فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصاد کلان - سال یازدهم شماره 22 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال یازدهم شماره 22 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی - پژوهشی
 • محسن مهرآرا *، الهه بهلولوند صفحات 13-37
  یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می باشد. از جمله ریسک هایی که بانک ها را تهدید می کند ، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی می پردازد. بدین منظور از داده های پانل جمع آوری شده برای 15 متغیر شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون بانکی از 14 بانک فعال در سیستم بانکی ایران طی سال های 1382-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق موید آن است که نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، نسبت سرمایه به دارایی، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نسبت کارایی، حاشیه سود و نسبت ترکیب سپرده، موثرترین متغیرها در الگوی ریسک نقدینگی بانک های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله نرخ ارز، نرخ رشد قیمت سهام، نرخ تورم، بازدهی دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت دارایی نقد به کل دارایی و رشد اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک نقدینگی وجود ندارد. به نظر می رسد که این متغیرها، بویژه متغیرهای کلان اقتصادی، از کانال عوامل درون بانکی می توانند بر ریسک نقدینگی تاثیرگذار باشند.
  کلیدواژگان: ريسک نقدينگي، سيستم بانکي، ميانگين گيري مدل بيزيني(BMA)، حداقل مربعات متوسط وزني(WALS)
 • اسماعیل پیش بهار*، پریسا پاکروح صفحات 39-63
  دستیابی به رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف اصلی تمامی جوامع و سیاست گذاران اقتصادی است و اقتصاددانان پیوسته در تلاش اند تا با استفاده از روش های مختلف نظری و تجزیه و تحلیل تجربی عوامل موثر بر رشد را شناسایی کنند. اهمیت این موضوع در کشور ما نیز به دلیل نوسانات درآمد نفتی، تورم بالا و سایر مشکلات و نابسامانی ها برجسته تر است. بنابراین هدف مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی است که بر رشد اقتصادی اثر دارند که ابتدا روابط علی بین متغیرها با استفاده از الگوی GES در نرم افزار Tetrad شناسایی سپس با انجام اصلاحات لازم احتمالات در نرم افزار Netica برای ایجاد نقشه علی بیزین محاسبه گردید. طی سناریوهای مختلف تحلیل حساسیت برای عوامل موثر صورت گرفت و در نهایت جایگزینی درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق قرضه به جای درآمد نفتی برای جلوگیری از بروز مشکلات پیوسته نظیر افزایش بدهی، کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم پیشنهاد گردید
  کلیدواژگان: تورم، رشد اقتصادی، شبکه بیزین، نقشه علی
 • محمد جعفری * صفحات 65-84
  هدف اصلی مقاله حاضر سنجش عوامل موثر بر میزان شادمانی در 30 کشور اسلامی منتخب، طی دوره ی زمانی 2014-2007 است. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، امید به زندگی و شاخص های محدودیت های مذهبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج اصلی این مقاله حاکی از آنست که در کشورهای مورد مطالعه الف) با افزایش درآمد سرانه، شادی نیز افزایش می یابد. ب) بیکاری وتورم اثر کاهنده بر شادی دارند و شدت اثرگذاری منفی نرخ بیکاری بر سطح شادمانی نسبت به نرخ تورم بیش تر است. ج) افزایش محدودیت های دولت و خصومت های اجتماعی به عنوان شاخص های اندازه گیری محدودیت های مذهبی، با شادی کم تری همراه شده است. د) امید به زندگی با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تاثیر را بر میزان شامانی داشته است. در یک نتیجه گیری کلی حاصل از سنجش عوامل موثر بر شادمانی در کشورهای اسلامی، می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با نرخ بیکاری، نرخ تورم و محدودیت های مذهبی کم تر و با متوسط عمر بالاتر، شادمان تر می باشند.
  کلیدواژگان: شادی، رضایت از زندگی، کشورهای اسلامی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
 • مجید صامتی *، کامران کسرایی، همایون رنجبر، سارا قبادی صفحات 85-104
  با توجه به نقش برجسته نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق تکانه های بازار نفت بر روی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تابع واکنش آنی با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود؛ به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثرات تکانه های رشد درآمد نفت بر روی اقتصاد ایران به جای مدل VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدل های TVP-VAR، اقدام به مدل سازی اقتصاد ایران برای دوره زمانی 91-1367 شده است، به طوری که متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، نرخ تورم، رشد مخارج مصرف واقعی دولت، رشد واردات واقعی، رشد درآمدهای نفت واقعی و تکانه های بازار نفت وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی یکدیگر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: نوسانات قیمت نفت، مدل خودرگرسیون برداری، مدل های فضا-حالت، ایران
 • مهدی ادیب پور * صفحات 105-131
  یکی از متغیرهای مهم تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام نرخ ارز و نوسانات مربوط به آن است. در پژوهش حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت سهام شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392:4-1378:1 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس شرطی، نااطمینانی نرخ ارز اسمی محاسبه شد و سپس متغیر نااطمینانی نرخ ارز به همراه متغیرهای دیگری نظیر نرخ ارز اسمی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی به شکل حقیقی، شاخص قیمت ها و قیمت حقیقی حامل های انرژی وارد الگوی تحقیق گردید. نتایج برآورد الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی گسترده(ARDL) نشان داد که متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز اسمی، نقدینگی و قیمت انرژی اثر منفی و معنادار و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و سطح قیمت ها اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر جای می گذارند. بنابراین، با اعمال سیاستهایی در جهت جلوگیری از نوسان قابل ملاحظه نرخ ارز زمینه رشد پایدار شاخص سهام شرکت های صنعتی بورس فراهم شده و بازار سهام با بهبود مواجه خواهد شد
  کلیدواژگان: نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز، شاخص قیمت سهام شرکت های صنعتی
 • مجید آقایی *، مهدیه رضاقلی زاده صفحات 133-158
  با توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی پدیده فقر و اهمیت مسئله کاهش فقر در کشورها و نظر به تاثیرپذیری آن از مصرف انرژی، مطالعه حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر میزان مصرف انرژی در ایران بر فقر در کل کشور می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش اقتصادسنجی معادلات هم زمان و تخمین زن های حداقل مربعات دو مرحله ای(2SLS ) و حداقل مربعات سه مرحله ای( 3SLS) رابطه بین مصرف انرژی و فقر در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 مورد آزمون کمی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش مصرف انرژی در کشور طی دوره مورد مطالعه با تاثیر مستقیم بر فقر منجر به کاهش آن شده و از سوی دیگر با تاثیرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، به طور غیر مستقیم نیز آن در کاهش فقر موثر است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شواهد کافی مبنی بر تاثیرگذاری مثبت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر کاهش فقر و نابرابری در سال های اجرایی شدن آن در اقتصاد ایران وجود ندارد و لذا انتظار می رود سیاستگذاران اقتصادی کشور به هنگام تدوین سیاست های تاثیرگذار بر بخش انرژی مانند اجرای مراحل تکمیلی طرح هدفمندی یارانه ها، پیامدهای مختلف ناشی از آن را مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: مصرف انرژی، فقر، معادلات همزمان، تخمینزن های 3SLS و 2SLS
 • محمدزمان محمدی شیرکلایی*، احمد جعفری صمیمی *، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور تهرانچیان صفحات 159-183
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شاخص جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. برای این منظور از شاخص جدید جهانی شدن KOF و داده های آماری دوره زمانی 1998-2014 مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شده است. با توجه به جایگاه درآمد های مالیاتی در اجرای طرح های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور ها، ضروری است توان واقعی هر جامعه برای پرداخت مالیات را با توجه به اطلاعات موجود برآورد کرد. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار حدآستانه ای معادل 4.45% می باشد. نتایج نشان داد چنانچه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 4.45 درصد باشد تاثیر متغیرهای کیفیت نهادی، ثبات سیاسی، گسترش شهر نشینی، نسبت جمعیت شهری و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت بوده است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 4.45 درصد باشد، کمتر می باشد. در نهایت لازم به ذکر است که تاثیر شاخص جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی معادل 0.026 می باشد. بر این اساس رشد شاخص جهانی شدن منجر به افزایش ظرفیت و تلاش مالیاتی معادل 0.026 درصد می شود
  کلیدواژگان: ظرفیت مالیاتی، کیفیت نهادی، ثبات سیاسی، جهانی شدن، داده های تابلویی آستانه ای
|
 • Mohsen Mehrara *, Elahe Bohloolvand Pages 13-37
  Banking industry is one of the most important and sensitive economic sectors of countries that in the course of its activities is facing with various types of risk. Liquidity Risk (LR) is one of the risks that banks are highly vulnerable to it. If the LR do not control and manage that leads to bankruptcy of banks. This research by using Bayesian econometric methods deals to identify and investigate the influencing factors on the LR. For this aim, Panel data have been collected of 14 active banks in Iran's banking system for 15 variables including economic and intra-banking factors during 1382-1394. The results indicate the liabilities to Asset Ratio, the ratio of long-term investment deposits, the ratio of capital to assets, bank size, Efficiency Ratio, Credit Risk, net interest margin and the composition of deposits are the most effective variables in the Iranian banks LR pattern. The including the possibility of the other variables such as exchange rates, inflation rate, stock price index growth rate, return on assets, loans to deposit ratio, Cash to Asset Ratio and economic growth are less than 25% in this pattern. Thus there is not strong evidence for their effectiveness on the LR. It seems these variables, especially macroeconomic factors, can affect the LR only through the intra banking factors.
  Keywords: Liquidity risk, Banking system, Bayesian Model Averaging (BMA), Weighted Average Least Squares (WALS)
 • Esmaeil Pishbahar *, Parisa Pakrooh Pages 39-63
  Achievement high economic growth in all societies is main purpose of the policy makers and because of that economists are trying to use different theoretical and empirical methods to analyze and identifying the economic growth and the effective factors on it. Because of oil revenues volatility, high inflation, debt of government to Central Bank and other problems, the mentioned subject is more highlighted in Iran. We used casual relations approaches and Bayesian Casual Map (BCM) method for investigation relationships among macroeconomic variables that have affected on the economic growth in Iran. We investigated the causal relation among variables by using GES algorithm in the Tetrad software and after modifying casual relationships, we determined the variable probabilities by Netica Software. Based on first scenario analysis, increases in oil revenue have a direct and positive effect on economic growth, but tax and debts scenarios indicate that have an direct and negative effect on economic growth. Eventually replace the tax revenues and the sale of saving bonds instead of oil revenues for avoiding continual failures such as debt, deficit, increased borrowing from the central bank to increase liquidity and ultimately inflation was proposed.
  Keywords: Bayesian Casual Map, Casual relationship, Economic Growth, GES Algorithm, Inflation
 • Mohammad Jafari * Pages 65-84
  Happiness Economics is a new branch of economic studies that typically combines economics with other disciplines such as psychology and sociology trying to deal with the theoretical and quantitative study of happiness, positive and negative emotions, welfare, life quality, life satisfaction, and its related concepts. It aims to analyze the conditions affecting the individual and society's level of happiness and satisfaction. The main objective of this paper is to assess the factors affecting on the happiness in 30 selected Islamic countries during the period 2007-2014. For this purposeæ the per capita income, inflation, unemployment, life expectancy, religious restrictions indicators variables and Generalized Method of Moments were used (GMM). The main results of this study show that in the studied countries: a) with increase in per capita income happiness increases. b) Unemployment and inflation have a depressing effect on happiness and negative impact of unemployment rate on happiness is higher than the rate of inflation. c) Increasing in the government restrictions and social hostilities as the indicators of religious restrictions is associated with less happiness. A general conclusion from the analysis of the factors affecting on happiness in Islamic countries, can say richer countries, with the less unemployment and inflation rates and less religious restrictions and higher life expectancy are happier.
  Keywords: Happiness, Life Satisfaction, Islamic Countries, Generalized Method of Moments (GMM)
 • Majid Sameti *, Kamran Kasraei, Homayoun Ranjbar, Sara Ghobadi Pages 85-104
  With due attention to distinguished role of oil in Iran’s economy, it is important to analyze oil market shocks on Iran’s economy. Based on various studies results and because of eliminated variables bias in VAR models, valuation of impulse response functions led to wrong results; such as price dilemma problem in empirical literature. In this paper, for more exact analyzing the effects of oil income growth shocks on Iran’s economy, we substitute VAR model with constant coefficients by TVP-VAR models during 1988 - 2012 period. So, variables such as industry and mine value added, informal exchange rate, inflation rate, government’s real consumption expenditures growth, real imports growth, real oil income growth and oil market shocks are used in the model. The results show that the relation between variables is time variant and depends on economic situation. Furthermore, real oil revenues shocks have positive effects on real imports and governments real expenditures costs. Beside this, these shocks have negative effects on industry and mine value added and it could be a sign of Dutch disease, and it is not a suitable condition for an economic. So the policy makers should choose a consistent substitute for oil revenues such as tax revenues and policies.
  Keywords: Oil price Volatilities, VAR model, State- Space model, Iran
 • Mehdi Adibpour * Pages 105-131
  One of the most important variables affecting stock price index is exchange rate and its fluctuations. The aim of this paper was to investigate the effect of nominal exchange rate uncertainty on the stock price of industrial corporates in Tehran stock exchange over the period 1378:1-1392:4. For this purpose Conditional Variance of nominal exchange rate was calculated by an Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model and was considered as a proxy for Nominal Exchange rate uncertainty. By adopting an Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model and considering nominal exchange rate uncertainty with other variables such as nominal exchange rate, Real Gross domestic products, real liquidity, consumer price index and real price of energy as explanatory variables, the results indicated that nominal exchange rate uncertainty has significant negative effect on industrial corporate stock price index of Tehran stock exchange in both short and long term. Liquidity and the price of energy negatively and real gross domestic product, nominal exchange rate and consumer price index positively affect price index of industrial corporate of Tehran stock exchange and these effects are significant in the long run. Therefore implementing of suitable fiscal and monetary policies and preventing exchange rate fluctuations will decrease the uncertainty of nominal exchange rate will cause boom of stock price of industrial corporate and overall stock exchange market.
  Keywords: Exchange rate, Exchange rate uncertainty, Stock price of industrial corporate
 • Majid Aghaei *, Mahdieh Rezagholizadeh Pages 133-158
  Considering the different economic and social dimensions of the poverty phenomenon and the importance of the poverty reduction in the countries and according to the role of energy in poverty reduction, this study has been conducted to analyze the impact of energy consumption on poverty reduction in Iran’s economy. For this purpose, Simultaneous equation method with using two-stage least square(2SLS) and three-stage least square(3SLS) estimators, were used to estimate the relationship between energy consumtion and poverty in Iran during the period of 1368 to 1394.
  Results indicate that energy conosumtion can be effective on poverty directly and indirectly. The increasing in energy consumption leads to poverty reduction directly because of the various benefits of energy consumption and, on the other hand, with the positive and significant effect of energy consumption on economic growth and improving income distribution leads to poverty reduction indirectly. Also, results show that there is not enough evidence that comfirm positive effect of subsidies targeting plan implementation on poverty and inequality reduction in the Iranian economy. Therefore, Iranian policy makers should consider theire various policy consequences when they make a policy related to energy sector such as the implementation of the complementary steps of the subsidies targeting plan.
  Keywords: Energy consumption, Poverty, Simultaneous Equation, 3SLS, 2SLS Estimators
 • Mohammad Zaman Mohammadi Shikolaei *, Ahmad Jafari Samimi *, Saeed Karimi Potanlar, Amir Mansour Tehranchian Pages 159-183
  The main goal of this paper is to consideration the effect of globalization on tax capacity and tax effort in selected countries. For this purpose, the KOF index of globalization and statistical data for the period 1998-2014 based on panel data regression threshold is used. According to the position of tax revenues in the implementation of development projects and economic development, it is essential to estimate the real power to tax based on panel threshold model approach in period of 1998-2014. Based on the results the threshold value is equivalent to 4.45 percent. The results show that if the growth of the globalization index of more than 4. 45 percent the effect of the variable impact of institutional quality, political stability, urban development, urban population and per capita income on the tax capacity and tax effort to have been positive. This is despite the fact that the impact of these variables as indicators of global growth rate of less than 4.45 percent or less. Finally results show that the effect of the globalization index on the tax capacity and tax efforts is equivalent to 0.026. The growth of globalization will lead to increased tax capacity and tax effort equivalent to 0.026 percent.
  Keywords: Tax capacity, Institutional quality, Political stability, Globalization, Panel data threshold