فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال ششم شماره 3 (تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 3 (تابستان 1396)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی محمد عباسی، عبدالحسین پورنجف، حجت الله کاکایی*، بهزاد بدخش، زهرا کاکایی صفحات 153-160
  متغیرهای ارگونومیکی می توانند باعث افزایش شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی شوند. مطالعه حاضر باهدف تعیین متغیرهای ارگونومیکی بر شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین رانندگان درون شهری و برون شهری استان ایلام صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و بر اساس تکنیک مشاهده و پرسشنامه اجرا گردید. جامعه موردمطالعه در این بررسی شامل 251 نفر از رانندگان درون شهری و برون شهری فعال در استان ایلام در سال 87-86 بودند. در این مطالعه متغیرهای مختلفی ازجمله وضعیت نشستن پشت فرمان، وضعیت صندلی، وضعیت کابین راننده، قطر فرمان، زاویه فرمان نسبت به افق و غیره موردبررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده های از نرم افزار SPSS-16 و آزمون x2 استفاده شد.
  یافته ها
  آنالیز نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین شیب پدال ها، ارتفاع فرمان، وضعیت صندلی، وضعیت حد دسترسی کابین راننده، زاویه فرمان، نحوه استفاده از محافظ و نگه دارنده های پشت و کمر با شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و درد در ناحیه ستون فقرات براثر رانندگی در بین رانندگان موردمطالعه وجود داشت(05/0>p).
  نتیجه گیری
  شناخت عوامل موثر در طراحی وسایل و تجهیزات مستقر در کابین راننده، جهت ایجاد فضای مناسب برای انجام وظیفه رانندگان از موارد ضروری در طراحی خودرو است. از این نظر باید نواحی و مناطق خاص موجود در محل استقرار راننده را شناسایی و به شکلی طراحی نمود که فرد در حین انجام وظیفه احساس راحتی و آرامش داشته باشد.
  کلیدواژگان: رانندگان، درد ستون فقرات، اختلالات اسکلتی عضلانی، طراحی
 • میترا رحیمزاده، بهروز کاوه ئی، ژیلا رحیمزاده، حمیرا آوری * صفحات 161-172
  زمینه
  دیابت و افسردگی ازجمله بیماری هایی هستند که به دلیل شیوه زندگی، شهرنشینی و صنعتی شدن در همه جوامع شیوع بالایی دارند. همراهی این دو بیماری مزمن باهم موجب از دست رفتن سال های زیادی از عمر می شود. مطالعات زیادی در رابطه با شیوع افسردگی در بیماران دیابتیک در ایران انجام شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع افسردگی در بیماران دیابتیک به روش فرا تحلیل می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مرور نظام مند است. برآورد شیوع افسردگی در بیماران دیابتیک به روش فرا تحلیل از بین مطالعاتی که از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان و انگلیسی زبان به دست آمد، محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده نرم افزار STATA 11.2 و مدل اثرات تصادفی استفاده گردید.
  یافته ها
  از بین 32 مطالعه واجد شرایط تعداد 7135 بیمار دیابتیک نوع یک و دو مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از معیار خودگزارش دهی بک 65 درصد از بیماران دیابتیک نشانه هایی از افسردگی خفیف تا شدید را دارا بودند. 64 درصد از شرکت کنندگان زن بودند و شیوع افسردگی در زنان 3/71 درصد و در مردان 3/60 درصد بود.
  نتیجه گیری
  شیوع افسردگی در بیماران دیابتیک در ایران بالاتر از دیگر کشورهاست و با توجه به این موضوع که همراهی این دو بیماری باهم موجب افزایش هزینه های درمان می شود، توصیه می شود در مراجعه بیماران برای درمان بیماری دیابت به نشانه های بیماری افسردگی نیز توجه شده و توصیه های کمکی به بیمار و همراه او برای کاهش علائم افسردگی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: شیوع افسردگی، بیماران دیابتیک، مرور نظام مند، فرا تحلیل
 • کوروش احمدی، ذبیح الله طالشی، ابوالفضل جوکار، محسن پوریعقوبی، فاطمه بیات، لیلی حاجی مقصودی، محمدرضا مقصودی * صفحات 173-178
  مقدمه
  ازآنجایی که اقدامات مناسب و بموقع در مراقبت از بیماران ترومایی تاثیر بسزایی در بهبود این بیماران دارند بنابراین در این مطالعه تاثیر برنامه پیشرفته حمایتی بیماران ترومایی (Advanced Trauma Life Support) که به اختصار آن را ATLS می نامند در یک شرایط شبیه سازی شده بر روی پرستاران اورژانس موردبررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای این مطالعه 30 نفر از پرستاران بخش اورژانس در بیمارستان شهید مدنی کرج در یک دوره 4 روزه در مهرماه سال 1395 در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی شرکت نمودند. در روز اول، آگاهی از نوع اقدامات،توالی اقدامات و همچنین روش انجام آن ها در پرستاران اورژانس در برخورد با یک بیمار شبیه سازی شده ترومایی با آزمون OSCE ارزیابی شد. در روز دوم و سوم کارگاه آموزشی ATLS اجرا و در روز چهارم ارزیابی مشابه روز اول بر روی همان افراد انجام شد و امتیازهای دو آزمون انجام گرفته در روز اول و چهارم با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج به دست آمده از قبل و بعد از آموزش ATLS توسط نرم افزار SPSS ورژن 15 تجزیه وتحلیل گردید و P value کمتر از 05/0 به عنوان درجه معناداری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های ما نشان داد که توانایی ها پرستاران اورژانس در هر سه بخش بعد از آموزش بهبود پیداکرده بود. در روز چهارم افزایش معنادار آماری در دانش کلینیکی پرستاران اورژانس درزمینه نوع اقدامات ATLS، توالی اقدامات و روش انجام آن ها در مواجه با موقعیت های ترومایی مشاهده شد (P Value به ترتیب 001/0 >، 016/0 و 01/0).
  نتیجه گیری
  دوره ATLS نقش مهمی در افزایش دانش کلینیکی و بهبود کارایی مهارت های عملی در مراقبت های ترومایی در پرستاران اورژانس داشت.
  کلیدواژگان: تروما، مهارت های عملی
 • محمدحسین دهقان طرزجانی، نیلوفر علیشیری * صفحات 179-186
  زمینه و هدف
  در محیط متلاطم و پویای کنونی، سازمان ها مزیت رقابتی خود را در کسب اطلاعات نوین و دانش تخصصی می دانند و همگامی با تغییر و تحولات محیطی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یکی از مهم ترین مباحث سازمانی در این محیط پویا در چارچوب اهمیت دانش سازمانی، یادگیری است. درواقع سازمان یادگیرنده همزمان با تغییرات محیطی خود را با آن تطبیق و بهره وری خود را افزایش می دهد. یکی از ابزارهایی که باعث این امر می گردد، سیستم های یادگیری الکترونیکی است. درواقع این سیستم ها باعث می شوند که کارکنان در طول کار راهه شغلی خود بتوانند مهارت و دانش خود را به روز نمایند. الزامات استفاده از این ابزار، سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی آن است. در پژوهش حاضر به بررسی آمادگی دانشگاه علوم پزشکی البرز جهت پیاده سازی این نوع یادگیری پرداخته شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش ماهیتی توصیفی داشته و از نوع تحلیل همبستگی است؛ از منظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در یک سازمان به صورت مطالعه موردی به کمک ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش 987 نفر از مدیران و کارکنان است و نمونه آماری برابر با 272 نفر است. جمع آوری داده ها در یک مرحله و توسط پژوهشگر انجام گرفت و پس ازآن داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که سازمان مذکور در حالت کلی آمادگی لازم برای توسعه این سیستم ها را دارا است. برای توسعه موفق سیستم یادگیری الکترونیکی به سازمان مذکور توصیه می گردد تا در دو بعد حمایت سازمانی و مالی، سیاست ها و استراتژی های مناسبتری را پیاده سازی نماید.
  نتیجه گیری
  دانشگاه علوم پزشکی البرز آمادگی لازم برای پیاده سازی یادگیری الکترونیکی دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری الکترونیکی، میزان آمادگی
 • ریحانه رمضانی *، صدیقه رمضانی صفحات 187-198
  زمینه و هدف
  تحقق سلامت همواره از مهمترین اهداف فردی و اجتماعی، و نهاد پزشکی از زمره نهادهای مهم قلمداد شده است. فاصله گرفتن از روش های درمانی توصیه شده توسط این نهاد، می تواند نشانی از بی اعتمادی به پزشکان، کاهش منزلت آنان و حتی بحران مشروعیت در نهاد مذکور باشد. لذا بررسی میزان شیوع درمان های جایگزین پزشکی رایج و دلایل آن از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود که هدف مقاله حاضر است.
  روش بررسی
  این پژوهش بر روی 245 نفر از مراجعین به پنج مرکز درمانی در پنج نقطه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران انجام شده است. نمونه گیری به صورت در دسترس و جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته اجرا شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 23 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که گیاه درمانی از بیشترین میزان شیوع(2/72 %) و با فاصله قابل توجه نسبت به روش های درمانی جایگزین پزشکی رایج دیگر برخوردار است. در خصوص دلایل بهره گیری، این دلیل که «چون افراد زیادی را دیدم که از این روش نتیجه گرفته و به دیگران توصیه می کنند» با نزدیک به 60% و این دلیل که «چون داروهای تجویزی پزشکان برای بهبود بیماری ام نتیجه ای نداشته است» با 52% بیشترین موافقت را به خود اختصاص دادند. همچنین این گویه که «من فکر می کنم توصیه های درمانی معصومین برای درمان بیماری های امروزی مفید نیست» در آزمون رگرسیون، دارای رابطه خطی معکوس با میزان استفاده از گیاه درمانی در سطح معناداری 95% با ضریب بتای 395/0 شناخته شد.
  نتیجه گیری
  در حالی که دلایل اذعان شده توسط شهروندان تهرانی برای استفاده از درمان های جایگزین پزشکی رایج بیشتر عمل گرایانه بود، تحلیل های آماری بیانگر این واقعیت بود که حدود 40% از واریانس بهره گیری از روش گیاه درمانی در میان شهروندان تهرانی با فایده مند دانستن توصیه های معصومین قابل توضیح است.
  کلیدواژگان: روش های درمانی جایگزین پزشکی رایج، شیوع، دلایل بهره گیری، شهر تهران
 • علی جمشیدی، مهرداد شریعتی *، لیلی سپهر آرا، داوود مقدم نیا صفحات 199-210
  زمینه و هدف
  کبد نقش مهمی در متابولیسم داروهای شیمیایی و سنتز پروتئین های پلاسما دارد. آبیلیزول در درمان بیماری اسکیزوفرنی و اختلالات دوقطبی مورداستفاده قرار می گیرد. در این مطالعه اثر آبیلیزول بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی، پروتئین تام ، آلبومین سرم و تغییرات بافتی کبد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه های تجربی 1 ، 2 و 3 به ترتیب مقادیر mg/kg 15 و 10 ، 5 داروی آبیلیزول به صورت دهانی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه کنترل هیچ چیزی دریافت نکرد و گروه شاهد حلال دارو را دریافت کرد. در پایان این دوره ، نمونه خونی از همه گروه ها تهیه و آنزیم های کبدی شامل آلانین ترانس آمیناز (ALT) ، آسپارتات ترانس آمیناز (AST) ، آلکالین فسفاتاز (ALP) ، پروتئین تام و آلبومین اندازه گیری شدند. همچنین تغییرات بافت کبد موردبررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در سطوح آنزیم های کبدیALT ، ALP و آلبومین بین گروه های تجربی و گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. سطح آنزیم کبدی AST در گروه تجربی دریافت کننده مقدار mg/kg 15 داروی آبیلیزول در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد. سطح پروتئین تام در گروه تجربی دریافت کننده مقدار mg/kg 15 داروی آبیلیزول در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد (05/0p≤). تراکم بافت کبد در تمام گروه های تجربی دریافت کننده داروی آبیلیزول در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که داروی آبیلیزول باعث نقص در سلول های پارانشیم کبد و کاهش سطوح آنزیم های کبدی می گردد.
  کلیدواژگان: آبیلیزول، آنزیم های کبدی، پروتئین تام، آلبومین، موش صحرایی نر بالغ
 • عزیزه احمدی، رسول دخت عبدیان * صفحات 211-218
  زمینه و هدف
  دست کاری متغیرهای تمرینی چون شدت، حجم و تکرار جلسات تمرین می تواند بر سازگاری و پویایی فعالیت بدنی تاثیر گذاشته و سازگاری های فیزیولوژیکی متفاوتی را به همراه داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو نوع اجرای تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر برخی شاخص های هماتولوژیکی دختران غیرفعال دارای اضافه وزن و چاق است.
  مواد و روش ها
  24 دختر با میانگین سن 18/1±75/25 سال، قد 23/4±29/161 سانتی متر، وزن 27/6±51/74 کیلوگرم، درصد چربی 23/2±70/30 و BMI 89/1±66/28 داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه تمرینی HIIT1 (8=n)، گروه HIIT2 (8=n) و گروه کنترل (8=n) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه HIIT1 در هر جلسه چهار ست 30 ثانیه ای دویدن با شدت 19 الی 20 میزان درک فشار (RPE)- مقیاس بور گ و دو دقیقه استراحت بین ست ها و گروه HIIT2 چهار ست دویدن 60 ثانیه ای با همان شدت و چهار دقیقه استراحت بین ست ها را انجام دادند، تمرین سه جلسه در هفته و به مدت چهار هفته اجرا شد. 48 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از تمرین خون گیری به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) مخلوط بین گروهی و درون گروهی در سطح معنی داری (05/0P<) استفاده شد.
  یافته ها
  در متغیرهای شمارش گلبول های قرمز، MCV، MCH، HCT و HGB تغییرات معنی داری مشاهده نشد، همچنین تفاوت بین گروه ها معنی دار نبود (05/0p>). RDW تنها در گروه HIIT2 معنی دار بود (05/0P<)، در بین گروه ها تفاوت معنی دار مشاهده نشد (05/0p>)، MCHC در هر گروه تجربی تغییرات معنی داری را نشان داد، تفاوت بین گروهی تنها بین گروه های تجربی و کنترل معنی دار بود (01/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان اظهار داشت که احتمالا تمرینات HIIT کوتاه مدت (30 ثانیه ای) در مقایسه با میان مدت (60 ثانیه ای) با عوارض همولیزی اندکی همراه هستند.
  کلیدواژگان: شمارش گلبول های قرمز، میانگین حجم گویچه ای، میانگین هموگلوبین گویچه ای، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول های قرمز، تغییرات دامنه گستردگی گلبول های قرمز
 • مریم سرور طاهرآبادی، علیرضا نخعی * صفحات 219-226
  مقدمه و هدف
  کاتاراکت پیری یکی از شایع ترین دلایل نابینایی در جهان است. عوامل مختلفی در ایجاد کاتاراکت پیری نقش دارند که مهم ترین آن ها استرس اکسیداتیو است. استرس اکسیداتیو در اثر افزایش تولید رادیکال های آزاد در بدن یا کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن ایجاد می شود. یکی از سیستم های دفاعی بدن در برابر رادیکال های آزاد آنزیم سوپراکسیددیسموتاز I (Cu/Zn SOD) است که آنیون سوپراکسید را به پراکسیدهیدروژن و اکسیژن تبدیل می کند. چندین پلی مورفیسم در رابطه با ژن SOD1 شناسایی شده است که در فعالیت این آنزیم تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر باهدف بررسی پلی مورفیسم A/C در موقعیت 35+ در ژن سوپر اکسیددیسموتاز I در بیماران مبتلابه کاتاراکت پیری و مقایسه آن با افراد سالم صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی، بر روی 120 بیمار مبتلابه کاتاراکت که تحت عمل جراحی قرار گرفتند و 104 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انجام شده است. از هرکدام از افراد مقدار 2 سی سی خون تام در لوله حاوی EDTA جمع آوری شد. پس از استخراج DNA پلی مورفیسم با استفاده از تکنیک هایPCR و (Restriction Fragment Length Polymorphism) RFLP تعیین گردید. نتایج فراوانی پلی مورفیسم ها با استفاده از آزمون آماری Chi-square مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  توزیع ژنوتیپ AA وAC ژن SOD1 در بیماران مبتلابه کاتاراکت پیری به ترتیب برابر 2/99% و 8/0% بود و ژنوتیپ CC در بیماران دیده نشد. به طور مشابه، فراوانی ژنوتیپ AA و AC در گروه کنترل به ترتیب 99% و1% بود و ژنوتیپ CC در این گروه نیز مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بین فراوانی پلی مورفیسم ژن SOD1 در گروه بیمار و کنترل ازلحاظ آماری ارتباط معناداری دیده نشد. این نتایج نشان می دهند که پلی مورفیسم ژن SOD1 با افزایش ریسک ابتلا به کاتاراکت پیری ارتباط ندارد.
  کلیدواژگان: رادیکال آزاد، استرس اکسیداتیو، کاتاراکت پیری، سوپراکسیددیسموتاز، پلی مورفیسم
|
 • Ali Mohammad Abbasi, Abdolhosein Pour Najaf, Hojjatollah Kakaei *, Behzad Badakhsh, Zahra Kakaei Pages 153-160
  Introduction
  Ergonomic factors can increase the prevalence of musculoskeletal disorders. The aim of this study was to determine the effects of the ergonomic variables on the prevalence of musculoskeletal disorders between the urban and out of urban drivers in Ilam province.
  Materials And Methods
  The population studied in this research including 251 peoples of the urban and out of urban drivers in Ilam province in 2007-2008. The different variables such as driving state, seat position, driver cab condition, the diameter of the steering wheel, steering angle to the horizon and etc were examined. Data analysis was conducted by statistical methods (SPSS-16 and x2 test) and the p-value of 0.05 was used as significant.
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between the slope of the pedals, the height of steering wheel, seat position, availability of the driver cab, steering angle, the use of driver back protector with the prevalence of musculoskeletal disorders and the spinal pain due to the driving (p
  Conclusions
  Recognition of many factors in design of equipment of driver cab to create the safe environment for drivers is necessary. Therefore, the condition around of driver in car should be identified and so design that driver feeling comfort and relax on duty.
  Keywords: Drivers, Back pain, Musculoskeletal disorders, Design
 • Mitra Rahimzadeh, Behrouz Kavehi, Zhila Rahimzadeh, Homeira Avary * Pages 161-172
  Background
  Diabetes and depression are among diseases highly associated with life style, urbanism, and industrialization. The concomitance of the two of them costs the patients many years of their lives. Many researchers have been done on the outbreak of depression among diabetics in Iran. The principal purpose of this study is to determine the outbreak of depression among diabetics using the Meta-analysis method.
  Methods
  This study is a systematic review. The prevalence rate of depression among diabetics estimation was determined using Meta-analysis method on the data extracted from English and Persian data bases. To analyze the information obtained, we used STATA 11.2 and the random effect model.
  Results
  Among 32 eligible researches 7135 patients with type I and II diabetes were chosen for this study. Using Beck’s self-report scale 65% of the cases shown mild to severe symptoms of depression. 64% of the patients were female and the prevalence rate of depression was reported 71.3% in the female and 60.3% in the male cases.
  Conclusion
  The prevalence rate of depression among Iranian diabetics is higher in comparison with other countries. Considering the fact that the concomitance of the two of these diseases results in a raise in medical costs, it is recommended to the doctors to check for depression symptoms in diabetics and recommend health solutions to the patient and the one accompanying them.
  Keywords: Prevalence of depression, Diabetics, Systematic review, Meta-analysis
 • Koorosh Ahmadi, Zabihollah Taleshi, Abolfazl Jokar, Mohsen Pouryaghub, Fateme Bayaat, Leyla Haji Maghsoudi, Mohammad Reza Maghsoudi * Pages 173-178
  Introduction
  Since appropriate and initial methods in trauma care have a crucial role in patients outcome, we evaluated the effect of advanced trauma life support (ATLS) program on nurses’ performance in ER in a simulated model.
  Methods
  A descriptive and analytical study before and after training as conducted in 30 ER nurses in shahid Madani Hospital, Karaj, Iran in (oct, 2016) on the first day, we assessed for nurses’ clinical Knowledge and practical skill performance in confronting a simulated trauma patient.
  After two days of ATLS training we performed the same study and evaluated their performance again on the fourth day.
  findings of the above evaluations pre and post ATLS training program were compared by spss software (version 15) and the p values significant.
  Results
  The findings have shown that the ER nurses’ ability in all three tasks improved notably after the training course. On the fourth day fallowed by training, there was a statically significant increase in ER nurses’ knowledge of ATLS methods, the sequence of procedures and skill performance In trauma-facing situation ( p
  Conclusion
  ATLS course has a crucial role in increasing clinical knowledge and practical skills on trauma care in ER nurses.
  Keywords: Advanced Trauma Life Support, Trauma, Practical skills
 • Mohammad Hosein Dehghan Tarzjani, Niloofar Alishiri * Pages 179-186
  Introduction
  In today's dynamic and turbulent environments, organization know their competitive advantage to obtain new information and specialized knowledge and is of great importance to keep pace with environmental changes. One of the most important organizational issues in this dynamic environment is in terms of the importance of knowledge organizational learning. In fact, learning organization adjusts itself with changing environment and increases its productivity. One tool causing it, is e-learning systems. In fact, these systems provide opportunity to staff to update their skills and knowledge during the work. One requirement of using this tool is assessing organizational readiness for its implementation. In this research, E-learning Readiness in Alborz University of Medical Sciences has been investigated.
  Methods
  This research is descriptive and in the type of analysis, it is a correlational survey. From the perspective of objective, it is an applied research that was conducted using questionnaires in an organization as a case study. The statistical population was 987 managers and employees, and the statistical sample was 272 people. The data was gathered in one step by the researcher, then analyzed in SPSS by using the descriptive statistics
  Results
  The results indicate that the mentioned organization, in general, has necessary readiness to develop these systems. For the successful development of E-learning system, there are two recommendations for the organization: organizational support and improvement of financial policies to implement more appropriate strategies.
  Conclusions
  There is enough E-learning Readiness in Alborz University of Medical Sciences.
  Keywords: Learning, E-learning, Readiness
 • Reihaneh Ramezani *, Sedigheh Ramezani Pages 187-198
  Background
  Reaching health is always considered as the most important personal and social goals and medical institution is one of the most important institutions in a society. So distance from the therapies recommending by this institution could show a suspicion to doctors, reducing their Prestige and even creation the legitimacy crisis for this institution. Therefore analysis the spread of alternative therapies to current medicine and it’s reasons are important and will be the purpose of this article.
  Methods
  This study is a survey on 245 patients in five medical centers at five points of Tehran (North, South, East, West and Center).Method of sampling was available and data collection was implemented by the questionnaire which made by researcher. SPSS 23 software had used in data analysis.
  Results
  The results showed the highest frequency in herbal treatment (2.72%) which had a significant gap to other alternative therapies. On the reasons of application, "because I saw a lot of people that concluded good result from this procedure and recommend it to others", with nearly 60% and "Because prescription drugs form doctors did not effect to solve my illness" with 52% gived most agreement. The statement "I think treatments which had recommended in advices of religious leaders is not useful for "todays illnesses" have inverse linear relationship with the herbal treatment by using the significance level of 95% with 0.395 beta coefficient.
  Conclusions
  Although the reasons of citizens for using alternative therapies was more pragmatic, but statistical analysis showed that near 40% of the variance of using Herbal treatment among citizens interested by awareness about benefits of this therapy in advices of religious leaders.
  Keywords: Alternative therapies to current medicine, Spread, Usage reasons, Tehran
 • Ali Jamshidi, Mehrdad Shariati *, Lili Sepehr-Ara, Davood Moghadamnia Pages 199-210
  Background
  The liver has important role in the metabolism of chemical drugs and plasma protein synthesis. Abilizol is used in the treatment of schizophrenia and bipolar maniac disorders. In this study the effect of abilizol have been observed on serum levels of liver enzymes, total protein, albumin and liver tissue changes.
  Materials And Methods
  In this experimental study 50 adult male rats from wistar race were divided in to 5 groups of 10.The experimental groups which received 5, 10 and 15 mg/kg of abilizol drug orally for 28 days. The control group which received nothings and the sham group which received solvent. At the end of this Period, blood samples were taken from all groups. ALT (Alanine Transaminase), AST (Aspartate Transaminase), ALP (Alkaline phosphatase), total protein and albumin were measured. Also histological changes of liver studied.
  Results
  No significant differences were observed in levels of ALT , ALP and albumin enzymes between experimental and control groups. In experimental group received 15mg/kg abilizol drug showed a significant decrease in level of AST in compared with control group. In experimental group received 15mg/kg abilizol drug showed a significant decrease in level of total protein in compared with control group (p≤0.05). Density of liver tissue in all experimental groups received abilizol drug decrease significantly in compared with control group.
  Conclusion
  Results show that abilizol is a cause of liver parenchymal cell failure and decreases liver enzymes levels.
  Keywords: Abilizol, Liver Enzymes, Total Protein, Albumin, Adult Male Rat
 • Azizeh Ahmadi, Rasoul Dokht Abdiyan* Pages 211-218
  Background
  Manipulation of training variables such as intensity, volume and training session’s frequency could affect the exercise compatibility and dynamicity these carry out different physiological adaptations. The purpose of this study is determining the effect of two types high intensity training (HIIT) on some hem rheological factors in young overweight and obese women.
  Methods
  24 girls with age 25/75±1/18 y, height: 161/29± 4/23cm, weight 74/51±6/27 kg, fat 30/70± 2/23%, BMI 28/66±1/89 kg/m2 voluntarily participated in this study and randomly divided into three experimental HIIT1 group (n=8), HIIT2 group (n=8) and control group (n=8). The subjects of the group HIIT1 in each session running 30 seconds in four sets with 19 to 20 the rate of perceived exertion (RPE) Borg scale and two minutes of rest between sets. HIIT2 group running four sets of 60 s with the same intensity and four minutes rest between sets, training protocol performed three times a week and as long as four weeks. 48 hours before and 48 hours after exercise, blood samples were taken. For analyzing data, use Mixed between-within Subjects analysis of variance in level of (p>0.05).
  Results
  Results showed in levels of RBC , MCV, MCH , hematocrit, hemoglobin wasn’t significantly variation and also difference between groups was not significant (p>0.05). RDW was significantly changed only in HIIT2 group (p0.05). MCHC in each the experimental groups showed significantly changes, the difference between groups was significant only between each experimental groups with control (p
  Conclusion
  according to the results, it can be said that short term HIIT (30 s) in comparison with midterm HIIT (60 s) probably accompanied with slightly hemolysis side effects.
  Keywords: Red blood cell count, Mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), Red Cell Distribution Width (RDW)
 • Maryam Sarvar Taherabadi, Alireza Nakhaee * Pages 219-226
  Introduction
  Senile cataract is the most prevalent cause of blindness in the world. Variety of causes are involved in the pathogenesis of senile cataract, the most important reason is oxidative stress. Oxidative stress occurs because of increased production of free radicals in the body and decrease antioxidant capacity. One of the defense systems against free radicals is superoxide dismutase I (Cu/zn SOD). SOD enzyme catalyses the dismutation of superoxide anion to O2 and H2O2. Several polymorphisms have been found associated with SOD1 gene. Present study has been done to evaluation effects of genetic polymorphism, including SOD1�>C polymorphism in senile cataract patients and normal individuals.
  Materials And Methods
  in this case – control study, there are 120 patients with senile cataract and 104 healthy people. We collected 2ml of whole blood in tubes containing EDTA, and then DNA extraction was performed. Polymorphisms were detected by PCR–RFLP technique.
  Results
  The distribution of AA, AC genotypes of SOD1 gene in the patient with senile cataract were 99.2% and 0.8%. Similarly, distribution of AA, AC genotype in the healthy group were 99% and 1%, respectively. The genotype of CC was not seen in none of the patients and control subjects.
  Conclusion
  No significant differences in the distribution SOD1�>C polymorphism was observed between cases and controls.
  Keywords: Free? radical, Stress oxidative, Senile cataract, superoxide dismutase, polymorphism