فهرست مطالب

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - سال ششم شماره 14 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال ششم شماره 14 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید رکن الدین رشیدی آل هاشم *، محسن هادی طحان صفحات 1-35
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عامل های جامعه شناختی مرتبط با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال در سال 1394 است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد 18 سال به بالای شهر خلخال می باشند (23635=N) که برمبنای فرمول کوکران 378 نفر به طور تصادفی- طبقه ای برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی پرسشنامه توسط 15 تن از استادان تایید شد و پایایی آنها در آلفای کرونباخ امربه معروف و نهی از منکر با مقدار ضریب (742/0)، احساس محرومیت نسبی با مقدار ضریب (752/0)، فردگرایی با مقدار ضریب (761/0)، رضایت اجتماعی با ضریب (882/0)، اثربخشی اجتماعی با ضریب (736/0)، اعتماد اجتماعی با مقدار ضریب (820/0)، احساس ناهنجاری اجتماعی با مقدار ضریب (751/0) و تحلیل هزینه و پاداش با مقدار ضریب (770/0) محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که سن افراد تاثیری بر میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با مقدار F برابر (995/0) و سطح معنی داری (410/0) نشان می دهد که بین میانگین اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر گروه های مختلف سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد. جنسیت بر میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر تاثیر نداشته است. نتایج آزمون مقایسه ای T-test باT (407/1-) و سطح معنی داری (160/0) و همچنین میانگین نمرات میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر دو گروه جنسی نشان می دهد که به لحاظ آماری بین میانگین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد، حال آن که جامعه ایران، به دلیل شالوده های سنتی و زیرساخت های فرهنگی خود، همچنان سهم بیشتری را در فراشدها و عملکردهای اجتماعی برای مردان قائل است.
  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، شهروندان شهر خلخال، عوامل جامعه شناختی
 • محمد کاظم بصیرتی *، اصغر افتخاری، سید جواد امینی صفحات 37-76
  گفتمان انقلاب اسلامی از دیرباز در ایده و آرمان علمای بزرگ اسلام و شیعه وجود داشته است؛ لیکن پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت بروز و ظهور پیدا کرد. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. لذا با توجه به همین هدف، به سوال اصلی «نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم افزایی مولفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟» پاسخ می دهیم. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی پیمایشی است. را به کمک آزمون توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون T یک نمونه ای و توضیح دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش و ابزار گردآوری داده ها از طریق مراجعه به افراد صاحب نظر، تکمیل پرسشنامه، انجام مصاحبه، جمع آوری منابع مطالعاتی معتبر از کتابخانه تخصصی داعا و مراجعه به سایت های مرتبط با موضوع مقاله بوده است. روایی پرسشنامه از دو جنبه ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویه ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها توسط خبرگان، صاحب نظران و استادان دانشگاه تایید شد. همچنین برای روایی سازه از فن تحلیل عاملی استفاده گردید. در این تحقیق، برای محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، ابتدا یک نمونه اولیه پیش آزمون گردید که میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ مقدار آلفای حاصله 5/0 محاسبه شد. نوع تحقیق براساس اهداف توسعه ای- کاربردی است.
  جامعه آماری مرکب از: خبرگان، استادان و صاحب نظران حوزه امنیت ملی، فرهنگ و انقلاب اسلامی بوده است. در پایان نتایج پذیرش ولایت مطلقه فقیه، در بین سایر گفتمان ها بیانگر این است که این عامل بیشترین تاثیر را بر روی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران داشته است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، هم افزایی، انقلاب اسلامی، گفتمان، ولایت فقیه
 • احمد باصری، حجت الله مرادی، جمال یوسفی صفاپور * صفحات 77-104
  مساجد از صدر اسلام تاکنون نقش موثری در عرصه های مختلف زندگی مسلمانان و به خصوص ملت ایران ایفا کرده اند، از این رو، در این تحقیق به بررسی نقش مساجد به عنوان یک نهاد مردمی موثر در ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی پرداخته شده است.
  این تحقیق برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برمبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مساجد موجود در جمهوری اسلامی ایران است که در حال حاضر، بیش از 70 هزار[1] مسجد برآورد شده است که از بین مساجد موجود بیشتر نظر بر روی ارکان مساجد (بانیان و هیات امنا، نمازگزاران و امام جماعت) فعال مانند مساجد جامع و بازار است و متخصصان مسائل اجتماعی که در حال حاضر، در دانشگاه های کشور و به خصوص استان تهران مشغول به تدریس و پژوهش می باشند. روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه این پژوهش 100 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه برای جوامع محدود محاسبه شد، که از این تعداد 34 نفر از بین متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه ها، 32 نفراز نمازگزاران و 34 نفر از بین بانیان و هیات امنای مساجد انتخاب شدند.
  برای گردآوری داده های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه با ضریب پایایی آلفای کرونباخ 9/0 بود.
  در تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون t تک گروهی استفاده شده است.
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده اثر مستقیم مساجد بر ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی است؛ همچنین ابعاد دینی و مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی مساجد با ترویج سبک زندگی در همه ابعاد مطرح شده دارای سطح معنی داری صفر و خطای انحراف میانگین کمتر از 5/0 می باشد که حاکی از آن است که مساجد می توانند در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی به میزان چشم گیری موثر باشند.
  کلیدواژگان: مسجد، سبک زندگی، ارکان مسجد، کارکرد مسجد
 • محمد کاظم بیسجردی *، علی محمد نائینی صفحات 105-137
  هدف این پژوهش طراحی مدل، کشف و رتبه بندی ابعاد و مولفه های کلان برآورد اطلاعات راهبردی فرهنگی در سطح فرهنگ اجتماعی و احصاء شاخص های هریک از مولفه های آن است. در این زمینه، پس از مرور ادبیات موضوع، شامل: چیستی فرهنگ اجتماعی، مدیریت راهبردی و برآورد اطلاعات فرهنگی در سطح ملی، مولفه های هر یک از ابعاد و شاخص های هر مولفه شناسایی شد.
  با هدف برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی، پرسشنامه ای طراحی و به جامعه آماری سپرده شد. داده های حاصل توسط نرم افزار پی ال اس[1] تحلیل گردید. جامعه آماری مطالعه متشکل از: مدیران ارشد استادان دانشگاه و مسئولان عرصه فرهنگی شاغل در شورای انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد اسلامی، صدا و سیما و مدرسین دانشگاه های مختلف کشور همچنین فرماندهان واحدهای فرهنگی نیروهای مسلح بود که 102 نفر به صورت تمام شمار و هدف مند در تحقیق مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد «فرهنگ اجتماعی» به عنوان یکی از ابعاد کلان برآورد اطلاعات فرهنگی در سطح ملی برازش گردیده و مولفه ها و شاخص های منظورشده با ضریب بار عاملی مناسب دارای روایی و پایایی مطلوب در سازه فرهنگ اجتماعی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برآورد، فرهنگ، انسجام اجتماعی، مدیریت راهبردی، اطلاعات راهبردی
 • افسانه کاظمی *، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری صفحات 139-173
  فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از عناصر فرهنگ سیاسی تشیع، برخاسته از حماسه عاشورای حسینی است. این فرهنگ در کنار سایر آموزه های دینی نقش مهمی در رشد و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه ما دارد. این مقاله با هدف شناخت مولفه های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت براساس خاطرات آزادگان به مثابه سرمایه براساس روش تحقیق کیفی تحلیل اسنادی نگاشته شده و سعی شده است داده ها و مصادیق مربوط با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع مربوط به خاطرات آزادگان جمع آوری شود. این مقاله در پی پاسخ به این سوال ها بوده است که مولفه های فرهنگ ایثار و شهادت در رفتار با دوستان در خاطرات آزادگان دوران دفاع مقدس کدام است و اینکه چگونه این مولفه های رفتاری آزادگان در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی موثر بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگ غنی مبتنی بر تعالیم تشیع به عنوان سرمایه اجتماعی مشتمل بر مولفه های رفتار جمعی مثبتی است که موجب انسجام، تقویت روحیه مشارکت و همکاری و ایجاد و رشد شبکه های انسانی می شود که مصادیق و شواهد زیادی از آن را می توان درباره آزادگان در سخت ترین شرایط در اردوگاه های دشمن بیان کرد. از جمله این مولفه ها که موجد سرمایه اجتماعی هستند، عبارت اند از: ارشاد، حسن سلوک و اخوت ایمانی از طریق رشد شاخص های سرمایه اجتماعی.
  کلیدواژگان: مولفه های جمعی، فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه اجتماعی
 • حمیده پاک مهر، مقصود امین خندقی *، محمود سعیدی رضوانی، سید جواد قندیلی صفحات 175-196
  مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به آموزه های انقلاب اسلامی در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی صورت گرفت. روش مطالعه، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل تمام کتب پایه اول تا ششم دوره ابتدایی بود که برای نمونه، کتاب های فارسی بخوانیم، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی پایه های اول تا ششم به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس براساس نظرات شهید مطهری چهار مقوله عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی و معنویت اسلامی به عنوان ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی شناسایی و چک لیست محقق ساخته ای با نه زیرمقوله و پنجاه مفهوم کلی طراحی شد. نتایج تحلیل محتوا نشان داد صرفا در کتب فارسی پایه اول، هدیه های آسمان پایه پنجم و مطالعات اجتماعی پایه چهارم مقوله های شناسایی شده مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، از 170 مفهوم شناسایی شده در این زمینه، بیشترین مفاهیم مربوط به مقوله معنویت اسلامی (95 مفهوم) و سپس مقوله استقلال (66 مفهوم) بود. در حالی که مفاهیم مرتبط با مقوله آزادی (4 مفهوم) و عدالت اجتماعی (5 مفهوم) اندک بود. با عنایت به یافته های حاصل، توجه به آموزه های انقلاب اسلامی در سازماندهی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی به طراحان و مولفان این کتب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزه های انقلاب اسلامی، تحلیل محتوا، کتاب درسی، گفتمان سازی
 • هدایت الله اعتمادزاده، ابراهیم امیریان * صفحات 197-235
  وصیت نامه شهدا، متفاوت با مفهوم معمول وصیت نامه، آرمان ها، عقاید و همچنین توقعات نویسنده از جامعه و نسل آینده را با خود به همراه دارد. شهدا آنچه باید باشد را در مقابل آنچه هست، طلب دارند. به همین دلیل، در آثار مکتوب آنان، نقشه راه در ابعاد مختلف مطرح است. تربیت نیز به عنوان یکی از ابعاد رشد و بالندگی انسان در وصیت نامه شهدا نمود قابل تاملی دارد. استخراج دیدگاه تربیتی شهدا به نوعی هم ادای دین است و هم برای روشن کردن دغدغه های تربیتی آنان و کاربرد آن به عنوان بخشی از برنامه درسی، ضرورت دارد. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی از نوع اسنادی و به شیوه تحلیل محتوا عمقی، در جهت تحلیل وصیت نامه های شهدای استان کرمانشاه با هدف دستیابی به دیدگاه تربیتی آنان نوشته شده است. برای واکاوی این دیدگاه، دو مسیر دنبال شده است: نخست، آگاهی از نظرات تربیتی شهدا که به صورت صریح بیان شده است؛ دوم، آشنایی با شخصیت تربیت یافته شهدا که با استناد بر اظهارنظرها، توصیه ها و شرح کارهای انجام شده آنها در متن وصیت نامه میسر است. هر موضوع تربیتی در وصیت نامه یک گزاره محسوب می شود و جان کلام هر گزاره نیز یک کلیدگزاره، و از مجموع کلیدگزاره ها برای هر پرسش، یک کدنامه معکوس به دست آمده است. یافته ها، حاکی از این است که دیدگاه تربیتی شهدا بسیار نزدیک به آموزه های تربیتی اسلام و هدفمند است. به طور کلی، در تبیین دیدگاه تربیتی شهدا موارد مستخرج از وصیت نامه ها مطابق با تربیت اسلامی، مفاهیم لازم را برای نتیجه گیری و تفسیر فراهم کرده است
  کلیدواژگان: تربیت اسلامی، وصیت نامه شهدا، تحلیل محتوای عمقی، گزاره، کلیدگزاره، کدنامه معکوس
|
 • Roknedin Rashidi *, Mohsen Haditahan Pages 1-35
  The purpose of the present study is to investigate the sociological factors related to the importance of ordering for good and prohibiting the repudiated acts among the citizens of Khalkhal city in 1394. The statistical population of the study consisted of all individuals of 18 years old above in Khalkhal (N = 23635) based on Cochran formula 378 subjects were selected randomly for statistical sample. A researcher-made questionnaire has been used to achieve the goals of the research. The validity of the questionnaire was confirmed by 15 faculty members and its reliability was diagnosed in Cronbach's alpha, with the coefficient of 0.742. The factors of relative deprivation feeling with coefficient ( 0.752), individuality with coefficient (761/0), social satisfaction with coefficient (0.888), social effectiveness with coefficient (0.736), social trust with coefficient (0.820), social anomalies with coefficient (0.751) and cost and reward analysis with coefficient (0.770) were calculated. The results of the research show that the age of the people has no effect on the importance of ordering for good and prohibiting the repudiated acts. Also, the results of the analysis of variance with the value of F (0.995) and the significant level (0.410) indicate that there is no significant difference between the mean of significance of prohibiting the repudiated acts of the different age groups. Gender did not affect the importance of good and forbidding. The results of the comparative T-test with T (1.407) and the significant level (0.160), as well as the mean scores of significance of admitting good and prohibiting the repudiated acts showed that there was not a significant difference between the mean of the two groups. However, the Iranian society, because of its traditional foundations and cultural infrastructures, still contributes more to the social processes and functions for men.
  Keywords: affection for famous, repudiation, c Militaryitizens of khalkhal city, sociological factors
 • Mohamadkazem Basirati * Pages 37-76
  The discourse of the Islamic Revolution has long existed in the ideas and ideals of the great scholars of Islam and Shiite, but after the formation of the Islamic Republic of Iran, the opportunity has come for it to be appeared and manifested down. The main objective of this research is to determine the role of the Islamic Revolution's discourse in building up the soft power of the Islamic Republic of Iran. Therefore, with this aim, the main question we respond is: "What is the role of the discourse of the Islamic Revolution in building up the soft power component of the Islamic Republic of Iran?" The method of this research is descriptive-analytical survey. Using descriptive test and inferential statistics such as Friedman variance analysis test, mono sample T test and binomial explanation were analyzed. Method tool for collecting data were done by referring to the experts, completing the questionnaire, conducting interviews, collecting reliable sources from the specialized library of the NDU and referring to the sites related to the subject. The validity of the questionnaire was confirmed by two aspects of appearance and content for its clear and unambiguous terms, as well as the adequacy of their quantity and quality confirmed by experts, clear-sighted and professors of university. Factor analysis was used for construct its validity. In this study, a preliminary prototype was first used to calculate the reliability or internal coordination of the instrument that measures the various characteristics. The confidence coefficient was calculated using the Cronbach's alpha method of 0.5. The type of research based on its goals is the developmental-applied one.
  The statistical population of this research consisted of: experts, professors and experts in the field of national security and in Islamic culture and revolution. In the end, the results of the acceptance of the divine rule (despotic rule) of the faghih, among other discourses, indicate that this a factor has had the most impact on the soft power of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: soft power, building up, Islamic revolution, discourse, velatefaghih
 • Jamal Uosefi * Pages 77-104
  Since the beginning of Islam, mosques have played an important role in the various fields of life of Muslims especially in the life of Iranian people. Therefore, this study examines the role of mosques as an effective public institution in promoting Iranian-Islamic lifestyle.
  The aim of this research is an applied one and in terms of nature and method, is the survey one. The statistical population of this study includes all the mosques in the Islamic Republic of Iran, which is estimated more than 70,000 mosques. Among the mosques, we concentrated on the dignitaries of the mosques (congregation, board of trustees, worshipers and imam of them), especially on the active ones such as Comprehensive mosques and mosques at markets and on social experts who are currently teaching and studying at universities in the country, especially in Tehran province. By the purposeful sampling method in this study we chose 100 people as the sample that was calculated using the formula calculation it is used for limited communities. 34 of the sample were elected among the social and cultural experts at the universities, 32 worshipers and 34 intermediaries and the trustees of the mosques.
  Both library and field methods were used to collect data for this research. Data collection tool was a questionnaire with a Cronbach's alpha coefficient of 0.9.
  To analyz the data of this research, descriptive statistics including mean, variance and standard deviation, as well as inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test and single-group t test were used.
  The results of this research indicate the direct effect of mosques on the promotion of Islamic lifestyle in Iran. Religious, social, cultural, political, economic, security and military aspects of mosques are also promoted by promoting lifestyle in all dimensions with a significant level of zero and deviation error. The average is less than 0.5 which suggests that mosques can significantly contribute to the promotion of the Islamic-Iranian lifestyle.
  Keywords: mosque, lifestyle, dignitaries of mosque, output of mosque
 • Mohamadkazem Bisjerdi * Pages 105-137
  In order to design a model, to discover and rate the macro dimensions and components to estimate the strategic cultural intelligence at the level of social culture and index the indicators of each of them. In this regard after reviewing the literature of the subject, including: What is the social culture, strategic management and the estimation of the cultural intelligence at the national level, the components of each dimension and indicators of each component were identified.
  With the aim of fitting the model of measurement and the general structure, a questionnaire was designed and submitted to the population of the research. The data was analyzed by PlS software. The population of the study consisted of: senior managers, university professors, cultural officials working in the Council of the Cultural Revolution, in the Ministry of Islamic Guidance, in TV and professors from various universities of the country as well as commanders of the cultural units of the armed forces, with 102 persons through full-scale and targeted method had been done. The findings show that "social culture" as one of the major dimensions of estimating cultural information at the national level has fitted and the intentioned components and indicators with a suitable coefficient factor have good validity and reliability in structure of the social culture.
  Keywords: Estimation, Culture, Social Integrity, Strategic Management, Strategic intelligence
 • Afsane Kazemi * Pages 139-173
  The culture of sacrifice and martyrdom as one of the elements of Shiite political culture originates from the epic of Ashura of Hosseini. This culture, along with other religious teachings, plays an important role in the growth and strengthening of social assets in our society. This paper aims to identify the collective components of the culture of self-sacrifice and martyrdom based on prisoners memories as assets based on the methodology of documentary qualitative analysis. It has been attempted to collect the data and examples related to the use of the scanning tool from the sources related to prisoners memories. This article attempts to answer these questions. What are the components of the culture of sacrifice and martyrdom in dealing with friends in the memoirs of prisoners of the Sacred Defense and how were these behavioral elements of them affected in the production and strengthening of social assets? The findings show that the culture of sacrifice and martyrdom as a rich culture based on Shii teachings as a social assets consists of elements of positive collective behavior that promotes coherence, reinforcement of the spirit of participation and cooperation and the creation and growth of human networks with many examples and evidences that can be mentioned about the prisoners who were in the most difficult conditions in the camps of enemy. Among these components, which are the cause of social assets, are: Guidance, Good Behavior and Brotherhood in Belief through the growth of social capital indicators.
  Keywords: Collective Components, Sacrifice, Martyrdom Culture, Social assets
 • Maghsod Aminkhandaghi * Pages 175-196
  The purpose of this study was to investigate analysis the amount of attention paid to the teachings of the Islamic Revolution in the content of primary school textbooks. The method of study is descriptive and a content analysis. The statistical population included all the books from the first to the sixth grade of the elementary period. For example, books: Let's Read Persian, Heaven Gifts and Social Studies from the first to sixth grades were selected purposefully. Then, according to Martyr Motahari's views, four categories of Social Justice, Independence, Freedom and Spirituality of Islam were identified as the fundamental values ​​of the Islamic Revolution and a researcher made checklist with nine construct categories and fifty general concepts were designed. The results of content analysis showed that only in Persian book of the first grad, in Heaven Gifts book of fifth-grade and in Social Studies book of the fourth-grade the identified categories have been considered. In addition, from 170 identified concepts in this field, the most concepts related to the topic of Islamic Spirituality with (95 concepts) and then to the category of Independence with (66 concepts). While the concepts related to the category of Freedom with (4 concepts) and Social Justice with (5 concepts) were less. According to the findings, attention to the teachings of the Islamic Revolution in organizing the contents of the textbooks of the (primary school) elementary period is recommended to the designers and authors of these books.
  Keywords: Islamic Revolution teachings, content analysis, textbooks, discourse making
 • Ebrahim Amiriyan * Pages 197-235
  The wills of the martyrs are different from the usual concept of wills. They contain aspirations, beliefs, as well as the expectations of the writers from the community and the future generation. Martyrs demand what should be in front of what it is. For this reason, in their written works, the road map is mentioned in various dimensions. Education as one of the dimensions of human growth and prosperity is clearly visible in the wills of the martyrs. The extraction of the martyr's educational outlook is somehow a matter of religion and also, it is necessary to clarify their educational concerns and their use as part of the curriculum. The present paper is written based on documentary research and deep content analysis in order to analyze the wills of the martyrs of Kermanshah province with the aim of achieving their educational outlook. To examine this view, two paths have been followed: First, awareness of the educated views of the martyrs that is explicitly expressed; second, familiarity with the educated personality of the martyrs which is possibly based on the comments, recommendations and descriptions of their work in the text of wills. Every educational issue in the will is known as a proposition and the soul of every proposition is also a key factor and a reverse code is derived from a number of key factors for each question. The findings suggest that the martyr's educational outlook is very close to the educational teachings of Islam and is purposeful. In general, in defining the educational outlook of the martyrs, the provision of the wills in accordance with Islamic education has provided the necessary implications for the conclusion and interpretation.
  Keywords: Islamic Education, Martyrs Wills, Deep Content Analysis, Proposition, Key Factor, Reverse Coding