فهرست مطالب

مدیریت توسعه و تحول - پیاپی 29 (1396)
 • پیاپی 29 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن دانایی فرد، احمدعلی خائف الهی، فرهاد سرباز کل تپه* صفحات 1-12
  موضوع توسعه یافتگی و مباحث مربوط به آن نقشی اساسی و محوری را در جوامع انسانی بازی می کند. رسیدن به رویای شیرین توسعه یافتگی بدون مدیریت صحیح این فرآیند پیچیده و چند ساحتی ناممکن می نماید. مدیریت توسعه در ایران با چالش های عدیده ای روبرو است که شناخت این چالش ها از وظایف اساسی پژوهشگران علاقه مند به اعتلای این مرز و بوم است.هدف این پژوهش احصاء چالش های اصلی فرهنگی فرآروی مدیریت توسعه در ایران و اولویت بندی این چالش ها بر اساس میزان اهمیت آن هاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با ارائه نوعی طبقه بندی از چالش های اصلی فرهنگی مدیریت توسعه در ایران، این عوامل از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت، توسعه، مدیریت توسعه
 • مهرداد مدهوشی، میلاد مرادی دیزگرانی* صفحات 13-20
  خوشه صنعتی ترکیب منسجمی از متخصصین، سرمایه مخاطره پذیر، شرکت های با تکنولوژی برتر و زیرساخت های فیزیکی مناسب است که در مجاورت دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و در یک محدوده جغرافیایی مشخص با یک مدیریت بازار محور، کالاها و خدمات دانش محور را تولید می کند. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی مهم ترین نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در توسعه خوشه صنعتی پلی اتیلن کرمانشاه پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت های فعال در خوشه صنعتی و اعضای هیئت علمی رشته های مرتبط به خوشه صنعتی پلی اتیلن در دانشگاه های استان کرمانشاه می باشد که کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تحلیل های آماری به وسیله نرم افزارهای SPSSو AMOS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که دانشگاه ها و مراکز علمی به واسطه تربیت نیروی کار باکیفیت، تجاری سازی تکنولوژی و ایجاد شرکت های دانش بنیان در توسعه خوشه صنعتی پلی اتیلن کرمانشاه تاثیرگذار هستند.
  کلیدواژگان: استراتژیک، دانشگاه، مراکز علمی، خوشه، پلی اتیلن
 • کمال قلندری*، کامبیز حیدرزاده هنزایی صفحات 21-39
  با ایجاد تجارب مجازی آنلاین قانع کننده با محصولات، تبلیغ کنندگان می توانند به صورت بالقوه ارزش اطلاعات محصول ارائه شده را تقویت کنند، مصرف کنندگان را وارد یک تجربه خرید فعال نمایند، تعداد بازدیدکنندگان با ترافیک منحصر به فرد و تکراری را برای یک سایت افزایش دهند و نهایتا یک مزیت رقابتی آنلاین ایجاد نمایند؛ بنابراین با پیشرفت های روزافزون در تکنولوژی رایانه، توسعه ی دانش جابجایی به سمت تجربه های آنلاین چند حسی تر امری ضروری به نظر می رسد؛ در نتیجه هدف از این مطالعه گسترش دانش مربوط به تجربه مجازی مصرف کننده با آزمون رابطه میان تبلیغات سه بعدی و تصمیم به خرید با توجه به نقش میانجی گری حضور در بین محصولات هندسی و مادی می باشد. برای آزمون فرضیه ها، آزمون های t نمونه مستقل انجام شد تا تفاوت های میانگین بین شرایط سه بعدی و دو بعدی برای هر یک از متغیرهای وابسته، مقایسه گردند. نهایتا طی دو مطالعه جداگانه در محیط آزمایشی، نتایج به صورتی هماهنگ نشان می دهند که تبلیغات سه بعدی بیشتر از تبلیغات دو بعدی قادر به تقویت حس حضور هستند و به درجات مختلفی بر ابعاد تصمیم به خرید یعنی دانش محصولی، نگرش نسبت به برند و نیت خرید مصرف کنندگان تاثیر می گذارند. از طرفی چنین تجربه مجازی ای قادر به «دگرگون سازی» ویژگی های تجربه ای به ویژگی های جستجویی است و بدین وسیله ریسک ادراک شده قبل از خرید را در تجارت الکترونیک کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تبلیغات سه بعدی، تصمیم به خرید، دانش محصولی، نگرش نسبت به برند، نیت خرید، حضور، محصولات هندسی، محصولات مادی
 • جمال طاوسی، عبدالعلی کشته گر *، امین رضا کمالیان صفحات 41-48
  این مقاله قصد دارد تناقضات ظاهری را جهت پایدار سازی ساختار گفتمان سنتی، در حوزه مالی بررسی نموده و با ارائه یک طرح راهبردی برای تنوع بخشی به مالی آکادمیک، بر آنها غلبه نماید، این مطالعه از چهار بخش تشکیل شده است. در ابتدا مالی آکادمیک در طیف گسترده علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و بر فرضیه های هستی شناختی، شناخت شناسی و روش شناسی تاکید شده است. در گام دوم، این مفروضات از طریق مباحثه های مربوط به پوزیتیویسم منطقی، هستی شناسی اجتماعی و کارکردگرایی که محدودیت های وحدت پارادایمی را در مالی آکادمیک به ارمغان می آورد تشریح شدند و نشان داده شد که این مفروضات نه تنها در زمینه مالی بلکه در رشته های دیگر نیز می توانند موضوع مباحثه قرار گیرند. در گام سوم، تنوع بخشی در مالی آکادمیک با رجوع به ساختار هستی شناختی تثبیت شده در گفتمان علمی مشخص شده است. استدلال این مطالعه بر این است که تنوع بخشی، فرآیندی است که از طریق آن، (i) تحقیقات مالی به سایر پارادایم های موجود در علوم اجتماعی بسط داده می شوند؛ (ii) استعاره های تحقیقی جدید درون پارادایم موجود تدوین می شوند؛ و (iii) قدرت حل مساله حاصل می شود. در گام چهارم، یک برنامه تحقیقاتی برای تنوع بخشی به مالی آکادمیک نیز ارائه شده است. این برنامه به موضوعات، فرضیات پارادایمی و سوالات تحقیق تقسیم بندی شده است.
  کلیدواژگان: مالی آکادمیک، شناخت شناسی، پایداری، تنوع بخشی
 • علیرضا علی نژاد*، بهنام محمدبیگی صفحات 49-61
  در این پژوهش به توسعه مدل تراکم در تحلیل پوششی داده های فازی پرداخته می شود. برای رسیدن به کران های بالا و پایین برای مفاهیم کارایی، ورودی ها و خروجی ها می توان از امتیازات روش -برش که در تحلیل پوششی داده های فازی وجود دارد، استفاده نمود. همچنین در این پژوهش به بیان مفهوم جدیدی از تراکم پرداخته می شود که این مفهوم نوین، تراکم را در دو حالت خوش بینانه و بدبینانه بررسی می نماید. در این مفهوم، حالت خوش بینانه، تراکم را در شرایطی بررسی می کند که واحد تصمیم گیرنده ی تحت بررسی با گرفتن کمترین ورودی ، بهترین خروجی را ارائه می دهد. همچنین حالت بدبینانه بیانگر شرایطی است که واحد تصمیم گیرنده تحت بررسی، با گرفتن بیش ترین ورودی، بدترین خروجی را ارائه می نماید. با استفاده از این دو حالت، تراکم در تحلیل پوششی داده های فازی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی داده های فازی، تراکم خوش بینانه و بدبینانه، α، برش
 • مصطفی حسین نژادی*، علیرضا ایرج پور صفحات 63-74
  در این پژوهش یک مدل ریاضیVMI ارائه خواهد شد. یک هدف مبنی بر کاهش هزینه های موجودی کالاها در زنجیره تامین دوسطحی است و هدف های دیگر به دنبال توانمندسازی سیستم و کمک به تصمیم گیری در شرایط تقاضای احتمالی و زمان های تحویل احتمالی و همچنین افزایش سطح خدمت و کیفیت و نیز کاهش هزینه های افزایش سطح خدمت خواهد بود. همچنین، برای کارایی بیشتر در مسائل دنیای واقعی محدودیت هایی مانند وجود کمبود و سطح خدمت، فضای انبار، بودجه، ظرفیت انتقال، و نیز تخفیف کلی خواهیم داشت. محموله ها غیرهمسان فرض شده و کمبودها به دو صورت پس افت و فروش از دست رفته در نظر گرفته می شوند. ازآنجا که مدل به دست آمده از نوع برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی و اینکه مساله Np-Hard است، لذا باید از روش های حل فرا ابتکاری استفاده نمود. در آخر هدف این پژوهش ارایه مدل ریاضی مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین در حالت هایی همچون یک خرده فروش - یک فروشنده، یک فروشنده – چند خرده فروش همراه با ارائه راه حل در شرایط عدم قطعیت و غیر همسان بودن محموله ها با مجاز بودن کمبود پس افت و فروش از دست رفته با تخفیف کلی است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، تصمیم گیری چند هدفه، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب، روش تاگوچی
 • ماجده کردجزی، ابوالفضل کاظمی * صفحات 75-89
  مدل های پوشش، کاربرد گسترده ای در مسائل دنیای واقعی دارند. با این وجود، یک رویکرد کلی، همیشه پاسخگو نیست؛ چرا که برخی از فرضیات مدل های پوشش به اندازه ی کافی، واقع بینانه نیستند. فرضیاتی از قبیل عدم دسترس پذیری خدمت دهندگان و تعویق خدمت رسانی در مواقع اضطراری، عدم قطعیت ناگزیر در مسائل دنیای واقعی و ارزیابی فاکتورهای بیشتر در زمان مشابه، فرضیاتی هستند که مدل های پوشش، اغلب با آن ها مواجه شده اما پاسخی برای آن ها نمی یابند. بنابرین چگونگی مواجهه با این فرضیات، همواره به عنوان یک سوال مطرح بوده است. در این تحقیق، برای مواجهه با عدم دسترس پذیری خدمت دهندگان، از مدل پوشش پشتیبانی و برای مواجهه با شرایط عدم قطعیت، از مدل رتبه بندی کامل بازه ای بهره گرفته ایم. همچنین تلفیق این دو مدل، ما را قادر می سازد تا علاوه بر فاکتور پوشش، فاکتورهای دیگری مانند کارایی و هزینه را در زمان مشابه، ارزیابی کنیم. در انتها، به منظور بررسی و مقایسه نتایج، مدل پیشنهادی به ترتیب در مقیاس کوچک و بزرگ با استفاده از روش های دقیق و الگوریتم تکاملی ژنتیک حل شده است. نتایج، حاکی از آن است که مدل پیشنهادی علیرغم بررسی همزمان فرضیات اشاره شده، عملکرد مطلوبی داشته و هیچ یک از فرضیات، ناقض یکدیگر نیستند.
  کلیدواژگان: خدمات آمبولانس زمینی و هوایی، تحلیل پوششی داده ها، محیط بازه ای، بهینه سازی چند هدفه
 • محمدرضا محرر کوچه باغی*، شهرام میرزایی دریانی صفحات 90-100
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی در دو شرکت فرش زمرد کاشان و ابریشم شمال است و جامعه آماری، کارشناسان هر دو شرکت است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی شامل 57 گویه، دربردارنده سوالاتی بر اساس عوامل فردی و عوامل سازمانی است . برای روایی سنجی محتوایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید دانشگاهی و متخصصان استفاده شده و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی مولفه ها و پرسشنامه تایید شده است.پس از بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها بوسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آماره های چولگی و کشیدگی،با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، وضعیت عوامل فردی و عوامل سازمانی درهر دو شرکت به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آزمون تی نمونه مستقل، تفاوت وضعیت عوامل کارآفرینی در دو شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق یافته ها، در هر دو شرکت مولفه شخصیت پایین تر از حد متوسط بوده و به عنوان مانع کارآفرینی در هر دو شرکت محسوب می شود. از میان عوامل سازمانی، برای هر دو شرکت، تمام مولفه های سازمانی، بالاتر از حد متوسط بوده و هیچ مولفه ای به عنوان مانع کارآفرینی سازمانی شناسایی نگردید.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، خلاقیت و نوآوری، صنعت فرش ماشینی
|
 • Hasan Danaiifard, Ahmadali Khaefelahi, Farhad Sarbaz Kol Tapeh * Pages 1-12
  The issue of development and the related discussions play a key role in human communities. Realization of the sweet dream of development is impossible without correct management as a complex and multifacet process. The issue of development and the related discussions play a key role in human communities. Realization of the sweet dream of development is impossible without correct management as a complex and multifacet process. Development management in Iran faces many challenges recognition of which is among duties and responsibilities of the interested researchers of the country. The purpose of the research is to determine the main challenges of development management in Iran and prioritizing them based on their importance. This is a hybrid study and in the qualitative and quantitative phases, the interview and questionnaire instruments have been used, respectively.The challenges were ranked based on a specific clarification method according to their importance, the determined challenges priorities are as follows: administrative, cultural, policymaking, theoretical, political and international challenges.
  Keywords: Management, Development, Development management
 • Mehrdad Madhoshi, Milad Moradi Dizgarani * Pages 13-20
  Industrial Cluster is acoherent combination of specialists, venture capital, firms with superior technology and physical infrastructure that in the vicinity of universities, science and technology parks and research centers, and in a certain geographic area, produces knowledge oriented goods and services by a market-oriented management. this study is an attempt to examine the most important roles of universities and scientific centers in the development of polyethylene industrial cluster of Kermanshah. This study is an applied one according to the purpose and it is a descriptive survey according to the method. The research statistical population has consisted of managers of active firms in industrial cluster and industrial cluster polyethylene-related faculty members at universities in Kermanshah province, that the total population has been considered as sample. Also, the data collection tool is researcher made questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS and AMOS softwares. The findings suggest that universities and scientific centers due to high-quality laborforce, commercialization of technology and establishment of knowledge based firms are effective on the development of polyethylene industrial cluster of Kermanshah
  Keywords: Strategic, University, scientific centers, cluster, polyethylene
 • Kamal Ghalandari *, Kambiz Heidarzadeh Hanzaee Pages 21-39
  By creating compelling online virtual experiences with products, advertisers can potentially enhance information value of the provided product, encourage consumers for an active shopping experience, increase number of visitors for a site through unique and repeat traffic and ultimately create a competitive online advantage. Therefore, it seems necessary developing knowledge moving toward online multi-sensory experiences due to progress of developing computer technology. So aim of this study is to develop knowledge about virtual experience of consumers by testing the relationship between three-dimensional advertising and purchase decision, by considering the intermediary role of presenting on geometric and material products. There were conducted independent sample t-tests to test the hypothesis, in order to compare average differences between three-dimensional and two-dimensional terms for each dependent variable. Eventually, results of two separate in vitro studies show that three-dimensional advertising is more coordinately able to enhance presence sense than two-dimensional advertising. They will affect on aspects of purchase decision by varying degrees including product knowledge, attitude to brand and purchase intent of consumers. In addition, such a virtual experience can transform experience features to search ones; thereby, it reduces the perceived risk before purchasing in e-commerce.
  Keywords: Three-dimensional Advertising, Purchase Decision, Presence, Geometric Products, Material Products
 • Jamal Tavousi, Abdoali Keshtegar *, Aminreza Kamalian Pages 41-48
  This paper seeks to overcome the apparent contradictions between global demand for sustainability and the structure of conventional financial discourse by putting forth a strategy for diversifying academic finance. It comprises four sections. We first situate academic finance within the broader spectrum of social sciences and highlight its ontological, epistemological and methodological assumptions. Second, we show that these assumptions, taken for granted within the field of finance, are the object of much debate within other fields – as is demonstrated by controversy regarding logical positivism, social ontology and performativity –which brings out the limitations of paradigmatic unity in finance. Third, we characterize diversification in finance with reference to the nested epistemological structure of scientific discourse. We argue that diversification is a process by which (i) finance research is extended to other existing paradigms in social sciences; (ii) new research metaphors are developed within the current paradigm; and (iii) puzzle-solving robustness is achieved. Fourth, I develop a research agenda for the diversification of academic finance. This agenda is broken down into themes, paradigmatic hypotheses, and research questions.
  Keywords: Academic Finance, Epistemology, Sustainability, Diversification
 • Alireza Alinezhad*, Behnam Mohamadbeigi Pages 49-61
  This paper studies the congestion model development in fuzzy data envelopment analysis. To obtain the lower and upper bounds for concepts of efficiency and inputs and outputs, it is possible to apply the advantages of α-cut which exists in fuzzy data envelopment analysis. Additionally, this paper proposes a new concept of congestion which examines congestion from an optimistic and pessimistic viewpoint. In this concept, the optimistic case examines congestion in a condition that the under-investigation decision making unit provides the optimum output by taking the lowest input. The pessimistic case, also, demonstrates a condition in which the under-investigation decision making unit provides the worst output by taking the optimum input. Using these two cases, the congestion is studied in fuzzy data envelopment analysis.Keywords: Data envelopment analysis, fuzzy data envelopment analysis, optimistic and pessimistic congestion, α-cut.
  Keywords: Data envelopment analysis, fuzzy data envelopment analysis, optimistic, pessimistic congestion, α-cut
 • Mostafa Hoseinnezhadi *, Alireza Irajpur Pages 63-74
  In this research, a mathematical model for VMI is studied. One goal is to reduce inventory costs in a two-level supply chain, while other goals consider enabling the system and help making decisions in possible demand situations and delivery times, and increasing the level of service and quality, while reducing the costs of increasing the service level. However, to gain more performance in real world problems, constraints exist, e.g. the lack of a low service level, warehouse space, budget, moving capacity, and total integrated discount. In this research, the shipments are assumed to be non-identical, and shortages are considered in two classes: lag and lost sales. Because the achieved model type is of nonlinear integer planning type and an NP-hard problem, meta-heuristic solutions should be used. Regarding two-goal minimization based on reducing total inventory cost, taking possible demand, delivery times, the non-homology of shipments into account, and also shortage and discount, to find the amount of product order and the product shortage level, the achieved model is solved using the required algorithms and tools. Regarding inventory management at two levels of seller and retailer, problems occur containing constraints. Finally, this research aims to obtain inventory management mathematical model by seller in the supply chain in conditions (such as one retailer-one seller, and one seller-multiple retailers), and to provide a solution during uncertainty, non-homology of shipments, when the shortage of lag and lost sales is permitted, and total discount.
  Keywords: vendor managed inventory, multi-objective decision making, NRGA, NSGA-II, taguchi method
 • Majede Kordjazi, Abolfazl Kazemi * Pages 75-89
  Covering models have found many applications in a wide variety of real world problems, nevertheless some assumptions of covering models are not realistic enough, that’s why a general approach wouldn’t be able to answer needs of encountering varied aspects of real world considerations. Assumptions like unavailability of servers in emergency circumstances, postponing the process of serving customers, inevitable uncertainty in real world and evaluating more factors at the same time, are a sort of assumptions which covering models always face them but they are not able to find any answer to them. Therefore, how to deal with these sorts of assumptions has been reminded a big question. In this research, for facing unavailability, we address Backup covering and for facing uncertainty in input data, we propose Interval Full-ranking model. Furthermore, by combining backup covering and interval full-ranking models (also conceptions), not only we can save time and evaluate more factors like efficiency and cost simultaneously, but also covering considerations in real aspects are reachable. In final, we have solved the proposed model by using precise methods and Genetic revolutionary algorithm in small and large scales, respectively in order to analyze evaluate and compare the results. Results demonstrate appropriate performance of the proposed model despite simultaneous consideration of the mentioned assumptions and none of the assumptions are mutually exclusive.
  Keywords: ground, air ambulance services, data envelopment analysis, Interval environment, Multi-criteria optimization
 • Mohammadreza Moharrkochebaqi *, Shahram Mirzaiidaryani Pages 90-100
  The objective of this research is to assess the Intrapreneurship in the Machine carpet Industry in Zomorrod Kashan and Abrisham Shomal Companies which the population of the study includes the experts of both companies. The survey is conducted using intrapreneurship questionnaire consisting 57 questions on personal and organizational factors. Contents validity of the questionnaire is confirmed by the university professors and professionals. Also, the reliability of all components and the questionnaire was confirmed using Cronbach’s Alpha coefficient. To analyze the data, after checking the normal distribution of variables using Kolmogorov-Smirnov test, skewness and kurtosis, the condition of personal factors and organizational factors in both companies are analyzed separately using one-sample t-test and finally, the differences between the conditions of the intrapreneurship factors is discussed in both companies using independent sample t-test. According to the results of inferential statistics, in both companies characteristic component is lower than average and considered as an obstacle to the intrapreneurship in both companies. Among organizational factors, in both companies, all components are above average and none of the components were identified as an obstacle to the intrapreneurship.
  Keywords: Entrepreneurship, Intrapreneurship, Creativity, Innovation, Machine carpet Industry