فهرست مطالب

فصلنامه پیشگیری و سلامت
پیاپی 6 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا داورنیا *، محمد شاکرمی صفحه 1
  زمینه و هدف
  مفهوم بهزیستی روانشناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش های زندگی است و برای بررسی اینکه آیا شخص از پتانسیلش، اهدافش، کیفیت روابطش با دیگران و آنچه درباره زندگیش احساس می کند آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه اجتماعی و سخت رویی روانشناختی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی، آزاد و پیام نور کرج در سال تحصیلی 92-1391 و نمونه 377 نفر می باشند که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (PWBS) ، مقیاس سرمایه اجتماعی دلاویز (DSCS) و پرسشنامه زمینه یابی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVSQ) استفاده گردید و تحلیل داده ها به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره هم زمان در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی و سخت رویی روان شناختی 3/39 درصد از تغییرات بهزیستی روانشناختی دانشجویان را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  عوامل سرمایه اجتماعی و سخت رویی روانشناختی تغییرات بهزیستی روانشناختی دانشجویان را پیش بینی می کنند و روان درمانگران می توانند با دستکاری این عوامل باعث افزایش بهزیستی دانشجویان گردند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سلامت، دانشجویان
 • عین الله نادری *، محمدحسین رضوانی، فاطمه شعبانی صفحه 10
  زمینه و هدف
  کاهش فعالیت جسمانی و افزایش وزن همراه با پیری با فرسایش طیف وسیعی از سیستم های فیزیولوژیکی در ارتباط است. اغلب این سیستم ها برای حفظ تحرک، زندگی مستقل و کیفیت کلی زندگی مناسب ضروری هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مشارکت در فعالیت جسمانی بر شیوع چاقی و اضافه وزن در سالمندان است.
  روش بررسی
  نوع مطالعه مقطعی بود. نمونه آماری تحقیق را 180 نفر از مردان و زنان سالمند شهرستان شاهرود تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. میزان چاقی و اضافه وزن توسط محاسبه شاخص توده بدنی و میزان فعالیت جسمانی توسط پرسشنامه سطح فعالیت جسمانی سالمندان CHAMPS بر اساسMET ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آنالیز واریانس و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میزان فعالیت جسمانی در افراد دارای به اضافه وزن نسبت به وزن طبیعی به طور معنی داری کمتر بود (001/0>p). میزان فعالیت های جسمانی زنان نسبت به مردان به طور معنی دار کمتر بود (02/0>p). سالمندان بالای 75 سال نسبت به سالمندان 65 تا 74 سال به طور معنی داری مدت زمان بیشتری را ساکن بودند (05/0>p) و فعالیت ها جسمانی کمتری داشتند(05/0>p).
  نتیجه گیری
  با با توجه به یافته های تحقیق می توان جهت پیشگیری از چاقی در سالمندان میزان فعالیت جسمانی را افزایش و فعالیت های ساکن را کاهش داد. به علاوه در ارائه برنامه های فعالیت جسمانی و کنترل وزن باید به گروه های سنی بالای 75 و سالمندان زن توجه ویژه ای صورت گیرد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، چاقی، فعالیت جسمانی، سالمندی
 • وحیده دهاقین، صمد رحمتی * صفحه 19
  زمینه و هدف
  ولع مصرف که مهمترین عامل عود اعتیاد است می تواند تحت تاثیر عوامل شخصیتی، هیجانی و اجتماعی- خانوادگی قرار بگیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم های مغزی رفتاری بر ولع مصرف مواد با میانجی گری تحمل پریشانی ضمن بررسی سابقه خانوادگی اعتیاد انجام گرفت.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان مواد مخدر شهر تهران بود که در نیمه اول سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند، از این بین با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 250 نفر انتخاب و به پرسشنامه های جمعیت شناختی، وسوسه مصرف مواد پس از ترک، سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری و تحمل پریشانی پاسخ دادند. داده ها با آزمون های آماری t مستقل و ضریب همبستگی Pearson و توسط نرم افزار SPSS18 تحلیل شدند. برای آزمون رابطه میانجی از مراحل پیشنهادی Baron & Kenny به روش رگرسیون سلسله مراتبی همزمان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تحمل پریشانی در رابطه بین سیستم فعال سازی رفتاری و ولع مصرف نقش واسطه ای دارد. الگوی به دست آمده در گروه با سابقه خانوادگی اعتیاد منطبق بر الگوی کل نمونه بود، ولی در گروه بدون سابقه خانوادگی اعتیاد تحمل پریشانی در رابطه بین سیستم فعال سازی رفتاری و ولع مصرف واسطه نشد.
  نتیجه گیری
  تحمل پریشانی عاملی مهم می باشد که می تواند تاثیر مخرب سیستم فعال سازی رفتاری را در ولع مصرف مواد و در نتیجه عود اعتیاد خنثی نماید؛ بنابراین طراحی و اجرای برنامه ای تخصصی تر در فرایند ولع مصرف با در نظر گرفتن سطح تحمل پریشانی افراد و بخصوص نقش سابقه خانوادگی اعتیاد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی رفتاری، ولع مصرف، تحمل پریشانی، سابقه خانوادگی اعتیاد
 • رضا نوری، علی دلشاد نوقابی، علی عالمی * صفحه 31
  زمینه و هدف
  پرفشاری خون یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر دنیا بوده، با سیر مزمن و پیشرونده خود می تواند کیفیت زندگی افراد مبتلا به این بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون و ارتباط آن با برخی عوامل دموگرافیک آنان انجام شد.
  روش بررسی
  یک مطالعه ای مقطعی در سال 1392 که بر روی مبتلایان به پرفشاری خون شهرستان گناباد به حجم 120 نفر که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. به منظور اندازه گیری و تعیین وضعیت کیفیت زندگی آزمودنی ها، از فرم استاندارد کوتاه شده کیفیت زندگی (SF 36) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  هفتاد و پنج و هشت دهم درصد(91 نفر) از آزمودنی ها زن بودند. میانگین (انحراف معیار) سن و نمره کیفیت زندگی شرکت کنندگان به ترتیب برابر 7/52 سال (5/4) و 9/42(9/8) بود. هفتاد وسه درصد آزمودنی ها در این مطالعه از کیفیت زندگی نامطلوبی برخوردار بودند. بین میانگین نمره کیفیت زندگی آزمودنی ها و سن(p=0.005)، جنس (p=0.038) تحصیلات (p=0.045)، و مقدار فشارخون دیاستولیک (p=0.005) ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کیفیت زندگی اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا در این مطالعه نامطلوب بود. با انجام اقدامات پیشگیرانه و تشخیصی به هنگام و کنترل مناسب فشارخون می توان سطح کیفیت زندگی این افراد را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، فشار خون بالا، SF، 36
 • محمد پوررنجبر * صفحه 42
  زمینه و هدف
  فعالیت ورزشی روزانه تاثیر مثبتی بر تمامی ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی افراد و سلامتی جامعه دارد. هدف از این پژوهش مطالعه جایگاه ورزش های سلامت محور و همگانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی و روش جمع آوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری تحقیق کل دانشجویان علوم پزشکی کرمان بودند. 374 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. اعتبار پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه 875/ 0= α بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.
  یافته ها
  داده ها نشان داد که آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به ورزش های سلامت محور و همگانی در حد مطلوب ولی مشارکت دانشجویان پایین تر از میانگین است. توسعه اماکن ورزشی، ایجاد جذابیت و اطلاع رسانی به ترتیب موثرترین گرایش دانشجویان به ورزش همگانی بود. انگیزه های اصلی دانشجویان از پرداختن به ورزش همگانی، به ترتیب کسب و حفظ تندرستی ، کسب نشاط و آرامش و بهبود روابط اجتماعی بودند. موانع توسعه ورزش همگانی، به ترتیب کمبود فضای ورزشی ، ضعف در مدیریت و نبود برنامه های متنوع و جذاب بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به ورزش های سلامت محور و ورزش همگانی در حد مطلوب بود، ولی مشارکت دانشجویان در ورزش های همگانی در حد متوسط به پایین بود که با برنامه ریزی صحیح و توسعه امکانات ورزشی می توان گام های موثری در توسعه ورزش همگانی در دانشگاه برداشت.
  کلیدواژگان: نگرش، مشارکت، دانشجويان، ورزش همگاني
 • محمدرضا خانی، یوسف دادبان شهامت *، مهندس بهروز آدمیت بارام بدن، سید کمال الدین میرکریمی صفحه 55
  زمینه و هدف
  امروزه انتشار بعضی از آلاینده های آلی خاص در محیط زیست که نیمه عمر بالایی دارند با ماندن در طبیعت، وارد زنجیره غذایی شده و در نهایت به انسان انتقال می یابند. وجود این مواد در بدن سبب بروز عوارض مختلف از جمله جهش در ژن های مختلف و سرطان زایی می شوند. در سال های اخیر انواع روش های جدید اکسیداسیون پیشرفته (AOP) که اساس فرایند آن بر مبنای تولید رادیکال های آزاد هیدروکسیل است و توانایی زیادی در تجزیه مواد آلی مختلف دارند، ابداع شده اند. در این مقاله انواع روش های تصفیه شیمیایی مواد سخت تجزیه با تاکید بر اکسیداسیون پیشرفته از فاضلاب های صنعتی پرداخته شده است و نقاط ضعف و قوت آنها مورد بحث قرار می گیرد.
  روش بررسی
  این مقاله از نوع مروری می باشد که در آن با استفاده از کلید واژه های اکسیداسیون پیشرفته، تجزیه، تصفیه، فاضلاب و آلاینده های سخت تجزیه از طریق پایگاه های جستجوی علمی Science Direct ،Scopus ،Google Scholar در سال های 1993 تا 2016 مقالات مرتبط گردآوری و بررسی شدند.
  یافته ها
  در این روش ها ضمن بالاتر بودن قدرت اکسیداسیون، از نظر شرایط عملیات و محصولات نامطلوب جانبی برای محیط زیست تفاوت بسیار زیادی با روش های متعارف دارد. بطور کلی از امواج اولتراسونیک و تکنولوژی اکسیداسیون پیشرفته مانند پلاسما، فنتون، فوتو فنتون، اکسیداسیون تر توسط پراکسید، ازن و فوتوکاتالیزوری مانند O3/UV جهت حذف آلاینده های سخت تجزیه از منابع آبی بکار گرفته شده است. بطور کلی عوامل موثر بر فرایندهای AOP شامل pH، دما، غلظت و نوع آلاینده، نوع کاتالیست و غلظت واکنشگرها بستگی دارد. همچنین فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته می تواند برای تخریب آلاینده هایی که بعد از فرایند تصفیه در پساب باقیمانده است، به کاربرده شود. بطور کلی در اکثر موارد از AOP بعنوان پیش تصفیه برای پسابهای صنعتی حاوی مواد سمی و سخت تجزیه قبل از فرایند تصفیه بیولوژیک استفاده می شود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی این روش ها دارای مزایای سرعت و راندمان بالای تصفیه می باشند ولی به دلیل هزینه های بالا و پیچیدگی فرایند کمتر به عنوان فرایند واحد در تصفیه فاضلاب های سخت تجزیه بکار می روند و اغلب به صورت تلفیقی با سایر فرایند های تصفیه مورد استفاده قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، تجزیه، فاضلاب، آلاینده های سخت تجزیه
|
 • Reza Davarniya *, Mohammad Shakarami Page 1
  Background And Aim
  The concept of Psychological Well-Being symbolizes a multi-dimensional structure consisting of life attitudes. it has been designed to investigate whether a person is aware of his potential, his goals, the quality of his relationships with others and what he feels about his life or not. The objective of this study is to predict psychological well-being based on social capital and psychological hardiness.
  Methods
  This descriptive–correlation study was conducted on 377 students selected by multi stage cluster sampling in Kharazmi, Islamic-Azad and Payam-e-Noor universities of Karaj, 2012-13 academic-years. The data was collected by Ryff´s Psychological Well-being Scale (PWBS), Delaviz Social Capital Scale (DSCS), and Personal Views Survey Questionnaire (PVSQ (, and analyzed by simultaneous multiple regression method in SPSS 18.
  Findings: Results suggested that social capital and psychological hardiness predict 39.3% of the variance in psychological well-being in the students.
  Conclusion
  Given that social capital and psychological hardiness can predict the variance of psychological well-being in students, psychotherapists can increase the students’ psychological well-being by targeting these factors.
  Keywords: Social Capital, Health, Students
 • Eynollah Naderi *, Mohammad Hosain Rezvani, Fatimah Shaebani Page 10
  Background And Aim
  Decreased physical activity and weight gain associated with aging is related to erosion of wide range of physiological systems .Most of these systems are essential to maintain mobility, independent living, and overall quality of life. We aimed to evaluate the impact of participation in physical activity on the incidence of overweight and obesity in the elderly people.
  Methods
  This cross sectional study was conducted 180 male and female elders selected by convenience sampling. Body mass index was used to measured obesity and overweight and the level of physical activity was calculating by Community Health Activities Model Program for Seniors (CHAMPS) Questionnaire by Metabolic Equivalent Task (MET) .the data was analyzed by ANOVA and chi-square tests at the significant level of 0.05.
  Findings: The level of physical activity in overweight elder was significantly lower than that of normal people. The level of physical activity for women was significantly lower than men (p
  Conclusion
  Based on the results, it is recommended that elders should increase physical activity and reduce sedentary activities to prevent from obesity. In addition, more attention should pay to design physical activity and weight control programs for the age groups over 75 years, specifically for female elders.
  Keywords: Body Mass Index, Obesity, Physical Activity, Aging
 • Vahideh Dehaghin, Samad Rahmati * Page 19
  Background And Aim
  Craving is that the most important factor of addiction recurrent can be influenced by factors of personal, social, emotional and family; so this study aimed to investigate effect of brain– behavioral systems on craving with mediating distress tolerance a family history of addiction by studying family history of addiction.
  Methods
  The research method was descriptive- correlational of kind path analysis. Statistical population was all drug users in Tehran in the first half of 2016 that were referred to addiction treatment centers, of these 250 individuals were selected with multistage cluster sampling and responded to questionnaires of demographic, Craving After leaving, Systems of Activation/ Inhibition of Behavior and Distress Tolerance. Data analyzed using independent samples t-test and Pearson correlation coefficient in SPSS18 .To test the mediator relationship were used from suggested steps Baron & Kenny by method of simultaneous hierarchical regression.
  Findings: The results showed distress tolerance has it mediating role in the relationship between behavioral activation system and craving. Obtained pattern among the group of with a family history of addiction was matches the pattern of the total sample, but in the group of without family history of addiction distress tolerance was not mediated in the relationship between behavioral activation system and craving.
  Conclusion
  Distress tolerance is an important factor which can neutralize undesirable effects of behavioral activation system in the craving and in result addiction relapse; so its suggested design and implementation of more specialized program in the process of craving taking into account level of distress tolerance of people especially family history of addiction.
  Keywords: Brain– Behavioral Systems, Craving, Distress Tolerance, Family History of Addiction
 • Ali Alami * Page 31
  Background And Aim
  Hypertension, one of the most common chronic diseases around the world, could affect the quality of life (QOL). This study was designed to assess QOL of hypertensive patients and its association with some socio-demographic variables.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 120 hypertensive patients selected via stratified sampling in Gonabad city, 2013. The data was collected by short form of standardized QOL questionnaire (SF 36) and analyzed using SPSS 18.
  Findings: Seventy-five point eight percent (N= 91) of the participants were female. The mean and Standard Deviation of the age and QOL were (52.69; 4.49) and (42.92; 8.93), respectively. Seventy-three percent had inappropriate quality of life. There was significant relationship between QOL and age (P= 0.005), sex (P= 0.038), level of education (P= 0.045), and diastolic blood pressure (p=0.005).
  Conclusion
  The findings showed that quality of life in majority patients were inappropriate. Timely preventive and diagnostic activities as well as relevant treatment for hypertensive patients can increase their level of QOL.
  Keywords: Quality of Life, Hypertension, SF-36
 • Dr Mohammad Porranjbar * Page 42
  Background And Aim
  Regular physical activity has a positive effect on physical, mental, and social aspects of individual and community health. The aim of this research was study the status of health-based sports and sport for all in Kerman University of Medical Sciences.
  Methods
  The research was descriptive and method of data collection was field. Population of study was all students in the Kerman University of medical sciences .Three hundred and seventy four students as sample were selected through stratified random sampling. For data collection we used a researcher made questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by expert professors and its reliability was (α = 0.875). For data analysis were used descriptive statistics in SPSS 20..
  Findings: The findings showed that knowledge and attitude towards the health – based sports and sport for all was at an optimal level, but their participation was below average. The development of sports facilities, create interest in the sport activity, and advertising and notification were the factors affecting to development of sport for all, respectively. The main motivations of students to engage in sport were the well-being, gain exhilaration and relaxation, and improving relationships and social interaction, respectively. Barriers to development of sport were the lack of exercise space, weaknesses in the management, and failure to provide diverse programs, respectively.
  Conclusion
  Based on results student' knowledge and attitude toward health – based sports and sport for all was optimal , but participation was below average that with proper planning and development of sports facilities can be an effective steps in the development of sport in universities.
  Keywords: Attitude, Participation, Students, Sport for all
 • Dr Uosef Dadiyanshahamat * Page 55
  Background And Aim
  Nowadays the releases of some of the contaminants in the environment that have a high half-life remain in the nature, enter the food chain, and ultimately transmitted to humans. Presence of these materials in our body causes various complications including mutations in various genes and carcinogenesis. In recent years, many new advanced oxidation process (AOP) were introduced that their process is based on hydroxyl free radicals, which have great potential for the decomposition of various organic material. In this paper, various methods of chemical treatment of refractory materials, with emphasis on advanced oxidation of industrial wastewater have been investigated and their cons and pros are discussed.
  Methods
  This paper was a review article in which using key words of advanced oxidation processes, degradation, treatment, wastewater and recalcitrant contaminant in scientific search engines including Science Direct, Google Scholar and Scopus, the related articles were collected and analyzed in the period of 1993 to 2016.
  Findings: In these methods, in addition to the higher oxidation potential, are very different from conventional methods in the operating conditions and adverse side effects for the environment. In general, ultrasonic waves and advanced oxidation technology such as plasma, Fenton, photo-Fenton, oxidation by peroxide, ozone and photo catalytic process such as O3/UV have been used to remove contaminants from water resources. Generally, some factors affecting AOP processes are pH, temperature, concentration and type of pollutant, type and concentration of catalyst. In addition, advanced oxidation processes can be used to degrade residual pollutants that remain after the purification process in the wastewater. As a whole, AOP is used as a pre-purification for residual pollutants having toxic and recalcitrant materials.
  Conclusion
  Generally, these methods have the advantages of high kinetics and purification efficiency. However, due to high operational costs and complexity of the process, they rarely are used as a single process for treatment of sewage and often used in conjunction with other treatment processes.
  Keywords: Advanced Oxidation Processes, Degradation, Wastewater, Recalcitrant Contaminant