فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال شانزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1396)
 • سال شانزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عاطفه یوسفی، بهادر حاجی محمدی *، فتح الله بوذرجمهری، ولی داد، پژمان شیرمردی، نعیمه کیقبادی صفحات 1-8
  مقدمه
  تیمار پرتودهی یکی از بهترین روش ها برای افزایش عمر مفید گوشت بدون اثرات سوء مغذی و ویژگی های حسی است. اگرچه باریکه الکترونی امکان ایجاد تغییراتی در مواد غذایی را دارد، اما به عنوان آسان ترین روش پرتودهی شناخته شده است . باریکه الکترونی دوستدار محیط زیست، کم هزینه و یک جایگزین موثر غیر وقت گیر نسبت به دیگر روش های آلودگی زدایی است. اکسیداسیون چربی می تواند در گوشت پرتودهی شده تولید شود. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان اکسیداسیون چربی در سوسیس های پرتودهی شده است. یافته های این مطالعه می تواند در کنترل، ارتقا ایمنی مواد غذایی و ویژگی های کیفیتی در صنایع غذایی اثر بخش باشد.
  روش بررسی
  سوسیس از مرکز تولیدی تهیه شد، سوسیس چرخ شده به منظور آنالیز تیوباربوتیریک اسید مخلوط و به قسمت های 25 گرمی تقسیم شد. نمونه ها شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار بودند. سوسیس های بسته بندی شده در معرض دوز های 0، 1، 2، 3 و 5 کیلوگری قرار گرفته و در روز های مختلف 0، 5، 10 و 30 بررسی شدند.
  یافته ها
  میزان تیوباربوتیریک اسید با گذر زمان افزایش یافت. در دوز های مختلف ارتباط معنی داری مشاهده شد (05/0>P)، اما بیشترین میزان تیوباربوتیریک اسید در دوز 3 کیلو گری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بکارگیری باریکه الکترونی در دوز های پایین تاثیر سوئی بر اکسیداسیون چربی در سوسیس ندارد. پرتودهی این محصولات با افزودن آنتی اکسیدان ها می تواند در کاهش یا پیشگیری اکسیداسیون چربی موثر باشد.
  کلیدواژگان: پرتودهی، باریکه الکترونی، اکسیداسیون چربی، تیوباربیوتیریک اسید
 • علیرضا رئیسی، فاطمه پوررجب، سید حسین حکمتی مقدم *، سعید حسین خلیل زاده، سیدمهدی موسوی پور، مرجان تاجیک کرد، محمد رضا نحوی نژاد، سید امیر حسین توانا صفحات 9-20
  مقدمه
  افزایش گلوکز خون یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده ی استرس اکسیداتیو دربیماری دیابت و درنهایت ایجاد عوارض قلبی - عروقی است. هدف از مطالعه ی ما بررسی اثر پودر گیاه کندل کوهی بر میزان پراکسیداسیون لیپیدها دربیماران دیابتی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی کنترل دار تصادفی و دوسوکور، بین 150 نفر ازمبتلایان به دیابت نوع 2 در مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد انجام شد.با تقسیم بندی بیماران در سه گروه به ترتیب، روزانه کپسول های 100 و 500 میلی گرمی پودر گیاه و دارونما داده شد. نمونه های خون قبل و بعد از مصرف پودر گیاه گرفته شد. پس از اندازه گیری شاخص ها، داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با سطح اطمینان 95% و05/0 P<، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین مالون دی آلدئید، قبل و بعد از مصرف به ترتیب در گروه دارونما :03/0 ± 59/0 و 03/0 ± 58/0 ، در گروه دوز100 میلی گرمی 07/0 ± 44/0 و 09/0 ± 41/0 و برای دوز 500 میلی گرمی 07/0 ± 45/0 و 04/0 ± 26/0 میکرومولار بدست آمد. در گروه دوز 500 میلی گرمی، شاخص های چربی خون و قند خون ناشتا دارای کاهش بسیارمعنی داری بعد از مصرف پودر گیاه بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف پودر گیاه باعث کاهش شاخص های نامتناسب پلاسما (قند خون، تری گلیسیرید، کلسترول خون) و پراکسیداسیون لیپیدها (مالون دی آلدئید) در بیماران دیابتی می شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، کندل کوهی، لیپید خون، استرس اکسیداتیو، مالون دی آلدئید
 • سید سعید مظلومی محمودآبادی، رزا رهاوی، محمدحسین باقیانی مقدم، نجمه نیک نژاد *، عارفه دهقانی تفتی صفحات 21-33
  مقدمه
  انجام فعالیت جسمانی منظم به عنوان اولین اولویت سبک زندگی سالم عنوان شده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر تحرک بدنی خانم های خانه دار بود.
  روش بررسی
  تعداد 106 نفر در قالب دو گروه (53 نفر گروه مداخله و 53 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری از پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی استفاده شد. پرسشنامه ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه مداخله و کنترل با فاصله 3 ماه و بعد از آموزش در گروه مداخله تکمیل گردید. آموزش به صورت سخنرانی، پاورپوینت، سی دی آموزشی و پمفلت مرتبط با موضوع، در اختیار گروه مداخله قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نمره حیطه تفریح، ورزش و فعالیت اوقات فراغت در گروه مداخله تفاوت معنی داری نشان داد. همچنین در معادل پیاده روی کلی گروه مداخله تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد آموزش با استفاده از سی دی و پمفلت در کنار آموزش به وسیله پاورپوینت و وسایل کمک آموزشی، و استمرار آن می تواند موجب افزایش فعالیت های ورزشی و تحرک بدنی زنان خانه دار شود.
  کلیدواژگان: آموزش، تحرک بدنی، خانم خانه دار
 • علی طولابی، زهرا درخشان، محمد تقی قانعیان * صفحات 34-45
  مقدمه
  پسابهای حاوی رنگ به دلیل اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی برای سلامت عمومی خطرناک هستند. هدف از این مطالعه کاربرد فرایند تلفیقی انعقاد و لخته سازی توام با تجزیه فتوکاتالیستی در حذف رنگ 2- ( متوکسی کربونیل آمینو- متیل) – آکریلیک اسید متیل استر از فاضلاب سنتتیک است.
  روش بررسی
  در این تحقیق حذف رنگ مذکور به کمک مواد منعقد کننده و فرایند فتوکاتالیستی در راکتورهای ناپیوسته انجام شد. پارامترهای غلظت رنگ، غلظت نانوذرات اکسید تیتانیوم، شدت پرتو، زمان تماس، pH و COD مورد بررسی قرار گرفت. غلظت رنگ باقیمانده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که حذف رنگ و COD توسط فرایند انعقاد و لخته سازی در شرایط بهینه به ترتیب 72 و5/58 درصد بدست آمد.و متعاقبا با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی(TiO2/UV- A ) بیشترین درصد حذف رنگ و COD در غلظت 150 میلی گرم در لیتر نانو ذره و با شدت اشعه 480 میکرو وات بر سانتی متر مربع به ترتیب 98 و 8/90 درصد در طی زمان تماس 75 دقیقه و pH برابر 6 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، کاربرد فرایند تلفیقی انعقاد و لخته سازی توام با تجزیه فتوکاتالیستی(TiO2/UV- A ) در حذف رنگ 2- ( متوکسی کربونیل آمینو- متیل) – آکریلیک اسید متیل استر و COD تحت شرایط بهینه بدست آمده بسیار موثر بوده و میتوان از آن در تصفیه فاضلاب صنعت خودروسازی استفاده نمود
  کلیدواژگان: انعقاد و لخته سازی، تجزیه فتوکاتالیستی، رنگ 2- (متوکسی کربونیل آمینو- متیل) - آکریلیک اسید متیل استر، فاضلاب صنعت خودروسازی
 • عذرا دهقانی فیروزآبادی، هادی زارعی محمودآبادی *، محمدحسن احرامپوش صفحات 46-55
  مقدمه
  استان صنعتی یزدبا دارا بودن شهرکهای صنعتی متعدد در محدوده خود و به دنبال آن حجم فاضلابهای تولیدی ناشی از این شهرکها با مشکل کم آبی بشدت مواجه است. بنابراین لزوم تصفیه مناسب فاضلابها و مدیریت کارآمد پسابهای تولیدی شهرکهای صنعتی این استان به طور جدی می بایست مطرح و مورد پیگیری مسئولانقرار گیرد. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی جهان آباد میبد جهت مصارف کشاورزی و آبیاری می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی است. در این تحقیق، از مقادیر متوسط حاصل از نتایج نمونه برداری و آزمایشات انجام گرفته بر روی پساب خروجی تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد در سال1391(مرداد ماه لغایت دی ماه) استفاده شده است. مقادیر متوسط پارامترهای BOD5،COD، TSSو... با استانداردهای تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه و در نرم افزار اکسل تحلیل گردید.
  یافته ها
  طبق نتایج بدست آمده مقادیر متوسط پارامترهای کیفیCOD،BOD5 ، TSS ، SO4،pH وکدورت مورد بررسی از پساب خروجی تصفیه خانه به ترتیب312،160، 92،162(mg/L)، 2/8 و 4/31(NTU)تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد مقادیر متوسط پارامترهای کیفی مورد بررسی از پساب خروجی تصفیه خانه مورد مطالعه به غیر از BOD5وCOD در محدوده استاندارد و حد مجاز جهت مصارف کشاورزی و آبیاری قرار دارد که ممکن است عملکرد زیست محیطی نامطلوب این دو پارامتر را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تصفیه خانه فاضلاب، استفاده مجدد، مصارف کشاورزی، شهرک صنعتی جهان آباد
 • علی حیدری *، حمیدرضا قیصری، سید علی یاسینی اردکانی، فاطمه اکرمی، مرتضی محمد زاده صفحات 56-66
  مقدمه
  پرتودهی یکی از استراتژی های مداخله گر به منظور کنترل موثر میکروارگانیسم های پاتوژن منتقله از غذا می باشد که باعث کاهش بار میکروبی و افزایش مدت زمان نگهداری گوشت می شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نمونه های گوشت شترمرغ با باریکه الکترونی به میزان 1.5، 3 و 5 کیلوگری مورد تیمار قرارگرفته و در دمای C°1±4 به مدت 15 روز نگهداری شدند. پس از پرتودهی در بازه های زمانی 5 روزه، به مدت 15 روز تغییرات شیمیایی و ارگانولپتیکی گوشت مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان کل نیتروژن آزاد و اسید تیوباربیتوریک برای بررسی تغییرات شیمیایی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  پرتودهی به طور معنی داری باعث کاهش میزان کل نیتروژن آزاد در نمونه های پرتودیده شد. همچنین افزایش میزان اسید تیوباربیتوریک نیز در نمونه های پرتودیده شده معنی دار بود که با دور پرتودهی و طول مدت نگهداری رابطه مستقیم داشت و علی رغم افزایش میزان اسید تیوباربیتوریک، پرتودهی اثر معنی داری بر خواص حسی گوشت شترمرغ نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرتودهی گوشت شترمرغ با باریکه الکترونی باعث افزایش مدت زمان نگهداری گوشت شترمرغ به مدت حداقل دو هفته در دمای یخچال بدون تغییر محسوس در خواص حسی این گوشت می شود.
  کلیدواژگان: پرتودهی، باریکه الکترونی، گوشت شترمرغ، کیفیت شیمیایی، خواص حسی
 • محمد علی مروتی شریف اباد، لیلا هادی ورنامخواستی *، محمد جواد زارع سخویدی، حسین فلاح زاده، زهره کریمیان کاکلکی صفحات 67-80
  مقدمه
  سرطان ریه به عنوان سردسته ی علتهای مرگ در میان انواع سرطانها شناخته می شود. از آنجا که در کشور ما در خصوص تعیین کننده های رفتار های محافظت کننده از سرطان ریه در میان کارگران، اطلاعات علمی جامعی در دسترس نیست، طی مطالعه ای، تعیین کننده های رفتارهای محافظت کننده از سرطان ریه در کارگران شرکت ذوب اهن اصفهان بر اساس تئوری انگیزش محافظت بررسی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 253 نفر از کارگران کارخانه ی ذوب اهن اصفهان که به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته برای سنجش تعیین کننده های رفتارهای محافظت کننده از سرطان ریه استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری T-Test، ANOVA و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از افراد مورد مطالعه 2/54% همیشه معاینات پزشکی دوره ای را برای اطمینان از وضعیت سلامتی ریه هایشان انجام می دادند به علاوه 7/27% افراد برای حفظ سلامت ریه های خود از مواد کم خطر به جای مواد خطرناک استفاده می کردند. از بین سازه های تئوری انگیزش محافظت، سازه ی شدت درک شده بیشترین میانگین نمره(83/5 ±33/41) و سازه ی ترس کمترین میانگین نمره(49/2 ±77/9) را داشت. کل سازه های تئوری انگیزش محافظت، 6/22% واریانس رفتار های محافظت کننده از سرطان ریه را پیش بینی نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثر بخشی تئوری انگیزش محافظت درشناخت تعیین کننده های رفتارهای محافظت کننده از سرطان ریه، می توان از این تئوری به عنوان چارچوبی در طراحی برنامه های آموزشی به منظور افزایش انگیزش کارگران جهت اتخاذ رفتار های محافظت کننده از سرطان ریه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، تئوری انگیزش محافظت
 • نغمه قرشی، عباس علوی راد * صفحات 81-92
  مقدمه
  شناسایی تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر میزان انتشار CO2تا کنون هم در بعد داخلی و هم در بعد بین الملل در سطح وسیعی بررسی شده است، هر چند در زمینه چگونگی تاثیرگذاری توسعه مالی و توسعه بانکی بر میزان انتشار CO2 تحقیقات بسیار اندکی بویژه در ایران صورت گرفته است. بنابراین هدف اصلی مقاله کنونی پوشش شکاف تحقیقاتی در این زمینه می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک تحلیل سری زمانی طی سال های 1390- 1350 می باشد. جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت همجمعی میان میزان انتشار CO2و شاخص های توسعه بانکی در ایران، ضرایب بلند مدت با بهره گیری از روش های خود بازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL) و حداقل مربعات پویا (DOLS ) برآورد گردید. همچنین جهت اجرای آزمون های اقتصاد سنجی از نرم افزارهای Microfit(5.0) و Eviews(9.0) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد نسبت مانده تسهیلات سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی(شاخص توسعه بانکی) موجب کاهش انتشار CO2 در ایران می گردد. همچنین نتایج منطبق بر تئوری ها و بسیاری از مطالعات تجربی نشان داد تاثیر مصرف انرژی بر انتشار CO2در بلند مدت مثبت و معنادار است.
  نتیجه گیری
  دولت می تواند با سیاست گذاری منسجم روی پرداخت تسهیلات سیستم بانکی به شرکت ها، کیفیت محیط زیست را ارتقاء دهد. زیرا در این چارچوب شرکت ها برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی ملزم به اجرای برنامه های مدون برای کاهش پیامدهای منفی مصرف انرژی شده و این در بلند مدت منجر به انتشار CO2 کمتر می شود
  کلیدواژگان: انتشار CO2، توسعه بانکی، مصرف انرژی، ARDL، DOLS
 • معصومه مجد پور *، سعادت پرهیزکار، علی موسوی زاده، محسن شمس صفحات 93-105
  مقدمه
  مادران در انتقال اطلاعات و آموزش رفتارهای سالم از جمله مسایل جنسی، به دختران خود نقش کلیدی دارند. اطلاع از دیدگاه ها و نظرات مادران، پیش نیاز اصلی در طراحی مداخلات اثربخش برای توانمندسازی آنان است تا بتوانند به عنوان واسطه های آموزشی در این حوزه، نقش آفرینی کنند. این مطالعه با هدف استخراج نظرات مادران درباره آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان خود در شهر ماهشهر انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش کیفی پدیدارشناسی، از طریق مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز بامادران دارای دختر نوجوان 18-12 ساله انجام شد. مصاحبه ها با هفت مادر و جلسات بحث گروهی با حضور 28 مادردر پنج گروه انجام شد. محوراصلی بحث ها آموزش مسایل جنسی به دختران و نحوه انجام آن بود. نظرات ارائه شده به طور کامل ثبت شد و پس از دسته بندی، تم های اصلی استخراج و تحلیل شد.
  یافته ها
  پنج موضوع اصلی حاصل از مطالعه شامل لزوم آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان، منابع اطلاعاتی مادران درباره مسایل جنسی در دوران نوجوانی خود، منابع آموزشی پیشنهادی، موانع ارایه این آموزش ها، لزوم توانمند سازی مادران برای آموزش مسایل جنسی و پیشنهادات برای تدوین برنامه آموزشی مادران بود.
  نتیجه گیری
  بیشتر مخاطبان به لزوم آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان به شکل محدود اعتقاد داشتند،مادران آموزش دیده را بهترین فرد برای آموزش دختران می دانستند وموانعی مانند خجالت از طرح موضوع، نگرانی از گستاخی و کنجکاوی دختران، آگاهی ناکافی درباره مسایل جنسی و نبود مهارت برقراری ارتباط موثر با دختران خود را بیان کردند.
  کلیدواژگان: آموزش مسایل جنسی، دختران نوجوان، مادران، مطالعه کیفی
 • علی دهقانی، مسلم طاهری *، محمدحسن لطفی، محمود نوری شادکام صفحات 106-116
  مقدمه
  نقائص مادرزادی قلب به وضعیتی گفته می شود که از زمان تولد بوجود می آید و برروی ساختار قلب نوزاد و همچنین عملکرد آن تاثیر میگذارد،این نقائص میتواند نوع مختلف از خفیف (مثل یک سوراخ کوچک دربین حفره های قلب)تا نوع شدید(مثل نقص یا ضعف در قسمتی از شکل قلب)داشته باشد.
  روش بررسی
  این مقاله یک مطالعه مروری است که در آن از مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی که در پایگاههای معتبریمثل Pubmed،Springer ،SID Medline ،Google Scholar، نمایه شده استفاده است،همچنین برای این بررسی از کلید واژه های مرتبط و موجود در MESH استفاده و بدون محدودیت زمانی در پایگاههای قید شده جستجو شد.
  یافته ها
  شیوع ناهنجاریبه طور کلی کمتر از یک مورد در صد تولد بدست آمد و در بین ناهنجاری ها نفص دیواره ی بطنی(VSD)،نقص دیواره ی دهلیزی(ASD) ،بازبودن مجرای شریانی(ASD)و تترالوژی فالوت(TOF)بیشترین فراوانی را در بین انواع ناهنجاری های مادرزادی قلب به خود اختصاص دادند.عواملی چون سن بالای والدین هنگام لقاح،ابتلای مادران به دیابت ،آنفلوآنزا و بیماری های تب دار ومصرف دارو در طی بارداری و عدم مصرف مولتی ویتامین قبل و حین بار داری توسط مادران در تولد نوزاد با ناهنجاری مادرزادی قلب تاثیر داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعات انجام شده و وجود عوامل خطر متعدد در ایجاد این ناهنجاری لزوم یک برنامه ریزی دقیق جهت بررسی بیشتر در ارتباط با عوامل خطر ایجاد این ناهنجاری و همچنین مداخلات تاثیر گذار به منظور کاهش عوامل خطر شناسایی شده به خصوص در دوران بارداری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شیوع، عوامل خطر، ناهنجاری مادرزادی قلب
|
 • Atefeh Yousefi, Bahador Hajimohammmadi *, Fathollah Bouzarjomehri, Vali Dad, Pejman Shirmardi, Naeimeh Keyghobady Pages 1-8
  Introduction
  Irradiation treatment is one of the best techniques to extend the shelf-life of meat, without emerging the nutritional properties and sensory quality of irradiated meat products. However electron -beam may cause transformations in foods but has been known as to the most easily-applied irradiation technique in food industries. Electron-beam irradiation is an environment friendly, low cost and time effective alternative to other decontamination technologies. Lipid oxidation could produce of irradiated meat. This study aimed at evaluating the state of lipid oxidation of irradiated sausages. Its findings could help the control, improve food safety and quality properties to food industries.
  Methods
  Sausages were purchased in a local supermarket, minced sausages blended for thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) analysis and divided into 25 g pieces. The samples including one control group and four case groups. Packaged sausage were exposed at doses of 0 (control), 1, 2, 3 and 5 kGy and analyzed on various days 0, 5, 10 and 30.
  Results
  Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) has increased as time goes on (P
  Conclusion
  Utilizing of Electron-beam irradiation in low doses does not have significant difference on lipid oxidation. Irradiating of meat products by addition of antioxidants can minimize or avoid the development of rancidity.
  Keywords: Irradiation, Electron beam, Lipid oxidation, TBARS
 • Alireza Raeissi, Fatemeh Pourrajab, Syed Hossein Hekmatimoghaddam *, Saeid Hossein Khalilzadeh, Seyed Mahdi Mousavipoor, Marjan Tajik Kord, Mohammad Reza Nahvi Nejad, Seyed Amir Hossein Tavana Pages 9-20
  Introduction
  Increased blood glucose is One of the main causes oxidative stress production in diabetes patients and ultimately creating complications cardiovascular- vascular. The aim of our study was to investigate the effecting of Dorema aucheri plant powder on amount the per oxidation lipid in diabetic patients.
  Methods
  This study Was performed as double-blind randomized controlled clinical trial, between 150 patients with type 2 diabetes at diabetes research Center in Yazd . By dividing the patients into three groups,respectively, daily 100 and 500 mg plant capsules and placebo was administered. Blood samples were taken before and after taking the plant powder. After the measurement, the data with software SPSS software (version 16), and with a confidence level of 95% and P
  Results
  The mean malondialdehyde, before and after taking ,respectively, in the placebo group: 0 /59 ±0/03 and 0/58±0/03, in 100 mg dose groups 0/44±0/07 and 0/41±0/09(P =0/051) and for the 500 mg dose, respectively, 0/45±0/07and 0/26±0/04 mM. In the 500 mg dose groups, blood lipid index and blood glucose after consuming of plant powder had a significant reduction.
  Conclusion
  This study showed that consumption of plant powder bilhar proportional decrease in plasma parameters (blood glucose, triglycerides, cholesterol), and lipid peroxidation (MDA) in patients diabetes.
  Keywords: Type II diabetes, Kendall Mountain, blood lipids, oxidative stress, malondialdehyde
 • Seyed Saeid Mazloumi Mahmoodabad, Rosa Rahavi Ezabadi, Mohammad Hossein Baghiani Moghadam, Najmeh Niknejad *, Arefeh Dehghanitafti Pages 21-33
  Introduction
  Regular physical activity as the first priority is the expressed healthy lifestyle. The aim of this study was to evaluate the effect of education on physical activity housewives.
  Methods
  The 106 persons were selected random sampling in two groups (53 patients in the intervention group and 53 in control group). The International physical activity questionnaire was used to measure. Questionnaires pre and post intervention and control groups within 3 months after the training was completed in the intervention group. Training for lectures, PowerPoint, CDs and pamphlets related to the topic, the intervention group was provided. The results were analyzed by using the Pearson correlation coefficient, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests.
  Results
  The results showed that a significant difference Score for recreation, sports and activities, free time in the intervention group .Also, there are significant difference Walkway equivalent overall in the intervention group.
  Conclusion
  The findings that suggest that education using media such as CD and pamphlets, along education by PowerPoint and learning assist tools, and continuity can be increases the sport activities and physical activity of women housewives.
  Keywords: education, Physical activity, housewife
 • Ali Tolabi, Zahra Derakhshan, Mohammad Taghi Ghaneeian * Pages 34-45
  Introduction
  Effluents contains dyes Because of the adverse health effects of Environmental and dangerous for public health. The aim of this study was to the use of a combination coagulation and flocculation process Coupled with photocatalytic degradation in dye 2- (methoxy carbonyl amino methyl) - acrylic acid methyl ester from Synthetic wastewater.
  Methods
  In this study, the color removal with the help of coagulants and photocatalytic process was carried out in batch reactors. Parameters of the color concentrations, titanium oxide nanoparticles concentrations, beam intensity, contact time, pH and COD were investigated. The remaining dye concentration was determined by using a spectrophotometer.
  Results
  the results of this study showed that the color and COD removal by coagulation and flocculation process in optimum conditions, 72 and 58/5 percent obtained respectively. And subsequently by using photocatalytic process (TiO2/UV-A) highest percentage removal color and COD in concentration of 150 mg /L of nanoparticles and light intensity of 480 µw/cm2, 98 and 90.8 percent respectively, in contact time of 75 minutes and Equal pH of 6 was reported.
  Conclusions
  According to results, the application of integrated process coagulation and flocculation Coupled with photocatalytic degradation (TiO2/UV- A) in dye 2- (methoxy carbonyl amino methyl) - acrylic acid methyl ester and COD Under optimal conditions Obtained is very impressive and can be used in wastewater treatment automotive industry.
  Keywords: coagulation, flocculation, photocatalytic degradation, color 2- (methoxy carbonyl amino methyl) - acrylic acid methyl ester, wastewater automotive industry
 • Azra Dehghani Firoozabady, Hady Zarei Mahmoodabady *, Mohammad Hassan Ehrampush Pages 46-55
  Introduction
  With attention to the existence numerous numbers of industrial towns and them volume of generated wastewater and problems of shortage of water in the Yazd province, therfore the proper wastewater treatment and efficient management of waste water of industrial towns for reuse of them is one of the most important of program for reducing & saving in water consumption. Hence, this study aimed to the feasibility of the reuse of waste water of industrial town of Jahan Abad Maybod for agricultural and irrigation uses.
  Methods
  This study is a descriptive crosssectional research. At this study, it is used the mean values ​​of the results of sampling and tests of output waste water of Jahan Abad Maybod treatment plant in 2012 (July to January). Then the mean values ​​of the BOD, COD, TSS and ... parameters compared with the standards values of the EPA and analyzed by Excel software.
  Results
  The results show that the mean values ​​of quality parameters of the output waste waterof treatment plant such as COD, BOD5, TSS, SO4, pH and turbidity are respectively 312, 160, 92, 162(mg/L), 8/2 and 31/4(NTU).
  Conclusion
  The results showed that the mean values ​​of the quality parameters of the studied output waste water except BOD5 and COD are in the standard range for the uses of agriculture and irrigation which it may has the negative & inappropriate environmental operation of these two parameters.
  Keywords: wastewater treatment, reuse, agriculture use, industrial town of Jahan Abad Maybod
 • Ali Heydari *, Hamidreza Gheisari, Seyed Ali Yasini Ardakani, Fateme Akrami-Mohajeri, Morteza Mohammadzade Pages 56-66
  Introduction
  Irradiation of intervention strategies in order to effectively control food-borne pathogens are microorganisms that reduce microbial load and increase the shelf-life.
  Methods
  In this study, ostrich meat with electron beam 1.5, 3 and 5 kGy doses treated and were stored in temperature 1 ± 4° C for 15 days. With 5 day intervals after irradiation, chemical and organoleptic changes were evaluated. The amount of total volatile nitrogen (TVN) and thiobarbituric acid (TBA) were measured to evaluate the chemical changes.
  Results
  Irradiation significantly reduces the amount of TVN in the samples were irradiated. It also increases the amount of thiobarbituric acid in the irradiated samples was statistically significant direct relationship with the irradiation and during storage, and despite the increase in thiobarbituric acid, irradiation had no significant effect on the sensory properties of ostrich meat..
  Conclusion
  The results show that electron beam irradiation of ostrich meat with increased storage time for at least two weeks at refrigerator temperature without a noticeable change in the organoleptic properties of the meat.
  Keywords: irradiation, electron beam, ostrich meat, chemical quality, organoleptic properties
 • Mohammadali Morowatisharifabad, Leila Hadi Varnamkhavasti *, Mohammadjavad Zare, Hossein Fallahzadeh, Zohre Karimiankakolaki Pages 67-80
  Introduction
  Lung cancer is known the leading cause of death among cancers. Since in our country a comprehensive scientific information not available on the determinants of protective behavior of lung cancer among workers, this study, aimed to examine determinants of lung cancer protective behaviors among Esfahan Steel Company (ESCO) workers based on protection motivation theory.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 253 workers of the ESCO who were randomly selected. In this study, the researcher-made questionnaire was used to assess determinants of lung cancer protective behaviors.. Collected data were analyzed by statistical tests of T-Test, ANOVA and correlation coefficient.
  Results
  Of participants %54.2 have always did periodic medical examinations to ensure of their lungs health and 27.7% of participants used low-risk materials instead of hazardous materials. Among constructs of protection motivation theory, perceived severity had the highest mean score (41.33 ±5.83) and fear the lowest mean score (9.77 ± 2.49). The constructs of protection motivation theory predicted 22.6% of lung cancer protective behaviors variance.
  Conclusion
  Regarding effectiveness of the protection motivation theory in Understanding determinants of lung cancer protective behaviors so the theory can be used as a framework for the design of educational programs to enhance worker's motivation to adopt lung cancer protective behaviors.
  Keywords: lung cancer, protection motivation theory
 • Naghmeh Ghorashi, Abbas Alavi Rad * Pages 81-92
  Introduction
  Identifying the effect of energy consumption, economic growth and foreign trade on CO2 emissions have been studied at both national and international levels. However, there have been very few researches on the effect of financial and banking development on the CO2 emissions, especially in Iran. So, this study aimed to cover this research gap.
  Methods
  This study was a time-series analyses over the period of 1971-2011. In order to investigate about existence of a long-run co-integration relationship between CO2 emissions and banking development indicators in Iran, long-run coefficients were estimated by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) approaches. Moreover, to carry out the econometric tests Microfit (5.0) and Eviews (9.0) software were used.
  Results
  Findings showed that the ratio of domestic credit to private sector by banks to GDP (Banking Development Indicator) reduces CO2 emissions in Iran. In addition, results confirm with theories and other empirical studies showed that energy consumption has positive and significant effect on CO2 emissions in long-run.
  Conclusion
  The government can help to improve environment quality by establishing a strong policy making on credit to firms by banking system. Because in this framework firms to receive credit from banking system are required codified programs to reduce negative outcomes of energy consumption and this lead to a less CO2 emissions in long-run.
  Keywords: CO2 emissions, Banking development, Energy consumption, ARDL, DOLS
 • Masoumeh Majdpour *, Sadat Parhizkar, Ali Mosavizadeh, Mohsen Shams Pages 93-105
  Introduction
  Sexuality education is one of the most important educational needs for adolescents, and mothers may have the key role in educating these issues to their daughters. This study aimed at developing, implementing and evaluating of a training program for mothers to educate sexuality matters to their adolescent girls in Mahshahr, Iran.
  Methods
  This field trial was conducted on 140 mothers having 12 to18-year girls from September to March 2012. Data was collected by two validated questionnaires. The first one assessed the “Parent-Child Relationship: Mother" questionnaire which indirectly measures the level of communication skills for mothers completed by the girls, and the second one measured "Knowledge and attitude about sexuality education to adolescents" questionnaire completed for mothers. Based on the results, an educational intervention for mothers consisted of three training sessions was designed and established. Before and three-month later data were analyzed and compared.
  Results
  Three months after the intervention, the mean scores of mothers’ knowledge and attitude scores toward sexuality matters, was increased significantly (P
  Conclusion
  It seems that the designed educational program was effective to improve the knowledge and attitudes toward the sexuality matters in mothers, but learning communication skills as an important factor in training women for sexuality education to their adolescent girls, need to continuous, regular, and companion with experiences and practice.
  Keywords: Training, Mothers, Sexuality education, Adolescent girls
 • Dr Ali Dehghani, Moslem Taheri *, Dr Mohammadhasan Lotfi, Dr Mahmood Noorishadkam Pages 106-116
  Background
  Congenital heart defects are known as the state that comes from birth and influences on structure and function of baby's heart, The different types of defects can range from mild (e.g., a small hole between the heart chambers) to hard (like a flaw or weakness in a part of the heart).
  Method
  This article is a review article in which the articles published in Farsi and English that the bases valid as Medline, Google Scholar, Pubmed, Springer, SID index has been used, as well as for the study of keywords associated with the use of MESH keywords in identifying and no time limit listed in the databases were searched.
  Result The prevalence of congenital heart defect, in general, less than one per cent in newborn. The ventricular wall abnormalities defect (VSD), atrial septal defect of (ASD), patent ductus arteriosus (PDA) and tetralogy of Fallot (TOF) Top among the most types of congenital heart anomalies. Factors such as the age of the parents at conception, maternal risk of diabetes, influenza and febrile illness during pregnancy, drug use during pregnancy and taking a multivitamin before and during the Pregnancy were influenced of newborns with congenital heart defects.
  Conclusion
  According to studies need to be conducted in the presence of multiple risk factors for these disorders, seem to have a detailed plan to Study of More about the factors that affect the risk of developing these disorders, as well as interventions to reduce risk factors identified particularly during pregnancy.
  Keywords: Prevalence, Risk factors, Congenital Heart Defect