فهرست مطالب

تازه های علوم شناختی - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 75، پاییز 1396)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 75، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا سپهری*، فرزاد فرهودی، کریم عسگری، محمدرضا نجفی صفحه 1
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر «بیوفیدبک الکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی» بر علایم روانشناختی بیماران مبتلا به میگرن مزمن شهر اصفهان بود.
  روش
  برای اجرای پژوهش دو بیمار مبتلا به میگرن مزمن به شیوهی نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، روش مورد منفرد با طرح A-B به کار رفت ؛ به این صورت که پس از تعیین موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و آزمودنی ها 24 جلسه مداخله ی 45 دقیقه ای انفرادی دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (DASS21) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش براساس شاخص های تحلیل دیداری نشان داد که مداخله ی مورد نظر برای هر دو آزمودنی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که درمان بیوفیدبک الکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی، علایم روانشناختی (اضطراب و استرس) بیماران مبتلا به میگرن مزمن را کاهش می دهد، بنابراین پیشنهاد می شود این روش درمانی در کنار دارودرمانی که به کاهش علایم روان شناختی شایع در بیماران مبتلا به میگرن مزمن و به دنبال آن افزایش فاصله ی زمانی حملات میانجامد، به کار رود.
  کلیدواژگان: بیوفیدبک الکترومیوگرافی، آموزش آرمیدگی، میگرن مزمن، علایم روانشناختی، پژوهش مورد منفرد
 • مرتضی دستلان* صفحه 14
  مقدمه
  این مقاله به بررسی درزمانی و همزمانی فعل «خواستن» برپایه فرایند دستوری شدگی طرحواره های رخدادی بنیادین در چهارچوب زبان شناسی شناختی می پردازد. طرحواره های رخدادی بنیادین، واحدهای معنایی ساده ای هستند که از یک گزاره و متغیرهای مربوط به آن تشکیل شده اند. این طرحواره ها بیانگر مقولات عینی و بنیادینی هستند که با استفاده از افعال قاموسی کلی، زیربنای سازه های دستوری را تشکیل میدهند.
  روش
  در این مقاله یکی از این طرحواره ها، یعنی طرحوارهی «تمایل» ([X wants Y]) را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که این طرحواره در زبان فارسی با استفاده از فعل قاموسی «خواستن»، مفهوم بنیادین «طلب کردن چیزی» را بیان می کند.
  یافته ها
  این طرحوارهی بنیادین، با وارد شدن به فرایند دستوریشدگی، تبدیل به یک طرحوارهی پیچیده تحت عنوان طرحوارهی «سریالی» ([X wants # (X) VERB Y]) با مفهوم «قصد انجام کاری را داشتن» می شود. با ادامه یافتن فرایند دستوریشدگی، طرحوارهی زمان آینده ([X Y # want (to) VERB]) ،که بیانگر مفهوم زمان آینده است، حاصل می گردد و بدین ترتیب، فعل قاموسی «خواستن» در نهایت تبدیل به فعل کمکی «خواستن» می شود.
  نتایج
  بررسی توامان تغییرات درزمانی و همزمانی فعل «خواستن» و آشکار شدن این نکته که فرایند دستوریشدگی نه فقط بر فعل قاموسی، بلکه بر کل ساختار طرحواره اعمال می شود، از دستآوردهای این مقاله است.
  کلیدواژگان: فعل خواستن، دستوریشدگی، طرحواره های رخدادی بنیادین، زبان فارسی
 • منیرالسادات مومنی* صفحه 26
  مقدمه
  موسیقی و اصوات آهنگین از مهمترین و رایجترین ابزار ارتباطی ملتها و از عوامل التیام بخش اختلالات فردی است.:هدف این پژوهش، بررسی اثر موسیقی سنتی بر بهبود حافظه ی فعال و عملکرد شناختی زنان 50 تا 65سالهی مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران بود.
  روش
  این مطالعه از نوع تحقیق آزمایشی پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه است. نمونه ی مورد مطالعه این پژوهش را 30 نفر از زنان 50 تا 65 ساله ی مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران تشکیل میدادند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گواه (15نفر) قرار گرفتند.: در این پژوهش از دو آزمون عصب روانشناختی لوریا نبراسکا (LNNB-I) و خلاصه وضعیت روانی (MMSE) استفاده شد. تعداد جلسات آموزشی در مجموع 10 جلسه بود که سه روز درهفته برگزار و برنامه ی هر جلسه هر روز در منزل تمرین می شد؛ به این صورت که ابتدا پیش آزمون اجرا و سپس هر جلسه سی. دی.تصنیف های سنتی به همراه آموزش دف به آزمودنی ها داده میشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از روش تحلیل کواریانس در نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آزمودنی ها قبل از شروع مداخله با یکدیگر تفاوت داشتند و پس از خارج کردن اثر پیش آزمون به روش تحلیل کواریانس، مداخله برگروه های آزمایش تاثیر معنادار داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش موسیقی سنتی موجب بهبود عملکرد حافظه ی فعال(p=0/04 )، عملکرد شناختی(p=0/002) و همچنین بهبود فرایندهای اجراکننده ی مرکزی آهنگ((p=0/002، گفتاری(p=0/001) و دیداری(p=0/003) زنان 50 تا 65 ساله ی مبتلا به آلزایمر شده است.
  کلیدواژگان: موسیقی سنتی، حافظهی فعال، عملکرد شناختی، زنان مبتلا به آلزایمر
 • گلیتا امساکی، حمید طاهر نشاط دوست*، ماهگل توکلی، مجید برکتین صفحه 41
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ، مقایسهی میانگین نمرات شاخص حافظه دیداری فوری، دیداری تاخیری، شنیداری فوری، شنیداری تاخیری، فعال، گذشته نگر، آینده نگر و سرگذشتی در بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع فراموشکار و افراد سالم است.
  روش
  در این پژوهش، 40 بیمار مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع فراموشکار شهر اصفهان انتخاب و با 40 فرد سالم مقایسه شدند. آزمون های حافظه های وکسلر، سرگذشتی ، آینده نگر و گذشته نگر برای آنها اجرا و نتایج با آزمون های تحلیل واریانس و یو مان ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات دو گروه بیمار و سالم در شاخص حافظه دیداری فوری، دیداری تاخیری، شنیداری فوری، شنیداری تاخیری، فعال، گذشته نگر، آینده نگر تفاوت معنادار دارد (P<0.05). اما دو گروه در نمرات حافظه سرگذشتی تفاوت معناداری نداشتنند(P<0.05).
  نتیجه گیری
  ساختار و کارکرد مغزی متفاوت این بیماران با افراد سالم و قرار گرفتن این بیماری در طیف دمانس نوع آلزایمر میتواند اختلاف شاخص های گوناگون حافظه در آنها را توجیه کند.
  کلیدواژگان: حافظه، نقص شناختی خفیف نوع فراموشکار، آلزایمر، سالمندی
 • سمیه سیفی، صغری ابراهیمی قوام*، حسن عشایری، نورعلی فرخی، فرببرز درتاج صفحه 51
 • علی اکبر خوش گفتارمقدم*، سید کمال خرازی صفحه 62
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجو-معلم دانشگاه فرهنگیان، بر مهارت های فراشناختی آنهاست.
  روش
  روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش آزمون-پس آزمون بود. مهارت های فراشناختی با استفاده از پرسشنامه ی خودارزیابی مهارت های فراشناختی با 70 گزاره و 94/0=ɑ ارزیابی شد. هر یک از دو گروه آزمایش و گواه شامل 12 دانشجوی نیم سال پنجم دانشگاه بودند. نخست دو گروه به وسیله ی پرسشنامه ارزیابی شدند و پس از هشت جلسه آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش ، مجددا« هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش، مهارت های فراشناختی آنها را نسبت به گروه گواه بهبود بخشید و آموزش اثری معادل 360/0=ƞ2 ایجاد کرد. این تغییرات در سطح 01/0 معنا دار بود. در پی بررسی کلی تغییرات مهارت های فراشناختی ، به تغییرات هر یک از مولفه های سه گانه پرداخته شد.
  آموزش، دانش شناختی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه بهبود بخشید و اثری معادل 327/0=ƞ2 ایجاد کرد که در سطح 01/0 معنا دار بود.تنظیم شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه نیز بر اثر آموزش مهارتهای فراشناختی بهبود یافت که با تاثیری معادل 296/0=ƞ2 در سطح 01/0 معنا دار بود.
  هر چند میانگین نمرات باورهای شناختی گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بود، نتایج آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان نشان داد که تاثیر این آموزش ها بر باورهای شناختی معنا دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دادند که آموزش مهارت های فراشناختی به بهبود مهارت های فراشناختی می انجامد و به ویژه بر دانش شناختی و تنظیم شناختی تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، مهارت های فراشناختی، دانشجو، معلم، تربیت معلم
 • حسن صبوری مقدم، هانس کریستف نورک، جلیل باباپور خیرالدین، شادی اکبری* صفحه 72
  مقدمه
  یکی از موضوعاتی که این روزها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده، عوامل موثر بر فرایند شمارش است که از میان این عوامل میتوان به ویژگی های دیداری اشاره کرد. هدف این پژوهش بررسی اثر چیدمان بر سرعت شمارش است.
  روش
  از 37 آزمودنی بهنجار (18تا30 ساله) خواسته شد تا تعداد نقاط موجود در اسلایدهایی را که به آنها نشان داده می شود بشمارند .سپس زمان واکنش آنها ثبت شد. نقاط در سه چیدمان مختلف و در دسته های هشت تا 12 تایی ارائه شدند. تفاوت این چیدمان ها در شبکه ها و خطوطی بود که افراد بین نقاط تصور می کردند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از اثر هر دو عامل چیدمان و بزرگی دسته ها بر سرعت شمارش بود (0.001>p )؛ به این صورت که بی نظمی و ابهام در شبکه های بین اجزا باعث کاهش سرعت شمارش می شد و در این میان فقط اندازهی دسته ها در میزان خطای شمارش موثر بود (0.001> p).
  نتیجه گیری
  از آنجا که تصور خطوط بین اجزا به تسهیل گروه بندی و در نتیجه شماریابی می انجامد، نقش تعیین کنندهای در سرعت شمارش دارد و هر چه استراتژی های ممکن برای گروه بندی در چیدمان ها متنوع تر باشد، سرعت شمارش کمتر خواهد شد. از سوی دیگر صحت شمارش صرفا« متاثر از اندازهی مجموعه است و چیدمان ضامن درستی پاسخ نیست.
  کلیدواژگان: شمارش، چیدمان، لبه های کانیسا، شماریابی، گروه بندی
 • سمانه شفیعی، روح الله مظفری پور، موسی نوشی صفحه 83
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر ، بررسی دیدگاه دانش آموزان دورهی دوم متوسطه با هوش های چندگانه از زبان انگلیسی و یادگیری آن است.
  روش
  برای درک دیدگاه دانش آموزان از روش پدیدارشناسی تفسیری، رویکردهای پژوهش کیفی به کار رفت. برای مصاحبه، نمونه ها به صورت هدفمند، پس از بررسی هوش های چندگانه با کمک پرسشنامه آرمسترانگ و پرسشنامه تنظیم شده مک کللان و کنتی ،از میان 33 دانش آموز سال سوم دوره دوم متوسطه و از هر نوع هوش دو نفر انتخاب شدند. داده ها به وسیله مصاحبه ژرف نیمه ساختار یافته و مشاهده هدفمند جمع آوری ، نوشته و با روش پدیدارشناسی ونمنن تحلیل شد.
  یافته ها
  بر پایه یافته های پژوهش میتوان دیدگاه این دانشآموزان را در پنج بخش دسته بندی و توصیف کرد که شامل نوع انگیزهی یادگیری زبان، جایگاه اجتماعی زبان انگلیسی، محتوای کتاب، روش ارزشیابی و روش تدریس است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده وجود برخی عقاید نادرست در بین دانش آموزان است که باید اصلاح شود؛ باورهایی مانند دستور زبانگرایی، تصور سخت بودن یادگیری زبان، نوع نگاه به سطح اجتماعی زبان انگلیسی و نوع نگاه به فرهنگ و زبان بومی. از یافته های این پژوهش میتوان برای شناخت بهتر دانش آموزان و در نتیجه به کارگیری روش های موثرتر تدریس، یادگیری و ارزشیابی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هوش های چندگانه، زبان انگلیسی، پدیدارشناسی
|
 • Page 1
  Objective
  The study strived to investigate the effectiveness of “EMG biofeedback with relaxation training” on psychological symptoms in migraine patients in Isfahan.
  Methods
  To this end, two patients suffering chronic migraine were selected using purposeful sampling. This investigation used a single subject with A-B design. Intervention was started after determining the base-line. The “EMG biofeedback” was taught to each single participant for 24 sessions of 45-minute intervention sessions, and one month after the intervention period, the follow-up test was performed. The instrument used was “Stress, Anxiety and Depression Scales (DASS-21)”.
  Findings: Based on that, the results revealed that during the visual analysis of data graphs for“EMG biofeedback” on psychological symptoms, the intervention was significantly effective for both participants.
  Conclusion
  This study showed that “EMG biofeedback with relaxation training” could reduce psychological symptoms (stress, anxiety) in migraine patients. As other studies have concluded, besides this treatment, taking medication could lead to improvement of common psychological symptoms in patients with chronic migraine and also prolong the time interval between attacks.
  Keywords: EMG biofeedback, Migraine, psychological symptoms, relaxation training, single case study
 • Morteza Dastlan* Page 14
  Introduction
  This paper is concerned with the investigation of diachronic changes and synchronic differences of the verb 'Xāstan' on the basis of grammaticalization process of basic event schemas in the framework of Cognitive Linguistics. Basic event schemas, are simple semantic units that consist of a predicate and associated variables. These schemas express general and basic notions that establish grammatical structures in any language.
  Methodology
  In this paper, one of these basic schemas, i.e., the 'Volition' schema ([X wants Y]) was brought under consideration and it was revealed that by applying this schema on the Persian lexical verb 'Xāstan', the basic notion 'what one want's is expressed in Farsi.
  Findings: It was revealed that by applying the process of grammaticalization on the volition schema, it transforms into a complex one known as a 'serial schema' ([X wants # [X] VERB Y]) with the meaning 'what one wants to do'. The process of grammaticalization continues with the effect of transforming the serial schema to 'Future schema' ([X Y # want (to) VERB]). The final result of this process is changing the lexical verb 'xāstan' to auxiliary verb 'Xāstan' with the effect of expressing the actions that occur in future tense.
  Conclusion
  Simultaneous investigation of diachronic and synchronic changes of the verb 'Xāstan' and clarifying the point that grammaticalization applies not only on the lexical verb but also on the whole structure of the basic event schema are among the achievements of this paper.
  Keywords: Verb Xāstan, Grammaticalization, Basic event schemas, Persian Language
 • Monir –Al-Sadat Momeni* Page 26
  Introduction
  Music and melodious sounds are one of the most important and common communicative tools among nations and also one of the factors of healing personal disorders. As Alzheimer causes disorder in individual's lives, this study aims to examine the effect of traditional Persian music on improving the working memory and cognitive function of 50-65 year-old females who suffered Alzheimer and referred to the Iran Alzheimer Association for help. This study was conducted in an experimental research method with pre-test and post-test designs allocated to an experimental group and to a control group. Through a convenience sampling procedure, a sample of 30 females, 50-65 years of age, sufferring from Alzheimer was selected to participate in this study and randomly assigned to two experimental and control groups, 15 persons in each group. Two kinds of tests, the Luria- Nebraska Neuropsychological Battery test (LNNB-I) and the Mini Mental State Examination (MMSE) were used. After pre-test the experimental group were given a total of 10 sessions, 3 times a week of training music at home and practicing with CDs and Daff or tambourine ( an Iranian traditional music instrument,). In order to analyze data, in addition to descriptive statistics method, covariance analyses in SPSS 18 statistical software were used.
  Findings: According to one-way analyses of covariance (ANCOVA), there were differences among the experimental group before interaction and after the elimination of pre-test effect via covariance analyses procedure, the effect of interaction on the experimental group was significant.
  Conclusion
  It is concluded that teaching traditional music to people suffering Alzheimer improves the performance of working memory (p=0.04), and the cognitive function (0.002). Moreover it causes the enhancement of central execution processes of music (p=0.002), speech (p=0.001), and visual (p=0.003), in females aged 50-65 suffering from Alzheimer.
  Keywords: Traditional music training, working memory, cognitive function
 • Golita Emsaki, Hamidtaher Neshatdoost*, Mahgol Tavakoli, Majid Barekatain Page 41
  Introduction
  The aim of this study was to compare the mean scores of immediate visual memory, delayed visual memory, immediate auditory memory, delayed auditory memory, working memory, retrospective and prospective memory and autobiographical memory in amnestic Mild Cognitive Impairment and healthy controls.
  Method
  In this study, 40 patients with amnesic Mild Cognitive Impairment were selected and compared with 40 healthy controls. Wechsler Memory Scale, Autobiographical Memory Test and Retrospective-Prospective Memory test were administered and data was analyzed by ANOVA and Mann-withney U tests.
  Results
  The results showed that there is a significant difference between the mean scores of immediate visual memory, delayed visual memory, immediate auditory memory, delayed auditory memory, working memory, retrospective and prospective memory between patients and healthy controls (P
  Conclusion
  The difference in brain structure and function between patients and healthy controls, considering mild cognitive impairment in dementia spectrum, can explain the difference in different memory dimensions.
  Keywords: Memory, Amnestic Mild Cognitive Impairment, Old ages
 • Somayeh Saifi, Soghra Ebrahimi Gavam*, Hasan Ashaeri, Noorali Farrokhi, Fariborz Dortaj Page 51
 • Ali Akbar Khoshgoftar Moghaddam*, Seyed Kamal Kharrazi Page 62
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the impacts of teaching metacognitive skills to teacher-students at Farhangian Teacher Training University.
  Methods
  The study was a semi-experimental using pre-test and post-test on two experimental and control groups of students. Using a questionnaire with 70 items, and ɑ=0.94, the meta-cognitive skills of both groups were evaluated. Both experimental and control groups were composed of 12 fifth-semester students at Farhangian Teacher Training University. After assessment of metacognitive skills of all students, the experimental group participated in 8 sessions of metacognitive skills training, and then both groups were tested again.
  Results
  As a result, the metacognitive skills of the experimental group was improved, compared to the control group. Metacognitive skills training had an impact of ƞ2=0.360. Reviewing the changes, the three components of metacognitive skills were analyzed as follows:The cognitive knowledge of the experimental group was improved compared to the control group with an impact of ƞ2=0.327 which was significant at ɑ=0.01.
  The cognitive regulation of the experimental group compared to the control group was improved with an impact of ƞ2=0.296 which was significant at ɑ=0.01.
  Although the average score of cognitive beliefs was higher in the experimental group compared to the control group, the impact of metacognitive skills training on cognitive beliefs of students was not significant.
  Conclusion
  The results showed that meta-cognitive skills training can lead to improved metacognitive skills, particularly to cognitive knowledge and cognitive regulation.
  Keywords: Metacognition, metacognitive skills, teacher-students, teacher training
 • Hassan Sabourimoghaddam*, Hans-Christoph Nuerk, Jalil Babapour, Shadi Akbari* Page 72
  Introduction
  To find principal factors which affect the development of enumeration, many recent researches have investigated the effect of visual characteristics on counting process. Here we have addressed the effect of arrangement on enumeration process.
  Method
  37 participants aged between 18 to 30 years old were evaluated. We examined counting speed in three different arrangements of dots in five magnitudes (8-12) which differed in regularity and imaginary lattices between their dots.
  Results
  According to our results, enumeration speed is affected by both arrangement and the set of magnitudes (p
  Conclusion
  Taken together, these results show that lattice formation which facilitates groupitizing and subsequently subitizing, has considerable effect on enumeration speed. Meanwhile the more various strategies of groupitizing in arrangements will cause slower enumeration speed, but regularity of arrangements does not guarantee the accuracy of responses.
  Keywords: enumeration, arrangement, Kanizsa edges subitizing, groupitizing
 • Samaneh Shafeie*, Roohollah Mozaffaripour, Musa Nushi Page 83
  Introduction
  This study examines the views of high-school students with different Multiple Intellingence about the English language and its learning.
  Method
  To explore student's views, interpretive phenomenology and qualitative research approach was used. Participants were purposefully selected from 33 third grade students of a high school. After obtaining their MIs profile through Armstrong's questionnaire and McClellan and Conti's (2008) Questionnaire, two students for each Intelligence type were selected. Data were collected using semi-structured interviews and observations and then were analyzed using the Van-Manen method.
  Results; The student's narratives were classified and described into five sections: the kind of motivation for learning English, the views on the social status of the English language, the views on English textbook contents and on the method of assessment and teaching.
  Conclusion; The results showed that there were some false conceptions among students that should change, some of which include: having grammar interest as the main parameter to learn a language, considering learning a language as a difficult action, having an unfair view about the social level of the English language and that of their own first language and culture. The findings of this study can be used for a better understanding of students and using more effective methods of teaching, learning and assessment.
  Keywords: MIs, English Language, phenomenology