فهرست مطالب

جامعه پژوهی فرهنگی - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فروزنده جعفرزاده پور* صفحات 1-22
  عوامل متفاوتی ابژه های یک نسل را ساخته و می توان از چنین شاخص هایی برای بررسی تغییرات و ایجاد تمایز در بین نسلها بهره برد. مطالعات انجام شده در حوزه نسلها را می توان به دو دسته کلان تقسیم نمود. مطالعاتی که به ترسیم ویژگی های یک نسل و یا نسلهای مختلف پرداخته اند و در پی تفسیر علل تفاوت کنش های اجتماعی در نسلهای مختلف بوده اند و دسته دیگر از بررسی ها، به مطالعه وضعیت روابط بین نسلها همت گمارده و تلاش کرده اند الگوهایی را برای این وضعیت مطرح نموده و عوامل موثر بر ایجاد اشکال مختلف روابط بین نسلها را تفسیر نمایند. اغلب دسته بندی های که در ایران در این حوزه انجام شده متعلق به گروه نخست است. با توجه به سرعت تغییرات در دهه گذشته در حوزه های مختلف، و بالاخص تحول در حوزه لازم است بازنگری در دسته بندی های پیشین نسلی در کشور انجام و مدل جدیدی با توجه به شرایط جامعه ارائه شود. این مقاله تلاش دارد ضمن بررسی مدلهای پیشین داخلی و خارجی و با در نظر گرفتن تغییرات جمعیتی در کشور و نیز رخ داد تحولات ارتباطی و رسانه غالب هر نسل، مدلی را پیشنهاد نماید.
  کلیدواژگان: نسل، دسته بندی نسلها، رسانه، نسلها در ایران، مدل نسلی
 • محمد سعید ذکایی *، مهدی امیدی صفحات 23-50
  در مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه مصرف در زیست جهان شهروندان تهرانی هسنیم. در این مسیر بر جایگاه مصرف در منظومه تجارب زیسته شهروندان و نقش آن در شکل دادن به فضاهای شهری تهران و هویت های سیال موجود در این کلانشهر تمرکز نموده و تاثیر مصرف در برساخت هویت شهر و شهروندان را مورد بررسی قرار داده ایم. این تحقیق با استفاده از روش نظریه مبنایی و از خلال مشاهده میدانی مشارکتی و مستقیم و همچنین مصاحبه با 31 نفر از شهروندان تهرانی انجام شده و در نهایت یافته های بررسی در قالب هشت مقوله اصلی و تعدادی مقوله فرعی سازمان یافته اند. پل زدن میان سطوح تحلیلی به جای باقی ماندن در سطح خرد یا کلان و همچنین اتخاذ رویکردی چند وجهی برای بررسی وجوه پارادوکسیکال مصرف، از جمله ویزگی های تحقیق و شیوه بررسی حاضر هستند. تکثر تقلیل ناپذیر نیروهای موثر بر مصرف و هویتهای چند پاره و فضاهای شهری مرتبط، نشانه ای شدن مصرف و استقلال نسبی پرکتیس های مصرفی از عمل مصرف و همینطور وجود رابطه دیالکتیکی میان مصرف و چارچوب های محدود کننده و جهت دهنده به رفتارها و ذهنیت های مصرفی و همزمانی تثبیت و فراگذشتن از این چارچوب ها در قالب دیالکتیک مصرف از یافته های تحقیق حاضر هستند.
  کلیدواژگان: مصرف تظاهری، میدان، دیالکتیک مصرف، مصرف نشانه ای، زیست جهان، شهر مصرفی
 • عباس زمانی*، فائزه تقی پور صفحات 51-80
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی بود. بدین منظور از کل کاربران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با استفاده از نمونه گیری هدفمند ناهمگن تعدادی 20 نفر انتخاب شدند و اطلاعات آنها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و انجام مصاحبه ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافت. در ادامه یافته ها با به کار گیری روش 7 مرحله ای کلایزی و مطالعه تطبیقی با «نظریه استفاده و رضامندی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهمترین عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه «اطلاع رسانی و اطلاع یابی»، «استفاده از فناوری های نوین رسانه ای»، «تسهیل در روابط خانوادگی»، «تسهیل در روابط دوستان و آشنایان»، «تقویت ارتباطات گروهی»، «تقویت ارزش ها و آگاهی های شخصی» و «استفاده از فرصت های تفریحی و سرگرمی» بود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، شبکه های مجازی، نرم افزار های اجتماعی، تلفن همراه، استفاده و رضامندی
 • مژگان زندی *، شهلا کاظمی پور صفحات 81-101
  توجه به مصرف کالاهای فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم داوری های زیباشناختی و یکی از مولفه های ذایقه عمومی جامعه رو به فزونی است.در این مقاله، گروه نوجوان و جوان (29-15 ساله) در شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در حوزه فرهنگی به عنوان گروه هدف مورد توجه قرارگرفته و عوامل جمعیت شناختی تاثیرگذار برذایقه مصرفی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. در کشور ما، سهم جمعیتی این گروه بیش از هر گروه دیگری است. نظریات مختلفی در مورد مصرف فرهنگی و عوامل موثر بر آن طرح و بسط داده شده است از جمله بوردیو در این حوزه جزو صاحب نظران مهم به شما می رود. وی از انواع سرمایه ها و نوع مصرف کالای فرهنگی را مرتبط با برخی از عوامل به ویژه پایگاه طبقاتی و اجتماعی می داند. در همین ارتباط، توجه به سبک زندگی جای مهمی را به خود اختصاص می دهد. با عنایت به مباحث نظری و جهت بررسی موضوع، نمونه ای به تعداد 366 نفر از دو مراجعه کنندگان به دو فرهنگسرای اشراق و بهمن انتخاب شده و پرسشنامه طراحی شده جهت برآورد نظرات پاسخگویان به آنها ارایه شد.نتایج نشان داد که عوامل جمعیتی از جمله جنس، سطح تحصیلات فرد و والدین، رتبه فرزند و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی بر مصرف کالاهای فرهنگی مورد استفاده دارد.
  کلیدواژگان: مصرف گرایی، مصرف فرهنگی، فرهنگسرا، جوان، فرهنگسرای بهمن و اشراق
 • اکبر علیوردی نیا *، نگار شهریاری صفحات 103-135
  هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میان پسران و دختران از لحاظ میزان وقوع رفتارهای انحرافی، تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که ارتکاب رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. یافته ها نشان می دهد مدل مستخرج از متغیرهای مبتنی بر نظریه های کلاسیک فشار، بازدارندگی، پیوند اجتماعی و نظریه عمومی جرم، به خوبی می تواند رفتارهای انحرافی دانشجویان را تبیین نماید. در واقع، از یک سو، قرار گرفتن در معرض فشار، ممکن است التزام به فعالیت های متداول، باور به قوانین، ارزیابی از خطرات مجازات و خودکنترلی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ترس از مجازات ها، سرمایه گذاری در فعالیت های متداول، باور به عادلانه بودن قوانین و خودکنترلی بالا، می توانند منجر به شرایطی شود که افراد به جای انطباق با فشارهای ساختاری، راهبردهای مقابله ای را انتخاب نماید.
  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی، نظریه کلاسیک فشار، نظریه های کنترل
 • رضا غیاث آبادی فراهانی*، منصور وثوقی، مصطفی ازکیا صفحات 137-165
  پدیده تجدگرایی آثار متتوعی بر ویژگی های اخلاقی داشته است و این موضوع مهمی در مطالعات عموم جامعه شناسان بوده است . می توان براساس این تحلیل ها و دغدغه مطرح سوالاتی در بخش اخلاق مطرح کرد سوالاتی از این دست که در مسیر تغییرات جدید مسائل اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ دو دیدگاه دراین رابطه وجود دارد که نظریه پردازان کلاسیک ، از به وجود آمدن یک نظام اخلاقی جدید می گویند و جامعه شناسان معاصر با رویکردی تلفیقی و یا انتقادی به آن پرداخته اند در این پژوهش براساس داده های پیمایش موج ششم موسسه ارزشهای جهانی که توسط رونالد اینگلهات و ولزال اداره می شود به بررسی پژوهشی این دیدگاه ها پرداخته شده است این تحقیق به روش تحلیل ثانویه ، داده ها و اطلاعات مربوط به 60 کشور جهان را براساس تعریف عملیاتی دو متغیر تجددگرایی و فعالیت در امور خیریه استخراج و مجددا تحلیل کرده است.
  بررسی کلی میان تجددگرایی یا مدرنیسم و با ویژگی های اخلاقی نشان می دهد برخی مولفه های تجددگرایی با برخی ویژگی های اخلاقی روابط معنا داری دارد همچنین در مجموع با افزایش گرایش به تجدد عضویت و فعالیت های در سازمان های خیریه و انسان دوستانه کاهش می یابد
  کلیدواژگان: تجددگرایی، مدرنیسم، نظام اخلاقی، تحلیل ثانویه، پیمایش ارزشهای جهانی
|
 • Forouzandeh Jafarzadeh Pour * Pages 1-22
  Socio- economic situation in a given society along with other variables which effecting on identification of a generation caused a profound impact and such indicators can be applied for determine changes among generations and their actions in society. Studied on the field of generations can be dividing in to two main categories. Those studies that dealing with outlining the characteristics of a generation or generations and tries to interpretation the difference between generation in various social actions; and there are other group of surveys which dealing with study of intergenerational relationships and its different types and introduce different pattern of these relationships. Due to rate of changes in last decade in different aspects, especially development in media and Facilitate human interaction in one hand, and entrance of new generations in the field of social action on the other hand; there is a need for re-classification of generation in the country. The present article, with review of past models and with emphasis to different media of each generation and Taking into account the demographic changes; try to introduce a model for classification of different generation based on special generation objects and their socialization.
  Keywords: Generation, Generational classification, Media, Generations in Iran, Model for Generation
 • Muhammad Saeed Zokaei *, Mahdi Omidi Pages 23-50
  In this article we have studied the place of consumption in the life world of the citizens of Tehran. Consequently we concentrate on the place of consumption in the cluster of the living expierences of the citizens and its role on shping of Tehran urban spaces and the liquid identities of this metropolis and analyze the effect of consumption on the constructing of the identity of the city and its citizens. This researh has been done using grounded theory and participant and immediate observation and also interview with 31 Tehranian citizens. The consequencies have been organized under 8 primary and some secondary codes. Bridging between analytical levels instead of remaining on micro or macro levels of analysis and also adopting multidimensional approach for surveying paradoxical dimensions of consumption, which is itself an upshot of the paradoxical condition of the historical context of doing consuming practices, are of the traits of this inquiry.
  Keywords: consuming city, conspicuous consumption, life world, field, dialectics of consumption, symbolic consumption
 • Abbas Zamani *, Faezeh Taghipour Pages 51-80
  The aim of this study was comparative study and identifying appealing factors of "cell phone social networks" from user’s point of view. The research method was qualitative phenomenology. For this purpose 20 users of Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch was selected based on purposive sampling heterogeneous. The data were collected through a semi-structured interview and continued until data saturation. Then, the data were analyzed by applying the 7 - step Colaizzi method and based on the "Uses and gratifications theory". Findings showed that the appealing factors of "cell phone social networks" from user’s point of view were included "information dissemination and information finding", "use of new media technology", "facilitate family relationships", "facilitate friendly relations", "strengthening communications group", "strengthening the values and knowledge of personal" and "use of recreational opportunities" that in this article presented.
  Keywords: Social Network, Virtual Network, Social App, Cell phone, Uses, gratifications
 • Mozhgan Zandi *, Shahla Kazemi Kazemipoor Pages 81-101
  Attention to Cultural Consumption is growing as one of the most important factors of aesthetic judgment and one of the public taste components. In this article, the youth (15-29 years old) of Tehran as a leading city of Iran in cultural fields,have been considered,.Bourdieu that he is one of the most important theorizing in the field.He spoke about different capitals,and he believes that different cultural consumption is related to some factors especially social Class. Based on to study the matter, one sample of 366 people have been selected from tow cultural centers in Tehran:Eshragh and Bahman, and designed questionnaire have been filled up to achieve the approach of interviewers. The results showed that demographic factors such as age, parents level of education and the one of himself, rank of birth, and so on, have a remarkable effect on cultural consumption of goods.
  Keywords: Consumerism, Cultural Consumption, Cultural Center, youth, Bahman, Eshragh Cultural Center
 • Akbar Aliverdinia *, Negar Shahryari Pages 103-135
  The aim of this study is to evaluate the explanatory power of classic strain and control theories, why the occurrence of deviance behaviors among students at University of Mazandaran. The research method was survey. A total of 380 students were studying at University of Mazandaran in the academic year 94-1393, were selected with stratified sampling method and responded to a questionnaire. The results indicate that there are significant differences in rates of deviant behaviors between boys and girls, so that commit deviant behaviors among boys are more than girls. The findings indicate that the exhaustive model of the variables of classic/strain theories and the variables of deterrent, social bond and general theory of crime theories can well explain student deviant behaviors. On the one hand, exposure to strain may affect the individual's commitment to common practices, his beliefs to law, his assessment of the dangers of punishments and his self-control. On the other hand, fear of punishment, investment in common practices, the belief in fairness of laws and high self-control can lead to situations where a person does not comply with the usual adaptations of strain and choose coping strategies.
  Keywords: Deviant Behaviors, Classic Strain theory, Control Theories
 • Reza Ghiasabadi *, Mansoor Voosooqi, Mostafa Azkia Pages 137-165
  Among the changes that are underway, the most important is life style and moral relations. Revolution is underway, that’s how we think about ourselves and how we interact with others. Cultural changes and challenges effects on society, has become the subject of everyday social discourse. In this new era, modern culture has been able to spread itself through the mass media facilities.Modernism had major impacts on the moral characterizes. Sociologists have been many studies on this subject. In this study, based on secondary analysis and data of the sixth wave survey of the World Values ​​Institute. The World Values Survey is a global network of social scientists studying changing values and their impact on social and political life, led by an international team of scholars. The WVS is the largest non-commercial, cross-national, time series investigation of human beliefs and values ever executed, currently including interviews with almost 400,000 respondents. Study shows some elements of modernism has significant relationship with moral characterizes. The study shows, increase of modernism led to a decrease in charitable organizations and philanthropic activities.
  Keywords: Modern, Modernism, ethics, morality, Altruism, second analysis, World Values Survey in 60 country