فهرست مطالب

Jorjani Biomedicine Journal - Volume:5 Issue:1, 2017
 • Volume:5 Issue:1, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/06/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آزیتا فتح نژاد کاظمی *، نسیبه شریفی، معصومه سیمبر صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  امروزه مشارکت مردان در مراقبت های دوران بارداری، جهت کاهش مرگ و میر و ارتقای سلامت مادران و کودکان مورد تاکید نهادهای بین المللی است. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر ابعاد مختلف مشارکت مردان در مراقبت های دوران بارداری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مروری کلیه مقالات چاپ شده در بازه زمانی 2016-2005 به دو زبان فارسی و انگلیسی دارای متن کامل از طریق پایگاه های داده ایSID، Medlib، Magiran، Iran Medex ، google scholar، Pubmed، با کلید واژه های مردان و توانمندسازی زنان با مراقبت های بارداری و معادل انگلیسی Women''s Empowerment ،Men and prenatal care مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بررسی اولیه و جستجو بر اساس فهرست منابع در مجموع 7 مقاله فارسی و 28 مقاله انگلیسی وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد که مشارکت مردان در مراقبت های دوران بارداری اثرات مثبتی بر پیامد مادر و کودک داشته و افزایش انتظارات زنان و هسته ای شدن خانواده ها از دلایل لزوم مشارکت مردان ذکر شده اما با وجود نگرش مثبت زوجین به مشارکت مردان، موانعی مانند عدم آگاهی مردان و نقش تعریف نشده آن ها در مورد مراقبت های بارداری، مسائل اقتصادی، فرهنگی و مشکلات مربوط به سیستم بهداشتی سد راه مردان جهت همکاری در مراقبت های دوران بارداری می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش غالب مردان در عرصه های مختلف زندگی زنان و اثرات مثبت مشارکت آن ها در بهداشت باروری زنان، جهت آشناسازی مردان با جنبه های مختلف باروری بایستی از راهکارهای ترویج مشارکت مردان استفاده نمود لذا نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مردان، مشارکت، مراقبت های دوران بارداری، زنان باردار
 • ساناز باغبان رحیمی، حوریه سلیمان جاهی، علیرضا محبی، میرسعید ابراهیم زاده، لیلا علیزاده، امیر قائمی * صفحات 14-24
  زمینه و هدف
  انکوپروتئین های پاپیلوما ویروس، شامل E7 و E6 به طور معمول در سلول های سرطان سرویکس بیان می شوند. این پروتئین ها اهداف مناسبی برای طراحی واکسن های درمانی علیه بدخیمی های وابسته به پاپیلوما ویروس ها می باشد. هدف از انجام این مطالعه سنجش میزان پاسخ تکثیری لنفوسیت های طحالی حاصل از تزریق پلاسمید کد کننده E7-HPV16 بر روی مدل موش توموری پاپیلوما ویروس بود.
  روش بررسی
  پس از تکثیر و استخراج DNA واکسن E7-HPV16، موش های C57BL/6 با تزریق سلول های TC-1 به تعداد 2×105 سلول، توموری شدند و سپس با DNA واکسن E7-HPV16 در 3 نوبت و با فواصل زمانی دو هفته ای به روش زیر پوستی واکسینه شدند و پاسخ تکثیری سلول های طحالی به روش MTT ارزیابی شد. همچنین میزان بیان اینترلوکین-12 در بافت تومور به کمک الایزا تعیین و میزان رشد تومور توسط کولیس به مدت 6 هفته بررسی شد.
  یافته ها
  به دنبال بکارگیری DNA واکسن واجد ژن درمانی E7، پاسخ های تکثیری لنفوسیت های طحالی تحریک شده و به طور معنی داری نسبت به تحریک ایجاد شده در گروه کنترل بیشتر بود (05/0P<). همچنین بررسی اینترلوکین-12 نشان داد که مقدار ترشح این سایتوکاین در بافت تومور موش واکسینه شده، به طور معنی داری افزایش یافت (05/0P<). رشد تومور در گروه واکسینه شده با DNA واکسن HPV16- E7در مقایسه با گروه های PBS وpcDNA3، کاهش معنی داری (05/0P<) داشت.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که بکارگیری DNA واکسن حاوی ژن E7 در مدل موش توموری می تواند به عنوان راهکاری برای القای پاسخ ایمنی سلولی ضد تومور می باشد
  کلیدواژگان: DNA واکسن، مدل موش توموری پاپیلوماویروس، پاسخ تکثیری لنفوسیت های CD4، پاپیلوماویروس
 • احمد جامعی خسروشاهی، محمود صمدی *، الناز اسکندرتاش، علی یار ماکویی، فرید کارکن شایان صفحات 25-31
  زمینه و هدف
  فشار خون شریان ریوی یکی از عوارض شایع بیماری های مادرزادی قلب کودکان می باشد. پیتیدهای ناتریورتیک شامل BNP، ANP و NT Pro BNP در پاسخ به افزایش کشش دیواره بطن ها و دهلیزها ترشح می شوند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ارتباط فشار خون ریوی با سطح سرمی BNP و میزان شانت چپ به راست بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، 30 مورد از کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی و فشار خون ریوی، با انجام اکوکاردیوگرافی و تشخیص PDA، ASD و VSD، وارد مطالعه شد. سطح سرمی BNP، میزان شانت چپ به راست و فشار سیستولیک شریان ریوی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، 13 بیمار (3/43 درصد) مذکر و 17 بیمار (7/56 درصد) مونث بودند. میانگین سطح سرمی BNP در بیماران برابر pg/ml 2/21±9/194 بود در بیماران مورد بررسی، ارتباط معنی داری بین سطح سرمی BNP و میزان فشارخون سیستولیک شریان ریوی وجود داشت (001/0P<). همچنین میانگین سطح سرمی BNP با میزان شانت چپ به راست ارتباط مثبت معنی داری داشت (018/0P=).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، بر اساس یافته های اکوگاردیوگرافی، ارتباط مستقیمی بین فشارخون سیستولیک شریان ریوی با میزان سطح سرمی BNP و میزان شانت چپ به راست وجود داشت و در کودکانی که امکان اندازه گیری فشارخون شریان ریوی به هر دلیلی وجود ندارد، می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: فشارخون شریان ریوی، پپتید ناتری یورتیک نوع B (BNP)، بیماری های مادرزادی قلبی، شانت چپ به راست
 • محمد یادگاری، غلامرضا محمودی شن*، محمد علی وکیلی، عبدالرضا فاضل، محمد زمان کامکار صفحات 32-41
  زمینه و هدف
  جراحی یکی از پرکاربردترین روش های درمانی در بیماری هاست. از مهمترین وظایف تیم پزشکی و پرستاری کاهش اضطراب بیماران و به دنبال آن کاهش تغییرات علائم حیاتی در آنان می باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر استنشاق اسانس گل یاس بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران قبل از جراحی لاپاراتومی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار بود که بر روی84 بیمار کاندید جراحی لاپاراتومی، در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. گروه مداخله 2 قطره اسانس گل یاس و گروه کنترل 2 قطره آب مقطر که بر روی یقه پیراهن بیماران ریخته شد را به مدت 1 ساعت استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله متغیرهای فیزیولوژیک شامل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، نبض و تعداد تنفس نمونه ها اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن در گروه مداخله 73/12±52/35 و در گروه کنترل 39/13±26/36 بود.میانگین پارامترهای فیزیولوژیک دو گروه در مرحله قبل از مداخله تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت اما بعد از استنشاق عصاره گل یاس متغیر های فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، نبض و تنفس نسبت به قبل از مداخله از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند (0001/0> P) و این تفاوت بین دو گروه مداخله و کنترل نیز معنی دار بود (0001/0> P).
  نتیجه گیری
  پارامترهای فیزیولوژیک در گروه مداخله بطور معناداری پس از استنشاق اسانس گل یاس در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافته است و از ایجاد تغییرات ناگهانی و شدید در بیماران منتظر عمل جراحی جلوگیری کرده است، بنابراین استنشاق اسانس گل یاس احتمالا از عوامل کاهش اضطراب و بالطبع از عوامل جلوگیری کننده از تغییرات شدید پارامترهای فیزیولوژیکی در بیماران می باشد و مصرف آن می تواند در موقعیت های بالینی پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: پارامترهای فیزیولوژیک، اسانس گل یاس، جراحی لاپاراتومی، علایم حیاتی
 • سید کمال میرکریمی، رحمان بردی اوزونی دوجی *، محمدرضا هنرور، لیلا فاضلی عارف صفحات 42-52
  زمینه و هدف
  چاقی و اضافه وزن، مشکل شایع و در حال افزایش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و مهمترین عامل مشکلات مرتبط با سلامتی در اغلب این کشورها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی فعالیت بدنی و مصرف میوه جات و سبزیجات در زنان چاق یا دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که روی 420 زن چاق یا دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان انجام گرفت. نمونه گیری بصورت خوشه ایچند مرحله ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته منطبق بر سازه های تئوری شناختی- اجتماعی بود که شامل سوالاتی در زمینه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی HPLPII و مصرف میوه جات و سبزیجات و سازه های تئوری بود. اطلاعات استخراج شده با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و اطلاعات تحلیلی از طریق آزمونهای همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره مصرف میوه جات و سبزیجات به ترتیب 78/0± 04/2 و 83/0 ± 67/1 سهم در روز بود، در حالی که، میانگین نمره فعالیت بدنی 6/16 ± 31/23 دقیقه بود. رابطه مثبتی بین خودکارآمدی، فراهمی، محیط، امید پیامد و فعالیت بدنی (001/0=P) و بین فراهمی، امید پیامد و مصرف میوه جات و سبزیجات وجود داشت (001/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سازه های نظریه شناختی اجتماعی مانند خود کارآمدی، فراهمی و امید پیامد نقش مهمی در پیش بینی فعالیت بدنی و مصرف میوه جات و سبزیجات دارند.
  کلیدواژگان: نظریه شناختی اجتماعی، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، اضافه وزن و چاقی
 • جهانگیر کرمی، کامران یزدانبخش، پروانه کریمی * صفحات 53-65
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت موضوع اختلال جسمانی سازی در زنان، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری سبک های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش شخصیت و اختلال جسمانی سازی دبیران زن انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بود. نمونه آماری شامل 300 دبیر که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و پس از جلب رضایت و همکاری در این پژوهش شرکت کردند و از آن ها خواسته شد پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر (TCI)، پرسشنامه جسمانی سازی و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (AII) را تکمیل کنند. تحلیل داده ها با محاسبه ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر با نرم افزارهایSPSS-21 و Amos-18 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و ابعاد سرشت و منش شخصیت با اختلال جسمانی سازی رابطه معنی داری وجود دارد (05/0> P). اما رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اختلال جسمانی سازی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  ابعاد سرشت و منش شخصیت زمانی به اختلال جسمانی سازی منجر می شود که مدل های درونکاری ناایمن که در چارچوب روابط دلبستگی نوزاد- مادر تشکیل می شوند، در فرد شکل گرفته باشد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سرشت، منش، جسمانی سازی، دبیران زن
 • احسان زارعی، عزیز رضاپور، سیما مرزبان، پیام طبرسی، وحید بای * صفحات 66-76
  زمینه و هدف
  تشخیص و درمان بیماری سل نیازمند صرف منابع و هزینه زیادی می باشد و بررسی روند استفاده از این منابع برای برنامه ریزی و بودجه ریزی در نظام مراقبت های بهداشتی پویا مهم است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی مصرف منابع و خدمات در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزادشهر، استان گلستان انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی و گذشته نگر، تمام بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت جدید که در مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر، بین فروردین 1392 تا مهر 1394، ثبت شده و درمان خود را با موفقیت به اتمام رسانده بودند وارد مطالعه شدند (45 بیمار). داده های مطالعه با استفاده از بررسی پرونده بیماران در مراکز بهداشتی ودرمانی ارائه دهنده خدمت به همراه مصاحبه تلفنی با بیماران و دفتر کل بیماران مبتلا در واحد سل شهرستان استخراج شد.
  یافته ها
  طول دوره درمان و متوسط روزهای اجرای (Directly Observed Treatment، Short-Course) DOTS به ازای هر بیمار به ترتیب 195 و 158 روز بود. متوسط مصرف دارو در طول دوره درمان 741 قرص ترکیبی و میانگین تعداد عکس رادیوگرافی و تست های آزمایشگاهی (اسمیرخلط) تهیه شده به ترتیب 7/1، 4/4 به ازای هر بیمار بود. هر بیمار به طور متوسط 8/8 نوبت توسط پزشک ویزیت و همچنین 27 درصد بیماران مبتلا به سل بستری شده بودند که میانگین اقامت بیماران نیز 8/1 روز بود.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه ما نشان داد الگوی مصرف منابع و خدمات توسط بیماران مبتلا به سل تحت درمان، تقریبا مطابق با پروتکل های طراحی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان ایران بود.
  کلیدواژگان: بیماری سل، الگوی مصرف، بهره برداری از منابع
 • هادی سلیمی *، پریا حسین زاده، اقبال زارعی، زینب بدل پور صفحات 77-89
  زمینه و هدف
  سلامتی بی تردید از مهم ترین ابعاد مسائل حیات انسان است و عوامل گوناگون فردی و خانوادگی می تواند نقش اساسی در این مسئله داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سلامت جسمی و روانی بر اساس مولفه های تصمیم گیری و حل مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت و ظاهر فیزیکی در معلمان متاهل مقطع ابتدایی شهر کرج است.
  روش بررسی
  روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان متاهل مقطع ابتدایی شهرکرج در سال تحصیلی 94-93 بودند که از میان آنان براساس جدول مورگان (Morgan) 358 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های زمینه یابی سلامت (SF36)، سازگاری دوتایی (DAS)، مقیاس فرایندخانواده سامانی (SFPS) و مقیاس محتوای خانواده سامانی (SFCS) استفاده شد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی داری بین سلامت جسمی و روانی با مولفه های تصمیم گیری و حل مسئله (488/0r=، 05/0P<)، انسجام خانواده (474/0r=، 05/0P<)، ابرازمحبت (356/0r=، 05/0P<) و ظاهر فیزیکی (409/0r=، 05/0P<) وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های تصمیم گیری و حل مسئله با سهم 7/23 درصد، انسجام خانواده با 3/18 درصد، ابراز محبت با 6/12 درصد و ظاهر فیزیکی با 8/12 درصد، در مجموع با هم 30 درصد از واریانس سلامت جسمی و روانی را تبیین می نمایند.
  نتیجه گیری
  تصمیم گیری و حل مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت و ظاهر فیزیکی توان پیش بینی سلامت جسمی و روانی را دارند و با بهبود این عوامل در خانواده ها می توان شاهد افزایش سلامت جسمی و روانی در اعضای خانواده بود.
  کلیدواژگان: سلامت، تصمیم گیری، حل مسئله، انسجام خانواده، ابراز محبت، ظاهر فیزیکی
|
 • Azita Fathnezhad Kazemi *, Nasibe Sharifi, Dr Masoomeh Simbar Pages 1-13
  Background and Objective
  Nowadays, the participation of men in prenatal care is emphasized by international institutions to improve the health and reduce mortality of mothers and children. The purpose of this study was to review the various aspects of men participation in prenatal care.
  Methods
  All of the articles published since 2005 to 2016 containing full texts which were archived in SID, Medlib, Magiran, IranMedex, Google Scholar and Pubmed were searched with the keywords of “Men” and “the empowerment of women with prenatal care” in both Persian and English languages. After the initial investigation and search on the basis of sources, a total of 7 Persian and 28 English articles were included in this study.
  Results
  The results showed that the participation of men in prenatal care exerts positive effects on mother-infant outcomes. Increasing the expectations of women and core families are of the most important reasons showing the necessity of men participation in prenatal care. However, despite the positive attitude of couples towards men's participation, barriers such as lack of awareness among men and their undefined role in the field of prenatal care, economic and cultural issues and health system problems are the obstacles for men to cooperate in prenatal care.
  Conclusion
  Considering the important role of men in different areas of women's life and the positive effects of their participation in reproductive health of women, different strategies should be used to promote men's participation in order to introduce them to different aspects of fertility. Therefore, further research in this field seems necessary.
  Keywords: Men's involvement, prenatal care, pregnant women
 • Sanaz Baghbanrahimi, Hoorieh Soleimanjahi, Alireza Mohebbi, Mir Saeid Ebrahimzadeh, Leyla Alizade, Amir Ghaemi * Pages 14-24
  Background and Objective
  Human papillomavirus (HPV) oncoproteins, including E6 and E7 are constitutively expressed in cervical cancer cells. These proteins are ideal targets to be used for developing therapeutic vaccines against existing HPV-associated carcinomas. The aim of this study was to measure the proliferation response rate of splenic lymphocytes derived from E7-HPV16 encoding plasmid injection on the tumor mouse model of papillomavirus.
  Method
  C57BL/6 mice were inoculated subcutaneous with 5× 10⁵ TC-1 cells in three times with two weeks intervals and then immunized with HPV-16 E7 DNA vaccine. The proliferation response of splenic cells was measured by MTT assay. IL12 cytokine was measured by ELISA assay and the mass of tumor was calculated with caliper for six weeks.
  Results
  Following the application of DNA vaccines containing E7 therapeutic gene, the proliferative response of splenic cells was provoked significanltly higher than the stimulation in control group (P
  Conclusion
  Our findings revealed that the application of DNA vaccine containing E7 gene in a tumor mouse model may induce anti-tumor cellular immune responses.
  Keywords: DNA vaccine, Papillomavirus tumor model, Lymphocyte proliferation assay, HPV
 • Dr Ahmad Jameii Khosroshahi, Mahmood Samadi *, Dr Elnaz Skandartaj, Dr Agha Ali Yar-Makooyi, Farid Karkon Shayan Pages 25-31
  Background and Objective
  Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) is one of the common complications of congenital heart diseases in children. The natriuretic peptides such as BNP, ANP and NT-Pro BNP are secreted in response to atrial and/or ventricular stretch. The aim of this study was to evaluate the correlation between pulmonary hypertension with BNP serum level and the quantity of left to right shunt based on echocardiography findings in children with congenital heart disease.
  Method
  In an analytical-descriptive study, 30 children with congenital heart disease after going through echocardiography and being confirmed to have one of VSD, ASD or PDA, were enrolled. The BNP serum level, quantity of the left to right shunt and systolic pulmonary pressure were measured.
  Results
  In the present study, 13 patients were male (43.3%) and 17 (56.7%) were female. The average BNP serum level of patients was 194.9 ± 21.2 (pg/ml). There was a significant relationship between systolic pulmonary pressure and BNP level among patients (P
  Conclusion
  On the basis of echocardiography findings, there was a positive correlation between systolic pulmonary pressure with BNP serum level and the quantity of left to right shunt. Therefore, it can be helpful among patients whom the pulmonary arterial pressure cannot be measured for any reason.
  Keywords: Pulmonary Arterial Hypertension, B-type Natriuretic Peptide (BNP), Congenital heart disease, Heart failure, Left to right shunt
 • Mohammad Yadegary, Dr Gholam Reza Mahmoodi Shan *, Dr Mohammad Ali Vakili, Dr Abdelreza Fazel, Dr Mohammad Zaman Kamkar Pages 32-41
  Background and Objective
  Surgical treatment is one of the most widely used therapies. One of the most important tasks of the medical and nursing team is to reduce the anxiety of patients and subsequently to reduce the vital signs alterations. The aim of this study was to determine the effect of Jasmine essential oil inhalation on physiological parameters of patients before laparotomy.
  Method
  This study was a randomized controlled clinical trial that was performed on 84 patients undergoing laparotomy in two groups of intervention and control. The intervention group inhaled two drops of Jasmine essential oil and the control group inhaled two drops of aquapura (sterile water) for one hour which was poured on their collar. Physiological variables including systolic and diastolic blood pressure, pulse and respiratory rate of the patients were measured and recorded before and after intervention. Data were analyzed using SPSS software version 16.
  Results
  The mean age of the intervention group was 35.52 ± 12.73 and it was 36.26 ± 13.39 in the control group. In the pre-intervention stage there were no significant differences in physiological parameters between two groups but after the Jasmine essential oil inhalation, systolic and diastolic blood pressure, pulse rate and respiration rate variables were significantly different compared to pre-intervention stage (P
  Conclusion
  The physiologic parameters were markedly improved in intervention group after Jasmine essential oil inhalation compared to the control group, which prevented sudden and severe changes in patients waiting for surgery. Therefore, Jasmine essential oil inhalation may be an effective factor in reducing the anxiety and avoiding extreme changes in physiological parameters in patients which could be recommended in clinical situations.
  Keywords: Physiological parameters, Jasmine essential oil, Laparotomy, Vital signs
 • Dr Seyyed Kamal Mirkarimi, Rahmanberdi Ozoni Doji *, Dr Mohammadreza Honarvar, Leyla Fazeli Aref Pages 42-52
  Background and Objective
  Obesity is an important health problem that is dramatically increasing in developed and developing countries and is also responsible for the most leading health problems in the vast majority of countries. Then, the current survey was aimed to investigate the association between physical activity and fruit and vegetables consumption among overweight and obese women referring to health centers of Gorgan city.
  Methods
  A cross-sectional study was accomplished among 420 overweight or obese women referring to the health centers of Gorgan city. A multi-stage cluster sampling was conducted. A researcher made questionnaire was made based on social cognitive theory constructs including demographic characteristics, HPLPII physical fitness standard questionnaire and fruit and vegetables consumption. All data were analyzed using central and distribution indices and analytical information through correlation and multivariate linear regression tests.
  Results
  The mean score of fruit and vegetable consumption were accordingly 2.04 ± 0.78 and 1.67 ± 0.83 portion per day; while, the average score of physical activity was 23.31 minutes with standard deviation of 16.6. There were a significant relationship between the self-efficacy, availability, expectation, environment and physical activity (p=0.001) and between the availability, expectation and fruit and vegetable consumption (p= 0.001).
  Conclusion
  The current findings suggest that structures of social cognitive theory including expectations, availability and self-efficacy play an important role in predicting physical activity and fruit and vegetables consumption.
  Keywords: Social Cognitive Theory, Diet, Motor activity, Overweight, Obesity
 • Dr Jahangir Karami, Dr Kamran Yazdanbakhsh, Parvaneh Karimi * Pages 53-65
  Background and Objective
  According to the importance of somatization disorder in women, this study was conducted to investigate the mediating role of attachment styles in relationship with temperament and character dimensions of personality and somatization disorder among female teachers in Kermanshah city.
  Methods
  The study population consisted of all female teachers working in Kermanshah educational system in 2013-2014. The sample population included 300 teachers who were allocated by multistep cluster sampling. They were asked to complete Cloninger Temperament and character Inventor Questionnaire (TCI), somatization questionnaire and Adult Attachment Styles Inventory Questionnaire (AII). The data analysis was done by correlation coefficient calculation and path analysis using SPSS 21.0 and Amos 18.0 software.
  Results
  Our findings showed that there was a significant correlation between anxiety and avoidance attachment styles and dimensions of personality with somatoform disorder. However, the relationship between safe attachment style and physical disorder was not significant.
  Conclusion
  Temperament and character dimensions of personality result in somatization disorder when the insecure internal models which are set according to the framework of mother-neonate attachment relationships had been formed.
  Keywords: temperament, character, attachment styles, somatization disorders, female teachers
 • Dr Ehsan Zarei, Dr Aziz Rezapoor, Dr Sima Marzban, Dr Payam Tabarsi, Vahid Bay* Pages 66-76
  Background and Objective
  Diagnosis and treatment of tuberculosis requires high utilization of resources and costs and assessing the utilization of health care resources is always important for budgeting and long-term planning in a highly dynamic health care system. This study aimed to investigate the resources and service utilization pattern of patients with smear positive tuberculosis in the Azadshahr district, Golestan province.
  Methods
  In this retrospective and cross-sectional study, all new patients with smear positive pulmonary tuberculosis who were registered and successfully completed their treatment at the health network of Azadshahr County, from April 2013 to October 2015, were entered to the study (45 patients). Data were collected from the patients’ records at the health care facilities, telephone interviews with patients and registry book of patients in the tuberculosis unite of health network.
  Results
  The average duration of treatment and DOTS (Directly Observed Treatment, Short-Course) implementation was 195 and 158 days per patient, respectively. The average drug consumption was 741 pills and the average number of X-ray and laboratory tests (smear test) was 1.7 and 4.4 per patient, respectively. Each patient had been visited on average 8.8 times by physician and 27% of patients were hospitalized, their average length of stay was 1.8 days.
  Conclusion
  Our findings showed that the utilization pattern of resources and services in patients with tuberculosis was approximately consistent with protocols developed by World Health Organization (WHO) and Ministry of Health of Iran often.
  Keywords: tuberculosis, utilization pattern, resource utilization
 • Salimi Hadi *, Parya Hoseinzadeh, Dr Eghbal Zarei, Zeynab Badal Poor Pages 77-89
  Background and Objective
  Health is undoubtedly on of the most important aspects of human life issues and various personal and family factors can have a key role in this issue. The aim of the present study was to predict physical and mental health among married teachers of elementary schools in Karaj city based on components of decision making and problem solving, family solidarity, expression of love and physical appearance.
  Methods
  The research method was descriptive-analytical. The statistical population included all married teachers of elementary schools in Karaj city in the academic year 2014-2015. 358 individuals were selected based on Morgan table using random cluster sampling. Health Survey Questionnaire (SF36), Dyadic Adjustment Scale (DAS), Samani Family Process Scale (SFPS) and Samani Family Content Scale (SFCS) were used to collect information. The data were analyzed using Pearson correlation and multiple regressions.
  Results
  Pearson correlation results showed that there was a significant relationship between physical and mental health with components of decision making and problem solving (r= 0/488, P
  Conclusion
  Decision making and problem solving, family solidarity, expression of love and physical appearance could be used to predict the physical and mental health. By improving these factors the physical and mental health in family members could be increased.
  Keywords: health, decision making, problem solving, family solidarity, expression of love, physical appearance