness and glory. This type of nationalism has become an official principle. This approach to nationalism led to national and religious identity crisis in Iran, and had many Iranian intellectuals think of a solution for it. This paper is to examine Shahid Morteza Motahhari`s ideas in the field with regards to solving the contemporary crisis of identity in response to the aforementioned identity crises. Therefore this article analysis the questions of the Iranian identity at first and then examines Motahhari’s response to it.
  Keywords: Nationalism, Islam, Iran, Shia, Identity Crisis
 • Mohsen Shiravand *, Seyyed Amin Azimi Pages 225-250
  Today, technology and information technology have affected the whole of human life. The fact in the field is that technology is a tool for human welfare in earthly life. The important thing in this application is due to the lack of communication between human truth, happiness and perfection of his nature and dimensions of the technology. This lack has led not only to today's human state of being servant of technology, but it has amazing speed and power has captured human. This attack in a way that today man does not have to break your friendly technology areas. The aim of this study is to establish the truth regarding the two-dimensional human happiness and perfection; it studied the issue of technology and information technology. This type of methodology is not only new, but show the nature and reality of technology as well. As is understood by the results, the end of technology is in extremely contrast to human end and the former would lead to the disappearance of the latter in the field of human biology. This paper has focused on technology in a religious view.
  Keywords: Technology, Technological Ethics, Perfection, Happiness