فهرست مطالب

مهندسی صنایع و مدیریت شریف - سال سی و سوم شماره 1 (1396)
 • سال سی و سوم شماره 1 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پژوهشی
 • یحیی زارع مهرجردی، فهیمه فارغ صفحات 3-12
  شهر یزد دارای سه منطقه ی شهرداری است که زباله های تولید شده توسط شهروندان هم به صورت تفکیک از مبدا و هم تفکیک از محل دفن زباله برای بازیافت ارسال می شود. در این تحقیق به منظور پیاده کردن یک سیستم پایدار مدیریت ضایعات که از نظر اقتصادی و اجتماعی تاثیر به سزایی در بهداشت و سلامت محیط زیست مردم دارد، از مدل ژئو و هانگ بدین دلیل که شرایطی را در نظر می گیرد که تابع هدف از نسبت دو مقدار مختلف تشکیل شده باشد و مقادیر سمت راست محدودیت ها تصادفی باشند؛ استفاده شده است. با توجه به داده های مسئله و نتایج به دست آمده از حل مدل برنامه ریزی کسری با استفاده از نرم افزار L i n g o چنین نتیجه می شود که در مدل برنامه ریزی کسری بین کارایی سیستم و سطح احتمال رابطه متقابل وجود دارد و با افزایش آن کارایی سیستم افزایش و هزینه ی سیستم کاهش پیدا می کند. همچنین مدل نسبت به پارامتر درآمد حاصل از بازیافت حساسیت بالاتری دارد. با افزایش درآمد کارایی به سطح بالاتری منتقل می شود. در مدل مذکور میزان جریان زباله از محل دفن به محل بازیافت در نظر گرفته نشده است که در این مقاله محققین به آن پرداخته اند.
  کلیدواژگان: مدیریت ضایعات جامد، شهر یزد، برنامه ریزی کسری، برنامه ریزی احتمالی، برنامه ریزی کسری خطی تصادفی
 • ایمان نصوحی، علی شاهنده نوک آبادی، قاسم مصلحی صفحات 13-22
  در این تحقیق یک زنجیره ی تامین دوسطحی، شامل یک تولیدکننده به عنوان طراح قرارداد و یک خرده فروش به عنوان طرف قرارداد در نظر گرفته شده است. خرده فروش در محیط مدل روزنامه فروش اقدام به سفارش دهی به تولیدکننده می کند. تصمیمات بهینه ی قیمت گذاری توسط تولیدکننده و سفارش دهی توسط خرده فروش، طبق دو قرارداد عمده فروشی و قرارداد هماهنگ کننده ی تسهیم سود، بررسی شده اند. با توجه به اهمیت قرارداد عمده فروشی از جنبه های عملی، رابطه ی مشخصی برای قیمت عمده فروشی،در شرایط تقاضا با توزیع نرخ خرابی عمومی افزایشی ارائه شده است. همچنین، نحوه ی چانه زنی طرفین قرارداد برای تصاحب سود حاصل از هماهنگ سازی سیستم طبق قرارداد تسهیم سود، بررسی و مقادیر تعادلی پارامترهای این قرارداد به صورت تحلیلی محاسبه شده است. طبق نتایج حاصل از بررسی های عددی، اگر تغییرات در یک سیستم در راستای بهبود شرایط، یعنی افزایش قیمت یا کاهش هزینه ها، باشد استفاده از یک قرارداد هماهنگ کننده مانند تسهیم سود نسبت به قرارداد عمده فروشی، ارزشمندتر و سودآورتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: هماهنگ سازی زنجیره ی تامین، قرارداد عمده فروشی، قرارداد تسهیم سود، مدل چانه زنی، تعادل نش
 • اردلان زندیان، مهران سپهری، محمدتقی عیسایی صفحات 23-34
  کنترل و مدیریت پتانسیل شبکه های اجتماعی سازمان های مردم نهاد (N G O) به دلیل نوع نگاه متفاوت آن ها به مردم بسیار مهم است. موفقیت آن ها وابسته به شبکه های اجتماعی سازمان است. این تحقیق مدل عوامل کلیدی موفقیت{c r i t i c a l s u c c e s s f a c t o r s (C F S)}برای استفاده ی شبکه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد را ارائه می کند.با استفاده از بررسی ادبیات و نظر خبرگان، مدل اولیه یی متشکل از19 عامل کلیدی موفقیت به دست آمد. سپس به منظور تکمیل و آزمودن مدل، 19 عامل مذکور در دو سازمان مردم نهاد کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک، با استفاده از نظرات خبرگان انتخابی هر سازمان و روش دلفی بررسی شدند. در نهایت با مقایسه نتایج به دست آمده از دو سازمان، 6 عامل کلیدی «هدف یکسان» ، «یادگیری» ، «همدردی» ، «احساس عضویت در گروه و هدف بزرگ تر»، «فرهنگ» و «ارزش هدف» به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار در رشد و استحکام شبکه های اجتماعی سازمان های مردم نهاد شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: عوامل کلیدی (بحرانی) موفقیت، شبکه های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد
 • نوشین حمیدیان، حسن شوندی صفحات 35-42
  در این مقاله مسئله ی روزنامه فروش دومحصولی با محدودیت انبار بررسی می شود. قیمت و مقدار سفارش کالا متغیر تصمیم هستند. تقاضا دارای ماهیت احتمالی است و فرض کشش متقابل تقاضا نیز در نظر گرفته می شود؛ بدین معنا که علاوه بر قیمت خود کالا، قیمت سایر کالاها نیز در میزان تقاضای هر کالا تاثیرگذار است. همچنین فرض شده است که فروشندگان از استراتژی فروش دسته یی ترکیبی استفاده می کنند، علاوه بر فروش جداگانه ی کالاها، کالاها در دسته یی شامل هر دو کالا با قیمتی کمتر از مجموع قیمت های فروش دو کالا نیز به فروش می رسد. برای حل مسئله الگوریتمی دومرحله یی ارائه می شود. این الگوریتم برمبنای الگوریتم افراز آشیانه یی و جست وجوی چندجهتی توسعه داده شده است و مزایای هر دو روش جست وجوی سراسری و جست وجوی محلی را به طور هم زمان دارد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری دسته یی، مسئله ی روزنامه فروش، چندمحصولی، الگوریتم افراز آشیانه یی، جست وجوی چندجهتی
 • فاطمه ابراهیمی، امیر افسر، جلال رضایی نور، علی قنبری سرخی صفحات 43-54
  در این نوشتار از روش های شبکه ی عصبی )N N(، ماشین بردار پشتیبانی )S V M( و تحلیل مولفه ی اصلی )P C A( با یک رویکرد متوالی برای پیش بینی بار کوتاه مدت استفاده شده است. ابتدا با استفاده از یک روش غربال سازی، داده های ورودی استخراج و به کلاس هایی تقسیم شدند که بتواند بهترین نتایج را ارائه دهد. سپس مقادیر گذشته بار به همراه اطلاعات وابسته در هر دسته به شبکه های عصبی چندلایه ی پرسپترون و ماشین بردار پشتیبان به صورت پشت سر هم و وابسته به ساعت قبل داده شده است که ماشین بردار پشتیبان پیشنهادی توانست نتایج بهتری ارائه دهد. سپس با اعمال تحلیل مولفه ی اصلی به پارامترهای ورودی مجددا این دو سیستم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داده که هنگام استفاده از تحلیل مولفه ی اصلی نتایج شبکه های عصبی و ماشین های بردار پشتیبان بهبود یافته و نتایجی بهتر از پیش بینی های سنتی ارائه داده است.
  کلیدواژگان: پیش بینی بار الکتریکی، شبکه ی عصبی، ماشین بردار پشتیبان، تحلیل مولفه ی اصلی
 • عباس سقایی، فائضه فاضلی صفحات 55-65
  نمودارهای کنترل ی کی از ابزارهای کنترل فرایند و از مهم ترین روش های تشخیص تغییرات به شمار می روند. در کاربرد انواع نمودارها، طراحی پارامترهای آنها شامل اندازه نمونه، فاصله نمونه گیری و حدود کنترل ضروری است. اما از آنجا که از نمونه گیری استفاده می شود وجود خطای اندازه گیری اجتناب ناپذیر است. یکی از روش های کاهش اثرات خطای اندازه گیری تکرار اندازه گیری هر کالاست. در این نوشتار برای نخستین بار، طراحی آماریٓ اقتصادی نمودار کنترل میانگین استاندارد و میانگین انطباق پذیر با اندازه نمونه متغیر با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری انجام شده است. سپس تابع طراحی شده با استفاده از مثال عددی بررسی، و در نهایت مقادیر بهینه ی پارامترهای طراحی با هدف کمینه کردن هزینه ها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک حاصل شد. نتایج نشان دهنده ی کاهش هزینه ها با به کاربردن نمودار انطباق پذیر است. نتایج تحلیل حساسیت کاهش تعداد اندازه گیری های اضافی مشخصه ی کیفی هر محصول با افزایش شیب مدل خطای اندازه گیری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: طراحی آماریٓ، اقتصادی، خطای اندازه گیری، تکرار اندازه گیری، نمودار کنترل میانگین با اندازه نمونه متغیر، الگوریتم ژنتیک
 • جمال ارکات، مهران یعقوبی صفحات 67-75
  در مسائل مکان یابی تسهیلات اضطراری، در نظر گرفتن تسهیل یا تسهیلات پشتیبان برای مشتریان باعث افزایش سطح پوشش تقاضا می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن چنین فرضی، از مدل صف فوق مکعبی برای مدل سازی مسئله ی مکان یابی تسهیلات اضطراری با خدمت دهندگان متحرک استفاده می شود. هدف مدل ارائه شده، انتخاب تعدادی از سایت های کاندیدا برای استقرار تعداد مشخصی تسهیل است به گونه یی که مجموع میانگین زمان های انتظار مشتریان تا رسیدن خدمت دهنده، کمینه شود. در این مدل، فرض می شود که فواصل زمانی بین تقاضاهای متوالی هر مشتری و همچنین زمان های خدمت دهی توسط هر تسهیل، دارای توزیع نمایی با نرخ مشخص است. به منظور ارزیابی صحت مدل ریاضی ارائه شده، تعدادی مثال عددی ارائه و توسط نرم افزار G A M S و حل کننده ی C P L E X حل و تحلیل می شوند. همچنین با توجه به ناچندجمله یی سخت بودن مسئله ی تحت بررسی، یک الگوریتم ژنتیک به منظور حل مسائل در ابعاد بزرگ توسعه داده می شود.
  کلیدواژگان: مکان یابی تسهیلات اضطراری، خدمت دهنده ی متحرک، تسهیل پشتیبان، مدل صف فوق مکعبی، الگوریتم ژنتیک
 • فرناز هوشمند خلیق، سیدعلی میرحسنی صفحات 77-84
  برنامه ریزی تصادفی با عدم قطعیت درون زا مبحثی جدید است که در آن فرایند تصادفی مسئله تحت تاثیر تصمیمات قرار دارد. در این مقاله، توسعه ی نوینی از مسئله ی مسیریابی وسایل نقلیه به عنوان کاربردی جدید از این مبحث معرفی می شود که در آن، تقاضای هر مشتری غیرقطعی است و عدم قطعیت در لحظه ی ملاقات محقق می شود. لذا، زمان محقق شدن عدم قطعیت وابسته به تصمیمات و عدم قطعیت دارای ماهیت درون زاست. ابتدا یک مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله یی با عدم قطعیت درون زا برای این مسئله ارائه می شود. سپس، از آنجا که قیود عدم ناهماهنگی به صورت شرطی هستند و درصد بالایی از کل قیود را تشکیل می دهند، چندین رویکرد کارا برای کاهش این قیود ارائه و اثبات می شود که تاثیر چشم گیری در کاهش اندازه ی مسئله و زمان حل خواهد داشت. نتایج محاسباتی عملکرد مدل پیشنهادی و روش های کاهش قیود را روی چند نمونه ی تصادفی نشان می دهند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تصادفی چندمرحله یی، مسیریابی وسیله نقلیه، عدم قطعیت درون زا، درخت سناریوی وابسته به تصمیم، قیود عدم ناهماهنگی، شناسایی قیود زائد
 • زینب سازور، مهران سپهری صفحات 85-99
  کیفیت و قیمت محصولات زوال پذیر مانند دارو و غذا در طول زمان کاهش می یابد. در این نوشتار مدیریت سفارش و حمل در یک زنجیره ی تامین پایدار با محصولات زوال پذیر مدل سازی و بهینه می شود. بدین منظور یک سیستم مرکزی سفارش و حمل محصول با قابلیت تعویق ارضای مشتری در نظر گرفته شده است. گزینه های متنوع حمل ونقل با ویژگی های مختلف از جمله هزینه، میزان انتشار گازهای گلخانه یی و غیره در محل تامین کننده در دسترس است. تابع تقاضا، نرخ تعویق تقاضا و نرخ زوال پذیری در زمان حمل و نقل و در زمان انبار، غیرقطعی است. هدف اقتصادی افزایش درآمد، هدف زیست محیطی کاهش گازهای گلخانه یی ناشی از تولید و حمل و هدف اجتماعی کاهش تغییرات استخدام است. پس از تبدیل معادلات غیرخطی به خطی، جواب بهینه مسئله به دست آمده و در نهایت کاربردپذیری مدل با انجام یک مطالعه موردی از صنعت میوه و سبزیجات بررسی می شود.
  کلیدواژگان: محصول زوال پذیر، سیاست موجودی، زیست محیطی، حمل ونقل، زنجیره ی تامین پایدار
 • رامین صادقیان، گلناز طالبی لنگرودی صفحات 101-112
  در این پژوهش، یک زنجیره ی تامین سه سطحی شامل چندین فروشنده،چندین خرده فروش و یک انبار مرکزی برای مدیریت موجودی فروشنده به منظور پشتیبانی فروشندگان در نظر گرفته می شود، به طوری که تعداد کل سفارشات سالیانه و فضای انبارش انبار مرکزی محدود است و تقاضای خرده فروشان احتمالی نیز با تابع توزیع نرمال در نظر گرفته شده است. هدف این مقاله، کمینه سازی کل هزینه های زنجیره ی تامین ٓشامل هزینه های سفارش دهی و نگه داری خرده فروشان، فروشندگان و انبار مرکزیٓ است که از مشخص شدن مقدار سفارش خرده فروش اول که توسط فروشنده ی ام تامین می شود و همچنین نرخ بازپرسازی خرده فروشان و فروشندگان با توجه به محدودیت های مدل به دست می آید. مسئله به صورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با تقاضاهای احتمالی ایجاد می شود و توسط نرم افزار C P L E X حل و توسط روش تاگوچی بهترین ترکیب از تقاضاها برای مسئله ی تولید شده مشخص می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سه سطحی، مدیریت موجودی، انبار مرکزی، تقاضای احتمالی، روش تاگوچی
 • یادداشت فنی
 • سجاد عبدالتاجدینی، یاسر صمیمی صفحات 113-120
  در بعضی از کاربردهای کنترل فرایند آماری، عملکرد فرایند یا کیفیت محصول به وسیله ی رابطه ی بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می شود که این رابطه را پروفایل می نامند. طی سال های اخیر پایش پروفایل برای مشخصه های کیفی وصفی مانند برنولی، پواسون و چندجمله یی با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته مورد توجه محققین قرار گرفته است. نمودارهای کنترل مرسوم برای پایش پروفایل علی رغم قابلیت بسیار در تشخیص وضعیت فرایند، نسبت به تشخیص زمان واقعی ایجاد انحراف در فرایند، که به آن «نقطه ی تغییر» گفته می شود، از کارایی لازم برخوردار نیستند. هدف ما در این تحقیق استفاده از آزمون نسبت درست نمایی به منظور پایش و تخمین نقطه ی تغییر در پروفایل های پواسون در فاز 2 کنترل فرایند آماری، و مقایسه ی این روش با روش تخمین بیشترین درست نمایی مبتنی بر به کارگیری نمودار کنترل T2 برای پایش ضرایب پروفایل است.
  کلیدواژگان: پایش پروفایل پواسون، مدل نقطه ی تغییر، الگوهای خطی تعمیم یافته، آزمون نسبت درست نمایی، فاز 2 کنترل فرایند آماری
 • زهرا اسدزاده، سید حمیدرضا پسندیده صفحات 121-128
  در این تحقیق دو مدل برای سیستم های سفارش دوره یی در حالت چندمحصولی با تقاضای احتمالی ارائه شده است. در مدل اول کل کمبود به صورت پس افت و در مدل دوم کل کمبود به صورت فروش ازدست رفته است. فرض حاکم بر مسئله وجود محدودیت سطح خدمت، فضای انبار، بودجه و تعداد دفعات سفارش است. محدودیت فضای انبار و بودجه حالت احتمالی دارند و از توزیع نرمال پیروی می کنند. هدف، به دست آوردن بیشترین موجودی و طول هر دوره است به گونه یی که هزینه ی کل کمینه شود. برای حل مدل ها از دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. مدل ها در قالب 30 مثال توسط دو الگوریتم حل شده، و نیز نتایج به دست آمده با استفاده از دو روش آماری و تصمیم گیری چندمعیاره بررسی و الگوریتم ها مقایسه می شوند.
  کلیدواژگان: کنترل موجودی، سیستم های مرور دوره یی، پس افت، فروش ازدست رفته، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، تاپسیس
 • مهدی سیفی ساری قیه، سید کمال چهارسوقی، علی حسین زاده کاشان صفحات 129-139
  امروزه فضای پیچیده و پرابهام صنعت ساخت، عوامل فعال را ناگزیر به بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریت پروژه و دانش روز دنیا می کند. این عوامل به دلیل گستره ی پهناور این دانش، بیشتر بر حوزه های کلیدی گریزناپذیر متمرکزند که این خود ضامن موفقیت های بیشتر خواهد بود. با هدف پاسخ گویی به نیازهای مذکور، مدل یکپارچه یی از ارزیابی عملکرد و آنالیز ریسک، در قالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم مدل محور و با هدف افزایش دقت، سهولت، کارایی و اثربخشی در هر دو مرحله ی برنامه ریزی و اجرای پروژه توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی برای اهداف عملکردی پروژه (شامل: زمان، هزینه و...) متناسب با پروژه های مورد بررسی برای یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک، با توسعه ی شاخص های مالی و تلفیق روش مدیریت ارزش کسب شده است. روش پیش بینی فیلتر کالمن ارائه شده در مرحله ی اجرایی پروژه، برای پیگیری روند پیشرفت، تحلیل
  ریسک و پیش بینی های آتی برای اهداف عملکردی، مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، آنالیز ریسک، مدیریت مالی، سیستم پشتیبانی تصمیم، پروژه های سرمایه گذاری ساخت
|
 • Y. ZARE MEHRJERDI, F. FAREGH Pages 3-12
  The purpose of implementing a sustainable waste management system to select the most appropriate options for waste disposal according to the environmental, social, and economical issues that lead to the optimization of the waste management system.
  Yazd includes 3 residential area where waste generated by the citizens (people of the city)are carried to the landfill or recycling for processing or disposal.In order for a better operation of recycling facility, the waste is separated into two ways: separation in the beginning and separation at the end. Separation in the beginning means sending wastes directly to the recycling facility and separation at the end means sending waste to the recycling facilities from landfills location. Also, based on the conducted researchers, approximately 10% of the total waste input at recycling facilities is sent to the landfills as a whole.
  In this research we have tried to use Zho & Hung model and their associates concerning the application of stochastic linear fractional programming to waste management discussion. This model can help us solve the predicament in which the objective function is formed by two different amounts of ratio and the right-hand of limitations which is random. Regarding the dates and results of solving stochastic linear fractional programming model by using Lingo software, it is concluded that stochastic programming model has higher efficiency and cost than cost-based mode. So if the main purpose is efficiency it is better to use stochastic programming model: if the main purpose is to decrease cost, chance-constrained programming model is better and practical, because this model minimize the cost. This model has highly sensitive to income parameters obtained from recycling. By increasing income, performance is transferred to a higher level and if it decreases, the difference between stochastic programming model and chance-constrained programming (by the purpose of minimizing cost) decreases.
  Keywords: Solid waste management, fractional programming, stochastic programming, stochastic linear fractional programming
 • I. NOSOOHI, A. SHAHANDEH NOOKABADI, G. MOSLEHI Pages 13-22
  Supply chain contracts, e.g. revenue sharing contracts, are useful schemes for system coordination. In practice, however, because of different reasons, such as limited information or administrative difficulties, design of coordinating contracts may be hard or impossible. In this situation, the importance of a simple wholesale price contract becomes clearer. Even if a coordinating contract is usable, bargaining on the profit arisen from system coordination would be a challenging subject that requires due consideration. Thus, investigation of wholesale price contract and the bargaining issue between contract partners, in case of the revenue sharing contract, are two features of
  this research.
  In this research, a two echelon supply chain consisting of a manufacturer and a retailer is considered. The manufacturer is contract designer. The retailer supplies its required material from the manufacturer and prepares final product for a selling season with stochastic demand. In case of a wholesale price contract, the retailer places order to the manufacturer, after receiving its wholesale price. Optimal pricing and ordering decisions, in case of the wholesale price contract, is investigated. Nevertheless this contract is not a coordinating contract, however it is important from practical dimensions. Therefore, as theorem one, a specific relation for the optimal wholesale price
  is presented. In this theorem it is assumed that demand has increasing generalized failure rate (IGFR). Usual demand distributions such as normal, uniform and gamma, has this feature.
  In the following, the design of the revenue sharing contract is investigated. According to this contract the manufacturer reduces its wholesale price in return of receiving a portion of the retailer's sales profit. Considering a bargaining power for each member, as theorem two, the parameters of revenue sharing contract in Nash equilibrium are determined.
  Finally, with the numerical analysis, optimal decisions and expected profit of contract partners, in cases of wholesale price and revenue sharing contracts, are analyzed. According to the results, if the changes in a system are towards improvement of situation, e.g. increase of price or decrease of costs, implementation of a coordinating contract will be more profitable compared to the wholesale price contract.
  Keywords: Supply chain coordination, wholesale price contract, revenue sharing contract, bargaining model, nash equilibrium
 • A. ZANDIAN, M. SEPEHRI, M.T. ISSAI Pages 23-34
  Membership in social networks has skyrocketed in the past few years in both social public type and formal organization networks. It is very important, however, to manage and control the potentials of Social Networks in non-governmental organizations, since they play an important role in the growth and strength of such organizations. The success of such organizations depends on their social networks. Social networks, regardless of computer and internet use, have existed for a long time in the history of mankind. This research seeks the critical success factors for using social networks in non-governmental organizations. By using and reviewing the existing literature and opinions of subject experts, we develop an initial model with 19 success factors. To examine, complete, and verify the initial model, 19 factor models were applied to two non-governmental organizations in Iran, which heavily depended on social networks to attract and keep their customers and users. The organizations under study are Gabrik Diabetes Group and Zoroastrian Student Center. The views and ranking of the selected experts from each organization were compiled and analyzed using Delphi method. Both in-depth interviews and questionnaire were used. Finally, using and comparing the results of two organizations, 6 critical success factors common in both organizations were chosen as the most critical success factors for the growth and strength of social networks in non-governmental organization. These six common critical success factors are: common objectives, learning opportunity, empathy, membership in larger group and bigger goals, culture, and value of objective. Furthermore, the critical success factors in only one organization were identified and justified. The remaining non-critical success factors were reviewed and discussed. It is suggested that, in further research, other non-government organizations and other contexts be included in the study. Particular attention should be paid to other factors such as member privacy, satisfaction with organization performance, and customer appreciation.
  Keywords: Social networks, non-governmental organizations, critical success factors, customer appreciation
 • N. HAMIDIAN, H. SHAVANDI Pages 35-42
  In this paper, we consider a multi-product newsvendor problem with the possibility of bundling the products. Selling price for each product and bundle as well as their quantities to be ordered at the beginning of the period are decision variables in the model. The objective is to maximize expected revenue of the newsvendor by considering holding and shortage costs. We also assume
  that the products are cross-elastic and demand of each product or bundle is a stochastic function of its price and the price of other products. With the best of our knowledge, this is the first study that considers a newsvendor problem with multiple products and stochastic demand determining the inventory related decision and sales price for each product and bundle.
  The products can be grouped as bundles for sale, assuming that the price of each bundle is less than the sum of product's prices existing in the bundle. Therefore, the products and bundles are available for customers at the same time. The solution approach is a two-stage algorithm based on Multi Directional Search and Nest Partitioning algorithm. The solution algorithm benefits from advantages of both methods simultaneously. At the first stage, it makes the solution space limited in order to search for better solutions in a limited
  space at stage 2. Since only one set of variables is obtained by solving the model every time, the solution accuracy increases while the algorithm runtime decreases. The developed solution algorithm is strictly in line with conditions of our problem. Detailed examples are provided. The numerical results show the reasonable performance of the algorithm. Sensitivity analysis is done to provide managerial insights and conditions under which bundling is profitable. The results indicate that by applying the bundling strategy to newsvendor
  problem in the case of complementary products, large-sized markets and more bundle price sensitivity are highly recommended. Finally, the future studies are proposed.
  Keywords: Bundle pricing, newsvendor, multiple products, nest partitioning, multi directional search
 • F. EBRAHIMI, A. AFSAR, J. REZAEENOUR, A. GHANBARI SORKHI Pages 43-54
  One of the major issues for design and operation of power systems is load forecasting for the same hour in the next few days, known as a Short-Term Load Forecasting (STLF). Forecasts are required for proper scheduling activities, such as generation scheduling, fuel purchasing activities, maintenance scheduling, investment scheduling, and for security analysis. Accurate forecasting of electrical load leads to energy saving and careful planning. The aim of this study is to predict short-term consumption of electrical energy in one of the states of Iran (i.e., Mazandaran). This study used several techniques and tools of data mining to predict electrical energy consumption and demand in short-term time. Several methods, such as Neural Network, Support Vector Machine were used for forecasting and their results were examined. The first phase of this research is to identify the parameters that affect electrical energy consumption. Then, among these factors, those with the greatest effect will be selected. In the next step, data analysis and different behaviors of electrical energy consumption are discussed and classified based on their similarity. Afterwards, the required inputs will be identified and pre-processing will be performed. In the next step, Pervious electricity load values with related data of each category are presented for the Multilayer Perceptron Neural Network and support Vector Machine recursively. In this model, the support Vector Machine could supply a better result. Then Principle Component Analysis (PCA) is used to reduce the dimension of input variables. New data will be tested once again with proposed systems to observe the effects of principle component analysis on each method.
  Finally, the results of all methods are compared with each other. The result will be compared with two measures: including coefficient of determination (R2) and root mean square error (RMSE). The result shows the improvement in Neural Network and Support Vector Machine with the use of principal component analysis, which provide better results compared to classical predictions.
  Keywords: Short-term load forecasting, neural network, support vector machine, principal component analysis
 • A. SAGHAEI, F. FAZELI Pages 55-65
  Control charts are widely used for process monitoring, but the ability of the traditional charts to detect the small shifts in the process is low. As a result, adaptive control charts have been introduced. Quick diagnose of process shifts and fewer defective products make these control charts more practical. In order to use the entire control charts, design of related parameters is needed.
  Because the sampling is used to ensure process stability, measurement error in control charts seems inevitable. There are many ways to reduce error's impact, one of which is multiple measurements of each product.
  In the present study, multiple measurement parameters are added to control chart design parameters (sample size, sampling interval, and control limits) and cost functions are modeled for control chart and variable sample size control chart. Thereafter, a numerical example of the presented model is considered, and eventually, Genetic Algorithm is used to calculate optimum values.Results showed that using adaptive control charts helps to notably reduce costs.Furthermore, due to the increase in the mean of quality characteristics in a
  constant measurement error variance, the number of required samples is decreased, and the number of multiple measurements for process monitoring is increased.
  In addition, through using Taguchi loss function for poor-quality products, an increase in distance from the mean will result in higher costs.This should be mentioned that as a result of growth in the rate of occurrences in assignable causes, the multiple measurements should increase.Sensitivity analysis is concerned in order to study the effect of input parameter's values on the optimum values. According to the results, the number of multiple measurements for the quality characteristic of each item decreases when the slope increases.
  Keywords: Economicstatistical design, measurement error, multiple measurements, $bar{X}$ control chart, variable sample size controls chart, genetic algorithm
 • J. ARKAT, M. YAGHOUBI Pages 67-75
  Most of the studies, which deal with the congested facility location problems, assumed that each customer must be only served by a facility, such that if the corresponding facility is out of service, the customer's request will not be covered by other facilities. Considering backup facilities for customers help mathematical model to cope with the real-world situations; however, the common queue models will not be suitable any longer for analyzing the service system. In these situations, a common queueing system is hyper-cube queue models, in which the states of the queue are represented by a binary vector, showing the availability (i.e., 1) and unavailability or busyness (i.e., 0) of the facilities. In this paper, we use the concept of hypercube queue system in modelling emergency facility location problem with mobile servers. The proposed model aims to select a number of facilities from a number of candidate sites in a way that total expected waiting time for customers is minimized. It is assumed that each customer's demand is provided by the closest free facility, and his or her arrival (call for service) process is considered to be Poisson process. Furthermore, in each facility, a single server with exponentially
  distributed service times is established.
  All previous studies on the applications of hyper-cube queue models in location problems considered the structure of queue model in terms of steady-state equations in the body of the proposed heuristic algorithms. For the first time, the steady-state equations of the hyper-cube queue model are included in the mathematical model; hence, the optimal solution can be found by solving the proposed model. Moreover, since the problem is NP-hard, a genetic algorithm is developed to solve large-scale problems. In order to evaluate the accuracy of the proposed model and the effectiveness of the proposed algorithm, a number of numerical examples are presented and analyzed. The results of the numerical examples demonstrate the acceptable performance of the proposed genetic algorithm.
  Keywords: Emergency facility location, mobile servers, backup facility, hyper-cube queue model, genetic algorithm
 • F. HOOSHMAND KHALIGH, S. A. MIRHASSANI Pages 77-84
  Stochastic programming under endogenous uncertainty is a new topic in which the time of uncertainty realization is affected by optimization decisions. Development of application areas in this field has been of interest to researchers. Therefore, this paper addresses a novel variant of the vehicle routing problem as a new application of this topic. In this problem, a single vehicle with a limited capacity must serve a set of customers whose demands are uncertain and the actual demands are revealed upon the vehicle's arrival to customers. Under some circumstances, the vehicle may be depleted throughout the route before all customers are satisfied; in this case, it needs to return to the depot for replenishment. The objective is to find a policy to satisfy customer's demand with the minimum total expected cost.
  The main point is that this problem is considered from a dynamic viewpoint. Indeed, the route is constructed gradually over multiple stages according to the realized information. For example, the primary decision determines a customer who should be visited in the first stage. Upon the vehicle visiting this customer, his/her actual demand becomes known; then, depending on the realized information, the next decision is to determine a customer who must be visited next, whether directly or after the replenishment at the depot. This process is repeated until all customers are visited. Finally, the vehicle returns to the depot. Clearly, the time of uncertainty realization is decision-dependent and hence, uncertainty is of endogenous nature. Therefore, the scenario tree becomes decision-dependent and nonanticipativity of decisions must be ensured by conditional constraints.
  This paper formulates the problem as a multi-stage stochastic programming model with endogenous uncertainty. Then, since nonanticipativity constraints constitute a considerably large portion of the total constraints, efficient approaches are proposed to significantly reduce the problem size and improve the solution time. Computational results evaluate the proposed model and approaches on some randomly generated test problems.
  Keywords: Multi-stage stochastic programming, vehicle routing problem, endogenous uncertainty, decision-dependent scenario tree, nonanticipativity constraints
 • Z. SAZVAR, M. SEPEHRI Pages 85-99
  Supply Chain Management is an important part of Operations Strategy in many large organizations. The concept of competition has shifted from firm against firms to supply chain against supply chains. In recent years, the subject of supply chain sustainability, with economical, environmental and/or social values, has attracted attention in the academia and industry. This includes both forward and reverse supply chains. In Particular, for deteriorating products, such as fresh products, the issues of timely supply and disposal of the deteriorated products are of high concern. Transportation, or in broader view, logistics options also play a large role in both economic as well as social and environmental aspects of the supply chain management. Deterioration rates may be a function of both transportation and stocking of the product. Considerable amount of the existing literature has been devoted to modelling the economic aspects of supply chain, while still there is not a complete planning model including all aspects of the sustainable management of forward and reverse supply chains.
  The goal of this paper is to develop a possibilistic mathematical model and propose a new replenishment policy in a centralized sustainable supply chain for deteriorating items. Inventory and transportation costs, as well as environmental and social impacts, are considered. Some transportation vehicle options are given which produce various pollution and greenhouse gas levels. Several variables are uncertain, such as the end-customer demand, the partial backordered ratio, and the deterioration rate. Not only deterioration occurs for in-stock inventories, but also deterioration during transportation is covered in the proposed model. The solution provides the best transportation modes and routes and the inventory policy by finding a balance between financial, environmental, and social criteria. In this way, we develop a linear multi-objective mathematical model and present a numerical example to demonstrate its applicability and effectiveness.
  Keywords: Sustainable supply chain, deteriorating products, transportation, possibilistic programming, greenness
 • R. SADEGHIAN, G. TALEBI LANGAROUDI Pages 101-112
  This research considers a tri-stage supply chain with multi vendors, multi retailers, and a warehouse entitled by vendor management inventory (VMI) to support the vendors. In the proposed model, the annual order and warehouse capacity are assumed to be limited. Also, the demand of retailers is considered as probabilistic, wherein it follows Normal probability density function. The main goal of the current paper is minimization of the total cost of supply chain, such as holding and ordering costs for retailers, vendors, and warehouse. The minimum cost is obtained by calculating the economic order quantity of the first retailer which is supplied by vendor i, and also the replenishment quantity of retailers and vendors based on the model and its constraints. First, a non-linear integer programming (NILP) is modeled, and then the mentioned model is considered with stochastic demand. The proposed models are solved by CPLEX software and analyzed by Taguchi method to determine the best demand for the abovementioned model. Finally, the method of analysis of variances (ANOVA) with significance level of is $alpha=0.05$ applied to demonstrate the independence of the mean of demands.
  Keywords: Tri-stage supply chain, inventory management, warehouse, stochastic demand, taguchi method
 • S. ABDOLTAJEDINI, Y. SAMIMI Pages 113-120
  In some process control applications, the quality of a product or process can be characterized by a relationship between two or more variables, which is typically referred to as a profile. In recent years, profile monitoring of attribute quality characteristics, such as Bernoulli, Poisson and multinomial distributed response variables using generalized linear models, has received a great deal of attention by academic researchers as well as practitioners. In spite of their ability to detect the state of a process, traditional control charts for monitoring profiles are not sufficiently capable to determine the real time of change when a process enters the state of out-of-control condition. In this paper, we investigate the use of likelihood ratio test (LRT) method to monitor Poisson profiles and compare its performance with that of the traditional approach which employs maximum likelihood estimator (MLE) of change point, once an out- of- control signal appears in Hotteling T 2 control chart for monitoring profile parameters. It should be added that this study considers only a single step shift in parameters of the profile. Simulation results indicate that the proposed method outperforms the traditional approach in terms of both average run length (ARL) of detecting out-of-control conditions as well as accuracy of change point estimation. The relatively high dispersion of estimation of small shifts of the parameters is the main consideration of the proposed method which can be attributed to the higher detection speed manifested by shorter average run length of control chart resulting in fewer data points accessible to identify the exact change point. Integrating the LRT method with exponentially weighted moving average (EWMA) chart has proved to be more powerful in detecting small process shifts as well as dealing with other types of process shifts, such as linear trend, which are the main areas proposed in the concluding remarks of the paper.
  Keywords: Monitoring poisson profile, change-point model, generalized linear models, likelihood ratio test, phase ii of statistical process control
 • Z. ASADZADEH, S.H.R. PASANDIDEH Pages 121-128
  There are two methods for inventory control, the continuous review and periodic system. The continuous method is employed for important items, while periodic system is used for items whose importance is on average level. In this paper, we present two models for a constrained multi-product inventory control problem with stochastic demand under periodic review policy. The objective of the model is to minimize the total cost. The total cost is the sum of holding cost, shortage cost and set-up cost. In the model, shortage is allowed. In the first model, shortages are completely backordered and in the second model, we consider lost sale for shortages. We have considered stochastic constraints, such as warehouse space and restriction on order quantity and in hand budget. The stochastic constraints are more reliable than exact case and it is compatible to real world. Also, the resources of constraints (right hands) are assumed as random variable. We have employed the service levels for products as a constraint. The problems have modelled as nonlinear integer models and we have employed genetic and particle swarm optimization algorithms for solving models. The inputs of these algorithms are tuned by response surface methodology and if we set these properly, the speed of the algorithms will grow up. We have compared employed algorithms both stochastic and MADM bases. The stochastic comparison is done by t test, and the methods have compared statistically while time of execution and objective value are criteria in MADM comparison. In fact, two criteria are considered simultaneously in MADM, but they are considered individually in statistical comparison. TOPSIS, as a popular method, has employed for MADM comparison. Finally, we have reported the efficiency of the algorithms effectively.
  Keywords: Inventory control, periodic review, back order, lost sale, genetic algorithm, particle swarm optimization algorithm
 • M. SEYFI SARIGAYE, S.K. CHAHARSOOGHI, A. HOsSEINZADEH KASHAN Pages 129-139
  Today, the construction industry is complex and ambiguous, and the active agents are forced to use the new tools of project management and knowledge of the world to focus on key areas which will enhance them inevitably and thus success is guaranteed. One of the main areas to focus on is the context of project management issue, in this way the performance management is optimized and operational performance is improved to support the risk management and reach the strategies of the organization. With the science development, the optimization of possibility of projects and implementation process, is a critical step in the process of completing the project.According to studies, about 60% of the failure of construction companies, has been due to financial matters. According to the literature, to meet the demands, deficiencies in risk management and financial management of the project were discussed to evaluate the performance. In this research, the evaluation of project performance and risk management is integrated and evaluated. Therefore, a comprehensive model for integrated performance evaluation models and risk analyses, using a model-based decision support system, was considered that aims to increase accuracy, convenience, efficiency and effectiveness in both the planning and implementation of project. A decision support system (DSS) is a model-based or knowledge-based system intended to support managerial decision making in semi-structured or unstructured situations.The proposed model for project performance targets, contain: time, cost and finance. The model fits with the discussed projects to integrate performance evaluation with risk analysis, by developing earned value management approach with financial measures. Integration with Kalman filter prediction method is proposed. And thus the model can be used in the project, for progress tracking, risk analysis, and predictions for the future of performance targets. Acomprehensive model presented for an actual project implementation is describedand its results will be compared with the standard methods of project managment.
  Keywords: Performance evaluation, risk analysis, financial management, decision support systems, construction investment project