فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (1396)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1396/05/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابوالفضل طاهری، فریدون آزاده، محمد مردای جو، امید یوسفیان زاده * صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  در علوم پزشکی، آینده ی شغلی دانشجویان، نیازمند توانایی حل مسئله و تصمیم گیری در مورد مشکلات بیمار برای ارائه ی یک مراقبت مناسب می باشد. مطالعه ی حاضر در راستای تعیین وضعیت گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 92-91 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی پیمایشی، 250 تن از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از طریق نمونه گیری تصادفی مورد پژوهش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه «مقیاس گرایش به تفکر نقاد ریکتس(2003)»، حاوی 33 سوال 5 گزینه ای بود. داده ها توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سطح گرایش به تفکر نقاد دانشجویان 3/54 است و نیز نتایج نشان از وضعیت متوسط میزان تفکر نقاد در دانشجویان دارد. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که بین دانشجویان ترم اول و آخر در زمینه گرایش به تفکر نقاد تفاوت وجود دارد. بر این اساس، میزان گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم آخر بیشتر از دانشجویان ترم اول می باشد. در زمینه ی مقایسه ی گرایش به تفکر نقاد در بین رشته های مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  علی رغم بالا بودن سطح گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم آخر و هدایت یکسان در زمینه افزایش سطح گرایش به تفکر نقاد برای کلیه رشته ها، اما میزان این متغیر در حد ایده آل و مطلوبی قرار ندارد. بنابراین ضروری است میزان این متغیر با استفاده از تمهیداتی در برنامه های آموزشی بالاتر رود تا بتوان به حد مطلوب نزدیک شد.
  کلیدواژگان: تفکر نقاد، دانشجویان پیراپزشکی، گرایش
 • مصطفی ربیعیان، علیرضا دررودی *، رجبعلی دررودی، علی دررودی، نادر بهمن صفحات 10-17
  زمینه و هدف
  با توجه به محدودیت منابع و هزینه های روزافزون بخش سلامت، شناخت دقیق و کنترل هزینه ها امری اجتناب ناپذیر می نماید. بدین منظور، این مطالعه با هدف تعیین قیمت تمام شده ی واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی ابوذر انجام گرفت.
  روش اجرا: این مطالعه پیمایشی - تحلیلی به صورت مقطعی بر اساس اطلاعات سال مالی 1391 و با استفاده از 8 گام روش هزینه یابی برمبنای فعالیت انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار EXCEL تحلیل شد.
  یافته ها
  بخش عمده ی هزینه کل مرکز مربوط به هزینه ی نیروی انسانی به میزان 59/18 درصد و هزینه ی انرژی با 1/28 درصد، کمترین سهم از هزینه کل را به خود اختصاص داده بود، همچنین قیمت تمام شده ی 51 خدمت در مرکز بهداشتی درمانی منتخب نشان داد که بیشترین و کمترین هزینه ها مربوط به بازدید از اماکن تهیه و توزیع، واحد بهداشت محیط با 298475 ریال و تزریق واکسن MMR، واحد واکسیناسیون با 31919 ریال بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به سهم بالای نیروی انسانی(59/18%) از کل هزینه ها می توان با افزایش بهره وری نیروی کار و بهبود دسترسی مردم و همچنین ادغام واحدهای با فعالیت های مشابه با توجه به ظرفیت پذیرش آنها، در کاهش هزینه ها موثر بود.
  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مرکز بهداشتی درمانی، قیمت تمام شده
 • حامد بصیر غفوری، محمد حسینی کسنویه، مرضیه سادات شریفی، میلاد امینی *، امیررضا درزی رامندی صفحات 18-26
  زمینه و هدف
  بیمارستان باید بتواند نیاز مشتریان خود را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ممکن برآورده نماید. مدت زمان اقامت بیماران از شاخص های کلیدی عملکرد در بیمارستان ها و بالاخص اورژانس ها تلقی می گردد. در این مطالعه تحلیل طول اقامت بیماران در بخش اورژانس، جهت یافتن برخی از علل موثر بر مدت زمان اقامت بیماران انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی بود که در بخشهای اورژانس دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 72 بیمار به عنوان نمونه آماری انجام شد. مدت زمان حضور بیمار در اورژانس از ابتدای ورود تا لحظه ی خروج به یکی از چهار شکل متعارف: به انتقال به بخش، ترخیص، انتقال به سایر مراکز و فوت، محاسبه و ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، و تحلیلی شامل آزمون t دو نمونه ای، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چند متغیری تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  متوسط طول اقامت بیماران در بخش اورژانس بیمارستانی 3 ساعت و 13 دقیقه با انحراف معیار 1 ساعت و 52 دقیقه برآورد گردید. متغیرهای وضعیت تاهل بیماران، روز هفته شامل روز تعطیل یا روز عادی، و زمان مراجعه یعنی روز یا شب بیماران از مولفه های تاثیرگذار بر مدت اقامت بیماران تعیین شد.
  نتیجه گیری
  زمان ارائه ی خدمات در بخش اورژانس بیمارستان ها در حد مناسب است و مواردی نظیر: وضعیت تاهل، تعطیلات هفته و زمان مراجعه در روز می تواند به عنوان عوامل تاثیرگذار در طول زمان اقامت بیماران دخیل باشد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، بخش اورژانس، طول اقامت بیماران
 • عباسعلی ابراهیمیان، نادر خالصی، مائده تورده، حسین درگاهی* صفحات 27-34
  زمینه و هدف
  دقت کارکنان فوریتهای پزشکی ممکن است بر شرایط مختلف کاری تاثیر گذارد. بنابراین، مطالعه، حاضر با هدف مقایسه و تعیین میزان دقت ابتدا و انتهای شیفت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی استان سمنان با شهرستان تهران انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شد. در این مطالعه 192 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان تهران و استان سمنان شرکت کردند. ابزار مورد استفاده آزمون سنجش دقت بوناردل بود. دقت مشارکت کنندگان در ساعت 10 صبح و 5 بامداد سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای-اسکوئر و آزمون تی مستقل تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین دقت کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی تهران در ساعت 10 صبح(دقت ورودی) 0/25±0/490 و در استان سمنان 0/23±0/51 بود. بین میزان دقت در دو گروه مورد مطالعه در این زمان تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت(0/58=P). علاوه بر این، میانگین میزان دقت 5 بامداد(دقت خروجی) در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی تهران 0/25±0/45 و در استان سمنان 0/20±0/55 بود. بین میزان دقت در دو گروه مورد مطالعه در این زمان تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد(0/044=P).
  نتیجه گیری
  میانگین دقت ورودی و خروجی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در حد متوسط بود. دو گروه از نظر میزان دقت ورودی تفاوت معنی داری نداشتند. لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان دقت در هر دو گروه مورد مطالعه، کاهش فشار کاری و طول شیفت های کاری در کارکنان اورژانس های پیش بیمارستانی و به ویژه در مرکز اورژانس شهر تهران کاهش داده شود.
  کلیدواژگان: دقت، خدمات فوریت های پزشکی، کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
 • مژگان محمدی مهر، ساناز زرگر بالای جمع *، سعید شیخی، داریوش رحمتی صفحات 35-43
  زمینه و هدف
  تعهد سازمانی یکی از عناصر مهم در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط افراد است و در حرفه ی پرستاری این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجایی که اخلاق حرفه ای یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان است، لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین و تبیین رابطه ی اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی پرستاران طراحی گردیده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران بیمارستان شهرستان های آبدانان، دهلران و دره شهر در استان ایلام بود(198=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 131 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی استفاده شد. داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی پرستاران رابطه ی مثبت و معنی داری(0/558=r و 0/01>p) وجود دارد. همچنین میان اخلاق حرفه ای با تعهد عاطفی(0/435=r و 0/01>p)، تعهد مستمر(0/506=r و 0/01>p) و تعهد هنجاری پرستاران(0/519=r و 0/01>p) رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با عنایت به اینکه بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد، لذا پیشنهاد می گردد مدیران و سیاستگذاران بیمارستان ها شرایط و بستر مناسب جهت رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در پرستاری را فراهم آورند و از این طریق کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، پرستاران، استان ایلام، ایران
 • فریدون آزاده، زهرا جدیدی*، حمید حقانی صفحات 44-52
  زمینه و هدف
  ایجاد مجموعه های اطلاعاتی شخصی، نیاز به مدیریت آن ها را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش، تعیین میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی و فعالیت های چهارگانه ی آن توسط اعضای هیات علمی دانشکده های پیراپزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در سال 1393 است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی و کاربردی بود. جامعه، اعضای هیات علمی دانشکده های پیراپزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در زمان پژوهش بودند. تمام افراد جامعه(120نفر)، مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش، با استفاده از پرسش نامه، انجام شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای تعیین معنی داری تفاوت ها از آمار استنباطی استفاده شد. روایی پرسش نامه با نظرخواهی از چندتن از استادان، تایید شد. پایایی نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، مورد سنجش قرار گرفت و مقدار 0/91 برای آن به دست آمد.
  یافته ها
  ذخیره سازی با میانگین 73/59% در سطح خوب، سازماندهی با میانگین 62/11% در سطح خوب، نگهداشت با میانگین 54/4% در سطح متوسط، و بازیابی با میانگین 59/93% در سطح متوسط قرار داشتند. «مدیریت اطلاعات شخصی» نیز با میانگین 62/51% در سطح خوب قرار داشت. بر اساس آزمون فرضیه ها، میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی و هریک از عناصر آن، توسط اعضای جامعه، برحسب دانشکده، مرتبه علمی و جنسیت با هم تفاوت معنی دار آماری نداشت.
  نتیجه گیری
  میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی توسط اعضای هیات علمی با وضعیت مطلوب، فاصله دارد. دلایل اصلی این امر می تواند شامل نداشتن وقت کافی، فشارهای کاری و نبود آشنایی کافی با فعالیت های مورد نیاز برای مدیریت اطلاعات شخصی باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات شخصی، ذخیره و بازیابی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی، اعضای هیات علمی
 • داود فیض، امین کهیاری حقیقت *، کوروش کهیاری حقیقت صفحات 53-65
  زمینه و هدف
  در سالیان اخیر، اهمیت روز افزون بخش خدمات درمانی در راستای ارتقای مدیریت سلامت منجر به تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات شده است و مراکز خدمات درمانی آن را به عنوان یک مزیت رقابتی استراتژیک مورد توجه قرار داده اند. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش بهبود کیفیت خدمات در ارتقای عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی است.
  روش بررسی
  جهت انجام پژوهش، نمونه ی 392 نفری از بیماران بیمارستان های شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ایو در دسترس، بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. هم چنین جهت مقایسه ی بیمارستان های دولتی و خصوصی از آزمون t دو نمونه ای مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت مطلوب خدمات بر ارزش ویژه ی برند؛ ارزش ویژه ی برند بر ترجیح برند، قصد تکرار خرید و عملکرد برند تاثیر معنادار دارد. هم چنین ترجیح برند بر قصد تکرار خرید خدمات و عملکرد برند تاثیر معناداری دارد. در نهایت، تاثیر معنی دار قصد تکرار خرید بر عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی تایید شد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان اظهار نمود که بیمارستان ها با توجه به برنامه های بهبود کیفیت خدمات می‏توانند برند خود را در بین انبوه مراکز خدمات درمانی ارتقا دهند که هم ارتقای سلامت جامعه و هم افزایش سودآوری را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بهبود کیفیت خدمات، عملکرد برند، بیمارستان، تهران، ایران
 • سید علیرضا افشانی *، حمیده شیری محمدآباد صفحات 66-74
  زمینه و هدف
  دینداری با ایجاد تعادل روحی و احساس تعلق در افراد سبب می شود که آنها حمایت اجتماعی زیادی در برخورد با مشکلات کسب کنند و زمینه ای مناسب برای بهبود سلامت اجتماعی افراد فراهم می آورد. هدف تحقیق، تعیین رابطه ی بین دینداری با سلامت اجتماعی زنان شهر یزد است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی به شیوه ی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان 60-18 ساله ی شهر یزد در سال 1393 است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 288 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایمتناسب(PPS) نمونه ها انتخاب شدند. داده ها بر اساس پرسش نامه استاندارد سلامت اجتماعی و دینداری جمع آوری شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و در دو سطح توصیفی با استفاده از میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره و سطح استنباطی با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و ابعاد آن با سلامت اجتماعی عبارت است از: اعتقادی(0/187=r)، عاطفی(0/133=r)، پیامدی(0/272=r)، مناسکی(0/118=r) و دانشی(0/282=r) که به لحاظ آماری معنادار هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که بین میزان دینداری و سلامت اجتماعی رابطه ی معنادار و مستقیمی وجود دارد و با افزایش دینداری، سلامت اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، دینداری، زنان، یزد
 • ملیکه بهشتی فر * صفحات 75-84
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی برای افراد یک تجربه دردآور و برای سازمان ها یک پدیده ی هزینه بر است. سکون زدگی عاملی اساسی برای افزایش این معضل است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه ی بین سکون زدگی و فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان های ارجمند و راضیه فیروز شهر کرمان در سال 1393 می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق، از روش توصیفی، و از نوع همبستگی به صورت مقطعی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پرستاران بیمارستان های ارجمند و راضیه فیروز شهر کرمان بودند که تعداد کل آن ها را 142 نفر تشکیل می داد. به منظور تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 100 نفر انتخاب شدند. از دو پرسش نامه ی سکون زدگی با روایی محتوایی 0/98 و پایایی 0/94 و پرسش نامه ی فرسودگی شغلی با روایی محتوایی 0/94 و پایایی 0/92 استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین سکون زدگی شامل مولفه های سکون زدگی محتوایی و سکون زدگی سلسله مراتبی و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های ارجمند و راضیه فیروز شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  فرسودگی شغلی اثرات مخربی بر عملکرد افراد دارد، از این رو، جلوگیری از آن در سازمان ها ضروری به نظر می رسد. یکی از عوامل تشدید کننده ی آن، سکون زدگی است. پیشنهاد می شود کاهش سکون زدگی در محیط کار از طریق ایجاد شرایط مناسب کاری، احساس کارآمدی، احساس پیشرفت فردی، و فرصت برای ارتقا مد نظر قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: سکون زدگی، فرسودگی شغلی، بیمارستان، کرمان، ایران
 • علی جنتی، علی ایمانی، حسن الماس پور خانقاه* صفحات 85-93
  زمینه و هدف
  برای شناسایی مشکلات پیچیده ی نظام سلامت لازم است که اطلاعات و آمار ابعاد مختلف سلامت تولید شوند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی توزیع خدمات بستری در بیمارستان های استان آذربایجان شرقی بود.
  روش بررسی
  مطالعه ی انجام شده یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی است که با هدف بررسی توزیع خدمات بستری در بیمارستان های استان آذربایجان شرقی در سال 1392 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش همه ارایه کنندگان خدمات سلامت شامل بخش های دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی، نظامی، خیریه و غیر دولتی در سطح استان آذربایجان شرقی در طی سال 1392 بودند. آمار و اطلاعات، طبق فرم و نمونه ی از پیش تعیین شده(چک لیست محقق ساخته) که روایی محتوایی آن توسط پنج متخصص مدیریت سلامت تایید شده بود، به وسیله ی مشاهده ی اسناد و اطلاعات از معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایران جمع آوری گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که بیشترین اعمال جراحی انجام شده مربوط به بخش دولتی با(63/1%) و کمترین مربوط به بخش های غیر دولتی(بیمارستان های وابسته به هلال احمر و دانشگاه آزاد اسلامی) با(0/3%) بود. بخش دولتی با(71/9%) بیشترین و بخش غیردولتی با(1/2%) کمترین بخش های ارایه دهنده ی خدمات بستری بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه باید سیاست گذاری ها در راستای ایجاد تعادل و هماهنگی در ارایه خدمات توسط تمامی بخش های ارایه دهنده باشد.
  کلیدواژگان: خدمات بستری، بیمارستان، بخش های دولتی و غیردولتی، استان آذربایجان شرقی، ایران
 • شهره بنی داوودی*، مهین عتابی صفحات 94-103
  زمینه و هدف
  با توجه به رشد بی سابقه ی اطلاعات مدیریت سلامت، نیاز به آموزش نیروی انسانی شاغل در بیمارستان ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بیمارستان ابوذر اهواز با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است.
  روش بررسی
  این تحقیق مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی بود و در جامعه آماری کارکنان بیمارستان ابوذر اهواز در سال 1394 صورت گرفت. تمامی 100 نفر کارمند بیمارستان، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی محقق ساخته برای ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت، پرسش نامه ی رفتار شهروندی سازمانی Smitt & Organ، پرسش نامه رضایت شغلی Fishman & Common و پرسش نامه تعهد سازمانی Balfour & Whechler بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و روش ANOVA صورت گرفت.
  یافته ها
  رابطه ی آموزش ضمن خدمت کارکنان بیمارستان با رضایت شغلی(0/53=r و 0/001>P)، تعهد سازمانی(0/3=r و 0/004>P) و رفتار شهروندی(0/36=r و 0/03>P) معنادار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط اهمیت عملکرد با صلاحیت کارمندان در نظام سلامت که به دنبال آموزش ضمن خدمت اثربخش حاصل می شود، میانگین نمره آموزش ضمن خدمت کلیه کارکنان در سطح مطلوب بود ولی میانگین نمره ی آموزش، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان پرستاری نسبت به کارکنان دیگر از امتیاز کمتری برخوردار بود. بنابراین لزوم توجه به آموزش کارکنان به خصوص پرستاران بیش از پیش آشکار می گردد تا دست یابی بیش تر و سهل تر اهداف آموزش را که بهبود و ارتقای عملکرد کارکنان است، فراهم آورد.
  کلیدواژگان: آموزش های ضمن خدمت، پیامدهای شغل
 • مصطفی ربیعیان، ایروان مسعودی اصل، حامد نظری، صمد آذری* صفحات 104-111
  زمینه و هدف
  مدیریت کیفیت فراگیر، برنامه ای است برای ایجاد اطمینان از ارایه خدماتی با کیفیت هرچه مطلوبتر و با هزینه ای مناسب. در این میان بیمارستان ها به سبب نقش خدماتی خود در تاثیرات برونی اقتصادی حایز اهمیت می باشند. پژوهش حاضر با هدف سنجش وجود زمینه های اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی بود که داده ها طبق متغیرهای موثر بر تحقق مدیریت کیفیت جامع به وسیله ی پرسش نامه ای روا و پایا سنجش شد و با استفاده از آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب حیطه های اعتماد محوری(0/88±3/25)، و زیبایی محیط(0/87±3/06) بالاترین امتیاز و سرعت ارایه خدمات(1/04±2/40) پایین ترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در کل زمینه های اجرایی تحقق مدیریت کیفیت جامع در مراکز مورد مطالعه با میانگین و انحراف معیار(0/74±2/88) در حد بالنسبه مطلوب قرار دارد.
  نتیجه گیری
  در بیمارستان های مورد مطالعه، میزان رعایت مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در وضعیت بالنسبه مطلوب قرار دارد. اگرچه نگرش مدیران برای تحقق این سیستم در بیمارستان ها شرایط نسبتا مطلوبی دارد، لیکن لازم است با فرهنگ سازی، آموزش های مرتبط با بهبود کیفیت، افزایش تعهد مدیران، جلب مشارکت کارکنان، ترویج نوآوری و خلاقیت و ارزیابی کیفیت خدمات، عملکردها و فرایندها را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، مدیران، بیمارستان
|
 • Abolfazl Taheri, Fereydoon Azadeh, Mohammad Moradi-Joo, Omid Yousefianzadeh* Pages 1-9
  Background And Aim
  In medical sciences, students need problem-solving and decision-making abilities to cure diseases. The present study aims to survey the critical thinking disposition between freshman and senior students in School of Allied Medical Sciences in 2012- 2013 academic year.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 250 students were selected randomly and their critical thinking disposition was assessed. "The Ricketts critical thinking disposition scale (2003)" consists of 33 multiple choice questions; the scale was used by the researcher to assess the critical thinking disposition. Finally, the data was analyzed by t-test and ANOVA using SPSS software.
  Results
  The mean of students’ critical thinking disposition was 3.54 which shows that this ability was on the average among students. Also, the t-test results showed that there was a difference between freshmen and seniors. The critical thinking disposition was compared between students in various fields; the results did not reveal a significant difference.
  Conclusion
  In spite of the high critical thinking disposition achieved by senior students and the similar guidance in different fields of study for enhancing the disposition, the variable is not at the ideal and expected level. Therefore, it is necessary to use certain materials and measures in educational planning so that the disposition level can get close to the ideal level.
  Keywords: Critical Thinking, School of Allied Medical Sciences Students, Disposition
 • Mostafa Rabieyan, Alireza Darrudi, Rajabali Darrudi, Ali Darrudi *, Nader Bahman Pages 10-17
  Background And Aim
  Due to resource constraints and rising costs of health care, recognizing the costs exactly and controlling them are inevitable. Therefore, this study aimed to determine the cost of services rendered in Aboozar health center.
  Materials And Methods
  This is a descriptive retrospective study and is based on the 2012 financial data. Data entry was done through EXCEL software and analyzed based on activity-based costing system in eight steps.
  Results
  The results of this study are presented as a “unit cost” of 51 types of services offered in the final activity units of the health center studied. MMR vaccine injection by the vaccination unit with the unit cost of 31,919 Rials and visiting places of production and distribution by Environmental Health Unit with the unit cost of 298,475 Rials are respectively the lowest and highest unit costs of services rendered by the health center studied.
  Conclusion
  Due to the high share of personnel costs of total expenditure (59%), increased labor productivity, improved access, and integrated units with similar services are also effective in reducing costs.
  Keywords: Activity Based Costing, Health Center, Cost of Services
 • Hamed Basir Ghafouri, Mohammad Hosseini Kasnavieh, Marziye Alsadate Sharifi, Milad Amini *, Amirreza Darzi Ramandi Pages 18-26
  Background And Aim
  Hospitals should be able to satisfy their clients’ needs in less time and with best quality possible. Length of Stay (LOS) in hospitals is considered as a key performance indicator, especially in emergency departments. In this study, the analysis of LOS in emergency departments was performed so that some of the factors affecting patients’ length of stay could be found.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed in the emergency departments of two teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences (TUMS). Seventy-two patient samples were included. The patients’ length of stay in emergency ward was measured from the entrance time until the time they left the emergency department. Data on both descriptive (mean and standard deviation) and analytical statistics (one-way ANOVA, independent sample t-test and linear regression) were analyzed with SPSS software.
  Results
  Patients’ average LOS in emergency departments was estimated at around 3 hours and 13 minutes (SD=1.52). Such variables as patients’ marital status, days of the week (holidays or regular days) and admission time (day or night) were determined as the factors affecting LOS.
  Conclusion
  The time spent to give services in hospital emergency rooms is at an appropriate level and items such as marital status, holidays of a week, and time of the day can be referred to as factors affecting patients’ length of stay. With regard to these findings, health managers can rely on the results for the effective planning and management of hospital emergency departments.
  Keywords: Hospital, Emergency Department, Length of Stay
 • Abbasali Ebrahimian, Nader Khalesi, Maedeh Tourdeh, Hossein Dargahi * Pages 27-34
  Background And Aim
  Emergency medical services (EMS) staff’s attention level may be affected by various work conditions. This study aims to compare the beginning- and end-of-shift attention levels of Tehran’s pre-hospital emergency staff with those of Semnan Province.
  Materials And Methods
  This is a descriptive and cross-sectional research study conducted in 2013. In this study, 192 emergency medical technicians (EMT) of Tehran and Semnan Province participated. The research instrument was Bonnardel Attention Level Test. The participants’ attention level was assessed at 10 am and 5 am. The data were analyzed by chi-square test and independent samples t-test.
  Results
  At 10 am (arrival attention), the average rate of attention level of Tehran’s pre-hospital emergency staff was 0.49±0.25 and that of Semnan Province staff was 0.51±0.23. There was not a significant difference (p=0.58) at that time between the average rate of attention in these two groups. At 5 am (exit attention), however, the average attention level of Tehran’s pre-hospital emergency staff was 0.45±0.25, and of Semnan Province staff was 0.55±0.20. At this time, there was a statistically significant difference (P= 0.044) between the average rate of attention in these two groups.
  Conclusion
  The means of arrival and exit attention levels in pre-hospital emergency staffs were moderate. Besides, there was no significant difference between the arrival attention levels of the two groups. Therefore, in order to increase the attention level in both groups, it is suggested that the workload and the length of shifts should be reduced for pre-hospital emergency staffs, specially in Tehran.
  Keywords: Attention, Emergency Medical Services, Emergency Medical Staffs
 • Mojgan Mohammadimehr, Sanaz Zargar Balaye Jame *, Saeed Sheikhi, Dariush Rahmati Pages 35-43
  Background And Aim
  Organizational commitment is one of the important elements in improving the quality of services and nursing job. Since, the professional behavior is one of the most important variables in organization success, the present study was designed with the aim of determination of relationship between nurse's professional behavior and organizational commitment.
  Materials And Methods
  This was a cross sectional and descriptiveanalytical study. Research statistical society included all nurses in Abdanan, Darehshahar, and Dehloran in Ilam Province of Iran (N=198). Hundred and thirty one people were selected using Cochrane's formula and random sampling. Data was collected via professional behavior questionnaire and organizational commitement questionnaire. Data was analyzed via descriptive and analytical statistics.
  Results
  The result of Pearson correlation test showed that there was a positive and significant relationship between professional behavior and organizational commitement (p
  Conclusion
  There was a significant relationship between professional behavior and organizational commitement of nurses. Therefore, we suggest that hospital executives and policymakers provide appropriate situation for improving the variables of nursing professional behavior.
  Keywords: Professional Behavior, Organizational Commitement, Nurses, Ilam Province, Iran
 • Fereydoon Azadeh, Zahra Jadidi *, Hamid Haghani Pages 44-52
  Background And Aim
  Creating personal information collections will bring the management needs. The purpose of this study was to determine the use level of personal information management and each of its four activities by Faculty members of Allied Medical Sciences Schools in Tehran, Shahid Beheshti and Iran Medical Sciences Universities in 2014 year.
  Materials And Method
  This applied study was an analytical survey. The participants of the study were Faculty members of Allied Medical Sciences Schools in Tehran, Shahid Beheshti and Iran Medical Sciences Universities. All participants (120) were studied. PIM was surveyed by using a questionnaire. Descriptive statistics were used for data analysis. In order to determine the significant differences, analytical statistics were applied. The validity was confirmed by the number of professors feedback and reliability calculated by the Cronbach's alpha 0.91.
  Results
  Storage with average of 73.59% and organization with average of 62.11% were at "good" level. Maintenance with an average of 54.4% and refind with an average of 59.93% were at "medial" level. "Personal information management" with an average of 62.51% was at "good" level. According to the research hypotheses test, the use of personal information management and each of its elements by members of the community in terms of university, academic rank and gender were not statistically significant.
  Conclusion
  Usage level of personal information management by faculty members is far from ideal situation. The main reasons can be included not having enough time, working pressure and lack of sufficient acquaintance with the activities required to personal information management.
  Keywords: Personal Information Management, Information Storage, Retrieval, Information Seeking Behavior, Faculty
 • Davood Feiz, Amin Kohyari Haghighat *, Koorosh Kohyari Haghighat Pages 53-65
  Background And Aim
  In recent years, the growing importance of health care has led to a focus on improving the quality of services, and healthcare centers have paid attention to it as a strategic competitive advantage. The aim of this study was to investigate the role of improving the quality of services in the promotion of brand performance in healthcare industry.
  Materials And Methods
  In this study, 392 patients of Tehran hospitals were selected through cluster sampling. Structural Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used for data analysis. Also, to compare public and private hospitals, independent samples t-test was used.
  Results
  Research findings indicate that the desirable quality of services has a significant positive effect on brand equity; and brand equity has a meaningful effect on brand preference, repurchasing and brand performance. Moreover, brand preference has a significant effect on brand performance and the decision to repeat purchasing. In the end, the meaningful effect of repurchasing decision on brand performance in healthcare industry was confirmed.
  Conclusion
  According to the results, it can be stated that considering healthcare improvement plans, hospitals can enhance their brand among many healthcare centers. This entails both the promotion of community’s health and the increase of profitability.
  Keywords: Service Quality, Brand Equity, Brand Performance, Hospital
 • Seyed Alireza Afshani *, Hamideh Shiri Mohammadabad Pages 66-74
  Background And Aim
  Religiosity through building spiritual balance and give a sense of belonging to the individuals causes them to earn great social support in dealing with problems and this provide grounds for improving social health. The aim of this research was to study the relationship between religiosity and social health of women in the city of Yazd.
  Materials And Methods
  The present research was a cross-sectional survey study. The population under the study included all women (aged 18-60 years old) in the city of Yazd in the year of 2014. The sample size of 228 respondents was determined based on Cochran formula selected through Probability Proportionate to Size Sampling (PPS) technique. Data were collected based on social health and religiosity standard questionnaire. Data analysis was done through SPSS software using such descriptive statistics as mean, standard deviation, minimum and maximum as well as at the inferential statistics using Pearson correlation coefficient, and linear regression.
  Results
  Pearson correlation coefficient between each dimension of religiosity scale and social health were: as follows religious belief (r=0.187), religious feeling (r=0.133), religious effects (r=0.272), religious practice (r=0.118) and religious knowledge (r=0.282), and were statistically significant.
  Conclusion
  The results show that there was a significant and direct correlation between religiosity and social health that is with the increase in religiosity, social health increases.
  Keywords: Social Health, Religiosity, Women, Yazd
 • Malikeh Beheshtifar * Pages 75-84
  Background And Aim
  Job burnout is a painful experience for individuals and it is a costly phenomenon for organizations. Plateau is a key aspect for increasing this problem. The aim of this study was to investigate the relationship between nurses’ plateau and job burnout in Kerman private hospitals in 2014.
  Materials And Methods
  In this study, the descriptive, correlational and cross-sectional methods was used. The study population consisted of 142 nurses in Arjomand and Razieh-Firoz hospitals. According to Morgan table, 100 nurses were selected as the sample size. Two questionnaires was used: the plateau questionnaire with content validity 0.98 and reliability 0.94 and the job burnout one with content validity 0.98 and reliability 0.93. To analysis data, partial least squares (PLS) with Smart PLS 2 software was used.
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between nurses’ plateau including components of hierarchical plateau and job content plateau with their job burnout in Arjomand and Razieh-Firoz hospitals.
  Conclusion
  Job burnout has destructive effects on individuals’ performance; so, it is important to prevent it in the organizations. One of its aggravating factors is plateau. It is suggested to decrease the plateau at workplace by creating the good work condition, efficiency sense, individual progress sense, and chance to promotion.
  Keywords: Plateau, Job Burnout, Hospital, Kerman, Iran
 • Ali Janati, Ali Imani, Hassan Almaspoor Khangah * Pages 85-93
  Background And Aim
  It is necessary that various aspects of health information and statistics are identified and measured since health problems are getting more complex day by day. This study is aimed to investigate the distribution of Hospitalization Services in Hospitals in East Azerbaijan province.
  Materials And Methods
  This research was a descriptive, cross-sectional study, which aimed to determine the share of hospitalization services in different sectors providing healthcare services in East Azerbaijan Province. The study population consisted of all health service providers, including the public sector, private, charity, military, Social Security and NGOs in the province of Eastern Azerbaijan. The data from all functional health sectors, including health centers and hospitals were studied during 2014. The data relevant to performance were collected according to a pre-determined format (researcher-built checklist). Content validity of checklist was approved by five Health Services Management professionals and experts.
  Results
  The study findings showed that the maximum and minimum number of surgeries has been done in the public sector (63.1%) and the non-governmental sectors (3%), respectively. The public sector (71.9%) and non-governmental sectors (Red Crescent and Azad University) (1.2%) provided the maximum and minimum hospitalization services, respectively.
  Conclusion
  According to the study findings, Policies should be aimed to create balance and harmony in the provision of services among all service providers.
  Keywords: Hospitalization Services, Hospital, Public, Private Sector, East Azerbaijan Province, Iran
 • Shohreh Banidavoodi *, Mahin Atabi Pages 94-103
  Background And Aim
  Due to the unprecedented growth of health management information, it is necessary to train human forces working in hospitals. Therefore, this study was conducted to identify the relationship between in-service training of staff in Aboozar hospital on the one hand and organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior (OCB) on the other.
  Materials And Methods
  We conducted this cross-sectional (descriptive-analytic) study on the statistical population of Aboozar hospital in Ahvaz in 2015. One hundred hospital employees were selected. The data collection instruments included a researcher-made questionnaire for the evaluation of in-service training, Smith and Organ’s OCB questionnaire, Fishman and Common’s questionnaire of job satisfaction, and Balfour and Wechsler’s organizational commitment questionnaire. We analyzed the data using descriptive statistics as well as ANOVA.
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between in-service training of employees and job satisfaction (r=0.53, P
  Conclusion
  Because of the relationship between the importance of performance and staff members’ qualification -- that is achieved following effective training -- in health system, employees’ job training average score was at an optimum level; but the nursing staff’s mean score of training, job satisfaction, organizational commitment and administrative OCB was lower than that of other staff. Therefore, the necessity to pay attention to the training of staff, especially nurses, becomes more and more evident. Besides, the goals of education will be achieved more easily, that is, employees’ performance will be improved.
  Keywords: In-Service Training, Job Consequences
 • Moustafa Rabeian, Iravan Masoudi Asl, Hamed Nazari, Samad Azari * Pages 104-111
  Background And Aim
  Total quality management (TQM) is defined as a system for the assurance of delivering high-quality and cost-effective services. In this regard, due to their service role, hospitals are important in external economic changes. This study was performed to measure the executive backgrounds of total quality management (TQM) in Tehran University of Medical Sciences (TUMS) teaching hospitals in 2012.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was done in TUMS hospitals. The data were collected using a valid and reliable questionnaire, and were analyzed by descriptive and analytical statistics.
  Results
  The findings of this study showed that the dimensions of trustworthiness (3.25±0.88) and the beauty of environment (3.06±0.87) got the highest scores; however, the speed of giving services (2.40±1.04) got the lowest scores. In addition, the executive grounds of TQM implementation were “moderate to low” in the studied hospitals with an average score of 2.88± 0.74.
  Conclusion
  According to the results, total quality management requirements are in a moderate-to-low condition in the studied hospitals. Although managers’ attitude towards TQM is rather positive, it is necessary to improve the quality of services, performances and processes through culture building, creating positive attitudes in managers and employees, providing trainings related to quality improvement, increasing the commitment of top managers, attracting staff participation, promoting innovation and creativity, and evaluating the quality of services.
  Keywords: Total Quality Management (TQM), Managers, Hospital