فهرست مطالب

نسیم تندرستی - سال پنجم شماره 2 (پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 2 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن امیری، کامران امیریان صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  اختلال کاستی توجه- بیش فعالی مشکلی متداول میان کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر است. یکی از روش های پیشنهاد شده جهت درمان، هنردرمانی است. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی شبه آزمایشی بود. جامعه ی آماری، شامل کلیه ی پسران 8 تا 16 سال کم توان ذهنی آموزش پذیر مراکز آموزشی استثنایی شهرستان ایلام است.ازمیان افرادیکه بالاترین نمره را از فرم معلم مقیاس درجه بندی کانرز کسب کرده اند. 48 نفربه شیوه تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش، دوره آموزشی را در 8 جلسه دریافت کردند. پس از اتمام جلسات درمانی و یک ماه بعد، پس آزمون و آزمون پیگیری انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که میانگین نمره میزان کاستی توجه- بیش فعالی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش تفاوت معنادار داشت، اما این نمره در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر موثر است.
  کلیدواژگان: نقاشی درمانی، کم توان ذهنی، آموزش پذیر، کاستی توجه- بیش فعالی
 • سحر محسنی، لیلا میرشکاری، فاطمه کهکی، اکرم ثناگو، مهشید آهویی * صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  خوش بینی و هوش عاطفی یک دسته از توانایی ها و مهارت های غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهای محیطی به وی‍ژه فرسودگی شغلی افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگیدر سال 1395 در زاهدان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یککه به روش سرشماری 60 نفر (کلیه افراد) انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، سه پرسشنامه خوش بینی، هوش عاطفی و فرسودگی شغلی بود. داده ها با استفاده با استفاده از آزمون میانگین و انحراف استاندارد، همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  رنج سنی افراد مورد مطالعه در این پژوهش بین 25- 50 سال بود، که بیشترین درصد را گروه سنی 31- 35 سال (4/46%) به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین درصد گروه نمونه، از نظر تحصیلات لیسانس (4/50%) و سابقه خدمت 6- 10 سال (2/39%) بودند. میزان خوش بینی متوسط، هوش عاطفی بالا و فرسودگی شغلی کارکنان متوسط می باشد. بین خوش بینی و فرسودگی شغلی همبستگی معکوس در سطح 05/0 ≥p وجود دارد. همچنین بین مولفه های هوش عاطفی و فرسودگی شغلی در سطح 01/0 ≥p وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام کارکنان نشان داد هوش عاطفی قدرت پیش بینی فرسودگی شغلی را داشته است.
  نتیجه گیری
  بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد، با توجه به ارتباط بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی پیشنهاد می شود برنامه آموزشی در راستای کاهش فرسودگی شغلی انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: خوش بینی، هوش عاطفی، فرسودگی شغلی، کارکنان، آموزش و پرورش
 • قهرمان محمودی، محمد خادملو، جواد عباسی رستمی*، بهمن نیکپور صفحات 16-25
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه بیمارستان جزء مهترین سیستم های مراقب بهداشت و درمان کشور می باشد، ارزیابی چگونگی انجام فرآیندها جهت شناسایی نقاط ضعف و رفع این مسائل اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
  روش بررسی
  این مطالعه ازنظرهدف کاربردی،زمان مقطعی وازنوع توصیفی تحلیلی بودکه با استفاده از چک لیست استاندارد بالدریج عملکرد بیمارستان مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و مسئولین بخش هااست که در سه بیمارستان به تعداد 60نفربودند. شیوه نمونه گیری سرشماری بود .نتایج به دست امده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در معیارهای رهبری، تمرکز بر بازار و بیماران ،اطلاعات و تحلیل انها ،منابع انسانی و نتایج با توجه به اینکه سطح معناداری( 001/0=p) کوچکتر از سطح خطای 05/0 می باشد، تفاوت درعملکرد بیمارستان هاوجودداشت که بهترین عملکرددرمعیار رهبری مربوط بیمارستان دولتی، تمرکز بر بازار و بیماران بیمارستان خصوصی،ودرمعیارهای اطلاعات و تحلیل انها،منابع انسانی و نتایج مربوط به بیمارستان تامین اجتماعی بود.همچنین درمعیار برنامه ریزی استراتژیک با توجهبه این که سطح معنی داری( 335/0(p= بزرگتر از سطح خطای 05/0 می باشد تفاوت در عملکرد مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  داده های حاکی ازآن است که بیمارستان دولتی فقط در معیار رهبری بالاترین امتیاز راکسب کرد، که این موضوع نشانه عدم تاثیر به سزای طرح تحول در عملکرد بیمارستان دولتی بود. لذا به مسئولین و سیاستگذاران سلامت توصیه می شود که درزمینه افزایش بهره وری طرح تحول سلامت توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: الگوی کیفیت بالدریج، طرح تحول سلامت، بیمارستان
 • جهانگیر رشیدی، جواد خدادادی سنگده، محسن رضایی آهوانویی* صفحات 26-32
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی صورت گرفت.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل ازکلیه مادران دانش آموزان پسر دبیرستانی درسال تحصیلی 91-90 شهر شهریار بود. نمونه پژوهش را 30 نفر از مادران دانش آموزانی که بیشترین نمره پرخاشگری (AGQ) را کسب کردند، تشکیل می دادکه به شیوه ی نمونه گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی انتخاب ودر دوگروه آزمایش وکنترل (هرکدام15 نفر) جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (هر هفته یک جلسه به مدت 90 دقیقه) تحت آموزش قرار گرفتند،در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  آموزش مهارت های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی باعث کاهش پرخاشگری گروه آزمایش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی به والدین نمره ی کلی پرخاشگری دانش آموزان و ابعاد احساس پرخاشگرانه، فکر پرخاشگرانه و رفتار پرخاشگرانه آنان را بطور معناداری کاهش داده است (05/0p<).
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، یادگیری جانشینی، پرخاشگری، والدین، دانش آموزان
 • امید صفری *، فاطمه حسینی صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  :امروزه شهرنشینی و زندگی صنعتی باعث ایجاد تغییراتی در سبک زندگی مردم جهان گردیده و متاسفانه مردم کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به طوری که بسیاری از این دگرگونی های رفتاری، تاثیرات منفی بر روی سلامت افراد گذاشته است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی(ایروبیک) بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری این تحقیق،کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی به تعداد50نفر بودند،که از این تعداد22نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامهاستاندارد شادکامی(آکسفورد،1998) با ضریب آلفای کرونباخ 71/0، دستگاه فشار سنج،خط کش آنتروپومتریک،ترازوی پزشکی و تمرینات هوازی نجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع نیمه تجربی بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ، آزمون t وابسته و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. کلیه تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزارهای SPSSنسخه 19 انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون سیستول، فشار خون میانگین و شادکامی آزمودنی ها تاثیر معنادار داشت ولی بر فشار خون دیاستول تاثیر معنا دار نداشت.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق بهتر است که برای سلامتی و تندرستی نیروی انسانی از ورزش های هوازی بیشتر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی(ایروبیک)، فشار خون، شادکامی، کارکنان زن، غیر فعال
 • مهرنوش کوثریان*، آیلی علی اصغریان صفحات 41-45
  زمینه و هدف
  انتخاب نوع داروی آهن زدا برای بیماران تالاسمیک ارتباط باشرایط بالینی و آزمایشگاهی و میزان صدمه بافتی وهمچنین تمایل وی داردکه برای تمکین درمانی لازم است . در این مقاله وضعیت استفاده از داروهای آهن زدا در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی گزارش می شود.
  روش بررسی
  مطالعه با بررسی اطلاعات موجود و درآبان 1394 انجام شد. سابقه ترانسفوزیون خون از پرونده بالینی استخراج شد. داروهای خوراکی با نام برند ثبت شده بودند اما در مورد داروی تزریقی به دلیل وجود سیستم سهمیه بندی برای داروی خارجی و این که فواصل کمبود شدید دارو اتفاق می افتاد و بیماران داروی مورد نیاز خود را از تهران تهیه می کردند تفکیک انواع داروی تزریقی ممکن نبود.
  یافته
  463 بیمار مصرف کننده آهن زدا وجود داشتند. (2/71)330 نفرتزریق منظم خون داشتند. بقیه گاهی نیازمند ترانسفوزیون بودند. دویست و پنجاه و یک نفر (54%) از یک دارو و (46%)212 از 2 دارو استفاده می کردند. دویست و دو (44%) نفر مصرف توام یک داروی خوراکی با دسفریاکسامین (تزریقی)، (42%) 194نفر فقط داروی خوراکی و (14%) 67 نفر فقط داروی تزریقی استفاده می کردند. بیشترین داروی خوراکی دفرازیروکس تولید داخل (اسورال ساخت اسوه ایران ) با 149 نفر نزدیک به یک سوم بیماران بود. تمام بیمارانی که تزریق خون نیز از همین دارو استفاده می کردند. دفریپرون خوراکی(اوه سینا ایران) و دفرواکسامین در 141 بیمار و به شکل تنها، در 11 بیمار مصرف می شد.
  نتیجه گیری
  در دسترس بودن انواع داروهای آهن زدا باعث می شود پزشک و بیمار قدرت انتخاب داشته باشند.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، داروی آهن زدا، دفرواکسامین، دفریپرون، دفرازیروکس، تمکین درمانی
 • میترا مصلحی *، مالک میرشاهی صفحات 46-53
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری بود.
  روش بررسی
  این تحقیق براساس مطالعات آزمایشی میدانی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. با معرفی معلمان، از بین جامعه دانش آموزان دختر 15-14ساله دارای مشکلات سازگاری دوره متوسطه اول مدارس شهرستان ساری در سال تحصیلی 94– 1393، اجرای آزمون ها و غربالگری، از بین دانش آموزان معرفی شده 40 نفر به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از روش آرایش تصادفی، از طریق قرعه کشی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل قرار گرفته و در مرحله پیش آزمون، به پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ پاسخ دادند.دانشآموزانگروه آزمایشبه مدت 14 جلسه (هر هفته دو جلسه 5/1ساعته)، تحت آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا(فریدنبرگ، b2010) قرار گرفته و گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد.
  یافته ها
  نتایج بیانگر تفاوت معنادار سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) در بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون بود (01/0p<، 232/119F= ).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید جهت افزایش سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) و در نتیجه کارآمدی بهتر دانش آموزان دارای مشکلات سازگاری بکار رود.
  کلیدواژگان: ناسازگاری، مهارت های مقابله ای، شناختی، رفتاری، روانشناسی مثبت
 • سحر محسنی، فاطمه کهکی، مهشید آهویی، اکرم ثناگو، مهدی حسین زهی، لیلا میرشکاری* صفحات 54-61
  زمینه و هدف
  کارکنان مهمترین شاخص سنجش برتری سازمان هستند سکوت و تعهد سازمانی عوامل مهمی در پیش بینی و درک رفتار سازمان از جمله فرسودگی شغلی هستند. هدف پژوهش حاضر، رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگیدر سال 1395 در زاهدان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی (ستادی، پشتیبانی و انسانی)که به روش سرشماری 125 نفر (کلیه افراد) انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، سه پرسشنامه سکوت سازمانی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی بود. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و انحراف استاندارد، همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  داده های پژوهش نشان دادمیزان سکوت و تعهد سازمانی بالا و فرسودگی شغلی کارکنان متوسط می باشد. بین مولفه های سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی در سطح 01/0p< رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین مولفه های تعهد و فرسودگی شغلی همبستگی معکوس و منفی در سطح 05/0p< وجود دارد.نتایج رگرسیون گام به گام کارکنان نشان داد سکوت و نعهد سازمانی قدرت پیش بینی فرسودگی شغلی را داشته است.
  نتیجه گیری
  بین سکوت با فرسودگی رابطه مثبت و تعهد با فرسودگی شغلی رابطه معکوس و منفی وجود دارد، یعنی با بالا بودن تعهد سازمانی میزان فرسودگی شغلی پایین است و بالعکس. مدیران بایستی با این موضوع به گونه ای آگاهانه برخورد کنند که رفتار و نحوه مدیریت آنها باعث ایجاد فرسودگی می شود.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، کارکنان، علوم پزشکی
|
 • Hasan Amiri, Kamran Amirian Pages 1-8
  Background And Objective
  Attention deficit hyperactivity disorder is a common problem among childrens educable mentally retarded son. One of the proposed methods for treatment is art therapy. Accordingly, the aim of this study was to investigate the effectiveness of art therapy with painting in reducing attention deficiency hyperactivity children are educable mentally retarded son.
  Method
  The study was a quasi-experimental study. The population included all the boys 8 to 16 year's educable mentally retarded exceptional educational centers of Ilam city.of those who form the highest score of the Conners Teacher Rating Scale have won. 48 people selected randomly and were divided randomly into two groups. The experimental group received training in 8 sessions. After completion of therapy sessions and a month later, post-test and follow-up test was conducted.
  Results
  The results of repeated measures analysis showed that the meanscores of attention deficit hyperactivity in pretest and posttest in the experimental group had a significant difference; however, there was no significant difference in post-test and follow-up.
  Conclusion
  The findings of the study showed that painting therapy can be attention deficit hyperactivity in boys decreased.
  Keywords: Art therapy, Mental retardation, Educable, Attention deficit hyperactivity
 • Sahar Mohseni, Leyla Mirshekari, Fatemeh Kahak, Akram Sanagoo, Mahshid Ahoe * Pages 9-15
  Background And Objective
  Optimism and emotional intelligence a range of abilities and non-cognitive skills that a person's ability to successfully cope with environmental stresses, especially increased burnout. The purpose of this study, the relationship between optimism and emotional intelligence and occupational burnout among employees of Zahedan.
  Method
  This descriptive correlational study in 2015 in Zahedan. The study population included all employees of the education area, a census method which 60 people (all male) were selected. To gather the data, three questionnaires optimism, emotional intelligence and occupational burnout. The data using mean and standard deviation, correlation and regression using the software spss-19 were analyzed.
  Results
  Age range of the participants in this study were between 25- 50 years, the largest percentage of the age group 31- 35 years (46.4%) is allocated. The highest percent sample of undergraduate studies (50.4%) and work experience 6 to 10 years (39.2%) were. the average optimism, emotional intelligence and job burnout above average. Inverse correlation between optimism and burnout in there p
  Conclusion
  Between optimism and emotional intelligence with job burnout there is a negative relationship. Regarding the relationship between optimism and emotional intelligence and job burnout is recommended that educational programs be conducted in order to reduce burnout.
  Keywords: Optimism, Emotional Intelligence, Burnout, Staff, education
 • Ghahraman Mahmoudi, Mohammad Khademloo, Javad Abbasi Rostami *, Bahman Nikpour Pages 16-25
  Background And Objective
  Because of hospital is the most important part of the health care system in the country, evaluating how to do the process to identify weaknesses and solve the problem is seriously important.
  Method
  This is a Functional, cross-sectional‚descriptive-analytical study wich was compared inductee and non-inductee health evolution projection hospital examined by using standard check list of Malcolm Baldrige model. The communities in this research are sixty senior managers. Way of sampling is Census method. the were data analyzed with spss software version sixteen
  Results
  The results showed leadership criteria, focusing on the market and patients, information and analysis, human resources and results regarding the significance level (sig=0.001) is smaller than 0/05 error, there is a difference in hospitals function. best performance in leadership criterion on the public hospital, in focus on market and patients on private hospital .in information and analysis, human resources and the results on social security hospital. As well as in strategic planning, given that significant levels (sig=0.335)greater than 0.05 error-is that there is no difference in performance
  Conclusion
  Data suggests that the public hospital is just in one measure of leadership has earned the highest rating. This is not a sign of great impact of health Evolution projection on the performance of public hospital. It is recommended that health officials and policymakers to enhance the efficiency of the health reform plan pay more attention
  Keywords: Baldrige quality model, Health evolution projection, hospital
 • Jahangir Rashidi, Javad Khodadadi Sangdeh, Mohsen Rezaiee Ahvanuie * Pages 26-32
  Background And Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of communicative skills training with vicarious learning approach on high school students’ aggression reduction.
  Method
  The study method was quasi-experimental, carried out through pretest-posttest design with control group. The research population was high school male student mothers in Shahriar city. The sample group consist of 30 ones of mothers whom their children had gained maximum score in Aggression questionnaire were accessibly selected and randomly assigned to control (n=15) and experimental (n=15) groups. The experimental group participated in 8 training sessions (90 minutes weekly sessions) while the control group received no intervention. At last the post- test was applied for children. The analysis of the results was performed using the independent T test.
  Results
  Communication skills training to parents with learning pattern substitution reduces aggression groups were tested.
  Conclusion
  It indicates that communicative skills training with vicarious learning approach significantly results in reducing total score of aggression as well as reducing the sense of aggression, thinking for aggression and aggression behavior (p
  Keywords: Communicative skills, Vicarious learning, Aggression, Parents, students
 • Omid Safari *, Fatemeh Hoseini Pages 33-44
  Background And Objective
  Today the industrial life caused by changes in lifestyle and in particular the people of the world is our country, so that many of these behavioral changes, has negative effects on health. The aim of this research was the effect of eight weeks aerobic exercise on blood pressure and happiness passive female employees Islamic Azad University Nourabad Mamasani.
  Method
  The research statistical population includes the passive female employees of Nourabad Mamasani’s Islamic Azad University and the number was 50 individuals. From 50 individuals, 22 individuals were chosen as the sample through random sampling in the experimental and control groups. Data collection was conducted by the use of standard questionnaire of Welfare (Axford, 1998), with Cronbach’s alpha coefficients of 0.71, Manometer, anthropometric ruler, medical scales and aerobic exercise. Descriptive statistics were used for data description and K –S, paired t test, multivariate variance, Levene test were used for inferential analysis.
  Results
  Results showed that eight weeks of aerobic exercise on blood pressure, mean blood pressure and happiness of the subjects had a significant influence but no significant effect on diastolic blood pressure.
  Conclusion
  According to the results of research it is better for health and human resources used more aerobic exercise.
  Keywords: Aerobic exercise, Blood pressure, Happiness, Female employees, Passive
 • Mehrnoosh Kosarian *, Aili Ali Asgharian Pages 41-45
  Background And Objective
  Selection of iron chelator medication for thalassemic patients depends on clinical and laboratory characteristics such as age, serum ferritin and severity of different organ damage. Patient choice is also important because the compliance to treatment is essential. Policy makers should decide to import brands versus to facilitate making medicationsin the country. Insurance companies also should decide for coverage the costs. In this paper we report the current situation of iron chelator usage for patients with beta thalassemia major in our center.
  Method
  We reviewed data the medical records of patients in November 2015.
  Results
  There were 463 patients on iron chelator medications. Three hundred and thirty patients (71.2%) had regular blood transfusions and reminders were not on regular blood transfusion. Two hundred and fifty one (54%), and 212(46%) were using one or two iron chelators, respectively. Two hundred and two (44%) patients were using a combination of a parenteral and one oral medication. Sixty seven (14%) patients were using only parenteral iron chelator. The most common used medication was Osveral (made in Iran by Osveh Pharmaceutical) in about one third of patients. All non-transfusion dependent patients were using Osveral. The parenteral medication (Desferrioxamine) was distributed in two brands. One imported brand as Desferal (Novartis) and the other as Desfonak (made in Iran by Ronak Daru).Deferiprone(made in Avesina, Iran) was used in combination with desferrioxamine in 141 patients and as the only treatment in 11 patients.
  Conclusion
  Availability of different types of medications makes the opportunity to select the best protocol for patients.
  Keywords: Beta thalassemia major, Iron chelator, Treatment, Compliance, Desferrioxamine, Deferiprone, Deferazirox
 • Mitra Moslehi *, Malek Mirshahi Pages 46-53
  Background And Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of teaching coping skills according to CBT based on positive psychology on adjustment (social, emotional, academic) of the students with adjustment problems.
  Method
  It was an experimental study with pretest-posttest which was conducted on the first high school girl students who were at the age of 15-14 and had adjustment problems in 2014-2015 in Sari, using multi-stage random sampling. Introduced by teachers, performing tests and screening, 40 students were selected randomly and by using random arrangement, 20 were placed in the experimental group and 20 in the control group. Students both in the experimental and control group completed Sinha and Singh Adjustment questionnaire for pre-test and post-test. The students in the experimental group received coping skills training according to CBT based on positive psychology (Frydenberg, 2010b) for 14 sessions (two sessions per week 1.5 hours), while the control group had no training. Then, both groups were assessed. Data was analyzed by using Multivariate covariances and SPSS16
  Results
  Analysis of covariances demonstrated a significant difference between experimental and control groups at post-tests (F=119/232, p
  Conclusion
  Based on our findings, we can conclude that cognitive-behavioral coping training skills with positive-oriented approach can be an effective intervention method for increasing adjustment (Social, Emotional, academic) and therefore better efficacy in students with adjustment problems.
  Keywords: Maladjustment, Coping skills, CBT, Positive psychology
 • Sahar Mohseni, Fatemeh Kahaki, Mahshid Ahoei, Akram Sanagoo, Mehdi Hosseinzehi, Leila Mirshekari * Pages 54-61
  Background And Objective
  Employees are the most important indicator of the prominence of silence and organizational commitment are important factors in predicting and understanding organizational behavior such as job burnout. The aim of the present study, was the evaluation of relationship between silence and organizational commitment with employee burnout in Zahedan University of Medical Sciences.
  Method
  This descriptive study was correlational in 2015 in Zahedan. The study population included all employees of Medical Sciences (headquarters, support and human) through census method 125 (all male) were selected. To gather the data, three questionnaires of organizational silence, organizational commitment, and job burnout. The data using mean and standard deviation, correlation and regression using the software SPSS-19 were analyzed.
  Results
  Data showed the silence and organizational commitment and job burnout average. Between the components of organizational silence and there was a significant relationship between burnout at p
  Conclusion
  Silence and positive relationship between burnout and commitment to job burnout and there is a negative inverse relationship, ie, with high organizational commitment burnout is low and vice versa. Managers must deal with this issue in a way that is conscious behavior and how to manage them is causing burnout