فهرست مطالب

علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، 1396)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فرشاد مجیدی، مسعود بیژنی* صفحات 1-15
  بسیاری از مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، به دلیل نیاز به زمین های کشاورزی، گلخانه ها و آزمایشگاه ها، در خارج از شهر و دور از محدوده ی مراکز اصلی خود (دانشگاه های وابسته) واقع شده اند. این امر، علی رغم برخورداری از برخی مزایای فوق، سبب عدم رضایت و به تبع آن، کاهش رغبت و تمایل برای انتخاب، کار و فعالیت در این مراکز از جانب اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بر تحلیل راهبردی دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی قرار گرفت. این پژوهش، از نظر نوع تحقیق، از نوع کاربردی، از نظر پارادایم تحقیق، از نوع کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی کلاسیک انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شد، آن دسته از اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی و منابع طبیعی بودند که با مقوله دوری مکانی از مراکز اصلی دانشگاهی درگیر هستند. مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دوری مکانی از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در انتها میانگین امتیازات هر چهار بخش، با تحلیل ماتریس SWOT محاسبه شد. یافته ها نشان داد که نقطه برآیند حاصل از تحلیل ماتریس SWOT در ناحیه WT (راهبرد تدافعی) قرار دارد. بر این اساس، بهتر است ساخت و احداث این مراکز در خارج از دانشگاه اصلی، متوقف شود و برای مراکز دور از دانشگاه های اصلی موجود نیز می باید تدابیر لازم جهت مرتفع نمودن نقاط ضعف و تهدید های موجود به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: دوری مکانی، مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، SWOT، فن دلفی
 • محمد رضا محبوبی*، محمد اسماعیلی اول، اسماعیل شهبازی، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 17-31
  این تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری صاحب نظران حوزه کشاورزی و مدیران وبگاه های فعال در این حوزه بودند که 310 نفر از آنان با شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد بر اساس نظر پاسخگویان اولویت بندی فعالیت های مورد انتظار یک وب سایت خدماتی- ترویجی کشاورزی به ترتیب، ارائه خدمات هواشناسی برخط و دقیق همراه با ارائه پیام های ترویجی مناسب، بیان مشکلات کشاورزان و پیگیری آن و اطلاع رسانی جدیدترین اخبار و معرفی دستاوردهای جدید بوده است. همچنیناولویت بندی ویژگی های ساختاری و ظاهری یک وب سایت خدماتی- ترویجی کشاورزی به ترتیب سهولت استفاده از امکانات وب سایت، قابلیت درک و فهم مطالب و پوشش موضوعی کامل و ارائه اطلاعات جامع و تخصصی بوده است.نتایج مقایسه میانگین نشان داد آن دسته از پاسخگویانی که مدیر وب سایت هستند و به ارائه مطالب وب سایت به شکل استانی اعتقاد دارند و مشاوره اعضای هیات علمی دانشگاه را برای وب سایت ضروری می دانند، اهمیت ویژگی های ساختاری و ظاهری و فعالیت های مورد انتظار از یک وب سایت خدماتی- ترویجی کشاورزی را بیشتر ارزیابی کرده اند. تدوین مطالب و محتوای وب سایت بر اساس نیاز مخاطبان هدف و ارائه خدمات آن با اولویت کلیه کشاورزان ایران و با اولویت جوانان و با گستره منطقه ای، رایگان و مبتنی بر گفتگوی برخط از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، ترویج کشاورزی مبتنی بر وب، اینترنت
 • احسان معصومی*، غلامحسین زمانی صفحات 33-46
  توسعه تعاونی های دهیاری ها، به عنوان یکی از راهبردهای گسترش فعالیت های کارآفرینانه روستایی مورد توجه قرار گرفته است. هدایت این فعالیت ها، نیازمند دهیارانی متعهد و باانگیزه است که نقش مهمی را در رهبری سازمان های اجتماعی - اقتصادی ایفا می کنند، بنابراین مناسب ترین سبک رهبری برای این دهیاران، رهبری کارآفرینانه است. در همین راستا، شناسایی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه برای توسعه این سبک رهبری در میان دهیاران ضروری است. ازاین رو هدف این پژوهش، تعیین عوامل تاثیرگذار بر رهبری کارآفرینانه دهیاران بود. این پژوهش از نوع «توصیفی – همبستگی» بوده و با فن پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دهیاران «تعاونی دهیاری ها» در سراسر ایران تشکیل دادند (839 N=) که تعداد 133 نفر بر اساس فرمول کوکران برای نمونه تعیین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری آن به وسیله اساتید صاحب نظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (0/71 تا 0/89). نتایج نشان داد که تفاوت میانگین معنی داری بین رهبری کارآفرینانه و سطوح ویژگی های فردی و حرفه ای دهیاران از قبیل سن، سابقه دهیاری و زمینه تجربه کار قبلی وجود دارد. یافته ها بیانگر آن بود که متغیرهای هوش هیجانی بر رهبری کارآفرینانه موثرند و از بین آن ها مهارت های اجتماعی بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارد. نتایج این پژوهش، معیارهایی را برای انتخاب و آموزش دهیاران روستایی فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رهبری کارآفرینانه، دهیاران روستایی
 • جعفر یعقوبی*، لقمان مولان نژاد صفحات 47-58
  پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر با هدف تحلیل رابطه متغیرهای مختلف با نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیای دریاچه ارومیه و عوامل موثر بر آن انجام شد. ابزار اصلی پژوهش،پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از مطالعه راهنما با 30 نفر از کشاورزان خارج از نمونه آماری در شهرستان میاندوآب و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برای بخش های مختلف بین /78 تا0/81 به دست آمد، تایید گردید. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند (1376= N)که 134 تن از آن ها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه بهروش نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای با انتساب متناسب با حجم انتخاب شدند. یافته های تحلیل همبستگی نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیای دریاچه ارومیه با متغیرهای درآمد سالانه کشاورزی، رضایت از شغل کشاورزی، میزان تمایل به پرداخت هزینه برای احیای دریاچه ارومیه، میزان اعتماد کشاورزان به سازمان های دولتی (سازمان آب و جهاد کشاورزی)، میزان رضایت از خدمات ارائه شده دولتی برای حفظ و احیای دریاچه ارومیه و میزان شایستگی مسئولین و کارکنان دولتی در زمینه‏ی برنامه ریزی و اجرای طرح های آبیاری رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. افزایش رضایت کشاورزان از طریق بهبود خدمات سازمان های دولتی و مشارکت دادن آن ها می تواند به بهبود نگرش کشاورزان به مشارکت در حفظ و احیا دریاچه ارومیه کمک کند.
  کلیدواژگان: نگرش، مشارکت، دریاچه ارومیه
 • کورش رضائی مقدم *، لاله صبور، میثم منتی زاده صفحات 59-73
  در عصر حاضر، تخریب و فرسایش خاک و در نتیجه کاهش تولیدات کشاورزی به عنوان یک معضل مهم برایبسیاری از مناطق خشک و نیمه خشکازجمله کشور ایران مطرح می باشد. در این راستا، راهکارهای بسیاری در قالب کشاورزی حفاظتی برای بهره برداری منطقی و حفظ خاک برای نسل های آینده معرفی شده است. از سوی دیگر، به کارگیری این راهکارها و اصول حفاظت خاک توسط کشاورزان تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد. بنابراین، این پژوهش به دنبال شناسایی عواملموثر بر پذیرش فعالیت های حفاظت خاک در شهرستان گرمسار می باشد. در این پژوهش با استفاده از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه، اطلاعات از کشاورزان شهرستان گرمسار جمع آوری گردید. از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 کشاورز به عنوان نمونه تحقیق موردمطالعه قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و پایایی آن از طریق یک مطالعه راهنما سنجیده و مورد تائید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های مختلف تحقیق بین 0/65 تا 0/90 بود. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان منطقه فعالیت های حفاظتی مثل استفاده از کود سبز، کاشت گیاهان خانواده بقولات در تناوب با گندم و جو، استفاده مناسب و علمی از کود و سموم شیمیایی (بر اساس نتیجه آزمون خاک یا توصیه کارشناس)، استفاده از خاک ورزی مرکب و دستگاه های ترکیبی کود‏کار و بذرپاش را به ندرت انجام می دهند. تحلیل رگرسیونی پیش بینی عوامل موثر بر میزان پذیرش فعالیت های حفاظت خاک در بین پاسخگویان نشان داد که میزان تحصیلات، دانش حفاظت خاک، وام دریافتی برای فعالیت های کشاورزی و میزان روابط اجتماعی توانستند 26 درصد از تغییرات در رفتار پذیرش فعالیت های حفاظت خاک توسط کشاورزان را پیش بینی نمایند. درنهایت، بر مبنای نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: فعالیت های حفاظتی خاک، پذیرش، سرمایه اجتماعی، شهرستان گرمسار
 • عاطفه آشتاب، مریم شریف زاده* صفحات 75-88
  شهرستان هیرمند از مناطقی است که در سال های اخیر و طی خشکسالی های پی در پی خسارت های بی شماری را متحمل شده است. هدف کلی پژوهش حاضر، تبیین آسیب پذیری ناشی از خشکسالی در بین کشاورزان شهرستان هیرمند، قطب تولید گندم استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه ی آماری شامل 302 خانوار گندم کار می باشد. اعضاء نمونه ی آماری از بین 170 خانوار گندم کار دو بخش بیشتر آسیب پذیر (قرقری) و کمتر آسیب پذیر (مرکزی) این شهرستان بر مبنای روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات بر مبنای داده های اولیه و با به کارگیری ابزار پرسشنامه ساختارمند بر اساس شاخص آسیب پذیری معیشت (LVI) صورت گرفت. روایی پرسشنامه به کمک پانل متخصصین تایید شد. ضرایب کودر ریچاردسون برای سنجه های مورد مطالعه بین 0/52 تا 0/63 نشان از پایایی ابزار سنجش داشت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و EXCEL انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد، میزان آسیب پذیری گندم کاران بخش قرقری در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در مقایسه با همتایان خود در بخش مرکزی بیشتر بوده است. بر مبنای نتایج، بخش قرقری آسیب پذیری بیشتری از حیث منابع آبی از بین سنجه های زیست محیطی و شبکه های اجتماعی از بین سنجه های اجتماعی داشته است. یافته ها نشان داد پایش آسیب پذیری، منابع و ارائه راهکارهای بالقوه سازگاری بر مبنای رویکرد عمل گرای پژوهش حاضر، ابزاری مناسب برای مواجهه با موقعیت خشکسالی در مناطق محروم است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، خانوار، معیشت، آسیب پذیری، هیرمند
 • محمود بهبهانی مطلق، محمد شریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده، محمد رضا محبوبی صفحات 89-103
  در حال حاضر، کمبود آب به یک نگرانی عمده در کشور بدل شده است و به طور مشخص، کشاورزی در کانون اصلی مشکل کمبود آب قرار دارد. در این بین، استفاده از فناوری های مدرن آبیاری به عنوان یکی از چندین راه حل ممکن برای این مشکل مطرح شده است. این پژوهش پیمایشی با هدف واکاوی رفتار پذیرش فناوری های آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان شهرستان دشتستان به انجام رسید. جامعه‏ ی آماری شامل تمام کشاورزان این شهرستان به تعداد 20000 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 243 نفر تعیین شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. روایی پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش توسط گروهی از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی بخش های مختلف پرسشنامه بین0/87 تا 0/97 به دست آمد. طبق ضریب همبستگی، بین سن، سابقه کار کشاورزی، تعداد افراد خانواده شاغل به کشاورزی، دریافت وام کشاورزی، دریافت وام آبیاری تحت فشار، میزان سرمایه گذاری در مزرعه و در تامین آب، فاصله مزرعه تا مرکز خدمات، تعداد کارگر، تعداد قطعات زمین زراعی، تعداد کشاورزان هم جوار کاربر آبیاری تحت فشار، میزان ملاقات با مروجان و میزان شرکت در کلاس های ترویجی با پذیرش آبیاری تحت فشار رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین تاثیر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار مربوط به متغیر دانش با میزان تاثیر کل0/359 است. روی هم رفته، نتایج این تحقیق نشان داد مجموعه ای از متغیرهای زراعی، اقتصادی، فنی، فردی و روان شناختی و حمایتی بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: آبیاری تحت فشار، رفتار پذیرش فناوری، تحلیل علی، شهرستان دشتستان
 • سمیه لطیفی *، حسین راحلی، حسین یادآور، حشمت الله سعدی صفحات 105-125
  کشاورزی حفاظتی به عنوان رویکردی چندبعدی در راستای استفاده پایدار از منابع آب و خاک و دستیابی به تولید پایدار شناخته شده است.پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، 47 پیشران در قالب هشت گروه اصلی به روش تحلیل محتوای منابع و داده های حاصل از32 مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران کشاورزی حفاظتی شناسایی شدند. سپس به منظور تایید پیشران های شناسایی شده از روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. جامعه آماری این بخش، اعضا کمیته های فنی، اعضا پایگاه های تحقیقاتی کاربردی و آموزش و ترویج کشاورزی حفاظتی و کارشناسان اجرایی سازمان های جهاد کشاورزی بودند که با استفاده از فرمول کوکران نامحدود و روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، 264 تن انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که برمبنای نتایج مرحله کیفی طراحی شده بود، گرد آوری شد. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن به وسیله ضریب آلفا کرونباخ تایید شد (0/87 تا 0/92). مقادیر شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) برای هر یک از سازه های مدل، بیشتر از 0/5 و مقادیر ضریب پایایی ترکیبی (CR)، بیشتر از 0/7 بدست آمد که نشان دهنده عملکرد مناسب بخشاندازه گیریمدلاست. بر اساس نتایج بدست آمده،عوامل فرهنگ سازی در سطح ملی و محلی، نهادی، سیاست‏ گذاری و برنامه ریزی، مداخلات بازار و زیرساختی، آموزشی و ترویجی، حمایتی و تحقیق و توسعه به ترتیب موثرترین پیش برنده های توسعه کشاورزی حفاظتی هستند.
  کلیدواژگان: منابع طبیعی، تولید پایدار، کشاورزی حفاظتی، ایران
 • علی اسدی *، مسلم سواری، غلامحسین حسینی نیا صفحات 127-145
  این پژوهش با هدف کلی بررسی اثربخشی عملکرد شرکت‏ های خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی و عوامل موثر بر آن انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای شرکت‏ های فعال خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان دیواندره بود (N=104). با استفاده از آماره نمونه‏ گیری کوکران تعداد 60 نفر از آن‏ ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اعتبار یافته ها، 84 پرسشنامه با روش نمونه‏ گیری تصادفی با انتساب متناسب توزیع شد که در نهایت تعداد 72 پرسشنامه به‏صورت کامل تکمیل گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (α>0/7). تجزیه و تحلیل داده ها به‏ وسیله نرم ‏افزار SPSS18 انجام شد. نتایج نشان داد که شرکت‏ های مورد مطالعه از عملکرد مطلوبی برخوردار هستند و در ارائه خدمات به کشاورزان تا حدودی موفق عمل کرده‏ اند. این در حالی است که عملکرد آنان در بخش‏ های مختلف متفاوت است. همچنین، در اولویت‏ بندی شرکت مشاوره‏ای بر اساس عملکرد آنان، نتایج نشان داد که شرکت ‏های اندیشه سبز آربابا و آربابا عملکرد مناسبی نسبت به سایر شرکت‏ های خدماتی دارند و شرکت‏ های پاییزان گستر و لاله گستر عملکرد پایینی نسبت به سایر شرکت‏ ها دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت شغلی اعضا، حمایت دولت، ترکیب اعضا از رشته‏ های مختلف، امنیت شغلی و اعتماد اعضا به همدیگر تاثیر قوی در پیش‏گویی عملکرد اعضای شرکت دارند، به‏ طوری‏که این متغیرها 54/2 درصد از واریانس متغیر وابسته (عملکرد) را تبیین نموده ‏اند.
  کلیدواژگان: اثربخشی، شرکت های خدمات کشاورزی، عملکرد، شهرستان دیواندره
 • محمد ادریس الله ویسی، کیومرث زرافشانی*، مراد رحیمی صفحات 145-160
  صنعت مرغداری نقش به سزایی درتامین نیازهای غذایی جوامع بشری دارد. شهرستان روانسر در استان کرمانشاه، به واسطه دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب، کارخانه های خوراک دام و طیور، کشتارگاه صنعتی و موسسات مرغ مادر، به عنوان خوشه صنعتی مرغ مطرح شده است. این در حالی است که در سال های اخیر، میانگین میزان تلفات در مرغداری‏ های شهرستان روانسر حدود 10 درصد بوده است و اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش میزان تلفات به 7 درصد در مرغ گوشتی محقق نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش تحلیل تعیین کننده های ضریب امنیت زیستی در میان واحدهای پرورش طیور شهرستان روانسر بود. برای این منظور تعداد 110 واحد فعال پرورش طیور شهرستان روانسر به شیوه سرشماری در سال 1392-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه‏ ای طراحی شد که دارای 105 شاخص بود. یافته ها نشان داد که نگرش اغلب پرورش دهندگان نسبت به اقدامات امنیت زیستی خنثی و منفی بود. ضریب امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور، میزان پذیرش اقدامات امنیت زیستی و دانش پرورش دهندگان در حد متوسط و پایین بود. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می ‏‏شود که مسئولان ذی ربط اقدام به برگزاری دوره ‏های آموزشی استاندارد، مناسب و متناوب نمایند و شرط ادامه فعالیت واحدهای پرورش طیور را رعایت نکات امنیت زیستی و بهره‏ گیری از مشاوره مسئولان بهداشتی جهت مدیریت امور مربوطه قرار دهند.
  کلیدواژگان: امنیت زیستی، پرورش طیور، مرغداری، روانسر
 • مصطفی احمدوند*، ذکریا محمدی تمری صفحات 161-174
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نگرش روستاییان حاشیه ی جنگل بخش مارگون به مدیریت مشارکتی جنگل و شناسایی عوامل موثر بر آن بود که به روش پیمایش صورت پذیرفت. برای این منظور، بر اساس جدول نمونه گیری پاتن، 164 سرپرست خانوار در روستاهای مورد مطالعه به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تایید شد و برای تعیین پایایی آن نیز مطالعه پیش آهنگ صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ 0/54 تا 0/82 برای متغیرهای مختلف به دست آمد. داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS20و Amos20،مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد خانوار، باور به بحران تخریب جنگل، نگرش گروه مرجع، محیط گرایی، محدودیت در رشد و بحران محیطی، رابطه معنی داری با نگرش به مدیریت مشارکتی جنگل داشتند. یافته های آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نمایان ساخت، متغیرهای نگرش گروه مرجع، سن، بحران محیطی، محدودیت در رشد و تعداد اعضای خانوار در مجموع 52/6 درصد از واریانس (تغییرات) نگرش به مدیریت مشارکتی جنگل را تبیین می ‏کنند. نتایج آزمون برازش مدل نشان داد که شاخص های CMIN/DF، NFI، IFI، CFIو RMSEA در سطح مطلوبی قرار داشته و اعتبار مدل رگرسیونی را تایید می کنند. در پایان پیشنهاد می شود کارشناسان و مروجان منابع طبیعی در فرایند ترغیب روستاییان به مشارکت در مدیریت جنگل از روستاییان مسن تر و با تجربه به عنوان گروه های مرجع استفاده نمایند تا از طریق این رهبران اجتماعی، نگرش مثبتی به مشارکت در جوامع محلی ایجاد گردد.
  کلیدواژگان: نگرش، توسعه روستایی، مدیریت مشارکتی جنگل، مارگون، بویراحمد
 • سعید صالحی، محمد چیذری*، حسن صدیقی، مسعود بیژنی صفحات 175-193
  بسیاری از مشکلات محیط زیست، ریشه در رفتار انسان داشته که با درک رفتار او قابل حل هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر علی باورهای عمومی زیست محیطی و باور ویژه آب زیرزمینی بر رفتار پایداری آب زیرزمینی در بین کشاورزان استان فارس انجام شد. مطالعه به روش توصیفی و علی رابطه ای و با استفاده از فن پیمایش و مبتنی بر پارادایم های «روانشناسی محیط زیست» انجام شد. اعضای نمونه از بین آب بران سه محدوده مطالعات آب زیرزمینی استان فارس با وضعیت آسیب پذیری بالا، متوسط و پایین آب زیرزمینی کشاورزی (N=1224)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 296 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی ساختارمند بود که روایی آن به روش آماری و همچنین بهره گیری از دیدگاه پانلی از استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بین 0/61 و 0/82 تایید گردید. تحلیل علی با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاریانجام شد. نتایج نشان داد باور ویژه آب زیرزمینی تعیین کننده قوی از رفتار پایداری آب زیرزمینیاست که خود متاثر از باورهای عمومی زیست محیطی پارادایم مستثنی بودن انسان و پارادایم نوین زیست محیطی است. همچنین نتایج نشان داد در بین باورهای عمومی زیست محیطی، پارادایم نوین وابستگی متقابل انسانی، بیشترین اثر علی مستقیم و پارادایم مستثنی بودن انسان، بیشترین اثر علی غیرمستقیم را بر رفتار کشاورزان استان فارس دارا بودند.
  کلیدواژگان: باورهای زیست محیطی کشاورزان، پارادایم مستثنی بودن انسان، پارادایم نوین زیست محیطی، پارادایم نوین وابستگی متقابل انسانی، استان فارس
 • روح الله رضائی*، نسرین منگلی، لیلا صفا صفحات 195-210
  با توجه به اهمیت عملکرد به منزله‏ی شاخص اساسی موفقیت کسب و کارها، در سال های اخیر محققان همواره به طور جدی به دنبال بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن بوده اند که در این میان، به دلیل لزوم گرایش کسب و کارها به سوی فعالیت های مخاطره آمیز و اقدامات نوآورانه از یک سو و افزایش تنوع در انتظارات و تقاضای مشتریان و تشدید رقابت در بازار از سوی دیگر، گرایش کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 1022 نفر از گلخانه داران شهرستان جیرفت در استان کرمان تشکیل دادند که تعداد 246 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردان سازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد داشته (0/001=ρ-value= 0/780، β) و در حدود 61 درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریق بازاریابی کارآفرینانه معنی دار بوده (0/001=ρ-value=0/465 ،β) و متغیر بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد اثر میانجی جزئی داشت. بر اساس نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت، به منظور بیشینه کردن تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد، بایستی بازاریابی کارآفرینانه و مولفه های آن در کسب و کارهای گلخانه ای تقویت شوند.
  کلیدواژگان: عملکرد مالی و مشتری، نوآوری، ریسک پذیری، مشتری مداری، گلخانه
 • داریوش حیاتی*، مهناز رضائی مقدم، ناصر ولی زاده صفحات 211-227
  ریشه کن کردن فقر همواره یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار روستایی بوده است. فقر جنبه جنسیتی دارد و نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین ابعاد فقر محسوب می شود. نابرابری جنسیتی یک مفهوم پیچیده و مرکب از ابعاد ذهنی و عینی است که تحت تاثیر اجتماع و باورهای افراد شکل می گیرد و تاثیر زیادی بر سطح زندگی افراد جامعه دارد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل سازه های مرتبط با نابرابری جنسیتی در بین خانوارهای فقیر کشاورز بود. جامعه مورد مطالعه، خانوارهای فقیر کشاورز ساکن در مناطق روستایی شهرستان سروستان واقع در استان فارس بودند (480=N) که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 215 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای تعیین حجم نمونه در طبقات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای کلیشه های جنسیتی، جامعه پذیری جنسیتی، توانایی کنترل منابع از نظر مردان و توانایی کنترل منابع از نظر زنان، همبستگی مثبت و معنی داری با نابرابری جنسیتی دارند. این در حالی بود که نگرش مردان نسبت به سهم زن در کنترل منابع، همبستگی منفی و معنی‏داری را با نابرابری جنسیتی نشان داد
  کلیدواژگان: نابرابری جنسیتی، فقر، خانوارهای فقیر کشاورز، کلیشه های جنسیتی، جامعه پذیری جنسیتی
 • سید احمد محمدی نیا، معصومه فروزانی*، سعید محمد زاده، مسعود برادران صفحات 229-246
  در دنیای معاصر که دانش به عنوان یک سرمایه نامحسوس به سرعت در حال تبدیل به یک منبع حیاتی برای بقاء و پیشرفت سازمان ها است، بررسی وضعیت مدیریت دانش آن ها بسیار با اهمیت است. بر همین اساس، پژوهشی پیمایشی با هدف تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بر اساس روش SWOT انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (N=103) بودند که نمونه ای به حجم 80 نفر به روش تصادفی ساده از آن ها انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی صوری آن به کمک صاحب نظران تایید شد. برای تایید پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ برای نقاط قوت (0/96)، نقاط ضعف (0/96)، فرصت ها (0/77) و تهدیدها (0/91) محاسبه شد. نتایج به دست آمده از تحلیل SWOT نشان دهنده غلبه ضعف های مرتبط با نظام مدیریت دانش بر قوت ها در سازمان جهاد کشاورزی، همچنین غلبه تهدید های موثر بر نظام مدیریت دانش سازمان بر فرصت ها بود. به علاوه، پس از تشکیل ماتریس SWOT و تدوین استراتژی های تهاجمی، محافظه کارانه، متنوع سازی و تدافعی، نتایج ماتریس IEM، حاکی از آن بود که استراتژی های تدافعی نسبت به سایرین در اولویت قرار دارند. در مرحله آخر نیز با تشکیل ماتریس QSPM، استراتژی‏های تدافعی، اولویت بندی و راهکارهای عملیاتی مناسب ارائه شد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی
|
 • Farshad Majidi, Masoud Bijani * Pages 1-15
  Many agricultural and natural resources higher education institutions, because of the need to farmlands, greenhouses and laboratories are located outside the cities, away from the confines of their main centers (academic affiliated educational centers). This trend, despite having some of the above benefits, has been caused dissatisfaction and consequently decrease the interest and desire of the faculty members, staff and some students for choice to work and study in such centers. Therefore, the purpose of this research was to analyze strategies towards distant place of agriculture and natural resources higher education institutions from the academic affiliated educational centers. This applied descriptive research in terms of research methodology paradigm is a qualitative inquiry, was conducted using a classic Delphi technique. The research sample whose were chosen by purposive sampling method are faculty members and Ph.D. students with agriculture and natural resources majors that somehow are involved with outlying from their main academic centers. In this way, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats were known as perceived by respondents and at the end all four rates averages were calculated with SWOT analysis matrix. The resultant SWOT matrix analysis is located in the area of WT (defensive strategy). Accordingly, it is better stop building and establish colleges of agriculture and natural resources in the outside the main campus and is necessary measures be used to overcome the weaknesses and threats for those which are away from the main universities and academic centers. At the end, suggested strategies have been presented.
  Keywords: Outlying, Agriculture, Natural Resources Higher Education Institutions, SWOT, Delphi Technique
 • Mohammad-Reza Mahboobi *, Mohammad Ismaeili Aval, Ismaeil Shahbazi, Ismaeil Karami Dehkordi Pages 17-31
  This study aimed to identify experts’ viewpoint toward web-based design and implementation of agricultural extension services in Iran. The methodological approach was a descriptive and survey study. The statistical population of the study consisted of agricultural experts and active website managers in this field, of whom 310 people were randomly selected using the stratified sampling method. The data were collected by Questionnair and its content and face validity was evaluated by experts and its reliability measured using Cronbach's alpha coefficient. The results showed that according to the respondents’ view, the prioritized expected activities from an agricultural service-extension website were providing online and accurate meteorological information along with appropriate extension messages, expressing farmers’ problems and dealing with them, providing information regarding latest news and introducing new research achievements. Prioritized structural and appearance properties of an agricultural extension services website were respectively, the easy use of website facilities, comprehensibility and understanding of messages, full subject coverage and offering comprehensive and specialized information. Compare mean results showed that the respondents who were web managers and believed to present the website content through a provincial form and emphasized the necessity of taking the advice of academic members for updating the website, assessed the importance of the structural and appearance properties of and agricultural extension service website with a higher priority. This study recommended developing the website content based on target audience needs and providing its services to all Iranian farmers and rural through a regional, free and online scope.
  Keywords: Information, Communication Technology, Web-based Agricultural Extension, Agricultural Extension, Internet
 • Ehsan Masoomi *, Gholam-Hossein Zamani Pages 33-46
  Development of Dehyari’s cooperatives is considered as one of the strategies of entrepreneurial activities. Directing this activities require motivated and committed Dehyars (Municipality Administrators) who play an important role in the leadership of socio-economic organizations. Therefore, entrepreneurial leadership is the most appropriate style of leadership for Dehyars. In this regard, it is necessary to identify factors affecting entrepreneurial leadership for selecting and training Dehyars of those cooperatives. Hence, the main purpose of this survey research was determining effective factors on entrepreneurial leadership. This study is a “descriptive, correlational” research that was conducted using survey technique. The statistical population of the study was the Dehyars of Dehyari’s cooperatives from all over Iran (N= 839). Totally, 133 samples were determined by the Cochran formula, randomly. Data was gathered using a questionnaire whose face validity was confirmed through a panel of experts, and its reliability estimated using Cronbach's alphas coefficient (0.71 to 0.89). Findings indicated that, there is a significant difference toward entrepreneurial leadership between Dehyars’ demographic characteristics including age, Dehyari’s experience, and context of prior work experience. The findings also revealed that the variables of emotional intelligence affect entrepreneurial leadership, and social skills have the highest effect on dependent variable. The results of this study provide criteria for selecting and training rural Dehyars.
  Keywords: Emotional Intelligence, Entrepreneurial Leadership, Rural Dehyars
 • Jafar Yaghobi *, Loghman Molan- Nejad Pages 47-58
  The purpose of this study was to assess the attitude of farmers to participate in the process of preserving and restoring Urmia Lake and its related factors in Miandoab Township, West Azarbayjan, Iran. The statistical population consisted of all farmers in villages of central district of Miandoab Township (N=1376). The sample size determined using Cochran's formula (n=134) and cluster sampling method used for selecting samples. Descriptive and correlational research method used in this study. The validity of the questionnaire was approved by a panel of agricultural extension and education faculty members. Cronbach's coefficient alpha was used to confirm the reliability of the questionnaire (0.78-0.81). Data analyzed using SPSS 20. The finding revealed that there is a significant relationship between attitude to participate in the process of preserving and restoring Urmia Lake and agricultural income, agricultural job satisfaction, willingness to pay for the restoration of the Lake, the confidence in government agencies and the level of satisfaction with the services provided and the competence of government to protect and restore the Lake. Farmer's satisfaction will increased through improved services and the participation of government agencies and so it could improve attitudes of farmers to participate in conservation and restoration of Urmia Lake.
  Keywords: Attitude, Participation, Urmia Lake
 • Kurosh Rezaei-Moghaddam *, Laleh Sabour, Maysam Menati-Zadeh Pages 59-73
  In recent era, soil erosion and degradation and its consequences like decreasing agricultural productions, is an important challenge in many semi-arid areas like Iran. In this way, various strategies like conservation agriculture have been introduced for logical land use and preserving soil for next generations. In the other hand, applying these strategies and soil conservation principles is effected by different factors. Therefore, this research aimed to identify factor affecting adoption of soil conservation practices among farmers in Garmsar County. Survey technique and questionnaire instrument were used to gather data from farmers. Questionnaire validity and reliability were confirmed by panel of experts at Shiraz University and pilot study, respectively. Cronbach alpha coefficients of variables were between 0.65 - 0.90. The results showed that the farmers rarely were implementing conservation practices such as using green manures, cultivating pulses plants, scientific and precision use of chemical fertilizers and pesticides (based on soil testing and expert advices) and using combined tillage. Regression analysis showed that education level, soil conservative knowledge, received loans for agricultural practices and social relations explained 26 percent of variation of farmers’ adoption behaviors. In the end, based on the results, some practical recommendations have been presented.
  Keywords: Soil Conservative Practices, Adoption, Social Capital, Garmsar County
 • Atefeh Ashtab, Maryam Sharifzadeh * Pages 75-88
  Hirmand County is prone to drought and has been impacted severely during recent years. The main focus of this paper is to investigate the vulnerability of Hirmand farmers caused by drought. Statistical population for this study were 302 wheat grower households resided in rural areas of two districts of the county, more drought-prone area (Ghorghori district) versus less drought- prone area (Central district). This study is based on primary sources of data collected from 170 farm households following a structured survey designed based on Livelihood Vulnerability Index (LVI). Questionnaire’s validity was confirmed by a panel of experts. The reliability of different scales which used in the study was measured by Kuder–Richardson coefficient which was ranged from 0.52-0.63. SPSS22 and EXEL software’s were used for data analysis. Results revealed that social, economic and environmental vulnerability of rural households resided in Ghorghori district were more in comparison to their counterparts in Central district of the county. Results suggest that Ghorghori district was more vulnerable in terms of water in environmental and social networks in terms of social vulnerability. Findings shed light on the appropriateness of this pragmatic approach to monitor vulnerability, resources and potential solutions to cope with drought situations in data-scarce regions.
  Keywords: Drought, Household, Livelihood, vulnerability, Hirmand
 • Mahmoud Behbahani Motlagh, Mohammad-Sharif Sharifzadeh *, Gholam-Hossein Abdollahzadeh, Mohammad-Reza Mahboobi Pages 89-103
  Nowadays, water scarcity has become a concern in Iran, and agriculture in particular appears to be at the core of the water shortage problem. The use of modern irrigation technologies has been proposed as one of several possible solutions. This survey research aimed to analysis adoption behavior of pressurizedirrigation technology by farmers. Statistical population of this research consisted of all the farmers of Dashtestan county (N=20000), Bousher Province. Using Cochran formula, size of the sample was determined (n=243). The respondents were selected by stratified sampling technique. Content validity of the questionnaire as research tool was confirmed by a panel of experts. Calculated Coronbach alpha coefficients (0.87 - 0.97) revealed that the reliability of the questionnaire was suitable. Correlation coefficients revealed positive significant relationship between age, farming experience, numbers of family members which engaged in farming, agricultural loans, loans used for developing pressurized irrigation, farm investment, investment in water supply, distance to the nearest center of Agricultural Services, number of labor, number of farmland plots, number of neighboring farmers which used pressurized irrigation, contacts with extension agents and participation in extension courses as independent variables with the adoption of pressurized irrigation, as dependent variable. The results of path analysis showed that "knowledge" has most impact on adoption of pressurized irrigation system with total path coefficient 0.359. Overally, findings of this research indicated that adoption behavior of pressurized irrigation technology was influenced by a set of variables, including: farming variables, economic variables, technical variables, personal and psychological variables, and support service variables.
  Keywords: Pressurized Irrigation, Technology Adoption Behavior, Casual Analysis, Dashtestan. County
 • Somayeh Latifi *, Hosein Raheli, Hosein Yadavar, Heshmat-Allah Saadi Pages 105-125
  Conservation agriculture (CA) is a multi-dimensional approach to sustainable use of soil and water resources and achieving sustainable production to cope with the challenges of the agricultural sector. The purpose of this study was identification and analysis of driving factors of CA development in Iran. In the qualitative part of research, 47 driving factors in eight main categories have identified by exploring relevant journal articles, government documents, CA projects reports and 32 semi-structured interviews with farmers, researchers, and other key stakeholders. Then, confirmatory factor analysis used to confirm the identified driving factors. A sample of 264 experts working in Agricultural Organizations from 9 leading provinces in the field of CA was selected through a purposive sampling method. The survey instrument was a questionnaire that designed based on result of the qualitative part of research. The results showed that the values of average variance extracted for each factor of the model was more than 0.5 and the values of composite reliability of them was more than 0.7. Therefore, the function of measurement part of model was proper. Also, the goodness-of-fit indices indicate that the model is consistent with the data. According to results, creating the culture of CA at national and local scale, creating institutional framework, policy making and planning, monitoring and assessment, market interventions and infrastructure, extension and education, supportive and research and development factors are the most effective driving factors to CA development.
  Keywords: Natural Resources, Sustainable Production, Conservation Agriculture, Iran
 • Ali Asadi *, Moslem Savari, Gholam-Hossein Hosseininia Pages 127-145
  The main purpose of this research was to investigate the performance effectiveness of technical engineering and consulting companies in agriculture and the factors which influence them. The population of this study consisted all active members of advisory services in Divandarreh County. Using Cochran's sampling formula, 60 people were selected as the sample. To increase the findings’ reliability, with proportionally random sampling method, 84 questionnaires were distributed, and finally 72 questionnaires were completed. To collect the data a questionnaire was used which its validity confirmed by a panel of experts and its reliability verified by calculating Chronbach's alpha coefficient (α>0.7). Data were analyaed by SPSS18 software. Results showed that the studied companies had pleasant performance and been somewhat successful in providing services for farmers, while their performance varies in different parts. Also, in the case of their performance priority, the results showed that Andisheh-Sabz Arbaba and Arbaba companies had appropriate performance compared to other service companies, while Paeezan-Gostar and Laleh-Gostar companies had low performance in comparison with other companies. In addition, the results of the regression analysis revealed that the variables such as members’ job satisfaction, support from the government, the members combination with regard to majors, job security and members trust to each other had a strong impact on the prediction of each members performance, so that these variables explained 54.2 percent of the variance of the dependent variable (performance).
  Keywords: Effectiveness, Agricultural Services Companies, Performance, Divandarreh County
 • Mohammad-Edris Allahveisi, Kiumars Zarafshani *, Morad Rahimi Pages 145-160
  The economic globalization and the communication networks coupled with technological advances calls for security in food production if sustainable agriculture and rural development is to move one step forward. Accordingly, poultry farms play a crucial role in providing food safety among human population. Ravansar Township in Kermanshah Province is recognized as industrial poultry cluster. This is due to the fact that this region has diverse climate, holds major livestock and poultry feed factories, corn processing plants, and industrial poultry slaughterhouses. However, during the recent times there has been a 10 percent mortality in poultry farms. Moreover, the Fourth and Fifth Development Plan has emphasized a 7percent reduction in poultry mortality rate which in this case has not been met. Therefore, this study sought to investigate the determinants of bio-security coefficient in poultry farms in Ravansar Ttownship. Results revealed that poultry farmers had negative to neutral attitude towards bio-security measures. Moreover, the coefficient of bio-security across poultry farms was weak to medium. In addition, poultry farmers had minimum knowledge towards bio-security measures and a low adoption. It is recommended that poultry farmers participate in training courses related to bio-security measures and that poultry farms may continue their profession provided that they adopt bio-security measures.
  Keywords: Bio-Security, Poultry Farms, Chicken Production, Ravansar
 • Mostafa Ahmadvand *, Zakariya Mohammadi-Tamri Pages 161-174
  The aim of this research was to investigate attitude of local people who live in villages near forests of Margoon district, Boyer-Ahmad County, regarding participatory forest management and its influencing factors. For this purpose, 164 rural householders were selected and studied with the aid of random sampling method. Face-to-face interviews were used to collect data using questionnaire containing open and closed questions. A panel of experts confirmed the face validity of the questionnaire. Due to determining the reliability of the questionnaire, internal contingency by Cronbach’s alpha value was implemented that the Cronbach’s Alpha coefficient (0.54 to 0.82) were confirmed the questionnaire. All statistical analysis was performed using SPSS17.5 and Amos20 software’s. Findings from Pearson correlation revealed that there was a correlation between the attitude regarding participatory forest management and age, education, household's income, forest degradation beliefs, reference group attitude, pro-ecological view, limits to growth beliefs, eco-crisis beliefs. Furthermore, the hierarchy regression results showed that among the variables postulated in the model; reference group attitude, age, eco-crisis beliefs, limits to growth beliefs and family numbers were the most important determinants to predict attitude toward participatory forest management. Overall, these variables were able to explain 52.6 percent of variability in attitude. Furthermore, the CMIN/DF, NIF, IFI, CFI, and RMSEA coefficients confirmed and verified the model's desirability. Finally, negotiating with older householders due to their experiences was recommended in terms of organizing and controlling local people's attitudes.
  Keywords: Attitude, Rural development, Participatory Forest Management, Margoon, Boyer-Ahmad
 • Saeid Salehi, Mohammad Chizari *, Hasan Sedighi, Masoud Bijani Pages 175-193
  Many environmental problems are rooted in human behavior and can thus be solved by understanding behavior. The purpose of this study was to investigate the causal effect of ‘general environmental beliefs’ and ‘special groundwater belief’ on ‘groundwater sustainable behavior’ among agricultural groundwater users in Fars Province. This study is a ‘descriptive and causal-correlative’ research that was conducted using survey technique as a research method by using the paradigms of environmental psychology. The units of analysis was agricultural groundwater users (owners of agricultural wells; N=1224). Based on the stratified random sampling method, 296 people were selected as a sample in three high, medium and low vulnerability range of groundwater studies limits. A researcher-structured questionnaire was used for data collection, which its validity and reliability were confirmed by using a panel of university professors and relevent experts and using Cronbach's alpha (0.61≤α≤0.82), respectively. A causal analysis was performed by using Structural Equations Modeling. The results showed special groundwater belief was strong determinant of groundwater sustainable behavior that is affected by human exception paradigm and new environmental paradigm. According to results, new human interdependence paradigm has the most direct causal effect and human exception paradigm has the most indirect causal effect on groundwater sustainable behavior.
  Keywords: Farmer's Environmental Beliefs, Human Exception Paradigm, New Environmental Paradigm, New Human Interdependence Paradigm, Fars Province
 • Roh-Allah Rezaei *, Nasrin Mangeli, Leyla Safa Pages 195-210
  Given the importance of performance as the main indicator of the success of businesses, in the recent years, researchers have always been seriously seeking to investigate the factors affecting it. Meanwhile, entrepreneurial orientation and entrepreneurial marketing have more attracted as compared with others factors due to the necessity of businesses tendency toward risky activities and innovative actions on the one hand and increasing diversification of customers’ expectations and demands and intensified competition in the market on the other hand. Considering the importance of issue, this descriptive survey research was undertaken to investigate the mediating effect of entrepreneurial marketing in relationship between entrepreneurial orientation and performance. The population of this study was all of greenhouse owners in Jiroft County in Kerman Province (N= 1022). A sample size of 246 was selected using a stratified sampling method with proportional allocation. Data was collected through the standard questionnair and was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The Bootstrapping method was used for testing mediating effect. The results showed that entrepreneurial orientation had a positive and significant effect on performance (p-value=0.001, β=0.780) and explained about 61 percent of its variances. In addition to this, the results indicated that sum of indirect effect of entrepreneurial orientation on performance through the variable of entrepreneurial marketing was significant (p-value=0.001, β=0.463) and entrepreneurial marketing partially mediated positive effect of entrepreneurial orientation on performance. Based on findings, it can be concluded that it is necessary for maximizing effect of entrepreneurial orientation on performance of greenhouse businesses to strengthen entrepreneurial marketing and its components.
  Keywords: Financial, Customer Performance, Innovation, Risk-Taking, Customer-Focused, Greenhouse
 • Dariush Hayati *, Mahnaz Rezaie-Moghaddam, Naser Valizadeh Pages 211-227
  Eradication of poverty has always been one of the most important aims of sustainable rural development. Poverty has gender-based dimension and gender inequality is one of the most important aspects of poverty. Gender inequality is a complex concept which includes subjective and objective facets. This concept is affected and/or formed based on community member's believes and has a great impact on living standards of community members. In this regard, analysis of factors influencing gender inequality among poor farmers’ households was determined as the main purpose of the present research. The statistical population of the study consisted the poor farmers’ households in rural areas of Sarevestan County in Fars Province (N=480). Totally, 215 households were selected as a sample group using Krejcie and Morgan's sampling table and stratified random sampling method. Research findings revealed that variables like gender stereotypes, gender socialization, men's perception about ability to control the resources and, women's perception about ability to control the resources positively and significantly correlated with gender inequality. While, men's attitude towards the share of women in resources control revealed a negative and significant correlation with gender inequality.
  Keywords: Gender Inequality, Poverty, Poor Farmer's Households, Gender Stereotypes, Gender Socialization
 • S. Ahmad Mohammadinia, Masomeh Forouzani *, Saeed Mohammadzadeh, Masoud Baradaran Pages 229-246
  Nowadays, examination of the status of knowledge management is very important, because of knowledge as an intangible asset has rapidly changed to a vital resource for survival and progress of organizations. Accordingly, a survey study to analyze the knowledge management system of Khuzestan’s Organization of Agriculture Jihad, based on SWOT method was conducted. The statistical population consisted of the whole agricultural specialists working at Khuzestan’s Organization of Agriculture Jihad (N=103) during the study period. Then, using simple random sampling method a sample of 80 persons was selected. The instrument was a questionnaire which its face validity was approved by a panel of experts. To examine its reliability, a pilot study was carried out and Cronbach's alpha was calculated (coefficients of 0.77 to 0.96). The findings of SWOT analysis indicated the dominance of weaknesses on strengths as well as threats on opportunities. In addition, by making the SWOT matrix, invasive, conservative, diversifying and defensive strategies were developed. The interception of the axes in the internal and external matrix (IE) suggested that the defensive strategies are of great priority than the others. At the last stage, using quantitative strategic planning matrix (QSPM), defensive strategies were prioritized. And finally, regarding to more paying attention to defensive strategies, appropriate operational solutions were developed.
  Keywords: Knowledge Management, SWOT, Quantitative Strategic Planning Matrix