فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال هشتم شماره 2 (1396)
 • سال هشتم شماره 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم سپهری، سارا فرهنگ، حبیبه برزگر، علی فخاری، سعید دستگیری* صفحه 67
  زمینه و اهداف
  اختلال شخصیت یکی از اختلالات مهم در روانپزشکی است که با عواقب مهمی در سلامت عمومی همراه است و می تواند روند درمان سایر بیماری ها را دچار مشکل سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع اختلال شخصیت در نمونه ای از جمعیت عمومی شهر تبریز بوده است.
  مواد و روش ها
  در پژوهش مقطعی حاضر، 150 نفر از مراجعین و کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی سطح شهر تبریز در طیف سنی 62-18 سال انتخاب شدند. ابزار به کار رفته جهت جمع آوری داده ها MMPI فرم کوتاه (71 سوالی) بوده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها پروفایل بالینی هر فرد با استفاده از نرم افزار MMPI ترسیم و سپس توسط روان شناس بالینی تفسیر گردید.
  یافته ها
  شیوع کلی اختلال شخصیت در جمعیت مطالعه 20% (فاصله اطمینان 95%: 26/4- 13/5)، در زنان 23/7 (فاصله اطمینان 95%: 32/1-15/2)، و متاهلین 20/9% (فاصله اطمینان 95%: 28/5- 13/3) بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج شیوع در جمعیت مطالعه، 1 فرد از هر 5 نفر به نوعی با اختلال شخصیت مواجه می باشد، و از آن جایی که این اختلال روی جوانب مختلف زندگی افراد و حتی بر روند درمان سایر بیماری ها تاثیرگذار است؛ به نظر می رسد بررسی های جامع تر و دقیق تر در سطح جامعه برای بررسی بار واقعی بیماری، جهت سیاست گزاری های لازم در برنامه های آینده سلامت روان عمومی و مداخلات پیشگیری لازم است.
  کلیدواژگان: شیوع، اختلالات شخصیت، MMPI
 • افرا رضاقلی زاده، علی شایان فر، جلال حنایی، ابوالقاسم جویبان* صفحه 75
  زمینه و اهداف
  بررسی علم سنجی یکی از مهمترین موارد در ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی می باشد. در این مطالعه دست آوردهای علمی گروه های شیمی دارویی دانشکده های داروسازی در ایران با یکدیگر مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد مقالات چاپ شده، میزان استنادات، شاخص هرش و درصد مقالات در طبقه بندی های موضوعی مختلف گروه های شیمی دارویی تبریز، تهران، شهید بهشتی، مشهد، اصفهان، شیراز، زنجان مازندران، کرمان، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل، همدان، گیلان و یزد با آدرس دانشکده های داروسازی مربوطه از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس جمع آوری شده و سپس این یافته ها با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  همبستگی مناسبی بین موارد مطالعه شده بین گروه های شیمی دارویی دانشکده های داروسازی مشاهده گردید. با این وجود بین درصد مقالات در شاخص های موضوعی در دانشکده های مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی دانشکده های داروسازی تهران، تبریز و مازندران دارای بالاترین جایگاه پژوهشی در مقایسه با سایر گروه های مطالعه شده می باشند.
  کلیدواژگان: علم سنجی، شیمی دارویی، شاخص هرش، تعداد مقالات
 • کمال قلی پور، شبنم ایزدی*، سولماز عظیم زاده، شهین تقوی نژاد امین صفحه 88
  زمینه و اهداف
  این مطالعه با هدف ارزیابی دیدگاه بیماران در خصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان ها و شناسایی مشکلات و چالش های آن اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با استفاده از روش های کمی و کیفی در دو بازه زمانی خرداد و دی ماه 1393 در تمامی بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای متشکل از سوالات باز و بسته است که روایی آن توسط متخصصین مدیریت سلامت و پایایی آن نیز بر اساس شاخص آلفای کرونباخ (0/87=α) مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ها از طریق مصاحبه با 2081 نفر از بیماران تکمیل گردید. داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی و داده های کیفی از طریق تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل و گزارش شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج 79% مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت اطلاع داشتند که 57% آن ها از طریق صدا و سیما مطلع شده بودند. ارجاع به آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه خارج از بیمارستان در هر دو مرحله ی مطالعه به کمتر از 10% رسیده است. همچنین مهمترین مزایای طرح تحول کاهش هزینه و مهمترین مشکلات موجود کمبود امکانات رفاهی و درمانی و عدم حضور به موقع پزشک بر بالین بیمار می باشد. رضایت از کادر درمانی مهمترین علت رضایت بیماران و مهمترین انتظار بیماران تداوم اجرای طرح می باشد.
  نتیجه گیری
  در مجموع بیماران در خصوص اجرای طرح تحول دیدگاه مثبت و رضایت کافی دارند اما دسترسی به موقع به پزشک و امکانات رفاهی بیمارستان ها تیازمند توجه بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، روابط عمومی، رضایت بیماران، انتظارات بیماران
 • علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، عباس بخشی پور رودسری، کیومرث ریحانی مهر، حسین کمالی قاسم آبادی، حسین نوروزی، مجتبی عباسی اصل صفحه 97
  زمینه و اهداف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ی سیستم های مغزی رفتاری گری (سیستم فعال ساز و سیستم بازداری رفتار) در زوجین درگیر در خیانت زناشویی و زوجین عادی بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه پژوهش حاضر زوجین درگیر در خیانت زناشویی (افرادی که خیانت کرده اند) بودند که در سه شهر تهران، کرج و تبریز به مراکز مشاوره و روانشناسی مراجعه کرده بودند و نیز زوجین عادی انتخاب شدند. حجم نمونه 100 نفر بود که 50 نفر زوجین عادی و 50 نفر زوجین درگیر در خیانت زناشویی بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار پژوهش؛ برای جمع آوری داده های پژوهش حاضر از پرسشنامه ی گری-ویلسون و پرسشنامه سنجش خیانت همسر استفاده شد.
  یافته ها
  سیستم بازداری رفتار در زوجین عادی بالاتر از زوجین درگیر خیانت زناشویی بود و این تفاوت در سطح P<0/01 معنادار بود و نیز سیستم فعال ساز رفتاری نیز در زوجین درگیر خیانت زناشویی بالاتر از زوجین عادی بود و این تفاوت در سطح P<0/01 معنادار بود.
  نتیجه گیری
  زوجینی که سیستم فعال ساز آن ها داری حساسیت بالاست در مقایسه با زوجینی که سیستم بازداری رفتار در آن ها بالاست، بیشتر درگیر پدیده ی خیانت زناشویی بودند.
  کلیدواژگان: خیانت زناشویی، سیستم فعالساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری
 • علی جنتی، مریم غلامی، محمدرضا نریمانی، معصومه قلیزاده، ندا کبیری* صفحه 104
  زمینه و اهداف
  ارزشیابی آموزش عالی، فرایندی منظم برای تشخیص پیشرفت فراگیران در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده آموزشی می باشد. این مطالعه با هدف ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تبریز با استفاده از مدل زمینه-درون داد- فرایند-برون داد طراحی و صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد. نمونه آماری به تعداد 18 نفر از اساتید، 55 نفر از دانشجویان و 21 نفر از دانش آموختگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد تایید قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16.0 و آمار توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  امتیاز کلی برنامه آموزشی مورد مطالعه در ابعاد زمینه، درون داد، فرایند و برون داد به ترتیب 64/96، 64/11، 63/45 و 63/97 درصد بود. در مجموع این دوره در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی گردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد با در نظر گرفتن برخی از اصلاحات در سرفصل های دروس و تاکید بیشتر بر مهارت آموزی دانشجویان، بتوان میزان مطلوبیت برنامه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، مدل زمینه، درون داد، فرایند، برون داد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • ابراهیم آقازاده اصل، علی حسین قاسمی*، زاهد بیگدلی، امل ساکی مالحی صفحه 111
  زمینه و اهداف
  پرستاری به عنوان یکی از بزرگ ترین گروه های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی-درمانی، برای بهبود کیفیت و کمیت خدمات مراقبت بهداشتی-درمانی، انجام فعالیت های بالینی و... به اطلاعات جدید و روزآمد نیاز دارد. در این میان، پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر شواهد (از جمله پایگاه اطلاعاتی Up-To-Date) می توانند با ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه سلامت نقش مهمی را در بهبود عملکرد و کارایی حوزه سلامت ایفا کنند. هدف مقاله حاضر، بررسی میزان استفاده و آشنایی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز در استفاده از پایگاه اطلاعاتی Up-To-Date می باشد.
  مواد و روش ها
  جامعه پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز است که از میان 1246 نفر پرستار، 293 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گردید که روایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/71 مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، مهمترین نیاز اطلاعاتی پرستاران، نیاز به اطلاعات در مورد پیشرفت های تازه در حوزه پرستاری و دارو می باشد. بیشتر پرستاران به صورت جستجوی ساده به یافتن اطلاعات موردنیاز خود می پرداختند. هدف اکثر پرستاران در استفاده از پایگاه اطلاعاتی Up-To-Date، روزآمد کردن اطلاعات خود، و مهمترین مشکل آن ها کمبود وقت بود.
  نتیجه گیری
  دست یابی به اطلاعات جدید و روزآمد در حوزه پرستاری نیازمند آموزش و کسب مهارت های اطلاع یابی است تا بتوانند از منابع اطلاعاتی و پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر شواهد، آخرین یافته ها را به دست آورند.
  کلیدواژگان: پرستاران، رفتار اطلاع یابی، نیاز اطلاعاتی، پایگاه اطلاعاتی Up، To، Date
 • یلدا موسی زاده، مرتضی سلیمان زاده، شیرین نصرت نژاد* صفحه 119
  زمینه و اهداف
  امروزه بیمارستان ها بخش عمده ای از منابع نظام سلامت را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد از آن ها، جزو وظایف مهم مدیریت به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان کسورات مربوط به بیمه سلامت ایران در شش ماه دوم سال 1393 در یک بیمارستان آموزشی درمانی شهر تبریز صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری پژوهش را پرونده های بیماران بستری در شش ماهه دوم سال 1393 تشکیل می دهند. کلیه پرونده های کسورخورده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته انجام گرفت. اطلاعات چک لیست از طریق بررسی پرونده ها و پرسش از پرسنل جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین کسورات به ترتیب مربوط به ویزیت پزشک معالج (61116000 ریال)، آزمایشگاه (46881797 ریال) و حق العمل جراحی (26114487 ریال) بوده است. بیشترین میزان کسورات در ماه مهر (70613244 ریال) و کمترین میزان کسورات در ماه بهمن (6838945 ریال) می باشد. همچنین از میان علل کسورات بیمه ای، بیشترین علت مربوط به اضافه درخواستی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به موارد کسور و مهمترین عامل مربوط به آن یعنی اضافه درخواستی می توان نتیجه گرفت بیشترین میزان کسورات ناشی از اشتباهات کارکنان است. در این زمینه تاکید بر راهنماهای بالینی و آموزش پزشکان ضروری به نظر می رسد. به علاوه مذاکره و روشن نمودن مبالغ مورد تعهد سازمان های بیمه می تواند از کسورات جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: کسورات، بیمارستان، بیمه سلامت ایران
 • سیدعلی اکبر فامیل روحانی، فاطمه موسوی* صفحه 126
  هدف از این پژوهش آشنائی با مفاهیم سواد رسانه ای و رفتار اطلاع یابی در فضای مجازی می باشد. روش پژوهش به صورت مروری و کتابخانه ای انجام گرفته است. با ورود به عصر دیجیتال و با گسترش روزافزون شبکه جهانی وب، مقبولیت و پذیرش عمومی شبکه های اجتماعی مجازی، بررسی سواد رسانه ای و رفتار اطلاع یابی در عرصه زندگی انسان مورد نیاز می باشد. نگرش به سواد رسانه ای که زیر مجموعه ای از سواد اطلاعاتی در فضای مجازی به حساب می آید ، به یک امر ضروری و بدیهی تبدیل گشته است. اهمیت و جایگاه سواد رسانه ای در این دیدگاه حائز اهمیت است که هرچقدر فرد، سواد رسانه ای بیشتری داشته باشد، بهتر می تواند در انتخاب مطالب و جستجوی اطلاعات به مطالب مفیدی دست یابد. با بررسی مبانی نظری و رویکردهای مختلف در خصوص فضای مجازی، می توان نتیجه گرفت که با داشتن مهارت های سواد رسانه ای و رفتار اطلاع یابی، بر مدت زمان استفاده از فضای مجازی و تعداد خوانندگان از این فضا بیشتر شده و منجر به توانایی انتقاد، تفسیر اطلاعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و شناسایی اطلاعات مفید از غیر مفید می گردد. در نتیجه با پذیرش تکنولوژی و فن آوری های جدید افزایش انعطاف پذیری، انطباق پذیری در نگرش ها و افزایش مهارت ها در دانش پژوهان و خوانندگان، باعث فراهم شدن زمینه های تحول، ایده پردازی و نوآوری های گروهی خواهد گردید.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، رفتار اطلاع یابی، فضای مجازی
|
 • Maryam Sepehri, Sara Farhang, Habibeh Barzegar, Ali Fakhari, Saeid Dastgiri* Page 67
  Background And Objectives
  Personality disorders considered as an important health problem are associated with significant consequences in the community. The disorders complicate the treatment process of other diseases and conditions as well. The aim of this study was to estimate the prevalence of personality disorder in Tabriz city, northwest Iran.
  Material and
  Methods
  The short form of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI, 71 questions) was used to measure the personality disorders in a sample of 150 individuals (aged 18-62 years) including staff and clients of the primary health care settings in Tabriz, northwest Iran. The clinical profile of the participants was assessed using MMPI questionnaire/software. The patient's test data were then interpreted by the study investigators.
  Results
  The overall prevalence of the personality disorder was 20% (95% Confidence Intervals: 13.5 to 26.4) in the study population. The same rate was calculated 23.7% (95% Confidence Intervals: 15.2 to 32.1) in women, and 20.9% (95% Confidence Intervals: 13.3 to 28.5) for married individuals.
  Conclusion
  According to our findings, personality disorders are common in the community. One in five persons was detected as having personality disorders. Understanding the epidemiology of personality disorders and the relevant comorbidities in general population is important for policy-making in mental health programs at community level.
  Keywords: Prevalence, Personality Disorder, MMPI
 • Afra Rezagholizadeh, Ali Shayanfar, Jalal Hanaee, Abolghasem Jouyban* Page 75
  Background And Objectives
  Scientometic evaluation is one of the important issues in the evaluation of research activities. In this study, scientific outcomes of pharmaceutical chemistry departments at pharmacy faculties in Iran have been compared with each other.
  Material and
  Methods
  The number of published articles, citations and total H-indices, co-authors, the percentage of articles in different subject areas of medicinal chemistry departments of Tabriz, Tehran, Shahid beheshti, Mashhad, Isfahan, Shiraz, Zanjan, Mazandaran, Kerman, Kermanshah, Urmia, Ardabil, Hamadan, Guilan and Yazd affiliated with the corresponding faculty of pharmacy were collected from Scopus database as a search engine and the findings were compared with each other.
  Results
  A good correlation between all of the studied parameters among pharmaceutical chemistry departments of pharmacy faculties is observed. However, significant differences between the percentages of the articles in subject areas of various faculties were identified.
  Conclusion
  Overall, pharmaceutical chemistry departments of Tehran, Tabriz and Mazandaran have top research outcomes in comparison with other investigated departments.
  Keywords: Scientometric, Pharmaceutical Chemistry, H-index, Number of Publications
 • Kamal Gholipour, Shabnam Iezadi*, Solmaz Azimzadeh, Shahin Taghavinezhad Page 88
  Background And Objectives
  This study aimed to investigate patient's views regarding implementation of the Health System Transformation Plan (HSTP) and its challenges.
  Material and
  Methods
  This descriptive, quantitative and qualitative study was carried out at two different points of time (June and December 2014) in all hospitals affiliated with the Ministry of Health in the of East Azerbaijan province in Iran. A researcher-developed questionnaire consisting of open and closed questions was used for data collection. Validity of the questionnaire was reviewed and confirmed by health management experts and its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha index (α=0.87). Questionnaires were completed through interview with 2081 patients. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and qualitative data were analyzed using content analysis.
  Results
  The results showed that 79% of people had been aware of the HSTP and 57% of them had been informed through national broadcasting. Referral to laboratories, radiology and pharmacy outside the hospital in both phases of the study was less than 10%. Also, decreasing patient's costs indicated as the most important effect of HSTP and lack of basic amenities and medical equipment and absence of medical profession on the patient's bedside were considered as the most important challenges of HSTP. Satisfaction from the medical staff was reported as the reason of patient satisfaction and the patient's expectation is the continuity of HSTP.
  Conclusion
  Based on the study results, a great part of patients was satisfied with the HSTP, however; the authorities must pay more attention to improve timely access to physician and basic amenities.
  Keywords: Health System, Transformation Plan, Public Relations, Patient Satisfaction, Patient Preferences
 • Alireza Karimpour Vazifehkhorani*, Abbas Bakhsipour Roodsari, Qumars Reyhanimehr, Hossein Kamali Ghasemabadi, Hossein Noroozi, Mojtaba Abbassiasl Page 97
  Background And Objectives
  This study aimed to compare Gary Behavioral Systems (behavioral activation system and behavioral inhibition system) in normal couples and those engaged in marital infidelity.
  Material and
  Methods
  The research was descriptive and causal-comparative. Study population consisted of normal couples and couples who were betrayed in the cities of Tehran, Karaj and Tabriz that were referred to counseling clinics. Study sample consisted of 100 clients; 50 normal couples and 50 couples who were involved in marital infidelity. Sampling was targeted. To collect data, Grey-Wilson's and wife infidelity questionnaires were used.
  Results
  Inhibition of behavior in normal couples was higher than couples involved in marital infidelity which was significant at P
  Conclusion
  Couples who have activation system of high sensitivity are more involved in the phenomenon of marital infidelity compared to the couples who are at high behavioral inhibition system.
  Keywords: Infidelity, Behavioral Activation System, Behavioral Inhibition System
 • Ali Jannati, Maryam Gholami, Mohammadreza Narimani, Masoumeh Gholizadeh, Neda Kabiri* Page 104
  Background And Objectives
  Evaluating higher education is a systematic process for identifying student’s progress in order to reach predefined goals. In this study we aimed at evaluating educational program of Bachelor of Sciences in health services management using CIPP model in Tabriz.
  Material and
  Methods
  A descriptive-analytical study was conducted with the sample size of 94 people, of which 18 were faculty members, 55 were students and the others were graduated. A questionnaire was used to collect data which its validity and reliability were confirmed in Kerman University of Medical Sciences. We used SPSS software and descriptive and analytical statistics to analyze the data.
  Results
  Total scores of the studied curriculum in aspects of context, input, process, and product were 64.96, 64.11, 63.45, and 63.97 percent, respectively. Generally, the curriculum was assessed as partly appropriate.
  Conclusion
  It seems that considering revision in some lessons and putting the major focus on teaching skills can improve the utility of the curriculum.
  Keywords: Evaluation, CIPP Model, Health Services Management, Tabriz University of Medical Sciences
 • Ebrahim Aghazadeh Asl, Ali Hossein Ghasemi*, Zahed Bigdeli, Amal Saki Malehi Page 111
  Background And Objectives
  Nursing is one of the largest groups of health care providers that needs updated information to improve quality and quantity of health care services, clinical activities, etc. In the meantime, evidence-based databases (such as Up-To-Date Database) significantly contribute to improve performance and efficiency of health services by providing the latest findings on health issues. The present study aimed to survey the information seeking behavior and information needs of nurses working in Ahvaz hospitals affiliated with Jundishapur University of Medical Sciences in using Up-To-Date database.
  Material and
  Methods
  In this descriptive-analytical study, the statistical population consisted of 1246 nurses working in hospitals of Ahvaz University of Medical Sciences among which 293 nurses were selected. The required data were collected using a questionnaire developed by the researcher. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha coefficient as 0.71. Descriptive statistics and Kruskal-Wallis Test were used for data analysis.
  Results
  The results showed that most of the nurses needed information about new developments in the field of nursing and medications. A majority of the nurses used simple searching technique to find the required information. Most of the nurses aimed to update their information using Up-To-Date Database. The main barrier to update information was shortage of time.
  Conclusion
  Therefore, it is essential to teach information skills to nurses; so that they can access modern and updated information in the field of nursing and obtain the latest information in this field from evidence-based information sources and databases.
  Keywords: Nurses, Information-Seeking Behavior, Information Needs, Up-To-Date Database
 • Yalda Mousazadeh, Morteza Soleymanzadeh, Shirin Nosratnejad* Page 119
  Background And Objectives
  Today, a major part of health system resources are allocated to hospitals. So, the control of these resources and correct and efficient use of them are the important tasks of management. This study was conducted to determine the deductions of Iran health insurance in the first half of 2014 in a public hospital in Tabriz.
  Material and
  Methods
  This was a cross sectional study. The study population included records of patients hospitalized in the first half of 2014. All cases with deduction were selected as sample. Data collection was performed using a researcher-made checklist. Checklist information was collected through records of patients and interview. Then, data were analyzed using Excel software.
  Results
  Most deductions were related to physician visits (61116000 Rials), laboratory (46881797 Rials) and surgery commission (26114487 Rials), respectively. Most of the deductions were in October (70613244 Rials) and lowest deductions were in February (6838945 Rials). The most important factor of deductions was related to additional request.
  Conclusion
  According to deduction cases and the most important factor related to it (additional request), It can be concluded that greatest amount of deductions are due to employee's mistakes. In this regard, emphasis on clinical guidelines and physicians’ training is necessary. Negotiations and clarifying the amount of liability of insurance organizations can prevent deductions.
  Keywords: Deductions, Hospitals, Health Insurance Iran
 • Seyed Ali Akbar Famil Rouhany, Fatema Mousavi* Page 126
  The aim of this study was to investigate media literacy and information behavior in cyberspace. This was a review and library research based study. With the advent of the digital age and the increasing spread of the World Wide Web, popularity and general acceptance of virtual social networks in the world today, the need to examine media literacy and information behavior in human life is important. Approach to media literacy which is the subset of information literacy in cyberspace has become necessary and obvious. As an individual, higher level of literacy can lead to choosing better content and search for information to find useful content. By assessing the theoretical basis and different approaches in a virtual environment, it can be concluded that having literacy skills and information behavior, the period of time spent in cyberspace and the number of readers have increased, leading to the ability to criticize and interpret the social, political and economic information and identify useful information. Consequently, by acquiring new technologies and increasing the adaptability in viewpoints and improving skills within researchers, the context for developing new ideas will be provided.
  Keywords: Cyberspace, Information Behavior, Media Literacy