فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 1 (بهار 1396)
 • پیاپی 1 (بهار 1396)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/01/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی صادقی صفحه 5
 • سید حسن اسلامی اردکانی صفحه 7
  اخلاق ورزی در ایران معاصر مشکلاتی دارد که بی توجهی به آنها مانع از رشد و شکوفایی این عرصه می شود. امروزه شاهد رستاخیزی در عرصه اخلاق هستیم و به نظر می رسد که این رشته علمی متقاضیان جدی دارد. با این همه، تا نگرش رایج و مسلط بر این عرصه اصلاح نشود، نمی توان انتظار چندانی داشت که این عرصه رونق گیرد. نویسنده، با این امید که این عرصه گسترش مناسب و مقبولیت عمومی پیدا کند، کوشیده است تا برخی مشکلات اندیشگی و نگرشی را در این عرصه بازشناسی و بازگو کند. برخی از معضلات اصلی این عرصه عبارت اند از انکار اصالت اخلاق و بی موضوع ساختن آن، تحویل بردن اخلاق به فقه یا عرفان، نگرش قدیسانه به اخلاق ورزان، ورود نامتخصصان به این عرصه و رواج فرهنگ نوشتن در جزایر پراکنده.
  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، برزخ اخلاق ورزی، تنگناهای علم اخلاق، آموزش اخلاق، پژوهش اخلاقی
 • هادی صادقی، محمدربیع میرزایی صفحه 25
  بر اساس نظریه امر الهی، خوبی و بدی اعمال وابسته به اوامر و نواهی الهی اند و از همین رو، امر/ اراده الهی نقش و نمودی پررنگ در حوزه اخلاق دارد. شواهد اولیه بر این نظریه همراه با اشاره هایی به نقش خدا در اخلاق را می توان در محاورات سقراط و به ویژه رساله اوثیفرون سراغ گرفت، اما این نظریه، تقریرهای گونه گون و تکامل یافته تری نیز دارد و افزون بر آباء کلیسا و اندیشه ورزانی چون آگوستین، گریگوری کبیر و اکامی، فیلسوفان دوره رنسانس و عصر روشنگری (همچون لوتر، بیکن و سوآرز) نیز تقریرهایی از این نظریه ارائه داده اند. دکارت، لاک، پالی و کرکگور را می توان از هوادارن این نظریه در دوره مدرن به شمار آورد. به اذعان و اعتقاد بسیاری، ارائه تقریری نو و تعدیل شده از این نظریه به دست مری آدامز، به احیای این نظریه در دهه های اخیر انجامیده و اقبال برخی فیلسوفان به آن را در پی داشته است. در این مقاله، ضمن گذری تاریخی و با نیم نگاهی تحلیلی، به طرح اجمالی رویکردها به این نظریه با توجه به نقش های خدا در اخلاق و تقریرهای سنتی و نوپدید آن در فلسفه اخلاق غرب پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق هنجاری، نظریه امر الهی، اراده الهی، نقش خدا در اخلاق، تاریخ فلسفه اخلاق غرب
 • علیرضا آل بویه صفحه 57
  یکی از استدلال هایی که بر نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی از لحظه لقاح اقامه شده، استدلالی است که به «استدلال آینده ای شبیه آینده ما» معروف است و مدافعان و مخالفان بسیاری دارد. دان مارکوس - که این استدلال بیشتر با نام او قرین است و با نام او شناخته می شود - با مسلم انگاشتن و نادرست بودن قتل انسان ها و ضمن توجیه و تبیین این نادرستی، می کوشد تا با بیان و برجسته کردن شباهت جوهری جنین با انسان ها، نادرستی قتل را به سقط جنین نیز سرایت دهد. بر این اساس و در نگاه او، همان گونه که قتل انسان ها به لحاظ اخلاقی نادرست است، سقط جنین و کشتن آن نیز به همان دلیل نادرست خواهد بود. در این مقاله ضمن بررسی و نقد این استدلال، اشکالات دیوید بونین به آن نیز بررسی و نقد خواهد شد و در پایان تقریری تازه از این استدلال - بر مبنای انگاره های پذیرفته شده در فلسفه اسلامی - ارائه می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، سقط جنین، استدلال آینده ای شبیه آینده ما، انسان بالقوه، دان مارکوس، دیوید بونین
 • سیدمحمدباقر میرصانع، هادی صادقی صفحه 87
  فضیلت گرایی، از باسابقه ترین نظریه های اخلاقی است که در دهه های اخیر بار دیگر توجه فیلسوفان اخلاق را به خود جلب کرده و اقبال بسیاری از اخلاق پژوهان را در پی داشته است. ادموند پینکافس - فیلسوف فضیلت گرا و در نظر برخی از احیا کنند گان فضیلت گرایی در دوره معاصر - ضمن تخطئه آنچه که او فروکاهش گرایی در حوزه اخلاق می نامد، تقریری تازه و متفاوت از فضیلت گرایی ارائه داده است. در این مقاله پس از اشاره ای گذرا به مایه ها و مبانی نظریه فضیلت گرایانه افلاطون و ارسطو - سرآمدان فضیلت گرایی در یونان باستان - به مقایسه دیدگاه های فضیلت گرایی کلاسیک با انگاره های فضیلت گرایانه پینکافس، پرداخته شده است. پوشیده نیست که افلاطون و ارسطو، رویکردی غایت گرا داشته اند و از سویی فضایل را غیر نسبی و قابل بازگشت به فضیلت واحد می انگاشتند، اما پینکافس ضمن نقد فروکاستن اخلاق به یک یا چند فضیلت یا اصل اخلاقی محدود، بر کارکردگرایی به جای غایت گرایی تاکید می کند. مقایسه در چهار بخش معناشناسی، گونه ها و اقسام فضایل، ادله فضیلت گرایی و ملاک گزینش فضایل، به همراه نیم نگاهی تحلیلی و تاریخی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: اخلاق هنجاری، فضیلت گرایی، اخلاق فضیلت، فضایل، افلاطون، ارسطو، ادموند پینکافس
 • محمد علی مبینی، حمیده شریفی صفحه 113
  شیخ محمدحسین اصفهانی - اندیشور اصولی شیعی - با استناد به سخنان حکیمان مسلمان تلاش کرده است تا تصویری عقلایی از نظریهٔ مشهور بودن قضایای اخلاقی ارائه کرده و طرحی نو در افکند. بنا به دیدگاه او، خوبی و بدی اخلاقی به معنای «استحقاق مدح و ذم» است؛ زیرا در مرحلهٔ معناشناسی آنچه از ارزش اخلاقی اراده می شود، همین بعد تحسین پذیری و تقبیح پذیری است. در تبیین وجودشناختی محقق اصفهانی از حسن و قبح اخلاقی دو عنصر مهم وجود دارد: یکی، تحسین و تقبیح عقلا و دیگری، نگاه ابزاری به این تحسین و تقبیح، به این معنا که تحسین و تقبیح عقلا به این دلیل است که افعال اخلاقی راهی برای حفظ نظام اجتماعی و جلب مصلحت ها و دفع مفسده ها به شمار می آیند. در این مقاله پس از طرح و تحلیل جانمایه نظریه و ادعای محقق اصفهانی و واکاوی لوازم آن، به نقد این دیدگاه پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ارزش، حسن، قبح، اخلاق، مشهورات، قضایای اخلاقی، محقق اصفهانی
 • حسین عبادتی، محسن جاهد، حسین اترک صفحه 129
  برنارد ویلیامز با جعل اصطلاح «بخت اخلاقی» در پی آن بود تا در تقابل با این ادعا که ارزش اخلاقی مستقل از اوضاع و احوال خارجی و از جمله بخت است، بر این ادعا و انگاره تاکید کند که ارزش ها و داوری های اخلاقی - تا حد زیادی - منوط و مبتنی بر بخت اند. در زندگی روزمره، چه بسا عاملان اخلاقی به سبب انجام اعمال و ارتکاب رفتارهایی نکوهش یا تحسین شوند که نسبت به آنها - دست کم به شکل کامل - کنترلی نداشته اند. در واقع، این نکوهش ها / تحسین ها تا اندازه ای به پیامدهای خیر یا شوم / شری گره خورده اند که به سبب بخت سعید یا سیاه افراد برایشان حاصل شده است و این جاست که پای بخت اخلاقی به میان می آید. مسئله بخت اخلاقی از این منظر با مسئولیت اخلاقی نیز ارتباطی تنگاتنگ می یابد و این مسئله را پررنگ تر می سازد که چرا در برخی مواقع قضاوت های ما بر امور خارج از اراده فاعل تعلق می گیرد. در این مقاله ضمن طرح و تبیین رویکرد و نظریه ویلیامز در باب بخت اخلاقی، به بررسی ونقد آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بخت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، برنارد ویلیامز، اصل کنترل، اختیار
|
 • Seyyed Hassan Eslami Ardakani Page 7
  Moral studies in contemporary Iran face problems the ignorance of which is likely to halt the flourishing of this field. Today we see a revival of the field of ethics and it seems that there are more and more ardent students of the field. However, it cannot be expected to thrive unless the common, predominant conception of moral studies is corrected. In the hope of a wider flourishing of this field, I seek to identify and iterate some of the intellectual and attitudinal problems of this field. Here are some of the main problems: denying the originality of ethics and its importance, reducing ethics to jurisprudence or mysticism, a saintly conception of ethicists, contributions by non-specialists in the field, and the increase of isolated, disconnected writings regarding ethics.
  Keywords: Applied ethics, limbo of moral studies, predicaments of ethics, teaching ethics, moral studies
 • Hadi Sadeqi, Mohammabrabi Mirzae Page 25
  The divine command theory, a well-known theory in normative ethics, takes goodness and badness of actions to depend on divine orders and prohibitions, and thus, takes the divine command to have a prominent role in ethics. The initial version of the theory pointing to the role of the notion of divine will in ethics can be found in the dialogues of Socrates, and in particular, Euthyphro, but it was later developed into more sophisticated versions. In addition to Church Fathers, and medieval scholars such as Augustin, Gregory the Great, Abelard, Scotus, William of Ockham, renaissance philosophers and the Enlightenment period (such as Luther, Preston, Bacon, and Suarez), also introduced versions of the theory. Descartes, Locke, Paley, and Kierkegaard can be considered as advocates of the view in the modern period. Many people believe that the recent, moderate version of the theory as suggested by Robert Merrihew Adams has revived the theory in recent decades and some people have subscribed to it. In this paper, we will have a historical review and an analysis of the view. We will briefly review different approaches to the role of God in ethics and traditional as well as modern versions of the divine command theory in western moral philosophy.
  Keywords: Normative ethics, divine command theory, divine command, divine will, the role of God in ethics, history of western moral philosophy
 • Alireza Alebouyeh Page 57
  An argument raised for the moral wrongness of abortion from the time of conception is the argument from ‘A Future Like Ours’ which has many defenders and critics. Don Marquis who is known as having introduced the argument builds on the assumption that it is morally wrong to murder a human person to highlight a substantial similarity between an embryo and a mature human being and thus, show the moral wrongness of killing an embryo. Therefore, according to Marquis, just as it is morally wrong to kill a human being, by the same token, it is morally wrong to abort and kill an embryo. In this paper, I will examine and criticize the form and the content of the argument, and then examine David Boonin’s objection to the argument. Finally, I present a new version of the argument on the basis of assumptions in Islamic philosophy.
  Keywords: Applied ethics_abortion_argument from a Future Like Ours_potential human being_Don Marquis_David Boonin
 • Seyyed Mohammad Baqer Mirsane, Hadi Sadeqi Page 87
  Virtue ethics is one of the oldest moral theories which has in recent decades attracted the attention of moral philosophers and was widely received by many researchers. Edmund Pincoffs, an advocate of virtue ethics, and according to some people, the contemporary reviver of the virtue theory, has provided a new, different version of the virtue theory by rejecting what he calls reductivism in ethics. In this paper, after sketching the principles of the virtue theory as introduced by Plato and Aristotle, the traditional classical pioneers of virtue ethics in Ancient Greece, we will compare classical virtue theories with Edmund Pincoffs’ version of virtue ethics. It is widely known that Plato and Aristotle had a teleological approach, taking the virtues to be non-relative and irreducible to one single virtue, but Pincoffs criticizes the reduction of morality to one or more moral virtues or principles, and instead of teleology, he subscribes to functionalism. We will compare the two versions of virtue ethics from 4 perspectives in analytical, historical terms: semantics, types of virtues, arguments for a virtue theory, and the criterion of selecting the virtues.
  Keywords: virtue ethics, Plato, Aristotle, pincoffs
 • Mohammad Ali Mobini, Hamideh Sharifi Page 113
  Shaykh Muḥammad Ḥusayn Iṣfahānī, the Shiite scholar of Ūṣūl al-Fiqh (principles of Islamic jurisprudence), has appealed to remarks by Muslim philosophers in order to give a common-sense picture of the moral propositions being types of “mashhūrāt” (generally held) propositions and provided a new theory. According to his view, moral goodness and badness amounts to being praiseworthy or blameworthy, because semantically speaking, moral value is meant to refer to being worthy of praise and blame. There are two elements in Muḥaqqiq Iṣfahānī’s ontological account of moral goodness and badness: praise and blame by rational people, and an instrumental view of the praise and the blame, that is, rational people praise or blame an action because moral actions are ways to protect the social system, gain interests, and prevent harms. We criticize Iṣfahānī’s view in that, first, our evaluations of the moral are made in terms of discovery, rather than construction, and second, the value we perceive in the moral is one that can be perceived by seeing their essences, and so, they do not have an instrumental nature. In this paper, after an analysis of the gist of Muḥaqqiq Iṣfahānī’s claim and its implications, we will criticize his view.
  Keywords: Value, goodness, badness, morality, mashhūrāt (generally held propositions), moral propositions, Muḥaqqiq Iṣfahānī
 • Hossein Ebadati, Mohsen Jahed, Hossein Atrak Page 129
  Bernard Williams introduced the notion of ‘moral luck’ to emphasize that the moral value is not independent of external circumstances, including luck; rather they are, to a great extent, dependent on luck. In ordinary lives, moral agents may well be praised or blamed because of doing things over which they do not have, at least complete, control. Indeed, these praises or blames are tied with good or bad consequences of the action that agents are lucky or unlucky to face. This is where moral luck comes into play. The problem of moral luck is interlocked with the problem of moral responsibility, highlighting the question that if according to the common sense, moral judgment should only be made about things under the control of the agent (the principle of control), then why do we sometimes judge on the basis of things outside the control of the agent? The problem will be more significant if we have an eye to the claim of evolutionary ethics, because if we are committed to the principle of control, no moral judgment can be valid. In this paper, I will illuminate and examine Williams’ approach to moral luck.
  Keywords: Moral luck, moral responsibility, Bernard Williams, principle of control, free will